ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมสภา อบต.บือเระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
2 จ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตระบบท่อจ่ายน้ำประปา ถนนภายใน หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก 22 กันยายน 2563
3 จ้างการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเสนอขอรับรางวัลประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
4 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
5 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
6 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
7 โครงการส่งเสริมการปลอดบุหรี่ในชุมชนบือเระ 18 กันยายน 2563
8 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
9 ครุภัณฑ์สำนักงาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ (กองการศึกษา) 17 กันยายน 2563
10 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้างซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
11 ซื้อพัดลมอุตสาหกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
12 โครงการส่งเสริมการปลอดบุหรี่ในชุมชนบือเระ 10 กันยายน 2563
13 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแวมะ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2563
14 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแบเซะ-แบเลาะ หมู่ที่ 4 ตำบลบือเระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2563
15 โครงการขยายเขตระบบท่อจ่ายน้ำประปา ถนนภายใน หมู่ที่ 4 31 สิงหาคม 2563
16 วัสดุสำนักงาน สำนักปลัด 28 สิงหาคม 2563
17 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2563
18 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโต๊ะแยง หมู่ที่ ๑ ตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2563
19 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกราเซาะ หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก 25 สิงหาคม 2563
20 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกอตอใน หมู่ที่ 2 ซอยซือแม็งและซอยโต๊ะวอ 19 สิงหาคม 2563
22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกราเซาะ หมู่ที่ 1 18 สิงหาคม 2563
23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกราเซาะ หมู่ที่ 1 18 สิงหาคม 2563
24 ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 สิงหาคม 2563
25 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2563
26 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกอตอใน หมู่ที่ 2 ซอยซือแม็งและซอยโต๊ะวอ โดยวิธีคัดเลือก 9 สิงหาคม 2563
27 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถางป่าขุดต่อ ใหล่ทาง สายจ่าดัย หมู่ที่3,4, สายกูแบกรือจุ หมู่ที่4, สายชลประทาน หมู่ที่3, สายปียา หมู่ที่3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2563
28 จ้างค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
29 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563
30 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563
31 ซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กรกฎาคม 2563
32 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2563
33 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนนหินคลุก สายทางบือเระ-ซือบือแร ซอย 7 หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก 1 กรกฎาคม 2563
34 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนนหินคลุก สายทางขึ้นเขากอตอ หมู่ที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก 1 กรกฎาคม 2563
35 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนนหินคลุก สายทางสนามฟุตบอล หมู่ที่ 3,4 โดยวิธีคัดเลือก 29  มิถุนายน  2563
36 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถางป่าขุดต่อ ใหล่ทาง สายจ่าดัย หมู่ที่3,4, สายกูแบกรือจุ หมู่ที่4, สายชลประทาน หมู่ที่3, สายปียา หมู่ที่3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
37 ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
38 โครงการปรับปรุงยกระดับถนนหินคลุก สายทางบือเระ-ซือบือแร ซอย 7 หมู่ที่ 4 22  มิถุนายน  2563
39 โครงการปรับปรุงยกระดับถนนหินคลุก สายทางบือเระ-ซือบือแร ซอย 7 หมู่ที่ 2 12  มิถุนายน  2563
40 โครงการปรับปรุงยกระดับถนนหินคลุก สายทางสนามฟุตบอล หมู่ที่ 3,4 12  มิถุนายน  2563
41 โครงการปรับปรุงยกระดับถนนหินคลุก สายทางขึ้นเขากอตอ หมู่ที่ 2 12  มิถุนายน  2563
42 จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบาโงยือริง-จ่ากอง หมู่ที่ 3 ตำบลบือเระ โดยวิธีคัดเลือก 24 เมษายน 2563
43 จ้างทำหน้ากากผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 เมษายน 2563
44 จ้างแผ่นพับประชาสัมพันธ์ - ๑๙ ขนาด ๒๑x๒๙.๗ ซม. พิมพ์ ๔ สี หน้า - หลัง พับ ๓ ตอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 เมษายน 2563
45 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
46 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
47 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
48 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
49 จ้างทำหน้ากากผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
50 จ้างแผ่นพับประชาสัมพันธ์ - ๑๙ ขนาด ๒๑x๒๙.๗ ซม. พิมพ์ ๔ สี หน้า - หลัง พับ ๓ ตอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
