ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกักตัว  27 กันยายน 2564
2 จัดซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกักตัว  22 กันยายน 2564
3 ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
4 ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกักตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
5 ซื้อจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกักตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
6 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กข 8028 ตรัง  22 กันยายน 2564
7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหัวสะพานไทร-ทุ่งฉาง หมู่ที่ 2  22 กันยายน 2564
8 โครงการขุดลอกห้วยไม้ไผ่ หมู่ที่ 3  22 กันยายน 2564
9 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กข 8028 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
10 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  16 กันยายน 2564
11 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (จัดซื้อวัคซีน)  16 กันยายน 2564
12 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (การศึกษา)  16 กันยายน 2564
13 ซื้อโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (จัดซื้อวัคซีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
14 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (การศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
15 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
16 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)  16 กันยายน 2564
17 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (จัดซื้อวัคซีน)  14 กันยายน 2564
18 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง)  13 กันยายน 2564
19 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  13 กันยายน 2564
20 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)  13 กันยายน 2564
21 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
22 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายผล ชูแก้ว หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
23 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
24 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
25 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
26 จ้างจ้างเหมาทำป้านประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
27 จัดซื้อน้ำมันประจำเดือนสิงหาคม 2564 (กองช่าง)  8 กันยายน 2564
28 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
29 ซื้อดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กข 8028 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
30 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  8 กันยายน 2564
31 ดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กข 8028 ตรัง  8 กันยายน 2564
32 จ้างเหมาทำป้านประชาสัมพันธ์  8 กันยายน 2564
33 โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพิลงประจำเดือนสิงหาคม 2564 (สำนักปลัด)  8 กันยายน 2564
34 จ้างโครงการต่อเติมอาคารองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
35 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)  7 กันยายน 2564
36 ซื้อวัสดุก่อสร้าง  7 กันยายน 2564
37 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
38 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายผล ชูแก้ว หมู่ที่ 9  7 กันยายน 2564
39 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
40 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  6 กันยายน 2564
41 ซื้อโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
42 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
43 ซื้อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมิร์ท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
44 จ้างจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
45 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
46 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์  27 สิงหาคม 2564
47 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)  27 สิงหาคม 2564
48 จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมิร์ท  27 สิงหาคม 2564
49 โครงการต่อเติมอาคารองค์การบริหารส่วนตำบล  27 สิงหาคม 2564
50 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 สิงหาคม 2564
51 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
52 จ้างจ้างสำรวจออกแบบและรับรองแบบแปลน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
53 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
54 วัสดุก่อสร้าง  13 สิงหาคม 2564
55 จ้างถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565  13 สิงหาคม 2564
56 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  13 สิงหาคม 2564
57 โครงการปรับปรุงถนนภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ จำนวน 10 สาย  13 สิงหาคม 2564
58 จ้างสำรวจออกแบบและรับรองแบบแปลน จำนวน 1 โครงการ  13 สิงหาคม 2564
59 จัดน้ำมันประจำเดือนกรกฎาคม 2564 (สำนักปลัด)  9 สิงหาคม 2564
60 จัดซื้อน้ำมันเดือนกรกฎาคม 2564  9 สิงหาคม 2564
61 จ้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9 เมตร หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
62 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)  5 สิงหาคม 2564
63 จัดซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  5 สิงหาคม 2564
64 โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9 เมตร หมู่ที่ 11  4 สิงหาคม 2564
65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 สิงหาคม 2564
66 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านตก-สวนสุขภาพ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
67 ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ  21 กรกฎาคม 2564
68 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  20 กรกฎาคม 2564
69 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านตก-สวนสุขภาพ หมู่ที่ 7  20 กรกฎาคม 2564
70 โครงการชุดลอกห้วยไม้ไผ่ หมู่ที่ 3  20 กรกฎาคม 2564
71 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
72 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
73 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. และ ศดม.  16 กรกฎาคม 2564
74 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน  16 กรกฎาคม 2564
75 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  9 กรกฎาคม 2564
76 จัดซื้อน้ำมันประจำเดือนมิถุนายน 2564 (สำนักปลัด)  9 กรกฎาคม 2564
77 จัดซื้อน้ำมันเดือนมิถุนายน 2564 (กองช่าง)  8 กรกฎาคม 2564
78 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9 เมตร หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8  7 กรกฎาคม 2564
79 จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9 เมตร หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
80 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
81 ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กข 8028 ตรัง  30  มิถุนายน  2564
82 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำด่านยูง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
83 โครงการขุดลอกคูระบายน้ำด่านยูง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 7  30  มิถุนายน  2564
84 ซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้าไฟเบอร์คลาส ชนิด 6 ล้อ  29  มิถุนายน  2564
85 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  29  มิถุนายน  2564
86 วัสดุการเกษตร  28  มิถุนายน  2564
87 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า  28  มิถุนายน  2564
88 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
89 โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)  28  มิถุนายน  2564
90 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
91 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
92 จัดซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกักตัว  25  มิถุนายน  2564
93 ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง  25  มิถุนายน  2564
94 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า  25  มิถุนายน  2564
95 ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกักตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
96 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
97 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. (โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม)  11  มิถุนายน  2564
98 โครงการจัดซิื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม)  11  มิถุนายน  2564
99 จัดทำป้ายป้ายไวนิล เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางจ้าสุทิดาฯ  11  มิถุนายน  2564
100 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (งบกลาง)  10  มิถุนายน  2564
101 ซื้อโครงการจัดซิื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
102 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. (โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
103 โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีน  4  มิถุนายน  2564
104 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งานป้องกัน)  4  มิถุนายน  2564
105 จัดซื้อวัสดุการเกษตร  4  มิถุนายน  2564
106 ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2564
107 ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2564
