ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานวังบ่อ มาบท่อม พท.ถ.65 0075 หมู่ที่ 7 , 8 ตำบลปันแต โดยวิธีคัดเลือก  27 กันยายน 2564
2 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
3 ซื้อสื่อการเรียนการสอน ตามโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
4 ซื้อสื่อการเรียนการสอน ตามโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
5 จ้างขุดลอกคูระบายนำสายบ้านโพธิ์ - สุนทรา จำนวน 2 ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
6 ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จำนวน ๑ คัน  20 กันยายน 2564
7 จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านควนปันแต ตำบลปันแต ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก  16 กันยายน 2564
8 จ้างขุดลอกเหมืองส่งน้ำสายทุ่งลาน ตรอกโหนด หมู่ที่ 11 ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
9 ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  14 กันยายน 2564
10 จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จำนวน ๑ คัน  14 กันยายน 2564
11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานวังบ่อ มาบท่อม พท.ถ.65 0075 หมู่ที่ 7 , 8 ตำบลปันแต  7 กันยายน 2564
12 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านควนปันแต ตำบลปันแต ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  7 กันยายน 2564
13 จ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
14 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
15 ซื้อมาตรน้ำ SANVA จำนวน 20 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
16 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
17 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
18 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
19 ซื้อยางแอสฟัลท์ติก (ฟรีมิกซ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
20 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
21 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
22 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
23 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
24 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
25 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
26 ซื้อชุดปฏิบัติการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ขององค์การบริหารส่วนตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
27 ซื้อโคมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
28 จ้างเปลี่ยนพัสดุ สารกรองเครื่องกรองน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
29 จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสายคลองปันแต พร้อมทำการถากถางวัชพืชวัชพืช (ช่วงปันแต - นบโหนด) หมู่ที่ ๒ ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
30 ซื้อวัสดุหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
31 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
32 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
33 ก่อสร้างถนน คสล.สายสำนักกอ สะพานเรือก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๖๕ ๐๐๔ ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๗๒๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  20 สิงหาคม 2564
34 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
35 จ้างซ่อมเครื่องมัลติมิเดีย โปรแจคเตอร์ รุ่น DELL (เลขทะเบียนคุมพัสดุ ๔๔๖-๕๘-๐๐๐๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
36 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
37 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
38 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
39 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมโรงสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า หมู่ที่ ๑ บ้านปลายคลอง และ โรงสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า หมู่ที่ ๗ บ้านโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
40 ซื้อวัสดุหินผุ และ ดินถม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
41 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อสนับสนุนกลุ่มผู้ใช้น้ำพลังงานไฟฟ้าบ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
42 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
43 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
44 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
45 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
46 จ้างจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (เลขทะเบียนคุมพัสดุ ๔๒๐-๔๙-๐๐๑๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
47 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
48 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก(ดีเชล) ฟอร์ด ขับเคลื่อน ๔ ล้อ หมายเลขทะเบียน กต ๔๗๔๖ พัทลุง รหัสพัสดุ ๐๐๑-๖๒-๐๐๐๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
49 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2564
50 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2564
51 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2564
52 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2564
53 จ้างทำป้ายอะคริลิค สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ % โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
54 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำนักกอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
55 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
56 ซื้อซื้อหมอแบตเตอรี่พร้อมอุปกรณ์ สำหรับรถยนต์ ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๕๕๒ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
57 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
58 ซื้ออาหารเสริม(นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมแลเผุ้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม สำหรับนักเรียนโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้่นที่ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
59 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
60 ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สำหรับนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
61 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
62 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Fuji Xerox CM ๓๐๕ D โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
63 จ้างซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
64 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
65 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมกิจการประปาและงานบริการในส่วนที่เกี่ยวข้องกองช่างประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2564
