ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างขุุดลอกคลองระบายน้ำ สระนำ้ตะบิ้ง -บือแนจือแร หมู่ที่ ๑ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2564
2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปน ถ ๔๑ -๐๓๓ จากสายโรงน้ำยาง- ศพด ถึง สายโรงน้ำยาง -ศพด หมู่บ้านกูแบบาเดาะ หมู่ที่ ๒ ตำบลตะบิ้ง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพิ้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี  22 กันยายน 2564
3 ซื้อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสระน้ำตะบิ้ง (พรุนาฆอ) โดยการติดตั้งโคมไฟถนนแสงสว่างสาธารณะระบบโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์กำลังไฟ ๖๐ วัตต์ อบต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
4 จ้างทำการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับรางวัลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
5 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ปน ถ ๔๑-๐๓๐ จากสายฮูแตปาเซ ถีง.สายฮูแตปาเซ บ้านเจาะกือแย หมู่ที่ ๓ ตำบลตะบิ้ง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๒๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี  21 กันยายน 2564
6 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สาบกำปงลามอ หมู่ที่ ๒ ตำบลตะยบิ้ง อำเภออสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
7 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรณรงค์เชิญชวนฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙ ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
8 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
9 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
10 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
11 จ้างขุุดลอกคลองระบายน้ำ สระนำ้ตะบิ้ง -บือแนจือแร หมู่ที่ ๑ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
12 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายโต๊ะทอน หมู่ที่ ๒ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
13 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายโต๊ะทอน หมู่ที่ ๒ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
14 จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่่ ๖ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
15 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายโต๊ะทอน หมู่ที่ ๒ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
16 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียน ๑/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
17 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ปน ถ ๔๑-๐๓๓ สายโรงน้ำยาง -ศพด.บ้านกูบาแบเดาะ หมู่ที่ ๒ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี  20 กันยายน 2564
18 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
19 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
20 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปปลัด) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
21 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายหลังโรงเรียน หมู่ที่ ๓ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
22 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียน ๑/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ  17 กันยายน 2564
23 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (กองช่าง) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
24 ซื้อถังขยะมูลฝอย (ขยะอันตราย) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
25 จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(โคมไฟถนนแสงสว่างสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ระบบพลังงานแสงอาทิตย์)องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุุรี จังหวัดปัตตานี  13 กันยายน 2564
26 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปน ถ ๔๑ - ๐๓๓ สายโรงน้ำยาง บ้านกูแบบาเดาะ หมู่ที่ ๒ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี  13 กันยายน 2564
27 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสระน้ำตะบิ้ง (พรุนาฆอ) โดยการติดตั้งโคมไฟถนนแสงสว่างสาธารณะระบบโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์กำลังไฟ ๖๐ วัตต์ อบต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี  13 กันยายน 2564
28 วัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ) จำนวน ๑ รายการ  10 กันยายน 2564
29 ขุดลอกคลองระบายน้ำ สายเปาะลงยอ หมู่ที่ ๕ ชุมชนลานช้าง ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี  8 กันยายน 2564
30 ขุดลอกคตลองระบายน้ำ สายเปาะลงยอ หมู่ที่ ๕ ชุมชนลานช้าง ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี  8 กันยายน 2564
31 จ้างถางป่าและล้มต้นไม้ หมู่ที่ ๑,๖ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
32 จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
33 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เครื่องกรองน้ำพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
34 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เครื่องกรองน้ำพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
35 ซื้อ  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (กองการศึกษา) จำนวน ๑๐ รายการ                      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
36 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (กองช่าง) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
37 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
38 จ้างถมที่ลานสาธารณะประโยชน์ บ้านฮูแตปาเซ หมู่ที่ ๓ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
39 จ้างถมที่ลานสาธารณะประโยชน์ บ้านลาคอ หมู่ที่ ๒ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
40 จ้างถมที่ลานสาธารณะประโยชน์ หลังศพด.กูแบบาเดาะ หมู่ที่ ๒ตำบลตะบิิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
41 จ้างถมที่ลานสาธารณะประโยชน์ บ้านฮูแตปาเซ หมู่ที่ ๓ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
42 จ้างถมที่ลานสาธารณะประโยชน์ บ้านฮูแตปาเซ หมู่ที่ ๓ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
43 จ้างเปลี่ยนอะไหล่พร้อมตรวจเช็คสภาพรถยนต์บรรทุกขยะ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
44 จ้างเปลี่ยนอะไหล่พร้อมตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
45 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา ) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
46 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
47 จ้างเปลี่ยนอะไหล่พร้อมตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
48 จ้างเปลี่ยนอะไหล่พร้อมตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
49 จ้างเปลี่ยนอะไหล่พร้อมตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
50 จ้างจ้างเปลี่ยนอะไหล่พร้อมตรวจเช็คสภาพรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
51 จ้างเปลี่ยนอะไหล่พร้อมตรวจเช็คสภาพรถยนต์บรรทุกขยะ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
52 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการตามโครงการฝึกอบรมหรือการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดและสนับสนุนศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดระดับตำบลและอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
53 จ้างเปลี่ยนอะไหล่พร้อมตรวจเช็คสภาพรถยนต์บรรทุกขยะ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
54 ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ เพื่อสำหรับกลุ่มเสี่ยงในสถานที่แยกกักกัน (local Quarantine) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
55 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายหลังโรงเรียนเจาะกือแย หมู่ที่ ๓ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
56 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายชลประทาน หมู่ที่ ๒ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
57 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ต้อนรับเทศกาลตรุษอีดิลอัฎฮา ประจำปีฮิจเราะห์ศักกราช ๑๔๔๒ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
58 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
59 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้การจัดพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
60 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ต้อนรับเทศกาลตรุษอีดิลอัฎฮา ประจำปีฮิจเราะห์ศักกราช ๑๔๔๒ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
61 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน ๑ รายการ ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
62 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
63 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
64 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
65 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน ๑ รายการ ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
66 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายสุสานเจาะกือแย หมู่ที่ ๓ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
67 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายแซะโมะ หมู่ที่ ๔ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
68 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลกุ สายหัวสะพาน หมู่ที่ ๕ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
69 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
70 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน ๑ รายการ ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
71 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน ๑ รายการ ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม  22  มิถุนายน  2564
72 จ้างปรับพื้นที่บริเวณที่ทิ้งขยะมูลฝอย หมู่ที่ ๖ ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
