ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายบ้านห้วยขี้แรด - ห้วยรูนก หมู่ที่ 11 (บ้านห้วยขี้แรด) ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก  28 กันยายน 2564
2 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2564
3 จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างงานจัดเก็บรายได้กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
4 จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานนักการภารโรง สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
5 จ้างเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และการปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
6 จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเบันทึกข้อมูลงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
7 จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
8 จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานแม่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
9 จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างงานจัดเก็บรายได้กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
10 จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานคนงานทั่วไป สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
11 จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลและเอกสารกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
12 จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 80-8951 ตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
13 จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 80-9851 ตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
14 จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
15 จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างงานจัดเก็บรายได้กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
16 จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานคนงานทั่วไป กองช่าง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
17 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
18 ซื้อวัสดุสำนักงาน มู่ลี่หน้าต่างพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
19 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
20 ซื้อถุงยังชีพ (ข้าวสาร) จำนวน 11 ชุด ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
21 ซื้อถุงยังชีพ (อาหารแห้ง) จำนวน 11 ชุด ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) จำนวน 11 ครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
22 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองช้างแล่น (บ้านหนองสองพี่น้อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
23 จ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาอุทิศ - หน้าบ้านนางประไพ จันทร์ดำ หมู่ที่ 9 (บ้านควนยายหม่อม) ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก  17 กันยายน 2564
24 ซื้อวัสดุต่าง ๆ ตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
25 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
26 ซื้อวัสดุก่อสร้้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
27 ทำป้ายประชาสัมพันธ์ (พลาสวูด) โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น  15 กันยายน 2564
28 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาตเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
29 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ฉุกเฉิน (อปพร.) ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บท ๖๔๕๔ ตรัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
30 จ้างทำป้ายไวนิล ป้ายอะคริลิค และป้ายโฟมบอร์ด ตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
31 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
32 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
33 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
34 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น TAS-๓๕๑๑i โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
35 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
36 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
37 ซื้อถุงยังชีพ (ข้าวสาร) สำหรับผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือได้รับผลกระทบ จากคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19 ) จำนวน 9 ครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
38 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
39 ซื้อถุงยังชีพ (อาหารแห้ง) สำหรับผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือได้รับผลกระทบ จากคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) จำนวน 9 ครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
40 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
41 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
42 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
43 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
44 ซ่อมสร้างผิวจราจรถนนสายบ้านวังซุม - วังหิน หมู่ที่ 12 ตำบลหนองช้างแล่น พื้นที่รวม 5,382 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  1 กันยายน 2564
45 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
46 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
47 ซื้อถุงยังชีพ (อาหารแห้ง) สำหรับผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือได้รับผลกระทบ จากคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
48 ซื้อถุงยังชีพ (ข้าวสาร และไข่ไก่) สำหรับผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือได้รับผลกระทบ จากคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
49 จ้างบุกเบิกถนนสายบ้านนางทบ สีตอง - บ้านนายชม ช่วยชีพ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
50 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
51 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 12 (บ้านวังซุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
52 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแบบ งป.๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
53 จ้างวิจัยและสำรวจความพึงพอใจของประชาชนและผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
54 ซื้อถุงยังชีพ(อาหารแห้ง) จำนวน 13 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
55 ซื้อถงยังชีพ (ข้าวสารและไข่ไก่) จำนวน 13 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
56 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร ปั้มหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
57 จ้างขุดลอกสระน้ำเดิม(ฐานเลี้ยงปลา)ตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
58 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
59 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๗๙๕ ตรัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
60 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
61 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
62 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
63 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
64 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  21 กรกฎาคม 2564
65 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
66 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
67 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
68 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
69 จ้างเหมาตรวจเช็คและบำรุงรักษารถยนต์ฉุกเฉิน (อปพร) ทะเบียน บท 6454 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
70 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
71 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
72 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
73 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
74 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น TASKalfa ๓๐๑๐i โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
75 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
76 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
77 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
78 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 43 ชุด ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
79 ซื้อถุงยังชีพ (ข้าวสาร พร้อมไข่ไก่) ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
