ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำนักกอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2564
2 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2564
3 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2564
4 ซื้ออาหารเสริม(นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมแลเผุ้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม สำหรับนักเรียนโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้่นที่ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2564
5 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7  มิถุนายน  2564
6 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2564
7 ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สำหรับนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2564
8 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Fuji Xerox CM ๓๐๕ D โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2564
9 จ้างซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2564
10 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2564
11 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมกิจการประปาและงานบริการในส่วนที่เกี่ยวข้องกองช่างประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2564
12 ซื้อมาตรน้ำประปา SANVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤษภาคม 2564
13 จ้างโครงการขุดลอกดินเลนและวัชพืช จำนวน ๔ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2564
14 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2564
15 จ้างซ่อมแซม ปรับปรุง ห้องน้ำ ห้องส้วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2564
16 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหนองพงแรด หมู่ที่ ๑ ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2564
17 จ้างก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2564
18 จ้างซ่อมแซม ปรับปรุง ห้องน้ำ ห้องส้วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2564
19 จ้างก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2564
20 จ้างก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2564
21 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายถนนรถไฟ ทมู่ที่ ๘ - เขตตำบลพนางตุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2564
22 จ้างซ่อมแซม ปรับปรุง ห้องน้ำ ห้องส้วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2564
23 ซื้อโคมไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2564
24 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2564
25 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2564
26 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2564
27 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2564
28 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2564
29 จ้างซ่อมรถพ่วงข้าง หมายเลขทะเบียน ๑ กฉ ๑๕๖ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2564
30 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2564
31 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2564
32 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข ๒๘๑๗ พ.ท.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2564
33 จ้างปรับปรุงถนนสายป่ายูง - หนองยาง หมู่ที่ ๓ ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2564
34 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายต้นไม่ใหญ่(อีทอย) หมู่ที่ ๔ ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2564
35 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาอ่านหนังสือพิมพ์ - ตกควน หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2564
36 จ้างปรับปรุงถนนสายป่ายูง - หนองยาง หมู่ที่ ๓ ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2564
37 จ้างซ่อมแซมปั้มน้ำแบบหอยโข่งและมอเตอร์ไฟฟ้า ๓ เฟส ๓๘๐ โวลท์ ๕๐ เฮิร์ท ขนาด ๐.๗๕ Kw โรงสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าบ้านปลายคลอง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2564
38 ซื้อใบเสร็จรับเงินค่านำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง(V.๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2564
39 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตท่อเมนส่งน้ำประปา หมู่ที่ ๑๓ บ้านเขากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 มีนาคม 2564
40 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กุมภาพันธ์ 2564
41 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2564
42 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2564
43 ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กุมภาพันธ์ 2564
44 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2564
45 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๕๕๒ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2564
46 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2564
47 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2564
48 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กุมภาพันธ์ 2564
49 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2564
50 จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศและเช็คระบบความเย็น จำนวน ๑๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กุมภาพันธ์ 2564
51 เช่าพื้นที่เว็บไวต์ www.pantae.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2564
52 จ้างซ่อมแซมถนนคสล.สายบ้านโพธิ์ ถนนรถไฟ และถนนคสล.สายบ้านโพธิ์ สุนทรา หมู่ที่ ๗ ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2564
53 จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณคันแหล่งน้ำหนองไหล หมู่ที่ ๑๒ ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2564
54 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2564
55 จ้างจัดจ้างขุดลอกดินเลนพร้อมวัชพืชในคลองปันแตช่วงศาลาสะพานเหล็ก โรงสูบน้ำพลังไฟฟ้า หมู่ที่ ๑ และจัด ตำบลปันแต และจัดจ้างขุดลอกเหมืองส่งน้ำสายฝายน้ำหนองหลัก หมู่ที่ ๘ ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2564
56 วัสดุคอมพิวเตอร์ 15 มกราคม 2564
57 ซื้อมาตรน้ำประปา SANVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2564
58 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2564
59 จ้างซ่อมเครืองคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2564
60 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (เลขพัสดุ ๔๑๖-๕๘-๐๐๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2564
61 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2564
62 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มกราคม 2564
63 ซื้อคลอรีนชนิดผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2564
64 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2564
65 จ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็ก (รายเดือน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำนักกอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ธันวาคม 2563
66 ซื้อเรือพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธันวาคม 2563
