ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างตกแต่งเรือพระวัดมะปรางมัน หมู่ที่ ๒ (โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
2 จ้างซ่อมรถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๖๖๑๘ ปัตตานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
3 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บธ ๗๔๒ ปัตตานี ประจำงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
4 ซื้อลูกรังหินคลุกถนนสายบ้านจารึก หมู่ที่ ๓ บ้านช้างให้ตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
5 จ้างซ่อมแซมฝายทดน้ำบ้านปุหรน หมู่ที่ ๔ บ้านปุหรน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
6 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (ครั้งที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
7 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
8 ซื้อหนังสือเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
9 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์) งบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
10 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โทรทัศน์ แอล อี ดี) แบบ Smart TV ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
11 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสาร) งบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
12 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (แท่นยืนบรรยาย โพเดี้ยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
13 ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
14 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโคกกอ-ลำหยัง โดยวิธีคัดเลือก  5 กรกฎาคม 2564
15 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนนอก หมู่ที่ ๑ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช้างให้ตก หมู่ที่ ๓ ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์พลิกฟื้นเศรษฐกิจ ภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ประจำปีงบประมาณ  1 กรกฎาคม 2564
16 ซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิด ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2564
17 จ้างจ้างเหมารถขนขยะพร้อมคนขับ (พ.ค.๖๔-ก.ค.๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
18 จ้างทำป้ายอคริลิค โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
19 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าช้า-ทุ่งนา (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๒ บ้านมะปรางมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
20 โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังประปาที่นายปรเมศ ปานทอง หมู่ที่ 4 บ้านปุหรน  5 พฤษภาคม 2564
21 ซื้อวัสดุโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
22 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๐๓๙ ปัตตานี รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๓-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
23 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
24 โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังประปา หมู่ที่ ๕ บ้านป่าลาม  24 มีนาคม 2564
25 จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านยะโก๊ะ หมู่ที่ ๕ บ้านป่าลาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
26 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกำนัน (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๕ บ้านป่าลาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
27 โครงการปรับปรุงซ่อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนนอก หมู่ที่ ๑  3 มีนาคม 2564
28 ซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนนอก หมู่ที่ ๑ ตำบลช้างให้ตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
29 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์งานด้านจัดเก็บรายได้ ของกองคลัง อบต.ช้างให้ตก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
30 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.ช้างให้ตก หมู่ที่ ๑ บ้านสวนนอก ,หมู่ที่ ๓ บ้านช้างให้ตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2564
31 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร kyocera รุ่น takalfa ๒๒๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2564
32 จ้างกวาดลอกวัชพืชภายในเขต ตำบลช้างให้ตก หมู่ที่ ๑,๒,๓ และ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
33 จ้างเหมารถพร้อมคนขับดำเนินการขนขยะและมูลฝอยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2563
34 จ้างเช่าเครื่องเสียง (ชุดเล็ก) พร้อมเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการเมาลิดสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
35 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช้างให้ตก หมู่ที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๒ พ.ย.๖๓ - ๓๑ มี.ค.๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2563
36 ซื้อถ้วยรางวัล โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2563
37 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนนอก หมู่ที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๒ พ.ย.๖๓ - ๓๑ มี.ค.๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2563
38 จ้างเช่าเวที เครื่องเสียง พร้อมเต็นท็ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการสืบสานประเพณี ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2563
39 เช่าที่ทิ้งขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
40 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมห้องน้ำ ชาย-หญิง โดยวิธีคัดเลือก  30 กันยายน 2563
41 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมและตกแต่งเรือพระ โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
42 จ้างเช่าชุดแดนเซอร์พร้อมแต่งหน้า โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
43 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายหามะ-สนามฟุตบอล (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๕ บ้านป่าลาม ตำบลช้างให้ตก โดยวิธีคัดเลือก  29 กันยายน 2563
44 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับอเนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
45 ซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้แถว ๓ ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
46 จ้างเช่าเต็นท์โครงการงานประเพณีชักพระอำเภอโคกโพธิ์ ครั้งที่ ๗๑ และงานมหกรรมวัฒนธรรมของดีท้องถิ่นปัตตานี ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
47 ซื้อสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.ช้างให้ตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
48 ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ผ้ากันเปื้อนพร้อมสกรีนและหมวกประกอบอาหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
49 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
50 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
51 ซื้อวัตถุดิบโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
52 จ้างจ้างทำป้ายอคริลิค โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
53 ซื้อวัสดุโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
54 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ยี่ห้อ ASUS รุ่น X๕๕๐D หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๐๒๖ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
55 ซื้อวัสดุโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
56 จ้างถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ พร้อมเข้าเล่มสันปก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
57 ซื้อวัสดุเพื่อใช้กิจกรรมกวนอาซูรอ (โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของศาสนาอิสลาม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
