ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนนหินคลุก สายทางขึ้นเขากอตอ หมู่ที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก 1 กรกฎาคม 2563
2 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนนหินคลุก สายทางบือเระ-ซือบือแร ซอย 7 หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก 1 กรกฎาคม 2563
3 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถางป่าขุดต่อ ใหล่ทาง สายจ่าดัย หมู่ที่3,4, สายกูแบกรือจุ หมู่ที่4, สายชลประทาน หมู่ที่3, สายปียา หมู่ที่3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
4 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนนหินคลุก สายทางสนามฟุตบอล หมู่ที่ 3,4 โดยวิธีคัดเลือก 29  มิถุนายน  2563
5 ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
6 โครงการปรับปรุงยกระดับถนนหินคลุก สายทางบือเระ-ซือบือแร ซอย 7 หมู่ที่ 4 22  มิถุนายน  2563
7 โครงการปรับปรุงยกระดับถนนหินคลุก สายทางสนามฟุตบอล หมู่ที่ 3,4 12  มิถุนายน  2563
8 โครงการปรับปรุงยกระดับถนนหินคลุก สายทางบือเระ-ซือบือแร ซอย 7 หมู่ที่ 2 12  มิถุนายน  2563
9 โครงการปรับปรุงยกระดับถนนหินคลุก สายทางขึ้นเขากอตอ หมู่ที่ 2 12  มิถุนายน  2563
10 จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบาโงยือริง-จ่ากอง หมู่ที่ 3 ตำบลบือเระ โดยวิธีคัดเลือก 24 เมษายน 2563
11 จ้างแผ่นพับประชาสัมพันธ์ - ๑๙ ขนาด ๒๑x๒๙.๗ ซม. พิมพ์ ๔ สี หน้า - หลัง พับ ๓ ตอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 เมษายน 2563
12 จ้างทำหน้ากากผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 เมษายน 2563
13 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
14 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
15 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
16 จ้างแผ่นพับประชาสัมพันธ์ - ๑๙ ขนาด ๒๑x๒๙.๗ ซม. พิมพ์ ๔ สี หน้า - หลัง พับ ๓ ตอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
17 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
18 จ้างทำหน้ากากผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
19 จ้างทำหน้ากากผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
20 จ้างแผ่นพับประชาสัมพันธ์ - ๑๙ ขนาด ๒๑x๒๙.๗ ซม. พิมพ์ ๔ สี หน้า - หลัง พับ ๓ ตอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
21 ซื้อวัสดุไฟฟ้า สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
22 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
23 ซื้อครุภัณฑ์สำนักปลัด (ตู้เหล็ก๒บานเลื่อนกระจกสูง ขนาด ๔ ชั้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
24 จ้างทำป้ายไวนิล คำสั่งมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่ออันตรายและดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
25 ก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 สายบาโงยือริง-จ่ากอง 24 มีนาคม 2563
26 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยในการดำเนินโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
27 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยในการดำเนินโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
28 ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดทำหน้ากากอนามัยในการดำเนินโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา(COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
29 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2563
30 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2563
31 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2563
32 เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 26 กุมภาพันธ์ 2563
33 จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ แบบ ๒ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
34 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑัณฑ์ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘o-๕๖๖๘ ปน และรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๔๖๒๔ ปน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
35 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
36 วัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ 6 มกราคม 2563
37 จ้างเหมาบริการติดตั้งเต๊นท์ พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ พร้อมรื้อถอน โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
38 จ้างดูแลบริการเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2562
39 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
40 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
41 จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารโครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการเพื่อขอรับเงินรางวัลประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
42 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
43 ซื้อการจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2562
44 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เปิดรับลงทะเบียนเบื้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2562
45 โครงการปรับปรุงบริเวณกูโบร์บาโงยือริง หมู่ที่3 15 ตุลาคม 2562
46 โครงการอาหารเสริม(นม)ร.ร.และศพด. 15 ตุลาคม 2562
47 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกราเซาะ หมู่ที่1 15 ตุลาคม 2562
48 โครงการกอ่สร้างถนนตอนกรีตเสริมเหล็ก สายชลประทาน หมู่ที่3 15 ตุลาคม 2562
49 จ้างโครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้ากูโบร์บาโงยือริง หมู่ท่ี 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2562
50 จ้างโครงการก่อสร้างรั้วกุโบร์บาโงยือริง หมู่ท่ี 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2562
51 จ้างโครงการจ้างปรับปรุงรั้วกุโบร์บือเระ หมู่ท่ี 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
52 จ้างโครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้ากุโบร์บือเระ หมู่ท่ี 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
53 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
54 จ้างโครงการศึกษาวิจัยสำรวจความพึ่งพอใจของผู้รับบริการ อบต.บือเระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
