ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน ๔ โรงเรียน ภาคเรียน ๑/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2563
2 ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ ศูนย์ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2563
3 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน ๔ โรงเรียน ภาคเรียน ๑/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ 30  มิถุนายน  2563
4 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ ศูนย์ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ 30  มิถุนายน  2563
5 จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก สายหัวสสะพาน หมู่ที่ ๕ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โคร งการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
6 จ้างถมที่ลานสาธารณประโยชน์ บ้านลาคอ หมู่ที่ ๒ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
7 จ้างถมที่สนามกีฬา หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2563
8 จ้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังอบต.ตะบิ้ง หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15  มิถุนายน  2563
9 จ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์บ้านตะบิ้ง หมู่ที่ ๑ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2563
10 จ้างถมที่สนามกีฬา หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 10  มิถุนายน  2563
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
12 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (กองช่าง) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
13 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๒๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
14 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์วันเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาครบรอบ ๔๑ พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
15 ซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ส่วนกลางสำหรับใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก 22 พฤษภาคม 2563
16 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปฟร.) จำนวน ๑๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
17 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ต้อนรับเทศกาลตรุษอีดิลฟิตรี(วันฮารีรายอ)ประจำปี ฮ.ศ.๑๔๔๑ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
18 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
19 จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง หมู่ที่ ๕ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
20 จ้างตรวจเช็คสภาพพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์บรรทุกขยะ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
21 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ส่วนกลางสำหรับใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง 13 พฤษภาคม 2563
22 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (หลังคารถบรรทุก) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
23 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปฟร.) จำนวน ๑๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
24 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด ) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
25 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๕ ราายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
26 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2563
27 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปาใช้ในกิจการประปา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2563
28 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2563
29 จ้างถางป่าและล้มต้นไม้ หมู่ที่ ๕ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2563
30 ซื้อถังขยะมูลฝอยติดเชื้อ (ขยะอันตราย) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2563
31 จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก สายหลังยบริษัท ๒ หมู่ที่ ๖ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
32 ซื้อชุดปัจจัยยังชีพ จำนวน ๑ รายการตามโครงการช่วยเหลือผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID - ๑๙ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
33 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (หัวฉีดนำ้ดับเพลิง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
34 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์ Smart tv) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
35 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
36 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง ) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
37 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
38 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
39 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
40 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
41 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๓ รายการตามโครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต้อนรับรอมฎอน เดือนอันประเสริฐ ฮ.ศ.๑๔๔๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2563
42 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ข้อควรปฎิบัติศาสนากิจในเดือนรอมฎอน ฮ.ศ.๑๔๔๑ (พ.ศ.๒๕๖๓) ตามประกาศจุฬาราชมนตรี ฉบับที่ ๔/๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2563
43 จ้างทำวารสาร อบต.ตะบิ้ง รอบเดือน เมษายน ๒๕๖๓ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
44 จ้างทำวารสาร อบต.ตะบิ้ง รอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๓ ฉบับที่๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
45 ซื้อขวดเปล่าพลาสติกใส จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
46 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
47 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
48 จ้างทำวารสาร อบต.ตะบิ้ง รอบเดือน เมษายน ๒๕๖๓ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
49 จ้างเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
50 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังอบต. หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
51 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
52 จ้างโครงการยกระดับถนนลงหินคลุกสายโรงน้ำยาง - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกูแบบาเดาะ หมู่ที่ ๒ ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
53 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดดารุลอิฮซาน (เจาะกือแย) องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
54 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดกูแบบาเดาะ องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
55 จ้างถมที่สาธารณประโยชน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกูแบบาเดาะ หมู่ที่ ๒ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 เมษายน 2563
56 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) จำนวน ๑ รายการเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นด้านการดำรงชีพสำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid -๑๙ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
57 จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก สายสถานีสูบน้ำ หมู่ที่ ๔ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
58 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังอบต. หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 14 เมษายน 2563
59 ซื้อซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค จำนวน ๕ รายการใช้สำหรับผู้ที่อยู่ในระยะเฝ้าระวังและสังเกตุอาการหลังเดินทางกลับจากประเทศและพื้นที่ที่เป็นโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( covid - ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
60 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