66 ซื้อมาตรน้ำประปา SANVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
67 จ้างโครงการขุดลอกดินเลนและวัชพืช จำนวน ๔ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
68 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
69 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหนองพงแรด หมู่ที่ ๑ ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
70 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายถนนรถไฟ ทมู่ที่ ๘ - เขตตำบลพนางตุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
71 จ้างซ่อมแซม ปรับปรุง ห้องน้ำ ห้องส้วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
72 จ้างก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
73 จ้างซ่อมแซม ปรับปรุง ห้องน้ำ ห้องส้วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
74 จ้างก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
75 จ้างก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
76 จ้างซ่อมแซม ปรับปรุง ห้องน้ำ ห้องส้วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
77 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
78 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
79 ซื้อโคมไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
80 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
81 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
82 จ้างซ่อมรถพ่วงข้าง หมายเลขทะเบียน ๑ กฉ ๑๕๖ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
83 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
84 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
85 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
86 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข ๒๘๑๗ พ.ท.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
87 จ้างปรับปรุงถนนสายป่ายูง - หนองยาง หมู่ที่ ๓ ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2564
88 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายต้นไม่ใหญ่(อีทอย) หมู่ที่ ๔ ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2564
89 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาอ่านหนังสือพิมพ์ - ตกควน หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
90 จ้างปรับปรุงถนนสายป่ายูง - หนองยาง หมู่ที่ ๓ ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
91 จ้างซ่อมแซมปั้มน้ำแบบหอยโข่งและมอเตอร์ไฟฟ้า ๓ เฟส ๓๘๐ โวลท์ ๕๐ เฮิร์ท ขนาด ๐.๗๕ Kw โรงสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าบ้านปลายคลอง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
92 ซื้อใบเสร็จรับเงินค่านำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง(V.๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
93 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตท่อเมนส่งน้ำประปา หมู่ที่ ๑๓ บ้านเขากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 มีนาคม 2564
94 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
95 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
96 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
97 ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
98 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
99 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
100 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๕๕๒ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
101 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
102 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตท่อเมนส่งน้ำประปา หมู่ที่ ๑๓ บ้านเขากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กุมภาพันธ์ 2564
103 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตท่อเมนส่งน้ำประปา หมู่ที่ ๑๓ บ้านเขากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กุมภาพันธ์ 2564
104 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
105 ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตท่อเมนส่งน้ำประปา หมู่ที่ ๑๓ บ้านเขากลาง  9 กุมภาพันธ์ 2564
106 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
107 จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศและเช็คระบบความเย็น จำนวน ๑๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
108 เช่าพื้นที่เว็บไวต์ www.pantae.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
109 จ้างจัดจ้างขุดลอกดินเลนพร้อมวัชพืชในคลองปันแตช่วงศาลาสะพานเหล็ก โรงสูบน้ำพลังไฟฟ้า หมู่ที่ ๑ และจัด ตำบลปันแต และจัดจ้างขุดลอกเหมืองส่งน้ำสายฝายน้ำหนองหลัก หมู่ที่ ๘ ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
110 จ้างซ่อมแซมถนนคสล.สายบ้านโพธิ์ ถนนรถไฟ และถนนคสล.สายบ้านโพธิ์ สุนทรา หมู่ที่ ๗ ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
111 จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณคันแหล่งน้ำหนองไหล หมู่ที่ ๑๒ ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
112 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
113 ซื้อมาตรน้ำประปา SANVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
114 วัสดุคอมพิวเตอร์  15 มกราคม 2564
115 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (เลขพัสดุ ๔๑๖-๕๘-๐๐๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
116 จ้างซ่อมเครืองคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
117 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
118 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
119 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
120 ซื้อคลอรีนชนิดผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
121 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
122 จ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็ก (รายเดือน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำนักกอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
123 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
124 ซื้อยางแอสฟัลท์ติกสำเร็จรูป (ฟรีมิกซ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
125 ซื้อเรือพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
126 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
127 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
128 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
129 ซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (น้ำท่วม) ในพื้นที่หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 13 ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
130 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง่ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(บ้านนายนิวัฒน์ แป้นชุม) แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 ธันวาคม 2563