55 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด อบต.บือเระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
56 จ้างก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกะลาพอ-จะเฆ่ หมู่ที่ 1 ตำบลบือเระ โดยวิธีคัดเลือก 16 กันยายน 2562
57 จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง PARA ASPHALTIC CONCRETE สายทางซือบือแร - จ่ากอง หมู่ท่ี 4 ตำบลบือเระ โดยวิธีคัดเลือก 29 สิงหาคม 2562
58 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโต๊ะแยง หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก 26 สิงหาคม 2562
59 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกลาพอ - จะเฆ้ หมุ่ท่ี 2 ตำบลบือเระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 สิงหาคม 2562
60 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบือเระ-ซือบือแร หมู่ท่ี 4 ตำบลบืือเระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 สิงหาคม 2562
61 ซื้อวัสดุการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซือบือแร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
62 โครงการก่อสร้างคูระบายนำ้ คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโต๊ะแยงหมู่ท่ี 1 ตำบลบือเระ 7 สิงหาคม 2562
63 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
64 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 สายทาง ปียา - ประปา ตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก 2 สิงหาคม 2562
65 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนนหินคลุก หมู่ท่ี 4 สายทางบาบอโอ๊ะ ตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก 1 สิงหาคม 2562
66 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนนหินคลุก หมู่ท่ี 3 , 4 สายริมคลองปีโฆ ตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก 31 กรกฎาคม 2562
67 ซื้อวัสดุการศึกษา (อัตลักษณ์ของชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
68 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง PARA ASPHALTIC CONCRETE สายทางซือบือแร - จ่ากอง หมู่ท่ี 4 ตำบลบือเระ 26 กรกฎาคม 2562
69 ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน กิจกรรมการเพาะเห็ด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
70 ซื้อวัสดุสำหรับฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน กิจกรรมการเพาะเห็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
71 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5668 ปน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
72 โครงการปรับปรุงยกระดับถนนหินคลุก หมู่ท่ี 4 สายทางบาบอโอ๊ะ ตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 10 กรกฎาคม 2562
73 โครงการปรับปรุงยกระดับถนนหินคลุก หมู่ท่ี 3 , 4 สายริมคลองปีโฆ ตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 10 กรกฎาคม 2562
74 โครงการปรับปรุงยกระดับถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 สายทาง ปียา - ประปา ตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 10 กรกฎาคม 2562
75 จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง PARA ASPHALTIC CONCRETE บือเระ - ซือบือแร หมู่ที่ 1,4 ตำบลบือเระ โดยวิธีคัดเลือก 5 กรกฎาคม 2562
76 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกราเซาะ หมู่ท่ี 2 ตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
77 ซื้อโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อรองรับสังคมดิจิตอล ๔.๐ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก 26  มิถุนายน  2562
78 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขึ้นเขา หมู่ 1 ตำบลบือเระ โดยวิธีคัดเลือก 26  มิถุนายน  2562
79 จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง PARA ASPHALTIC CONCRETE กอตอใน หมูท่ี 2 ตำบลบือเระ โดยวิธีคัดเลือก 20  มิถุนายน  2562
80 จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง PARA ASPHALTIC CONCRITE โต๊ะแยง หมู่ท่ี 1 ตำบลบือเระ โดยวิธีคัดเลือก 19  มิถุนายน  2562
81 จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง PARA ASPHALTIC CONCRETE กอตอ หมู่ที่ 2 ตำบลบือเระ โดยวิธีคัดเลือก 19  มิถุนายน  2562
82 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อรองรับสังคมดิจิตอล ๔.๐ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 19  มิถุนายน  2562
83 ซื้อยางรถบรรทุกขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ จำนวน 6 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13  มิถุนายน  2562
84 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม นม โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
85 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขึ้นเขา หมู่ 1 ตำบลบือเระ 31 พฤษภาคม 2562
86 ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง PARA ASPHALTIC CONCRETE กอตอ หมู่ที่ 2 ตำบลบือเระ 30 พฤษภาคม 2562
87 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม นม โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
88 ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง PARA ASPHALTIC CONCRETE กอตอใน หมูท่ี 2 ตำบลบือเระ 30 พฤษภาคม 2562
89 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง PARA ASPHALTIC CONCRETE บือเระ - ซือบือแร หมู่ที่ 1,4 ตำบลบือเระ 30 พฤษภาคม 2562
90 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง PARA ASPHALTIC CONCRETE 30 พฤษภาคม 2562
91 ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง PARA ASPHALTIC CONCRITE โต๊ะแยง หมู่ท่ี 1 ตำบลบือเระ 30 พฤษภาคม 2562
92 ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาาดยาง PARA ASPHAITIC CONCRETE โต๊ะแยง หมู่ท่ี 1 ตำบลบือเระ 30 พฤษภาคม 2562
93 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการปฎิบัติงานในสำนัักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
94 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
95 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2562
96 จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ โดยวิธีคัดเลือก 28 มีนาคม 2562
97 ซื้อยางรถยนต์ รถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
98 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2562