ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟ ถนนสายต้นโพธิ์ - บางดี หมู่ที่ 1 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
2 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟ ถนนสายต้นโพธิ์ - บางดี หมู่ที่ 1 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
3 จ้างโครงการติดตั้งไฟจราจร (ไฟกระพริบ) พร้อมป้ายบอกทางในเขตพื้นที่ตำบลบางดี หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 12 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
4 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟ ถนนสายต้นโพธิ์ - บางดี หมู่ที่ ๗ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
5 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟ ถนนสายต้นโพธิ์ - บางดี หมู่ที่ 4 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
6 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟ ถนนสายต้นโพธิ์ - บางดี หมู่ที่ 1 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
7 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเปลี่ยนระบบท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก  21 กันยายน 2564
8 จ้างเปลี่ยนระบบท่อเมนต์ประปาจากบ้านนายผอม - บ้านนางแป้น หมื่นละม้าย หมู่ 11- หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
10 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
11 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
14 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านนายอนุศาสตร์ เฉ้ยทองศรี - บ้านนายแคล้ว นุ่นรักษ์ หมุ่ที่ ๙ โดยวิธีคัดเลือก  14 กันยายน 2564
15 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายรอบโบราณสถานภูเขาสาย - สระน้ำพรุจูด หมู่ที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก  14 กันยายน 2564
16 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าประปา หมู่ 9 - สระน้ำพรุนายพรหม หมู่ที่ ๙ โดยวิธีคัดเลือก  14 กันยายน 2564
17 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าศูนย์เรียนรู้ - สระน้ำแก้มลิงบ้านสะพานไทร หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีคัดเลือก  14 กันยายน 2564
18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
19 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
20 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-51-0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
21 จ้างซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนสายพรุกง - บ้านไสนบ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
22 ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
23 จ้างที่ปรึกษาประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
24 จ้างซ่อมแซมถนนสายหนองเหม้าจากถนนลาดยาง - จรดคลองท่อม หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
25 จ้างซ่อมแซมถนนสายหนองเหม้าจากถนนลาดยาง - จรดคลองท่อม หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
26 จ้างซ่อมแซมถนนสายหนองเหม้าจากถนนลาดยาง - จรดคลองท่อม หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
27 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
28 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
29 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
30 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
31 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
32 จ้างเหมาเดินสายไฟระบบประปา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
33 ซื้อัวสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
34 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
35 ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
36 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
37 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
38 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
39 ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
40 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
41 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายระดับ พลเดช - บ้านนายร่าน ทองประดับ หมู่ที่ 8 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 สิงหาคม 2564
42 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
43 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำมอเตอร์,เครื่องปั๊มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
44 ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
45 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อาสัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
46 ซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
47 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
48 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายระดับ พลเดช - บ้านนายร่าน ทองประดับ หมู่ที่ 8 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กรกฎาคม 2564
49 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายระดับ พลเดช - บ้านนายร่าน ทองประดับ หมู่ที่ 8 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กรกฎาคม 2564
50 ซื้อตามโครงการ อบต.บางดี ห่วงใยใส่ใจประชาชน มอบหน้ากากอนามัยป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
51 ซื้อวัสดุยานยนต์และขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
52 จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาล หมู่ที่ ๒ บ้านกลางนา ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
53 โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายระดับ พลเดช - บ้านนายร่าน ทองประดับ หมู่ที่ 8 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  5 กรกฎาคม 2564
54 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2564
55 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
56 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
57 ซื้อโปรแกรมบริหารจัดการระบบน้ำประปาพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
58 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
59 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
60 จ้างจ้างซ่อมตู้ควบคุมไฟฟ้าพร้อมประสานไฟฟ้าพร้อมใช้แล้วเสร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็ก ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมวางระบบท่อเมต์ประปา หมู่ที่ 6 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8  มิถุนายน  2564
62 ซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี สำหรับดำเนินการโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
63 จ้างเหมาขุดวางแนวท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ ๒ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
64 จ้างเหมาขุดวางแนวท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ ๒ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
65 จ้างจ้างเหมาขุดวางแนวท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ ๒ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
66 ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร sharp Ar ๖๑๓๑n โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
67 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
68 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
69 ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
70 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
71 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
72 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
73 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
74 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายต้นโพธิ์ - บางดี , ถนนสายหนองแค หมู่ที่ 4 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 พฤษภาคม 2564
75 จ้างซ่อมบำรุงนรถยนต์ประจำหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
76 จ้างต่อเติมหลังคาทางเชื่อมระหว่างอาคารต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
77 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