73 จ้างถางป่าและล้มต้นไม้ หมู่ที่ ๔,๕ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
74 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๘ รายการ เพื่อสำหรับกลุ่มเสี่ยงในสถานที่แยกกักกัน (local Quarantine) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
75 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการป้องกันควบคุมพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2564
76 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข ประขำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
77 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ รายการตามโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
78 ซื้อวัสดุการบ้านงานครัว (กองการศึกษา) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
79 จ้างติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งเที่ยว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
80 จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายโรงน้ำยาง- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
81 จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายฮูแตปาเซ หมู่ที่ ๓ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
82 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
83 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
84 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
85 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2564
86 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการอบรม จำนวน ๒ รายการตามโครงการส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
87 จ้างประกอบอาหารจำนวน ๒ รายการ ตามโครงการส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
88 ประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  31 พฤษภาคม 2564
89 ซื้อวัสดุในการสาธิตการทำผลิตภัณฑ์น้ำมันเหลือง,ยาสมุนไพรแก้โรคนิ่ว ไส้เลื่อน ฯลฯ จำนวน ๙ รายการตามโครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
90 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
91 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ พื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
92 จ้างเปลี่ยนอะไหล่พร้อมตรวจเช็คสภาพรถบรรทุกขยะ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
93 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์วันเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาครบรอบ ๔๒ พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
94 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID -๑๙ ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
95 จ้างเปลี่ยนอะไหล่พร้อมตรวจเช็คสภาพรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
96 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการฝึกอบรมทักษะทางด้านการกีฬา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
97 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายหลังบริษัท ๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
98 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการฝึกอบรม จำนวน ๖ รายการตามโครงการฝึกอบรมทักษะทางด่านกีฬา ตำบลตะบิ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
99 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
100 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
101 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ เพื่อสำหรับกลุ่มเสี่ยงในสถานที่แยกกักกัน (local Quarantine) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2564
102 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายหลังบริษัท ๑ หมู่ที่ ๖ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
103 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายกำปงบารู หมู่ที่ ๕ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
104 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายปอเนาะซายะ หมู่ที่ ๑ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
105 จ้างจ้างทำวารสาร อบต.ตะบิ้ง รอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ฉบับที่๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
106 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ต้อนรับเทศกาลตรุษอีดิลฟิตรี(วันฮารีรายอ)ประจำปี ฮ.ศ.๑๔๔๒ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
107 ซื้อวัสดุการเรียนการสอน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดารุลอิฮซาน) จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
108 ซื้อวัสดุการเรียนการสอน (ศูย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกูแบบาเดาะ) จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
109 ซื้อวัสดุการเรียนการสอน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง) จำนวน ๔๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
110 ซื้อวัสดุการเรียนการสอน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดารุลอิฮซาน) จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
111 ซื้อวัสดุการเรียนการสอน (ศูย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกูแบบาเดาะ) จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
112 ซื้อวัสดุการเรียนการสอน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง) จำนวน ๔๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
113 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
114 จ้างถางป่าและปรับพื้นที่บริเวณสนามฟุตบอล หมู่ที่ ๓ ตำบลตะบิ้ง อำเภสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
115 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
116 ซื้อท่อดูดตัวหนอนพร้อมข้อท่อดูดทองเหลืองซุปโครมเมี่ยมและตะแกรงทองแผงอลูมิเนี่ยม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
117 ซื้อกระจกโค้งส่องทาง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
118 ซื้อกระจกโค้งส่องทาง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
119 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๑ รายการตามโครงการอบรให้ความรู้เกี่ยวกับการถือศิลอดในเดือนรอมฎอน หมู่ที่ ๑ - ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
120 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑ รายการตามโครงการรณรงค์และป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
121 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์พร้อมเก้าอี้ จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการสานสัมพันธ์ครู ผู้ปกครองและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
122 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๑ รายการตามโครงการสานสัมพันธ์ครู ผู้ปกครองและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
123 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑ รายการตามโครงการรณรงค์และป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2564
124 ซื้อของรางวัลการแข่งขันการละเล่นของผู้ปกครอง จำนวน ๓ รายการตามโครงการสานสัมพันธ์ ครู ผู้ปกครองและนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2564
125 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการตามโครงการรณรงค์และป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2564
126 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการตามโครงการสานสัมพันธ์ ครู ผู้ปกครองและนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2564
127 จ้างปรับปรุงถนนผิวจจราจรหินคลุก สายโต๊ะแด หมู่ที่ ๕ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
128 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนเด็กก่อนเกณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ ศูนย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
129 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ การรณรงค์และป้องกันยาเสพติดที่เยาวชนไทยต้องรู้แต่ไม่ต้องลอง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
130 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
131 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (กองช่าง) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
132 จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๔ บ้านแซะโมะ ตำบลตะบิ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก  23 มีนาคม 2564
133 จ้างเหมาบริการเช่ารถโดยสารปรับอากาศ (ไม่ประจำทาง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
134 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธง) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2564
135 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรณรงค์และการป้องกันโรคอุจจาระร่วง ๑ ในโรคที่มากับฤดูร้อน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
136 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุสาธารรภัยผ่าน Line Office Account ปภ.รับแจ้งเหตุ๑๗๘๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
137 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
138 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์เรื่องการจัดการขยะ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
139 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการสร้างเครือข่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมแก่ประชาชนในเขตอบต.ตะบิ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
140 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
141 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
142 จ้างปรับปรุงยกระดับถนนลงดินถม สายผู้ใหญ่รอนิง - อุทิศ หมู่ที่ ๖ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
143 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
144 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
145 ซื้อวัสดุถังขยะ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