67 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธันวาคม 2563
68 ซื้อยางแอสฟัลท์ติกสำเร็จรูป (ฟรีมิกซ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธันวาคม 2563
69 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธันวาคม 2563
70 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2563
71 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2563
72 ซื้อรองเท้าบู๊ท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธันวาคม 2563
73 ซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (น้ำท่วม) ในพื้นที่หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 13 ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธันวาคม 2563
74 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง่ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(บ้านนายนิวัฒน์ แป้นชุม) แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 ธันวาคม 2563
75 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.65-0044 สายสุนทรา ป้ายรถไฟ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ธันวาคม 2563
76 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.65-0057 สายหารเจ? ทุ่งลาน หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ธันวาคม 2563
77 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำนักกอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2563
78 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2563
79 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง่ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(บ้านนายนิวัฒน์ แป้นชุม) แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พฤศจิกายน 2563
80 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง่ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(บ้านนายนิวัฒน์ แป้นชุม) แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พฤศจิกายน 2563
81 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง่ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(บ้านนายนิวัฒน์ แป้นชุม) แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 พฤศจิกายน 2563
82 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง่ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(บ้านนายนิวัฒน์ แป้นชุม) แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พฤศจิกายน 2563
83 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.65-0044 สายสุนทรา ป้ายรถไฟ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พฤศจิกายน 2563
84 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง่ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(บ้านนายนิวัฒน์ แป้นชุม) แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พฤศจิกายน 2563
85 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.65-0044 สายสุนทรา ป้ายรถไฟ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พฤศจิกายน 2563
86 ซื้อมาตรน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤศจิกายน 2563
87 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.65-0057 สายหารเจ? ทุ่งลาน หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 พฤศจิกายน 2563
88 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.65-0057 สายหารเจ? ทุ่งลาน หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 พฤศจิกายน 2563
89 ซื้อเคมีภัณฑ์เพื่อผลิตน้ำประปาผิวดินแม่กะ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤศจิกายน 2563
90 จ้างซ่อมรถยนต์(กองช่าง) หมายเลขทะเบียน กข ๒๘๑๗ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤศจิกายน 2563
91 วัสดุงาานบ้านงานครัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ ศูนย์ 4 พฤศจิกายน 2563
92 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2563
93 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2563
94 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2563
95 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2563
96 ซื้อเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส หมู่ที่ ๕ บ้่้านควนปันแต บ้านนายถนอม ขาวสังข์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2563
97 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2563
98 จ้างทำป้ายไวนิลชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2563
99 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กก ๘๔๐๕ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ตุลาคม 2563
100 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ตุลาคม 2563
101 จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้งและแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์และจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ตุลาคม 2563
102 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.65-0057 สายหารเจ? ทุ่งลาน หมู่ที่ 12 8 ตุลาคม 2563
103 ่ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(บ้านนายนิวัฒน์ แป้นชุม) แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ 8 ตุลาคม 2563
104 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.65-0044 สายสุนทรา ? ป้ายรถไฟ หมู่ที่ 8 8 ตุลาคม 2563
105 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
106 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโพธิ์ - ถนนรถไฟ หมู่ที่ ๗ ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
107 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโพธิ์ - ถนนรถไฟ หมู่ที่ ๗ ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
108 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
109 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโพธิ์ - ถนนรถไฟ หมู่ที่ ๗ ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
110 จ้างขุดลอกเหมืองส่งน้ำ จำนวน 3 สาย หมู่ที่ ๕,๖,๘ ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
111 ซื้อยางแอสฟัลท์ติก(ฟรีมิกซ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
112 ซื้อดอกไม้ เพื่อตกแต่งสถานที่ โครงการจัดงานนมัสการพระอุดมปิฎก และเชิดชูคนดี ของดีศรีปันแต ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
113 เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการจัดงานนมัสการพระอุดมปิฎก และเชิดชูคนดี ของดีศรีปันแต ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
114 เช่าเครื่องเสียงพร้อมไฟแสงสว่าง โครงการจัดงานนมัสการพระอุดมปิฎก และเชิดชูคนดี ของดีศรีปันแต ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
115 จ้างผูกผ้า บริเวณมณฑป บริเวณศาสนพิธี โครงการจัดงานนมัสการพระอุดมปฎก และเชิดชูคนดี ของดีศรีปันแต ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
116 จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น3) จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
117 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
118 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
119 จ้างซ่อมรถพ่วง หมายเลขทะเบียน ๑ กฉ ๑๕๖ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