80 ซื้อถุงยังชีพ (ข้าวสาร) ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
81 ซื้อถุงยังชีพ (ข้าวสาร) ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
82 ซื้อถุงยังชีพ(ข้าวสาร) สำหรับผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือได้รับผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
83 ซื้อถุงยังชีพสำหรับผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
84 ซื้อเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิพร้อมขาตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
85 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
86 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2564
87 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2564
88 จ้างเหมา ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2564
89 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2564
90 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เสี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
91 ครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมฝาผนัง  28 พฤษภาคม 2564
92 ซื้อวัสดุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
93 จ้างป้าย (อะคลิลิค) บ้านผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
94 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
95 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
96 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น TASKalfa ๓๐๑๐i โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
97 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
98 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
99 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
100 จ้างเหมาบริการรถแห่ประชาสัมพันธ์การป้องกันและรณรงค์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 2019) จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
101 จ้างเหมาบริการทำสื่อประชาสัมพันธ์(สปอตโฆษณา) การป้องกันและรณรงค์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
102 ซื้อวัสดุตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
103 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
104 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
105 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายห้วยขี้แรด ซอย 2 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 เมษายน 2564
106 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
107 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
108 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
109 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
110 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
111 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
112 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
113 ซื้อวัสดุตามโครงการรณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
114 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
115 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
116 ครุภัณฑ์การเกษตร  20 เมษายน 2564
117 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
118 จ้างตกแต่งขันดอกไม้สดสำหรับพิธีรดน้ำผู้สูงอายุ ตามโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ (วันครอบครัว) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2564
119 จ้างเหมาบริการติดตั้งพร้อมรื้อถอนเต็นท์ ตามโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ (วันครอบครัว) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2564
120 จ้างเหมาติดตั้งพร้อมรื้อถอน เต็นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2564
121 จ้างเหมาติดตั้งพร้อมรื้อถอน เต็นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
122 จ้างเหมาบริการติดตั้งพร้อมรื้อถอนเต็นท์ ตามโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ (วันครอบครัว) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
123 จ้างเหมาติดตั้งพร้อมรื้อถอน เต็นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
124 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
125 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ (วันครอบครัว) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
126 จ้างตกแต่งขันดอกไม้สดสำหรับพิธีรดน้ำผู้สูงอายุ ตามโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ (วันครอบครัว) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
127 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การออกหน่วยงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำจังหวัดตรัง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
128 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่แบบฝังกลบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2564
129 ซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
130 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายห้วยขี้แรด ซอย 2 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 มีนาคม 2564
131 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
132 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายห้วยขี้แรด ซอย 2 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 มีนาคม 2564
133 ซื้อวัสดุปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองช้างแล่น (บ้านหนองสองพี่น้อง) หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
134 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๗๙๕ ตรัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
135 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสระน้ำ หมู่ที่ 12 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
136 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาอุทิศ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
137 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
138 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง แล้งนี้น้ำเหลือน้อยแบ่งน้ำกันใช้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
139 ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
140 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกดีเซล (กองช่าง) หมายเลขทะเบียน กน ๓๐๖๔ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
141 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
142 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกดีเซล (กองช่าง) หมายเลขทะเบียน กน ๓๐๖๔ ตรัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
143 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกดีเซล (กองช่าง) หมายเลขทะเบียน กน ๓๐๖๔ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
144 จ้างปรับปรุงอาคารศาลาอเนกประสงค์ พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบประปาภายใน หมู่ที่ 10 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
145 จ้างปรับปรุงถนนสายห้วยสิงห์บุรี หมู่ที่ 6 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2564
146 จ้างต่อเติมโคมไฟฟ้าสาธารณะจากบ้านนางสุวรรณา รักกิจ ถึงโรงพระห้าเซียน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
147 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
148 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางละมัย หนูสนิท หมู่ที่ 2 (บ้านห้วยน้ำเย็น) ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 กุมภาพันธ์ 2564
149 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
150 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
151 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
152 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
153 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางยินดี จันทร์เม่ง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กุมภาพันธ์ 2564
154 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางยินดี จันทร์เม่ง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กุมภาพันธ์ 2564
155 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
156 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางละมัย หนูสนิท หมู่ที่ 2 (บ้านห้วยน้ำเย็น) ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กุมภาพันธ์ 2564
157 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางละมัย หนูสนิท หมู่ที่ 2 (บ้านห้วยน้ำเย็น) ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กุมภาพันธ์ 2564