146 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน จำนวน ๕ รายการตามโครงการสร้างเครือข่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมแก่ประชาชนในเขตอบต.ตะบิ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
147 จ้างตรวจเช็คสภาพพร้อมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
148 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการส่งเสริมอาชีพปลูกพืชผักสวนครัวตามพระราชบดำริเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
149 ซื้อพันธ์ุพืชเกษตร จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
150 ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ ศูนย์ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
151 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๔ บ้านแซะโมะ ตำบลตะบิ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ แห่  11 กุมภาพันธ์ 2564
152 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๔ บ้านแซะโมะ ตำบลตะบิ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ แห่ง  11 กุมภาพันธ์ 2564
153 จ้างเปลี่ยนอะไหล่พร้อมตรวจสภาพรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน ๒๐ รายการพร้อมค่าแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
154 จ้างทำป้ายไวนิิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการเพื่อประชาสัมพันธ์ การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM ๒.๕) ปี ๒๕๖๓ -๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
155 ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติก) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
156 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (โคมถนน) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
157 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะอเนกประสงค์) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
158 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
159 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ รายการตามโครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต้อนรับรอมฎอน เดือนอันประเสริฐ ฮ.ศ.๑๔๔๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
160 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑ รายการตามโครงการรณรงค์และป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
161 จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายสถานีสูบน้ำ หมู่ที่ ๔ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
162 จ้างบุกเบิกถนนลงหินคลุก สายสถานีสูบน้ำ หมู่ที่ ๔ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
163 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
164 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
165 จ้างบุกเบิกถนนลงหินคลุก สายสถานีสูบน้ำ หมู่ที่ ๔ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
166 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
167 ซื้อของขวัญของรางวัล จำนวน ๔ รายการ ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาการของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
168 จ้างถางป่าและล้มต้นไม้ สายคลองส่งน้ำชลประทาน หมู่ที่ ๔ บ้านแซะโมะ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
169 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
170 ซื้ออุปกรณ์เล่นเกมกิจกรรม จำนวน ๕ รายการตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาการของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
171 จ้างเหมาตกแต่งเวที จำนวน ๑ รายการตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
172 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิดและให้กวดขันการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
173 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน ๔ โรงเรียน ภาคเรียน ๒/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
174 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
175 จ้างอัพเดทเวอร์ชั่นเว้บไซด์อบต.ตะบิ้ง จำนวน ๑ เวอร์ชั่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
176 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
177 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันขาดสารไอโอดีน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
178 จ้างเหมาเช่าเต้นท์ พร้อมเก้าอี้ และเครื่องเสียง จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในการต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาพร้อมคณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
179 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ ศูนย์ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ  14 มกราคม 2564
180 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
181 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนทำขนม จำนวน ๒ รายการตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
182 ซื้อกระเป๋าผ้า จำนวน ๑ รายการตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
183 ซื้อกระเป๋าผ้า จำนวน ๑ รายการตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
184 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (สำนักปลัด) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
185 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแแพร่ (กองการศึกษา) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
186 จ้างปรับปรุงซ่อมสถานีสูบน้ำบ้านแซะโมะ หมู่ที่ ๔ ต ตะบิ้ง อ สายบุรี จ ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
187 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ)เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นของประชาชนที่ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่อบต.ตะบิ้ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
188 ซื้อซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) ๑ รายการเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
189 ซื้อซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) ๑ รายการเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
190 จ้างต่อสัญญาเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
191 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เรือ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
192 ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภคใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
193 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เกี่ยวการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
194 จ้างปรับปรุงยกระดับถนนลงหินคลุก (สายกาเสาะ) หมู่ที่ ๕ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
195 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสนามกีฬาอบต.และขุดลอกคลอง หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
196 ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภคใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
197 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
198 ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภคใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
199 จ้างปรับปรุงยกระดับถนนลงหินคลุก (สายกูโบร์) หมู่ที่ ๒ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
200 จ้างปรับปรุงยกระดับถนนหินคลุก (สายจูอิง) หมู่ที่ ๕ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
201 จ้างก่อสร้างถนนคอนเสริมเหล็ก(สายหลังอบต.) หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
202 จ้างทำป้ายไวนิลอวยพรปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
203 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เรือ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
204 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID -๑๙ ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
205 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศติดผนัง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
206 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
207 ซื้อวัสดุการศึกษาแบบเสริมสร้างจินตนาการของเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (๓ ศูนย์) จำนวน ๕๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
208 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เรือ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
209 จ้างงานซ่อมอัฒจรรย์ จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
210 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
211 จ้างปรับพื้นที่บริเวณที่ทิ้งขยะมูลฝอย หมู่ที่ ๖ ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
212 จ้างถมที่สนามกีฬา หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
213 จ้างโครงการขุดลอกระบายน้ำ หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
214 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๓ จำนวนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
215 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ล้อรถยนต์บรรทุกขยะ) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
216 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
217 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
218 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
219 ถมที่สนามกีฬา หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี  1 ธันวาคม 2563
220 ถมที่สนามกีฬา หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี  1 ธันวาคม 2563
221 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
222 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
223 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
224 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการตามโครงการอบต.เคลื่อนที่พบประชาชนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
225 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๑ รายการตามโครงการอบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
