ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาพ่นหมอกควัน จำนวน ๓๐ ขวด เพื่อใช้ในการป้องกันและกำจัดยุง ซึ่งเป็นพาหะของโรคติดต่อ โรคระบาดอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
2 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ทำความสะอาดในอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
3 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้งานในสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23  มิถุนายน  2563
4 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะลาเส หมู่ที่ ๒ ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
5 ซื้อปั้มซัมเมอร์ส ขนาดมอเตอร์ ๑.๕ แรงม้า พร้อมเชือกและสายไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด (บ้านนายดึก เกลือมีผล) เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ ๗ และเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภค -บริโภคของราษฎร หมู่ที่ ๗ ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2563
6 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2563
7 ซื้อปั้มซัมเมอร์ส ขนาดมอเตอร์ ๑.๕ แรงม้า พร้อมเชือกและสายไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  มิถุนายน  2563
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Para cape seal สายเจ้าแม่กวนอิม - ชลประทาน หมู่ที่ ๒ รายละเอียด ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะลาเสกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12  มิถุนายน  2563
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ประสบความสำเร็จ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการทำงานได้ทันต่อเวลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2563
10 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส หมายเลขทะเบียน บท 7560 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2563
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Para cape seal สายเจ้าแม่กวนอิม - ชลประทาน หมู่ที่ ๒ รายละเอียด ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะลาเสกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 พฤษภาคม 2563
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Para cape seal สายเจ้าแม่กวนอิม - ชลประทาน หมู่ที่ ๒ รายละเอียด ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะลาเสกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 พฤษภาคม 2563
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ ๑-๗ ตำบลกาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๑๗-๐๐๑ สายไทรทอง - บ้านอ่าวกลาง หมู่ที่ ๖ กว้าง ๖-๗ เมตร ยาว ๒,๓๘๓ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๑๔๑ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จัง 20 พฤษภาคม 2563
15 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2563
16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๑๗-๐๐๒ สายบ้านควนกุน - บ้านพรุเตย หมู่ที่ ๓,๗,๔ ตำบลกะลาเส กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๒๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๗๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหา 18 พฤษภาคม 2563
17 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถมหลุมบ่อโดยใช้ลูกรังหรือหินผุพร้อมเกลี่ยเรียบ จำนวน ๓ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
18 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๑๗-๐๐๑ สายไทรทอง - บ้านอ่าวกลาง หมู่ที่ ๖ กว้าง ๖-๗ เมตร ยาว ๒,๓๘๓ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๑๔๑ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จัง 29 เมษายน 2563
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๑๗-๐๐๑ สายไทรทอง - บ้านอ่าวกลาง หมู่ที่ ๖ กว้าง ๖-๗ เมตร ยาว ๒,๓๘๓ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๑๔๑ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จัง 29 เมษายน 2563
21 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมถนนสายพรุเตย-ควนหลักเมือง หมู่ที่ ๔ ตามบันทึกข้อความ ที่ ตง ๗๒๒๐๓/๐๓๓ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
22 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ลูกรังหรือหินผุ เพิ้อใช้ซ่อมแซมถนนในเขตที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส จำนวน ๒ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
23 จ้างเหมาบริการขุดคูระบายน้ำ ความยาว ๓๕๐ เตร และวางท่อ คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗๔ ท่อน พร้อมยกแนวท่อ คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร ทั้งภายในและภายนอกรวมถึงงานดินถมหลังท่อ คสล. จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
24 ซื้อวัสดุก่อสร้าง คอนกรีตผสมเสร็จ ๒๔๐ KSC จำนวน ๑๐ ลบ.ม. เพื่อใช้ซ่อมแซมถนนสายพรุเตย - ควนหลักเมือง หมู่ที่ 4 ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๑๗-๐๐๒ สายบ้านควนกุน - บ้านพรุเตย หมู่ที่ ๓,๗,๔ ตำบลกะลาเส กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๒๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๗๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหา 24 เมษายน 2563
26 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๑๗-๐๐๒ สายบ้านควนกุน - บ้านพรุเตย หมู่ที่ ๓,๗,๔ ตำบลกะลาเส กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๒๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๗๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหา 24 เมษายน 2563