131 ซื้อรองเท้าบู๊ท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
132 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.65-0044 สายสุนทรา ป้ายรถไฟ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 ธันวาคม 2563
133 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.65-0057 สายหารเจ? ทุ่งลาน หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 ธันวาคม 2563
134 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
135 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำนักกอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
136 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง่ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(บ้านนายนิวัฒน์ แป้นชุม) แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 พฤศจิกายน 2563
137 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง่ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(บ้านนายนิวัฒน์ แป้นชุม) แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 พฤศจิกายน 2563
138 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง่ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(บ้านนายนิวัฒน์ แป้นชุม) แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 พฤศจิกายน 2563
139 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.65-0044 สายสุนทรา ป้ายรถไฟ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 พฤศจิกายน 2563
140 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.65-0044 สายสุนทรา ป้ายรถไฟ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 พฤศจิกายน 2563
141 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง่ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(บ้านนายนิวัฒน์ แป้นชุม) แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 พฤศจิกายน 2563
142 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง่ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(บ้านนายนิวัฒน์ แป้นชุม) แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 พฤศจิกายน 2563
143 ซื้อมาตรน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
144 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.65-0057 สายหารเจ? ทุ่งลาน หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 พฤศจิกายน 2563
145 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.65-0057 สายหารเจ? ทุ่งลาน หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 พฤศจิกายน 2563
146 ซื้อเคมีภัณฑ์เพื่อผลิตน้ำประปาผิวดินแม่กะ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2563
147 จ้างซ่อมรถยนต์(กองช่าง) หมายเลขทะเบียน กข ๒๘๑๗ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2563
148 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2563
149 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2563
150 วัสดุงาานบ้านงานครัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ ศูนย์  4 พฤศจิกายน 2563
151 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2563
152 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2563
153 ซื้อเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส หมู่ที่ ๕ บ้่้านควนปันแต บ้านนายถนอม ขาวสังข์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2563
154 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2563
155 จ้างทำป้ายไวนิลชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2563
156 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2563
157 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กก ๘๔๐๕ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2563
158 จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้งและแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์และจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2563
159 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.65-0057 สายหารเจ? ทุ่งลาน หมู่ที่ 12  8 ตุลาคม 2563
160 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.65-0044 สายสุนทรา ? ป้ายรถไฟ หมู่ที่ 8  8 ตุลาคม 2563
161 ่ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(บ้านนายนิวัฒน์ แป้นชุม) แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐  8 ตุลาคม 2563
162 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
163 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโพธิ์ - ถนนรถไฟ หมู่ที่ ๗ ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
164 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโพธิ์ - ถนนรถไฟ หมู่ที่ ๗ ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
165 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโพธิ์ - ถนนรถไฟ หมู่ที่ ๗ ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
166 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
167 จ้างผูกผ้า บริเวณมณฑป บริเวณศาสนพิธี โครงการจัดงานนมัสการพระอุดมปฎก และเชิดชูคนดี ของดีศรีปันแต ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
168 เช่าเครื่องเสียงพร้อมไฟแสงสว่าง โครงการจัดงานนมัสการพระอุดมปิฎก และเชิดชูคนดี ของดีศรีปันแต ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
169 จ้างขุดลอกเหมืองส่งน้ำ จำนวน 3 สาย หมู่ที่ ๕,๖,๘ ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
170 ซื้อดอกไม้ เพื่อตกแต่งสถานที่ โครงการจัดงานนมัสการพระอุดมปิฎก และเชิดชูคนดี ของดีศรีปันแต ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
171 เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการจัดงานนมัสการพระอุดมปิฎก และเชิดชูคนดี ของดีศรีปันแต ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
172 ซื้อยางแอสฟัลท์ติก(ฟรีมิกซ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
173 จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น3) จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
174 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เพื่อเปลี่ยนยางรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๕๕๒ พัทลุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
175 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
176 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
177 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
178 จ้างซ่อมรถพ่วง หมายเลขทะเบียน ๑ กฉ ๑๕๖ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
179 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.65-0057 สายหารเจ? ทุ่งลาน หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กันยายน 2563
180 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2563
181 ซื้อเคมีภัณฑ์เพื่อผลิตน้ำประปาผิวดินแม่กะ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2563