226 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์พร้อมเก้าอี้และเครื่องเสียงตามโครงการอบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
227 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการตามโครงการอบต.เคลื่อนที่พบประชาชนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
228 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการตามโครงการอบต.เคลื่อนที่พบประชาชนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
229 จ้างเปลี่ยนอะไหล่พร้อมตรวจสภาพรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน บท ๘๗๖ ปัตตานี จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2563
230 จ้างถางป่าและล้มต้นไม้ หมู่ที่ ๔,๕ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2563
231 จ้างถ่ายเอกสารประกอบเสนอประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2563
232 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายสุสานเจาะกือแย หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2563
233 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายสนามกีฬา หมู่ที่ ๒ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2563
234 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
235 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
236 จ้างจ้างทำวารสาร อบต.ตะบิ้ง รอบเดือน เมษายน ๒๕๖๓ ถึง เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ฉบับที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
237 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
238 จ้างเปลี่ยนอะไหล่พร้อมตรวจสภาพรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน บท ๘๗๖ ปัตตานี จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
239 จ้างประกอบอาหารตามโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญงานเมาว์ลิด หมู่ที่ ๑ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ตุลาคม 2563
240 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๔ บ้านแซะโมะ ตำบลตะบิ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ แห่ง  7 ตุลาคม 2563
241 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2563
242 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง ) จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2563
243 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2563
244 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2563
245 จ้างขุดลอกคลองระบายน้ำ สายสระน้ำ - บือแนจือแร หมู่ที่ ๑ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
246 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายโรงเรียนเจาะกือแย หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
247 จ้างทำการประเมินประสิมธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับรางวัลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
248 จ้างซ่อมเวที จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
249 จ้างปรระกอบอาหารตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบของอบต.ตะบิ้ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
250 จ้างเหมาบริการเช่า เต็นท์ เก้าอี้ เครื่องเสียง ตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัย ชองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบอบต.ตะบิ้ง ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
251 ซื้อวัสดุอุปกรณืใช้ในการอบรมโครงส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบของอบต.ตะบิ้งประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
252 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
253 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
254 จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก สายสนามกีฬา หมู่ทีี่ ๒ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
255 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
256 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
257 จ้าง่ซ่อมแซมฝ้่าเพดาน (สูนย์พัฒนาเด็กเล็กดารุลอิฮซาน) หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.ส่ายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
258 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
259 จ้างกำแพงกันดิน สายประปา หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
260 จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก สายหลังอบต หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ิง ออ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
261 จ้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง หมู่ที่ ๕ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
262 จ้าง่ซ่อมแซมฝ้่าเพดาน (สูนย์พัฒนาเด็กเล็กดารุลอิฮซาน) หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.ส่ายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
263 จ้าง่ซ่อมแซมฝ้่าเพดาน (สูนย์พัฒนาเด็กเล็กดารุลอิฮซาน) หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.ส่ายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
264 จ้างซ่อมแซมถนนลาดยาง (ASPHALTICCORNCRETE) ถนนสายแซะโมะ หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
265 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการคศึกษา) จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
266 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด ) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
267 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (กองการศึกษา) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
268 จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก สายบือแนกูเจ - กอเซ็ง หมู่ที่ ๖ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
269 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
270 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
271 จ้างถมที่สนามกีฬา หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
272 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
273 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม จำนวน ๘ รายการตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนา (วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา ฮ.ศ. ๑๔๔๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2563
274 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
275 จ้างจ้างเหมาบริการเช่า เต็นท์พร้อมเก้าอี้และเครื่องเสียง ตามโครงการอบรมให้ความรู็เกี่ยวกับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - ๑๙ ) สำหรับผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
276 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
277 ซื้อวัสดุการศึกษาแบบเสริมสร้างจินตนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
278 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ต้อนรับเทศกาลตรุษอีดิลอัฎฮา ประจำปีฮิจเราะห์ศักกราช ๑๔๔๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
279 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID- ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
280 จ้างจ้างเหมาบริการเช่า เต็นท์พร้อมเก้าอี้และเครื่องเสียง ตามโครงการอบรมให้ความรู็เกี่ยวกับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - ๑๙ ) สำหรับผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
281 จ้างเหมาบริการเช่า เต็นท์พร้อมเก้าอี้และเครื่องเสียง ตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - ๑๙ ) สำหรับผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
282 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
283 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้การจัดพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
284 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
285 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน ๔ โรงเรียน ภาคเรียน ๑/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
286 ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ ศูนย์ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
287 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ ศูนย์ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ  30  มิถุนายน  2563
288 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน ๔ โรงเรียน ภาคเรียน ๑/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ  30  มิถุนายน  2563
289 จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก สายหัวสสะพาน หมู่ที่ ๕ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โคร งการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
290 จ้างถมที่ลานสาธารณประโยชน์ บ้านลาคอ หมู่ที่ ๒ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
291 จ้างถมที่สนามกีฬา หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
292 จ้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังอบต.ตะบิ้ง หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
293 จ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์บ้านตะบิ้ง หมู่ที่ ๑ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
294 จ้างถมที่สนามกีฬา หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี  10  มิถุนายน  2563
295 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
296 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๒๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
297 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (กองช่าง) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
298 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์วันเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาครบรอบ ๔๑ พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
299 ซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ส่วนกลางสำหรับใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก  22 พฤษภาคม 2563
