ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๔ รายการ เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบประปาภายในตำบลไม้ฝาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2564
2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2564
3 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2564
4 จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน ระบบหัวฉีด รหัสครุภัณฑ์ ๐๕๔-๖๒-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2564
5 จ้างซ่อมระบบประปา หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยต่อน้อย ต.ไม้ฝาด หมายเลขทะเบียนคุม ๑๐๔-๕๙-๐๐๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2564
6 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2564
7 จ้างตรวจเช็คสภาพรถรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน กข ๘๒๓๖ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2564
8 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านห้วยต่อ(น้ำตกอ่างทอง) หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤษภาคม 2564
9 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหาดปากเมง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤษภาคม 2564
10 จ้างปรับโครงสร้างระบบเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ให้มีการรองรับเรื่องราวใหม่ๆจะได้พัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและรองรับระบบการปฎิบัติงานทางราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤษภาคม 2564
11 จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายเขาช่องจันทร์ ซอย ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2564
12 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหละ ซอย 4 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 125 เมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2564
13 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2564
14 จ้างตรวจเช็คสภาพรถรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน กข ๘๒๓๖ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2564
15 จ้างซ่อมรถบรรทุกส่วนบุคคล รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2564
16 จ้างสแกนเอกสารและไรท์ข้อมูลลงแผ่น CD โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2564
17 จ้างเปลี่ยนยางรถบรรทุกส่วนบุคคล รถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๓๙๔ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2564
18 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๗ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2564
19 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที ระบบมัลลติฟังชั่น ชนิดหมึกผง ย่อขยายได้ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2564
20 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๓๙๔ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2564
21 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที ระบบมัลลติฟังชั่น ชนิดหมึกผง ย่อขยายได้ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2564
22 ซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดยา จำนวน ๑,๒๘๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 เมษายน 2564
23 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 เมษายน 2564
24 จ้างซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2564
25 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2564
26 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2564
27 ซื้อกระเบื้อง จำนวน ๔ รายการ เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่โดนวาตภัยที่ได้รับความเสียหายบางส่วน จำนวน ๔ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2564
28 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในโครงการการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2564
29 ซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดปั๊มแช่จุ่มน้ำ (ไดโว่) ขนาด ๒ แรงม้า ๒๒๐V มีท่อออกขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2564
30 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2564
31 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๓๙๔ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2564
32 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ?โครงการจิตอาสา กิจกรรมทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยต่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลไม้ฝาด ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2564
33 จ้างขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ถนนสายซอยปากลัด หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาดกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2564
34 จ้างขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ถนนสายคล่องลำยาว หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2564
35 จ้างขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ถนนสายซอยตายอด หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาดกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2564
36 จ้างขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ถนนสายบ่อหิน-บ้านไม้ฝาด หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2564
37 จ้างขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ถนนสายสามแยกไม้ฝาด-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4162 หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2564
38 จ้างขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยต่อน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2564
39 จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขุดลอกบ้านนาหละ หมู่ที่ 7 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาดกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2564
40 จ้างขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ถนนสายโค้งจ่ากล่อม บ้านนายชวน หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาดกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2564
41 ซื้อตู้ควบคุม ไฟฟ้าแสงสว่าง ๖๐A ๑ ชั้นกันน้ำ จำนวน ๒ ใบ เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบประปาภายในตำบลไม้ฝาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2564
42 ซื้อตู้ควบคุม ๒ ชั้นกันน้ำ วงจรร้าน ๒๒๐V พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ใบ เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบประปาภายในตำบลไม้ฝาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2564
43 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ จำนวน ๗ เครื่อง เพื่อใช้ในระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลไม้ฝาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2564
44 ซื้อเครื่องสูบน้ำ ส่งสูงไฟฟ้า ขนาด ๕.๕ แรงม้า ชนิด ๒ ใบพัด ใช้กระเเสไฟฟ้า ๒๒๐ V จำนวน ๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2564
45 ซื้อเครื่องสูบน้ำส่งสูงไฟฟ้า ขนาด ๑๐ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2564
46 จ้างซ่อมระบบเครื่องสูบน้ำ ของรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๐๗๕ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2564
47 ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งจำนวน 1 ชุด สำหรับติดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฉางหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2564
48 จ้างพิมพ์ไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ระดับชุมชนและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2564
49 จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมอาชีพ ขนาด ๑.๒x๒.๔ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2564
50 ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งจำนวน 1 ชุด สำหรับติดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหาดปากเมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2564