120 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
121 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เพื่อเปลี่ยนยางรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๕๕๒ พัทลุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
122 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.65-0057 สายหารเจ? ทุ่งลาน หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 กันยายน 2563
123 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2563
124 ซื้อเคมีภัณฑ์เพื่อผลิตน้ำประปาผิวดินแม่กะ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2563
125 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2563
126 ซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
127 ซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำนักกอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
128 ซื้อประตุน้ำทองเหลือง ขนาด ๔ นิ้ว ซ่อมเหมืองส่งน้ำโรงสูบน้ำบ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2563
129 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ศำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2563
130 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2563
131 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
132 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
133 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
134 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2563
135 จ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายข้างที่ทำการ อบต.ปันแต - ไสงา หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2563
136 ซื้อมาตรน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2563
137 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2563
138 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาประชาธิปไตย ทุ่งลาน หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2563
139 ซื้อวัสดุซ่อมแซมถนนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรภายในตำบลปันแต จำนวน 3 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2563
140 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Fuji Xerox CM ๓๐๕ D (เลขพัสดุ ๔๐๖-๖๑-๐๐๒๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563
141 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ของ ศพด.บ้านควนปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563
142 จ้างซ่อมรถยนต์(กองช่าง) หมายเลขทะเบียน กข ๒๘๑๗ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กรกฎาคม 2563
143 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายในไร่ ใสแพ หมู่ที่ 9 ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กรกฎาคม 2563
144 จ้างโครงการซ่อมสร้างถนน คสล.สายทางเข้าที่ทำการ อบต.ปันแต หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กรกฎาคม 2563
145 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
146 ซื้อท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๘ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
147 ซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมเหมืองส่งน้ำโรงสูบน้ำบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
148 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
149 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
150 จ้างซ่อมฝ้าเพดาน พร้อมทาสีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนปันแต หมู่ที่ 6 ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
151 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำนักกอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
152 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
153 จ้างซ่อมเปลี่ยนสายไฟฟ้า(สายเมน) พร้อมอุปกรณ์จากเสาไฟฟ้า - อาคารเรียน ศพด.บ้านสำนักกอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
154 ซื้อคลอรีนชนิดผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
155 ซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2563
156 จ้างเปลี่ยนพัสดุ สารกรองเครื่องกรองน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15  มิถุนายน  2563
157 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15  มิถุนายน  2563
158 ซื้อมาตรน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2563
159 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2563
160 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
161 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2563
162 ซื้อวัสดุุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
163 ซื้อตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2563
164 ซื้อตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2563
165 ซื้อตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2563
166 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กธจ 775 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
167 จ้างปะยางเปลี่ยนยางรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80-8552 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
168 จ้างซ่อมแซมเครนไฮดรอลิค ประจำรถยนต์ 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80-8552 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
169 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
170 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บของ อบต.ปันแต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 พฤษภาคม 2563
171 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
172 ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2563 และช่วงปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
173 จ้างขุดลอกเหมืองส่งน้ำ จำนวน 2 สาย และ ขุดลอกคลอง จำนวน 1 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
174 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2563 และช่วงปิดเทอม 14 พฤษภาคม 2563
175 ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
176 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
177 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
178 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
179 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บของ อบต.ปันแต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 พฤษภาคม 2563
180 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บของ อบต.ปันแต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 พฤษภาคม 2563
181 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
182 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
183 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนปันแต ในช่วงการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีเหตุพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
184 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายไสปราง - บ้านนางวิน พูนชู หมู่ที่ 6 ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
185 จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายเขากลาง - บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 13 ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2563