27 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๑๗-๐๐๑ สายไทรทอง - บ้านอ่าวกลาง หมู่ที่ ๖ กว้าง ๖-๗ เมตร ยาว ๒,๓๘๓ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๑๔๑ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จัง 22 เมษายน 2563
28 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ปั้มหอยโข่ง ขนาดมอเตอร์ ๕.๕ แรงม้า จำนวน ๑ ชุด และตู้ควบคุมปั้มหอยโข่ง ขนาดมอเตอร์ ๕.๕ แรงม้า จำนวน ๑ ตู้ เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
29 จ้างเหมาจัดทำชุดเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน อบต.กะลาเสและบริการดูแลเว็บไซต์ อับเดท เปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
30 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส หมายเลขทะเบียน บท ๗๕๖๐ ตรัง เข้ารับการตรวจเช็คระบบเบรกและช่วงล่างทั้งหมด ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เป็นปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
31 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID -๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
32 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
33 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ตู้ควบคุมปั้มหอยโข่ง ขนาดมอเตอร์ ๕.๕ แรงม้า จำนวน ๑ ตู้ เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
34 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
35 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อเหล็กอาบสังกะสี เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว (คาดเหลือง) จำนวน ๑๕ ท่อน พร้อมข้อต่อเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว จำนวน ๑๕ ชิ้น ไว้สำหรับฝังที่ถนน คสล.หรือถนนลาดยาง เพื่อลอดท่อเมนต์ประปาองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
36 ซื้อวัสดุก่อสร้าง คือ ท่อ คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) จำนวน ๗๔ ท่อน และลูกรังหรือหินผุ จำนวน ๑๒๐ ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนสายบ้านควนกุน-บ้านพรุเตย STA๑+๗๙๐ เมตร ถึง STA ๒+๐๙๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
37 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างปั้มซัมเมอร์ส ขนาดมอเตอร์ ๑.๕ แรงม้าส พร้อมเชือกและสายไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
38 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ตู้ควบคุมปั้มซัมเมอร์ส ขนาดมอเตอร์ ๑.๕ แรงม้า จำนวน ๑ ตู้ เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
39 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ซ่อมแซมถนนสายพรุเตย - ควนหลักเมือง หมู่ที่ ๔ ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
40 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถมหลุมบ่อโดยใช้ลูกรังหรือหินผุพร้อมเกลี่ยเรียบ จำนวน ๓ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
41 จ้างซ่อมบำรุงรักษาและตรวจสภาพรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส หมายเลขทะเบียน บท ๗๕๖๐ ตรัง เข้ารับการตรวจเช็คระบบเบรกครัชและช่วงล่างทั้งหมด เนื่องจากคลัชแข็งไม่สามารถเข้าเกียร์ตามปกติได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
42 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ คือ โคมไฟถนนแบบ LED พร้อมชุดขาและชุดกระบอกฟิวส์ จำนวน ๑๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
43 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ คือ โคมไฟถนนแบบ LED พร้อมชุดขาและชุดกระบอกฟิวส์ จำนวน ๑๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
44 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬา จำนวน ๑๐ รายการ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยขน์ ห่างไกลจากยาเสพติด ให้แก่ศูนย์กีฬาหมู่บ้าน จำนวน ๗ หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
45 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง จำนวน ๒ รายการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
46 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVIC - ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
47 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าเรือ หมู่ที่ ๕ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังหรือหินผุ ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๔ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563
48 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะลาเส หมู่ที่ ๒ ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง จำนวน ๔ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
49 จ้างซ่อมบำรุงรักษาปั้มหอยโข่ง ขนาดมอเตอร์ ๕.๕ แรงม้า จำนวน ๒ ลูก ซึ่งได้รับความเสียหายจากประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ และประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๗ เพื่อเข้ารับการซ่อมแซม เนื่องจากเกิดไฟฟ้าลัดวงจรทำให้ปั้มหอยโข่งทั้ง ๒ ลูกเกิดความเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
50 ซื้อวัสดุก่อสร้าง คือ ลูกรังหรือหินผุ จำนวน 72 ลบ.ม. และทรายหยาบ จำนวน 6 ลบ.ม. เพื่อใช้ถมหลังท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร และรองพื้นวางท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร บริเวณทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
51 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในการปฎบิติงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
