ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต จำนวน 2 ช่วง บ้านวังซุม - วังหิน หมู่ที่ 12 ตำบลหนองช้างแล่น พื้นที่รวม 5,382 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก  18 มกราคม 2565
2 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2565
3 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2565
4 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2565
5 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2565
6 ซื้อถุงยังชีพ(อาหารแห้ง)ครั้งที่ 7/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
7 ซื้อถุงยังชีพ (ข้าวสาร) ครั้งที่ 7/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2565
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2565
10 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มคู่มือปฏิบัติงานการประชุมสภาท้องถิ่น และคู่มื่อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสภาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2564
11 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ฉุกเฉิน (อปพร.) ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บท ๖๔๕๔ ตรัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2564
12 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
13 จ้างเหมาบริการติดตั้งพร้อมรื้อถอน เต็นท์ โต๊ะและเก้าอี้ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
15 ซื้อถุงยังชีพ (อาหารแห้ง) จำนวน 24 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
16 ซื้อถุงยังชีพ (ข้าวสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
17 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ฉุกเฉิน (อปพร.) ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บท ๖๔๕๔ ตรัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
18 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
19 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ฉุกเฉิน (อปพร.) ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บท ๖๔๕๔ ตรัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2564
20 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
21 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
22 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
23 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
24 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๘๕๑ ตรัง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2564
25 ซื้อถุงยังชีพ (อาหารแห้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2564
26 ซื้อถุงยังชีพ(ข้าวสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2564
27 จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรถนนสายบ้านวังซุม - วังหิน หมู่ที่ 12 ตำบลหนองช้างแล่น พื้นที่รวม 5,382 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก  1 ธันวาคม 2564
28 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต จำนวน 2 ช่วง บ้านวังซุม - วังหิน หมู่ที่ 12 ตำบลหนองช้างแล่น พื้นที่รวม 5,382 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  1 ธันวาคม 2564
29 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2564
30 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2564
31 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
32 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
33 จ้างเหมาบริการติดตั้งพร้อมรื้อถอนเต็นท์สำหรับการจัดการเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
34 ซื้อชุดตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID -19 Antigentest self-test kits) จำนวน 600 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
35 ซื้อน้ำดื่มขวดเล็กเพื่อใช้ในกิจกรรมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ เชิงรุกตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
36 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2564
37 จ้างทำป้ายไวนิลกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2564
38 จ้างทำฉากกั้นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2564
39 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับหน่วยเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสาภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2564
40 ซื้อถุงยังชีพ(อาหารแห้ง) จำนวน 8 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2564
41 ซื้อถุงยังชีพ (ข้าสาร) จำนวน 16 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2564
42 จ้างทำสปอร์ตโฆษณาประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2564
43 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2564
44 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ SUZUKI Smash หมายเลขทะเบียน ๑กบ ๖๓๒๖ ตรัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
45 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2564
46 ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง (อปพร.) ทะเบียน บท 6454 ตรัง  4 พฤศจิกายน 2564
47 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับหน่วยเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสาภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2564
48 ซื้อถุงยังชีพ(อาหารแห้ง) จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2564
49 ซื้อถุงยังชีพ(ข้าวสาร) จำนวน 40 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2564
50 จ้างทำตรายางประทับเครื่องหมายบนบัตรเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริาหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2564
51 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๒๔๗ ตรัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2564
52 จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรถนนสายบ้านวังซุม - วังหิน หมู่ที่ 12 ตำบลหนองช้างแล่น พื้นที่รวม 5,382 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก  28 ตุลาคม 2564
53 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
54 ซื้อถุงยังชีพ (อาหารแห้ง) จำนวน 85 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2564
55 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับหน่วยเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2564
56 ซื้อถุงยังชีพ (ข้าวสาร) จำนวน 170 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2564
57 จ้างทำป้ายบอร์ดปิดประกาศและคัทเอ๊าท์แสดงผลนับคะแนนสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2564
58 จ้างทำป้ายบอร์ดปิดประกาศและคัทเอ๊าท์แสดงผลนับคะแนนสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2564
59 จ้างทำป้ายบอร์ดปิดประกาศและคัทเอ๊าท์แสดงผลนับคะแนนสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2564
60 จ้างเหมาบริการติดตั้งพร้อมรื้อถอนเต็นท์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2564
61 จ้างทำตรายาง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2564
62 จ้างเหมาบริการติดตั้งพร้อมรื้อถอนเต็นท์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2564
63 จ้างเหมาบริการติดตั้งพร้อมรื้อถอนเต็นท์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2564
64 ซื้อถุงยังชีพ (อาหารแห้ง) จำนวน 84 ชุด ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2564
65 ซื้อถุงยังชีพ (ข้าวสาร ) จำนวน 168 ถุง ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2564
66 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2564
67 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2564
68 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2564
69 ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองพี่น้อง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  1 ตุลาคม 2564
70 จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายนายคล้อย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก  30 กันยายน 2564
71 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2564
72 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายบ้านห้วยขี้แรด - ห้วยรูนก หมู่ที่ 11 (บ้านห้วยขี้แรด) ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก  28 กันยายน 2564
73 จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างงานจัดเก็บรายได้กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
74 จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานคนงานทั่วไป กองช่าง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