78 จ้างก่อสร้างที่พักผู้ปกครองที่มารอรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
79 ซื้อซื้อจ้างโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราช ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉ  5 พฤษภาคม 2564
80 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
81 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 6110 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
82 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
83 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล รุ่น S 2010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
84 จ้างซ่อมบำรุงนรถยนต์ประจำหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
85 จ้างเหมาออกแบบโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
86 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ผงหมึกปริ้นเตอร์เลเซอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
87 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายต้นโพธิ์ - บางดี , ถนนสายหนองแค หมู่ที่ 4 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 เมษายน 2564
88 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายต้นโพธิ์ - บางดี , ถนนสายหนองแค หมู่ที่ 4 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 เมษายน 2564
89 โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายระดับ พลเดช - บ้านนายร่าน ทองประดับ หมู่ที่ 8 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  8 เมษายน 2564
90 จ้างเหมาขุดคูระบายน้ำถนนคอนกรีตสายบ้านนาควน -พรุจูด หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 เมษายน 2564
91 จ้างซ่อมแท้งค์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
92 จ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการในเวลากลางคืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
93 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเทิดไทองค์ราชัน - หมู่ที่ 7 (บ้านควนงาช้าง) หมู่ที่ 7 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 มีนาคม 2564
94 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายอนุศาสตร์ เจ้ยทองศรี - บ้านนายแคล้ว นุ่นรักษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 มีนาคม 2564
95 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
96 ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2564
97 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2564
98 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็ก ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมถังกรอง (บ้านกลางนา) หมู่ที่ 5 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 มีนาคม 2564
99 โครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายต้นโพธิ์ - บางดี , ถนนสายหนองแค หมู่ที่ 4 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  18 มีนาคม 2564
100 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั๊มน้ำบาดาลไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ หมู่ 11) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
101 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั๊มน้ำบาดาลไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
102 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเทิดไทองค์ราชัน - หมู่ที่ 7 (บ้านควนงาช้าง) หมู่ที่ 7 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 มีนาคม 2564
103 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเทิดไทองค์ราชัน - หมู่ที่ 7 (บ้านควนงาช้าง) หมู่ที่ 7 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 มีนาคม 2564
104 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
105 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ม.3 - ทะเลชาม หมู่ที่ 3 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
106 จ้างซ่อมเปลี่ยนบำรุงรักษารถกระบะบรรทุก ( (๖ล้อ) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๖๕๗๘ ตง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2564
107 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็ก ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมถังกรอง (บ้านกลางนา) หมู่ที่ 5 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 มีนาคม 2564
108 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็ก ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมถังกรอง (บ้านกลางนา) หมู่ที่ 5 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 มีนาคม 2564
109 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็ก ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมวางระบบท่อเมต์ประปา หมู่ที่ 6 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 มีนาคม 2564
110 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
111 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านนาโหนด - บ้านนายเจริญ พรหมแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 มีนาคม 2564
112 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
113 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายอนุศาสตร์ เจ้ยทองศรี - บ้านนายแคล้ว นุ่นรักษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  25 กุมภาพันธ์ 2564
114 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
115 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั๊มน้ำบาดาลไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ หมู่ 11) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
116 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
117 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
118 ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
119 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั๊มน้ำบาดาลไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด 2 HP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
120 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
121 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
122 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็ก ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมวางระบบท่อเมต์ประปา หมู่ที่ 6 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กุมภาพันธ์ 2564
123 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านนาโหนด - บ้านนายเจริญ พรหมแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กุมภาพันธ์ 2564
124 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็ก ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมวางระบบท่อเมต์ประปา หมู่ที่ 6 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กุมภาพันธ์ 2564
125 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านนาโหนด - บ้านนายเจริญ พรหมแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กุมภาพันธ์ 2564
126 จ้างซ่อมรถบรรทุก (๖ ล้อ) หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๕๗๘ ตง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
127 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
128 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
129 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
130 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี เพื่อพัฒนาประสิธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
131 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านพรุพีจากบ้านนางสมศรี รอดทุกข์ - บ้านนางศศิธร บริพันธ์ หมู่ที่ 8 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
132 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายหนองเหม้าจากถนนลาดยาง - จรดคลองท่อม ม.12 หมุ่ที่ 12ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
133 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางจิตร แสงเพชร - บ้านนายคำแหง แก้วสุกใส หมู่ที่ 12 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