51 จ้างทำหน้ากากผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
52 จ้างแผ่นพับประชาสัมพันธ์ - ๑๙ ขนาด ๒๑x๒๙.๗ ซม. พิมพ์ ๔ สี หน้า - หลัง พับ ๓ ตอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
53 ซื้อวัสดุไฟฟ้า สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
54 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
55 ซื้อครุภัณฑ์สำนักปลัด (ตู้เหล็ก๒บานเลื่อนกระจกสูง ขนาด ๔ ชั้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
56 จ้างทำป้ายไวนิล คำสั่งมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่ออันตรายและดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
57 ก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 สายบาโงยือริง-จ่ากอง 24 มีนาคม 2563
58 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยในการดำเนินโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
59 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยในการดำเนินโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
60 ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดทำหน้ากากอนามัยในการดำเนินโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา(COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
61 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มีนาคม 2563
62 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มีนาคม 2563
63 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2563
64 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2563
65 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2563
66 เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 26 กุมภาพันธ์ 2563
67 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑัณฑ์ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘o-๕๖๖๘ ปน และรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๔๖๒๔ ปน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
68 จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ แบบ ๒ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
69 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
70 จ้างเหมาบริการติดตั้งเต๊นท์ พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ พร้อมรื้อถอน โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
71 วัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ 6 มกราคม 2563
72 จ้างดูแลบริการเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2562
73 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
74 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
75 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
76 จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารโครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการเพื่อขอรับเงินรางวัลประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
77 ซื้อการจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2562
78 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เปิดรับลงทะเบียนเบื้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2562
79 โครงการปรับปรุงบริเวณกูโบร์บาโงยือริง หมู่ที่3 15 ตุลาคม 2562
80 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกราเซาะ หมู่ที่1 15 ตุลาคม 2562
81 โครงการอาหารเสริม(นม)ร.ร.และศพด. 15 ตุลาคม 2562
82 โครงการกอ่สร้างถนนตอนกรีตเสริมเหล็ก สายชลประทาน หมู่ที่3 15 ตุลาคม 2562
83 จ้างโครงการก่อสร้างรั้วกุโบร์บาโงยือริง หมู่ท่ี 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2562
84 จ้างโครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้ากูโบร์บาโงยือริง หมู่ท่ี 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2562
85 จ้างโครงการจ้างปรับปรุงรั้วกุโบร์บือเระ หมู่ท่ี 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
86 จ้างโครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้ากุโบร์บือเระ หมู่ท่ี 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
87 จ้างโครงการศึกษาวิจัยสำรวจความพึ่งพอใจของผู้รับบริการ อบต.บือเระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
88 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด อบต.บือเระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
89 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
90 จ้างก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกะลาพอ-จะเฆ่ หมู่ที่ 1 ตำบลบือเระ โดยวิธีคัดเลือก 16 กันยายน 2562
91 จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง PARA ASPHALTIC CONCRETE สายทางซือบือแร - จ่ากอง หมู่ท่ี 4 ตำบลบือเระ โดยวิธีคัดเลือก 29 สิงหาคม 2562
92 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโต๊ะแยง หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก 26 สิงหาคม 2562
93 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกลาพอ - จะเฆ้ หมุ่ท่ี 2 ตำบลบือเระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 สิงหาคม 2562
94 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบือเระ-ซือบือแร หมู่ท่ี 4 ตำบลบืือเระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 สิงหาคม 2562