300 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปฟร.) จำนวน ๑๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
301 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ต้อนรับเทศกาลตรุษอีดิลฟิตรี(วันฮารีรายอ)ประจำปี ฮ.ศ.๑๔๔๑ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
302 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
303 จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง หมู่ที่ ๕ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
304 จ้างตรวจเช็คสภาพพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์บรรทุกขยะ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
305 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ส่วนกลางสำหรับใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง  13 พฤษภาคม 2563
306 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (หลังคารถบรรทุก) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
307 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (กองช่าง) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2563
308 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (สำนักปลัด) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2563
309 ซื้อวัสดุงานบ้ารงานครัว (กองการศึกษา) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2563
310 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2563
311 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ รายการประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเข้าเป็นครูผู้สอนการอ่านอัลกกุรอ่าน (ระบบกีรออาตี) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2563
312 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2563
313 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปฟร.) จำนวน ๑๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
314 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๕ ราายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
315 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด ) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
316 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปาใช้ในกิจการประปา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
317 จ้างถางป่าและล้มต้นไม้ หมู่ที่ ๕ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
318 ซื้อถังขยะมูลฝอยติดเชื้อ (ขยะอันตราย) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
319 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
320 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
321 จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก สายหลังยบริษัท ๒ หมู่ที่ ๖ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
322 ซื้อชุดปัจจัยยังชีพ จำนวน ๑ รายการตามโครงการช่วยเหลือผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID - ๑๙ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
323 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง ) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
324 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (หัวฉีดนำ้ดับเพลิง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
325 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
326 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
327 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
328 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
329 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์ Smart tv) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
330 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
331 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๓ รายการตามโครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต้อนรับรอมฎอน เดือนอันประเสริฐ ฮ.ศ.๑๔๔๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
332 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ข้อควรปฎิบัติศาสนากิจในเดือนรอมฎอน ฮ.ศ.๑๔๔๑ (พ.ศ.๒๕๖๓) ตามประกาศจุฬาราชมนตรี ฉบับที่ ๔/๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
333 จ้างทำวารสาร อบต.ตะบิ้ง รอบเดือน เมษายน ๒๕๖๓ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
334 จ้างโครงการยกระดับถนนลงหินคลุกสายโรงน้ำยาง - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกูแบบาเดาะ หมู่ที่ ๒ ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
335 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
336 จ้างเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
337 จ้างทำวารสาร อบต.ตะบิ้ง รอบเดือน เมษายน ๒๕๖๓ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
338 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังอบต. หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
339 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
340 ซื้อขวดเปล่าพลาสติกใส จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
341 จ้างทำวารสาร อบต.ตะบิ้ง รอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๓ ฉบับที่๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
342 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
343 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดดารุลอิฮซาน (เจาะกือแย) องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
344 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดกูแบบาเดาะ องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
345 จ้างถมที่สาธารณประโยชน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกูแบบาเดาะ หมู่ที่ ๒ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
346 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
347 จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก สายสถานีสูบน้ำ หมู่ที่ ๔ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
348 ซื้อซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค จำนวน ๕ รายการใช้สำหรับผู้ที่อยู่ในระยะเฝ้าระวังและสังเกตุอาการหลังเดินทางกลับจากประเทศและพื้นที่ที่เป็นโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( covid - ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
349 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังอบต. หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี  14 เมษายน 2563
350 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) จำนวน ๑ รายการเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นด้านการดำรงชีพสำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid -๑๙ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
351 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน สำหรับศูนย์อบรมก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดกูแบบาเดาะ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก  10 เมษายน 2563
352 จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๕ รายการ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฎิบัติตัวและการป้องกันให้ห่างเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ุ (covid - ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
353 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
354 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
355 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการเพื่อประชาสัมพันธ์มาตรกาารเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและประกาศปิดมัสยิดเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ (covid -๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
356 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายฮูแตปาเซ หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ. ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
357 ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๕ รายการสำหรับใช้ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โควิด ๑๙ (covid - ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
358 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
359 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (กองการศึกษา) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
360 ซื้อวัสดุ งานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
361 จ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬา กว้าง ๑๒๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง บ้านเจาะกือแย ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก  19 มีนาคม 2563
362 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดกูแบบาเดาะ องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
363 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกำจัดอย่างถูกต้องวิธี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
364 ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
365 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม จำนวน ๓ รายการตามโครงการส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ประจำปีงประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
366 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
367 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนเด็กก่อนเกณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ ศูนย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
368 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID -๑๙ ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
369 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน สำหรับศูนย์อบรมก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดกูแบบาเดาะ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ หลัง  9 มีนาคม 2563
370 ซื้อวัสดุการศึกษาแบบเสริมสร้างจินตนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2563
371 ซื้อวัสดุการศึกษาแบบเสริมสร้างจินตนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2563