158 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงานผลการป้องกันโรคโควิด (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
159 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
160 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
161 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
162 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
163 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายฉลวย เกตุประกอบ หมู่ที่ 3 - นายเชษฐ์ ปางจุติ หมู่ที่ 9 เชื่อมต่อบ้านนางบวน เทพอักษร ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
164 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสระน้ำ - ซอยไสทุ่งแจ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
165 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
166 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
167 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายทางเข้าอาศรมพระอุดม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 มกราคม 2564
168 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
169 จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
170 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
171 จ้างทำชุดขาตั้งเจลล้างมือแบบเหยียบ ตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชี้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
172 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
173 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
174 ซื้อพัสดุตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
175 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะยางแดง ตอน 3 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
176 จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซมตามระยะทางรถยนต์รถฉุกเฉิน (อปพร.) หมายเลขทะเบียน บท ๖๔๕๔ ตรัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
177 จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
178 จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
179 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีรัตนาราม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
180 จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
181 จ้างก่อสร้างต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านควนห้วยนาง หมู่ที่ 1 จากถนนเทศารัษฏา ถึงบ้านทุ่งหรั่ง หมู่ที่ 10 (ตอน 2) ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
182 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
183 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
184 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
185 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
186 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายทางเข้าอาศรมพระอุดม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 มกราคม 2564
187 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายทางเข้าอาศรมพระอุดม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 มกราคม 2564
188 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
189 จ้างตรวจเช็คตามระยะทางรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๘๕๑ ตรัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
190 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
191 จ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
192 จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีรัตนาราม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
193 จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองพี่น้องประจำภาคเรียนที่ 2 ปี2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
194 จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองพี่น้องประจำภาคเรียนที่ 2 ปี2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
195 จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองพี่น้อง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
196 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
197 จ้างเหมาติดตั้งและรื้อถอน เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
198 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
199 จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตำบลหนองช้างแล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เทคนิคการลับมีดกรีดยางพารา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
200 จ้างอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร และเจ้าหน้าที่ ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตำบลหนองช้างแล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เทคนิคการลับมีดกรีดยางพารา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
201 ซื้อวัสดุ(มีดกรีดยางพารา) จำนวน 40 เล่ม ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตำบลหนองช้างแล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทคนิคการลับมีดกรีดยางพารา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
202 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ไวนิล) จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
203 ซื้อวัสดุ(หินลับมีดกรีดยางพารา) ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตำบลหนองช้างแล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทคนิคการลับมีดกรีดยางพารา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
204 ซื้อวัสดุการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตำบลหนองช้างแล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทคนิคการลับมีดกรีดยางพารา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
205 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
206 จ้างขยายเขตไฟฟ้าทางเข้าระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
207 โครงการปรับปรุงถนนสายห้วยขี้แรด ซอย 2 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  16 ธันวาคม 2563
208 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2563
209 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 350 ถุง ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีสาธารณภัย(อุทกภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
210 ซื้อถุงยังชีพ ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีสาธารณภัย (อุทกภัย) จำนวน 350 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
211 จ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
212 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
213 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
214 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
215 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามโครงการพัฒนาตำบลหนองช้างแล่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
216 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามโครงการพัฒนาตำบลหนองช้างแล่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
217 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามโครงการพัฒนาตำบลหนองช้างแล่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
218 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
219 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
220 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
221 ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 ลูก สำหรับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2563
222 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2563
223 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2563
224 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2563
225 ซื้อวัสดุตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
226 ทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น  22 ตุลาคม 2563
227 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
228 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 420 ชุด ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
229 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
230 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
231 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2563
232 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2563
233 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวถ้ำเขาหัวแรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2563