108 ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2564
109 ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งานสังคมสงเคราะห์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2564
110 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง)  4  มิถุนายน  2564
111 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งานสังคมสงเคราะห์)  4  มิถุนายน  2564
112 จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2564
113 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2564
114 วัสดุงานบ้านงานครัว  4  มิถุนายน  2564
115 จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์  4  มิถุนายน  2564
116 โครงการจัดจ้างรถประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีน  4  มิถุนายน  2564
117 จัดจ้างการปรับปรุง/ต่อสัญญาเว็บไซต์ Http//www.suso.go.th ประจำปีงบประมาณ 2564  4  มิถุนายน  2564
118 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งานการศึกษา)  2  มิถุนายน  2564
119 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)  2  มิถุนายน  2564
120 ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
121 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)  2  มิถุนายน  2564
122 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9 เมตร หมู่ที่ 2  27 พฤษภาคม 2564
123 โครงจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนเมษายน 2564  27 พฤษภาคม 2564
124 โครงการจัดซื้อน้ำมัน สำนักปลัด ประจำเดือนเมษายน 2564 กองช่าง  27 พฤษภาคม 2564
125 โครงการจัดซื้อน้ำมัน กองช่าง (ประจำเดือนพฤษภาคม 2564)  27 พฤษภาคม 2564
126 โครงการจัดซื้อน้ำมัน สำนักปลัด (ประจำเดือนพฤษภาคม 2564)  27 พฤษภาคม 2564
127 จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9 เมตร หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
128 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 พฤษภาคม 2564
129 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  13 พฤษภาคม 2564
130 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องเล่นเด็กศูนย์ อบต.หมู่ที่ 9  13 พฤษภาคม 2564
131 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินเข้าศูนย์เด็ก อบต. หมู่ที่ 9  13 พฤษภาคม 2564
132 ซ่อมแซมเครื่องพริ้นเตอร์ รหัส 487-57-0011  13 พฤษภาคม 2564
133 จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กข. 8028  13 พฤษภาคม 2564
134 จ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินเข้าศูนย์เด็ก อบต. หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
135 ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่ืองเล่นสนาม หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
136 จ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องเล่นเด็กศูนย์ อบต.หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
137 โครงการจัดซื้อเครื่ืองเล่นสนาม หมู่ที่ 9  12 พฤษภาคม 2564
138 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
139 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กข. 8028 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
140 โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสุโสะ ประจำปีการศึกษา 2564  11 พฤษภาคม 2564
141 ซื้อโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสุโสะ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
142 จ้างซ่อมแซมเครื่องพริ้นเตอร์ รหัส 487-57-0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
143 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
144 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 พฤษภาคม 2564
145 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 พฤษภาคม 2564
146 จัดซื้อวัสดุการเกษตร  5 พฤษภาคม 2564
147 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  5 พฤษภาคม 2564
148 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายผล ชูแก้ว หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
149 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
150 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
151 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายผล ชูแก้ว หมู่ที่ 9  3 พฤษภาคม 2564
152 จ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องเล่นเด็ก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
153 โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา  30 เมษายน 2564
154 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์  28 เมษายน 2564
155 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งบกลาง)  28 เมษายน 2564
156 ซื้อวัสดุการเกษตร  28 เมษายน 2564
157 วัสดุงานบ้านงานครัว (แผนงานการศึกษา)  27 เมษายน 2564
158 จ้างจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
159 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
160 ซื้อซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
161 จ้างสำรวจออกแบบและรับรองแบบแปลน จำนวน 7 โครงการ  21 เมษายน 2564
162 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  21 เมษายน 2564
163 จัดจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์  20 เมษายน 2564
164 โครงการสุนัตหมู่ ประจำปี 2564  20 เมษายน 2564
165 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)  20 เมษายน 2564
166 โครงการสุนัตหมู่ ประจำปี 2564  19 เมษายน 2564
167 โครงการสุนัตหมู่ ประจำปี 2564  19 เมษายน 2564
168 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
169 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
170 ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
171 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (งานการศึกษา)  19 เมษายน 2564
172 โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)  19 เมษายน 2564
173 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)  19 เมษายน 2564
174 จ้างจัดจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
175 จัดจ้างทำตรายาง (สำนักปลัด)  16 เมษายน 2564
176 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
177 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
178 จ้างจ้างสำรวจออกแบบและรับรองแบบแปลน จำนวน 7 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
179 ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)  16 เมษายน 2564
180 โครงการจัดซื้อน้ำมัน สำนักปลัด ประจำเดือนมีนาคม 2564  16 เมษายน 2564
181 วัสดุสำนักงาน  16 เมษายน 2564
182 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 เมษายน 2564
183 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ซิงค์ล้างจาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
184 จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด  31 มีนาคม 2564
185 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  31 มีนาคม 2564
186 ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
187 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องเล่นเด็ก หมู่ที่ 1  30 มีนาคม 2564
188 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 4  30 มีนาคม 2564
189 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง  30 มีนาคม 2564
190 ซื้อจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
191 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน  26 มีนาคม 2564
192 จ้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
193 ซื้อจัดซื้อเบตเตอร์รี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
194 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2564  24 มีนาคม 2564
195 โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา  24 มีนาคม 2564
196 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
197 จัดซื้อเบตเตอร์รี่  24 มีนาคม 2564
198 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  22 มีนาคม 2564
199 โครงการจัดซื้อจัดจ้างโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2564  22 มีนาคม 2564
200 ซื้อโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
201 จ้างโครงการจัดซื้อจัดจ้างโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
202 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
203 จ้างโครงการติดตั้งกระจกโค้งเงาดูทางแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
204 ซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน  16 มีนาคม 2564
205 จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ (รับสมัครเด็กนักเรียนใหม่ฯ)  16 มีนาคม 2564
206 จัดจ้างสำรวจออกแบบและรับรองแปบบแปลน จำนวน 5 โครงการ  16 มีนาคม 2564
207 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องเด็กเล่น หมู่ที่ 1  15 มีนาคม 2564
208 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 4  15 มีนาคม 2564
209 แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  12 มีนาคม 2564
210 โครงการจัดน้ำมันเชื้อเพลิง (สำนักปลัด) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564  8 มีนาคม 2564
211 จัดซื้อน้ำมันเดือนมีนาคม 2564  8 มีนาคม 2564
212 โครงการจัดซื้อน้ำมัน กองช่าง (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564)  8 มีนาคม 2564
213 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า  3 มีนาคม 2564
214 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
215 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
216 ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
