ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่กองทุนหลักประกันสุขภาพเเห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2564
2 จ้างเหมาบริการงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2564
3 จ้างเหมาบริการงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2564
4 ซื้อจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันและรายสัปดาห์สำหรับบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2564
5 ซื้อจัดซื้อตู้เอกสาร 15 ลิ้นชัก (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
6 จ้างรถเเม็คโฮตักย้ายขยะลงบ่อพร้อมฝังกลบเเละขุดบ่อขยะเพิ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
7 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
8 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๐๔๐๗ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
9 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายหลังวัด ม.8 ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 580.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,900.00 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก  21 กันยายน 2564
10 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายบ้านนาตก-คลองสะบ้า (ช่วงที่2) ม.4 ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 800.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก  21 กันยายน 2564
11 จ้างจ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๐๔๐๗ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
12 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๐๔๐๗ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
13 ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้าน ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
14 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
15 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหินคอกควาย หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
16 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหินคอกควาย หมู่ที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 32.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 128.00 ตรม.ไหล่ทางหินผุหรือลูกรังทำตามสภาพพื้นที่หรือปริมาณหินผุหรือลูกรังไม่น้อยกว่า8.00 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
17 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
18 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ/ใบเเจ้งหนี้ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
19 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
20 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่ม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
21 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
22 ซื้อจัดชื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
23 จ้างซ่อมท่อจ่ายน้ำ หมู่ที่ ๕ หน่วยเกาะเเป้ง ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
24 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 5 จุด คือ จุดหน้า ศพด.บ้านนา และจุดสี่แยกบ้านนา จำนวน 4 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
25 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์เเละเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
26 จ้างทำตรายาง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
27 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายหนองหอย ม.7 ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 620.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,480.00 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก  2 กันยายน 2564
28 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
29 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
30 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
31 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายหนองปรือ ม.9 โดยวิธีคัดเลือก  31 สิงหาคม 2564
32 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
33 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
34 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
35 ซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกาย ม.4,ม.12) จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
36 ซื้อไฟกระพริบพร้อมติดตั้ง จำนวน 7 จุด ในตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
37 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่วมใจ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
38 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมชาย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
39 จ้างเต็นท์พร้อมโต๊ะเก้าอี้ ตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
40 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
41 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงก๋งใบเตย หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านนา กว้าง 400 ม. ระยะทางยาว 250.00ม. หรือไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตรม. ไหล่ทางหินผุหรือลูกรังทำตามสภาพพื้นที่หรือปริมาณหินผุหรือลูกรังไม่น้อยกว่า 48.00ลบม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
42 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข - ๙๒๕๙ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
43 ซื้อวัสดุอื่น ๆ ตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
44 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่ม ตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
45 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ - ๒๔๕๑ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
46 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน ขฉธ - ๕๕๒ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
47 ซื้อกระเป๋าเอกสาร พร้อมสกีนชื่อโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
48 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในใสจุดเชื่อมระหว่าง หมู่ที่ ๕ กับหมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
49 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
50 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
51 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
52 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจรูญ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
53 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายบ้านนาตก-คลองสะบ้า (ช่วงที่2) ม.4 ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 800.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตร.ม.  23 สิงหาคม 2564
54 จ้างเหมาบริการงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
55 จ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อดำเนินการสำรวจเเละประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
56 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายทอนนายแสง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยการถมหินผุหรือลูกรังเกลี่ยเรียบพร้อมบดทับ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 550 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,200 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
57 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
58 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
59 ซื้อโครงการจัดหาวัสดุสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหินคอกควาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
60 ซื้อโครงการจัดหาวัสดุสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
61 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
62 จ้างจ้างซ่อมเเซมเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
63 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
64 ซื้อลูกรังหรือหินผุพร้อมเกลี่ยเรียบถมถนนภายในตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
65 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