134 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
135 โครงการก่อสร้างหอถังเหล็ก ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมวางระบบท่อเมต์ประปา หมู่ที่ 6 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  14 มกราคม 2564
136 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Muntifungtion ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
137 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
138 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
139 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ประจำหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
140 ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
141 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
142 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
143 จ้างจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบปฏิทิน พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
144 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
145 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2563
146 ซื้อจอภาพเครื่องมัลติมีเดียร์โปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2563
147 จ้างเหมาเดินสายไฟระบบประปา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2563
148 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายนายปั้น หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
149 ซื้อจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
150 ซื้อจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
151 ซื้อจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
152 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอยสำเร็จรูป) จำนวน ๓๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
153 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 4390 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
154 จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง พร้อมป้ายบอกชื่อโครงการฯ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.บางดี กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2563
155 จ้างโครงการวางระบบท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ ๘ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
156 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายบ้านนายเวียน - คลองซา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
157 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายส้านเอน หมู่ที่ ๕ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
158 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนระบบท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2  26 ตุลาคม 2563
159 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนสายบ้านทุ่งเจริญ,ถนน คสล.สายไสนบ - ด่านเหรียง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
160 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายพรุจูด - บางลิลา หมู่ที่ ๓ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
161 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายต้นโพธิ์ - บางดี หมู่ที่ ๗ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
162 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายพรุจูด - บางลิลา หมู่ที่ ๓ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2563
163 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนสายบ้านทุ่งเจริญ,ถนน คสล.สายไสนบ - ด่านเหรียง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2563
164 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายพรุจูด - บางลิลา หมู่ที่ ๓ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2563
165 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนสายบ้านทุ่งเจริญ,ถนน คสล.สายไสนบ - ด่านเหรียง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2563
166 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายต้นโพธิ์ - บางดี หมู่ที่ ๗ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2563
167 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายต้นโพธิ์ - บางดี หมู่ที่ ๗ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2563
168 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2563
169 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2563
170 จ้างโครงการวางระบบท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ ๘ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2563
171 ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด และนมกล่อง ยู เอส ที รสจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
172 จ้างค่าจ้างเหมาดูแลโปรแกรมบริหารงานระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
173 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง(สว่านไฟฟ้า) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
174 จ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการในเวลากลางคืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
175 จ้างจัดทำเว็บไซต์หน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
176 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
177 จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
178 เครื่องปั๊มน้ำบาดาลไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด ๑๕ HP จำนวน ๓ เครื่อง  24 กันยายน 2563
179 จ้างซ่อมรถยนต์ประจำหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
180 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
181 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
182 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
183 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั๊มน้ำบาดาลไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
184 ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
185 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
186 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
187 ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
188 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
189 จ้างเหมาออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและบุกเบิกถนน จำนวน ๘ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2563
190 จ้างเหมาขุดแนวคูระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ (บ้านสะพานโก) ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จำนวน ๑ งาน กว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
191 จ้างปรับปรุงประตูทางเข้าห้องกองช่าง อบต.บางดี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
192 ซื้อขออนุมัติดำเนินการโครงการสนับสนุนค่าหนังสือแบบเรียนสำหรับเด็ก อายุ3- 5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
193 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) จำนวน ๓๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
194 ซื้อเบิกจ่ายเงินสะสมตามโครงการป้องกันควบคุมการแพร่และระงับการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
195 โครงการติดตั้งโคมไฟถนนเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีพร้อมโคมไฟถนนสายต้นโพธิ์-บางดี ถนนสายหนองแค หมู่ 4 ตำบลบางดี  17 กรกฎาคม 2563
196 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2563
197 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
198 ซื้อสายไฟ VAF ๒X๑.๕ (๑๐๐ เมตร) จำนวน ๘ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
199 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
200 วัสดุไฟฟ้าวิทยุ  23  มิถุนายน  2563
201 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
202 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
203 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
204 จ้างจัดจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
205 ซื้อควบคุมปั๊มบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
