ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหัวสะพานไทร - ทุ่งฉาง ม.2  21 มกราคม 2565
2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหัวสะพานไทร - ทุ่งฉาง ม.2  21 มกราคม 2565
3 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)  18 มกราคม 2565
4 โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย(Community isolation) เพื่อเฝ้าระวังควบคุมป้องกันและรอบรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19)  18 มกราคม 2565
5 โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย(Community isolation) เพื่อเฝ้าระวังควบคุมป้องกันและรอบรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19)  18 มกราคม 2565
6 โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย(Community isolation) เพื่อเฝ้าระวังควบคุมป้องกันและรอบรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19)  18 มกราคม 2565
7 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2565
8 จัดซื้อน้ำมันเดือนธันวาคม 2564  14 มกราคม 2565
9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองมาลัย-สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 5  5 มกราคม 2565
10 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองมาลัย - สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2565
11 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์  29 ธันวาคม 2564
12 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายหนองขี้ใต้-หนักยอม ม. 10 และ สายหนองผักฉีด -หนองโต๊ะ ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
13 โครงการซ่อมแซมถนนสายหนองขี้ใต้-หนักยอม ม. 10 และ สายหนองผักฉีด -หนองโต๊ะ ม.10  28 ธันวาคม 2564
14 จัดซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกักตัว  28 ธันวาคม 2564
15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองมาลัย - สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 5  27 ธันวาคม 2564
16 จัดซื้อวัสัสดุสำนักงาน (กองคลัง)  24 ธันวาคม 2564
17 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)  24 ธันวาคม 2564
18 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  24 ธันวาคม 2564
19 จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ภาษี ประจำปี 2565)  23 ธันวาคม 2564
20 ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
21 จ้างจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ภาษี ประจำปี 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
22 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  23 ธันวาคม 2564
23 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
24 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
25 ซื้อจัดซื้อวัสัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
26 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
27 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (กองคลัง)  23 ธันวาคม 2564
28 จัดซื้อวัสดุการเกษตร  21 ธันวาคม 2564
29 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2564
30 จัดซื้อวัสดุการเกษตร  9 ธันวาคม 2564
31 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (กองช่าง) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564  9 ธันวาคม 2564
32 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (สำนักปลัด) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564  9 ธันวาคม 2564
33 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (กองช่าง) ประจำเดือนธันวาคม 2564  9 ธันวาคม 2564
34 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (สำนักปลัด) ประจำเดือนธันวาคม 2564  9 ธันวาคม 2564
35 ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กข 8028 ตรัง  9 ธันวาคม 2564
36 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (สำนักปลัด) ประจำเดือนธันวาคม 2564  9 ธันวาคม 2564
37 จัดจ้างเหมาตััดหญ้าและตัดแต่งบำรุงรักษาต้นไม้  8 ธันวาคม 2564
38 ซื้อจัดซื้อวิทยุสื่อสารมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2564
39 ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลสง ทะเบียน บธ 603 ตรัง  8 ธันวาคม 2564
40 ซื้อซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กข 8028 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2564
41 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2564
42 จัดซื้อวิทยุสื่อสารมือถือ  2 ธันวาคม 2564
43 จัดทำป้ายไวนิล  2 ธันวาคม 2564
44 จ้างจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2564
45 จ้างจัดจ้างเหมาตััดหญ้าและตัดแต่งบำรุงรักษาต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2564
46 วัสดุก่อสร้าง  26 พฤศจิกายน 2564
47 วัสดุก่อสร้าง  26 พฤศจิกายน 2564
48 ซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ (ห้องช่าง)  26 พฤศจิกายน 2564
49 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ  25 พฤศจิกายน 2564
50 จัดจ้างทำป้ายไวนิลในการเลือกตั้ง  25 พฤศจิกายน 2564
51 จัดซื้อน้ำมันประจำเดือนตุลาคม 2564  24 พฤศจิกายน 2564
52 ซื้อโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
53 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
54 จ้างซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ (ห้องช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
55 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
56 จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลในการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
57 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
58 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  18 พฤศจิกายน 2564
59 ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
60 จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  17 พฤศจิกายน 2564
61 จัดจ้างทำป้ายไวนิล/คัทเอ้าท์ /ป้ายบอร์ด และตรายาง  17 พฤศจิกายน 2564
62 ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
63 ซื้อโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
64 ซื้อโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
65 จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม)  17 พฤศจิกายน 2564
66 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)  11 พฤศจิกายน 2564
67 จ้างโครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล. ซ่อมแซมถนนสายหนองหอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2564
68 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง  10 พฤศจิกายน 2564
69 จัดจ้างทำป้ายไวนิลในการเลือกตั้งและคู่มือเพื่อใช้สำหรับการรับสมัครเลือกตั้ง  10 พฤศจิกายน 2564
70 โครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล. ซ่อมแซมถนนสายหนองหอย  10 พฤศจิกายน 2564
71 จัดซื้อวัสดุการเกษตร  10 พฤศจิกายน 2564
72 จ้างถ่ายเอกสารรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  10 พฤศจิกายน 2564
73 จ้างจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2564
74 จ้างจ้างถ่ายเอกสารรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2564
75 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2564
76 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2564
77 จัดซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกัก  10 พฤศจิกายน 2564
78 โครงการขุดลอกห้วยไม้ไผ่ หมู่ที่ 3  9 พฤศจิกายน 2564
79 จ้างโครงการขุดลอกห้วยไม้ไผ่ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2564
80 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  3 พฤศจิกายน 2564
81 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหัวสะพานไทร-ทุ่งฉาง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2564
82 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2565  1 พฤศจิกายน 2564
83 จัดซื้อวัสดุการเกษตร  1 พฤศจิกายน 2564
84 โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา  30 กันยายน 2564
85 จัดซื้อน้ำมันประจำเดือนกันยายน 2564 (สำนักปลัด)  30 กันยายน 2564
86 จัดซื้อน้ำมันประจำเดือนกันยายน 2564 (กองช่าง)  29 กันยายน 2564
87 จัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกักตัว  27 กันยายน 2564
88 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหัวสะพานไทร-ทุ่งฉาง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
89 ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
90 ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกักตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
91 ซื้อจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกักตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
92 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กข 8028 ตรัง  22 กันยายน 2564
93 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหัวสะพานไทร-ทุ่งฉาง หมู่ที่ 2  22 กันยายน 2564
94 โครงการขุดลอกห้วยไม้ไผ่ หมู่ที่ 3  22 กันยายน 2564
95 จัดซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกักตัว  22 กันยายน 2564
96 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กข 8028 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
97 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (การศึกษา)  16 กันยายน 2564
98 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (การศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
99 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
100 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (จัดซื้อวัคซีน)  16 กันยายน 2564
101 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)  16 กันยายน 2564
102 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  16 กันยายน 2564
103 ซื้อโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (จัดซื้อวัคซีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
104 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (จัดซื้อวัคซีน)  14 กันยายน 2564
105 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
106 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง)  13 กันยายน 2564
107 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  13 กันยายน 2564
108 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)  13 กันยายน 2564
109 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายผล ชูแก้ว หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
110 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
111 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