66 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหินคอกควาย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
67 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
68 ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน (UHT) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
69 จ้างทำป้ายตามโครงการจัดการด้านสิ่งเเวดล้อมเเก้ปัญหาขยะ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
70 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.บ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
71 ซื้อวัสดุยานพาหนะเเละขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ๘๑ - ๐๔๐๗ ตรัง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
72 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข - ๙๒๕๙ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
73 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๖๒๓๙ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
74 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
75 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
76 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
77 จ้างโครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
78 เปลี่ยนสารกรอง และทำความสะอาดหอถัง หมู่ที่ 8 หน่วยในวัดหนองโต๊ะ  30 กรกฎาคม 2564
79 จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ เปลี่ยนสารกรอง เเละทำความสะอาดหอถัง หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
80 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน,โต๊ะเหล็กบัญชี, ตู้เหล็กแบบ 2 บาน (กองการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
81 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงเเละหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
82 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงเเละหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
83 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศเเบบเเยกส่วน) ศพด.หินคอกควาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2564
84 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบเเยกส่วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2564
85 จ้างทำโฟมบอร์ดกำหนดแผนผังลดขั้นตอน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
86 จ้างทำป้ายศูนย์บริการคนพิการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
87 ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษต่อเนื่องค่าน้ำประปาเเละค่าขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
88 จ้างจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท - ๒๓๘ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2564
89 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง, โน๊ตบุ๊ค 1 เครื่อง ,เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 1 เครื่องและเครื่องสำรองไฟ 2 เครื่อง (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
90 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน นม ยู.เอช.ที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
91 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นม ยู.เอช.ที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
92 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
93 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๐๔๐๗ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
94 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
95 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
96 จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
97 จ้างทำโฟมบอร์ดกำหนดเเผนผังลดขั้นตอน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
98 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ - ๒๔๕๑ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
99 จ้างทำป้ายชื่อส่วนราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
100 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 500 ถุง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
101 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 500 ถุง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
102 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 500 ถุง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
103 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เจลแอลกอฮลล์ และน้ำยาฆ่าเชื้อโรค) ปีงบประมาณ 2564 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2564
104 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
105 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
106 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
107 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรดสแกนฝ่ามือ (Infrared Thermometer) พร้อมขาตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
108 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรดสแกนฝ่ามือ (Infrared Thermometer) พร้อมขาตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
109 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรดสแกนฝ่ามือ (Infrared Thermometer) พร้อมขาตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
110 ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
111 ซื้อโครงการจัดซื้อถังขยะ ประจำปี 2564 จำนวน 200 ใบ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
112 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
113 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
114 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ - ๒๔๕๑ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
115 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
116 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
117 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
118 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงเเละหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
119 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
120 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
121 จ้างโครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
122 จ้างทำป้ายกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
123 จ้างทำโฟมบอร์ดกำหนดแผนผังลดขั้นตอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
124 จ้างฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
125 จ้างจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินคอกควาย หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
126 จ้างตักย้ายขยะลงบ่อขยะพร้อมฝังกลบบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
127 ซื้อไฟกระพริบพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
128 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (งานป้องกันเเละบรรเทาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
129 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงเเละหล่อลื่น (น้ำมันไฮดรอลิค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
130 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข - ๙๒๕๙ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
131 จ้างติดตั้งผ้าม่านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
132 ซื้อวัคซีน เเละอุปกรณ์อื่น ๆ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
133 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
134 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๐๔๐๗ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
135 จ้างโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์เเละขึ้นทะเบียนสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
136 ซื้อวัสดุตรวจสารเสพติดและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
137 ซื้อยางรถยนต์ (รถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 80-8223 ตรัง) หมายเลขครุภัณฑ์ 005-58-0001 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
138 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2564