51 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนบุคคลเกิน ๗ คน จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน นข ๑๕๑๔ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2564
52 ซื้อไม้คีบขยะ เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์การลดปริมาณและคัดแยกขยะ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2564
53 ซื้อกระเบื้อง จำนวน ๒ รายการ เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่โดนวาตภัยที่ได้รับความเสียหายบางส่วน จำนวน ๖ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2564
54 จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลโครงการรณรงค์การลดปริมาณและคัดแยกขยะ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2564
55 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2564
56 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายควนแค หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,030 เมตร(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาดกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 กุมภาพันธ์ 2564
57 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายควนแค หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,030 เมตร(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาดกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 กุมภาพันธ์ 2564
58 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปบรรจุถุง ขนาด ๒๐ กิโลกรัม จำนวน ๕๐๐ กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กุมภาพันธ์ 2564
59 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 กุมภาพันธ์ 2564
60 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 กุมภาพันธ์ 2564
61 จ้างตรวจเช็คสภาพรถรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน กข ๘๒๓๖ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2564
62 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ยี่ห้อ HINO จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๐๗๕ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2564
63 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2564
64 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2564
65 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กุมภาพันธ์ 2564
66 รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน 16 กุมภาพันธ์ 2564
67 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหาดปากเมง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กุมภาพันธ์ 2564
68 จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กุมภาพันธ์ 2564
69 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กุมภาพันธ์ 2564
70 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กุมภาพันธ์ 2564
71 จ้างซ่อมแซมหลังคา ประตู หน้าต่างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฉางหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กุมภาพันธ์ 2564
72 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๓ รายการ เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ซ่อมแซมระบบประปาภายในตำบลไม้ฝาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2564
73 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2564
74 จ้างตรวจเช็คสภาพรถบรรทุกส่วนบุคคล (รถกระเช้า) หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๙๒๗ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2564
75 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๓๙๔ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2564
76 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2564
77 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2564
78 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2564
79 ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2564
80 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2564
81 อาหารเสริม(นม) 27 มกราคม 2564
82 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มกราคม 2564
83 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มกราคม 2564
84 ซื้อคลอรีน จำนวน ๑๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มกราคม 2564
85 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังนกยูง-นายสนั่น หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มกราคม 2564
86 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มกราคม 2564
87 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มกราคม 2564
88 ซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มกราคม 2564
89 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2564
90 จ้างตัดแต่งต้นไม้ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2564
91 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั๊มน้ำ ขนาด ๑๐ HP จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2564
92 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.80-003 สายหลังสิเกา-บ้านห้วยต่อน้อย(ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ฝาด มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 19,145 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 มกราคม 2564
93 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2564
94 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2564
95 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหละ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2564
96 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลุงอินทร์ หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 85 เมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มกราคม 2564
97 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโค้งจ่ากล่อม หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มกราคม 2564
98 ซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ ๗ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2564
99 ซื้อโพเดียม จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2564
100 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายควนแค หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,030 เมตร(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาดกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 มกราคม 2564
101 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มกราคม 2564
102 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำ ขนาด ๑๐ แรง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มกราคม 2564
103 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มกราคม 2564
104 เช่าเต็นท์พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ และติดตั้งหลอดไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๑ หลัง สำหรับใช้ในโครงการการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธันวาคม 2563
105 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.80-003 สายหลังสิเกา-บ้านห้วยต่อน้อย(ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ฝาด มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 19,145 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีป 24 ธันวาคม 2563
106 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.80-003 สายหลังสิเกา-บ้านห้วยต่อน้อย(ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ฝาด มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 19,145 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีป 24 ธันวาคม 2563
107 จ้างซ่อมประตูเหล็ก จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2563
108 จ้างซ่อมเครื่องทำน้ำเย็นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2563
109 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธันวาคม 2563
110 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.80-003 สายหลังสิเกา-บ้านห้วยต่อน้อย(ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ฝาด มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 19,145 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีป 18 ธันวาคม 2563