58 จ้างป้ายไวนิลกิจกรรมกวนอาซูรอ (โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของศาสนาอิสลาม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
59 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายหามะ-สนามฟุตบอล (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๕ บ้านป่าลาม ตำบลช้างให้ตก  18 สิงหาคม 2563
60 จ้างจ้างทำป้ายอคริลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
61 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร เอ๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
62 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนนอก หมู่ที่ 1 บ้านสวนนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
63 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์พร้อมห้องน้ำ ชาย-หญิง  29 กรกฎาคม 2563
64 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (บธ 742) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
65 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อิฐบล็อก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
66 ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดบันลือคชาวาสและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช้างให้ตก หมู่ที่ ๓ ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนนอก หมู่ที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
67 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช้างให้ตก หมู่ที่ 3 (ก.ค.63-ก.ย.63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
68 ซื้อโต๊ะหมู่บูชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
69 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนนอก หมู่ที่ 1 ก.ค.63-ก.ย.63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
70 จ้างซ่อมรถยนต์นั่งส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 6618 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
71 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร kyocera รุ่น takalfa 2201 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2563
72 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2563
73 จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนนอก หมู่ที่ ๑ และบ้านช้างให้ตก หมู่ที่ ๓ (๗ ต.ค.๖๓ - ๓๑ ต.ค.๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
74 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
75 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาราเซาะ หมู่ที่ 1 บ้านสวนนอก โดยวิธีคัดเลือก  28 พฤษภาคม 2563
76 จ้างจ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ EPSON รุ่น L 565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
77 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ ๒ บ้านมะปรางมัน ตำบลช้างให้ตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
78 ซื้อถุงยังชีพ (ข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องอุปโภค - บริโภค) เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
79 ซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
80 ซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
81 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
82 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
83 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย  1 พฤษภาคม 2563
84 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านเหนือ-คลองไผ่หลอด หมู่ที่ ๔ บ้านปุหรน ตำบลช้างให้ตก อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
85 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายป่าช้า-ทุ่งนา (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 บ้านมะปรางมัน ตำบลช้างให้ตก อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
86 ซื้อวัสดุเพื่อใช้กิจกรรมโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
87 จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าบาราเซาะ หมู่ที่ ๕ บ้านป่าลาม ตำบลช้างให้ตก อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
88 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายหน้าบ้าน-พรุใต้ หมู่ที่ ๔ บ้านปุหรน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
89 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
90 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
91 จ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑- ๕ ตำบลช้างให้ตก อำเภอโคกโพธิ์จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
92 ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
93 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถังประปาพร้อมขยายท่อเมน หมู่ที่ 3 บ้านช้างให้ตก โดยวิธีคัดเลือก  10 เมษายน 2563
94 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
95 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องปั้มน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
96 ซื้อโครงการวัสดุกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
97 ซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ยี่ห้อ HP Laser Jet Pro M๔๐๒dn โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
98 ซื้อวัสดุดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
99 ซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก แบบ 2 บานเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
100 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
101 ซื้อวัสดุกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
102 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาราเซาะ หมู่ที่ 1 บ้านสวนนอก  19 กุมภาพันธ์ 2563
103 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera รุ่น takalfa 2201 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
104 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์ 110 ซีซี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2563
105 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
106 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่่ 2 บ้านมะปรางมัน ตำบลช้างให้ตก อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
107 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2563
108 จ้างเช่าเต็นท์ เวทีการแสดง เครื่องเสียง โครงการส่งเสริมกิจกรรมของเด็ก(วันเด็กแห่งชาติ)ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
109 ซื้อวัสดุวันเด็กแห่งชาติ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
110 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2562
111 ป้ายไวนิลตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563  26 ธันวาคม 2562
112 ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2562
113 จ้างจ้างเหมาพิมพ์ภาพพร้อมกรอบหลุยส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2562
114 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2562
115 ซื้อเครื่่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2562
116 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2562
117 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ โต๊ะหมู่บูชา เวที เก้าอี้ และเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2562
118 ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 10 แผ่่น ต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2562
119 จ้างเหมาใส่กรอบพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมพิธีรับพระราชทายพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2562
120 ซื้อตาข่ายกรองแสง (สะแลน) สีเขียว จำนวน 2 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2562
121 วัสดุเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒  17 ธันวาคม 2562
122 จ้างจัดเวทีด้วยดอกไม้พร้อมผูกผ้าบริเวณเวทีและเต็นท์เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2562
123 จ้างเหมาบันทึกภาพงานพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2562
