ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์จริยธรรม หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก  15 ตุลาคม 2564
2 ซื้อวัสดุการเกษตร(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2564
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน(ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร KYOCERA รุ่น Taskalfa 3510i) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2564
4 จ้างเหมาชุดจัดทำเว็บไซต์สำหรับหน่วยงานราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ตุลาคม 2564
5 ซื้อวัสดุการศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
6 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะคอมพิวเตอร์) 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
7 จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์จริยธรรม หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก  14 กันยายน 2564
8 ซื้อซื้อวัสดุการศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
9 ซื้อหนังสือสำหรับกิจกรรมวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
10 ซื้อวัสดุการศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
11 จ้างโครงการขยายเขต/ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาในตำบล หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
12 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เก็บเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
13 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
14 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
15 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
16 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
17 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
18 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
19 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
20 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
21 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
22 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
23 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
24 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
25 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์จริยธรรม หมู่ที่ 1  27 กรกฎาคม 2564
26 ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
27 ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
28 ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
29 ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
30 ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
31 ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
32 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2564  18  มิถุนายน  2564
33 ซื้ออาหารเสริม(นม)ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
34 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยปะดอยา-ผู้ช่วยเลาะ หมู่ที่ 5 โดยวิธีคัดเลือก  14  มิถุนายน  2564
35 จ้างก่อสร้างกำแพงสาธารณะ หมู่ที่ 4(บ้านบาโงกาเสาะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
36 จ้างก่อสร้างกำแพงสาธารณะ หมู่ที่ 1(บ้านเปียะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
37 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
38 ซื้อวัสดุเพื่อซ่อม/ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
39 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
40 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยปะดอยา-ผู้ช่วยเลาะ หมู่ที่ 5  23 เมษายน 2564
41 โครงการก่อสร้างถนน ถสล.สายซอยปะดอยา-ผู้ช่วยเลาะ หมู่ที่ 5  21 เมษายน 2564
42 จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง(ชั้นพัดลม) ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
43 ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
44 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
45 ซื้อครุภัณฑฺ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์เลเซอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2564
46 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
47 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ อบต. โดยวิธีคัดเลือก  11 มีนาคม 2564
48 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
49 ซื้อวัสดุกีฬา (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
50 จ้างอัพเดทเวอร์ชั่นเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
51 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
52 ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
53 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
54 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
55 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
56 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
57 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
58 จ้างขุดลอกปรับปรุง/ซ่อมแซมคูระบายน้ำพร้อมวางท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
59 ซื้อวัสดุคอมพิิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
60 จ้างขุดลอกปรับปรุง/ซ่อมแซมคูระบายน้ำพร้อมวางท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
61 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
62 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มฯ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2563
63 ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
64 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ อบต.  11 พฤศจิกายน 2563
65 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2563
66 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง คันหมายเลขทะเบียน กรฉ 329 ยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ตุลาคม 2563
67 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ตุลาคม 2563
68 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายหน้า อบต.หมู่ที่ ๑ - ทางเข้าหมู่ที่ ๒(ASPHALT CONCRETE) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2563
69 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กรฉ 329 ยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
70 วัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์(สำนักปลัด))  22 กันยายน 2563
71 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
72 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กรฉ 329 ยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
73 ซื้อวัสดุโครงการสนับสนุนประเพณีท้องถิ่น(ประเพณีชักพระ) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
74 ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
75 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
76 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(กล้องถ่ายภาพดิจิตอล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
77 จ้างซ่อมระบบไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลดาโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
78 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านบาโงกาเสาะ-อำเภอแม่ลาน(ASPHALT CONCRETE) โดยวิธีคัดเลือก  2 กันยายน 2563
79 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
80 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
81 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทางไปสวนปาล์ม ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2563
82 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า)  4 สิงหาคม 2563
83 ซื้อวัสดุตามโครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2563