75 จ้างเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และการปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
76 จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเบันทึกข้อมูลงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
77 จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
78 จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานแม่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
79 จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างงานจัดเก็บรายได้กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
80 จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 80-8951 ตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
81 จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลและเอกสารกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
82 จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานนักการภารโรง สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
83 จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 80-9851 ตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
84 จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
85 จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างงานจัดเก็บรายได้กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
86 จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานคนงานทั่วไป สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
87 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
88 ซื้อวัสดุสำนักงาน มู่ลี่หน้าต่างพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
89 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
90 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองช้างแล่น (บ้านหนองสองพี่น้อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
91 ซื้อถุงยังชีพ (ข้าวสาร) จำนวน 11 ชุด ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
92 ซื้อถุงยังชีพ (อาหารแห้ง) จำนวน 11 ชุด ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) จำนวน 11 ครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
93 จ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาอุทิศ - หน้าบ้านนางประไพ จันทร์ดำ หมู่ที่ 9 (บ้านควนยายหม่อม) ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก  17 กันยายน 2564
94 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
95 ซื้อวัสดุก่อสร้้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
96 ซื้อวัสดุต่าง ๆ ตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
97 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาตเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
98 ทำป้ายประชาสัมพันธ์ (พลาสวูด) โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น  15 กันยายน 2564
99 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ฉุกเฉิน (อปพร.) ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บท ๖๔๕๔ ตรัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
100 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
101 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
102 จ้างทำป้ายไวนิล ป้ายอะคริลิค และป้ายโฟมบอร์ด ตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
103 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น TAS-๓๕๑๑i โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
104 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
105 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
106 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
107 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
108 ซื้อถุงยังชีพ (อาหารแห้ง) สำหรับผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือได้รับผลกระทบ จากคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) จำนวน 9 ครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
109 ซื้อถุงยังชีพ (ข้าวสาร) สำหรับผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือได้รับผลกระทบ จากคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19 ) จำนวน 9 ครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
110 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
111 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
112 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
113 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
114 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
115 ซ่อมสร้างผิวจราจรถนนสายบ้านวังซุม - วังหิน หมู่ที่ 12 ตำบลหนองช้างแล่น พื้นที่รวม 5,382 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  1 กันยายน 2564
116 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
117 ซื้อถุงยังชีพ (อาหารแห้ง) สำหรับผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือได้รับผลกระทบ จากคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
118 ซื้อถุงยังชีพ (ข้าวสาร และไข่ไก่) สำหรับผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือได้รับผลกระทบ จากคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
119 จ้างบุกเบิกถนนสายบ้านนางทบ สีตอง - บ้านนายชม ช่วยชีพ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
120 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
121 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 12 (บ้านวังซุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
122 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแบบ งป.๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
123 จ้างวิจัยและสำรวจความพึงพอใจของประชาชนและผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
124 ซื้อถุงยังชีพ(อาหารแห้ง) จำนวน 13 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
125 ซื้อถงยังชีพ (ข้าวสารและไข่ไก่) จำนวน 13 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
126 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร ปั้มหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
127 จ้างขุดลอกสระน้ำเดิม(ฐานเลี้ยงปลา)ตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
128 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
129 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๗๙๕ ตรัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
130 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
131 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
132 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
133 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
134 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  21 กรกฎาคม 2564
135 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
136 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
137 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
138 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
139 จ้างเหมาตรวจเช็คและบำรุงรักษารถยนต์ฉุกเฉิน (อปพร) ทะเบียน บท 6454 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
140 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
141 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
142 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
143 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
144 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น TASKalfa ๓๐๑๐i โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
145 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
146 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
147 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
148 ซื้อถุงยังชีพ (ข้าวสาร) ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
149 ซื้อถุงยังชีพ (ข้าวสาร พร้อมไข่ไก่) ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
150 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 43 ชุด ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
151 ซื้อถุงยังชีพ (ข้าวสาร) ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
152 ซื้อถุงยังชีพ(ข้าวสาร) สำหรับผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือได้รับผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