206 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
207 ซื้อขออนุมัติจ่ายเงินงบกลาง สำหรับใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกัน ควบคุมและระงับโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2563
208 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั๊มน้ำบาดาลไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
209 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
210 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเขาระฆัง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
211 จ้างป้องกัน ควบคุมการแพร่และระงับการระบาดของโรคติดเขื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirut Disease 2019) องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
212 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบุญเชิด - บ้านนายบำรุง หมู่ที่ ๒ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 พฤษภาคม 2563
213 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุนทร ทับทอง - สระน้ำ อบต.บางดี หมู่ที่ 10 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 พฤษภาคม 2563
214 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาช่องควน - ควนตอ หมู่ที่ 11 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 พฤษภาคม 2563
215 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังหยี (ตอน2) หมู่ที่ 6 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 พฤษภาคม 2563
216 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านกลางนา (ตอน ๓) หมู่ที่ ๔ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
217 ซื้อจัดซื้อจัดจ้างโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลอเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดย  6 พฤษภาคม 2563
218 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก็บของ อบต.บางดี (ขนาด ๑๖ เมตร) จำนวน ๒ ห้อง (รายละเอียดตามแบบ อบต.บางดี กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
219 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
220 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุนทร ทับทอง - สระน้ำ อบต.บางดี หมู่ที่ 10 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 เมษายน 2563
221 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาช่องควน - ควนตอ หมู่ที่ 11 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 เมษายน 2563
222 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบุญเชิด - บ้านนายบำรุง หมู่ที่ ๒ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 เมษายน 2563
223 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบุญเชิด - บ้านนายบำรุง หมู่ที่ ๒ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 เมษายน 2563
224 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังหยี (ตอน2) หมู่ที่ 6 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 เมษายน 2563
225 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังหยี (ตอน2) หมู่ที่ 6 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 เมษายน 2563
226 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุนทร ทับทอง - สระน้ำ อบต.บางดี หมู่ที่ 10 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 เมษายน 2563
227 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาช่องควน - ควนตอ หมู่ที่ 11 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 เมษายน 2563
228 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
229 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
230 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังหยี (ตอน2) หมู่ที่ 6 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  22 เมษายน 2563
231 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุนทร ทับทอง - สระน้ำ อบต.บางดี หมู่ที่ 10 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  22 เมษายน 2563
232 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็ก , เด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
233 ซื้อหมึกเครื่องปริั้น mx 360 และ ip 7270 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
234 จ้างซ่อมรถยนต์ประจำหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
235 จ้างโครงการปรับปรุงเปลี่ยนระบบท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
236 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
237 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
238 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
239 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
240 จ้างเหมาเป่าล้างบ่อดาดาล หมู่ที่ ๙ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จำนวน ๑ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
241 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
242 จัดซื้อวัสดุยานยนต์และขนส่ง  1 เมษายน 2563
243 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านนายไพโรจน์ จงจิตร - บ้านนายสุชาติ นิดคง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
244 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านนายชาตรี จงเจริญ - เขาระฆัง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
245 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
246 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
247 จ้างจัดจ้างซ่อมรถบรรทุก (6ล้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
248 ซื้อจัดซื้อตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัวโคโรนา (covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
249 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
250 ซื้อจัดซื้อตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัวโคโรนา (covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
251 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
252 ซื้อจัดซื้อตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัวโคโรนา (covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
253 ซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
254 จ้างเหมาเต็นท์พร้อมติดตั้งตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
255 ซื้อครุภัณพ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
256 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
257 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
258 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
259 จ้างเป่าล้างบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๒ (บ้านนายผดุ้ง บุญชิต) ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จำนวน ๑ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
260 ซื้อจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
261 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2563
262 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
263 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมประตูและเพดานอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
264 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
265 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
266 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
267 จ้างเหมาออกแบบงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๕ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
268 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
269 ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
270 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
271 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั๊มน้ำบาดาลไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ) ขนาด 1.5 HP จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
272 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
273 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