52 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส หมายเลขทะเบียน กท ๙๐๓๙ ตรัง เข้ารับการตรวจสภาพ เนื่องจากถึงระยะเวลาตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คซ่อมบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
53 จ้างจ้างเหมาบริการปรับเกลี่ยลูกรังหรือหินผุ จำนวน ๖๐ ลบ.ม. พร้อมขุดคูระบายน้ำ ๒ ข้างทาง ระยะทางไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร ถนนสายควนสามัคคี - ห้วยรากไม้ หมู่ที่ ๗ ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2563
54 จ้างจ้างเหมาบริการวางท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๐ ท่อน , บ่อพักของท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ลูก , ลูกรังหรือหินผุหลังท่อ คสล.และทรายรองพื้น ท่อ คสล. พร้อมวางแนวท่อ คสล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
55 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Para cape seal สายเจ้าแม่กวนอิม - ชลประทาน หมู่ที่ ๒ รายละเอียด ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะลาเสกำหนด) 26 กุมภาพันธ์ 2563
56 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถมหลุมบ่อโดยใช้ลูกรังหรือหินผุพร้อมเกลี่ยเรียบ จำนวน ๓ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
57 จ้างโครงการขยายท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ ๗ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ระยะทาง ๑,๔๐๐ เมตร และ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ระยะทาง ๑,๑๐๐ เมตร ระยะทางรวม ๒,๕๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
58 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๑๗-๐๐๒ สายบ้านควนกุน - บ้านพรุเตย หมู่ที่ ๓,๗,๔ ตำบลกะลาเส กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๒๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๗๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอส 13 กุมภาพันธ์ 2563
59 โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๑๗-๐๐๑ สายไทรทอง - บ้านอ่าวกลาง หมู่ที่ ๖ กว้าง ๖-๗ เมตร ยาว ๒,๓๘๓ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๑๔๑ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ๑ สาย 13 กุมภาพันธ์ 2563
60 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ปั้มหอยโข่ง ขนาดมอเตอร์ ๕.๕ แรงม้า จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่ที่ ๑ และเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภค -บริโภคของราษฎรในพื้นที่ต่อไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Para cape seal สายซอยหมูดุด หมู่ที่ ๕ รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.กะลาเสกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 กุมภาพันธ์ 2563
62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Para cape seal สายซอยหมูดุด หมู่ที่ ๕ รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.กะลาเสกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 มกราคม 2563
63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Para cape seal สายซอยหมูดุด หมู่ที่ ๕ รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.กะลาเสกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 มกราคม 2563
64 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๐ รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 1 ? 7 ตำบลกาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2563
65 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๙ รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563
66 จ้างเหมาบริการปรับเกลี่ยลูกรังหรือหินผุ จำนวน ๖๐ ลบ.ม. และวางท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร พร้อมขุดคูระบายน้ำ ๒ ข้างทาง ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร ถนนสายบ้านนางเปื้อม หมู่ที่ ๓ ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563
67 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสะเดา ซอย ๑ หมู่ที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะลาเสกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
68 จ้างโครงการขยายท่อเมนต์ประปาหมู่บ้านเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว (ชั้น ๘.๕) ระยะทาง ๔๕๐ เมตร จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
69 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถมหลุมบ่อโดยใช้ลูกรังหรือหินผุพร้อมเกลี่ยเรียบ จำนวน ๓ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
70 ซื้อวัสดุก่อสร้าง คือลูกรังหรือหินผุ จำนวน ๖๐ ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนสายควนสามัคคี - ห้วยรากไม้ หมู่ที่ ๗ ตำบลกาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
71 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ คือ ท่อ คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๐ ท่อน และบ่อพักของท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ลูก เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาคันทางทรุดตัวบริเวณอาคารสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจ 24 ธันวาคม 2562
72 จ้างหุ้มเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 41 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
73 จ้างบำรุงรักษารถยนต์ประจำสำนักงาน หมายเลขทะเบียน กข ๙๑๓๒ ตรัง ทะเบียนครุภัณฑ์เลขที่ ๐๐๒-๔๗-๐๐๑ เข้ารับการเปลี่ยนยางรถ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
74 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส หมายเลขทะเบียน บท ๗๕๖๐ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2562
