ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลคลองใหญ่
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโหล๊ะบ้า - เขาจำปา - ทุ่งนุ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 กันยายน 2563
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโหล๊ะบ้า - เขาจำปา - ทุ่งนุ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 กันยายน 2563
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งนุ่น - หนองชุมแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 กันยายน 2563
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งนุ่น - เขาจำปา - โหล๊ะบ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 กันยายน 2563
5 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
7 ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโหล๊ะบ้า - เขาจำปา - ทุ่งนุ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 กันยายน 2563
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโหล๊ะบ้า - เขาจำปา - ทุ่งนุ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 กันยายน 2563
10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโหล๊ะบ้า - เขาจำปา - ทุ่งนุ่น 31 สิงหาคม 2563
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2563
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2563
13 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 2493 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2563
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2563
15 ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2563
16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งนุ่น - เขาจำปา - โหล๊ะบ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 สิงหาคม 2563
17 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
18 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
19 ซื้อเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
20 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563
21 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2563
22 ซื้อพ่วงข้างรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2563
23 ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ FUJI XEROX และ BROTHER โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
24 ซื้อตู้เก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2563
25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งนุ่น - เขาจำปา - โหล๊ะบ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 สิงหาคม 2563
26 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งนุ่น - เขาจำปา - โหล๊ะบ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 สิงหาคม 2563
27 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2563
28 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งนุ่น - หนองชุมแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 สิงหาคม 2563
29 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งนุ่น - หนองชุมแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 สิงหาคม 2563
30 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งนุ่น - เขาจำปา - โหล๊ะบ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 สิงหาคม 2563
31 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2563
32 ซื้อวัสดุยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (Hot Mix) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 สิงหาคม 2563
33 ซื้อวัสดุยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (Hot Mix) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 สิงหาคม 2563
34 ซื้อวัสดุยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (Hot Mix) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 สิงหาคม 2563
35 ซื้อวัสดุยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563
36 ซื้อวัสดุยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2563
37 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งนุ่น - เขาจำปา - โหล๊ะบ้า 23 กรกฎาคม 2563
38 ซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563
39 ซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2563
40 ซื้อตู้เก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2563
41 จ้างบรรจุเคมีดับเพลิงและแก๊สหุงต้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
42 ซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563
43 ซื้อเครื่องพ่นสารเคมีชนิดฝอยละออง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กรกฎาคม 2563
44 ซื้อวัสดุสำหรับโครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
45 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
46 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2563
47 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2563
48 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2563
49 ซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2563
50 ซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2563
51 จ้างบุกเบิกยกระดับถนนสายแม่ไม้ไผ่ - แม่ไม้มูก หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2563
52 จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2563
53 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
54 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
55 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
56 จ้างซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง JCB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
57 ซ่อมแซมรถตักหน้า - ขุดหลัง JCB ทะเบียน ตค 981 พท 7 พฤษภาคม 2563
58 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
59 ซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤษภาคม 2563
60 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
61 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
62 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
63 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
64 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
65 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 1855 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
66 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า อีซูซุ ทะเบียน 80-6790 พท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
67 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
68 จ้างซ่อมแซมประตูน้ำ ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
69 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
70 ซื้อเครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
71 ซื้อวัสดุจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
72 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
73 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
74 ซื้อยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
75 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 2493 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
76 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.51-037 ถนนสายห้วยตอ - ทุ่งร็อค หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มีนาคม 2563
77 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
78 จ้างซ่อมบำรุง รถตักหน้า - ขุดหลัง ยี่ห้อ JCB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
79 จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 36 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
80 ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
81 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.51-037 ถนนสายห้วยตอ - ทุ่งร็อค หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 กุมภาพันธ์ 2563
82 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2563
83 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.51-037 ถนนสายห้วยตอ - ทุ่งร็อค หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 กุมภาพันธ์ 2563
84 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
85 ซื้อหินผุหรือวัสดุคัดเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
86 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
87 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.51-037 ถนนสายห้วยตอ - ทุ่งร็อค หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 กุมภาพันธ์ 2563
88 ซื้อวัสดุยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
89 จ้างปรับปรุงระบบ Network Internet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
90 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
91 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
92 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
93 จ้างรถโดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 48 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
94 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กง ๑๘๕๕ พท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2563
95 ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
96 ซื้อแบบหล่อคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
97 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2563
98 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์กล้องถ่ายรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2563
99 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
100 ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
101 ซื้อแถบสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
102 ก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.51-037 ถนนสายห้วยตอ - ทุ่งร็อค หมู่ที่ 7 20 มกราคม 2563