274 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานตีเส้นจราจรถนนสายต้นโพธิ์ - บางดี ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 กุมภาพันธ์ 2563
275 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
276 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
277 ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  30 มกราคม 2563
278 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
279 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
280 จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาล หมู่ที่ ๗,๙ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จำนวน ๑ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
281 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
282 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
283 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
284 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2563
285 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2563
286 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานตีเส้นจราจรถนนสายต้นโพธิ์ - บางดี ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 มกราคม 2563
287 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานตีเส้นจราจรถนนสายต้นโพธิ์ - บางดี ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 มกราคม 2563
288 จ้างโครงการติดตั้งถังกรองระบบประปาโรงเรียนวัดบางดี หมู่ที่ ๑ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
289 จ้างขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
290 จ้างโครงการติดตั้งถังกรองระบบประปาอนามัยตำบลบางดี หมู่ที่ 5 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
291 ซื้อของรางวัลตามโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
292 จ้างติดตั้งเต็นท์ ,โต๊ะ ,เก้าอี้ , ผ้าปูโต๊ะ ตามโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
293 ซื้อจ้างตามโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
294 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลบางดี หมู่ที่ 5 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2562
295 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลบางดี หมู่ที่ 5 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2562
296 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลบางดี หมู่ที่ 5 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2562
297 จ้างโครงการเปลี่ยนระบบท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2562
298 ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ธันวาคม 2562
299 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ธันวาคม 2562
300 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2562
301 จ้างเหมาบริการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปปฏิทิน พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2562
302 จ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำ (หลัง อบต.หมู่ 10) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2562
303 งานตีเส้นจราจรถนนสายต้นโพธิ์ - บางดี ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  14 พฤศจิกายน 2562
304 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาช่องควน - ควนตอ หมู่ที่ 11 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  14 พฤศจิกายน 2562
305 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2562
306 จ้างซ่อมเปลี่ยนบำรุงรักษารถยนต์นั่งส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน กต 4390 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2562
307 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2562
308 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการในเวลากลางคืน ประจำเดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2562
309 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
310 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินผุ) จำนวน ๓๘๕ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2562
311 จ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานปลัด,อาคารประชุม,ห้องน้ำ อบต.บางดี,รื้อโครงหลังคา,หลังคา,ฝ้าเพดานอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
312 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(วัสดุอุปกรณ์ประปา) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
313 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสี่แยกนาโหนด - บ้านนายประทีป จงเจริญ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กันยายน 2562
314 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ 5 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กันยายน 2562
315 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีตสายพรุจูด-บ้านหลังเขา หมู่ที่3 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กันยายน 2562
316 จ้างจัดทำเว็ปไซต์สำหรับสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2562
317 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
318 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2562
319 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน ตามโครงการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมและศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลบางดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
320 ซื้อจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำบาดาลไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด 1.5 HP จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
321 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีตสายพรุจูด-บ้านหลังเขา หมู่ที่3 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 กันยายน 2562
322 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีตสายพรุจูด-บ้านหลังเขา หมู่ที่3 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 กันยายน 2562
323 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสี่แยกนาโหนด - บ้านนายประทีป จงเจริญ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 กันยายน 2562
324 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ 5 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 กันยายน 2562
325 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสี่แยกนาโหนด - บ้านนายประทีป จงเจริญ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 กันยายน 2562
326 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ 5 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 กันยายน 2562
327 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสี่แยกนาโหนด - บ้านนายทวีป จงเจริญ หมู่ที่ ๒  5 กันยายน 2562
328 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กันยายน 2562
329 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) บรรจุถุงละ ๒๐ กิโลกรัม จำนวน ๓๐๐ ถุง ๆ ละ๑๑๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2562
330 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) บรรจุถุงละ ๒๐ กิโลกรัม จำนวน ๓๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2562
331 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2562
332 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2562
333 ซื้อขออนุมัติจัดหาวัสดุเครื่องแต่งกายตามโครงการหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
334 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2562
335 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายคลิ้ม เพ็งช่วย - บ้านนางเหลื่อม ทองอ่อน หมู่ที่ ๗ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 สิงหาคม 2562
336 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายคำแหง - หมู่ที่ ๑๒ (ตอน ๒) หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 สิงหาคม 2562
337 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ ๑-แยกทุ่งเจริญ (ตอน ๓) หมู่ที่ ๑ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 สิงหาคม 2562