153 ซื้อถุงยังชีพสำหรับผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
154 ซื้อเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิพร้อมขาตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
155 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
156 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2564
157 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2564
158 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2564
159 จ้างเหมา ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2564
160 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เสี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
161 จ้างป้าย (อะคลิลิค) บ้านผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
162 ซื้อวัสดุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
163 ครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมฝาผนัง  28 พฤษภาคม 2564
164 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
165 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
166 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น TASKalfa ๓๐๑๐i โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
167 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
168 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
169 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
170 จ้างเหมาบริการทำสื่อประชาสัมพันธ์(สปอตโฆษณา) การป้องกันและรณรงค์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
171 จ้างเหมาบริการรถแห่ประชาสัมพันธ์การป้องกันและรณรงค์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 2019) จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
172 ซื้อวัสดุตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
173 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
174 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
175 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
176 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายห้วยขี้แรด ซอย 2 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 เมษายน 2564
177 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
178 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
179 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
180 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
181 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
182 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
183 ซื้อวัสดุตามโครงการรณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
184 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
185 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
186 ครุภัณฑ์การเกษตร  20 เมษายน 2564
187 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
188 จ้างเหมาบริการติดตั้งพร้อมรื้อถอนเต็นท์ ตามโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ (วันครอบครัว) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2564
189 จ้างเหมาติดตั้งพร้อมรื้อถอน เต็นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2564
190 จ้างตกแต่งขันดอกไม้สดสำหรับพิธีรดน้ำผู้สูงอายุ ตามโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ (วันครอบครัว) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2564
191 จ้างตกแต่งขันดอกไม้สดสำหรับพิธีรดน้ำผู้สูงอายุ ตามโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ (วันครอบครัว) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
192 จ้างเหมาติดตั้งพร้อมรื้อถอน เต็นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
193 จ้างเหมาบริการติดตั้งพร้อมรื้อถอนเต็นท์ ตามโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ (วันครอบครัว) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
194 จ้างเหมาติดตั้งพร้อมรื้อถอน เต็นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
195 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
196 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ (วันครอบครัว) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
197 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การออกหน่วยงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำจังหวัดตรัง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
198 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่แบบฝังกลบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2564
199 ซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
200 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายห้วยขี้แรด ซอย 2 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 มีนาคม 2564
201 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายห้วยขี้แรด ซอย 2 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 มีนาคม 2564
202 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
203 ซื้อวัสดุปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองช้างแล่น (บ้านหนองสองพี่น้อง) หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
204 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๗๙๕ ตรัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
205 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาอุทิศ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
206 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสระน้ำ หมู่ที่ 12 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
207 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
208 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง แล้งนี้น้ำเหลือน้อยแบ่งน้ำกันใช้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
209 ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
210 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกดีเซล (กองช่าง) หมายเลขทะเบียน กน ๓๐๖๔ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
211 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
212 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกดีเซล (กองช่าง) หมายเลขทะเบียน กน ๓๐๖๔ ตรัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
213 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกดีเซล (กองช่าง) หมายเลขทะเบียน กน ๓๐๖๔ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
214 จ้างปรับปรุงอาคารศาลาอเนกประสงค์ พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบประปาภายใน หมู่ที่ 10 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
215 จ้างปรับปรุงถนนสายห้วยสิงห์บุรี หมู่ที่ 6 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2564
216 จ้างต่อเติมโคมไฟฟ้าสาธารณะจากบ้านนางสุวรรณา รักกิจ ถึงโรงพระห้าเซียน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
217 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
218 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางละมัย หนูสนิท หมู่ที่ 2 (บ้านห้วยน้ำเย็น) ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 กุมภาพันธ์ 2564
219 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
220 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
221 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
222 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
223 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางยินดี จันทร์เม่ง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กุมภาพันธ์ 2564
224 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางยินดี จันทร์เม่ง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กุมภาพันธ์ 2564
225 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
226 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางละมัย หนูสนิท หมู่ที่ 2 (บ้านห้วยน้ำเย็น) ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กุมภาพันธ์ 2564
227 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางละมัย หนูสนิท หมู่ที่ 2 (บ้านห้วยน้ำเย็น) ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กุมภาพันธ์ 2564
228 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงานผลการป้องกันโรคโควิด (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
229 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
230 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