217 ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
218 ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (แผนงานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
219 ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
220 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (แผนงานการศึกษา)  2 มีนาคม 2564
221 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  2 มีนาคม 2564
222 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (งานการศึกษา)  2 มีนาคม 2564
223 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด)  2 มีนาคม 2564
224 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น (สำนักปลัด)  2 มีนาคม 2564
225 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
226 ซื้อซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดสู่หยู่ดนอิสลาม องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
227 จ้างโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ป้ายประชาสัมพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
228 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค่ากล้าไม้)  1 มีนาคม 2564
229 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ป้ายประชาสัมพันธ์)  1 มีนาคม 2564
230 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค่าเช่าเวทีขนาดเล็กและเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์สำหรับการทำพิธีถวายคำกล่าวสดุดีจำนวน ๑ ชุด)  1 มีนาคม 2564
231 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  23 กุมภาพันธ์ 2564
232 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  23 กุมภาพันธ์ 2564
233 จัดจ้างทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม  23 กุมภาพันธ์ 2564
234 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
235 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
236 จ้างจัดจ้างทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
237 จ้างโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค่าเช่าเวทีขนาดเล็กและเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์สำหรับการทำพิธีถวายคำกล่าวสดุดีจำนวน ๑ ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
238 ซื้อโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค่ากล้าไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
239 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโกเฉี้ยง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
240 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองมาลัย - สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
241 จ้างโครงการขุดลอกคลองหนองขี้ใต้ หมูที่ 6 หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
242 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายสวนนายบุญนำ - สวนบ้านนายขุน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
243 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดสู่หยู่ดนอิสลาม องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  15 กุมภาพันธ์ 2564
244 โครงการบุกเบิกถนนสายสวนนายบุญนำ - สวนบ้านนายขุน หมู่ที่ 6  10 กุมภาพันธ์ 2564
245 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโกเฉี้ยง หมู่ที่ 2  10 กุมภาพันธ์ 2564
246 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองมาลัย - สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 2  10 กุมภาพันธ์ 2564
247 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโกเฉี้ยง หมู่ที่ 2  9 กุมภาพันธ์ 2564
248 โครงการบุกเบิกถนนสายสวนนายบุญนำ - สวนบ้านนายขุน หมู่ที่ 6  9 กุมภาพันธ์ 2564
249 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองมาลัย - สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 2  9 กุมภาพันธ์ 2564
250 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
251 โครงการขุดลอกคลองหนองขี้ใต้ หมูที่ 6 หมู่ที่ 10  9 กุมภาพันธ์ 2564
252 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  8 กุมภาพันธ์ 2564
253 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
254 จัดซื้อวัสดุการเกษตร  8 กุมภาพันธ์ 2564
255 จัดซื้อน้ำมันเดือนมกราคม 2564  4 กุมภาพันธ์ 2564
256 จัดซื้อน้ำมันเดือนมกราคม 2564  4 กุมภาพันธ์ 2564
257 การจัดซื้อวัดสุไฟฟ้า  2 กุมภาพันธ์ 2564
258 ซื้อการจัดซื้อวัดสุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
259 ซื้อจัดซื้อวัดสุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
260 จัดซื้อวัดสุก่อสร้าง  2 กุมภาพันธ์ 2564
261 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า  2 กุมภาพันธ์ 2564
262 โครงการบุกเบิกถนนสายรอบกุโบว์ หมู่ที่ 1  25 มกราคม 2564
263 จ้างโครงการชุดลอกคูระบายน้ำ ถนนวังยาว -หนองมาลัย หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
264 โครงการชุดลอกคูระบาย ถนนสายบ้านนายชอบ ชัยเสนีย์ หมู่ที่ 2  25 มกราคม 2564
265 โครงการชุดลอกคูระบายน้ำ ถนนวังยาว -หนองมาลัย หมู่ที่ 2  25 มกราคม 2564
266 จ้างโครงการชุดลอกคูระบาย ถนนสายบ้านนายชอบ ชัยเสนีย์ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
267 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายรอบกุโบว์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
268 จ้างโครงกากรก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองน้ำขาว - สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
269 ซื้อจัดชื้อวัสดุเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
270 ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
271 โครงกากรก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองน้ำขาว - สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 5  21 มกราคม 2564
272 จัดชื้อวัสดุเชื้อเพลิง  18 มกราคม 2564
273 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  18 มกราคม 2564
274 ป้ายประชาสัมพันธ์  18 มกราคม 2564
275 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
276 แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  15 มกราคม 2564
277 จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
278 ซื้อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
279 วัสดุก่อสร้าง  14 มกราคม 2564
280 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
281 สำรวจออกแบบและรับรองแบบแปลน  11 มกราคม 2564
282 จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 8 รายการ  11 มกราคม 2564
283 จ้างสำรวจออกแบบและรับรองแบบแปลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
284 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
285 จัดจ้างทำตรายาง (สำนักปลัด)  18 ธันวาคม 2563
286 จ้างจัดจ้างทำตรายาง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
287 ซ่อมแซมเครื่องพริ้นเตอร์  17 ธันวาคม 2563
288 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน  17 ธันวาคม 2563
289 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.  16 ธันวาคม 2563
290 จ้างค่าจ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
291 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
292 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
293 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร  15 ธันวาคม 2563
294 จัดซื้อวัสดุการเกษตร  15 ธันวาคม 2563
295 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
296 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
297 จ้างซ่อมแซมเครื่องพริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
298 จัดซื้อน้ำมัน สำนักปลัด  9 ธันวาคม 2563
299 วัสดุงานบ้านงานครัว  3 ธันวาคม 2563
300 ซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กข 8028 ตรัง  3 ธันวาคม 2563
301 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายห้วยไม้ไผ่ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
302 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กข 8028 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
303 โครงการซ่อมแซมถนนสายห้วยไม้ไผ่ หมู่ที่ 3  2 ธันวาคม 2563
304 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
305 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
306 วัสดุก่อสร้าง (วาตภัย)  2 ธันวาคม 2563
307 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)  27 พฤศจิกายน 2563
308 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง  25 พฤศจิกายน 2563
309 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (สำนักปลัด)  25 พฤศจิกายน 2563
310 จ้างบรรจุเคมีดับเพลิงขนิดแห้ง จำนวน 10 ถัง  24 พฤศจิกายน 2563
311 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2563
312 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ  24 พฤศจิกายน 2563
313 ซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้าไฟเบอร์คลาส ชนิด 6 ล้อ  24 พฤศจิกายน 2563
314 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  24 พฤศจิกายน 2563
315 ซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ  23 พฤศจิกายน 2563
316 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2563
317 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้าไฟเบอร์คลาส ชนิด 6 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2563
318 จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
319 โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  2 พฤศจิกายน 2563
320 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  2 พฤศจิกายน 2563