112 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
113 จ้างโครงการต่อเติมอาคารองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
114 โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพิลงประจำเดือนสิงหาคม 2564 (สำนักปลัด)  8 กันยายน 2564
115 จ้างเหมาทำป้านประชาสัมพันธ์  8 กันยายน 2564
116 ดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กข 8028 ตรัง  8 กันยายน 2564
117 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  8 กันยายน 2564
118 ซื้อดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กข 8028 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
119 จ้างจ้างเหมาทำป้านประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
120 จัดซื้อน้ำมันประจำเดือนสิงหาคม 2564 (กองช่าง)  8 กันยายน 2564
121 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
122 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
123 ซื้อวัสดุก่อสร้าง  7 กันยายน 2564
124 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)  7 กันยายน 2564
125 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายผล ชูแก้ว หมู่ที่ 9  7 กันยายน 2564
126 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
127 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  6 กันยายน 2564
128 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
129 ซื้อโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
130 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
131 ซื้อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมิร์ท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
132 จ้างจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
133 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์  27 สิงหาคม 2564
134 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)  27 สิงหาคม 2564
135 จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมิร์ท  27 สิงหาคม 2564
136 โครงการต่อเติมอาคารองค์การบริหารส่วนตำบล  27 สิงหาคม 2564
137 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 สิงหาคม 2564
138 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
139 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
140 จ้างจ้างสำรวจออกแบบและรับรองแบบแปลน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
141 จ้างสำรวจออกแบบและรับรองแบบแปลน จำนวน 1 โครงการ  13 สิงหาคม 2564
142 จ้างถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565  13 สิงหาคม 2564
143 โครงการปรับปรุงถนนภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ จำนวน 10 สาย  13 สิงหาคม 2564
144 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  13 สิงหาคม 2564
145 วัสดุก่อสร้าง  13 สิงหาคม 2564
146 จัดซื้อน้ำมันเดือนกรกฎาคม 2564  9 สิงหาคม 2564
147 จัดน้ำมันประจำเดือนกรกฎาคม 2564 (สำนักปลัด)  9 สิงหาคม 2564
148 จ้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9 เมตร หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
149 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)  5 สิงหาคม 2564
150 จัดซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  5 สิงหาคม 2564
151 โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9 เมตร หมู่ที่ 11  4 สิงหาคม 2564
152 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 สิงหาคม 2564
153 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านตก-สวนสุขภาพ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
154 ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ  21 กรกฎาคม 2564
155 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  20 กรกฎาคม 2564
156 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านตก-สวนสุขภาพ หมู่ที่ 7  20 กรกฎาคม 2564
157 โครงการชุดลอกห้วยไม้ไผ่ หมู่ที่ 3  20 กรกฎาคม 2564
158 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
159 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
160 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. และ ศดม.  16 กรกฎาคม 2564
161 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน  16 กรกฎาคม 2564
162 จัดซื้อน้ำมันประจำเดือนมิถุนายน 2564 (สำนักปลัด)  9 กรกฎาคม 2564
163 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  9 กรกฎาคม 2564
164 จัดซื้อน้ำมันเดือนมิถุนายน 2564 (กองช่าง)  8 กรกฎาคม 2564
165 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9 เมตร หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8  7 กรกฎาคม 2564
166 จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9 เมตร หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
167 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
168 โครงการขุดลอกคูระบายน้ำด่านยูง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 7  30  มิถุนายน  2564
169 ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กข 8028 ตรัง  30  มิถุนายน  2564
170 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำด่านยูง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
171 ซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้าไฟเบอร์คลาส ชนิด 6 ล้อ  29  มิถุนายน  2564
172 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  29  มิถุนายน  2564
173 โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)  28  มิถุนายน  2564
174 วัสดุการเกษตร  28  มิถุนายน  2564
175 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
176 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า  28  มิถุนายน  2564
177 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
178 ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง  25  มิถุนายน  2564
179 จัดซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกักตัว  25  มิถุนายน  2564
180 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า  25  มิถุนายน  2564
181 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
182 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
183 ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกักตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
184 จัดทำป้ายป้ายไวนิล เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางจ้าสุทิดาฯ  11  มิถุนายน  2564
185 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. (โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม)  11  มิถุนายน  2564
186 โครงการจัดซิื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม)  11  มิถุนายน  2564
187 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (งบกลาง)  10  มิถุนายน  2564
188 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. (โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
189 ซื้อโครงการจัดซิื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
190 จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2564
191 โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีน  4  มิถุนายน  2564
192 โครงการจัดจ้างรถประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีน  4  มิถุนายน  2564
193 จัดซื้อวัสดุการเกษตร  4  มิถุนายน  2564
194 จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์  4  มิถุนายน  2564
195 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2564
196 ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2564
197 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งานสังคมสงเคราะห์)  4  มิถุนายน  2564
198 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งานป้องกัน)  4  มิถุนายน  2564
199 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง)  4  มิถุนายน  2564
200 จัดจ้างการปรับปรุง/ต่อสัญญาเว็บไซต์ Http//www.suso.go.th ประจำปีงบประมาณ 2564  4  มิถุนายน  2564
201 ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งานสังคมสงเคราะห์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2564
202 ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2564
203 ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2564
204 วัสดุงานบ้านงานครัว  4  มิถุนายน  2564
205 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)  2  มิถุนายน  2564
206 ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
207 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)  2  มิถุนายน  2564
208 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งานการศึกษา)  2  มิถุนายน  2564
209 จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9 เมตร หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
210 โครงการจัดซื้อน้ำมัน สำนักปลัด (ประจำเดือนพฤษภาคม 2564)  27 พฤษภาคม 2564
211 โครงการจัดซื้อน้ำมัน กองช่าง (ประจำเดือนพฤษภาคม 2564)  27 พฤษภาคม 2564
212 โครงการจัดซื้อน้ำมัน สำนักปลัด ประจำเดือนเมษายน 2564 กองช่าง  27 พฤษภาคม 2564
213 โครงจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนเมษายน 2564  27 พฤษภาคม 2564
214 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9 เมตร หมู่ที่ 2  27 พฤษภาคม 2564
215 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 พฤษภาคม 2564
216 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องเล่นเด็กศูนย์ อบต.หมู่ที่ 9  13 พฤษภาคม 2564
217 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินเข้าศูนย์เด็ก อบต. หมู่ที่ 9  13 พฤษภาคม 2564
218 ซ่อมแซมเครื่องพริ้นเตอร์ รหัส 487-57-0011  13 พฤษภาคม 2564
219 จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กข. 8028  13 พฤษภาคม 2564
220 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  13 พฤษภาคม 2564
221 จ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องเล่นเด็กศูนย์ อบต.หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
222 จ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินเข้าศูนย์เด็ก อบต. หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
223 โครงการจัดซื้อเครื่ืองเล่นสนาม หมู่ที่ 9  12 พฤษภาคม 2564
224 ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่ืองเล่นสนาม หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
225 โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสุโสะ ประจำปีการศึกษา 2564  11 พฤษภาคม 2564
226 ซื้อโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสุโสะ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