372 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (กองการศึกษา) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2563
373 จ้างซ่อมเครื่องถายเอกสาร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2563
374 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
375 ซื้อวัสดุในการจัดฝึกอบรม จำนวน ๑๓ รายการตามโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
376 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
377 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ื๒๐๑๙ ( COVID - ๑๙ )และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
378 ซื้อวัสดุในการสาธิตการทำผลิตภัณฑ์น้ำมันเหลือง,ยาสมุนไพรแก้โรคนิ่ว ไส้เลื่อน ฯลฯ จำนวน ๑๐ รายการตามโครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
379 จ้างปรับปรุงยกระดับถนนลงดินลูกรัง สายกำปงบารู (มะรอสดี) หมู่ที่ ๕ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
380 ซื้อวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่ (สำนักปลัด) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
381 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแซะโมะ หมู่ที่ ๔ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตนี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
382 ซื้อวัสดุวิทยศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
383 จ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๑ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตนีจำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
384 ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค จำนวน ๒ รายการใช้สำหรับผู้ที่อยู่ในระยะเฝ้าระวังและสังเกตุอาการหลังเดินทางกลับจากประเทศที่เป็นโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( covid - ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
385 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
386 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
387 จ้างเหมาบริการเช่า เต็นท์ เก้าอี้ เครื่องเสียง จำนวน ๓ รายการ ตามโครงการอบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
388 ก่อสร้างลานกีฬา (ถมที่สนามกีฬา) องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง บ้านเจาะกือแย หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ  3 มีนาคม 2563
389 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
390 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2563
391 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา จำนวน ๘ รายการ ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลมวลชน อำเภอคัพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
392 จ้างปรับปรุงยกระดับถนนลงหินคลุก สายหลังบริษัท ๒ หมู่ที่ ๖ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
393 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการตามโครงการเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
394 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
395 จ้างปรับปรุงยกระดับถนนลงหินคลุก สายหลังบริษัท ๑ หมู่ที่ ๖ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานีจำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
396 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ รายการเพื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
397 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันขาดสารไอโอดีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
398 จ้างทำประกาศนีบัตร จำนวน ๑ รายการตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
399 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์พร้อมเก้าอี้ และเครื่องเสียง จำนวน ๒ รายการตามโครวการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
400 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
401 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมมพันธ์ จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
402 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการฝึกอบรมและกระเป๋าเอกสาร จำนวน ๘ รายการตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบปรระมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
403 ประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการส่งเสริมอาชีพปลูกพืชผักสวนครัวตามพระราชดำริเศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  18 กุมภาพันธ์ 2563
404 จ้างจ้างเหมาบริการเช่ารถโดยสารปรับอากาศ (ไม่ประจำทาง) จำนวน ๑ รายการตามโครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลตะบิ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
405 ซื้อเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว จำนวน ๑๐ รายการ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพปลูกพืชผักสวนครัวตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
406 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดกูแบบาเดาะ) หมู่ที่ ๒ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี  11 กุมภาพันธ์ 2563
407 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สำหรับศูนย์พัฒนาก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดกูแบบาเดาะ) หมู่ที่ ๒ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี  11 กุมภาพันธ์ 2563
408 จ้างเปลี่ยนอะไหล่พร้อมตรวจสหภาพรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข ๖๘๑๒ ปัตตานี จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2563
409 จ้างเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
410 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (ธง เสาธง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
411 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (ธง เสาธง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2563
412 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธง เสาธง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2563
413 วัสดุสำนักงานสำนักปลัด (ธง) จำนวน ๓ รายการ  23 มกราคม 2563
414 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2563
415 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2563
416 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2563
417 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2563
418 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2563
419 จ้างถางป่า หมู่ที่ ๔ บ้านแซะโมะ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
420 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ๒ รายการตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
421 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
422 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องเสียง เวทีพร้อมโดมหลังคา และเต็นท์ พร้อมเก้าอี้ ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาการของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
423 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
424 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ การรณรงค์และป้องกันยาเสพติดที่เยาวชนไทยต้องรู้แต่ไม่ต้องลอง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
425 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
426 จ้างเหมาประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาการของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
427 จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน (ติดตั้งแผงกั้นห้อง) องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
428 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ๒ รายการตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
429 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
430 ซื้อของรางวัล จำนวน ๒ รายการตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
431 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัด สพฐ.จำนวน ๔ แห่ง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเรียน ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
432 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.จำนวน ๓ ศูนย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเรียน ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
433 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (กองการศึกษา) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
434 จัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ ศูนย์ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  2 มกราคม 2563
435 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัด สพฐ.จำนวน ๔ แห่ง ภาคเรียน ๒/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  2 มกราคม 2563
436 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.จำนวน ๓ ศูนย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเรียน ๒/๒๕๖๒  2 มกราคม 2563
437 จ้างต่อสัญญาเว็ปไซต์ อบต.ตะบิ้ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
438 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก(ภายในตำบลตะบิ้ง) หมู่ที่ ๑ ๒ ๓ ๖ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2562
439 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2562
440 ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2562
441 จ้างประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2562
442 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2562
443 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2562
444 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2562
445 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (กองการศึกษา) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2562
446 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2562
447 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการ โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลตะบิ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2562