61 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน สำหรับศูนย์อบรมก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดกูแบบาเดาะ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก 10 เมษายน 2563
62 จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๕ รายการ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฎิบัติตัวและการป้องกันให้ห่างเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ุ (covid - ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
63 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
64 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
65 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการเพื่อประชาสัมพันธ์มาตรกาารเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและประกาศปิดมัสยิดเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ (covid -๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
66 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายฮูแตปาเซ หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ. ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
67 ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๕ รายการสำหรับใช้ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โควิด ๑๙ (covid - ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
68 ซื้อวัสดุ งานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
69 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
70 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (กองการศึกษา) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
71 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดกูแบบาเดาะ องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563
72 จ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬา กว้าง ๑๒๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง บ้านเจาะกือแย ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก 19 มีนาคม 2563
73 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกำจัดอย่างถูกต้องวิธี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
74 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม จำนวน ๓ รายการตามโครงการส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ประจำปีงประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
75 ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
76 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID -๑๙ ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
77 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนเด็กก่อนเกณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ ศูนย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
78 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
79 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน สำหรับศูนย์อบรมก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดกูแบบาเดาะ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ หลัง 9 มีนาคม 2563
80 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (กองการศึกษา) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มีนาคม 2563
81 ซื้อวัสดุการศึกษาแบบเสริมสร้างจินตนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มีนาคม 2563
82 ซื้อวัสดุการศึกษาแบบเสริมสร้างจินตนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มีนาคม 2563
83 จ้างซ่อมเครื่องถายเอกสาร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มีนาคม 2563
84 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
85 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ื๒๐๑๙ ( COVID - ๑๙ )และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
86 ซื้อวัสดุในการสาธิตการทำผลิตภัณฑ์น้ำมันเหลือง,ยาสมุนไพรแก้โรคนิ่ว ไส้เลื่อน ฯลฯ จำนวน ๑๐ รายการตามโครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
87 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
88 ซื้อวัสดุในการจัดฝึกอบรม จำนวน ๑๓ รายการตามโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
89 จ้างปรับปรุงยกระดับถนนลงดินลูกรัง สายกำปงบารู (มะรอสดี) หมู่ที่ ๕ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
90 ซื้อวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่ (สำนักปลัด) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
91 ซื้อวัสดุวิทยศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
92 ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค จำนวน ๒ รายการใช้สำหรับผู้ที่อยู่ในระยะเฝ้าระวังและสังเกตุอาการหลังเดินทางกลับจากประเทศที่เป็นโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( covid - ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
93 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
94 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแซะโมะ หมู่ที่ ๔ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตนี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
95 จ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๑ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตนีจำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
96 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
97 จ้างเหมาบริการเช่า เต็นท์ เก้าอี้ เครื่องเสียง จำนวน ๓ รายการ ตามโครงการอบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
98 ก่อสร้างลานกีฬา (ถมที่สนามกีฬา) องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง บ้านเจาะกือแย หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ 3 มีนาคม 2563
99 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
100 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2563
101 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา จำนวน ๘ รายการ ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลมวลชน อำเภอคัพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
102 จ้างปรับปรุงยกระดับถนนลงหินคลุก สายหลังบริษัท ๒ หมู่ที่ ๖ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
103 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
104 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการตามโครงการเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
105 จ้างปรับปรุงยกระดับถนนลงหินคลุก สายหลังบริษัท ๑ หมู่ที่ ๖ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานีจำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
106 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ รายการเพื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
107 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันขาดสารไอโอดีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
108 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์พร้อมเก้าอี้ และเครื่องเสียง จำนวน ๒ รายการตามโครวการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
109 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
110 จ้างทำประกาศนีบัตร จำนวน ๑ รายการตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
111 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมมพันธ์ จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
112 ประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการส่งเสริมอาชีพปลูกพืชผักสวนครัวตามพระราชดำริเศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 18 กุมภาพันธ์ 2563
113 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการฝึกอบรมและกระเป๋าเอกสาร จำนวน ๘ รายการตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบปรระมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
114 ซื้อเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว จำนวน ๑๐ รายการ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพปลูกพืชผักสวนครัวตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กุมภาพันธ์ 2563
115 จ้างจ้างเหมาบริการเช่ารถโดยสารปรับอากาศ (ไม่ประจำทาง) จำนวน ๑ รายการตามโครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลตะบิ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กุมภาพันธ์ 2563