227 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กข. 8028 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
228 จ้างซ่อมแซมเครื่องพริ้นเตอร์ รหัส 487-57-0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
229 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
230 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 พฤษภาคม 2564
231 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
232 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  5 พฤษภาคม 2564
233 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 พฤษภาคม 2564
234 จัดซื้อวัสดุการเกษตร  5 พฤษภาคม 2564
235 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
236 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
237 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายผล ชูแก้ว หมู่ที่ 9  3 พฤษภาคม 2564
238 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายผล ชูแก้ว หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
239 โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา  30 เมษายน 2564
240 จ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องเล่นเด็ก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
241 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์  28 เมษายน 2564
242 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งบกลาง)  28 เมษายน 2564
243 ซื้อวัสดุการเกษตร  28 เมษายน 2564
244 วัสดุงานบ้านงานครัว (แผนงานการศึกษา)  27 เมษายน 2564
245 ซื้อซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
246 จ้างจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
247 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
248 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  21 เมษายน 2564
249 จ้างสำรวจออกแบบและรับรองแบบแปลน จำนวน 7 โครงการ  21 เมษายน 2564
250 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)  20 เมษายน 2564
251 จัดจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์  20 เมษายน 2564
252 โครงการสุนัตหมู่ ประจำปี 2564  20 เมษายน 2564
253 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)  19 เมษายน 2564
254 โครงการสุนัตหมู่ ประจำปี 2564  19 เมษายน 2564
255 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (งานการศึกษา)  19 เมษายน 2564
256 โครงการสุนัตหมู่ ประจำปี 2564  19 เมษายน 2564
257 โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)  19 เมษายน 2564
258 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
259 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
260 ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
261 วัสดุสำนักงาน  16 เมษายน 2564
262 โครงการจัดซื้อน้ำมัน สำนักปลัด ประจำเดือนมีนาคม 2564  16 เมษายน 2564
263 จัดจ้างทำตรายาง (สำนักปลัด)  16 เมษายน 2564
264 ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)  16 เมษายน 2564
265 จ้างจ้างสำรวจออกแบบและรับรองแบบแปลน จำนวน 7 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
266 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
267 จ้างจัดจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
268 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
269 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 เมษายน 2564
270 จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด  31 มีนาคม 2564
271 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ซิงค์ล้างจาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
272 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  31 มีนาคม 2564
273 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 4  30 มีนาคม 2564
274 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง  30 มีนาคม 2564
275 ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
276 ซื้อจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
277 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องเล่นเด็ก หมู่ที่ 1  30 มีนาคม 2564
278 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน  26 มีนาคม 2564
279 โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา  24 มีนาคม 2564
280 จัดซื้อเบตเตอร์รี่  24 มีนาคม 2564
281 จ้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
282 ซื้อจัดซื้อเบตเตอร์รี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
283 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2564  24 มีนาคม 2564
284 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
285 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  22 มีนาคม 2564
286 โครงการจัดซื้อจัดจ้างโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2564  22 มีนาคม 2564
287 จ้างโครงการจัดซื้อจัดจ้างโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
288 ซื้อโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
289 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
290 จ้างโครงการติดตั้งกระจกโค้งเงาดูทางแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
291 ซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน  16 มีนาคม 2564
292 จัดจ้างสำรวจออกแบบและรับรองแปบบแปลน จำนวน 5 โครงการ  16 มีนาคม 2564
293 จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ (รับสมัครเด็กนักเรียนใหม่ฯ)  16 มีนาคม 2564
294 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องเด็กเล่น หมู่ที่ 1  15 มีนาคม 2564
295 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 4  15 มีนาคม 2564
296 แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  12 มีนาคม 2564
297 จัดซื้อน้ำมันเดือนมีนาคม 2564  8 มีนาคม 2564
298 โครงการจัดซื้อน้ำมัน กองช่าง (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564)  8 มีนาคม 2564
299 โครงการจัดน้ำมันเชื้อเพลิง (สำนักปลัด) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564  8 มีนาคม 2564
300 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า  3 มีนาคม 2564
301 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น (สำนักปลัด)  2 มีนาคม 2564
302 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (แผนงานการศึกษา)  2 มีนาคม 2564
303 ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
304 ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
305 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  2 มีนาคม 2564
306 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด)  2 มีนาคม 2564
307 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (งานการศึกษา)  2 มีนาคม 2564
308 ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (แผนงานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
309 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
310 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
311 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
312 ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
313 ซื้อซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดสู่หยู่ดนอิสลาม องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
314 จ้างโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ป้ายประชาสัมพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
315 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค่ากล้าไม้)  1 มีนาคม 2564
316 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค่าเช่าเวทีขนาดเล็กและเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์สำหรับการทำพิธีถวายคำกล่าวสดุดีจำนวน ๑ ชุด)  1 มีนาคม 2564
317 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ป้ายประชาสัมพันธ์)  1 มีนาคม 2564
318 จ้างจัดจ้างทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
319 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
320 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
321 จัดจ้างทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม  23 กุมภาพันธ์ 2564
322 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  23 กุมภาพันธ์ 2564
323 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  23 กุมภาพันธ์ 2564
324 จ้างโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค่าเช่าเวทีขนาดเล็กและเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์สำหรับการทำพิธีถวายคำกล่าวสดุดีจำนวน ๑ ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
325 ซื้อโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค่ากล้าไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
326 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองมาลัย - สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
327 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโกเฉี้ยง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
328 จ้างโครงการขุดลอกคลองหนองขี้ใต้ หมูที่ 6 หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
329 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายสวนนายบุญนำ - สวนบ้านนายขุน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
330 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดสู่หยู่ดนอิสลาม องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  15 กุมภาพันธ์ 2564
331 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองมาลัย - สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 2  10 กุมภาพันธ์ 2564
332 โครงการบุกเบิกถนนสายสวนนายบุญนำ - สวนบ้านนายขุน หมู่ที่ 6  10 กุมภาพันธ์ 2564
333 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโกเฉี้ยง หมู่ที่ 2  10 กุมภาพันธ์ 2564
334 โครงการบุกเบิกถนนสายสวนนายบุญนำ - สวนบ้านนายขุน หมู่ที่ 6  9 กุมภาพันธ์ 2564
335 โครงการขุดลอกคลองหนองขี้ใต้ หมูที่ 6 หมู่ที่ 10  9 กุมภาพันธ์ 2564
336 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองมาลัย - สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 2  9 กุมภาพันธ์ 2564
337 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโกเฉี้ยง หมู่ที่ 2  9 กุมภาพันธ์ 2564
338 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
339 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
340 จัดซื้อวัสดุการเกษตร  8 กุมภาพันธ์ 2564
341 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  8 กุมภาพันธ์ 2564
342 จัดซื้อน้ำมันเดือนมกราคม 2564  4 กุมภาพันธ์ 2564
343 จัดซื้อน้ำมันเดือนมกราคม 2564  4 กุมภาพันธ์ 2564
344 การจัดซื้อวัดสุไฟฟ้า  2 กุมภาพันธ์ 2564