111 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายควนแค หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,030 เมตร(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาดกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ธันวาคม 2563
112 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายควนแค หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,030 เมตร(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาดกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ธันวาคม 2563
113 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่มเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2563
114 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2563
115 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2563
116 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2563
117 จ้างซ่อมรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดไม่เกิน ๗ ที่นั่ง หมายเลขทะเบียน กข ๘๒๓๖ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2563
118 จ้างก่อสร้างจุดเช็คอินและบันไดประติมากรรมขึ้นศาลาทวด หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธันวาคม 2563
119 ซื้อตู้บานเลื่อนกระจกสูง จำนวน ๔ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธันวาคม 2563
120 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น รถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดไม่เกิน ๗ ที่นั่ง หมายเลขทะเบียน กข ๘๒๓๖ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธันวาคม 2563
121 ปรับปรุงถนนหินคลุกสายควนแค หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,030 เมตร(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาดกำหนด) 2 ธันวาคม 2563
122 ปรับปรุงถนนหินคลุกสายควนแค หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,030 เมตร(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาดกำหนด) 2 ธันวาคม 2563
123 จ้างซ่อมเเซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธันวาคม 2563
124 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าฯรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤศจิกายน 2563
125 จ้างทำตรายาง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤศจิกายน 2563
126 ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.80-003 สายหลังสิเกา-บ้านห้วยต่อน้อย(ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ฝาด มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 19,145 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 5 พฤศจิกายน 2563
127 ซื้อกระเบื้อง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤศจิกายน 2563
128 จ้างซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤศจิกายน 2563
129 เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมติดตั้งและรื้อถอน จำนวน ๒ หลัง เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ตุลาคม 2563
130 จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดไม่เกิน ๗ คน จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน กธ ๘๔๕๓ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ตุลาคม 2563
131 ทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายไวนิล จิตอาสาระราชทานเราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย 20 ตุลาคม 2563
132 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ตุลาคม 2563
133 เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมติดตั้งและรื้อถอน จำนวน ๒ หลัง เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ตุลาคม 2563
134 จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด จำนวน ๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ตุลาคม 2563
135 จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด จำนวน ๕๐ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ตุลาคม 2563
136 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ตุลาคม 2563
137 ซื้อดอกไม้เพื่อใช้สำหรับตกแต่งสถานที่โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2563
138 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้สำหรับโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2563
139 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2563
140 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการตกแต่งสถานที่สำหรับโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2563
141 ซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้สำหรับโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารตำบลไม้ฝาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2563
142 จ้างเย็บผ้าม่านเพื่อใช้สำหรับโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด จำนวน ๒ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2563
143 ซื้อวัสดุเพื่อใช้สำหรับโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ตุลาคม 2563
144 จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ตุลาคม 2563
145 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนบุคคลเกิน ๗ คน จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน นข ๑๕๑๔ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ตุลาคม 2563
146 จ้างดูแลระบบเว็ปไซต์สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
147 จ้างจัดทำเรือพระ จำนวน ๑ ลำ สำหรับโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา (งานชักพระ) ในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
148 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแคปซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.80-008 สายบ้านนายชม-สำนักสงฆ์ห้วยต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ฝาด กว้าง 6 เมตร ยาว 890 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,340 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ด 28 กันยายน 2563
149 จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ของ อบต.เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2563
150 ซื้อกระเบื้องเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่โดนวาตภัยที่ได้รับความเสียหายบางส่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2563
151 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
152 ซื้อท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
153 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
154 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
155 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแคปซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.80-008 สายบ้านนายชม-สำนักสงฆ์ห้วยต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ฝาด กว้าง 6 เมตร ยาว 890 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,340 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ด 17 กันยายน 2563
156 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแคปซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.80-008 สายบ้านนายชม-สำนักสงฆ์ห้วยต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ฝาด กว้าง 6 เมตร ยาว 890 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,340 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ด 17 กันยายน 2563
157 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
158 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
159 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
160 จ้างก่อสร้างรั้วและปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
161 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๗-๖๑-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
162 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