116 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดกูแบบาเดาะ) หมู่ที่ ๒ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 11 กุมภาพันธ์ 2563
117 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สำหรับศูนย์พัฒนาก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดกูแบบาเดาะ) หมู่ที่ ๒ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 11 กุมภาพันธ์ 2563
118 จ้างเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
119 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (ธง เสาธง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
120 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (ธง เสาธง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2563
121 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธง เสาธง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2563
122 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2563
123 วัสดุสำนักงานสำนักปลัด (ธง) จำนวน ๓ รายการ 23 มกราคม 2563
124 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2563
125 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2563
126 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2563
127 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2563
128 จ้างถางป่า หมู่ที่ ๔ บ้านแซะโมะ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563
129 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2563
130 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ๒ รายการตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2563
131 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563
132 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563
133 จ้างเหมาประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาการของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563
134 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ การรณรงค์และป้องกันยาเสพติดที่เยาวชนไทยต้องรู้แต่ไม่ต้องลอง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563
135 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องเสียง เวทีพร้อมโดมหลังคา และเต็นท์ พร้อมเก้าอี้ ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาการของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563
136 จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน (ติดตั้งแผงกั้นห้อง) องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
137 ซื้อของรางวัล จำนวน ๒ รายการตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
138 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ๒ รายการตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
139 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
140 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัด สพฐ.จำนวน ๔ แห่ง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเรียน ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
141 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.จำนวน ๓ ศูนย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเรียน ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
142 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (กองการศึกษา) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
143 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัด สพฐ.จำนวน ๔ แห่ง ภาคเรียน ๒/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 2 มกราคม 2563
144 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.จำนวน ๓ ศูนย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเรียน ๒/๒๕๖๒ 2 มกราคม 2563
145 จัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ ศูนย์ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 2 มกราคม 2563
146 จ้างต่อสัญญาเว็ปไซต์ อบต.ตะบิ้ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มกราคม 2563
147 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก(ภายในตำบลตะบิ้ง) หมู่ที่ ๑ ๒ ๓ ๖ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธันวาคม 2562
148 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2562
149 ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
150 จ้างประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
151 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
152 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
153 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
154 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (กองการศึกษา) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธันวาคม 2562
155 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2562
156 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการ โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลตะบิ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562
157 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายกูโบร์ หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
158 จ้างถ่ายเอกสารแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธฺผลการปฏิบัติงานราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปีสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
159 ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเด็กและเยาวชนตำบลตะบิ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
160 จ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
161 จ้างประกอบอาหารกลางวัน จำนว ๑ รายการ ตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของงานเมาวลิด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
162 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ตุลาคม 2562
163 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ตุลาคม 2562
164 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียน ๑/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สำหรับเด็กนักเรียนอนุบาล - ป.๖ และเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ รายการ 26 กันยายน 2562
165 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียน ๑/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สำหรับเด็กนักเรียนอนุบาล - ป.๖ และเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2562
166 จ้างการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริตามคำรับรองการปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2562
167 จ้างตรวจเช็คสภาพพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
168 จ้างตรวจเช็คสภาพพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์กู้ชีพกู้ภัย จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
169 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายลูโบะบาตู - ละอาร์ หมู่ที่ ๕ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรึ จ.ปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก 16 กันยายน 2562
170 จ้างประกอบอาหารจำนวน ๒ รายการตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ ๒ - ๓ ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเฏณฑ์ ประจำมัสยิดบ้านกูแบาเดาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
171 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระน้ำ - บือแนจือแร หมู่ที่ ๑ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก 16 กันยายน 2562
172 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระน้ำ - บือแนจือแร หมู่ที่ ๑ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก 15 กันยายน 2562
173 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายลูโบะบาตู - ละอาร์ หมู่ที่ ๕ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรึ จ.ปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก 12 กันยายน 2562
174 จ้างประกอบอาหารจำนวน ๒ รายการตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาเด็กเล็ก ๒ - ๓ ปีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้างสังกัดอบต.ตะบิ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