75 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2562
76 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายประสบความสำเร็จ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการทำงานได้ทันต่อเวลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562
77 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562
78 จ้างเหมาบริการช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นระยะเวลาจำนวน ๑๐ เดือน ๑๗ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562
79 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
80 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
81 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Para cape seal สายซอยหมูดุด หมู่ที่ ๕ รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.กะลาเสกำหนด) 22 พฤศจิกายน 2562
82 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยหนองร่มเมือง หมู่ที่ ๓ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะลาเสกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2562
83 จ้างตรวจเช็คสภาพช่วงล่างของรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท 1890 ตรัง เนื่องจากถึงระยะเวลาตรวจเช็คสภาพช่วงล่างของรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤศจิกายน 2562
84 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถมหลุมบ่อโดยใช้ลูกรังหรือหินผุพร้อมเกลี่ยเรียบ จำนวน ๔ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
85 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแคพซีลสายราษฎร์บำรุง (รื่นฤดี) หมู่ที่ ๕ ถึงหมู่ที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๒๘๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.กะลาเสกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ตุลาคม 2562
86 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแคพซีลสายราษฎร์บำรุง (รื่นฤดี) หมู่ที่ ๕ ถึงหมู่ที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๒๘๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.กะลาเสกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 ตุลาคม 2562
87 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแคพซีลสายราษฎร์บำรุง (รื่นฤดี) หมู่ที่ ๕ ถึงหมู่ที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๒๘๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.กะลาเสกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 ตุลาคม 2562
88 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
89 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย และประสบความสำเร็จ รวดเร็ว มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2562
90 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบติดตั้งผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 15,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2562
91 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 3 ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
92 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายประสบความสำเร็จ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการทำงานได้ทันต่อเวลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
93 จ้างเคลื่อนย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศจากห้องสำนักปลัด ไปยังอาคารอเนกประสงค์ ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
94 ซื้อวัสดุก่อสร้าง คือ ลูกรังหรือหินผุ จำนวน 60 คิว เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนสายต้นตะแบก หมู่ที่ 4 ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
95 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
96 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ ๒ (ท่อปั้มซัมเมอร์ส เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ลงบ่อ) องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
97 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
98 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้ทำความสะอากในอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
99 จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศไม่ประจำทางพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คัน สำหรับเป็นพาหนะในการเดินทางไป ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ระยะเวลา ๕ วัน ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2562
100 ซื้อของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน จำนวน ๖ ชิ้น สำหรับโครงการอบรมและศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2562
101 จ้างเหมายานพาหนะ (รถบัส) จำนวน ๑ คัน สำหรับเป็นพาหนะในการเดินทางไปศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะลาเส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
102 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ปั้มซัมเมอร์ส ขนาดมอเตอร์ ๓ แรงม้า จำนวน ๑ ชุด และตู้ควบคุมปั้มซัมเมอร์ส ขนาดมอเตอร์ ๓ แรงม้า จำนวน ๑ ตู้ เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่ที่ ๒ และเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภค ? บริโภคของราษฎรในพื้นที่ต่อไป โดยวิธีเฉพาะเจ 4 กันยายน 2562
103 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยทรายงาม หมู่ที่ ๔ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะลาเสกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
104 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของทางราชการกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