163 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแคปซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.80-008 สายบ้านนายชม-สำนักสงฆ์ห้วยต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ฝาด กว้าง 6 เมตร ยาว 890 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,340 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 14 กันยายน 2563
164 จ้างซ่อมมอเตอร์ เพื่อใช้ในระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลไม้ฝาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
165 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
166 จ้างซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้างบริเวณน้ำตกอ่างทอง หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
167 วัสดุคอมพิวเตอร์ โปรแกรม prapa On Mobile จำนวน 1 รายการ 1 กันยายน 2563
168 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
169 ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 1 กันยายน 2563
170 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 1 กันยายน 2563
171 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
172 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
173 จ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม วิทยากร และเจ้าหน้าที่โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการด้านความปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
174 ซื้อวัสดุเพื่อใช้สำหรับโครงการส่งเสริมอาชีพ หลักสูตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2563
175 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้บานเลื่อนกระจกสูง จำนวน 5 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2563
176 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2563
177 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้บานเปิดมือบิด จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2563
178 ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
179 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2563
180 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2563
181 ซื้อเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง จำนวน ๕๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2563
182 อาหารเสริม(นม) 14 สิงหาคม 2563
183 ซื้อกระเบื้อง จำนวน ๙ รายการ เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่โดนวาตภัยที่ได้รับความเสียหายบางส่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2563
184 จ้างตรวจเช็คสภาพรถรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน กข ๘๒๓๖ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2563
185 จ้างพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2563
186 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนบุคคลเกิน ๗ คน จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน นข ๑๕๑๔ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
187 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 สิงหาคม 2563
188 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 สิงหาคม 2563
189 จ้างตรวจเช็คสภาพรถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ HINO จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๓๙๔ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2563
190 จ้างเปลี่ยนยางรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563
191 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านผมเด็น(ชุมชนบ้านนายพ่วง ประทุมสุวรรณ์) หมู่ที่ 6 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาดกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563
192 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านนาหละ(ชุมชนนาต้นงิ้ว) หมู่ที่ 7 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาดกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2563
193 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านนาหละ(ชุมชนทุ่งพุด) หมู่ที่ 7 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาดกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2563
194 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านปากเมง(ชุมชนบ้านหละ) หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาดกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2563
195 จ้างขุดลอกสระบ้านผมเด็น หมู่ที่ 6 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2563
196 ซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๔๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2563
197 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 52 เมตร ยาว 52 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด หมู่ที่ 6 บ้านผมเด็น ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 กรกฎาคม 2563
198 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านฉางหลาง(ชุมชนนาตก) หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาดกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2563
199 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านห้วยต่อ(ชุมชนทางเข้าหมู่ที่ 2) หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาดกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2563
200 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านไม้ฝาด(ชุมชนทุ่งไสผักบุ้ง)หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาดกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2563
201 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2563
202 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการประชาชนร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก ป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมโครงไม้ ขนาด ๑.๒x๒.๔ เมตร จำนวน ๑๐ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
203 จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายนาพรุแค-ท่าหิน หมู่ที่ 7 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2563
204 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าสว่างสาธารณะบริเวณชุมชน หมู่ที่ 4,7 ตำบลไม้ฝาด โดยติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง 9.00 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยวโคมไฟฟ้า 250 วัตต์ High Pressure Sodium พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 97 ต้น องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ด้วยวิ 30  มิถุนายน  2563
205 จ้างซ่อมรถบรรทุกส่วนบุคคล รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ยี่ห้อ HINO จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๐๗๕ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
206 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 52 เมตร ยาว 52 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด หมู่ที่ 6 บ้านผมเด็น ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30  มิถุนายน  2563
207 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 52 เมตร ยาว 52 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด หมู่ที่ 6 บ้านผมเด็น ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30  มิถุนายน  2563
208 จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายนาพรุแค-ท่าหิน หมู่ที่ 7 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
209 จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายฟาร์มนายดูลย์ หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 890 เมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
210 จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายวังหินใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 750 เมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
211 จ้างปรับปรุงถนนสายลูกรังสายต้นบก หมู่ที่ 6 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,100 เมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