231 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
232 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
233 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสระน้ำ - ซอยไสทุ่งแจ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
234 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายฉลวย เกตุประกอบ หมู่ที่ 3 - นายเชษฐ์ ปางจุติ หมู่ที่ 9 เชื่อมต่อบ้านนางบวน เทพอักษร ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
235 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
236 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
237 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายทางเข้าอาศรมพระอุดม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 มกราคม 2564
238 จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
239 จ้างทำชุดขาตั้งเจลล้างมือแบบเหยียบ ตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชี้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
240 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
241 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
242 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
243 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
244 จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซมตามระยะทางรถยนต์รถฉุกเฉิน (อปพร.) หมายเลขทะเบียน บท ๖๔๕๔ ตรัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
245 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะยางแดง ตอน 3 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
246 ซื้อพัสดุตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
247 จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
248 จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
249 จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
250 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีรัตนาราม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
251 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
252 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
253 จ้างก่อสร้างต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านควนห้วยนาง หมู่ที่ 1 จากถนนเทศารัษฏา ถึงบ้านทุ่งหรั่ง หมู่ที่ 10 (ตอน 2) ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
254 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
255 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
256 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายทางเข้าอาศรมพระอุดม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 มกราคม 2564
257 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายทางเข้าอาศรมพระอุดม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 มกราคม 2564
258 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
259 จ้างตรวจเช็คตามระยะทางรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๘๕๑ ตรัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
260 จ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
261 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
262 จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีรัตนาราม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
263 จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองพี่น้องประจำภาคเรียนที่ 2 ปี2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
264 จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองพี่น้อง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
265 จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองพี่น้องประจำภาคเรียนที่ 2 ปี2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
266 จ้างเหมาติดตั้งและรื้อถอน เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
267 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
268 จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตำบลหนองช้างแล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เทคนิคการลับมีดกรีดยางพารา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
269 จ้างอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร และเจ้าหน้าที่ ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตำบลหนองช้างแล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เทคนิคการลับมีดกรีดยางพารา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
270 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
271 ซื้อวัสดุ(มีดกรีดยางพารา) จำนวน 40 เล่ม ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตำบลหนองช้างแล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทคนิคการลับมีดกรีดยางพารา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
272 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ไวนิล) จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
273 ซื้อวัสดุการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตำบลหนองช้างแล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทคนิคการลับมีดกรีดยางพารา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
274 ซื้อวัสดุ(หินลับมีดกรีดยางพารา) ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตำบลหนองช้างแล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทคนิคการลับมีดกรีดยางพารา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
275 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
276 จ้างขยายเขตไฟฟ้าทางเข้าระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
277 โครงการปรับปรุงถนนสายห้วยขี้แรด ซอย 2 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  16 ธันวาคม 2563
278 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2563
279 ซื้อถุงยังชีพ ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีสาธารณภัย (อุทกภัย) จำนวน 350 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
280 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 350 ถุง ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีสาธารณภัย(อุทกภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
281 จ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
282 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
283 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
284 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
285 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามโครงการพัฒนาตำบลหนองช้างแล่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
286 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามโครงการพัฒนาตำบลหนองช้างแล่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
287 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามโครงการพัฒนาตำบลหนองช้างแล่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
288 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
289 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
290 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
291 ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 ลูก สำหรับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2563
292 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2563
293 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2563
294 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2563
295 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
296 ซื้อวัสดุตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
297 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 420 ชุด ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
298 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
299 ทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น  22 ตุลาคม 2563
300 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
301 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2563
302 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2563
303 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวถ้ำเขาหัวแรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2563
304 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2563
305 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2563
306 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2563