182 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2563
183 ซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
184 ซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำนักกอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
185 ซื้อประตุน้ำทองเหลือง ขนาด ๔ นิ้ว ซ่อมเหมืองส่งน้ำโรงสูบน้ำบ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
186 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
187 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ศำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
188 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
189 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
190 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
191 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
192 จ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายข้างที่ทำการ อบต.ปันแต - ไสงา หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2563
193 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
194 ซื้อมาตรน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
195 ซื้อวัสดุซ่อมแซมถนนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรภายในตำบลปันแต จำนวน 3 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
196 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาประชาธิปไตย ทุ่งลาน หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
197 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ของ ศพด.บ้านควนปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
198 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Fuji Xerox CM ๓๐๕ D (เลขพัสดุ ๔๐๖-๖๑-๐๐๒๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
199 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายในไร่ ใสแพ หมู่ที่ 9 ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
200 จ้างโครงการซ่อมสร้างถนน คสล.สายทางเข้าที่ทำการ อบต.ปันแต หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
201 จ้างซ่อมรถยนต์(กองช่าง) หมายเลขทะเบียน กข ๒๘๑๗ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
202 ซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมเหมืองส่งน้ำโรงสูบน้ำบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
203 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
204 ซื้อท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๘ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
205 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
206 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
207 จ้างซ่อมฝ้าเพดาน พร้อมทาสีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนปันแต หมู่ที่ 6 ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
208 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำนักกอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
209 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
210 จ้างซ่อมเปลี่ยนสายไฟฟ้า(สายเมน) พร้อมอุปกรณ์จากเสาไฟฟ้า - อาคารเรียน ศพด.บ้านสำนักกอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
211 ซื้อคลอรีนชนิดผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2563
212 ซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
213 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
214 จ้างเปลี่ยนพัสดุ สารกรองเครื่องกรองน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
215 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
216 ซื้อมาตรน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
217 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
218 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
219 ซื้อวัสดุุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
220 ซื้อตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  มิถุนายน  2563
221 ซื้อตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  มิถุนายน  2563
222 ซื้อตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  มิถุนายน  2563
223 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กธจ 775 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
224 จ้างปะยางเปลี่ยนยางรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80-8552 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
225 จ้างซ่อมแซมเครนไฮดรอลิค ประจำรถยนต์ 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80-8552 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
226 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
227 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บของ อบต.ปันแต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 พฤษภาคม 2563
228 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
229 จ้างขุดลอกเหมืองส่งน้ำ จำนวน 2 สาย และ ขุดลอกคลอง จำนวน 1 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
230 ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2563 และช่วงปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
231 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2563 และช่วงปิดเทอม  14 พฤษภาคม 2563
232 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บของ อบต.ปันแต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 พฤษภาคม 2563
233 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
234 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
235 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บของ อบต.ปันแต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 พฤษภาคม 2563
236 ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
237 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
238 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
239 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนปันแต ในช่วงการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีเหตุพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
240 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
241 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายไสปราง - บ้านนางวิน พูนชู หมู่ที่ 6 ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
242 จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายเขากลาง - บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 13 ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
243 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
244 ซื้อคลอรีนน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
245 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของ อบต.ปันแต  24 เมษายน 2563
246 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสพัสดุ 420-44-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