95 ซื้อวัสดุการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซือบือแร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
96 โครงการก่อสร้างคูระบายนำ้ คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโต๊ะแยงหมู่ท่ี 1 ตำบลบือเระ 7 สิงหาคม 2562
97 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 สายทาง ปียา - ประปา ตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก 2 สิงหาคม 2562
98 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
99 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนนหินคลุก หมู่ท่ี 4 สายทางบาบอโอ๊ะ ตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก 1 สิงหาคม 2562
100 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนนหินคลุก หมู่ท่ี 3 , 4 สายริมคลองปีโฆ ตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก 31 กรกฎาคม 2562
101 ซื้อวัสดุการศึกษา (อัตลักษณ์ของชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
102 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง PARA ASPHALTIC CONCRETE สายทางซือบือแร - จ่ากอง หมู่ท่ี 4 ตำบลบือเระ 26 กรกฎาคม 2562
103 ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน กิจกรรมการเพาะเห็ด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
104 ซื้อวัสดุสำหรับฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน กิจกรรมการเพาะเห็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
105 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5668 ปน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
106 โครงการปรับปรุงยกระดับถนนหินคลุก หมู่ท่ี 4 สายทางบาบอโอ๊ะ ตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 10 กรกฎาคม 2562
107 โครงการปรับปรุงยกระดับถนนหินคลุก หมู่ท่ี 3 , 4 สายริมคลองปีโฆ ตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 10 กรกฎาคม 2562
108 โครงการปรับปรุงยกระดับถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 สายทาง ปียา - ประปา ตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 10 กรกฎาคม 2562
109 จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง PARA ASPHALTIC CONCRETE บือเระ - ซือบือแร หมู่ที่ 1,4 ตำบลบือเระ โดยวิธีคัดเลือก 5 กรกฎาคม 2562
110 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกราเซาะ หมู่ท่ี 2 ตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
111 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขึ้นเขา หมู่ 1 ตำบลบือเระ โดยวิธีคัดเลือก 26  มิถุนายน  2562
112 ซื้อโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อรองรับสังคมดิจิตอล ๔.๐ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก 26  มิถุนายน  2562
113 จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง PARA ASPHALTIC CONCRETE กอตอใน หมูท่ี 2 ตำบลบือเระ โดยวิธีคัดเลือก 20  มิถุนายน  2562
114 จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง PARA ASPHALTIC CONCRITE โต๊ะแยง หมู่ท่ี 1 ตำบลบือเระ โดยวิธีคัดเลือก 19  มิถุนายน  2562
115 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อรองรับสังคมดิจิตอล ๔.๐ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 19  มิถุนายน  2562
116 จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง PARA ASPHALTIC CONCRETE กอตอ หมู่ที่ 2 ตำบลบือเระ โดยวิธีคัดเลือก 19  มิถุนายน  2562
117 ซื้อยางรถบรรทุกขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ จำนวน 6 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13  มิถุนายน  2562
118 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม นม โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
119 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขึ้นเขา หมู่ 1 ตำบลบือเระ 31 พฤษภาคม 2562
120 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม นม โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
121 ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาาดยาง PARA ASPHAITIC CONCRETE โต๊ะแยง หมู่ท่ี 1 ตำบลบือเระ 30 พฤษภาคม 2562
122 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง PARA ASPHALTIC CONCRETE 30 พฤษภาคม 2562
123 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง PARA ASPHALTIC CONCRETE บือเระ - ซือบือแร หมู่ที่ 1,4 ตำบลบือเระ 30 พฤษภาคม 2562
124 ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง PARA ASPHALTIC CONCRITE โต๊ะแยง หมู่ท่ี 1 ตำบลบือเระ 30 พฤษภาคม 2562
125 ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง PARA ASPHALTIC CONCRETE กอตอ หมู่ที่ 2 ตำบลบือเระ 30 พฤษภาคม 2562
126 ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง PARA ASPHALTIC CONCRETE กอตอใน หมูท่ี 2 ตำบลบือเระ 30 พฤษภาคม 2562
127 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการปฎิบัติงานในสำนัักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
128 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
129 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2562
130 จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ โดยวิธีคัดเลือก 28 มีนาคม 2562
131 ซื้อยางรถยนต์ รถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
132 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2562