186 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2563
187 ซื้อคลอรีนน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
188 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสพัสดุ 420-44-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
189 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของ อบต.ปันแต 24 เมษายน 2563
190 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตท่อเมนส่งน้ำประปา หมู่ที่ 13 บ้านเขากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 เมษายน 2563
191 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2563
192 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2563
193 ซื้อเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส หมู่ที่ 6 บ้านไสปราง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2563
194 จ้างจ้างล้างรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80-8552 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2563
195 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 เมษายน 2563
196 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินคลุก) จำนวน 230 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 เมษายน 2563
197 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
198 ซื้อยางรถยนต์ 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80-8552 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
199 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
200 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
201 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสะพานวังบ่อ - มาบท่อม หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
202 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
203 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
204 จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ถนนสายในไร่ ใสแพ หมู่ที่ ๙ ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
205 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายปันแต - ช่องหลวน หมู่ที่ 5,11 จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 เมษายน 2563
206 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตท่อเมนส่งน้ำประปา หมู่ที่ 13 บ้านเขากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 เมษายน 2563
207 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตท่อเมนส่งน้ำประปา หมู่ที่ 13 บ้านเขากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 เมษายน 2563
208 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์วัดสุนทราวาส โดยซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 มีนาคม 2563
209 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านปากสระ - บ้านบ่อไทร หมู่ที่ 4 ตำบลปันแต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 มีนาคม 2563
210 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ่อไทร - ปันแต หมู่ที่ 4 ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
211 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
212 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
213 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำนักกอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
214 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายปันแต - ช่องหลวน หมู่ที่ 5,11 จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 มีนาคม 2563
215 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายปันแต - ช่องหลวน หมู่ที่ 5,11 จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 มีนาคม 2563
216 เช่าเช่าเครื่องเสียง โต๊ะ เก้าอี้ ถ้วย ชาม ช้อน เวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
217 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
218 ซื้อเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส หมู่ที่ 5 บ้านควนปันแต (บ้านนายถนอม ขาวสังข์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
219 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
220 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายปันแต - ช่องหลวน หมู่ที่ 5,11 จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 มีนาคม 2563
221 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์วัดสุนทราวาส โดยซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มีนาคม 2563
222 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์วัดสุนทราวาส โดยซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มีนาคม 2563
223 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านปากสระ - บ้านบ่อไทร หมู่ที่ 4 ตำบลปันแต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 มีนาคม 2563
224 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านปากสระ - บ้านบ่อไทร หมู่ที่ 4 ตำบลปันแต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 มีนาคม 2563
225 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์วัดสุนทราวาส โดยซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 มีนาคม 2563
226 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์วัดสุนทราวาส โดยซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 มีนาคม 2563
227 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์วัดสุนทราวาส โดยซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 มีนาคม 2563
228 จ้างซ่อมรถพ่วงข้าง หมายเลขทะเบียน 1 กฉ 156 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
229 จ้างติดตั้งกันสาดเมทัสซีสอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2563
230 จ้างทำป้ายนิเทศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำนักกอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
231 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
232 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
233 ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายปันแต - ช่องหลวน หมู่ที่ 5,11 จำนวน 2 ช่วง 25 กุมภาพันธ์ 2563
234 จ้างจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กก 8405 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
235 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 2817 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
236 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ เลขพัสดุ 420-55-0013 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
237 จ้างบุกเบิกถนนสายหนองทุง - สะพานเรือก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
238 จ้างถากถางวัชพืชและล้มต้นไม้บริเวณริมทางและขวางทางน้ำ จำนวน 5 สาย หมู่ที่ 1,7,9 และหมู่ที่ 11 ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กุมภาพันธ์ 2563
239 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กุมภาพันธ์ 2563
240 ซื้อ,มาตรน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กุมภาพันธ์ 2563
241 ซื้อจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำนักกอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