105 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
106 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
107 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๒๘๐ ถุง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
108 จ้างสำรวจออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคางานโครงการต่าง ๆ จำนวน ๕ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
109 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข ๙๑๓๒ ตรัง เพื่อเข้ารับการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
110 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ปั้มซัมเมอร์ส ขนาดมอเตอร์ ๑.๕ แรงม้า จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่ที่ ๓ และเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภค ? บริโภคของราษฎรในพื้นที่ต่อไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
111 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแคพซีลสายราษฎร์บำรุง (รื่นฤดี) หมู่ที่ ๕ ถึงหมู่ที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๒๘๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.กะลาเสกำหนด) 8 สิงหาคม 2562
112 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส หมายเลขทะเบียน กท ๙๐๓๙ ตรัง เข้ารับการตรวจสภาพ เนื่องจากถึงระยะเวลาตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คซ่อมบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562
113 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) จำนวน 4 เครื่อง 2.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2562
114 ซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2562
115 ซื้อลูกรังหรือหินผุ จำนวน 630 คิว เพื่อใช้ซ่อมแซมถนนขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
116 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส จำนวน 13 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
117 จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศไม่ประจำทางพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คัน สำหรับเป็นพาหนะในการเดินทางไป ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ระยะเวลา ๔ วัน ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานผู้สูงอายุตำบลกะลาเส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
118 จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศไม่ประจำทางพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คัน สำหรับเป็นพาหนะในการเดินทางไป ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ระยะเวลา ๔ วัน ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานผู้สูงอายุตำบลกะลาเส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
119 จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศไม่ประจำทางพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คัน สำหรับเป็นพาหนะในการเดินทางไป ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ระยะเวลา ๔ วัน ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานผู้สูงอายุตำบลกะลาเส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
120 ของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน จำนวน ๔ ชิ้น สำหรับโครงการอบรมและศึกษาดูงานผู้สูงอายุตำบลกะลาเส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 18 กรกฎาคม 2562
121 จ้างสำรวจออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคางานโครงการต่าง ๆ จำนวน ๓ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
122 จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กรกฎาคม 2562
123 จ้างซ่อมเปลี่ยนยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น สำหรับรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กท 9039 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กรกฎาคม 2562
124 ซื้อวัสดุลูกรังหรือหินผุ จำนวน 180 คิว เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนสายแพรกเหรียง - ควนหินส้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2562
125 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สายไฟฟ้าอลูมิเนียม ขนาด ๒๕ มิลลิเมตร ความยาว ๑,๐๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
126 จ้างโครงการเคลื่อนย้ายหอถัง สูงขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๒ (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด ๒.๕ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๔ ลูก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
127 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ เพื่อติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2562
128 ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13  มิถุนายน  2562
129 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13  มิถุนายน  2562
130 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 9132 ตรัง เพื่อเข้ารับการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษา เนื่องจากเครื่องยนต์ขัดข้องโดยไม่ทราบสาเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
131 ซื้อวัสดุก่อสร้าง คือ ลูกรังหรือหินผุ จำนวน ๖๐ ลูกบาศก์เมตร และ ท่อ คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) จำนวน ๑๐ ท่อน เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนสายบ้านนางเปื้อม หมู่ที่ ๓ ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