212 จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายตระกูลไชย-ผมเด็น(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 570 เมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
213 ซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดยา จำนวน ๙๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
214 จ้างปรับปรุงระบบท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (ถนนสายนาต้นงิ้ว, ถนนสายคู่ขนานริมหาดปากเมง) (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
215 จ้างขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
216 จ้างปรับปรุงระบบท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (ถนนทุ่งไสผักบุ้ง) (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
217 จ้างโครงการปรับปรุงระบบท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (ถนนสายโค้งจ่ากล่อม) (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
218 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าสว่างสาธารณะบริเวณชุมชน หมู่ที่ 4,7 ตำบลไม้ฝาด โดยติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง 9.00 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยวโคมไฟฟ้า 250 วัตต์ High Pressure Sodium พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 97 ต้น องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ด้วยวิ 17  มิถุนายน  2563
219 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าสว่างสาธารณะบริเวณชุมชน หมู่ที่ 4,7 ตำบลไม้ฝาด โดยติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง 9.00 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยวโคมไฟฟ้า 250 วัตต์ High Pressure Sodium พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 97 ต้น องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ด้วยวิ 17  มิถุนายน  2563
220 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าสว่างสาธารณะบริเวณชุมชน หมู่ที่ 4,7 ตำบลไม้ฝาด โดยติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง 9.00 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยวโคมไฟฟ้า 250 วัตต์ High Pressure Sodium พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 97 ต้น องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 แห่ง 17  มิถุนายน  2563
221 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2563
222 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2563
223 ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 52 เมตร ยาว 52 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด หมู่ที่ 6 บ้านผมเด็น ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 9  มิถุนายน  2563
224 ติดตั้งระบบไฟฟ้าสว่างสาธารณะบริเวณชุมชน หมู่ที่ 4,7 ตำบลไม้ฝาด โดยติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง 9.00 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยวโคมไฟฟ้า 250 วัตต์ High Pressure Sodium พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 97 ต้น องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 5  มิถุนายน  2563
225 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ HINO จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๓๙๔ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
226 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหาดปากเมง องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
227 กระเบื้อง เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่โดนวาตภัยที่ได้รับความเสียหายบางส่วน จำนวน ๓ หลัง 18 พฤษภาคม 2563
228 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฉางหลาง องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
229 จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
230 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยต่อ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 พฤษภาคม 2563
231 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ปั้มสเมอร์ส จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในระบบน้ำประปาหมู่บ้านภายในตำบลไม้ฝาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
232 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยต่อ ตำบลไม้ฝาด ตามแบบมาตรฐานนกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 พฤษภาคม 2563
233 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านปากเมง ตำบลไม้ฝาด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 พฤษภาคม 2563
234 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านฉางหลาง ตำบลไม้ฝาด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 พฤษภาคม 2563
235 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ HINO จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๐๗๕ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
236 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤษภาคม 2563
237 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤษภาคม 2563
238 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อเครื่องพ่นยา จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อใช้ในการฉีดพ่นยาป้องกันโรคไวรัส โคโรน่า (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
239 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.80-005 สายบ้านหัวรู หมู่ที่ 4 บ้านหัวรู ตำลไม้ฝาด กว้าง 6 เมตร ยาว 967 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,802 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 พฤษภาคม 2563
240 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.80-006 สายบ้านหละ หมู่ที่ 4 บ้านหละ ตำลไม้ฝาด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,425 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,550 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 พฤษภาคม 2563
241 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2563
242 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยต่อ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เมษายน 2563
243 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยต่อ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เมษายน 2563
244 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านฉางหลาง ตำบลไม้ฝาด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 เมษายน 2563
245 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยต่อ ตำบลไม้ฝาด ตามแบบมาตรฐานนกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 เมษายน 2563
246 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านปากเมง ตำบลไม้ฝาด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 เมษายน 2563
247 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยต่อ ตำบลไม้ฝาด ตามแบบมาตรฐานนกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 เมษายน 2563
248 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านฉางหลาง ตำบลไม้ฝาด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 เมษายน 2563
249 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านปากเมง ตำบลไม้ฝาด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 เมษายน 2563
250 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.80-005 สายบ้านหัวรู หมู่ที่ 4 บ้านหัวรู ตำลไม้ฝาด กว้าง 6 เมตร ยาว 967 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,802 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา 21 เมษายน 2563
251 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าสว่างสาธารณะบริเวณชุมชน หมู่ที่ 4,7 ตำบลไม้ฝาด โดยติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง 9.00 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยวโคมไฟฟ้า 250 วัตต์ High Pressure Sodium พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 97 ต้น องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 แห่ง 21 เมษายน 2563
