ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ทะเบียน นข 1585 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
2 จ้างก่อสร้างศาลาที่พัก จำนวน 4 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2563
3 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
4 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
5 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแบดอ-แยกถนนนาสอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2563
6 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างสนามฟุตบอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2563
7 ซื้อถุงยังชีพตามโครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2563
8 ซื้อถุงยังชีพตามโครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2563
9 ซื้อถุงยังชีพตามโครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
10 ซื้อถุงยังชีพตามโครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
11 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤษภาคม 2563
12 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
13 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนในเขต อบต. (ถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดิน-กูแบปาแย หมู่ที่ 2) 27 เมษายน 2563
14 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนในเขต อบต.(ถนนสายเลียบริมทะเล หมู่ที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
16 ซื้อสายดับเพลิงและหัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบด้ามปืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
17 จ้างก่อสร้างโครงการก่่อสรา้งสนามฟุตซอล หมู่ที่ ๑ บ้านบางหมู โดยวิธีคัดเลือก 1 เมษายน 2563
18 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวง-ป่าทุ่ง(รหัสทางหลวงท้องถิ่นปน.ถ.71-010)หมู่ที่ 5 โดยวิธีคัดเลือก 1 เมษายน 2563
19 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหาดแฆแฆ โดยวิธีคัดเลือก 1 เมษายน 2563
20 จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายแยกบ้านภารโรง-คลองชลประทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
21 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกหัวสะพานบางหมู-เขตเทศบาลพ่อมิ่ง โดยวิธีคัดเลือก 31 มีนาคม 2563
22 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกบ้านลุงพุทธ-สามแยกบ้านในเหนือ(รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน. ถ.71-001) หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก 31 มีนาคม 2563
23 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกหัวสะพานบางหมู-เขตเทศบาลพ่อมิ่ง 17 มีนาคม 2563
24 ซื้อยางรถยนต์ทะเบียน บต 9650 (รถบรรทุกน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
25 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ทะเบียน 80-5406 (รถบรรทุกขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
26 จ้างก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขาสาธารณะในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
27 จ้างก่อสร้างสะพานข้ามร่องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
28 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2563
29 ซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานสาธารณะภายในเขตตำบล จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
30 ซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานสาธารณะภายในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
31 จ้างก่อสร้างโครงการกก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงแผ่นดิน-หน้า ร.ร. บ้านท่าสู โดยวิธีคัดเลือก 7 กุมภาพันธ์ 2563
32 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษรถยนต์ ทะเบียน บต.9650 (รถน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2563
33 จ้างต่อเติมอาคารจริยธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
34 จ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงแผ่นดิน-สายแยกทางหลวงแผ่นดินหน้า ร.ร. บ้่านท่าสู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
35 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2563
36 ซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานสาธารณะภายในเขตตำบล จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2563
37 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหาดแฆแฆ 23 มกราคม 2563
38 ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กค 4052 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
39 จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน สายหน้า ร.ร. บ้านน้ำบ่อ-คลองชลประทาน โดยวิธีคัดเลือก 24 ธันวาคม 2562
40 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายมัสยิดเก่า(ริมทะเล) โดยวิธีคัดเลือก 24 ธันวาคม 2562
41 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านไทย โดยวิธีคัดเลือก 24 ธันวาคม 2562
42 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายมัสยิดเก่า(ริมทะเล) โดยวิธีคัดเลือก 24 ธันวาคม 2562
43 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายมัสยิดเก่า(ริมทะเล) โดยวิธีคัดเลือก 24 ธันวาคม 2562
44 ซื้อกระเบื้องเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2562
45 จ้างประกอบอาหารเลี้ยงรับรองตามโครงการจัดงานเมาลิดตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
46 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนสายหน้า ร.ร. บ้านน้ำบ่อ-คลองชลประทาน 19 พฤศจิกายน 2562
47 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 4052 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
48 จ้างประกอบอาหารเลี้ยงรับรองตามโครงการจัดงานเมาลิดตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
49 จ้างประกอบอาหารเลี้ยงรับรองตามโครงการจัดงานเมาลิดตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
50 โครงการกก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงแผ่นดิน-หน้า ร.ร. บ้านท่าสู 7 พฤศจิกายน 2562
51 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
52 จ้างจัดทำฝายชะลอน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
53 ซื้อกระเบื้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
54 ซื้อยางรถยนต์ทะเบียน นข ๑๕๘๕ (พร้อมเปลี่ยน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
55 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกลุงพุทธ-แยกหมู่บ้าานไทยพุทธในเนื้อ 18 กันยายน 2562
56 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านรอเซะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
57 จ้างถมดินริมคลองบ้านเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
58 จ้างซ่อมแซมถนน สายบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
59 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
60 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
61 ซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
62 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ทะเบียน บธ 2814 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
63 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ทะเบียน บต 5723 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
64 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
65 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ในขตตำบล (1 อปท.1 ถนนใส่ใจสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
66 จ้างทาสีรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กหน้า อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
67 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
68 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
69 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียยนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
70 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
71 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
72 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
73 จ้างซ่อมแซม/บำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางทะเบียน บธ ๒๘๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
74 ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
75 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนบ้านท่าสู โดยวิธีคัดเลือก 22 กรกฎาคม 2562
76 ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
77 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบล (ข้างสำนักงาน อบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
78 จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
79 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนบ้านท่าสู 28  มิถุนายน  2562
80 ซื้อสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์เชิงสัญญลักษณ์ของความเป็นชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2562
81 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
82 ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
83 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
84 ซื้อน้ำดื่ม น้ำหวาน พร้อมน้ำแข็งตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อต่อต้านยาเสพติด(การแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีวันฮารีรายออีดิลฟิตรี ประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
85 ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
86 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ทะเบียน 80 5406(รถบรรทุกขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
87 จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2562
88 จ้างจัดทำป้ายไวนิลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤษภาคม 2562
89 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายหลัง ร.ร. บ้านท่าสู โดยวิธีคัดเลือก 7 พฤษภาคม 2562
90 จ้างก่อสร้างโครงการก่่อสร้างถนน คสล.สายบ้านแบดอ-แยกนาสอ โดยวิธีคัดเลือก 3 พฤษภาคม 2562
91 จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายเลียบร่องน้ำท่าสู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤษภาคม 2562
92 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงชนบท-เขตเทศบาลพ่อมิ่ง โดยวิธีคัดเลือก 23 เมษายน 2562
93 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงแผ่นดิน-อนามัยบ้านน้ำบ่อ โดยวิธีคัดเลือก 23 เมษายน 2562
94 จ้างก่อสร้างศาลาที่พักภายในตำบล หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2562
95 จ้างก่อสร้างศาลาที่พักภายในตำบล หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
96 จ้างต่อสัญญาพื้นที่เว็บไซต์ของ อบต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2562