345 ซื้อจัดซื้อวัดสุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
346 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า  2 กุมภาพันธ์ 2564
347 จัดซื้อวัดสุก่อสร้าง  2 กุมภาพันธ์ 2564
348 ซื้อการจัดซื้อวัดสุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
349 จ้างโครงการชุดลอกคูระบาย ถนนสายบ้านนายชอบ ชัยเสนีย์ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
350 โครงการบุกเบิกถนนสายรอบกุโบว์ หมู่ที่ 1  25 มกราคม 2564
351 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายรอบกุโบว์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
352 จ้างโครงการชุดลอกคูระบายน้ำ ถนนวังยาว -หนองมาลัย หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
353 โครงการชุดลอกคูระบาย ถนนสายบ้านนายชอบ ชัยเสนีย์ หมู่ที่ 2  25 มกราคม 2564
354 โครงการชุดลอกคูระบายน้ำ ถนนวังยาว -หนองมาลัย หมู่ที่ 2  25 มกราคม 2564
355 จ้างโครงกากรก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองน้ำขาว - สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
356 โครงกากรก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองน้ำขาว - สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 5  21 มกราคม 2564
357 ซื้อจัดชื้อวัสดุเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
358 ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
359 ป้ายประชาสัมพันธ์  18 มกราคม 2564
360 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  18 มกราคม 2564
361 จัดชื้อวัสดุเชื้อเพลิง  18 มกราคม 2564
362 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
363 แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  15 มกราคม 2564
364 จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
365 วัสดุก่อสร้าง  14 มกราคม 2564
366 ซื้อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
367 จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 8 รายการ  11 มกราคม 2564
368 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
369 สำรวจออกแบบและรับรองแบบแปลน  11 มกราคม 2564
370 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
371 จ้างสำรวจออกแบบและรับรองแบบแปลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
372 จัดจ้างทำตรายาง (สำนักปลัด)  18 ธันวาคม 2563
373 จ้างจัดจ้างทำตรายาง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
374 ซ่อมแซมเครื่องพริ้นเตอร์  17 ธันวาคม 2563
375 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน  17 ธันวาคม 2563
376 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.  16 ธันวาคม 2563
377 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
378 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
379 จัดซื้อวัสดุการเกษตร  15 ธันวาคม 2563
380 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร  15 ธันวาคม 2563
381 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
382 จ้างซ่อมแซมเครื่องพริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
383 จ้างค่าจ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
384 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
385 จัดซื้อน้ำมัน สำนักปลัด  9 ธันวาคม 2563
386 วัสดุงานบ้านงานครัว  3 ธันวาคม 2563
387 ซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กข 8028 ตรัง  3 ธันวาคม 2563
388 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายห้วยไม้ไผ่ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
389 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
390 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
391 โครงการซ่อมแซมถนนสายห้วยไม้ไผ่ หมู่ที่ 3  2 ธันวาคม 2563
392 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กข 8028 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
393 วัสดุก่อสร้าง (วาตภัย)  2 ธันวาคม 2563
394 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)  27 พฤศจิกายน 2563
395 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง  25 พฤศจิกายน 2563
396 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (สำนักปลัด)  25 พฤศจิกายน 2563
397 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ  24 พฤศจิกายน 2563
398 ซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้าไฟเบอร์คลาส ชนิด 6 ล้อ  24 พฤศจิกายน 2563
399 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  24 พฤศจิกายน 2563
400 จ้างบรรจุเคมีดับเพลิงขนิดแห้ง จำนวน 10 ถัง  24 พฤศจิกายน 2563
401 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2563
402 ซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ  23 พฤศจิกายน 2563
403 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้าไฟเบอร์คลาส ชนิด 6 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2563
404 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2563
405 จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
406 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  2 พฤศจิกายน 2563
407 โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  2 พฤศจิกายน 2563
408 จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข่าเล่ม  30 ตุลาคม 2563
409 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
410 จัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สดโทรสีชมพู (23 ตุลาคม 2563)  27 ตุลาคม 2563
411 วัสดุก่อสร้าง (วาตภัย)  27 ตุลาคม 2563
412 ซื้อจัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สดโทนสีชมพู (23 ตุลาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
413 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
414 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
415 วัสดุสำนักงาน  19 ตุลาคม 2563
416 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2563
417 โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา  1 ตุลาคม 2563
418 วัสดุการศึกษา  30 กันยายน 2563
419 วัสดุการศึกษา  30 กันยายน 2563
420 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยู.เอช.ที  29 กันยายน 2563
421 วัสดุการศึกษา  29 กันยายน 2563
422 โครงการจัดซื้อาหารเสริม (นม) ศพด.  29 กันยายน 2563
423 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.  29 กันยายน 2563
424 วัสดุการศึกษา  28 กันยายน 2563
425 โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายผล ชูแก้ว หมู่ที่ 9 ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง  25 กันยายน 2563
426 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
427 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยู.เอช.ที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
428 ซื้อโครงการจัดซื้อาหารเสริม (นม) ศพด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
429 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายผล ชูแก้ว หมู่ที่ 9 ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
430 จ้างโครงการก่่อสร้างถน คสล. สายหนองผักฉีด - หนองโต๊ะ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
431 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน  24 กันยายน 2563
432 โครงการก่่อสร้างถน คสล. สายหนองผักฉีด - หนองโต๊ะ หมู่ที่ 10  24 กันยายน 2563
433 โครงการรจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (งานการศึกษา)  23 กันยายน 2563
434 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  23 กันยายน 2563
435 ซื้อจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
436 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  22 กันยายน 2563
437 ซื้อจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
438 จ้างโครงการเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
439 โครงการอบรมสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุ  21 กันยายน 2563
440 วัสดุการศึกษา  21 กันยายน 2563
441 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
442 ซื้อโครงการรจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
443 วัสดุการศึกษา  21 กันยายน 2563
444 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)  21 กันยายน 2563
445 โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ  21 กันยายน 2563
446 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  21 กันยายน 2563
447 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  21 กันยายน 2563
448 จ้างอบรมผลิตสารกำจัดวัชพืชจากขี้เถ้าไม้ยางพารา( ป้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
449 จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสาพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
450 จ้างโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
451 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  18 กันยายน 2563
452 โครงการปลูกจิตสำนึก ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  18 กันยายน 2563
453 โครงการปลูกจิตสำนึก ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  18 กันยายน 2563
454 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  18 กันยายน 2563
455 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
456 จ้างโครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
457 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลุ่มโต๊ะแป้น -หนักยอม หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
458 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลุ่มโต๊ะแป้น -หนักยอม หมู่ที่ 6  16 กันยายน 2563
459 ซื้ออบรมผลิตสารกำจัดวัชพืชจากขี้เถ้าไม้ยางพารา (อาหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
460 อบรมผลิตสารกำจัดวัชพืชจากขี้เถ้าไม้ยางพารา( ป้าย)  15 กันยายน 2563
461 ซื้ออบรมผลิตสารกำจัดวัชพืชจากขี้เถ้าไม้ยางพารา (อาหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
462 อบรมผลิตสารกำจัดวัชพืชจากขี้เถ้าไม้ยางพารา( รถ)  15 กันยายน 2563
463 อบรมผลิตสารกำจัดวัชพืชจากขี้เถ้าไม้ยางพารา (อาหาร)  15 กันยายน 2563
464 จ้างซ่อมแซมเสาไฟ High mash โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
465 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก  14 กันยายน 2563
466 จ้างจ้างเหมาถางหญ้าสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 7 ต.สุโสะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
467 จ้างอบรมผลิตสารกำจัดวัชพืชจากขี้เถ้าไม้ยางพารา( รถ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