307 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางพริ้ม หมู่ที่ 6 (บ้านช่องเขา) ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  1 ตุลาคม 2563
308 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานนักการภารโรงสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
309 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานแม่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
310 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
311 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
312 จ้างบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
313 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฎิบัติงานประชาสัมพันธ์และการปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
314 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานคนงานทั่วไป กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
315 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานคนสวน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
316 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
317 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
318 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่แบบฝังกลบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
319 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับบันทึกข้อมูลกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
320 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลและเอกสาร กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
321 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
322 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
323 วัสดุก่อสร้าง  22 กันยายน 2563
324 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมติดฝาผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
325 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
326 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
327 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุณเชือน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กันยายน 2563
328 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
329 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
330 จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบปฏิทิน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
331 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
332 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 2,7,8 หมู่ที่ 7, 8 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กันยายน 2563
333 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ๒ ชั้น ปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ ที่นั่ง ตามโครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กลุ่มสตรีตำบลหนองช้างแล่น ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
334 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ๒ ชั้น ปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ ที่นั่ง ตามโครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กลุ่มสตรีตำบลหนองช้างแล่น ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
335 ซื้อวัสดุ เครื่องเขียนสำหรับการอบรม ตามโครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กลุ่มสตรีตำบลหนองช้างแล่น ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
336 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ๒ ชั้น ปรับอากาศ ขนาด ๔๔ ที่นั่ง ตามโครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กลุ่มสตรีตำบลหนองช้างแล่น ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
337 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นส้มหม้าว ซอย 1 สวนปาล์ม-บ้านทุ่งหรั่ง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 สิงหาคม 2563
338 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุณเชือน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 สิงหาคม 2563
339 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุณเชือน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 สิงหาคม 2563
340 จ้างทำป้ายไวนิล พระบรมราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
341 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
342 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
343 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
344 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 2,7,8 หมู่ที่ 7, 8 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 สิงหาคม 2563
345 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 2,7,8 หมู่ที่ 7, 8 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 สิงหาคม 2563
346 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
347 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ไมค์ประชุมไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
348 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ไมค์ประชุมไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
349 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
350 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ไมค์ประชุมไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
351 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ไมค์ประชุมไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
352 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
353 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ไมค์ประชุมไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
354 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
355 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
356 จ้างวิจัยและสำรวจความพึงพอใจของประชาชนและผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
357 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เครื่องปั้มลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
358 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นส้มหม้าว ซอย 1 สวนปาล์ม-บ้านทุ่งหรั่ง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 สิงหาคม 2563
359 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นส้มหม้าว ซอย 1 สวนปาล์ม-บ้านทุ่งหรั่ง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 สิงหาคม 2563
360 จ้างเหมาถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
361 จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2563
362 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบแอร์รถยนต์ฉุกเฉิน (อปพร.) หมายเลขทะเบียน บท 6454 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2563
363 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
364 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
365 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
366 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองพี่น้อง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 กรกฎาคม 2563
367 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-9851 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
368 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
369 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
370 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
371 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
372 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
373 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
374 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
375 จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
376 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีรัตนาราม หมู่ที่ 1 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
377 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
378 จ้างประกอบอาหารกลางวันศพด. บ้านหนองสองพี่น้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
379 จ้างประกอบอาหารกลางวันศพด. บ้านหนองสองพี่น้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
380 จ้างประกอบอาหารกลางวันศพด. บ้านหนองสองพี่น้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
381 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
