ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างถางป่า หมู่ที่ ๔ บ้านแซะโมะ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563
2 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2563
3 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ๒ รายการตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2563
4 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563
5 จ้างเหมาประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาการของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563
6 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ การรณรงค์และป้องกันยาเสพติดที่เยาวชนไทยต้องรู้แต่ไม่ต้องลอง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563
7 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องเสียง เวทีพร้อมโดมหลังคา และเต็นท์ พร้อมเก้าอี้ ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาการของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563
8 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563
9 จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน (ติดตั้งแผงกั้นห้อง) องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
10 ซื้อของรางวัล จำนวน ๒ รายการตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
11 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ๒ รายการตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
12 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
13 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัด สพฐ.จำนวน ๔ แห่ง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเรียน ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
14 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.จำนวน ๓ ศูนย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเรียน ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
15 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (กองการศึกษา) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
16 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.จำนวน ๓ ศูนย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเรียน ๒/๒๕๖๒ 2 มกราคม 2563
17 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัด สพฐ.จำนวน ๔ แห่ง ภาคเรียน ๒/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 2 มกราคม 2563
18 จัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ ศูนย์ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 2 มกราคม 2563
19 จ้างต่อสัญญาเว็ปไซต์ อบต.ตะบิ้ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มกราคม 2563
20 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก(ภายในตำบลตะบิ้ง) หมู่ที่ ๑ ๒ ๓ ๖ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธันวาคม 2562
21 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2562
22 ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
23 จ้างประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
24 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
25 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
26 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
27 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (กองการศึกษา) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธันวาคม 2562
28 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2562
29 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการ โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลตะบิ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562
30 จ้างถ่ายเอกสารแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธฺผลการปฏิบัติงานราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปีสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
31 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายกูโบร์ หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
32 ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเด็กและเยาวชนตำบลตะบิ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
33 จ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
34 จ้างประกอบอาหารกลางวัน จำนว ๑ รายการ ตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของงานเมาวลิด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
35 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ตุลาคม 2562
36 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ตุลาคม 2562
37 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียน ๑/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สำหรับเด็กนักเรียนอนุบาล - ป.๖ และเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ รายการ 26 กันยายน 2562
38 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียน ๑/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สำหรับเด็กนักเรียนอนุบาล - ป.๖ และเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2562
39 จ้างการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริตามคำรับรองการปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2562
40 จ้างตรวจเช็คสภาพพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์กู้ชีพกู้ภัย จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
41 จ้างตรวจเช็คสภาพพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
42 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระน้ำ - บือแนจือแร หมู่ที่ ๑ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก 16 กันยายน 2562
43 จ้างประกอบอาหารจำนวน ๒ รายการตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ ๒ - ๓ ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเฏณฑ์ ประจำมัสยิดบ้านกูแบาเดาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
44 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายลูโบะบาตู - ละอาร์ หมู่ที่ ๕ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรึ จ.ปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก 16 กันยายน 2562
45 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระน้ำ - บือแนจือแร หมู่ที่ ๑ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก 15 กันยายน 2562
46 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระน้ำ - บือแนจือแร หมู่ที่ ๑ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก 12 กันยายน 2562
47 จ้างประกอบอาหารจำนวน ๒ รายการตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาเด็กเล็ก ๒ - ๓ ปีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้างสังกัดอบต.ตะบิ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
48 ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
49 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายลูโบะบาตู - ละอาร์ หมู่ที่ ๕ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรึ จ.ปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก 12 กันยายน 2562
50 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายลูโบะบาตู - ละอาร์ หมู่ที่ ๕ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรึ จ.ปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก 11 กันยายน 2562
51 ซื้อวัสดุการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกูแบบาเดาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
52 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายหลังอบต. หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
53 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการสร้างเครือข่ายเปลี่ยนพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมแก่ประชาชนในเขตอบต.ตะบิ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