103 ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 1855 พท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2563
104 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2563
105 ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2563
106 ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2563
107 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ รหัส 416-56-0015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
108 จ้างจ้างขุดลอกคูคลองสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
109 จ้างเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เวทีพร้อมเครื่องขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2562
110 ซื้อของขวัญ ของรางวัล สำหรับโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
111 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
112 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 2493 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
113 จ้างตัดชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
114 ซื้อหมึกพิมพ์ ฺFuji Xerox Docuprint 3055 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธันวาคม 2562
115 จ้างบรรจุเคมีถังดับเพลิง ถังแก๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2562
116 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
117 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
118 จ้างตัดชุด อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนสำหรับ ผอ.ผู้ช่วย และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
119 จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานประจำปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
120 อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2562 1 พฤศจิกายน 2562
121 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
122 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งนุ่น - หนองชุมแสง หมู่ที่ 9,2 22 ตุลาคม 2562
123 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองมวง - พรุนายขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 ตุลาคม 2562
124 ประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 กันยายน 2562
125 จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน (งานขุดเจาะบ่อบาดาล) โดยวิธีคัดเลือก 17 กันยายน 2562
126 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองมวง - พรุนายขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 กันยายน 2562
127 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองมวง - พรุนายขาว 17 กันยายน 2562
128 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองมวง - พรุนายขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 กันยายน 2562
129 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
130 ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
131 ประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 กันยายน 2562
132 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
133 ประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 กันยายน 2562
134 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเลน - ห้วยตอ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 กันยายน 2562
135 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
136 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
137 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
138 ประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 กันยายน 2562
139 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
140 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
141 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเลน - ห้วยตอ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 สิงหาคม 2562
142 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเลน - ห้วยตอ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 สิงหาคม 2562
143 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
144 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเลน - ห้วยตอ หมู่ที่ 5 28 สิงหาคม 2562
145 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
146 ประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 สิงหาคม 2562
147 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
148 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
149 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
150 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
151 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
152 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
153 ซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ดับเบิ้ลแค็บ 19 สิงหาคม 2562
154 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
155 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
156 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาวเคลือบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
157 ซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
158 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2562
159 ซื้อชุดกีฬา และวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
160 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
161 ซื้อวัสดุ สำหรับโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
162 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเลน - ห้วยตอ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 กรกฎาคม 2562
163 ซื้อถ้วยรางวัล และเหรียญรางวัล สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาประเพณีตำบลคลองใหญ่ ครั้งที่ ๓๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
164 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาประเพณีตำบลคลองใหญ่ ครั้งที่ ๓๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
165 จ้างเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และเครื่องเสียง สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาประเพณีตำบลคลองใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
166 ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
167 จ้างย้ายมิเตอร์น้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
168 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
169 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเลน - ห้วยตอ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27  มิถุนายน  2562
170 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเลน - ห้วยตอ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27  มิถุนายน  2562
171 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
172 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18  มิถุนายน  2562
173 จ้างทำกระเป๋าผ้าพร้อมสกีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2562
174 จ้างติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2562
175 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2562
176 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเลน - ห้วยตอ หมู่ที่ 5 6  มิถุนายน  2562
177 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
178 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2562
179 จ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านสายคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2562
180 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พฤษภาคม 2562
181 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พฤษภาคม 2562
182 จ้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองเลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
183 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
184 โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านพรุนายขาว, หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตอ 17 พฤษภาคม 2562
185 อาหารเสริม (นม) 15 พฤษภาคม 2562
186 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤษภาคม 2562
187 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พฤษภาคม 2562
188 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พฤษภาคม 2562
189 จ้างทำป้ายอะคิลิกมีกรอบสอดรูปถ่ายพร้อมกรอบอลูมิเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พฤษภาคม 2562
190 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พฤษภาคม 2562
191 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤษภาคม 2562
192 ซื้ออินทผาลัมสำหรับโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาของชาวมุสลิมในเดือนรอมฏอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2562
193 ซื้อชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต (SLUMP TEST) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2562
194 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2562
195 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2562
196 จ้างเต๊นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เวที พร้อมเครื่องขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
197 จ้างจัดพานจัดตกแต่งสถานที่และพานดอกไม้ สำหรับโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ (วันสงกรานต์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
198 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
199 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการบริหารจัดการขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
200 ซื้อยางนอกระเช้า ยี่ห้อ อีซูซุ ทะเบียน 80-6790 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562