ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช้างให้ตก หมู่ที่ 3 (ก.ค.63-ก.ย.63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
2 ซื้อโต๊ะหมู่บูชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
3 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนนอก หมู่ที่ 1 ก.ค.63-ก.ย.63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
4 จ้างซ่อมรถยนต์นั่งส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 6618 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
5 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร kyocera รุ่น takalfa 2201 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23  มิถุนายน  2563
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
7 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
8 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาราเซาะ หมู่ที่ 1 บ้านสวนนอก โดยวิธีคัดเลือก 28 พฤษภาคม 2563
9 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ ๒ บ้านมะปรางมัน ตำบลช้างให้ตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2563
10 จ้างจ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ EPSON รุ่น L 565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2563
11 ซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
12 ซื้อถุงยังชีพ (ข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องอุปโภค - บริโภค) เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
13 ซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
14 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
15 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2563
16 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 1 พฤษภาคม 2563
17 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายป่าช้า-ทุ่งนา (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 บ้านมะปรางมัน ตำบลช้างให้ตก อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
18 ซื้อวัสดุเพื่อใช้กิจกรรมโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
19 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านเหนือ-คลองไผ่หลอด หมู่ที่ ๔ บ้านปุหรน ตำบลช้างให้ตก อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
20 จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าบาราเซาะ หมู่ที่ ๕ บ้านป่าลาม ตำบลช้างให้ตก อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
21 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายหน้าบ้าน-พรุใต้ หมู่ที่ ๔ บ้านปุหรน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
22 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
23 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 เมษายน 2563
24 จ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑- ๕ ตำบลช้างให้ตก อำเภอโคกโพธิ์จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
25 ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
26 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถังประปาพร้อมขยายท่อเมน หมู่ที่ 3 บ้านช้างให้ตก โดยวิธีคัดเลือก 10 เมษายน 2563
27 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
28 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องปั้มน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
29 ซื้อโครงการวัสดุกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
30 ซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ยี่ห้อ HP Laser Jet Pro M๔๐๒dn โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
31 ซื้อวัสดุดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
32 ซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก แบบ 2 บานเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
33 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
34 ซื้อวัสดุกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
35 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาราเซาะ หมู่ที่ 1 บ้านสวนนอก 19 กุมภาพันธ์ 2563
36 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera รุ่น takalfa 2201 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กุมภาพันธ์ 2563
37 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์ 110 ซีซี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2563
38 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2563
39 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่่ 2 บ้านมะปรางมัน ตำบลช้างให้ตก อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563
40 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2563
41 จ้างเช่าเต็นท์ เวทีการแสดง เครื่องเสียง โครงการส่งเสริมกิจกรรมของเด็ก(วันเด็กแห่งชาติ)ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
42 ซื้อวัสดุวันเด็กแห่งชาติ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
43 ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธันวาคม 2562
44 ป้ายไวนิลตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 26 ธันวาคม 2562
45 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธันวาคม 2562
46 จ้างจ้างเหมาพิมพ์ภาพพร้อมกรอบหลุยส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
47 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
48 ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 10 แผ่่น ต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
49 ซื้อเครื่่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
50 ซื้อตาข่ายกรองแสง (สะแลน) สีเขียว จำนวน 2 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
51 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
52 วัสดุเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ 17 ธันวาคม 2562
53 จ้างเหมาใส่กรอบพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมพิธีรับพระราชทายพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
54 จ้างเหมาบันทึกภาพงานพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
55 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ โต๊ะหมู่บูชา เวที เก้าอี้ และเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
56 จ้างจัดเวทีด้วยดอกไม้พร้อมผูกผ้าบริเวณเวทีและเต็นท์เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
57 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
58 ซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2562
59 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์นั่งส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2562
60 จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านช้างให้ตก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
61 จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านช้างให้ตก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
62 จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านสวนนอก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
63 เช่าจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ (เช่าโต๊ะพร้อมผ้าคลุม เก้าอี้ และผ้าคลุมเก้าอี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
64 จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านสวนนอก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
65 จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านสวนนอก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
66 จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านสวนนอก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
67 จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านสวนนอก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
68 จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านช้างให้ตก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
69 จ้างเหมาบริการเตนท์ โต๊ะ เก้าอี้ และเครื่องเสียง (ชุดเล็ก) จำนวน 1 ชุดตามโครงการเมาลิดสัมพันธ์ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2562
70 จ้างกวาดลอกวัชพืช หมู่ที่ 1,2,4,5 ต.ช้างให้ตก อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
71 จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่ที่ 4 บ้านปุหรน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
72 จ้างตัดหญ้าบนที่ดิน อบต. จำนวน 2 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2562
73 จ้างถ่ายเอกสารข้อบัญญัติพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
74 ซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ยี่ห้อ HP Laser Fet Pro M๔๐๒dn จำนวน ๓ ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
75 ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
76 จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายมะสือกรือ ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
77 จ้างซ่อมฝายกั้นน้ำหมู่ที่ 4 บ้านปุหรน พร้อมขุดลอกวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
78 ซื้อวัสดุประปา (สวิทซ์ลูกลอยพร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2562
79 จัดซื้อรถยนต์รถยนต์น่ั่งส่วนกลาง จำนวน 1 คัน 19 กันยายน 2562
80 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
81 ซื้อเครื่องโทรศัพท์สำนักงานแบบมีสาย จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
82 ซื้อวัสดุสำนักงาน (แผนงานการศึกษา) จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
83 ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
84 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า และเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
85 จ้างถ่ายเอกสารแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ.2561-2565 พร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
86 ซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 4 ตลับ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
87 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายหามะ - สนามฟุตบอล ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 5 21 สิงหาคม 2562
88 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
89 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
90 ซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
91 ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
92 เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และเคร่ื่องเสียง (ชุดเล็ก) ตามโครงการเมาลิดสัมพันธ์ ประจำปี 2563 หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
93 ซื้อหมึกสีดำและหมึกสีสำหรับใช้กับเครื่องปริ้น EPSON รุ่น L ๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
94 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
95 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
96 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
97 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
98 ซื้อชุดกีฬาและอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาช้างให้ตกสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
99 จ้างทำสนามกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ช้างให้ตกสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
100 เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และเครื่องเสียง ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ช้างให้ตกสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
101 ซื้อสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2562
102 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
103 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14  มิถุนายน  2562
104 ซื้อตลับหมึกพิมพ์ จำนวน ๒ ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
105 จ้างถ่ายเอกสารแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 พร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
106 ซื้อตลับหมึกพิมพ์ จำนวน ๒ ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
107 ซื้อตลับหมึกพิมพ์ จำนวน ๒ ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
108 จ้างทำป้ายไวนิลถวายพระพรชัยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
109 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
110 ซื้อผ้าประดับตกแต่งอาคาร รั้ว สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
111 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
112 ซื้อเครื่องแบบ อปพร. ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2562
113 ซื้อบรรจุผงเคมีดับเพลิง (ถังแดง) ขนาด 10 ปอนด์ (Lbs) จำนวน 10 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
114 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 เมษายน 2562
115 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE สำหรับสำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 เมษายน 2562
116 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 เมษายน 2562
117 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 เมษายน 2562
118 จ้างตัดหญ้าสองข้างทางถนน พื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านสวนนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 เมษายน 2562
119 จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนนอก ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
120 จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช้างให้ตก ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
121 ซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562
122 ซื้อตู้เก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562
123 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์นั่งส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 6618 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562
124 จ้างทำป้ายประกาศการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2562
125 จ้างทำป้ายประกาศการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2562