234 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2563
235 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2563
236 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2563
237 จ้างบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
238 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานนักการภารโรงสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
239 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานแม่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
240 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
241 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
242 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
243 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
244 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางพริ้ม หมู่ที่ 6 (บ้านช่องเขา) ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  1 ตุลาคม 2563
245 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานคนสวน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
246 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานคนงานทั่วไป กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
247 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฎิบัติงานประชาสัมพันธ์และการปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
248 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลและเอกสาร กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
249 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่แบบฝังกลบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
250 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
251 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับบันทึกข้อมูลกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
252 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
253 วัสดุก่อสร้าง  22 กันยายน 2563
254 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมติดฝาผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
255 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
256 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
257 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุณเชือน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กันยายน 2563
258 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
259 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
260 จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบปฏิทิน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
261 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 2,7,8 หมู่ที่ 7, 8 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กันยายน 2563
262 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
263 ซื้อวัสดุ เครื่องเขียนสำหรับการอบรม ตามโครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กลุ่มสตรีตำบลหนองช้างแล่น ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
264 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ๒ ชั้น ปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ ที่นั่ง ตามโครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กลุ่มสตรีตำบลหนองช้างแล่น ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
265 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ๒ ชั้น ปรับอากาศ ขนาด ๔๔ ที่นั่ง ตามโครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กลุ่มสตรีตำบลหนองช้างแล่น ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
266 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ๒ ชั้น ปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ ที่นั่ง ตามโครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กลุ่มสตรีตำบลหนองช้างแล่น ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
267 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นส้มหม้าว ซอย 1 สวนปาล์ม-บ้านทุ่งหรั่ง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 สิงหาคม 2563
268 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุณเชือน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 สิงหาคม 2563
269 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุณเชือน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 สิงหาคม 2563
270 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
271 จ้างทำป้ายไวนิล พระบรมราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
272 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
273 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
274 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 2,7,8 หมู่ที่ 7, 8 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 สิงหาคม 2563
275 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 2,7,8 หมู่ที่ 7, 8 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 สิงหาคม 2563
276 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
277 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ไมค์ประชุมไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
278 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ไมค์ประชุมไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
279 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
280 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ไมค์ประชุมไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
281 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
282 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ไมค์ประชุมไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
283 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ไมค์ประชุมไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
284 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
285 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
286 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เครื่องปั้มลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
287 จ้างวิจัยและสำรวจความพึงพอใจของประชาชนและผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
288 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นส้มหม้าว ซอย 1 สวนปาล์ม-บ้านทุ่งหรั่ง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 สิงหาคม 2563
289 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นส้มหม้าว ซอย 1 สวนปาล์ม-บ้านทุ่งหรั่ง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 สิงหาคม 2563
290 จ้างเหมาถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
291 จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2563
292 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบแอร์รถยนต์ฉุกเฉิน (อปพร.) หมายเลขทะเบียน บท 6454 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2563
293 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
294 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
295 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
296 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-9851 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
297 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองพี่น้อง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 กรกฎาคม 2563
298 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
299 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
300 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
301 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
302 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
303 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
304 จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
305 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
306 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีรัตนาราม หมู่ที่ 1 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
307 จ้างประกอบอาหารกลางวันศพด. บ้านหนองสองพี่น้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
308 จ้างประกอบอาหารกลางวันศพด. บ้านหนองสองพี่น้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
309 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
310 จ้างประกอบอาหารกลางวันศพด. บ้านหนองสองพี่น้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
