ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโรงเรียนบ้านราวอ-โบะบุ หมู่ที่ 1 24 กันยายน 2563
2 ซื้อวัสดุยานพาหนะขนส่ง(รถจักรยานยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
3 ซื้อวัสดุยานพาหนะขนส่ง( กข 7269) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
4 จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
5 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายปอเนาะ-ชลประทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
6 จ้างถ่ายเอกสารงานแผนพัฒนา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
8 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
9 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(ไมโครโฟน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
11 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
12 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
13 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
14 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
15 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายปอเนาะ-ชลประทาน 2 กันยายน 2563
16 จ้างขุดลอกและถางป่าคูส่งน้ำคอนกรีต(คูไส้ไก่) จำนวน 3 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
17 จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายบ้านวัดเขียน-บ้านป่าสัก(ต่อคูระบายน้ำเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
18 ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน (งวดที่ 2) เทอม 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2563
19 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน(งวดที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563
20 จ้างปรับปรุงห้องประชุมที่ทำการ อบต.ดอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563
21 จ้างขุดลอกและถางป่าคูส่งน้ำคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
22 ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ โดยวิธีคัดเลือก 24  มิถุนายน  2563
23 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กจ-3293 ปน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  มิถุนายน  2563
24 จ้างขุดลอกและถางป่าคูส่งน้ำคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2563
25 จ้างไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2563
26 จ้างจัดจ้างประกอบอาหารสำหรับผู้ต้องควบคุมเพื่อสังเกตุอาการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
27 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองสวัสดิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
28 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดทำหน้ากากผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
29 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(คลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
30 จ้างก่อสร้่างคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ 35-001 สายบ้านราวอ หมู่ที่ 1 บ้านลัดลูวอ ตำบลดอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
31 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัดฯป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
32 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
33 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้้านราวอ-บ้านคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
34 จ้างซ่อมบำรุงคุรุภัณฑ์ยานพาหนะส่วนกลาง( รถเครน ปน 80-6817 ปัตตานี ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2563
35 จ้างต่อสัญญาเว็บไซต์ อบต.ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
36 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
37 จ้างจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
38 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
39 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
40 ซื้อเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
41 จ้างโครงการขยายวางท่อเมนส่งน้ำประปา ขนาดท่อ PVC 2? บ้านราวอ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
42 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(วัสดุทำหน้ากากผ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
43 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ เพื่อใช้ในการป้องกันโรคระบาดโควิด 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
44 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน 80-6817 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มีนาคม 2563
45 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกและลูกรัง ตำบลดอน หมู่ที่ 1,3,6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
46 จ้างจัดสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
47 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านราวอ-โบะบุ ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
48 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านราวอ-โบะบุ ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
49 จ้างจัดสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
50 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อควาย-ต้นเนียน ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
51 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านราวอ-โบะบุ ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
52 จ้างจัดสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
53 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านราวอ-โบะบุ ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
54 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านราวอ-โบะบุ ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
55 จ้างจัดสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
56 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อควาย-ต้นเนียน ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
57 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อควาย-ต้นเนียน ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
58 จ้างจัดสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
59 ซื้อค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
60 จ้างโครงการจัดทำฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กุมภาพันธ์ 2563
61 จ้างโครงการจัดทำฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
62 ก่อสร้่างคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ 35-001 สายบ้านราวอ หมู่ที่ 1 บ้านลัดลูวอ ตำบลดอน 22 มกราคม 2563
63 จ้างโครงการจัดทำฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563
64 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
65 จ้างขุดลอกคูคลองภายในตำบลดอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธันวาคม 2562
66 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2562
67 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ -3293 ปน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
68 โครงการจัดงานประเพณีชักพระ 21 พฤศจิกายน 2562
69 ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
70 อาหารเสริม(นม) 1 พฤศจิกายน 2562
71 จ้างเช่าเครื่องเสียง เวที เต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ตุลาคม 2562
72 จ้างก่อสร้างพื้น คสล.แนวท่อระบายน้ำ สายบ้านยางงาม-บ้านตีนวัด หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2562
73 จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนกลาง-ทุ่งนา(ต่อคูระบายน้ำเดิม) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2562
74 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ35-005 สายบ้านราวอ -บ้านคลอง หมู่ที่ 1-2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
75 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
76 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
77 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
78 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
79 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่างป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
80 ซื้อวัสดุสำนักคอมพิวเตอร์(สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
81 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ผ้าคลุมเก้าอี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
82 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
83 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
84 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
85 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางนอกใหม่) รถเครน 80-6817 ปน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
86 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ35-005 สายบ้านราวอ -บ้านคลอง หมู่ที่ 1-2 9 กันยายน 2562
87 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
88 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
89 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตีนวัด-บ้านโต๊ะใหญ่(ต่อคูระบายน้ำเดิม) หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
90 จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาทราย-อาคารเอนกประสงค์(ต่อคูระบายน้ำเดิม) หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
91 ซื้อเสื้อกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
92 จ้างค่าเช่าเครื่องเสียง เวที เต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
93 จ้างเหมาเช่ารถโดยสารโครงการโครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัวเข้มแข็ง ?ค่ายครอบครัวสัมพันธ์ ลดความรุนแรง? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
94 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
95 ซื้อเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
96 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
97 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
98 ซื้อเครื่องสำรองไฟ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
99 ซื้อเครื่องสำรองไฟ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
100 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกูโบร์-ตันหยงจืองา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2562
101 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2562
102 จ้างติดตั้งเดินสายไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์บริเวณโรงจอดรถและป้อมยาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
103 ซื้อค่าอาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
104 ซื้อเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พฤษภาคม 2562
105 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พฤษภาคม 2562
106 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2562
107 จ้างต่อสัญญาเว็บไซต์ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤษภาคม 2562
108 จ้างโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2562
109 จ้างซ่อมระบบแอร์ รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 7269 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
110 จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกคันคูส่งน้ำชลประทานบ้านป่าสัก (ถ่ายโอนจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
111 จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกคันคูส่งน้ำชลประทานบ้านป่าสัก (ถ่ายโอนจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2562
112 ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
113 จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยางงาม-บ้านตีนวัด หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
114 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวัดเขียน-บ้านป่าสัก หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
115 จ้างทำซุ้มเฉลิมพระเกียตรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2562