54 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา ) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กันยายน 2562
55 จ้างเหมาบริการเช่ารถโดยสารปรับอากาศ (ไม่ประจำทาง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
56 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของอบต.ตะบิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
57 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ พร้อมเก้าอี้ และเครื่องเสียง จำนวน ๑ รายการตามโครงการส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพใจผู้สูงอายุตำบลตะบิ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
58 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพใจผู้สูงอายุตำบลตะบิ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
59 ซื้อของสมนาคุณในการดูงาน จำนวน ๔ รายการตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของ อบต.ตะบิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
60 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการอบรม จำนวน ๙ รายการตามโครงการส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพใจผู้สูงอายุตำบลตะบื้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
61 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือเท้า ปาก ในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
62 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
63 จ้างซ่อมแซมถนนหน้่าองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
64 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนา (วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา ฮ.ศ.๑๔๔๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
65 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายดุซง - ตาดีกา หมู่ที่ ๑ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
66 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายเปาะลงยอ หมูที่ ๕ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
67 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายสนามกีฬา หมู่ที่ ๒ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
68 จ้างถมดินลานสาธารณประโยชน์ หลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกูแบบาเดาะ หมู่ท่ี่ ๒ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562
69 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
70 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ต้อนรับเทศกาลตรุษอีดิลอัฎฮา ฮ.ศ.๑๔๔๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
71 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระน้ำ - บือแนจือแร หมู่ที่ ๑ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 30 กรกฎาคม 2562
72 เสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายลูโบะบาตู-ละอาร์ หมู่ที่ ๕ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 30 กรกฎาคม 2562
73 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2562
74 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายสุสาน หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
75 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายโต๊ะทอน หมู่ที่ ๒ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
76 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
77 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
78 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (กองช่าง) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
79 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
80 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการอบรม จำนวน ๕ รายการตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
81 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
82 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ป้องกันการแพร่ระบาดของรคไข้เลือดออกและไข้หวัดใหญ่ปี ๒๕๖๒จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
83 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2562
84 จ้างประกอบอาหารว่างและอาหารกลางวััน จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการอบรมฝึกให้ความรู้ครูผู้สอนอัลกุรอ่านแบบกีรออาตีที่ถูกต้องประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
85 จ้างประกอบอาหารกลางวัน จำนวน ๑ รายการตามโครงการร่วมมหกรรมอัตลักษณ์และของดีเมืองสาย ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
86 จ้างจัดสถานที่พร้อมตกแต่ง จำนวน ๑ รายการตามโครงการร่วมมหกรรมอัตลักษณ์และของดีเมืองสายบุรี ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
87 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑ รายการ ตามโครงการร่วมมหกรรมอัตลักษณ์และของดีเมืองสาย ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
88 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการอบรม จำนวน ๕ รายการ ตามโครงการอบรมฝึกให้ความรู้ครูผู้สอนอัลกุรอ่านแบบกีรออาตีที่ถูกต้อง ประจำงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
89 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๑ รายการตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการถือศิลอดในเดือนรอมฎอน หมู่ที่ ๑ -๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
90 จ้างประกอบอาหารว่างและอาหารกลางวัน จำนวน ๒ รายการตามโครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
91 จ้างประกอบอาหารว่างและอาหารกลางวัน จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพ สุขภาพจิต ของเด็กศูนย์พัฒนาเด้กเล็กใสังกัดองค์การบริหารสาวนตำบลตะบิ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กรกฎาคม 2562
92 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สาธิตในการอบรม จำนวน ๙ รายการตามโครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2562
93 ซื้อวัสดุ เครื่องเขียนใช้ในการอบรม จำนวน ๓ รายการ ตามโครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2562
94 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ สายเปาะลงยอ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
95 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ าสายแซะโมะ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
96 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับโรงเรียน ๔ โรง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ ศูนย์ จำนวน ๓ รายการ 28  มิถุนายน  2562
97 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับโรงเรียน ๔ โรง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ ศูนย์ จำนวน ๓ รายการ 28  มิถุนายน  2562
98 จ้างซ่อมแซมอัฒจรรย์ สนามกีฬาอบต.ตะบิ้ง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
99 ซื้อหนังสือนิทานส่งเสริมการแปรงฟันและการรับประทานอาหารให้ครบ ๕ หมู่ จำนวน ๑๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
100 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔,๖ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
101 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21  มิถุนายน  2562
102 จ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก สายหลังบริษัท หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2562
103 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔,๖ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
104 จ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กสาธารณะ หมู่ที่ ๓ บ้านเจาะกือแย ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14  มิถุนายน  2562
105 จ้างยกระดับถนนหินคลุก สายปอเนาะซายะ - ชลประทาน หมู่ที่ ๑ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