321 จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข่าเล่ม  30 ตุลาคม 2563
322 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
323 วัสดุก่อสร้าง (วาตภัย)  27 ตุลาคม 2563
324 จัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สดโทรสีชมพู (23 ตุลาคม 2563)  27 ตุลาคม 2563
325 ซื้อจัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สดโทนสีชมพู (23 ตุลาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
326 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
327 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
328 วัสดุสำนักงาน  19 ตุลาคม 2563
329 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2563
330 โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา  1 ตุลาคม 2563
331 วัสดุการศึกษา  30 กันยายน 2563
332 วัสดุการศึกษา  30 กันยายน 2563
333 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยู.เอช.ที  29 กันยายน 2563
334 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.  29 กันยายน 2563
335 วัสดุการศึกษา  29 กันยายน 2563
336 โครงการจัดซื้อาหารเสริม (นม) ศพด.  29 กันยายน 2563
337 วัสดุการศึกษา  28 กันยายน 2563
338 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยู.เอช.ที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
339 โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายผล ชูแก้ว หมู่ที่ 9 ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง  25 กันยายน 2563
340 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายผล ชูแก้ว หมู่ที่ 9 ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
341 จ้างโครงการก่่อสร้างถน คสล. สายหนองผักฉีด - หนองโต๊ะ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
342 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
343 ซื้อโครงการจัดซื้อาหารเสริม (นม) ศพด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
344 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน  24 กันยายน 2563
345 โครงการก่่อสร้างถน คสล. สายหนองผักฉีด - หนองโต๊ะ หมู่ที่ 10  24 กันยายน 2563
346 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  23 กันยายน 2563
347 โครงการรจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (งานการศึกษา)  23 กันยายน 2563
348 ซื้อจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
349 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  22 กันยายน 2563
350 ซื้อจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
351 จ้างโครงการเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
352 วัสดุการศึกษา  21 กันยายน 2563
353 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  21 กันยายน 2563
354 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  21 กันยายน 2563
355 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)  21 กันยายน 2563
356 โครงการอบรมสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุ  21 กันยายน 2563
357 โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ  21 กันยายน 2563
358 ซื้อโครงการรจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
359 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
360 วัสดุการศึกษา  21 กันยายน 2563
361 จ้างโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
362 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  18 กันยายน 2563
363 จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสาพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
364 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  18 กันยายน 2563
365 โครงการปลูกจิตสำนึก ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  18 กันยายน 2563
366 โครงการปลูกจิตสำนึก ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  18 กันยายน 2563
367 จ้างอบรมผลิตสารกำจัดวัชพืชจากขี้เถ้าไม้ยางพารา( ป้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
368 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลุ่มโต๊ะแป้น -หนักยอม หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
369 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
370 จ้างโครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
371 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลุ่มโต๊ะแป้น -หนักยอม หมู่ที่ 6  16 กันยายน 2563
372 ซื้ออบรมผลิตสารกำจัดวัชพืชจากขี้เถ้าไม้ยางพารา (อาหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
373 อบรมผลิตสารกำจัดวัชพืชจากขี้เถ้าไม้ยางพารา (อาหาร)  15 กันยายน 2563
374 อบรมผลิตสารกำจัดวัชพืชจากขี้เถ้าไม้ยางพารา( รถ)  15 กันยายน 2563
375 ซื้ออบรมผลิตสารกำจัดวัชพืชจากขี้เถ้าไม้ยางพารา (อาหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
376 อบรมผลิตสารกำจัดวัชพืชจากขี้เถ้าไม้ยางพารา( ป้าย)  15 กันยายน 2563
377 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก  14 กันยายน 2563
378 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
379 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
380 จ้างอบรมผลิตสารกำจัดวัชพืชจากขี้เถ้าไม้ยางพารา( รถ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
381 จ้างจัดทำป้ายอะคริลิค พระบรมราชปณิธานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
382 จ้างซ่อมแซมเสาไฟ High mash โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
383 ซื้อจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
384 ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
385 จ้างจ้างเหมาถางหญ้าสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 7 ต.สุโสะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
386 ซื้ออบรมผลิตสารกำจัดวัชพืชจากขี้เถ้าไม้ยางพารา (อาหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
387 จ้างอบรมผลิตสารกำจัดวัชพืชจากขี้เถ้าไม้ยางพารา( ป้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
388 จ้างอบรมผลิตสารกำจัดวัชพืชจากขี้เถ้าไม้ยางพารา( ป้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
389 จัดซื้อวัสดุการเกษตร  14 กันยายน 2563
390 วัสดุคอมพิวเตอร์  14 กันยายน 2563
391 วัสดุงานบ้านงานครัว  14 กันยายน 2563
392 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
393 จ้างป้ายพลาสติกโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
394 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้าไฟเบอร์คลาส ชนิด 6 ล้อ ทะเบียน 80-9746 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
395 ป้ายพลาสติกโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก  14 กันยายน 2563
396 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองมาลัย -สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
397 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองมาลัย -สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
398 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองมาลัย -สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
399 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองมาลัย -สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
400 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองมาลัย -สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
401 โครงการอบรมสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563  10 กันยายน 2563
402 โครงการอบรมสร้างความตระหนักและตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563  10 กันยายน 2563
403 โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ  10 กันยายน 2563
404 โครงการปลูกจิตสำนึก ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  10 กันยายน 2563
405 ซื้อจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
406 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล (ค่าวัสดุอุปกรณ์)  9 กันยายน 2563
407 จัดซื้อเครื่องสนามเด็กเล่น  9 กันยายน 2563
408 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล (ค่าถ่ายเอกสาร)  9 กันยายน 2563
409 ค่าปริ้นเอกสาร ร่างแผนอัตรากำลัง 3 ปี  9 กันยายน 2563
410 ซื้อจัดซื้อเครื่องสนามเด็กเล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
411 ซื้อโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล (ค่าวัสดุอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
412 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เครื่องเล่นสนาม)  3 กันยายน 2563
413 ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เครื่องเล่นสนาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2563
414 จัดจ้างทำตรายาง (กองช่าง)  2 กันยายน 2563
415 จัดจ้างทำตรายาง (สำนักปลัด)  2 กันยายน 2563
416 จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสาร  2 กันยายน 2563
417 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์  2 กันยายน 2563
418 จ้างจัดจ้างทำตรายาง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
419 จ้างจัดจ้างทำตรายาง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
420 ซื้อโครงการส่งเสริมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกผักสวนครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
421 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
422 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
423 โครงการส่งเสริมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกผักสวนครัว  1 กันยายน 2563
424 โครงการส่งเสริมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกผักสวนครัว  1 กันยายน 2563