132 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาด ๖๐x๑๕๐x๗๕ จำนวน ๑๐ ตัว และพัดลมอุตสาหกรรม พัดลมหน้ากว้างไม่น้อยกว่า ๒๔ นิ้ว จำนวน ๑๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
133 จ้างโครงการวางท่อเหลี่ยม จำนวน ๒ ช่องระบายน้ำ ขนาด ๑.๕ x ๑.๕ เมตร ถนนสายราษฎร์ร่วมแรง หมู่ที่ ๒,๑,๕ (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะลาเส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
134 ซื้อวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด จำนวน ๑,๐๐๐ โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2562
135 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษา จำนวน ๓ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดตั้งเอง จำนวน ๑ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2562
136 จ้างซ่อมเปลี่ยนยางรถยนต์ จำนวน ๒ เส้น สำหรับรถยนต์ประจำสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส หมายเลขทะเบียน กท ๑๘๙๐ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7  มิถุนายน  2562
137 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน บธ ๙๓๖๒ ตรัง เข้าการตรวจเช็คตามระยะ เพื่อให้สามารถใช้งานในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพความปลอดภัยของบุคลากรและรักษาทรัพย์สินของราชการให้อยู่ในสภาพที่ใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2562
138 จ้างเหมาบริการตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยแก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
139 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
140 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
141 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๐ รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๗ ตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
142 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๐ รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๗ ตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤษภาคม 2562
143 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ตู้ควบคุมปั้มหอยโข่ง ขนาดมอเตอร์ ๓ แรงม้า จำนวน ๑ ตู้ และปั้มหอยโข่ง ขนาดมอเตอร์ ๓ แรงม้า จำนวน ๑ ชุดและปั้มหอยโข่ง ขนาดมอเตอร์ ๕.๕ แรงม้า เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่ที่ ๗ และเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภคของราษฎรในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
144 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
145 ซื้อชุดหมึกคอมพิวเตอร์ OKI MC363 จำนวน 2 ชุด เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของทางราชการกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
146 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Para cape seal สายซอยหมูดุด หมู่ที่ ๕ รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.กะลาเสกำหนด) 13 พฤษภาคม 2562
147 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๐ รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๗ ตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
148 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๑๗-๐๐๒ สายบ้านควนกุน - บ้านพรุเตย หมู่ที่ ๓,๗,๔ บ้านโตน ตำบลกะลาเส กว้าง ๗ เมตร ยาว ๒,๒๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง จำนวน ๑ 1 เมษายน 2562
149 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หมู่ที่ ๒ (รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.กะลาเสกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 มีนาคม 2562
150 เช่าเครื่องขยายเสียงตลอดการแข่งขัน สำหรับโครงการแข่งขันกีฬากะลาเสสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
151 จ้างเหมาบริการติดตั้งและรื้อถอนเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับโครงการแข่งขันกีฬากะลาเสสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
152 จ้างเหมาบริการติดตั้งและรื้อถอนเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับโครงการแข่งขันกีฬากะลาเสสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
153 จ้างเหมาบริการติดตั้งและรื้อถอนเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับโครงการแข่งขันกีฬากะลาเสสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
154 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชน ให้แก่ ศูนย์กีฬาหมู่บ้าน จำนวน ๗ หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
155 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
156 ซื้อปูนขาว จำนวน ๒๐๐ ถุง เพื่อใช้ในการจัดทำสนามฟุตบอล สำหรับการแข่งขันกีฬากะลาเสสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
157 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองช่างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
158 ซื้อน้ำแข็ง น้ำดื่มตลอดการแข่งขัน สำหรับโครงการแข่งขันกีฬากะลาเสสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
159 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ ๒ (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562
160 ซื้อภาชนะสำหรับใส่ขยะ และถังขยะเปียก (นำร่อง) เพื่อใช้ในโครงการคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีและส่งเสริมให้ประชาชนช่วยกันกำจัดขยะมูลฝอย ช่วยกันแยก ช่วยกันลด หมดปัญหาขยะในตำบลกะลาเส โดยวิธีเฉพาะเ 19 มีนาคม 2562
161 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 และเครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีด (Injek) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562