382 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
383 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
384 ซื้อวัสุดการเกษตร ตามโครงการศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
385 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองพี่น้อง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  มิถุนายน  2563
386 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองพี่น้อง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  มิถุนายน  2563
387 จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
388 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (แบบบาดาล) หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  มิถุนายน  2563
389 จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2563
390 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2563
391 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2563
392 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (แบบบาดาล) หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9  มิถุนายน  2563
393 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (แบบบาดาล) หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9  มิถุนายน  2563
394 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
395 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
396 จ้างทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการจ้างเหมาจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  มิถุนายน  2563
397 จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น TASKalfa ๓๐๑๐i โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  มิถุนายน  2563
398 จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 247 ตรัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2563
399 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2563
400 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
401 จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ฉุกเฉิน (อปพร.) หมายเลขทะเบียน บท ๖๔๕๔ ตรัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
402 จ้างบุกเบิกถนนสายห้วยโขง - หนองเตย หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
403 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2563
404 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2563
405 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
406 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
407 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
408 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด CCTV ติดตั้ง ณ โรงเรียนบ้านควนเลียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
409 แอลกอฮอล์เจลล้างมือ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  7 พฤษภาคม 2563
410 ซื้อวัสดุทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการเผชิญการระบาดของ COVID-19 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
411 ซื้อวัสดุทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการเผชิญการระบาดของ COVID-19 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
412 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและการบันทึกข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
413 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลและเอกสารกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
414 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
415 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
416 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
417 ซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 2 เครท่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
418 ซื้อตู้โหลดเซ็นเตอร์ 12 ช่อง จำนวน 2 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
419 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
420 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
421 จ้างเหมาปรับปรุง แก้ไขติดตั้งปั้มน้ำสูบขี้นหอถังประปาและระบบควบคุมการำทงานระบบไฟฟ้า-ประปา ทั้งระบบของประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 (บ้านควนเลียบ) ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
422 จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านหนองสองพี่น้อง) หมู่ที่ 5 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
423 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่แบบฝังกลบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
424 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง ช้างแล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
425 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
426 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.91-003 สายต้นส้มหม้าว ซอย 2 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 มีนาคม 2563
427 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
428 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
429 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
430 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
431 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
432 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
433 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
434 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
435 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
436 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
437 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
438 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
439 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
440 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
441 จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านห้วยขี้แรด) หมู่ที่ 11 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
442 จ้างขุดลอกตะกอนคูระบายน้ำแก้ไขภัยแล้ง หมู่ที่ 2,5,10 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
443 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
444 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
445 จ้างเหมาบริการติดตั้งพร้อมรื้อถอนเต็นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ ตามโครงการจ้างเหมาบริการสำหรับการจัดกิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่นเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
446 จ้างจ้างเหมาบริการติดตั้งพร้อมรื้อถอนเครื่องขยายเสียงและเวที ตามโครงการจ้างเหมาบริการสำหรับการจัดกิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่นเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
447 ซื้อชุดนักกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
448 ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
449 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
450 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.91-003 สายต้นส้มหม้าว ซอย 2 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 กุมภาพันธ์ 2563
451 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.91-003 สายต้นส้มหม้าว ซอย 2 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 กุมภาพันธ์ 2563
452 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
453 จ้างเหมาบริการออกแบบและจัดทำเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
454 ซื้อวัสดุกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
455 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
456 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
457 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
458 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.91-003 สายต้นส้มหม้าว ซอย 2 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 กุมภาพันธ์ 2563
459 ซื้อวัสดุตามโครงการรณรงค์การป้องกันการระบายของโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
460 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กลุ่มสตรีตำบลหนองช้างแล่น ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2563
461 ซื้อของสมนาคุณในการดูงาน ตามโครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กลุ่มสตรีตำบลหนองช้างแล่น ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2563