175 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระน้ำ - บือแนจือแร หมู่ที่ ๑ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก 12 กันยายน 2562
176 ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
177 ซื้อวัสดุการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกูแบบาเดาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
178 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายลูโบะบาตู - ละอาร์ หมู่ที่ ๕ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรึ จ.ปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก 11 กันยายน 2562
179 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายหลังอบต. หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
180 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการสร้างเครือข่ายเปลี่ยนพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมแก่ประชาชนในเขตอบต.ตะบิ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
181 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา ) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กันยายน 2562
182 จ้างเหมาบริการเช่ารถโดยสารปรับอากาศ (ไม่ประจำทาง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
183 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของอบต.ตะบิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
184 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพใจผู้สูงอายุตำบลตะบิ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
185 ซื้อของสมนาคุณในการดูงาน จำนวน ๔ รายการตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของ อบต.ตะบิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
186 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ พร้อมเก้าอี้ และเครื่องเสียง จำนวน ๑ รายการตามโครงการส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพใจผู้สูงอายุตำบลตะบิ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
187 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือเท้า ปาก ในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
188 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการอบรม จำนวน ๙ รายการตามโครงการส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพใจผู้สูงอายุตำบลตะบื้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
189 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
190 จ้างซ่อมแซมถนนหน้่าองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
191 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนา (วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา ฮ.ศ.๑๔๔๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
192 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายดุซง - ตาดีกา หมู่ที่ ๑ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
193 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายเปาะลงยอ หมูที่ ๕ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
194 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายสนามกีฬา หมู่ที่ ๒ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
195 จ้างถมดินลานสาธารณประโยชน์ หลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกูแบบาเดาะ หมู่ท่ี่ ๒ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562
196 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ต้อนรับเทศกาลตรุษอีดิลอัฎฮา ฮ.ศ.๑๔๔๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
197 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
198 เสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายลูโบะบาตู-ละอาร์ หมู่ที่ ๕ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 30 กรกฎาคม 2562
199 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระน้ำ - บือแนจือแร หมู่ที่ ๑ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 30 กรกฎาคม 2562
200 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2562
201 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายโต๊ะทอน หมู่ที่ ๒ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
202 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายสุสาน หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
203 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ป้องกันการแพร่ระบาดของรคไข้เลือดออกและไข้หวัดใหญ่ปี ๒๕๖๒จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
204 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
205 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (กองช่าง) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
206 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
207 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
208 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
209 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการอบรม จำนวน ๕ รายการตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
210 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2562
211 จ้างประกอบอาหารว่างและอาหารกลางวััน จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการอบรมฝึกให้ความรู้ครูผู้สอนอัลกุรอ่านแบบกีรออาตีที่ถูกต้องประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
212 จ้างประกอบอาหารกลางวัน จำนวน ๑ รายการตามโครงการร่วมมหกรรมอัตลักษณ์และของดีเมืองสาย ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
213 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑ รายการ ตามโครงการร่วมมหกรรมอัตลักษณ์และของดีเมืองสาย ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
214 จ้างจัดสถานที่พร้อมตกแต่ง จำนวน ๑ รายการตามโครงการร่วมมหกรรมอัตลักษณ์และของดีเมืองสายบุรี ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
215 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการอบรม จำนวน ๕ รายการ ตามโครงการอบรมฝึกให้ความรู้ครูผู้สอนอัลกุรอ่านแบบกีรออาตีที่ถูกต้อง ประจำงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
216 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๑ รายการตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการถือศิลอดในเดือนรอมฎอน หมู่ที่ ๑ -๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
217 จ้างประกอบอาหารว่างและอาหารกลางวัน จำนวน ๒ รายการตามโครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
218 จ้างประกอบอาหารว่างและอาหารกลางวัน จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพ สุขภาพจิต ของเด็กศูนย์พัฒนาเด้กเล็กใสังกัดองค์การบริหารสาวนตำบลตะบิ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กรกฎาคม 2562
219 ซื้อวัสดุ เครื่องเขียนใช้ในการอบรม จำนวน ๓ รายการ ตามโครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2562
220 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สาธิตในการอบรม จำนวน ๙ รายการตามโครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2562
221 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ สายเปาะลงยอ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
222 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ าสายแซะโมะ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
223 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับโรงเรียน ๔ โรง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ ศูนย์ จำนวน ๓ รายการ 28  มิถุนายน  2562
224 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับโรงเรียน ๔ โรง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ ศูนย์ จำนวน ๓ รายการ 28  มิถุนายน  2562
225 ซื้อหนังสือนิทานส่งเสริมการแปรงฟันและการรับประทานอาหารให้ครบ ๕ หมู่ จำนวน ๑๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
226 จ้างซ่อมแซมอัฒจรรย์ สนามกีฬาอบต.ตะบิ้ง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
227 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔,๖ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
228 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21  มิถุนายน  2562
229 จ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก สายหลังบริษัท หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2562