139 จ้างเหมาบริการงานแผนที่ภาษีเเละทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน ๑๒ หมู่บ้านในตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2564
140 จ้างทำป้ายโครงการเเละป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
141 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การส่งเสริมพิธีละศีลอดในเดือนรอมฎอน ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
142 จ้างทำป้ายประกาศเขตสวมหมวกนิรภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
143 จ้างทำป้ายยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
144 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
145 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายท่าส้าน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 1,060.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,240 ตารางเมตร โดยการถมหินผุหรือลูกรังเกลี่ยเรียบพร้อมบดทับ จำนวน 1,272 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
146 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายจรูญ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
147 จ้างเหมาบริการงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
148 จ้างโครงการก่อสร้างถนนเเอสฟัลท์คอนกรีตสายท่ากง ม.๑๐ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
149 จ้างจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายบ้านปลายนา หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 182.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 728 ตารางเมตร ฝั่งท่อลอดกลม ศก.0.60 เมตร จำนวน 6 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
150 จ้างต่ออายุโดเมนเนมเเละโฮสติ้งรายปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
151 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องพริ้นเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
152 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสวัสดิ์ หมู่ที่ 3 ต.บ้านนา กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 168.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 672.00 ตรม. ไหล่ทางหินผุหรือลูกรังทำตามสภาพพื้นที่หรือปริมาณหินผุหรือลูกรังไม่น้อยกว่า 33.00 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
153 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียนบ้านหัวควน หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
154 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผู้ช่วยนิค หมู่ที่ ๒ ต.บ้านนา กว้าง 4.00 ม.ระยะทางยาว 250.00ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตรม. ไหล่ทางหินผุหรือลูกรังทำตามสภาพพื้นที่หรือปริมาณหินผุหรือลูกรังไม่น้อยกว่า 48.00 ลบ.ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
155 ซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล (ซับเมอร์ส) แบบจุ่มน้ำ ขนาด ๑ แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
156 ซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล (ซับเมอร์ส) แบบจุ่มน้ำ 1.5 แรงม้่า ไม่่น้อยกว่า 12 ใบพัด จำนวน 6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
157 ถังน้ำแบบสเตนเลส ขนาดจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร (พร้อมขาตั้ง)  12 มีนาคม 2564
158 ซื้อจัดชื้อวัสดุยานพาหนะเเละขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
159 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์เเละเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
160 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
161 ซื้อจัดชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
162 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
163 จ้างเป่าล้างบ่อบาดาลเเละเปลี่ยนล้างทรายกรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
164 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
165 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
166 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
167 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
168 ซื้อหมึกพิมพ์ปริ้นเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
169 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ สนง จำนวน 1 ตัว, ตู้เหล็กเก็บเอกสาร, โต๊ะสำนักงาน) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
170 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
171 จ้างเหมาบริการงานด้านการศึกษา จำนวน 1 ราย (นางสาวบุษบา พลหลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
172 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 ราย (นายสุรเดช นาทุ่งนุ้ย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
173 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย จำนวน 1 ราย (นายสุรเดช นาทุ่งนุ้ย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
174 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
175 จ้างเหมาบริการงานแผนเเละวิชาการด้านการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
176 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกน้ำ บต 2032 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
177 จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำ พร้อมส่งบิลเก็บค่าน้ำประปาเเละเก็บค่าขยะมูลฝอย ม.๓ , ม.๔ ม.๑๒ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
178 จ้างเหมาบริการงานสังคมสงเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
179 จ้างเหมาบริการงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
180 จ้างเหมาบริการพนักงานจัดเก็บขยะมูลฝอย (นายภิญโญ ดีเบา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
181 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 500 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
182 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
183 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่กองทุนหลักประกันสุขภาพเเห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
184 จ้างเหมาบริการงานแผนที่ภาษีเเละทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
185 จ้างจ้างเหมาบริการงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
186 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๘๒๒๓ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
187 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน บต - ๒๐๓๒ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
188 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
189 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์,เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
190 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
191 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ - ๒๔๕๑ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
192 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
193 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
194 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
195 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
196 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
197 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.บ้านนา ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
198 จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหินคอกควาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
199 จ้างเป่าล้างบ่อบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
200 จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
201 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการเเพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
202 ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
203 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน บต - ๒๐๓๒ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
204 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๐๔๐๗ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
205 ซื้อวัสดุกีฬา (โครงการอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
