ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤษภาคม 2564
2 ซื้อวัสดุเพื่อซ่อม/ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2564
3 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2564
4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยปะดอยา-ผู้ช่วยเลาะ หมู่ที่ 5 23 เมษายน 2564
5 โครงการก่อสร้างถนน ถสล.สายซอยปะดอยา-ผู้ช่วยเลาะ หมู่ที่ 5 21 เมษายน 2564
6 จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง(ชั้นพัดลม) ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2564
7 ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2564
8 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2564
9 ซื้อครุภัณฑฺ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์เลเซอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2564
10 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2564
11 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ อบต. โดยวิธีคัดเลือก 11 มีนาคม 2564
12 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2564
13 ซื้อวัสดุกีฬา (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2564
14 จ้างอัพเดทเวอร์ชั่นเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กุมภาพันธ์ 2564
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2564
16 ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2564
17 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กุมภาพันธ์ 2564
18 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2564
19 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2564
20 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2564
21 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2564
22 จ้างขุดลอกปรับปรุง/ซ่อมแซมคูระบายน้ำพร้อมวางท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธันวาคม 2563
23 ซื้อวัสดุคอมพิิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2563
24 จ้างขุดลอกปรับปรุง/ซ่อมแซมคูระบายน้ำพร้อมวางท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2563
25 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2563
26 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มฯ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤศจิกายน 2563
27 ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2563
28 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ อบต. 11 พฤศจิกายน 2563
29 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ตุลาคม 2563
30 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง คันหมายเลขทะเบียน กรฉ 329 ยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ตุลาคม 2563
31 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ตุลาคม 2563
32 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายหน้า อบต.หมู่ที่ ๑ - ทางเข้าหมู่ที่ ๒(ASPHALT CONCRETE) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ตุลาคม 2563
33 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กรฉ 329 ยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
34 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
35 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กรฉ 329 ยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
36 วัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์(สำนักปลัด)) 22 กันยายน 2563
37 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
38 ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
39 ซื้อวัสดุโครงการสนับสนุนประเพณีท้องถิ่น(ประเพณีชักพระ) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
40 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(กล้องถ่ายภาพดิจิตอล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
41 จ้างซ่อมระบบไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลดาโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
42 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านบาโงกาเสาะ-อำเภอแม่ลาน(ASPHALT CONCRETE) โดยวิธีคัดเลือก 2 กันยายน 2563
43 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
44 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
45 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทางไปสวนปาล์ม ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2563
46 ซื้อวัสดุตามโครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 สิงหาคม 2563
47 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า) 4 สิงหาคม 2563
48 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2563
49 ซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
50 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายข้างคูไส้ไก่ ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
51 ซื้อวัสดุสำนักงาน(ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2563
52 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านบาโงกาเสาะ-อำเภอแม่ลาน(ASPHALT CONCRETE) 17  มิถุนายน  2563
53 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
54 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2563
55 จ้างซ่อมระบไฟฟ้าสาธารณะ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
56 ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563
57 จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านเปียะ โดยวิธีคัดเลือก 14 พฤษภาคม 2563
58 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๒) 11 พฤษภาคม 2563
59 จ้างซ่อมแอร์รถยนต์ส่วนกลาง คันหมายเลขทะเบียน กค 5092 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
60 ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
61 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
62 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
63 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางคันหมายเลขทะเบียน กข 4048 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
64 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านเปียะ 16 มีนาคม 2563
65 จ้างซ่อมระบบไฟฟ้าสาธารณะ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
66 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
67 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
68 จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
69 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(แท่นบรรยาย(โพเดียม)) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2563
70 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
71 ซื้อมิเตอร์น้ำประปา(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
72 ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2563
73 วัสดุสำนักงาน(ชุดความร้อน เครื่องถ่ายเอกสาร) 13 มกราคม 2563
74 จ้างสำรวจการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี 2562(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2562
75 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์)สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธันวาคม 2562
76 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำพร้อมวางท่อในพื้นที่ตำบลดาโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
77 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
79 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
80 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
81 จ้างเหมาโครงการอาหารเช้า เพื่อน้อง อิ่มท้อง สมองแจ่มใส ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปียะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2562
82 ซื้อวัสดุสำนักงาน(ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2562
83 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
84 จ้างเหมาโครงการอาหารเช้า เพื่อน้อง อิ่มท้อง สมองแจ่มใส ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปียะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
85 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
86 โครงการซ่อมแซมปรับรุงอาคารที่ทำการ อบต. 25 ตุลาคม 2562
87 ซื้อวัสดุเพื่อตกแต่งเรือพระ ตามโครงการประเพณีชักพระ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ตุลาคม 2562
88 จ้างเหมาชุดจัดทำเว็บไซต์สำหรับหน่วยงานราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
89 วัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) 25 กันยายน 2562
90 ซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน )) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2562
91 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
92 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
93 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
94 จ้างซ่อมระบบไฟฟ้าสาธารณะ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
95 ซื้อสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
96 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์ขาวดำ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
97 ซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน )) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
98 ซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน )) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
99 ซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน )) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
100 จ้างตรวจสภาพและซ่อมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลางคันหมายเลขทะเบียน กข 4048 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
101 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายหน้า อบต. หมู่ที่ 1 - ทางเข้า หมู่ที่ 2(PARA ASPHALT CONCRETE) โดยวิธีคัดเลือก 21 สิงหาคม 2562
102 ซื้อวัสดุสำนักงาน(อะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
103 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2562(เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กรกฎาคม 2562
104 เช่าวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการอบต.พบประชาชน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
105 เช่าวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
106 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
107 ซื้อหนังสือเรียน ระดับปฐมวัย(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปียะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
108 ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
109 ถนนลาดยางสายหน้า อบต. หมู่ที่ 1 - ทางเข้า หมู่ที่ 2(PARA ASPHALT CONCRETE) 24 พฤษภาคม 2562
110 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
111 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ท่อส่งน้ำประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2562
112 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปียะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
113 เช่าเครื่องเสียง เก้าอี้ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ต้อนรับเดือนรอมฏอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2562
114 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
115 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
116 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 เมษายน 2562
117 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 เมษายน 2562
118 จ้างบริการเครื่องเสียงสนามโครงการแข่งขันกีฬาดาโต๊ะสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2562
119 จ้างเตรียมสนามโครงการแข่งขันกีฬาดาโต๊ะสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2562
120 จ้างตกแต่ง จัดสถานที่ โครงการประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
121 จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน ตอกเสาเข็ม โดยวิธีคัดเลือก 28 มีนาคม 2562
122 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา โครงการแข่งขันกีฬาดาโต๊ะสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2562