106 จ้างปรับปรุงยกระดับถนนหินคลุก สายโต๊ะแด หมู่ที่ ๕ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
107 จ้างปรับปรุงยกระดับถนนหินคลุก สายจูอิง หมู่ที่ ๕ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
108 ประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการสร้างความปองดองสมานฉันท์ตำบลตะบิ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 10  มิถุนายน  2562
109 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
110 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
111 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
112 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง ) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2562
113 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
114 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
115 จ้างประกอบอาหารอาหาร จำนวน ๑ รายการตามโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญทางศานา (วันตรุษอีดิลฟิตรี ฮ.ศ.๑๔๔๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
116 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์วันเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาครบรอบ ๔๐ พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
117 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายหลังอบต. หมูที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
118 จ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก สายหลังบริษัท หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
119 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายหลังอบต. หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
120 จ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2562
121 ซื้อวัสดุอุปกรณืใช้ในการอบรม จำนวน ๕ รายการ ตามโครงการสร้างเครือข่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมแก่ประชาชนในเขต อบต.ตะบิ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พฤษภาคม 2562
122 จ้างก่อสร้างรั้วสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๖ บ้านกาเยาะมาตี ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2562
123 จ้างทำวารสาร อบต.ตะบิ้ง ในรอบ เดือนเมษายน ๒๕๖๒ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2562
124 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ รายการตามโครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต้อนรับรอมฎอน เดือนอันประเสริฐ ฮ.ศ.๑๔๔๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
125 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ รายการเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
126 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
127 จ้างก่อสร้างถนนกรีตเสริมเหล็ก สายแซะโมะ หมู่ที่ ๔ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2562
128 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์พร้อมเก้าอี้และเครื่องเสียง จำนวน ๒ รายการตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
129 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๑ รายการตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
130 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการสร้างเครือข่ายสายใย ห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ ตำบลตะบิ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
131 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการฝึกอบรมทักษะทางวิชาการและการกีฬาตำบลตะบิ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
132 จ้างประกอบอาหารจำนวน ๒ รายการตามโครงการอบรมคุณธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลตะบิ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
133 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการส่งเสริมการลดขยะปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
134 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์พร้อมเก้าอี้และเครื่องเสียง จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการสร้างเครือข่ายสายใย ห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ ตำบลตะบิ้ง ประจำประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
135 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
136 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นพร้อมเก้าอี้ และเครื่องเสียง จำนวน ๒ รายการตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
137 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการส่งเสริมและป้องกัันกันการเกิดโรคติดต่อทางอวัยวะสืบพันธ์ุเพศชาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2562
138 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตะบิ้งคัพต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2562
139 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒รายการ ตามโครงการส่งเสริมอาหารและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ตะบิ้ง เพื่อพัฒนาการที่สมวัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
140 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการฝึกอบรมเข้าค่ายภาคฤดูร้อนเยาวชนตำบลตะบิ้ง ประีจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
141 จ้างบุกเบิกถนนลูกรัง สายโตะแด หมู่ที่ ๕ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
142 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์เก้าอี้ จำนวน ๑ รายการ ตามโครงการสานสัมพันธ์ครู ผู้ปกครองและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
143 จ้างจ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๑ รายการ ตามโครงการสานสัมพันธ์ ครู ผู้ปกครองและนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
144 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการอบรม จำนวน ๓ รายการตามโครงการส่งเสริมอาหารและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตะบิ้ง เพื่อพัฒนาการที่สมวัยปีงบประมาณ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
145 จ้างถมที่รอบอาคารสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
146 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562
147 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการสานสัมพันธ์ ครู ผู้ปกครองและนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปรปะจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562
148 จ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๒ บ้านลาคอ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2562
149 จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้บ้านตะบิ้ง หมู่ที่ ๑ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2562
150 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2562
151 จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการสร้างเครือข่ายสายใย ห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ ตำบลตะบิ้ง ประจำงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2562
152 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ รายการตามโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในห้วง ๘ เดือน (กุมภาพันธ์ - กันยายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2562
153 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2562
154 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประ มาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2562
155 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2562
156 จ้างซ่อมแซมถนนหน้่าองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มกราคม 2562
157 จ้างซ่อมแซมถนนหน้่าองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มกราคม 2562