206 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
207 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
208 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งานป้องกันเเละบรรเทาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
209 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
210 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
211 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
212 ซื้อวัสดุเครื่องเเต่งกายพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
213 จ้างเป่าล้างบ่อบาดาล หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
214 จ้างโครงการซ่อมแซมงานวางท่อระบายน้ำท่อลอดกลมสายนายาว - นาไม้ไผ่ ม.3 ต.บ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
215 จ้างวางท่อระบายน้ำท่อลอดกลมถนนสายหัวควน - หินคอกควาย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
216 ซื้องานบ้านงานครัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหินคอกควาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
217 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
218 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายลุ่มแลน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา กว้าง 4.00ม. ระยะทางยาว 1,000ม. หรือพื้นที่ไม่่น้อยกว่า 4,000 ตรม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
219 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายท่าสายห้วย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 1,600.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,400.00 ตารางเมตร โดยการถมหินผุหรือลูกรังเกลี่ยเรียบพร้อมบดทับ ฝังท่อระบายน้ำท่อลอดกลม ศก. 1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน (ตำแหน่งฝังท่อระบุภายหลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
220 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
221 จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
222 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเคียง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
223 ซื้อุชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ของศพด.หินคอกควาย ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
224 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
225 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด (แม่บ้าน อบต.บ้านนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
226 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
227 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
228 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่กองทุนหลักประกันสุขภาพเเห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
229 จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำ พร้อมส่งบิลเก็บค่าน้ำประปาเเละเก็บค่าขยะมูลฝอย ม.๓,ม.๔,ม.๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
230 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด (แม่บ้าน อบต.บ้านนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
231 จ้างเหมาบริการงานแผนที่ภาษีเเละทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
232 จ้างเหมาบริการงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
233 จ้างเหมาบริการงานแผนและวิชาการด้านการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
234 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
235 จ้างเหมาบริการพนักงานจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
236 จ้างเหมาบริการงานด้านการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
237 จ้างเหมาบริการงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
238 จ้างเหมาบริการงานสังคมสงเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
239 จ้างเหมาบริการงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
240 จ้างเหมาบริการงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
241 ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
242 อาหารเสริม(นม)  17 ธันวาคม 2563
243 ซื้อครุภัณฑ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
244 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
245 จ้างติดตั้งผ้าม่านปรับแสงภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
246 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
247 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท - ๒๓๘ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2563
248 จ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเเละการกระจายสัญญาภายใน อบต.บ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2563
249 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
250 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
251 ซื้อเครื่องเจียร์ไฟฟ้า,เครื่องเชื่อมไฟฟ้า,ส่วานโรตารี่ ๓ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
252 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมโคจร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
253 ซื้อยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
254 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจรูญ ไกรทอง ม.8 กว้าง 4ม. ระยะทางยาว 178 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 712 ตรม. ไหล่ทางหินผุหรือลูกรังทำตามสภาพพื้นที่หรือปริมาณหินผุหรือลูกรังไม่น้อยกว่า 35 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
255 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเชษฐ์ ม.10 กว้าง 4 ม. ระยะทางยาว 250ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตรม. ไหล่ทางหินผุหรือลูกรังทำตามสภาพพื้นที่หรือปริมาณหินผุหรือลูกรังไม่น้อยกว่า 48 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
256 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลุ่มธง หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
257 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจรัญ ม.1 กว้าง 4 ม. ระยะทางยาว 250 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตรม. ไหล่ทางหินผุหรือลูกรังทำตามสภาพพื้นที่หรือปริมาณหินผุหรือลูกรังไม่น้อยกว่า 48 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
258 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ รณรงค์การคัดเเยกก่อนทิ้งขยะ ขยะรีไซเคิลเเลกผักสวนครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
259 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท - ๒๓๘ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
260 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
261 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชาชนเฝ้าฯรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เเละสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
262 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข - ๙๒๕๙ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2563
263 ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
264 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายป่าแก่ ม.4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 พฤศจิกายน 2563
265 จ้างจัดจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายหลังวัดหินคอกควาย ม.3 ต.บ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
266 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จรับเงินภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
267 ซื้อหินผุพร้อมเกลี่ยเรียบถมถนนสายท่าส่าน หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2563
268 ซื้อหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบถมถนนสายบ้านนายสากล รงค์รัตน์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2563
269 ซื้อหินผุพร้อมเกลี่ยเรียบถมถนนสายนาหว้า หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2563
270 จ้างจ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินคอกควาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2563
271 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศเเบบเเยกส่วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2563