242 จ้างขุดลอกวัชพืชในคูระบายน้ำ จำนวน 2 สาย หมู่ที่ 3 , 9 ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2563
243 จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์ปฏิบัติการ อปพร. ขององค์การบริหารส่วนตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2563
244 จ้างถากถางวัชพืชและล้มต้นไม้บริเวณริมทางและขวางทางน้ำ จำนวน 5 สาย หมู่ที่ 1,7,9 และหมู่ที่ 11 ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2563
245 จ้างถากถางวัชพืชและล้มต้นไม้บริเวณริมทางและขวางทางน้ำ จำนวน 5 สาย หมู่ที่ 1,7,9 และหมู่ที่ 11 ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2563
246 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
247 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านปากสระ - บ้านบ่อไทร หมู่ที่ 4 ตำบลปันแต 30 มกราคม 2563
248 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตท่อเมนส่งน้ำประปา หมู่ที่ 13 บ้านเขากลาง 30 มกราคม 2563
249 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัทล์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.65-0015 สายปันแต - ช่องหลวน หมู่ที่ 5,11 จำนวน 2 ช่วง 30 มกราคม 2563
250 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์วัดสุนทราวาส โดยซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 30 มกราคม 2563
251 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
252 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
253 จ้างเหมากำจัดปลวกบริเวณอาคารศูนย์ปฏิบัติการ อปพร.ขององค์การบริหารส่วนตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2563
254 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2563
255 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบหอยโข่ง ประปา หมู่ที่ 6 บ้านในไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2563
256 ซื้อซื้อเวชภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีเกิดโรคปากเท้าเปือ่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2563
257 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563
258 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
259 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับโครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
260 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
261 จ้างถากถางวัชพืชริมถนนและขุดลอกวัชพืชในเหมืองส่งน้ำ จำนวน 4 สาย หมู่ที่ 8, หมู่ 7 และหมู่ที่ 13 ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
262 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
263 ซื้อปั้มน้ำแบบหอยโข่ง 220 โวลท์ 1 แรงม้า หมู่ที่ 6 บ้านใสปราง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2562
264 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดรัม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2562
265 ซ่อมแซมรถยนต์ 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80-8552 พัทลุง 2 ธันวาคม 2562
266 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2562
267 จ้างซ๋อมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
268 จ้างขุดลอกเหมืองส่งน้ำริมถนน สายถนนรถไฟ - นบโหนด หมู่ที่ 1,2 ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2562
269 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2562
270 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2562
271 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2562
272 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์(เลขพัสดุ 416-52-0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2562
273 จ้างซ่อมฝ้าเพดาน และอุดรูรั่ว และเปลี่ยนกระบื้องหลังคาอาคารเรียนของ ศพด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤศจิกายน 2562
274 ซื้อยางแอสฟัลท์ติก (ฟรีมิกซ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2562
275 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนทีี่ 2/2562 และช่วงปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
276 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 2817 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
277 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำนักกอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
278 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
279 ซื้อดรัม brother DR 1000 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2562
280 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ตุลาคม 2562
281 จ้างซ่อมรถพ่วงข้าง หมายเลขทะเบียน 1 กฉ 156 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
282 จ้างจ้างเหมาบริการจดมาตรน้ำและเก็บค่าน้ำประปา หมู่ที่ 1,2,4,7 และ หมู่ที่ 13 ประจำเดือน กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
283 จ้างเหมาจดมาตรน้ำและจัดเก็บค่าน้ำประปา หมู่ที่ 5,6 และ10 ประจำเดือน กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
284 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
285 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
286 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
287 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
288 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหารเจ หนองไหล หมู่ที่ 12 ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
289 จ้างเปลี่ยนสารกรองเครื่องกรองน้ำ ศพด.บ้านควนปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
290 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
291 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
292 จ้างซ่อมแซมเทคอนกรีตปิดประตูน้ำฝายช่องหลวน หมูที่ 12 ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
293 จ้างจ้างวางท่อระบายน้ำคสล.ถนนสายตากแดด โคกไม้ไผ่ หมู่ที่ 10 ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
294 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
295 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
296 จ้างเหมารถตู้ โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพสตรี จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
297 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขรหัสพัสดุ 416-58-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
298 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
299 จ้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเลียบเหมืองส่งน้ำชลประทานบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
300 จ้างจ้างเหมากำจัดปลวกบริเวณอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
301 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ่อไทร ปันแต หมู่ที่ 1 ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
302 จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารบริเวณด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2562
303 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด.จำนวน 2 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
304 วัสดุไฟฟ้า 28 สิงหาคม 2562
305 ซื้อวัสดุไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