425 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
426 โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ  31 สิงหาคม 2563
427 โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ  31 สิงหาคม 2563
428 โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ  31 สิงหาคม 2563
429 จัดซื้อผ้าประดับอาคารเนื่องในวันเฉลิมฯ  31 สิงหาคม 2563
430 โครงการส่งเสริมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกผักสวนครัว  31 สิงหาคม 2563
431 จ้างโครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 101. โครงการฝังท่อถนนสายบ้านนายประเทือง ไมเรกัน ขนาด ? 0.80x1.00 เมตร จำนวน 10 ท่อน 1 แถว2. โครงการฝังท่อถนนสายหนองขี้ใต้ - หนักยอม ขนาด ? 0.80x1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน 1 แถว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
432 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองมาลัย-สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 5  28 สิงหาคม 2563
433 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี  28 สิงหาคม 2563
434 โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสม  28 สิงหาคม 2563
435 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี  28 สิงหาคม 2563
436 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโกเฉี้ยง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
437 จ้างจัดจ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
438 ซื้อจัดซื้อวัสดุแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
439 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโกเฉี้ยง หมู่ที่ 2  27 สิงหาคม 2563
440 ซื้อโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
441 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
442 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี  26 สิงหาคม 2563
443 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  26 สิงหาคม 2563
444 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)  25 สิงหาคม 2563
445 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม  25 สิงหาคม 2563
446 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)  25 สิงหาคม 2563
447 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  24 สิงหาคม 2563
448 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)  24 สิงหาคม 2563
449 จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
450 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7  21 สิงหาคม 2563
451 จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
452 โครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 10 จำนวน 2 โครงการ  21 สิงหาคม 2563
453 จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
454 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
455 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
456 จ้างโครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 10 จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
457 จ้างโครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 101. โครงการฝังท่อถนนสายบ้านนายประเทือง ไมเรกัน ขนาด ? 0.80x1.00 เมตร จำนวน 10 ท่อน 1 แถว2. โครงการฝังท่อถนนสายหนองขี้ใต้ - หนักยอม ขนาด ? 0.80x1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน 1 แถว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
458 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
459 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิ่ทยุ  14 สิงหาคม 2563
460 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิ่ทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2563
461 ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์  10 สิงหาคม 2563
462 จ้างโครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
463 โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. ประจำปี 2563  9 สิงหาคม 2563
464 จ้างโครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
465 จ้างโครงการอบรมสร้างความตระหนักและตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
466 โครงการอบรมสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563  9 สิงหาคม 2563
467 โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. ประจำปี 2563  9 สิงหาคม 2563
468 โครงการฝังท่อระบายน้ำสายบ้านนายประเทือง ไมเรกัน และสายหนองขี้ใต้ - หนักยอม ม. 10  9 สิงหาคม 2563
469 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองมาลัย -สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 5  9 สิงหาคม 2563
470 วัสดุการศึกษา  9 สิงหาคม 2563
471 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในเมืองหมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2563
472 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2563  5 สิงหาคม 2563
473 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2563  5 สิงหาคม 2563
474 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2563  5 สิงหาคม 2563
475 ซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง  31 กรกฎาคม 2563
476 จ้างโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
477 ซื้อโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
478 จ้างโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
479 โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563  30 กรกฎาคม 2563
480 โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563  30 กรกฎาคม 2563
481 โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563  30 กรกฎาคม 2563
482 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่นสร้างป่า รักษ์น้ำ  29 กรกฎาคม 2563
483 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่นสร้างป่า รักษ์น้ำ  29 กรกฎาคม 2563
484 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่นสร้างป่า รักษ์น้ำ  29 กรกฎาคม 2563
485 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่นสร้างป่า รักษ์น้ำ  24 กรกฎาคม 2563
486 จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย  23 กรกฎาคม 2563
487 จ้างเหมาประชาสัมพันธ์สื่อสิ่งพิมพ์  23 กรกฎาคม 2563
488 จัดซื้อผ้าสำหรับประดับอาคาร  22 กรกฎาคม 2563
489 ซื้อจัดซื้อผ้าสำหรับประดับอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
490 จ้างโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่นสร้างป่า รักษ์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
491 ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
492 จ้างเหมาพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย  21 กรกฎาคม 2563
493 จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก  21 กรกฎาคม 2563
494 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  20 กรกฎาคม 2563
495 จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย  20 กรกฎาคม 2563
496 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7  17 กรกฎาคม 2563
497 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  17 กรกฎาคม 2563
498 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  17 กรกฎาคม 2563
499 ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
500 ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
501 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในเมืองหมู่ที่ 3  17 กรกฎาคม 2563
502 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ  8 กรกฎาคม 2563
503 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ  8 กรกฎาคม 2563
504 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ  8 กรกฎาคม 2563
505 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ  8 กรกฎาคม 2563
506 วัสดุงานบ้านงานครัว  3 กรกฎาคม 2563
507 ตรวจเช็ค ล้างเครื่องปรับอากาศ  25  มิถุนายน  2563
508 จ้างโครงการขุดลอกห้วยป่ายาง หมู่ที่ 10 ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
509 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  23  มิถุนายน  2563
510 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  23  มิถุนายน  2563
511 ซ่อมแซมตู้ลำโพง  23  มิถุนายน  2563
512 ซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน  23  มิถุนายน  2563
513 จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2563
514 จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2563
515 ตรวจเช็ค ล้างเครื่องปรับอากาศ  23  มิถุนายน  2563
516 จัดซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกักตัว  22  มิถุนายน  2563
517 ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกักตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
518 จ้างตรวจเช็ค ล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
519 จ้างซ่อมแซมตู้ลำโพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
520 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  22  มิถุนายน  2563
521 ซื้อโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
522 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส 416-57-0032 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
523 จ้างตรวจเช็ค ล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
524 จ้างโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
525 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  19  มิถุนายน  2563