247 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตท่อเมนส่งน้ำประปา หมู่ที่ 13 บ้านเขากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 เมษายน 2563
248 ซื้อเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส หมู่ที่ 6 บ้านไสปราง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
249 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
250 จ้างจ้างล้างรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80-8552 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
251 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
252 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
253 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินคลุก) จำนวน 230 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
254 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
255 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
256 จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ถนนสายในไร่ ใสแพ หมู่ที่ ๙ ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
257 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสะพานวังบ่อ - มาบท่อม หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
258 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
259 ซื้อยางรถยนต์ 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80-8552 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
260 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
261 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
262 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายปันแต - ช่องหลวน หมู่ที่ 5,11 จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 เมษายน 2563
263 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตท่อเมนส่งน้ำประปา หมู่ที่ 13 บ้านเขากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 เมษายน 2563
264 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตท่อเมนส่งน้ำประปา หมู่ที่ 13 บ้านเขากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 เมษายน 2563
265 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านปากสระ - บ้านบ่อไทร หมู่ที่ 4 ตำบลปันแต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 มีนาคม 2563
266 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์วัดสุนทราวาส โดยซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 มีนาคม 2563
267 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
268 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
269 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ่อไทร - ปันแต หมู่ที่ 4 ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
270 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำนักกอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
271 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายปันแต - ช่องหลวน หมู่ที่ 5,11 จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 มีนาคม 2563
272 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายปันแต - ช่องหลวน หมู่ที่ 5,11 จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 มีนาคม 2563
273 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
274 ซื้อเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส หมู่ที่ 5 บ้านควนปันแต (บ้านนายถนอม ขาวสังข์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
275 เช่าเช่าเครื่องเสียง โต๊ะ เก้าอี้ ถ้วย ชาม ช้อน เวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
276 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
277 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายปันแต - ช่องหลวน หมู่ที่ 5,11 จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 มีนาคม 2563
278 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์วัดสุนทราวาส โดยซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 มีนาคม 2563
279 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์วัดสุนทราวาส โดยซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 มีนาคม 2563
280 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านปากสระ - บ้านบ่อไทร หมู่ที่ 4 ตำบลปันแต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 มีนาคม 2563
281 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านปากสระ - บ้านบ่อไทร หมู่ที่ 4 ตำบลปันแต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 มีนาคม 2563
282 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์วัดสุนทราวาส โดยซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 มีนาคม 2563
283 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์วัดสุนทราวาส โดยซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 มีนาคม 2563
284 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์วัดสุนทราวาส โดยซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 มีนาคม 2563
285 จ้างซ่อมรถพ่วงข้าง หมายเลขทะเบียน 1 กฉ 156 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
286 จ้างติดตั้งกันสาดเมทัสซีสอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2563
287 จ้างทำป้ายนิเทศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำนักกอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
288 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
289 ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายปันแต - ช่องหลวน หมู่ที่ 5,11 จำนวน 2 ช่วง  25 กุมภาพันธ์ 2563
290 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
291 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 2817 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
292 จ้างจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กก 8405 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
293 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ เลขพัสดุ 420-55-0013 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
294 จ้างบุกเบิกถนนสายหนองทุง - สะพานเรือก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
295 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
296 ซื้อ,มาตรน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
297 จ้างถากถางวัชพืชและล้มต้นไม้บริเวณริมทางและขวางทางน้ำ จำนวน 5 สาย หมู่ที่ 1,7,9 และหมู่ที่ 11 ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
298 ซื้อจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำนักกอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
299 จ้างถากถางวัชพืชและล้มต้นไม้บริเวณริมทางและขวางทางน้ำ จำนวน 5 สาย หมู่ที่ 1,7,9 และหมู่ที่ 11 ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