468 จ้างอบรมผลิตสารกำจัดวัชพืชจากขี้เถ้าไม้ยางพารา( ป้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
469 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
470 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้าไฟเบอร์คลาส ชนิด 6 ล้อ ทะเบียน 80-9746 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
471 จ้างป้ายพลาสติกโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
472 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
473 จ้างอบรมผลิตสารกำจัดวัชพืชจากขี้เถ้าไม้ยางพารา( ป้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
474 ซื้อจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
475 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
476 จัดซื้อวัสดุการเกษตร  14 กันยายน 2563
477 ป้ายพลาสติกโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก  14 กันยายน 2563
478 วัสดุงานบ้านงานครัว  14 กันยายน 2563
479 วัสดุคอมพิวเตอร์  14 กันยายน 2563
480 ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
481 ซื้ออบรมผลิตสารกำจัดวัชพืชจากขี้เถ้าไม้ยางพารา (อาหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
482 จ้างจัดทำป้ายอะคริลิค พระบรมราชปณิธานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
483 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองมาลัย -สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
484 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองมาลัย -สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
485 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองมาลัย -สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
486 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองมาลัย -สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
487 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองมาลัย -สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
488 โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ  10 กันยายน 2563
489 โครงการปลูกจิตสำนึก ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  10 กันยายน 2563
490 โครงการอบรมสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563  10 กันยายน 2563
491 โครงการอบรมสร้างความตระหนักและตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563  10 กันยายน 2563
492 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล (ค่าวัสดุอุปกรณ์)  9 กันยายน 2563
493 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล (ค่าถ่ายเอกสาร)  9 กันยายน 2563
494 ซื้อจัดซื้อเครื่องสนามเด็กเล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
495 จัดซื้อเครื่องสนามเด็กเล่น  9 กันยายน 2563
496 ซื้อจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
497 ค่าปริ้นเอกสาร ร่างแผนอัตรากำลัง 3 ปี  9 กันยายน 2563
498 ซื้อโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล (ค่าวัสดุอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
499 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เครื่องเล่นสนาม)  3 กันยายน 2563
500 ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เครื่องเล่นสนาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2563
501 จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสาร  2 กันยายน 2563
502 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์  2 กันยายน 2563
503 จัดจ้างทำตรายาง (สำนักปลัด)  2 กันยายน 2563
504 จัดจ้างทำตรายาง (กองช่าง)  2 กันยายน 2563
505 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
506 ซื้อโครงการส่งเสริมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกผักสวนครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
507 จ้างจัดจ้างทำตรายาง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
508 โครงการส่งเสริมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกผักสวนครัว  1 กันยายน 2563
509 โครงการส่งเสริมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกผักสวนครัว  1 กันยายน 2563
510 จ้างจัดจ้างทำตรายาง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
511 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
512 จัดซื้อผ้าประดับอาคารเนื่องในวันเฉลิมฯ  31 สิงหาคม 2563
513 โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ  31 สิงหาคม 2563
514 โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ  31 สิงหาคม 2563
515 โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ  31 สิงหาคม 2563
516 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
517 โครงการส่งเสริมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกผักสวนครัว  31 สิงหาคม 2563
518 โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสม  28 สิงหาคม 2563
519 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองมาลัย-สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 5  28 สิงหาคม 2563
520 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี  28 สิงหาคม 2563
521 จ้างโครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 101. โครงการฝังท่อถนนสายบ้านนายประเทือง ไมเรกัน ขนาด ? 0.80x1.00 เมตร จำนวน 10 ท่อน 1 แถว2. โครงการฝังท่อถนนสายหนองขี้ใต้ - หนักยอม ขนาด ? 0.80x1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน 1 แถว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
522 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี  28 สิงหาคม 2563
523 จ้างจัดจ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
524 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโกเฉี้ยง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
525 ซื้อจัดซื้อวัสดุแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
526 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโกเฉี้ยง หมู่ที่ 2  27 สิงหาคม 2563
527 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  26 สิงหาคม 2563
528 ซื้อโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
529 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี  26 สิงหาคม 2563
530 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
531 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)  25 สิงหาคม 2563
532 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)  25 สิงหาคม 2563
533 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม  25 สิงหาคม 2563
534 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)  24 สิงหาคม 2563
535 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  24 สิงหาคม 2563
536 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7  21 สิงหาคม 2563
537 จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
538 จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
539 จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
540 โครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 10 จำนวน 2 โครงการ  21 สิงหาคม 2563
541 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
542 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
543 จ้างโครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 101. โครงการฝังท่อถนนสายบ้านนายประเทือง ไมเรกัน ขนาด ? 0.80x1.00 เมตร จำนวน 10 ท่อน 1 แถว2. โครงการฝังท่อถนนสายหนองขี้ใต้ - หนักยอม ขนาด ? 0.80x1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน 1 แถว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
544 จ้างโครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 10 จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
545 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
546 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิ่ทยุ  14 สิงหาคม 2563
547 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิ่ทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2563
548 ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์  10 สิงหาคม 2563
549 จ้างโครงการอบรมสร้างความตระหนักและตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
550 โครงการอบรมสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563  9 สิงหาคม 2563
551 วัสดุการศึกษา  9 สิงหาคม 2563
552 โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. ประจำปี 2563  9 สิงหาคม 2563
553 โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. ประจำปี 2563  9 สิงหาคม 2563
554 โครงการฝังท่อระบายน้ำสายบ้านนายประเทือง ไมเรกัน และสายหนองขี้ใต้ - หนักยอม ม. 10  9 สิงหาคม 2563
555 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองมาลัย -สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 5  9 สิงหาคม 2563
556 จ้างโครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
557 จ้างโครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
558 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในเมืองหมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2563
559 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2563  5 สิงหาคม 2563
560 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2563  5 สิงหาคม 2563
561 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2563  5 สิงหาคม 2563
562 ซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง  31 กรกฎาคม 2563
563 โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563  30 กรกฎาคม 2563
564 โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563  30 กรกฎาคม 2563
565 จ้างโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
566 โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563  30 กรกฎาคม 2563
567 ซื้อโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
568 จ้างโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
569 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่นสร้างป่า รักษ์น้ำ  29 กรกฎาคม 2563
570 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่นสร้างป่า รักษ์น้ำ  29 กรกฎาคม 2563
571 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่นสร้างป่า รักษ์น้ำ  29 กรกฎาคม 2563
572 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่นสร้างป่า รักษ์น้ำ  24 กรกฎาคม 2563
573 จ้างเหมาประชาสัมพันธ์สื่อสิ่งพิมพ์  23 กรกฎาคม 2563
574 จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย  23 กรกฎาคม 2563
575 ซื้อจัดซื้อผ้าสำหรับประดับอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