526 จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดสู่หยู่ดนอิสลาม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2563
527 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดสู่หยู่ดนอิสลาม หมู่ที่ 1  18  มิถุนายน  2563
528 จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2563
529 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2563
530 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2563
531 โครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกฯ  12  มิถุนายน  2563
532 โครงการขุดลอกห้วยป่ายาง หมู่ที่ 10 ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง  12  มิถุนายน  2563
533 จ้างโครงการขุดลอกห้วยป่ายาง หมู่ที่ 10 ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
534 จ้างโครงการขุดลอกห้วยส้ม หมู่ที่ 10 ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
535 ซื้อโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
536 โครงการขุดลอกห้วยส้ม หมู่ที่ 10 ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง  12  มิถุนายน  2563
537 จัดจ้างทำตรายาง  11  มิถุนายน  2563
538 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน  11  มิถุนายน  2563
539 โครงการจัดซื้อวัดสุก่อสร้าง  11  มิถุนายน  2563
540 ซื้อโครงการจัดซื้อวัดสุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
541 โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม  10  มิถุนายน  2563
542 ซื้อโครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
543 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
544 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)  1  มิถุนายน  2563
545 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน  1  มิถุนายน  2563
546 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.  27 พฤษภาคม 2563
547 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ harddisk ssd 120 (รหัสเครื่อง 416-54-0018) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
548 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  26 พฤษภาคม 2563
549 จ้างจ้างเหมาบริการ (ตรายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
550 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
551 จ้างโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
552 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.90-010 สายรอบสถานีทดรองยาง หมู่ที่ 5 บ้านหนองผักฉีด ตำบลสุโสะ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,050 เมตร หนา 0.15 เมตร หีือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า12,300 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เม  15 พฤษภาคม 2563
553 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  14 พฤษภาคม 2563
554 จ้างจ้างต่อสัญญาเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
555 วัสดุเกษตร  8 พฤษภาคม 2563
556 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
557 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  8 พฤษภาคม 2563
558 จ้างต่อสัญญาเว็บไซต์  8 พฤษภาคม 2563
559 ซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 11  7 พฤษภาคม 2563
560 จ้างซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
561 ซ่อมแซมระบบบาดาล  7 พฤษภาคม 2563
562 ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
563 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (VOVID-19)  1 พฤษภาคม 2563
564 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  1 พฤษภาคม 2563
565 จัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  30 เมษายน 2563
566 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  30 เมษายน 2563
567 จ้างจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
568 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.90-010 สายรอบสถานีทดรองยาง หมู่ที่ 5 บ้านหนองผักฉีด ตำบลสุโสะ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,050 เมตร หนา 0.15 เมตร หีือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า12,300 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เม  27 เมษายน 2563
569 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.90-010 สายรอบสถานีทดรองยาง หมู่ที่ 5 บ้านหนองผักฉีด ตำบลสุโสะ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,050 เมตร หนา 0.15 เมตร หีือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า12,300 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เม  27 เมษายน 2563
570 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
571 ดำเนินการสำรวจออกแบบและรับรองแบบแปลน  23 เมษายน 2563
572 จ้างดำเนินการสำรวจออกแบบและรับรองแบบแปลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
573 ซื้อโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏฺบัติการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVIฏ - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
574 โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏฺบัติการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVIฏ - 19)  20 เมษายน 2563
575 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.90-010 สายรอบสถานีทดรองยาง หมู่ที่ 5 บ้านหนองผักฉีด ตำบลสุโสะ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,050 เมตร หนา 0.15 เมตร หีือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า12,300 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เม  20 เมษายน 2563
576 โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)  17 เมษายน 2563
577 โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2016 (COVID-19)  17 เมษายน 2563
578 โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  17 เมษายน 2563
579 โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  17 เมษายน 2563
580 โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการเผยแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  17 เมษายน 2563
581 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ 70%)  17 เมษายน 2563
582 จ้างโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
583 ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
584 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
585 จ้างโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
586 โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา  16 เมษายน 2563
587 วัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)  15 เมษายน 2563
588 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
589 จัดซื้อวัสดุการศึกษา  14 เมษายน 2563
590 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.90-010 สายรอบสถานีทดรองยาง หมู่ที่ 5 บ้านหนองผักฉีด ตำบลสุโสะ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,050 เมตร หนา 0.15 เมตร หีือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า12,300 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เม  14 เมษายน 2563
591 ซื้อโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ 70%) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
592 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร มอเตอร์สูบน้ำ แบบจุ่มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
593 ครุภัณฑ์การเกษตร มอเตอร์สูบน้ำ (แบบจุ่มน้ำ)  10 เมษายน 2563
594 จ้างโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ค่าเย็บหน้ากากอนามัยชนิดผ้า จำนวน 1,500 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
595 ซื้อโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
596 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ค่าเย็บหน้ากากอนามัยชนิดผ้า จำนวน 1,500 ชิ้น  10 เมษายน 2563
597 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ 70%)  10 เมษายน 2563
598 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วัสดุอุปกรณ์  10 เมษายน 2563
599 จ้างจ้างเหมาเติมผงเคมีดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
600 จ้างเติมผงเคมีดับเพลิง  8 เมษายน 2563
601 โครงการติดตั้งโคมไฟส่องทางแบบพลังงานเเสงอาทิตย์ หมู่ที่ 11  7 เมษายน 2563
602 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟส่องทางแบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
603 จ้างจัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 เมษายน 2563
604 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 เมษายน 2563
605 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
606 วัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.)  1 เมษายน 2563
607 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
608 วัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด  31 มีนาคม 2563
609 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
610 จ้างจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน จำนวน 2 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
611 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน จำนวน 2 ศูนย์  27 มีนาคม 2563
612 หมึกพิมพ์ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)  24 มีนาคม 2563
613 ซื้อหมึกพิมพ์ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
614 โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019  17 มีนาคม 2563
615 ซื้อถังน้ำ สายส่งน้ำพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
616 ซื้อโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