448 จ้างถ่ายเอกสารแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธฺผลการปฏิบัติงานราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปีสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2562
449 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายกูโบร์ หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2562
450 ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเด็กและเยาวชนตำบลตะบิ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤศจิกายน 2562
451 จ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2562
452 จ้างประกอบอาหารกลางวัน จำนว ๑ รายการ ตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของงานเมาวลิด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2562
453 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ตุลาคม 2562
454 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ตุลาคม 2562
455 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียน ๑/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สำหรับเด็กนักเรียนอนุบาล - ป.๖ และเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ รายการ  26 กันยายน 2562
456 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียน ๑/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สำหรับเด็กนักเรียนอนุบาล - ป.๖ และเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2562
457 จ้างการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริตามคำรับรองการปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2562
458 จ้างตรวจเช็คสภาพพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2562
459 จ้างตรวจเช็คสภาพพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์กู้ชีพกู้ภัย จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2562
460 จ้างประกอบอาหารจำนวน ๒ รายการตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ ๒ - ๓ ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเฏณฑ์ ประจำมัสยิดบ้านกูแบาเดาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
461 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระน้ำ - บือแนจือแร หมู่ที่ ๑ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก  16 กันยายน 2562
462 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายลูโบะบาตู - ละอาร์ หมู่ที่ ๕ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรึ จ.ปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  16 กันยายน 2562
463 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระน้ำ - บือแนจือแร หมู่ที่ ๑ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก  15 กันยายน 2562
464 ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
465 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระน้ำ - บือแนจือแร หมู่ที่ ๑ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก  12 กันยายน 2562
466 จ้างประกอบอาหารจำนวน ๒ รายการตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาเด็กเล็ก ๒ - ๓ ปีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้างสังกัดอบต.ตะบิ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
467 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายลูโบะบาตู - ละอาร์ หมู่ที่ ๕ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรึ จ.ปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  12 กันยายน 2562
468 ซื้อวัสดุการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกูแบบาเดาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2562
469 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายลูโบะบาตู - ละอาร์ หมู่ที่ ๕ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรึ จ.ปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  11 กันยายน 2562
470 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายหลังอบต. หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
471 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการสร้างเครือข่ายเปลี่ยนพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมแก่ประชาชนในเขตอบต.ตะบิ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
472 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา ) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2562
473 จ้างเหมาบริการเช่ารถโดยสารปรับอากาศ (ไม่ประจำทาง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กันยายน 2562
474 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของอบต.ตะบิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
475 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพใจผู้สูงอายุตำบลตะบิ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
476 ซื้อของสมนาคุณในการดูงาน จำนวน ๔ รายการตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของ อบต.ตะบิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
477 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ พร้อมเก้าอี้ และเครื่องเสียง จำนวน ๑ รายการตามโครงการส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพใจผู้สูงอายุตำบลตะบิ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
478 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือเท้า ปาก ในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2562
479 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการอบรม จำนวน ๙ รายการตามโครงการส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพใจผู้สูงอายุตำบลตะบื้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2562
480 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
481 จ้างซ่อมแซมถนนหน้่าองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2562
482 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนา (วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา ฮ.ศ.๑๔๔๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2562
483 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายดุซง - ตาดีกา หมู่ที่ ๑ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2562
484 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายสนามกีฬา หมู่ที่ ๒ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
485 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายเปาะลงยอ หมูที่ ๕ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
486 จ้างถมดินลานสาธารณประโยชน์ หลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกูแบบาเดาะ หมู่ท่ี่ ๒ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2562
487 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2562
488 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ต้อนรับเทศกาลตรุษอีดิลอัฎฮา ฮ.ศ.๑๔๔๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2562
489 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระน้ำ - บือแนจือแร หมู่ที่ ๑ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี  30 กรกฎาคม 2562
490 เสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายลูโบะบาตู-ละอาร์ หมู่ที่ ๕ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี  30 กรกฎาคม 2562
491 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2562
492 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายสุสาน หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2562
493 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายโต๊ะทอน หมู่ที่ ๒ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2562
494 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (กองช่าง) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2562
495 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2562
496 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการอบรม จำนวน ๕ รายการตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2562
497 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ป้องกันการแพร่ระบาดของรคไข้เลือดออกและไข้หวัดใหญ่ปี ๒๕๖๒จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2562
498 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2562
499 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2562
500 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2562
501 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2562
502 จ้างประกอบอาหารว่างและอาหารกลางวััน จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการอบรมฝึกให้ความรู้ครูผู้สอนอัลกุรอ่านแบบกีรออาตีที่ถูกต้องประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2562
503 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑ รายการ ตามโครงการร่วมมหกรรมอัตลักษณ์และของดีเมืองสาย ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2562
504 จ้างจัดสถานที่พร้อมตกแต่ง จำนวน ๑ รายการตามโครงการร่วมมหกรรมอัตลักษณ์และของดีเมืองสายบุรี ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2562
505 จ้างประกอบอาหารกลางวัน จำนวน ๑ รายการตามโครงการร่วมมหกรรมอัตลักษณ์และของดีเมืองสาย ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2562
506 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการอบรม จำนวน ๕ รายการ ตามโครงการอบรมฝึกให้ความรู้ครูผู้สอนอัลกุรอ่านแบบกีรออาตีที่ถูกต้อง ประจำงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2562
507 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๑ รายการตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการถือศิลอดในเดือนรอมฎอน หมู่ที่ ๑ -๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2562
508 จ้างประกอบอาหารว่างและอาหารกลางวัน จำนวน ๒ รายการตามโครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2562