300 จ้างขุดลอกวัชพืชในคูระบายน้ำ จำนวน 2 สาย หมู่ที่ 3 , 9 ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
301 จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์ปฏิบัติการ อปพร. ขององค์การบริหารส่วนตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
302 จ้างถากถางวัชพืชและล้มต้นไม้บริเวณริมทางและขวางทางน้ำ จำนวน 5 สาย หมู่ที่ 1,7,9 และหมู่ที่ 11 ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
303 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
304 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัทล์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.65-0015 สายปันแต - ช่องหลวน หมู่ที่ 5,11 จำนวน 2 ช่วง  30 มกราคม 2563
305 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์วัดสุนทราวาส โดยซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  30 มกราคม 2563
306 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านปากสระ - บ้านบ่อไทร หมู่ที่ 4 ตำบลปันแต  30 มกราคม 2563
307 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตท่อเมนส่งน้ำประปา หมู่ที่ 13 บ้านเขากลาง  30 มกราคม 2563
308 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
309 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
310 จ้างเหมากำจัดปลวกบริเวณอาคารศูนย์ปฏิบัติการ อปพร.ขององค์การบริหารส่วนตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2563
311 ซื้อซื้อเวชภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีเกิดโรคปากเท้าเปือ่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2563
312 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2563
313 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบหอยโข่ง ประปา หมู่ที่ 6 บ้านในไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2563
314 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
315 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
316 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับโครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2562
317 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2562
318 จ้างถากถางวัชพืชริมถนนและขุดลอกวัชพืชในเหมืองส่งน้ำ จำนวน 4 สาย หมู่ที่ 8, หมู่ 7 และหมู่ที่ 13 ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2562
319 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2562
320 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดรัม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ธันวาคม 2562
321 ซื้อปั้มน้ำแบบหอยโข่ง 220 โวลท์ 1 แรงม้า หมู่ที่ 6 บ้านใสปราง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ธันวาคม 2562
322 ซ่อมแซมรถยนต์ 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80-8552 พัทลุง  2 ธันวาคม 2562
323 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2562
324 จ้างซ๋อมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2562
325 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์(เลขพัสดุ 416-52-0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2562
326 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2562
327 จ้างขุดลอกเหมืองส่งน้ำริมถนน สายถนนรถไฟ - นบโหนด หมู่ที่ 1,2 ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2562
328 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2562
329 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2562
330 จ้างซ่อมฝ้าเพดาน และอุดรูรั่ว และเปลี่ยนกระบื้องหลังคาอาคารเรียนของ ศพด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤศจิกายน 2562
331 ซื้อยางแอสฟัลท์ติก (ฟรีมิกซ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2562
332 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนทีี่ 2/2562 และช่วงปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2562
333 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 2817 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2562
334 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำนักกอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2562
335 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2562
336 ซื้อดรัม brother DR 1000 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2562
337 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ตุลาคม 2562
338 จ้างซ่อมรถพ่วงข้าง หมายเลขทะเบียน 1 กฉ 156 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2562
339 จ้างเหมาจดมาตรน้ำและจัดเก็บค่าน้ำประปา หมู่ที่ 5,6 และ10 ประจำเดือน กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
340 จ้างจ้างเหมาบริการจดมาตรน้ำและเก็บค่าน้ำประปา หมู่ที่ 1,2,4,7 และ หมู่ที่ 13 ประจำเดือน กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
341 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
342 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
343 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
344 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
345 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหารเจ หนองไหล หมู่ที่ 12 ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2562
346 จ้างซ่อมแซมเทคอนกรีตปิดประตูน้ำฝายช่องหลวน หมูที่ 12 ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
347 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
348 จ้างเหมารถตู้ โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพสตรี จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
349 จ้างจ้างวางท่อระบายน้ำคสล.ถนนสายตากแดด โคกไม้ไผ่ หมู่ที่ 10 ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
350 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
351 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
352 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
353 จ้างเปลี่ยนสารกรองเครื่องกรองน้ำ ศพด.บ้านควนปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
354 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
355 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขรหัสพัสดุ 416-58-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
356 จ้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเลียบเหมืองส่งน้ำชลประทานบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
357 จ้างจ้างเหมากำจัดปลวกบริเวณอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2562
358 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ่อไทร ปันแต หมู่ที่ 1 ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2562
359 จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารบริเวณด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2562
360 ซื้อวัสดุไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
361 วัสดุไฟฟ้า  28 สิงหาคม 2562
