ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลคลองใหญ่
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งหลา - แม่ไม้มูก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ51-036 ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 1,180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,900 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จัง  27 กันยายน 2564
2 จ้างเหมาสำรวจภาคสนามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
3 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 ตำบลคลองใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
4 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 7 ตำบลคลองใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
5 ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโหล๊ะบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
6 ซื้อหนังสือการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
7 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบอ่างเก็บน้ำควนเล้าเป็ด หมู่ที่ 7 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก  16 กันยายน 2564
8 ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
9 จ้างซ่อมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 80-6790 พท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
10 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพรุนายขาว - ทุ่งค่าย หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
11 โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน  8 กันยายน 2564
12 ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองใหญ๋ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
13 ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
14 ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
15 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
16 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบอ่างควนเล้าเป็ด หมู่ที่ 7 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง  30 สิงหาคม 2564
18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งหลา - แม่ไม้มูก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ51-036 ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 1,1180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,900 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง  30 สิงหาคม 2564
19 โครงการขยายเขตระบบประปาภูเขา บ้านโหล๊ะบ้า-บ้านหนองเลน หมู่ที่4,5 ตำบลคลองใหญ่ เทศบาลตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง  30 สิงหาคม 2564
20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผู้ใหญ่แกน - หลังโรงเรียนท่าเชียด หมู่ที่ 10  30 สิงหาคม 2564
21 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 -80 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโหล๊ะบ้า เทศบาลตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง  30 สิงหาคม 2564
22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบอ่างเก็บน้ำควนเล้าเป็ด หมู่ที่ 7 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง  30 สิงหาคม 2564
23 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
24 ซื้อจัดซื้อที่ดินเพื่อรองรับการขยายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโหล๊ะบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
25 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
26 วัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปาภูเขา  25 สิงหาคม 2564
27 ซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ Brother โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
28 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
29 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโหล๊ะบ้า - โคกเลียบ หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก  20 สิงหาคม 2564
30 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
31 จัดซื้อที่ดินเพื่อรองรับการขยายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโหล๊ะบ้า  16 สิงหาคม 2564
32 จ้างเหมาปรับเกลี่ยถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
33 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
34 ซื้อผ้าคลุมโต๊ะสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
35 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
36 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโหล๊ะบ้า - โคกเลียบ หมู่ที่ 4  16 กรกฎาคม 2564
37 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
38 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
39 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
40 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2564
41 ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2564
42 ซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ในการฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
43 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
44 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
45 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
46 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางตามระยะทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
47 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
48 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
49 ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2564
50 จ้างอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศพด.บ้านคลองใหญ่ ตั้งแต่ช่วงอายุ 2-4 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
51 จ้างเหมาอาหารกลางวัน ศพด.เทศบาลตำบลคลองใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
52 อาหารเสริม (นม)  10  มิถุนายน  2564
53 โครงการจ้างเหมาอาหารกลางวัน  10  มิถุนายน  2564
54 ซื้ออาหารเสริม (นม) ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
55 จ้างซ่อมแซมระบบสูบน้ำหอถังประปา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
56 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
57 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
58 จ้างเหมาบริการเทพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
59 จ้างเหมาบริการขุดลอกเหมืองส่งน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
60 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพลุ้ง - หนองโอน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
61 ซื้อชุดเครื่องขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
62 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินผุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
63 อินทผาลัมอบแห้ง  5 เมษายน 2564
64 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพลุ้ง - หนองโอน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
65 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพลุ้ง - หนองโอน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2564
66 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
67 ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
68 จ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
69 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางโครงการเข้าค่ายกลางวัน (Day Camp) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
70 จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
71 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
72 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
73 จ้างเหมาจัดทำโครงเคร่าไม้พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงผลการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
74 สื่อการเรียนการสอน  4 มีนาคม 2564
75 ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
76 ซื้อวัสดุส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
77 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกต้นโหนด - กอสาคู หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 กุมภาพันธ์ 2564
78 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
79 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
80 ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