124 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2562
125 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์นั่งส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ธันวาคม 2562
126 ซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ธันวาคม 2562
127 จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านสวนนอก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2562
128 จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านสวนนอก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2562
129 จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านช้างให้ตก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2562
130 เช่าจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ (เช่าโต๊ะพร้อมผ้าคลุม เก้าอี้ และผ้าคลุมเก้าอี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2562
131 จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านสวนนอก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2562
132 จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านสวนนอก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2562
133 จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านช้างให้ตก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2562
134 จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านสวนนอก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2562
135 จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านช้างให้ตก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2562
136 จ้างเหมาบริการเตนท์ โต๊ะ เก้าอี้ และเครื่องเสียง (ชุดเล็ก) จำนวน 1 ชุดตามโครงการเมาลิดสัมพันธ์ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2562
137 จ้างกวาดลอกวัชพืช หมู่ที่ 1,2,4,5 ต.ช้างให้ตก อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2562
138 จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่ที่ 4 บ้านปุหรน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2562
139 จ้างตัดหญ้าบนที่ดิน อบต. จำนวน 2 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2562
140 จ้างถ่ายเอกสารข้อบัญญัติพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2562
141 ซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ยี่ห้อ HP Laser Fet Pro M๔๐๒dn จำนวน ๓ ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2562
142 ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2562
143 จ้างซ่อมฝายกั้นน้ำหมู่ที่ 4 บ้านปุหรน พร้อมขุดลอกวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
144 จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายมะสือกรือ ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
145 ซื้อวัสดุประปา (สวิทซ์ลูกลอยพร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2562
146 จัดซื้อรถยนต์รถยนต์น่ั่งส่วนกลาง จำนวน 1 คัน  19 กันยายน 2562
147 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
148 ซื้อวัสดุสำนักงาน (แผนงานการศึกษา) จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
149 ซื้อเครื่องโทรศัพท์สำนักงานแบบมีสาย จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
150 ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2562
151 จ้างถ่ายเอกสารแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ.2561-2565 พร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
152 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า และเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
153 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายหามะ - สนามฟุตบอล ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 5  21 สิงหาคม 2562
154 ซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 4 ตลับ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
155 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2562
156 ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2562
157 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2562
158 ซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2562
159 เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และเคร่ื่องเสียง (ชุดเล็ก) ตามโครงการเมาลิดสัมพันธ์ ประจำปี 2563 หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2562
160 ซื้อหมึกสีดำและหมึกสีสำหรับใช้กับเครื่องปริ้น EPSON รุ่น L ๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2562
161 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2562
162 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2562
163 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2562
164 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2562
165 ซื้อชุดกีฬาและอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาช้างให้ตกสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2562
166 เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และเครื่องเสียง ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ช้างให้ตกสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2562
167 จ้างทำสนามกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ช้างให้ตกสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2562
168 ซื้อสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2562
169 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2562
170 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2562
171 ซื้อตลับหมึกพิมพ์ จำนวน ๒ ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2562
172 ซื้อตลับหมึกพิมพ์ จำนวน ๒ ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2562
173 จ้างถ่ายเอกสารแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 พร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2562
174 ซื้อตลับหมึกพิมพ์ จำนวน ๒ ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2562
175 จ้างทำป้ายไวนิลถวายพระพรชัยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2562
176 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2562
177 ซื้อผ้าประดับตกแต่งอาคาร รั้ว สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2562
178 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2562
179 ซื้อเครื่องแบบ อปพร. ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2562
180 ซื้อบรรจุผงเคมีดับเพลิง (ถังแดง) ขนาด 10 ปอนด์ (Lbs) จำนวน 10 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2562
181 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE สำหรับสำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2562
182 จ้างตัดหญ้าสองข้างทางถนน พื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านสวนนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2562
183 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2562
184 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2562
185 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2562
186 จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนนอก ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2562
187 จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช้างให้ตก ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2562
188 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์นั่งส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 6618 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2562
189 ซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2562
190 ซื้อตู้เก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2562
191 จ้างทำป้ายประกาศการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2562
192 จ้างทำป้ายประกาศการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2562