338 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อพัสดุเพื่อใช้จัดงานพระราชพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
339 ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2562
340 ซื้อวัสดุยานยนต์และขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2562
341 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2562
342 ซื้อขออนุมัติิจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2562
343 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ ๑-แยกทุ่งเจริญ (ตอน ๓) หมู่ที่ ๑ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 กรกฎาคม 2562
344 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายคำแหง - หมู่ที่ ๑๒ (ตอน ๒) หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 กรกฎาคม 2562
345 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ ๑-แยกทุ่งเจริญ (ตอน ๓) หมู่ที่ ๑ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 กรกฎาคม 2562
346 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายคลิ้ม เพ็งช่วย - บ้านนางเหลื่อม ทองอ่อน หมู่ที่ ๗ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 กรกฎาคม 2562
347 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายคำแหง - หมู่ที่ ๑๒ (ตอน ๒) หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 กรกฎาคม 2562
348 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายคลิ้ม เพ็งช่วย - บ้านนางเหลื่อม ทองอ่อน หมู่ที่ ๗ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 กรกฎาคม 2562
349 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั๊มน้ำบาดาลไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2562
350 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Inkjet Printer สำหรับกระดาษขนาด A๓) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2562
351 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายคลิ้ม เพ็งช่วย-บ้านนางเหลื่อม ทองอ่อน หมู่ที่ ๗ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  24 กรกฎาคม 2562
352 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายคำแหง - หมู่ที่ ๑๒ (ตอน ๒) หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  24 กรกฎาคม 2562
353 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ ๑-แยกทุ่งเจริญ (ตอน ๓) หมู่ที่ ๑ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  24 กรกฎาคม 2562
354 โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีตสายพรุจูด-บ้านหลังเขา หมู่ที่3 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  9 กรกฎาคม 2562
355 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2562
356 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2562
357 จ้างเหมาติดตั้งโรงเรือนมอเตอร์ปั๊มน้ำ หมู่ที่ 9 (สระน้ำบ้านควนอารี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2562
358 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2562
359 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อตามโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบจ.ตรัง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2562
360 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2562
361 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็ก ขนาด ๒๐ ลบ.ม. พร้อมถังกรอง พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล(บ้านควนตอ) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง พร้อมป้ายบอกชื่อโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.บางดี กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก  27  มิถุนายน  2562
362 ซื้อดำเนินการโครงการสนับสนุนค่าหนังสือแบบเรียนสำหรับเด็ก อายุ 3-5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2562
363 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็ก ขนาด ๒๐ ลบ.ม. พร้อมถังกรอง พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล(บ้านควนตอ) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง พร้อมป้ายบอกชื่อโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.บางดี กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก  14  มิถุนายน  2562
364 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็ก ขนาด ๒๐ ลบ.ม. พร้อมถังกรอง พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล(บ้านควนตอ) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง พร้อมป้ายบอกชื่อโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.บางดี กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก  14  มิถุนายน  2562
365 โครงการก่อสร้างหอถังเหล็ก ขนาด ๒๐ ลบ.ม. พร้อมถังกรอง พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล(บ้านควนตอ) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง พร้อมป้ายบอกชื่อโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.บางดี กำหนด)  12  มิถุนายน  2562
366 โครงการก่อสร้างหอถังเหล็ก ขนาด ๒๐ ลบ.ม. พร้อมถังกรอง พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล(บ้านควนตอ) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง พร้อมป้ายบอกชื่อโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.บางดี กำหนด)  12  มิถุนายน  2562
367 จ้างเหมาถ่ายเอกสารประชาคมและร่างแผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2562
368 โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีตสายพรุจูด - บ้านหลังเขา หมู่ที่ 3 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  9  มิถุนายน  2562
369 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสี่แยกนาโหนด - บ้านนายประทีป จงเจริญ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  9  มิถุนายน  2562
370 โครงการเปลี่ยนระบบท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ 5 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  9  มิถุนายน  2562
371 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2562
372 จ้างเป่าล้างบ่อบาดาล หมู่ที่ 9 (บ้านหนองเต่าซอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2562
373 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินผุ) จำนวน 130 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  มิถุนายน  2562
374 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2562
375 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2562
376 จ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการในเวลากลางคืน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2562
377 จ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการในเวลากลางคืน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2562
378 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2562
379 ซื้อขออนุมัติดำเนินการโครงการจัดการสื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2562
380 ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณอัครราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2562
381 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บธ 1032 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2562
382 จ้างเปลี่ยนหน้าทรายระบบประปา หมู่ที่ 7 (บ้านควนงาช้าง,บ้านพรุกง) ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2562
383 ซื้อตามโครงการส่งเสริมกีฬาตำบลบางดี ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2562
384 ซื้อเครื่องปั๊มน้ำบาดาลไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด 2 HP พร้อมกล่อง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2562
385 ซื้อเครื่องปั๊มน้ำบาดาลไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด 1.5 HP จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2562
386 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2562
387 จ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING) สายวัดเหรียง - หนองเหม้า ผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๕ ตารางเมตร หมู่ที่ ๒ ตำบลบางดี อำเภอ ห้วยยอด จังหวัดตรัง โดย  9 กุมภาพันธ์ 2562