81 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกต้นโหนด - กอสาคู หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 กุมภาพันธ์ 2564
82 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
83 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกต้นโหนด - กอสาคู หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 กุมภาพันธ์ 2564
84 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกต้นโหนด - กอสาคู หมู่ที่ 8  26 มกราคม 2564
85 ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
86 ซื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ท่อ คสล.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
87 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
88 จ้างซ่อมบำรุง รถตักหน้า-ขุดหลัง JCB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
89 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
90 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต ถนนสายน้ำตกลาดเตย กว้าง 6 เมตร ยาว 2,818 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,908 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 ธันวาคม 2563
91 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโหล๊ะบ้า เทศบาลตำบลคลองใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
92 จ้างปรับเกลี่ยถนน จำนวน 4 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
93 ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
94 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
95 จ้างซ่อมแซมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโหล๊ะบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
96 จ้างซ่อมแซมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโหล๊ะบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
97 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งนุ่น - เขาจำปา - โหล๊ะบ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 ธันวาคม 2563
98 ซื้อสินค้าอุปโภคบริโกคสำหรับถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
99 ซื้อข้าวสารหอมมะลิแท้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
100 จ้างซ่อมแซมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโหล๊ะบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
101 จ้างซ่อมแซมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโหล๊ะบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
102 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
103 อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  2 ธันวาคม 2563
104 ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
105 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
106 จ้างซ่อมแซมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโหล๊ะบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
107 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผู้ใหญ่แกน - หลังโรงเรียนท่าเชียด หมู่ที่ 10  27 พฤศจิกายน 2563
108 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งนุ่น-เขาจำปา-โหล๊ะบ้า รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.51-047 หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งนุ่น ตำบลคลองใหญ่ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 พฤศจิกายน 2563
109 ซื้อหินผุหรือวัสดุคัดเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2563
110 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต ถนนสายน้ำตกลาดเตย กว้าง 6 เมตร ยาว 2,818 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,908 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 พฤศจิกายน 2563
111 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต ถนนสายน้ำตกลาดเตย กว้าง 6 เมตร ยาว 2,818 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,908 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 พฤศจิกายน 2563
112 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งนุ่น - เขาจำปา - โหล๊ะบ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 พฤศจิกายน 2563
113 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง JCB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
114 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งนุ่น-เขาจำปา-โหล๊ะบ้า รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.51-047 หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งนุ่น ตำบลคลองใหญ่ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธ  5 พฤศจิกายน 2563
115 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งนุ่น-เขาจำปา-โหล๊ะบ้า รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.51-047 หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งนุ่น ตำบลคลองใหญ่ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธ  5 พฤศจิกายน 2563
116 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2563
117 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต ถนนสายน้ำตกลาดเตย กว้าง 6 เมตร ยาว 2,818 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,908 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 พฤศจิกายน 2563
118 ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต ถนนสายน้ำตกลาดเตย กว้าง 6 เมตร ยาว 2,818 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,908 ตารางเมตร  14 ตุลาคม 2563
119 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
120 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโหล๊ะบ้า - เขาจำปา - ทุ่งนุ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กันยายน 2563
121 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโหล๊ะบ้า - เขาจำปา - ทุ่งนุ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กันยายน 2563
122 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งนุ่น - หนองชุมแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กันยายน 2563
123 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งนุ่น - เขาจำปา - โหล๊ะบ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 กันยายน 2563
124 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
125 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
126 ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
127 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโหล๊ะบ้า - เขาจำปา - ทุ่งนุ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 กันยายน 2563
128 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโหล๊ะบ้า - เขาจำปา - ทุ่งนุ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 กันยายน 2563
129 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโหล๊ะบ้า - เขาจำปา - ทุ่งนุ่น  31 สิงหาคม 2563
130 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
131 ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
132 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
133 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
134 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 2493 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
135 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งนุ่น - เขาจำปา - โหล๊ะบ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 สิงหาคม 2563
136 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
137 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
138 ซื้อเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
139 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
140 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
141 ซื้อพ่วงข้างรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
142 ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ FUJI XEROX และ BROTHER โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
143 ซื้อตู้เก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
144 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งนุ่น - หนองชุมแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 สิงหาคม 2563
145 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งนุ่น - หนองชุมแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 สิงหาคม 2563