617 ถังน้ำ สายส่งน้ำพร้อมอุปกรณ์  16 มีนาคม 2563
618 จ้างโครงการก่อสร้างเสาไฟ High mast หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
619 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.90-010 สายรอบสถานีทดรองยาง หมู่ที่ 5 บ้านหนองผักฉีด ตำบลสุโสะ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,050 เมตร หนา 0.15 เมตร หีือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า12,300 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำ  12 มีนาคม 2563
620 จ้างโครงการปรับปรุงโคมไฟส่องทางเเบบพลังงานเเสงอาทิตย์ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
621 จ้างโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร อบต.สุโสะ ผู้นำชุมชน และแกนนำชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
622 โครงการปรับปรุงโคมไฟส่องทางเเบบพลังงานเเสงอาทิตย์ หมู่ที่ 4  27 กุมภาพันธ์ 2563
623 โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร อบต.สุโสะ ผู้นำชุมชน และแกนนำชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563  27 กุมภาพันธ์ 2563
624 โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร อบต.สุโสะ ผู้นำชุมชน และแกนนำชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563  27 กุมภาพันธ์ 2563
625 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
626 วัสดุกีฬา  25 กุมภาพันธ์ 2563
627 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน อาจารย์ นิพนธ์ จิตเที่ยง หมู่ที่ 7  24 กุมภาพันธ์ 2563
628 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน อาจารย์ นิพนธ์ จิตเที่ยง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
629 วัสดุก่อสร้าง (กองช่าง)  21 กุมภาพันธ์ 2563
630 ค่าจ้างออกแบบและรับรองแบบแปลน  21 กุมภาพันธ์ 2563
631 จ้างค่าจ้างออกแบบและรับรองแบบแปลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
632 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
633 วัสดุไฟฟ้า (กองช่าง)  20 กุมภาพันธ์ 2563
634 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
635 ซ่อมแซมมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9  20 กุมภาพันธ์ 2563
636 จ้างซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
637 จ้างโครงการก่อสร้างป้ายชื่อสวนสุขภาพตำบลสุโสะ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
638 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอำนาจ สรรเพชร - บ้านนายปัญญา เหลือแดง หมู่ที่ 4 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
639 ซื้อเครื่องพิมเลเซอร์ Brother HL-L2375DW (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
640 ซื้อเครื่องพิมเลเซอร์ Brother HL-L2375DW (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
641 เครื่องพิมเลเซอร์ Brother HL-L2375DW (กองคลัง)  11 กุมภาพันธ์ 2563
642 เครื่องพิมเลเซอร์ Brother HL-L2375DW (สำนักปลัด)  11 กุมภาพันธ์ 2563
643 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
644 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอำนาจ สรรเพชร - บ้านนายปัญญา เหลือแดง หมู่ที่ 4  6 กุมภาพันธ์ 2563
645 โครงการก่อสร้างป้ายชื่อสวนสุขภาพตำบลสุโสะ หมู่ที่ 7  5 กุมภาพันธ์ 2563
646 จ้างจัดจ้างจัดสถานที่โครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระนางเจ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
647 วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)  28 มกราคม 2563
648 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
649 จัดจ้างจัดสถานที่โครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระนางเจ้า  24 มกราคม 2563
650 จ้างจัดจ้างจัดสถานที่โครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระนางเจ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
651 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้า High mast หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
652 ซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กข 8028 ตง  21 มกราคม 2563
653 ซ่อมแซมไฟฟ้า High mast หมู่ที่ 1  21 มกราคม 2563
654 วัสดุอุปกรณ์ ของขวัญของรางวัล โครงการจัดงานวันเด็ก  21 มกราคม 2563
655 โครงการจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2563 (อาหารว่างและเครื่องดื่ม,อาหารกลางวัน,ไอติม)  14 มกราคม 2563
656 โครงการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 (อาหารว่างและเครื่องดื่ม,อาหารกลางวัน,อาหารเย็น)  10 มกราคม 2563
657 ซื้อโครงการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 (อาหารว่างและเครื่องดื่ม,อาหารกลางวัน,อาหารเย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
658 โครงการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ (อาหารว่างและเครื่องดื่ม,อาหารกลางวัน,อาหารเย็น)  10 มกราคม 2563
659 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คศล.สายหนองมาลัย - สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
660 จ้างโครงการขุดลอกห้วยน้ำตาย หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
661 ซื้อโครงการจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2563 (อาหารว่างและเครื่องดื่ม,อาหารกลางวัน,ไอติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
662 โครงการก่อสร้างถนน คศล.สายหนองมาลัย - สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 2  9 มกราคม 2563
663 โครงการขุดลอกห้วยน้ำตาย หมู่ที่ 6  9 มกราคม 2563
664 จ้างโครงการก่อสร้างขุดลอกห้วยทุ่งต่อ หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
665 โครงการขุดลอกห้วยทุ่งต่อ หมู่ที่ 6  8 มกราคม 2563
666 โครงการซ่อมแซมถนนภายในองค์การบริหารส่วนตำบสุโสะ  7 มกราคม 2563
667 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในองค์การบริหารส่วนตำบสุโสะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
668 โครงการซ่อมแซมถนนภายในองค์การบริหารส่วนตำบสุโสะ  7 มกราคม 2563
669 ซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 020-56-0001  25 ธันวาคม 2562
670 วัสดุคอมพิวเตอร์  24 ธันวาคม 2562
671 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2562
672 วัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ)  24 ธันวาคม 2562
673 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2562
674 ซื้อค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (เครื่องเลื่อยยนต์ เลขครุภัณฑ์ 068-06-0005) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2562
675 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (เครื่องเลื่อยยนต์)  23 ธันวาคม 2562
676 จ้างซ่อมแซม รถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียนรถ 80-9746 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2562
677 ซื้อโครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2562
678 สำราจออกแบบและรับรองแบบแปลน  16 ธันวาคม 2562
679 จ้างสำราจออกแบบและรับรองแบบแปลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2562
680 โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้า High Mast  12 ธันวาคม 2562
681 ซื้อวัสดุการเกษตร (ไกลโฟเซต สีนำาตาล 4 L) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2562
682 วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์)  22 พฤศจิกายน 2562
683 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2562
684 จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤศจิกายน 2562
685 จ้างโครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้า High Mast โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2562
686 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤศจิกายน 2562
687 วัสดุงานบ้านงานครัว  7 พฤศจิกายน 2562
688 วัสดุการเกษตร ยากําจัดวัชพืช  31 ตุลาคม 2562
689 ซื้อวัสดุการเกษตร ยากําจัดวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2562
690 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำจากสวนนายอรุณ ชูแก้ว - สวนนายสมเกียรติ ธีระกุลพิศุทธิ์ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2562
691 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำจากสวนนายอรุณ ชูแก้ว - สวนนายสมเกียรติ ธีระกุลพิศุทธิ์ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ตุลาคม 2562
692 จ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร  2 ตุลาคม 2562
693 จ้างจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
694 โครงการก่อสร้างถนน คศล.สายบ้านนายนิตย์ เสียมไหม หมู่ที่ 1  26 กันยายน 2562
695 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คศล.สายบ้านนายนิตย์ เสียมไหม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2562
696 วัสดุไฟฟ้า  23 กันยายน 2562
697 วัสดุสำนักงาน  23 กันยายน 2562
698 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
699 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
700 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
701 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบกุโบร์ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2562
702 จ้างโครงการซ่อมแซมสะพานไม้ ซอยบ้านชายเย็น หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2562
703 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
704 วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์)  12 กันยายน 2562
705 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
706 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