362 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด.จำนวน 2 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
363 จ้างซ่อมแอร์รถยนต์ (กองช่าง) หมายเลขทะเบียน กข 2817 พัทลุง จำนวน 1เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2562
364 ซื้อยางรถยนต์ 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80-8552 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
365 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนน จำนวน 6 สาย หมู่ที่ 3,5,6,8 และ 9 ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
366 จ้างขุดลอกเปิดทางน้ำในกคลองกระถิน บริเวณสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 7 บ้านโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
367 จ้างขุดลอกเหมืองส่งน้ำ จำนวน 2 สาย และจัดจ้างวางท่อระบายน้ำคสล.มอก.ชั้น 3 จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
368 ซื้อและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์แสดงผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
369 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จำนวน 2 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
370 จ้างซ่อมแซมประตูและหน้าต่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2562
371 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2562
372 จ้างซ่อมแ.ซมไฟฟ้าห้องนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2562
373 จ้างจ้างจดมาตรน้ำและัดเก็บค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2562
374 จ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2562
375 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ เลขพัสดุ 416-52-0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2562
376 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2562
377 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2562
378 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2562
379 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2562
380 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำนักกอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2562
381 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2562
382 ซื้อสายสเตย์ยกของ จำนวน 2 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2562
383 ซื้อเทียนพรรษา ชุดสังฆทาน ตามโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2562
384 จ้างซ่อมแซมคันคลองปันแต บริเวณฝายกั้นน้ำนบโหนด หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2562
385 จ้างซอมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 2817 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2562
386 จ้างเหมาซ่อมรถพ่วงข้าง หมายเลขทะเบียน๑ กฉ ๑๕๖ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2562
387 ซื้อเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า 1 เฟส 220 โวลต์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2562
388 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2562
389 จ้างขุดลอกเหมืองส่งน้ำ จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2562
390 จ้างจ้างซ่อมท่อไฟเบอร์กราส(ท่อ GRP) สถานีสูบน้ำด้วยพลังานไฟฟ้าพร้่อมระบบส่งน้ำบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2562
391 จ้างขุดลอกเหมืองส่งน้ำ จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2562
392 จ้างจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2562
393 จ้างจ้างถากถางวัชพืชบนถนนบริเวณคันคลองมาบท่อม หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2562
394 ซื้อยางแอสฟัลท์ติกสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2562
395 ซื้ออาหารเสิรม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2562  10  มิถุนายน  2562
396 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2562
397 จ้างจ้างเหมารถบรรทุกถมดินบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต จำนวน 2 จุดจุดที่ 1 บริเวณลานอเนกประสงค์ และจุดที่ 2 บริเวณสระน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2562
398 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2562
399 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2562
400 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึกเลเซอร์ FUJI XEROX COCUPRINT PHASER-Projecprints 3200 สีดำ (แท้) จำนวน 4 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2562
401 จ้างกำจัดปลวกบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2562
402 ซื้อเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส ขนาด ๑ แรงม้า ๑ เฟส จำนวน ๑ ชุด หมูที่ ๕ บ้านควนปันแต (บ้านนายถนอม ขาวสังข์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2562
403 ซื้อวัสดุคอมพิวเตร์(ตลับหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2562
404 จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2562
405 จ้างขุดลอกเหมืองส่งน้ำ จำนวน 4 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2562
406 ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก (ดีเชล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 เมษายน 2562
407 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2562
408 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2562
409 จ้างเช่าโต๊ะ เก้าอี้ ไฟส่องทาง โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2562
410 ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
411 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อระบายน้ำ คสล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2562
412 จ้างเหมารถตู้จำนวน 3 คันเพื่อนำผู้เข้าร่วมโครงการไปอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระงห่่วางวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2562
413 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสมปอง - หนองจังกรอ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2562
414 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายตรอกเหรียง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2562
415 จ้างก่อสร้างกำแพงกั้นดิน คสล.นบโหนด หมู่ที่ ๒ และ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิดหล่อสำเร็จ (ช่องเดียว) หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2562
416 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2562
417 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำนักกอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2562
418 ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2562
419 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ ของ ศพด.บ้านควนปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2562
420 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2562