252 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.80-005 สายบ้านหัวรู หมู่ที่ 4 บ้านหัวรู ตำลไม้ฝาด กว้าง 6 เมตร ยาว 967 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,802 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา 21 เมษายน 2563
253 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.80-006 สายบ้านหละ หมู่ที่ 4 บ้านหละ ตำลไม้ฝาด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,425 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,550 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จ 21 เมษายน 2563
254 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าสว่างสาธารณะบริเวณชุมชน หมู่ที่ 4,7 ตำบลไม้ฝาด โดยติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง 9.00 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยวโคมไฟฟ้า 250 วัตต์ High Pressure Sodium พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 97 ต้น องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 แห่ง 21 เมษายน 2563
255 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.80-006 สายบ้านหละ หมู่ที่ 4 บ้านหละ ตำลไม้ฝาด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,425 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,550 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จ 21 เมษายน 2563
256 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
257 ซื้อวัสดุ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติฉุกเฉินในพื้นที่ การป้องกันโรคระบาด โควิด ๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
258 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
259 จ้างเหมาบริการรถแห่ประชาสัมพันธ์เพลง-สปอร์ต รณรงค์การควบคุม การเผยแพร่และระงับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โรคโควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 เมษายน 2563
260 จ้างสแกนเอกสารและไรท์ข้อมูลลงแผ่น CD เพื่อใช้ในการประกอบเอกสารการขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๓ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 เมษายน 2563
261 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2563
262 จ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก สายนาพรุแค (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 7 ตำบลไม้ฝาด อำเภอ สิเกา จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 950 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
263 จ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก สายหัวมัน หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ฝาด อำเภอ สิเกา จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 950 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
264 จ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก สายต้นเรียน(ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 6 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 950 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
265 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
266 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
267 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
268 จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายทุ่งใหญ่-วังขาปาน หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 เมษายน 2563
269 จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายทุ่งใหญ่?ห้วยปริง หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 820 เมตร(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 เมษายน 2563
270 จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านนายฉ้อง หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 865 เมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 เมษายน 2563
271 จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายปากลัด หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กว้าง 3 เมตร ยาว 900 เมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 เมษายน 2563
272 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
273 จ้างขุดขนย้ายเศษวัชพืชและเศษขยะพร้อมทำความสะอาดบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหาดปากเมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
274 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยต่อ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 หลัง 30 มีนาคม 2563
275 เสริมผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.80-005 สายบ้านหัวรู หมู่ที่ 4 บ้านหัวรู ตำลไม้ฝาด กว้าง 6 เมตร ยาว 967 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,802 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 สาย 30 มีนาคม 2563
276 เสริมผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.80-006 สายบ้านหละ หมู่ที่ 4 บ้านหละ ตำลไม้ฝาด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,425 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,550 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 สาย 30 มีนาคม 2563
277 ติดตั้งระบบไฟฟ้าสว่างสาธารณะบริเวณชุมชน หมู่ที่ 4,7 ตำบลไม้ฝาด โดยติดตั้งเสาไฟฟ้าสูง 9.00 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยวโคมไฟฟ้า 250 วัตต์ High Pressure Sodium พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 97 ต้น องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 แห่ง 30 มีนาคม 2563
278 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยต่อ ตำบลไม้ฝาด ตามแบบมาตรฐานนกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 แห่ง 30 มีนาคม 2563
279 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๑ รายการ เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ซ่อมแซมระบบประปาภายในตำบลไม้ฝาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
280 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านปากเมง ตำบลไม้ฝาด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 แห่ง 30 มีนาคม 2563
281 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านฉางหลาง ตำบลไม้ฝาด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 แห่ง 30 มีนาคม 2563
282 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
283 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
284 จ้างขุดขนย้ายเศษวัชพืชและเศษขยะพร้อมทำความสะอาดบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหาดปากเมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
285 จ้างขยายท่อเมนประปาถนนสายข้างโรงเรียนบ้านห้วยต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
286 จ้างขยายท่อเมนประปาถนนสายโค้งจ่ากล่อม หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
287 จ้างขยายท่อเมนประปาถนนสายห้วยลุมพี,ถนนสายซอยลุงอินทร์,ถนนทางหลวงแผ่นดิน 4046(บริเวณควนเห็นเล) หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
288 จ้างขยายท่อเมนประปาถนนสายบ้านไร่ออก หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
289 จ้างขุดขนย้ายเศษวัชพืชและเศษขยะพร้อมทำความสะอาดบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหาดปากเมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
290 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน กข ๘๒๓๖ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
291 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563
292 ซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาอบต.ไม้ฝาด ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
293 จ้างทำป้ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมโครงไม้ ขนาด ๑.๒x๒.๔ เมตร จำนวน ๑๐ ป้าย และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
294 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
295 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
296 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
297 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
298 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