509 จ้างประกอบอาหารว่างและอาหารกลางวัน จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพ สุขภาพจิต ของเด็กศูนย์พัฒนาเด้กเล็กใสังกัดองค์การบริหารสาวนตำบลตะบิ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2562
510 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สาธิตในการอบรม จำนวน ๙ รายการตามโครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2562
511 ซื้อวัสดุ เครื่องเขียนใช้ในการอบรม จำนวน ๓ รายการ ตามโครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2562
512 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ สายเปาะลงยอ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2562
513 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ าสายแซะโมะ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2562
514 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับโรงเรียน ๔ โรง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ ศูนย์ จำนวน ๓ รายการ  28  มิถุนายน  2562
515 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับโรงเรียน ๔ โรง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ ศูนย์ จำนวน ๓ รายการ  28  มิถุนายน  2562
516 จ้างซ่อมแซมอัฒจรรย์ สนามกีฬาอบต.ตะบิ้ง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2562
517 ซื้อหนังสือนิทานส่งเสริมการแปรงฟันและการรับประทานอาหารให้ครบ ๕ หมู่ จำนวน ๑๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2562
518 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔,๖ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2562
519 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2562
520 จ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก สายหลังบริษัท หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2562
521 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔,๖ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2562
522 จ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กสาธารณะ หมู่ที่ ๓ บ้านเจาะกือแย ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2562
523 จ้างปรับปรุงยกระดับถนนหินคลุก สายจูอิง หมู่ที่ ๕ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2562
524 จ้างยกระดับถนนหินคลุก สายปอเนาะซายะ - ชลประทาน หมู่ที่ ๑ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2562
525 จ้างปรับปรุงยกระดับถนนหินคลุก สายโต๊ะแด หมู่ที่ ๕ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2562
526 ประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการสร้างความปองดองสมานฉันท์ตำบลตะบิ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  10  มิถุนายน  2562
527 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
528 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
529 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
530 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง ) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2562
531 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2562
532 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2562
533 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์วันเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาครบรอบ ๔๐ พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2562
534 จ้างประกอบอาหารอาหาร จำนวน ๑ รายการตามโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญทางศานา (วันตรุษอีดิลฟิตรี ฮ.ศ.๑๔๔๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2562
535 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายหลังอบต. หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2562
536 จ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก สายหลังบริษัท หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2562
537 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายหลังอบต. หมูที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2562
538 จ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2562
539 ซื้อวัสดุอุปกรณืใช้ในการอบรม จำนวน ๕ รายการ ตามโครงการสร้างเครือข่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมแก่ประชาชนในเขต อบต.ตะบิ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2562
540 จ้างทำวารสาร อบต.ตะบิ้ง ในรอบ เดือนเมษายน ๒๕๖๒ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2562
541 จ้างก่อสร้างรั้วสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๖ บ้านกาเยาะมาตี ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2562
542 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ รายการเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2562
543 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ รายการตามโครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต้อนรับรอมฎอน เดือนอันประเสริฐ ฮ.ศ.๑๔๔๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2562
544 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2562
545 จ้างก่อสร้างถนนกรีตเสริมเหล็ก สายแซะโมะ หมู่ที่ ๔ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2562
546 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๑ รายการตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2562
547 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์พร้อมเก้าอี้และเครื่องเสียง จำนวน ๒ รายการตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2562
548 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการส่งเสริมการลดขยะปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2562
549 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการสร้างเครือข่ายสายใย ห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ ตำบลตะบิ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2562
550 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์พร้อมเก้าอี้และเครื่องเสียง จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการสร้างเครือข่ายสายใย ห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ ตำบลตะบิ้ง ประจำประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2562
551 จ้างประกอบอาหารจำนวน ๒ รายการตามโครงการอบรมคุณธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลตะบิ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2562
552 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการฝึกอบรมทักษะทางวิชาการและการกีฬาตำบลตะบิ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2562
553 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นพร้อมเก้าอี้ และเครื่องเสียง จำนวน ๒ รายการตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2562
554 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2562
555 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตะบิ้งคัพต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2562
556 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการส่งเสริมและป้องกัันกันการเกิดโรคติดต่อทางอวัยวะสืบพันธ์ุเพศชาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2562
557 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒รายการ ตามโครงการส่งเสริมอาหารและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ตะบิ้ง เพื่อพัฒนาการที่สมวัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2562
558 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการฝึกอบรมเข้าค่ายภาคฤดูร้อนเยาวชนตำบลตะบิ้ง ประีจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2562
559 จ้างบุกเบิกถนนลูกรัง สายโตะแด หมู่ที่ ๕ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2562
560 จ้างจ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๑ รายการ ตามโครงการสานสัมพันธ์ ครู ผู้ปกครองและนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2562
561 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์เก้าอี้ จำนวน ๑ รายการ ตามโครงการสานสัมพันธ์ครู ผู้ปกครองและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2562
562 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการอบรม จำนวน ๓ รายการตามโครงการส่งเสริมอาหารและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตะบิ้ง เพื่อพัฒนาการที่สมวัยปีงบประมาณ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2562
563 จ้างถมที่รอบอาคารสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2562
564 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการสานสัมพันธ์ ครู ผู้ปกครองและนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปรปะจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2562
565 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2562
566 จ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๒ บ้านลาคอ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2562
567 จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้บ้านตะบิ้ง หมู่ที่ ๑ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2562
568 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการสร้างเครือข่ายสายใย ห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ ตำบลตะบิ้ง ประจำงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2562
569 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ รายการตามโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในห้วง ๘ เดือน (กุมภาพันธ์ - กันยายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2562
570 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2562
571 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2562
572 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประ มาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2562
573 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2562
574 จ้างซ่อมแซมถนนหน้่าองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2562
575 จ้างซ่อมแซมถนนหน้่าองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2562