707 โครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี (อาหารว่างและเครื่องดื่ม,อาหารกลางวัน,)  4 กันยายน 2562
708 จ้างตกแต่งสถานที่ เช่าพัดลมไอน้ำโครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบบารมี จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2562
709 ตกแต่งสถานที่ เช่าพัดลมไอน้ำโครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบบารมี จังหวัดตรัง  2 กันยายน 2562
710 จ้างตกแต่งสถานที่ เช่าพัดลมไอน้ำ ผ้าคลุมเก้าอี้ โครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบบารมี จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2562
711 จ้างตกแต่งสถานที่ เช่าพัดลมไอน้ำโครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบบารมี จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2562
712 จ้างโครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี (อาหารว่างและเครื่องดื่ม,อาหารกลางวัน,) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2562
713 แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (ไม้)  26 สิงหาคม 2562
714 แก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน (วัสดุก่อสร้าง)  26 สิงหาคม 2562
715 ซื้อโครงการจัดซื้อซัมเมิร์ส (เครื่องสูบน้ำ) พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
716 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
717 โครงการเเข่งขันเรือพลีส (ตกแต่งสถานที่)  20 สิงหาคม 2562
718 โครงการเเข่งขันเรือพลีส (รถแห่ประชาสัมพันธ์, สปอร์ตโฆษณา)  20 สิงหาคม 2562
719 โครงการเเข่งขันเรือพลีส (ป้ายไวนิล)  19 สิงหาคม 2562
720 โครงการเเข่งขันเรือพลีส (ถ้วยรางวัล)  19 สิงหาคม 2562
721 โครงการเเข่งขันเรือพลีส (ค่าเช่าเครื่องเสียง,เครื่องปั่นไฟ,เช่าเต็นท์)  19 สิงหาคม 2562
722 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2562
723 จ้างโครงการเเข่งขันเรือพลีส (ตกแต่งสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2562
724 จ้างโครงการเเข่งขันเรือพลีส (ค่าเช่าเครื่องเสียง,เครื่องปั่นไฟ,เช่าเต็นท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2562
725 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำซอยบ้านนายขุน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2562
726 ชุดกีฬา เหรียญรางวัล (โครงการเเข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  6 สิงหาคม 2562
727 วัสดุอุปกรณ์ ของขวัญของรางวัล โครงการเเข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนเด็กเล็ก อบต.  6 สิงหาคม 2562
728 ซื้อชุดกีฬา เหรียญรางวัล (โครงการเเข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
729 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ของขวัญของรางวัล โครงการเเข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนเด็กเล็ก อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
730 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน  5 สิงหาคม 2562
731 จ้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2562
732 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเฉลา กาเยาว์ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2562
733 วัสดุงานบ้านงานครัว  25 กรกฎาคม 2562
734 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2562
735 จ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนน สายศาลาเอนกประสงค์-โรงเรียนบ้านท่าเทศ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2562
736 จ้างโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2562
737 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค  24 กรกฎาคม 2562
738 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ประจำปี 2562  23 กรกฎาคม 2562
739 จ้างโครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้า High mast หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2562
740 ซื้อวัสดุในการอบรม (กระเป๋าผ้า 2 ซิป ขยายข้าง จำนวน 180 ใบ) โครงการเครือข่ายดูแลผู้สูงอายุห่างไกลโรคซึมเศร้า ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2562
741 ซื้ออาหารกลางวัน,อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการเครือข่ายดูแลผู้สูงอายุห่างไกลโรคซึมเศร้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2562
742 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ประจำปี 2562  10 กรกฎาคม 2562
743 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหัวสะพานไทร - ทุ่งฉาง หมูที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2562
744 ซื้อโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2562
745 โครงการให้ความรู้การดูแลสุขภาพผู้พิการ (อาหารว่างและเครื่องดื่ม,อาหารกลางวัน)  4 กรกฎาคม 2562
746 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2562
747 ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)  4 กรกฎาคม 2562
748 โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการและปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ประจำปี 2562  1 กรกฎาคม 2562
749 ซื้อโครงการให้ความรู้การดูแลสุขภาพผู้พิการ (อาหารว่างและเครื่องดื่ม,อาหารกลางวัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2562
750 จ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการและปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2562
751 โครงการสุขาน่าใช้ด้วยสมุนไพรชีวภาพ ประจำปี 2562  28  มิถุนายน  2562
752 ค่าสำรวจออกเเบบและรับรองแบบแปลน  18  มิถุนายน  2562
753 จ้างค่าสำรวจออกเเบบและรับรองแบบแปลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2562
754 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าเทียบเรือ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2562
755 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2562
756 วัสดุสำนักงาน  10  มิถุนายน  2562
757 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประชาอุทิศ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
758 ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2562
759 จ้างจ้างเหมาบริการติดฟิล์มกรองเเสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2562
760 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนและปรับพื้นที่ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะโดยใช้ดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2562
761 ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 83 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2562
762 จ้างเหมาบริการติดฟิล์มกรองเเสง  15 พฤษภาคม 2562
763 โครงการซ่อมแซมถนนและปรับพื้นที่ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะโดยใช้ดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ  15 พฤษภาคม 2562
764 ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2562
765 วัสดุคอมพิวเตอร์  14 พฤษภาคม 2562
766 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2562
767 ครุภัณฑ์สำนักงาน  13 พฤษภาคม 2562
768 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2562
769 ป้ายถวายพระพรพระชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  3 พฤษภาคม 2562
770 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองผักฉีด - หนองโต๊ะ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2562
771 จ้างเหมารถทัวปรับอากาศ โครงการสนับสนุนกิจกรรมประเพณีศาสนา ฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและทัศนศึกษาดูงาน ประจำปี 2562  1 พฤษภาคม 2562
772 จ้างค่าสำรวจออกแบบและรับรองแบบแปลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2562
773 ค่าสำรวจออกแบบและรับรองแบบแปลน  30 เมษายน 2562
774 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  30 เมษายน 2562
775 ค่าสำรวจออกแบบและรับรองแบบแปลน  29 เมษายน 2562
776 จ้างค่าสำรวจออกแบบและรับรองแบบแปลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2562
777 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2562
778 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  24 เมษายน 2562
779 วัสดุคอมพิวเตอร์  19 เมษายน 2562
780 วัสดุคอมพิวเตอร์  19 เมษายน 2562
781 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2562
782 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2562
783 วัสดุคอมพิวเตอร์  18 เมษายน 2562
784 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 100 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2562
785 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟส่องทางแบบพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายทางเข้า ทรบ.คลองวังยาว หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2562
786 จ้างโครงการขุดลอกห้วยน้ำตก หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2562
787 จ้างโครงการขุดลอกห้วยหนองขี้ใต้ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2562
788 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองมาลัย - สถานีทดลองยาง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2562
789 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2562
790 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 9 ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 มีนาคม 2562
791 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.90-016 สายสองร้อยปี หมู่ที่ 4 บ้านท่าคลอง ตำบลสุโสะ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  22 มีนาคม 2562
792 ซื้อถังขยะพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2562
793 ซื้อถังขยะพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2562