306 จ้างซ่อมแอร์รถยนต์ (กองช่าง) หมายเลขทะเบียน กข 2817 พัทลุง จำนวน 1เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 สิงหาคม 2562
307 จ้างขุดลอกเปิดทางน้ำในกคลองกระถิน บริเวณสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 7 บ้านโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
308 ซื้อยางรถยนต์ 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80-8552 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
309 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนน จำนวน 6 สาย หมู่ที่ 3,5,6,8 และ 9 ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
310 จ้างขุดลอกเหมืองส่งน้ำ จำนวน 2 สาย และจัดจ้างวางท่อระบายน้ำคสล.มอก.ชั้น 3 จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
311 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จำนวน 2 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
312 ซื้อและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์แสดงผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
313 จ้างซ่อมแ.ซมไฟฟ้าห้องนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
314 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
315 จ้างซ่อมแซมประตูและหน้าต่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
316 จ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562
317 จ้างจ้างจดมาตรน้ำและัดเก็บค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562
318 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ เลขพัสดุ 416-52-0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
319 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กรกฎาคม 2562
320 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กรกฎาคม 2562
321 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กรกฎาคม 2562
322 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
323 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำนักกอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
324 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
325 ซื้อสายสเตย์ยกของ จำนวน 2 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
326 ซื้อเทียนพรรษา ชุดสังฆทาน ตามโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
327 จ้างซ่อมแซมคันคลองปันแต บริเวณฝายกั้นน้ำนบโหนด หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
328 จ้างซอมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 2817 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กรกฎาคม 2562
329 จ้างเหมาซ่อมรถพ่วงข้าง หมายเลขทะเบียน๑ กฉ ๑๕๖ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2562
330 ซื้อเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า 1 เฟส 220 โวลต์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
331 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
332 จ้างขุดลอกเหมืองส่งน้ำ จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
333 จ้างขุดลอกเหมืองส่งน้ำ จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
334 จ้างจ้างซ่อมท่อไฟเบอร์กราส(ท่อ GRP) สถานีสูบน้ำด้วยพลังานไฟฟ้าพร้่อมระบบส่งน้ำบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
335 จ้างจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
336 จ้างจ้างถากถางวัชพืชบนถนนบริเวณคันคลองมาบท่อม หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
337 ซื้อยางแอสฟัลท์ติกสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2562
338 ซื้ออาหารเสิรม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2562 10  มิถุนายน  2562
339 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7  มิถุนายน  2562
340 จ้างจ้างเหมารถบรรทุกถมดินบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต จำนวน 2 จุดจุดที่ 1 บริเวณลานอเนกประสงค์ และจุดที่ 2 บริเวณสระน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
341 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึกเลเซอร์ FUJI XEROX COCUPRINT PHASER-Projecprints 3200 สีดำ (แท้) จำนวน 4 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2562
342 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2562
343 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2562
344 จ้างกำจัดปลวกบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พฤษภาคม 2562
345 ซื้อเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส ขนาด ๑ แรงม้า ๑ เฟส จำนวน ๑ ชุด หมูที่ ๕ บ้านควนปันแต (บ้านนายถนอม ขาวสังข์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
346 ซื้อวัสดุคอมพิวเตร์(ตลับหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
347 จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เมษายน 2562
348 จ้างขุดลอกเหมืองส่งน้ำ จำนวน 4 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2562
349 ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก (ดีเชล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 เมษายน 2562
350 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2562
351 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
352 จ้างเช่าโต๊ะ เก้าอี้ ไฟส่องทาง โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
353 ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
354 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อระบายน้ำ คสล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
355 จ้างเหมารถตู้จำนวน 3 คันเพื่อนำผู้เข้าร่วมโครงการไปอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระงห่่วางวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
356 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสมปอง - หนองจังกรอ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
357 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายตรอกเหรียง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
358 จ้างก่อสร้างกำแพงกั้นดิน คสล.นบโหนด หมู่ที่ ๒ และ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิดหล่อสำเร็จ (ช่องเดียว) หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2562
359 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ ของ ศพด.บ้านควนปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
360 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
361 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำนักกอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
362 ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
363 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562
364 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตท่อเมนส่งน้ำประปา หมู่ที่ ๑๓ บ้านเขากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 กุมภาพันธ์ 2021
365 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตท่อเมนส่งน้ำประปา หมู่ที่ ๑๓ บ้านเขากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 กุมภาพันธ์ 2021
366 ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตท่อเมนส่งน้ำประปา หมู่ที่ ๑๓ บ้านเขากลาง 9 กุมภาพันธ์ 2021