299 ซื้อกระเบื้อง เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่โดนวาตภัยที่ได้รับความเสียหายบางส่วน จำนวน ๑๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
300 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
301 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
302 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
303 จ้างเปลี่ยนยางรถบรรทุกส่วนบุคคล รถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
304 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
305 ซื้ออุปกรณ์กีฬา,วัสดุตกแต่งสถานที่ และของรางวัลเพื่อใช้สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสานสัมพันธ์ จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กุมภาพันธ์ 2563
306 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
307 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
308 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กุมภาพันธ์ 2563
309 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙(COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
310 ซื้อรถจักรยานยนต์ 120 ซีซี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
311 จ้างซ่อม รถบรรทุกส่วนบุคคล รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ยี่ห้อ HINO จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๐๗๕ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2563
312 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนบุคคลเกิน ๗ คน จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน นข ๑๕๑๔ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563
313 จ้างซ่อมแซมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฉางหลาง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และเพื่อความปลอดภัยด้านอาคารสถานที่ในการทำกิจกรรมประจำวันของเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
314 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
315 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
316 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๓ รายการ เพื่อใช้ในงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2562
317 ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2562
318 อาหารเสริม(นม) 19 พฤศจิกายน 2562
319 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
320 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๔ คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
321 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน กข ๘๒๓๖ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2562
322 จ้างตรวจเช็คสภาพรถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ HINO จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2562
323 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ตุลาคม 2562
324 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ตุลาคม 2562
325 จ้างดูแลระบบเว็บไซต์สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
326 จ้างขยายท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไม้ฝาด หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
327 จ้างปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะ(ครั้งที่ 2) ถนนสายปากเมง - เตาถ่าน ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2562
328 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหละ ซอย 4 หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 125 เมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
329 ซื้อเครื่องกรองน้ำ จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
330 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหละ ชอย 4 หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
331 จ้างโครงการขยายท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไม้ฝาด หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
332 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทะนง - ศรีเกษม หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
333 ซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อขนาด 2 ก๊อก จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
334 ซื้อถังน้ำแบบสเตนเลส ขนาดความจุ 1,000 ลิตร จำนวน 3 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
335 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายกิติศักดิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
336 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวาด หมู่ที่ 6 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
337 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสนอง หมู่ที่ 6 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
338 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสอน หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
339 จ้างโครงการขยายท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไม้ฝาด หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
340 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหละ ชอย 4 หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
341 จ้างขยายท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไม้ฝาด หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
342 ซื้อวัสดุลูกรัง จำนวน ๑๙๖ ลบ.ม. เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายบวน หมู่ที่ ๖ ตำบลไม้ฝาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
343 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
344 ซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
345 จ้างตรวจเช็คสภาพรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
346 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
347 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
348 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
349 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
350 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
351 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
352 ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ และพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
353 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
354 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
355 ซื้อโคมไฟฟ้าชนิดหลอดโซเดียม กิ่งโคมไฟพร้อมแป้นและอุปกรณ์ จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
356 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
357 ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์(Smart Csrd Reader ) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
358 ซื้อโต๊ะหมู่บูชา ขนาดหน้ากว้าง 9 นิ้ว จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
359 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
360 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
361 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
362 จ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมและวิทยากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
363 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
364 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
365 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
366 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
367 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
368 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
369 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
370 ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จำนวน 1 ซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
371 จ้างประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
372 ซื้อวัสดุเพื่อใช้สำหรับโครงการส่งเสริมอาชีพ หลักสูตร ?การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ? จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