84 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
85 ซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
86 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายข้างคูไส้ไก่ ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
87 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านบาโงกาเสาะ-อำเภอแม่ลาน(ASPHALT CONCRETE)  17  มิถุนายน  2563
88 ซื้อวัสดุสำนักงาน(ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
89 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
90 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2563
91 จ้างซ่อมระบไฟฟ้าสาธารณะ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
92 ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2563
93 จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านเปียะ โดยวิธีคัดเลือก  14 พฤษภาคม 2563
94 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๒)  11 พฤษภาคม 2563
95 จ้างซ่อมแอร์รถยนต์ส่วนกลาง คันหมายเลขทะเบียน กค 5092 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
96 ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
97 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
98 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
99 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางคันหมายเลขทะเบียน กข 4048 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
100 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านเปียะ  16 มีนาคม 2563
101 จ้างซ่อมระบบไฟฟ้าสาธารณะ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
102 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
103 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
104 จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
105 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(แท่นบรรยาย(โพเดียม)) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2563
106 ซื้อมิเตอร์น้ำประปา(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
107 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
108 ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2563
109 วัสดุสำนักงาน(ชุดความร้อน เครื่องถ่ายเอกสาร)  13 มกราคม 2563
110 จ้างสำรวจการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี 2562(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2562
111 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์)สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2562
112 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำพร้อมวางท่อในพื้นที่ตำบลดาโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2562
113 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2562
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤศจิกายน 2562
115 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2562
116 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2562
117 ซื้อวัสดุสำนักงาน(ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2562
118 จ้างเหมาโครงการอาหารเช้า เพื่อน้อง อิ่มท้อง สมองแจ่มใส ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปียะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2562
119 จ้างเหมาโครงการอาหารเช้า เพื่อน้อง อิ่มท้อง สมองแจ่มใส ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปียะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2562
120 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2562
121 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2562
122 โครงการซ่อมแซมปรับรุงอาคารที่ทำการ อบต.  25 ตุลาคม 2562
123 ซื้อวัสดุเพื่อตกแต่งเรือพระ ตามโครงการประเพณีชักพระ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2562
124 จ้างเหมาชุดจัดทำเว็บไซต์สำหรับหน่วยงานราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
125 ซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน )) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2562
126 วัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด)  25 กันยายน 2562
127 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2562
128 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2562
129 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
130 จ้างซ่อมระบบไฟฟ้าสาธารณะ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2562
131 ซื้อสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2562
132 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์ขาวดำ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2562
133 ซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน )) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2562
134 ซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน )) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2562
135 ซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน )) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2562
136 จ้างตรวจสภาพและซ่อมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลางคันหมายเลขทะเบียน กข 4048 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2562
137 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายหน้า อบต. หมู่ที่ 1 - ทางเข้า หมู่ที่ 2(PARA ASPHALT CONCRETE) โดยวิธีคัดเลือก  21 สิงหาคม 2562
138 ซื้อวัสดุสำนักงาน(อะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2562
139 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2562(เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2562
140 เช่าวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2562
141 เช่าวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการอบต.พบประชาชน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2562
142 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2562
143 ซื้อหนังสือเรียน ระดับปฐมวัย(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปียะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
144 ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2562
145 ถนนลาดยางสายหน้า อบต. หมู่ที่ 1 - ทางเข้า หมู่ที่ 2(PARA ASPHALT CONCRETE)  24 พฤษภาคม 2562
146 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
147 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ท่อส่งน้ำประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2562
148 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปียะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2562
149 เช่าเครื่องเสียง เก้าอี้ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ต้อนรับเดือนรอมฏอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2562
150 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2562
151 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2562
152 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2562
153 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2562
154 จ้างบริการเครื่องเสียงสนามโครงการแข่งขันกีฬาดาโต๊ะสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2562
155 จ้างเตรียมสนามโครงการแข่งขันกีฬาดาโต๊ะสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2562
156 จ้างตกแต่ง จัดสถานที่ โครงการประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2562
157 จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน ตอกเสาเข็ม โดยวิธีคัดเลือก  28 มีนาคม 2562
158 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา โครงการแข่งขันกีฬาดาโต๊ะสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2562