230 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔,๖ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
231 จ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กสาธารณะ หมู่ที่ ๓ บ้านเจาะกือแย ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14  มิถุนายน  2562
232 จ้างปรับปรุงยกระดับถนนหินคลุก สายจูอิง หมู่ที่ ๕ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
233 จ้างยกระดับถนนหินคลุก สายปอเนาะซายะ - ชลประทาน หมู่ที่ ๑ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
234 จ้างปรับปรุงยกระดับถนนหินคลุก สายโต๊ะแด หมู่ที่ ๕ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
235 ประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการสร้างความปองดองสมานฉันท์ตำบลตะบิ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 10  มิถุนายน  2562
236 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
237 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
238 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
239 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง ) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2562
240 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
241 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
242 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์วันเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาครบรอบ ๔๐ พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
243 จ้างประกอบอาหารอาหาร จำนวน ๑ รายการตามโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญทางศานา (วันตรุษอีดิลฟิตรี ฮ.ศ.๑๔๔๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
244 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายหลังอบต. หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
245 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายหลังอบต. หมูที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
246 จ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก สายหลังบริษัท หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
247 จ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2562
248 ซื้อวัสดุอุปกรณืใช้ในการอบรม จำนวน ๕ รายการ ตามโครงการสร้างเครือข่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมแก่ประชาชนในเขต อบต.ตะบิ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พฤษภาคม 2562
249 จ้างก่อสร้างรั้วสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๖ บ้านกาเยาะมาตี ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2562
250 จ้างทำวารสาร อบต.ตะบิ้ง ในรอบ เดือนเมษายน ๒๕๖๒ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2562
251 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
252 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ รายการเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
253 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ รายการตามโครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต้อนรับรอมฎอน เดือนอันประเสริฐ ฮ.ศ.๑๔๔๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
254 จ้างก่อสร้างถนนกรีตเสริมเหล็ก สายแซะโมะ หมู่ที่ ๔ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2562
255 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์พร้อมเก้าอี้และเครื่องเสียง จำนวน ๒ รายการตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
256 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๑ รายการตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
257 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์พร้อมเก้าอี้และเครื่องเสียง จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการสร้างเครือข่ายสายใย ห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ ตำบลตะบิ้ง ประจำประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
258 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการฝึกอบรมทักษะทางวิชาการและการกีฬาตำบลตะบิ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
259 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการสร้างเครือข่ายสายใย ห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ ตำบลตะบิ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
260 จ้างประกอบอาหารจำนวน ๒ รายการตามโครงการอบรมคุณธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลตะบิ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
261 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการส่งเสริมการลดขยะปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
262 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นพร้อมเก้าอี้ และเครื่องเสียง จำนวน ๒ รายการตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
263 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
264 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการส่งเสริมและป้องกัันกันการเกิดโรคติดต่อทางอวัยวะสืบพันธ์ุเพศชาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2562
265 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตะบิ้งคัพต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2562
266 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒รายการ ตามโครงการส่งเสริมอาหารและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ตะบิ้ง เพื่อพัฒนาการที่สมวัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
267 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการฝึกอบรมเข้าค่ายภาคฤดูร้อนเยาวชนตำบลตะบิ้ง ประีจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
268 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์เก้าอี้ จำนวน ๑ รายการ ตามโครงการสานสัมพันธ์ครู ผู้ปกครองและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
269 จ้างถมที่รอบอาคารสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
270 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการอบรม จำนวน ๓ รายการตามโครงการส่งเสริมอาหารและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตะบิ้ง เพื่อพัฒนาการที่สมวัยปีงบประมาณ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
271 จ้างบุกเบิกถนนลูกรัง สายโตะแด หมู่ที่ ๕ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
272 จ้างจ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๑ รายการ ตามโครงการสานสัมพันธ์ ครู ผู้ปกครองและนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
273 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการสานสัมพันธ์ ครู ผู้ปกครองและนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปรปะจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562
274 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562
275 จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้บ้านตะบิ้ง หมู่ที่ ๑ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2562
276 จ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๒ บ้านลาคอ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2562
277 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการสร้างเครือข่ายสายใย ห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ ตำบลตะบิ้ง ประจำงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2562
278 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ รายการตามโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในห้วง ๘ เดือน (กุมภาพันธ์ - กันยายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2562
279 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2562
280 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2562
281 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประ มาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2562
282 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2562
283 จ้างซ่อมแซมถนนหน้่าองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มกราคม 2562
284 จ้างซ่อมแซมถนนหน้่าองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มกราคม 2562