146 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งนุ่น - เขาจำปา - โหล๊ะบ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 สิงหาคม 2563
147 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2563
148 ซื้อวัสดุยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (Hot Mix) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2563
149 ซื้อวัสดุยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (Hot Mix) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2563
150 ซื้อวัสดุยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (Hot Mix) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2563
151 ซื้อวัสดุยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
152 ซื้อวัสดุยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
153 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งนุ่น - เขาจำปา - โหล๊ะบ้า  23 กรกฎาคม 2563
154 ซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
155 ซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
156 ซื้อตู้เก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
157 จ้างบรรจุเคมีดับเพลิงและแก๊สหุงต้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
158 ซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
159 ซื้อเครื่องพ่นสารเคมีชนิดฝอยละออง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
160 ซื้อวัสดุสำหรับโครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
161 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
162 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
163 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
164 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
165 ซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2563
166 ซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2563
167 จ้างบุกเบิกยกระดับถนนสายแม่ไม้ไผ่ - แม่ไม้มูก หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2563
168 จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2563
169 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
170 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
171 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
172 จ้างซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง JCB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
173 ซ่อมแซมรถตักหน้า - ขุดหลัง JCB ทะเบียน ตค 981 พท  7 พฤษภาคม 2563
174 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
175 ซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2563
176 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
177 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
178 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
179 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
180 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
181 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 1855 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
182 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า อีซูซุ ทะเบียน 80-6790 พท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
183 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
184 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2563
185 จ้างซ่อมแซมประตูน้ำ ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2563
186 ซื้อเครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
187 ซื้อวัสดุจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
188 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
189 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 2493 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
190 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
191 ซื้อยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
192 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.51-037 ถนนสายห้วยตอ - ทุ่งร็อค หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 มีนาคม 2563
193 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
194 จ้างซ่อมบำรุง รถตักหน้า - ขุดหลัง ยี่ห้อ JCB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
195 จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 36 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
196 ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
197 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
198 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.51-037 ถนนสายห้วยตอ - ทุ่งร็อค หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 กุมภาพันธ์ 2563
199 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.51-037 ถนนสายห้วยตอ - ทุ่งร็อค หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 กุมภาพันธ์ 2563
200 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
201 ซื้อหินผุหรือวัสดุคัดเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
202 ซื้อวัสดุยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
203 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.51-037 ถนนสายห้วยตอ - ทุ่งร็อค หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 กุมภาพันธ์ 2563
204 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
205 จ้างปรับปรุงระบบ Network Internet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
206 จ้างรถโดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 48 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
207 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
208 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
209 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
210 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กง ๑๘๕๕ พท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2563
211 ซื้อแบบหล่อคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
212 ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
213 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
214 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์กล้องถ่ายรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2563
215 ซื้อแถบสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
216 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
217 ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
218 ก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.51-037 ถนนสายห้วยตอ - ทุ่งร็อค หมู่ที่ 7  20 มกราคม 2563
219 ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 1855 พท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2563
220 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2563
221 ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2563
222 ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
223 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ รหัส 416-56-0015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
224 จ้างจ้างขุดลอกคูคลองสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
225 จ้างเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เวทีพร้อมเครื่องขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2562
226 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2562
227 ซื้อของขวัญ ของรางวัล สำหรับโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2562
228 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 2493 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2562
229 จ้างตัดชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2562
230 ซื้อหมึกพิมพ์ ฺFuji Xerox Docuprint 3055 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2562
231 จ้างบรรจุเคมีถังดับเพลิง ถังแก๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2562
232 จ้างตัดชุด อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนสำหรับ ผอ.ผู้ช่วย และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2562
233 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2562