576 จัดซื้อผ้าสำหรับประดับอาคาร  22 กรกฎาคม 2563
577 จ้างโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่นสร้างป่า รักษ์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
578 จ้างเหมาพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย  21 กรกฎาคม 2563
579 ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
580 จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก  21 กรกฎาคม 2563
581 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  20 กรกฎาคม 2563
582 จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย  20 กรกฎาคม 2563
583 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7  17 กรกฎาคม 2563
584 ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
585 ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
586 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  17 กรกฎาคม 2563
587 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในเมืองหมู่ที่ 3  17 กรกฎาคม 2563
588 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  17 กรกฎาคม 2563
589 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ  8 กรกฎาคม 2563
590 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ  8 กรกฎาคม 2563
591 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ  8 กรกฎาคม 2563
592 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ  8 กรกฎาคม 2563
593 วัสดุงานบ้านงานครัว  3 กรกฎาคม 2563
594 จ้างโครงการขุดลอกห้วยป่ายาง หมู่ที่ 10 ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
595 ตรวจเช็ค ล้างเครื่องปรับอากาศ  25  มิถุนายน  2563
596 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  23  มิถุนายน  2563
597 ตรวจเช็ค ล้างเครื่องปรับอากาศ  23  มิถุนายน  2563
598 ซ่อมแซมตู้ลำโพง  23  มิถุนายน  2563
599 จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2563
600 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  23  มิถุนายน  2563
601 ซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน  23  มิถุนายน  2563
602 จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2563
603 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส 416-57-0032 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
604 ซื้อโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
605 จ้างซ่อมแซมตู้ลำโพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
606 จ้างตรวจเช็ค ล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
607 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  22  มิถุนายน  2563
608 จัดซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกักตัว  22  มิถุนายน  2563
609 จ้างตรวจเช็ค ล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
610 จ้างโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
611 ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกักตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
612 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  19  มิถุนายน  2563
613 จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดสู่หยู่ดนอิสลาม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2563
614 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดสู่หยู่ดนอิสลาม หมู่ที่ 1  18  มิถุนายน  2563
615 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2563
616 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2563
617 จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2563
618 จ้างโครงการขุดลอกห้วยป่ายาง หมู่ที่ 10 ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
619 โครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกฯ  12  มิถุนายน  2563
620 ซื้อโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
621 โครงการขุดลอกห้วยป่ายาง หมู่ที่ 10 ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง  12  มิถุนายน  2563
622 จ้างโครงการขุดลอกห้วยส้ม หมู่ที่ 10 ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
623 โครงการขุดลอกห้วยส้ม หมู่ที่ 10 ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง  12  มิถุนายน  2563
624 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน  11  มิถุนายน  2563
625 จัดจ้างทำตรายาง  11  มิถุนายน  2563
626 โครงการจัดซื้อวัดสุก่อสร้าง  11  มิถุนายน  2563
627 โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม  10  มิถุนายน  2563
628 ซื้อโครงการจัดซื้อวัดสุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
629 ซื้อโครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
630 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
631 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน  1  มิถุนายน  2563
632 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)  1  มิถุนายน  2563
633 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ harddisk ssd 120 (รหัสเครื่อง 416-54-0018) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
634 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.  27 พฤษภาคม 2563
635 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  26 พฤษภาคม 2563
636 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
637 จ้างจ้างเหมาบริการ (ตรายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
638 จ้างโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
639 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.90-010 สายรอบสถานีทดรองยาง หมู่ที่ 5 บ้านหนองผักฉีด ตำบลสุโสะ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,050 เมตร หนา 0.15 เมตร หีือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า12,300 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เม  15 พฤษภาคม 2563
640 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  14 พฤษภาคม 2563
641 จ้างจ้างต่อสัญญาเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
642 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  8 พฤษภาคม 2563
643 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
644 วัสดุเกษตร  8 พฤษภาคม 2563
645 จ้างต่อสัญญาเว็บไซต์  8 พฤษภาคม 2563
646 ซ่อมแซมระบบบาดาล  7 พฤษภาคม 2563
647 จ้างซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
648 ซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 11  7 พฤษภาคม 2563
649 ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
650 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  1 พฤษภาคม 2563
651 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (VOVID-19)  1 พฤษภาคม 2563
652 จ้างจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
653 จัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  30 เมษายน 2563
654 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  30 เมษายน 2563
655 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.90-010 สายรอบสถานีทดรองยาง หมู่ที่ 5 บ้านหนองผักฉีด ตำบลสุโสะ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,050 เมตร หนา 0.15 เมตร หีือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า12,300 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เม  27 เมษายน 2563
656 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.90-010 สายรอบสถานีทดรองยาง หมู่ที่ 5 บ้านหนองผักฉีด ตำบลสุโสะ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,050 เมตร หนา 0.15 เมตร หีือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า12,300 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เม  27 เมษายน 2563
657 จ้างดำเนินการสำรวจออกแบบและรับรองแบบแปลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
658 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
659 ดำเนินการสำรวจออกแบบและรับรองแบบแปลน  23 เมษายน 2563
660 ซื้อโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏฺบัติการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVIฏ - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
661 โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏฺบัติการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVIฏ - 19)  20 เมษายน 2563
662 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.90-010 สายรอบสถานีทดรองยาง หมู่ที่ 5 บ้านหนองผักฉีด ตำบลสุโสะ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,050 เมตร หนา 0.15 เมตร หีือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า12,300 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เม  20 เมษายน 2563
663 โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2016 (COVID-19)  17 เมษายน 2563
664 โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  17 เมษายน 2563
665 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ 70%)  17 เมษายน 2563
666 โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการเผยแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  17 เมษายน 2563
667 โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)  17 เมษายน 2563
668 โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  17 เมษายน 2563
669 โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา  16 เมษายน 2563
670 จ้างโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
671 จ้างโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
672 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
673 ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
674 วัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)  15 เมษายน 2563
675 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
676 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.90-010 สายรอบสถานีทดรองยาง หมู่ที่ 5 บ้านหนองผักฉีด ตำบลสุโสะ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,050 เมตร หนา 0.15 เมตร หีือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า12,300 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เม  14 เมษายน 2563
677 จัดซื้อวัสดุการศึกษา  14 เมษายน 2563
678 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร มอเตอร์สูบน้ำ แบบจุ่มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
679 จ้างโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ค่าเย็บหน้ากากอนามัยชนิดผ้า จำนวน 1,500 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
680 ซื้อโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