373 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
374 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านฉางหลาง (ชุมชนทุ่งใหญ่) หมู่ที่ ๕ ตำบลไม้ฝาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
375 ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
376 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านฉางหลาง (ชุมชนทุ่งใหญ่) หมู่ที่ ๕ ตำบลไม้ฝาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
377 อาหารเสริม(นม) 27 สิงหาคม 2562
378 ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
379 ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
380 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านฉางหลาง (ชุมชนฉางหลาง) หมู่ที่ ๕ ตำบลไม้ฝาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
381 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านฉางหลาง (ชุมชนทุ่งใหญ่) หมู่ที่ ๕ ตำบลไม้ฝาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
382 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านผมเด็น (ชุมชนวงแหวน) หมู่ที่ ๖ ตำบลไม้ฝาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
383 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
384 ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
385 ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
386 ซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
387 อาหารเสริม(นม) 13 สิงหาคม 2562
388 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านห้วยต่อ (ชุมชนแปลงยาง) หมู่ที่ ๑ ตำบลไม้ฝาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
389 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๓ รายการ เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ซ่อมแซมระบบประปาภายในตำบลไม้ฝาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
390 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านปากเมง (ชุมชนหัวรู) หมู่ที่ ๔ ตำบลไม้ฝาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
391 จ้างขยายท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านปากเมง หมู่ที่ ๔ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562
392 จ้างขยายท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาหละ หมู่ที่ ๗ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562
393 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคอยสัญญา หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 กรกฎาคม 2562
394 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนบ้านฉางหลาง-บางสัก ตง.3003 หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กว้าง 6 เมตร ยาว 430 เมตร(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 กรกฎาคม 2562
395 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคอยสัญญา หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 กรกฎาคม 2562
396 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนบ้านฉางหลาง-บางสัก ตง.3003 หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กว้าง 6 เมตร ยาว 430 เมตร(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 กรกฎาคม 2562
397 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคอยสัญญา หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 กรกฎาคม 2562
398 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนบ้านฉางหลาง-บางสัก ตง.3003 หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กว้าง 6 เมตร ยาว 430 เมตร(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 กรกฎาคม 2562
399 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
400 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคอยสัญญา หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) 3 กรกฎาคม 2562
401 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนบ้านฉางหลาง-บางสัก ตง.3003 หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กว้าง 6 เมตร ยาว 430 เมตร(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) 3 กรกฎาคม 2562
402 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2562
403 จ้างซ่อมรถบรรทุกส่วนบุคคลรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ยี่ห้อ HINO จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
404 จ้างซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน ๗ คน หมายเลขทะเบียน นข ๑๕๑๔ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2562
405 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2562
406 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๐-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
407 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
408 ซื้อกระเบื้อง เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่โดนวาตภัยที่ได้รับความเสียหายบางส่วน จำนวน ๑๗ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พฤษภาคม 2562
409 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมอาชีพ (การทำบ๊ะจ่างถ้วย ข้าวซอยไก่ ขนมไข่นก ขนมโดนัทจิ๋วและเค้กมะพร้าวอ่อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พฤษภาคม 2562
410 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๙ รายการ เพื่อใช้ในงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2562
411 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายแน็ค ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 7 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เมษายน 2562
412 ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2562
413 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2562
414 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ พร้อมโครงไม้ จำนวน ๗ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2562
415 จ้างปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะ (ครั้งที่ 1) ถนนสายปากเมง - เตาถ่าน ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2562
416 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2562
417 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองลำยาว(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2562
418 จ้างซ่อมรถบรรทุกส่วนบุคคลรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ยี่ห้อ HINO จำนวน 1 คัน หมายเลขทะเบียน 81-0075 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
419 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูบริเวณน้ำตกอ่างทอง ถนนตรัง-สิเกา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มีนาคม 2562
420 ซื้อถ้วยรางวัลและวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562
421 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562
422 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม วิทยากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโครงการส่งเสริมอาชีพ หลักสูตร การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กุมภาพันธ์ 2562
423 จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม วิทยากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโครงการส่งเสริมอาชีพ หลักสูตร ?การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กุมภาพันธ์ 2562
424 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 มีนาคม 2021
425 ซื้อเครื่องขยายเสียงกลางแจ้งติดรถยนต์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กุมภาพันธ์ 2021
426 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2021
427 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2021
428 ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดผ้า ขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อทองเหลืองครบชุด จำนวน ๓ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2021
429 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2021
430 จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2021
431 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มกราคม 2021