311 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
312 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
313 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
314 ซื้อวัสุดการเกษตร ตามโครงการศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
315 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองพี่น้อง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  มิถุนายน  2563
316 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองพี่น้อง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  มิถุนายน  2563
317 จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
318 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (แบบบาดาล) หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  มิถุนายน  2563
319 จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2563
320 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2563
321 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (แบบบาดาล) หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9  มิถุนายน  2563
322 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2563
323 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (แบบบาดาล) หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9  มิถุนายน  2563
324 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
325 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
326 จ้างทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการจ้างเหมาจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  มิถุนายน  2563
327 จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น TASKalfa ๓๐๑๐i โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  มิถุนายน  2563
328 จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 247 ตรัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2563
329 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2563
330 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
331 จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ฉุกเฉิน (อปพร.) หมายเลขทะเบียน บท ๖๔๕๔ ตรัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
332 จ้างบุกเบิกถนนสายห้วยโขง - หนองเตย หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
333 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2563
334 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2563
335 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
336 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด CCTV ติดตั้ง ณ โรงเรียนบ้านควนเลียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
337 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
338 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
339 ซื้อวัสดุทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการเผชิญการระบาดของ COVID-19 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
340 ซื้อวัสดุทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการเผชิญการระบาดของ COVID-19 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
341 แอลกอฮอล์เจลล้างมือ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  7 พฤษภาคม 2563
342 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลและเอกสารกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
343 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและการบันทึกข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
344 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
345 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
346 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
347 ซื้อตู้โหลดเซ็นเตอร์ 12 ช่อง จำนวน 2 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
348 ซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 2 เครท่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
349 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
350 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
351 จ้างเหมาปรับปรุง แก้ไขติดตั้งปั้มน้ำสูบขี้นหอถังประปาและระบบควบคุมการำทงานระบบไฟฟ้า-ประปา ทั้งระบบของประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 (บ้านควนเลียบ) ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
352 จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านหนองสองพี่น้อง) หมู่ที่ 5 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
353 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง ช้างแล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
354 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่แบบฝังกลบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
355 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.91-003 สายต้นส้มหม้าว ซอย 2 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 มีนาคม 2563
356 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
357 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
358 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
359 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
360 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
361 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
362 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
363 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
364 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
365 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
366 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
367 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
368 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
369 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
370 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
371 จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านห้วยขี้แรด) หมู่ที่ 11 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
372 จ้างขุดลอกตะกอนคูระบายน้ำแก้ไขภัยแล้ง หมู่ที่ 2,5,10 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
373 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
374 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
375 จ้างจ้างเหมาบริการติดตั้งพร้อมรื้อถอนเครื่องขยายเสียงและเวที ตามโครงการจ้างเหมาบริการสำหรับการจัดกิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่นเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
376 จ้างเหมาบริการติดตั้งพร้อมรื้อถอนเต็นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ ตามโครงการจ้างเหมาบริการสำหรับการจัดกิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่นเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
377 ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
378 ซื้อชุดนักกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
379 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
380 จ้างเหมาบริการออกแบบและจัดทำเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
381 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
382 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.91-003 สายต้นส้มหม้าว ซอย 2 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 กุมภาพันธ์ 2563
383 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.91-003 สายต้นส้มหม้าว ซอย 2 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 กุมภาพันธ์ 2563
384 ซื้อวัสดุกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
385 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
386 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
387 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
388 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.91-003 สายต้นส้มหม้าว ซอย 2 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 กุมภาพันธ์ 2563
389 ซื้อวัสดุตามโครงการรณรงค์การป้องกันการระบายของโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
390 ซื้อของสมนาคุณในการดูงาน ตามโครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กลุ่มสตรีตำบลหนองช้างแล่น ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2563
391 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กลุ่มสตรีตำบลหนองช้างแล่น ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2563