681 ซื้อโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ 70%) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
682 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วัสดุอุปกรณ์  10 เมษายน 2563
683 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ค่าเย็บหน้ากากอนามัยชนิดผ้า จำนวน 1,500 ชิ้น  10 เมษายน 2563
684 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ 70%)  10 เมษายน 2563
685 ครุภัณฑ์การเกษตร มอเตอร์สูบน้ำ (แบบจุ่มน้ำ)  10 เมษายน 2563
686 จ้างจ้างเหมาเติมผงเคมีดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
687 จ้างเติมผงเคมีดับเพลิง  8 เมษายน 2563
688 โครงการติดตั้งโคมไฟส่องทางแบบพลังงานเเสงอาทิตย์ หมู่ที่ 11  7 เมษายน 2563
689 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟส่องทางแบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
690 จ้างจัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 เมษายน 2563
691 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 เมษายน 2563
692 วัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.)  1 เมษายน 2563
693 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
694 วัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด  31 มีนาคม 2563
695 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
696 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
697 จ้างจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน จำนวน 2 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
698 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน จำนวน 2 ศูนย์  27 มีนาคม 2563
699 หมึกพิมพ์ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ)  24 มีนาคม 2563
700 ซื้อหมึกพิมพ์ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
701 โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019  17 มีนาคม 2563
702 ซื้อโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
703 ซื้อถังน้ำ สายส่งน้ำพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
704 ถังน้ำ สายส่งน้ำพร้อมอุปกรณ์  16 มีนาคม 2563
705 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.90-010 สายรอบสถานีทดรองยาง หมู่ที่ 5 บ้านหนองผักฉีด ตำบลสุโสะ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,050 เมตร หนา 0.15 เมตร หีือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า12,300 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำ  12 มีนาคม 2563
706 จ้างโครงการก่อสร้างเสาไฟ High mast หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
707 จ้างโครงการปรับปรุงโคมไฟส่องทางเเบบพลังงานเเสงอาทิตย์ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
708 จ้างโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร อบต.สุโสะ ผู้นำชุมชน และแกนนำชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
709 โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร อบต.สุโสะ ผู้นำชุมชน และแกนนำชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563  27 กุมภาพันธ์ 2563
710 โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร อบต.สุโสะ ผู้นำชุมชน และแกนนำชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563  27 กุมภาพันธ์ 2563
711 โครงการปรับปรุงโคมไฟส่องทางเเบบพลังงานเเสงอาทิตย์ หมู่ที่ 4  27 กุมภาพันธ์ 2563
712 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
713 วัสดุกีฬา  25 กุมภาพันธ์ 2563
714 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน อาจารย์ นิพนธ์ จิตเที่ยง หมู่ที่ 7  24 กุมภาพันธ์ 2563
715 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน อาจารย์ นิพนธ์ จิตเที่ยง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
716 ค่าจ้างออกแบบและรับรองแบบแปลน  21 กุมภาพันธ์ 2563
717 วัสดุก่อสร้าง (กองช่าง)  21 กุมภาพันธ์ 2563
718 จ้างค่าจ้างออกแบบและรับรองแบบแปลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
719 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
720 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
721 วัสดุไฟฟ้า (กองช่าง)  20 กุมภาพันธ์ 2563
722 จ้างซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
723 ซ่อมแซมมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9  20 กุมภาพันธ์ 2563
724 จ้างโครงการก่อสร้างป้ายชื่อสวนสุขภาพตำบลสุโสะ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
725 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอำนาจ สรรเพชร - บ้านนายปัญญา เหลือแดง หมู่ที่ 4 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
726 เครื่องพิมเลเซอร์ Brother HL-L2375DW (กองคลัง)  11 กุมภาพันธ์ 2563
727 ซื้อเครื่องพิมเลเซอร์ Brother HL-L2375DW (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
728 ซื้อเครื่องพิมเลเซอร์ Brother HL-L2375DW (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
729 เครื่องพิมเลเซอร์ Brother HL-L2375DW (สำนักปลัด)  11 กุมภาพันธ์ 2563
730 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
731 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอำนาจ สรรเพชร - บ้านนายปัญญา เหลือแดง หมู่ที่ 4  6 กุมภาพันธ์ 2563
732 โครงการก่อสร้างป้ายชื่อสวนสุขภาพตำบลสุโสะ หมู่ที่ 7  5 กุมภาพันธ์ 2563
733 จ้างจัดจ้างจัดสถานที่โครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระนางเจ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
734 วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)  28 มกราคม 2563
735 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
736 จัดจ้างจัดสถานที่โครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระนางเจ้า  24 มกราคม 2563
737 จ้างจัดจ้างจัดสถานที่โครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระนางเจ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
738 ซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กข 8028 ตง  21 มกราคม 2563
739 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้า High mast หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
740 วัสดุอุปกรณ์ ของขวัญของรางวัล โครงการจัดงานวันเด็ก  21 มกราคม 2563
741 ซ่อมแซมไฟฟ้า High mast หมู่ที่ 1  21 มกราคม 2563
742 โครงการจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2563 (อาหารว่างและเครื่องดื่ม,อาหารกลางวัน,ไอติม)  14 มกราคม 2563
743 โครงการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 (อาหารว่างและเครื่องดื่ม,อาหารกลางวัน,อาหารเย็น)  10 มกราคม 2563
744 ซื้อโครงการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 (อาหารว่างและเครื่องดื่ม,อาหารกลางวัน,อาหารเย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
745 โครงการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ (อาหารว่างและเครื่องดื่ม,อาหารกลางวัน,อาหารเย็น)  10 มกราคม 2563
746 จ้างโครงการขุดลอกห้วยน้ำตาย หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
747 โครงการขุดลอกห้วยน้ำตาย หมู่ที่ 6  9 มกราคม 2563
748 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คศล.สายหนองมาลัย - สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
749 โครงการก่อสร้างถนน คศล.สายหนองมาลัย - สถานีทดลองยาง หมู่ที่ 2  9 มกราคม 2563
750 ซื้อโครงการจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2563 (อาหารว่างและเครื่องดื่ม,อาหารกลางวัน,ไอติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
751 โครงการขุดลอกห้วยทุ่งต่อ หมู่ที่ 6  8 มกราคม 2563
752 จ้างโครงการก่อสร้างขุดลอกห้วยทุ่งต่อ หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
753 โครงการซ่อมแซมถนนภายในองค์การบริหารส่วนตำบสุโสะ  7 มกราคม 2563
754 โครงการซ่อมแซมถนนภายในองค์การบริหารส่วนตำบสุโสะ  7 มกราคม 2563
755 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในองค์การบริหารส่วนตำบสุโสะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
756 ซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 020-56-0001  25 ธันวาคม 2562
757 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2562
758 วัสดุคอมพิวเตอร์  24 ธันวาคม 2562
759 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2562
760 วัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ)  24 ธันวาคม 2562
761 ซื้อค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (เครื่องเลื่อยยนต์ เลขครุภัณฑ์ 068-06-0005) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2562
762 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (เครื่องเลื่อยยนต์)  23 ธันวาคม 2562
763 จ้างซ่อมแซม รถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียนรถ 80-9746 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2562
764 ซื้อโครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2562
765 สำราจออกแบบและรับรองแบบแปลน  16 ธันวาคม 2562
766 จ้างสำราจออกแบบและรับรองแบบแปลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2562
767 โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้า High Mast  12 ธันวาคม 2562
768 ซื้อวัสดุการเกษตร (ไกลโฟเซต สีนำาตาล 4 L) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2562
769 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2562
770 วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์)  22 พฤศจิกายน 2562
771 จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤศจิกายน 2562
772 จ้างโครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้า High Mast โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2562
773 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤศจิกายน 2562
774 วัสดุงานบ้านงานครัว  7 พฤศจิกายน 2562
775 วัสดุการเกษตร ยากําจัดวัชพืช  31 ตุลาคม 2562
776 ซื้อวัสดุการเกษตร ยากําจัดวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2562
777 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำจากสวนนายอรุณ ชูแก้ว - สวนนายสมเกียรติ ธีระกุลพิศุทธิ์ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2562
778 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำจากสวนนายอรุณ ชูแก้ว - สวนนายสมเกียรติ ธีระกุลพิศุทธิ์ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ตุลาคม 2562
779 จ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร  2 ตุลาคม 2562
780 จ้างจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
781 โครงการก่อสร้างถนน คศล.สายบ้านนายนิตย์ เสียมไหม หมู่ที่ 1  26 กันยายน 2562