234 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2562
235 จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานประจำปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2562
236 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2562
237 อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2562  1 พฤศจิกายน 2562
238 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งนุ่น - หนองชุมแสง หมู่ที่ 9,2  22 ตุลาคม 2562
239 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองมวง - พรุนายขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 ตุลาคม 2562
240 ประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 กันยายน 2562
241 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองมวง - พรุนายขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กันยายน 2562
242 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองมวง - พรุนายขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กันยายน 2562
243 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองมวง - พรุนายขาว  17 กันยายน 2562
244 จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน (งานขุดเจาะบ่อบาดาล) โดยวิธีคัดเลือก  17 กันยายน 2562
245 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเลน - ห้วยตอ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กันยายน 2562
246 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2562
247 ประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กันยายน 2562
248 ประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กันยายน 2562
249 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2562
250 ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2562
251 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2562
252 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
253 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
254 ประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 กันยายน 2562
255 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2562
256 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2562
257 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเลน - ห้วยตอ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 สิงหาคม 2562
258 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเลน - ห้วยตอ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 สิงหาคม 2562
259 ประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 สิงหาคม 2562
260 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
261 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเลน - ห้วยตอ หมู่ที่ 5  28 สิงหาคม 2562
262 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
263 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2562
264 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2562
265 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2562
266 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2562
267 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2562
268 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2562
269 ซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ดับเบิ้ลแค็บ  19 สิงหาคม 2562
270 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2562
271 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2562
272 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาวเคลือบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
273 ซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
274 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2562
275 ซื้อชุดกีฬา และวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2562
276 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
277 ซื้อวัสดุ สำหรับโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2562
278 จ้างเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และเครื่องเสียง สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาประเพณีตำบลคลองใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2562
279 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเลน - ห้วยตอ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 กรกฎาคม 2562
280 ซื้อถ้วยรางวัล และเหรียญรางวัล สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาประเพณีตำบลคลองใหญ่ ครั้งที่ ๓๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2562
281 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาประเพณีตำบลคลองใหญ่ ครั้งที่ ๓๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2562
282 ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2562
283 จ้างย้ายมิเตอร์น้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2562
284 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2562
285 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2562
286 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเลน - ห้วยตอ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  มิถุนายน  2562
287 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเลน - ห้วยตอ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  มิถุนายน  2562
288 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  มิถุนายน  2562
289 จ้างติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2562
290 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2562
291 จ้างทำกระเป๋าผ้าพร้อมสกีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2562
292 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเลน - ห้วยตอ หมู่ที่ 5  6  มิถุนายน  2562
293 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2562
294 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  มิถุนายน  2562
295 จ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านสายคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2562
296 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 พฤษภาคม 2562
297 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 พฤษภาคม 2562
298 จ้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองเลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2562
299 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
300 โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านพรุนายขาว, หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตอ  17 พฤษภาคม 2562
301 อาหารเสริม (นม)  15 พฤษภาคม 2562
302 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2562
303 จ้างทำป้ายอะคิลิกมีกรอบสอดรูปถ่ายพร้อมกรอบอลูมิเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2562
304 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2562
305 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2562
306 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2562
307 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2562
308 ซื้ออินทผาลัมสำหรับโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาของชาวมุสลิมในเดือนรอมฏอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2562
309 ซื้อชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต (SLUMP TEST) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2562
310 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2562
311 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2562
312 จ้างเต๊นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เวที พร้อมเครื่องขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
313 จ้างจัดพานจัดตกแต่งสถานที่และพานดอกไม้ สำหรับโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ (วันสงกรานต์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
314 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2562
315 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการบริหารจัดการขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2562
316 ซื้อยางนอกระเช้า ยี่ห้อ อีซูซุ ทะเบียน 80-6790 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2562