782 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คศล.สายบ้านนายนิตย์ เสียมไหม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2562
783 วัสดุไฟฟ้า  23 กันยายน 2562
784 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
785 วัสดุสำนักงาน  23 กันยายน 2562
786 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
787 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
788 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบกุโบร์ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2562
789 จ้างโครงการซ่อมแซมสะพานไม้ ซอยบ้านชายเย็น หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2562
790 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
791 วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์)  12 กันยายน 2562
792 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
793 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
794 โครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี (อาหารว่างและเครื่องดื่ม,อาหารกลางวัน,)  4 กันยายน 2562
795 จ้างตกแต่งสถานที่ เช่าพัดลมไอน้ำโครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบบารมี จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2562
796 ตกแต่งสถานที่ เช่าพัดลมไอน้ำโครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบบารมี จังหวัดตรัง  2 กันยายน 2562
797 จ้างโครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี (อาหารว่างและเครื่องดื่ม,อาหารกลางวัน,) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2562
798 จ้างตกแต่งสถานที่ เช่าพัดลมไอน้ำโครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบบารมี จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2562
799 จ้างตกแต่งสถานที่ เช่าพัดลมไอน้ำ ผ้าคลุมเก้าอี้ โครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบบารมี จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2562
800 แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (ไม้)  26 สิงหาคม 2562
801 แก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน (วัสดุก่อสร้าง)  26 สิงหาคม 2562
802 ซื้อโครงการจัดซื้อซัมเมิร์ส (เครื่องสูบน้ำ) พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
803 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
804 โครงการเเข่งขันเรือพลีส (รถแห่ประชาสัมพันธ์, สปอร์ตโฆษณา)  20 สิงหาคม 2562
805 โครงการเเข่งขันเรือพลีส (ตกแต่งสถานที่)  20 สิงหาคม 2562
806 โครงการเเข่งขันเรือพลีส (ป้ายไวนิล)  19 สิงหาคม 2562
807 โครงการเเข่งขันเรือพลีส (ค่าเช่าเครื่องเสียง,เครื่องปั่นไฟ,เช่าเต็นท์)  19 สิงหาคม 2562
808 โครงการเเข่งขันเรือพลีส (ถ้วยรางวัล)  19 สิงหาคม 2562
809 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2562
810 จ้างโครงการเเข่งขันเรือพลีส (ตกแต่งสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2562
811 จ้างโครงการเเข่งขันเรือพลีส (ค่าเช่าเครื่องเสียง,เครื่องปั่นไฟ,เช่าเต็นท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2562
812 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำซอยบ้านนายขุน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2562
813 วัสดุอุปกรณ์ ของขวัญของรางวัล โครงการเเข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนเด็กเล็ก อบต.  6 สิงหาคม 2562
814 ชุดกีฬา เหรียญรางวัล (โครงการเเข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  6 สิงหาคม 2562
815 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน  5 สิงหาคม 2562
816 ซื้อชุดกีฬา เหรียญรางวัล (โครงการเเข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
817 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ของขวัญของรางวัล โครงการเเข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนเด็กเล็ก อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
818 จ้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2562
819 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเฉลา กาเยาว์ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2562
820 จ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนน สายศาลาเอนกประสงค์-โรงเรียนบ้านท่าเทศ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2562
821 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2562
822 วัสดุงานบ้านงานครัว  25 กรกฎาคม 2562
823 จ้างโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2562
824 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค  24 กรกฎาคม 2562
825 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ประจำปี 2562  23 กรกฎาคม 2562
826 จ้างโครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้า High mast หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2562
827 ซื้ออาหารกลางวัน,อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการเครือข่ายดูแลผู้สูงอายุห่างไกลโรคซึมเศร้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2562
828 ซื้อวัสดุในการอบรม (กระเป๋าผ้า 2 ซิป ขยายข้าง จำนวน 180 ใบ) โครงการเครือข่ายดูแลผู้สูงอายุห่างไกลโรคซึมเศร้า ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2562
829 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ประจำปี 2562  10 กรกฎาคม 2562
830 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหัวสะพานไทร - ทุ่งฉาง หมูที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2562
831 ซื้อโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2562
832 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2562
833 ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)  4 กรกฎาคม 2562
834 โครงการให้ความรู้การดูแลสุขภาพผู้พิการ (อาหารว่างและเครื่องดื่ม,อาหารกลางวัน)  4 กรกฎาคม 2562
835 ซื้อโครงการให้ความรู้การดูแลสุขภาพผู้พิการ (อาหารว่างและเครื่องดื่ม,อาหารกลางวัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2562
836 จ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการและปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2562
837 โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการและปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ประจำปี 2562  1 กรกฎาคม 2562
838 โครงการสุขาน่าใช้ด้วยสมุนไพรชีวภาพ ประจำปี 2562  28  มิถุนายน  2562
839 ค่าสำรวจออกเเบบและรับรองแบบแปลน  18  มิถุนายน  2562
840 จ้างค่าสำรวจออกเเบบและรับรองแบบแปลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2562
841 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าเทียบเรือ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2562
842 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2562
843 วัสดุสำนักงาน  10  มิถุนายน  2562
844 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประชาอุทิศ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
845 ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2562
846 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนและปรับพื้นที่ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะโดยใช้ดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2562
847 จ้างเหมาบริการติดฟิล์มกรองเเสง  15 พฤษภาคม 2562
848 จ้างจ้างเหมาบริการติดฟิล์มกรองเเสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2562
849 ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 83 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2562
850 โครงการซ่อมแซมถนนและปรับพื้นที่ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะโดยใช้ดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ  15 พฤษภาคม 2562
851 ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2562
852 วัสดุคอมพิวเตอร์  14 พฤษภาคม 2562
853 ครุภัณฑ์สำนักงาน  13 พฤษภาคม 2562
854 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2562
855 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2562
856 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองผักฉีด - หนองโต๊ะ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2562
857 ป้ายถวายพระพรพระชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  3 พฤษภาคม 2562
858 จ้างเหมารถทัวปรับอากาศ โครงการสนับสนุนกิจกรรมประเพณีศาสนา ฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและทัศนศึกษาดูงาน ประจำปี 2562  1 พฤษภาคม 2562
859 ค่าสำรวจออกแบบและรับรองแบบแปลน  30 เมษายน 2562
860 จ้างค่าสำรวจออกแบบและรับรองแบบแปลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2562
861 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  30 เมษายน 2562
862 ค่าสำรวจออกแบบและรับรองแบบแปลน  29 เมษายน 2562
863 จ้างค่าสำรวจออกแบบและรับรองแบบแปลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2562
864 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2562
865 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  24 เมษายน 2562
866 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2562
867 วัสดุคอมพิวเตอร์  19 เมษายน 2562
868 วัสดุคอมพิวเตอร์  19 เมษายน 2562
869 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 100 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2562
870 วัสดุคอมพิวเตอร์  18 เมษายน 2562
871 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2562
872 จ้างโครงการขุดลอกห้วยหนองขี้ใต้ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2562
873 จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟส่องทางแบบพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายทางเข้า ทรบ.คลองวังยาว หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2562
874 จ้างโครงการขุดลอกห้วยน้ำตก หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2562
875 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองมาลัย - สถานีทดลองยาง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2562
876 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2562
877 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.90-016 สายสองร้อยปี หมู่ที่ 4 บ้านท่าคลอง ตำบลสุโสะ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  22 มีนาคม 2562
878 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 9 ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 มีนาคม 2562
879 ซื้อถังขยะพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2562
880 ซื้อถังขยะพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2562