272 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2563
273 ซื้อเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2563
274 จ้างเช่าเต้นท์ พร้อมโต๊ะเก้าอี้ ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ อบต.บ้านนาร่วมกับ อบต.สุโส๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2563
275 จ้างเช่าสถานที่ ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ อบต.บ้านนาร่วมกับ อบต.สุโสะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
276 จ้างเช่าเต้นท์ พร้อมโต๊ะเก้าอี้ ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ อบต.บ้านนาร่วมกับ อบต.สุโส๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
277 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ อบต.บ้านนาร่วมกับ อบต.สุโส๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
278 ซื้อวัสดุอื่น ๆ ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ อบต.บ้านนาร่วมกับ อบต.สุโส๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
279 จ้างถ่ายเอกสาร ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ อบต.บ้านนาร่วมกับ อบต.สุโส๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
280 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การป้องกันเเละระงับอัคคีภัย ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสุโส๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
281 จ้างเช่าเต็นท์พร้อมโต๊ะเก้าอี้ ตามตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ อบต.บ้านนาร่วมกับ อบต.สุโสะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
282 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายป่าแก่ ม.4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 ตุลาคม 2563
283 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายป่าแก่ ม.4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 ตุลาคม 2563
284 จ้างทำสติ๊กเกอร์ติดโฟมบอร์ด ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนทุกข์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2563
285 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายป่าแก่ ม.4  16 ตุลาคม 2563
286 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายหนองปรือ ม.9  16 ตุลาคม 2563
287 ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ ๑๐ พร้อมกรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2563
288 ไฟกระพริบพร้อมติดตั้ง  11 ตุลาคม 2563
289 เช่าสถานที่ทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2563
290 จ้างจ้างเหมาบริการงานแผนที่ภาษีเเละทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ตุลาคม 2563
291 จ้างจ้างเหมาบริการงานแผนที่ภาษีเเละทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
292 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
293 จ้างเหมาบริการงานแผนที่ภาษีเเละทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
294 จ้างเหมาบริการจัดการงานประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
295 จ้างเหมาบริการจัดการงานไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
296 จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำพร้อมส่งบิล เก็บค่าน้ำประปาเเละเก็บค่าขยะมูลฝอย หมู่ที่ ๖,๘,๙ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
297 จ้างเหมาบริการงานแผนเเละวิชาการด้านการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
298 จ้างเหมาบริการงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
299 จ้างเหมาบริการงานด้านพัฒนาเเละจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
300 ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
301 จ้างเหมาบริการผู้ดูเเลเด็กอนุบาลเเละปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
302 จ้างเหมาบริการงานช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
303 เหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน  30 กันยายน 2563
304 จ้างเหมาบริการพนักงานวิเคราะห์นโยบายเเละแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
305 จ้างเหมาบริการพนักงานจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
306 จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำ พร้อมส่งบิล เก็บค่าน้ำประปาเเละเก็บค่าขยะมูลฝอย หมู่ที่ ๕,๑๐,๑๑ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
307 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
308 จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำ พร้อมส่งบิล เก็บค่าน้ำประปาเเละเก็บค่าขยะมูลฝอย หมู่ที่ ๑,๒,๗ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
309 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงเเละหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
310 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
311 จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำ พร้อมส่งบิล เก็บค่าน้ำประปาเเละเก็บค่าขยะมูลฝอย หมู่ที่ ๓,๔,๑๒ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
312 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
313 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๐๔๐๗ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
314 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
315 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ (ศพด.บ้านนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
316 จ้างซ่อมเเซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
317 ซื้อหินผุพร้อมเกลี่ยเรียบถมถนนสายราษฎรบูรณะ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
318 จ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อดำเนินการสำรวจเเละประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
319 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินคอกควายประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
320 ซื้อสนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
321 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท -๒๓๘ ตรัง เเละคู่กรณ๊หมายเลขทะเบียน กต ๗๒๑๒ ตรัง ของนายสุพัฒน์ ทองหอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
322 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่ากง - ท่าเรือ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
323 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ - ๒๔๕๑ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
324 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
325 ซื้อวัสดุอื่น ๆ ตามโครงการจัดการด้านสิ่งเเวดล้อมเเก้ปัญหาขยะ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
326 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเหนือควน 2 ม.12 ต.บ้านนา กว้าง 4 ม. ระยะทาง 240 ม. หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่่า 960 ม.ไหล่ทางหินผุหรือลูกรังทำตามสภาพพื้นที่หรือประมาณหินผุหรือลูกรังไม่น่้อยกว่า 48 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
327 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผู้ช่วยนิค ม.2 ต.บ้านนา กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 250ม. หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000ตรง. ไหล่ทางหินผุหรือลูกรังทำตามสภาพพื้นที่หรือประมาณหินผุหรือลูกรังไม่น้อยกว่า 48.00 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
328 ซื้อพันธ์ุผักสวนครัว ตามโครงการจัดการด้านสิ่งเเวดล้อมเเก้ปัญหาขยะ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
329 ซื้อวัสดุอื่น ๆ ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
330 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
331 จ้างป้ายไวนิลตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
332 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดการด้านสิ่งเเวดล้อมเเก้ปัญหาขยะ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
333 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์เเละเครื่องปริ้นเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
334 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
335 ซ่อมครุภัณฑ์ (สำนักปลัด)  15 กันยายน 2563
336 รถเเม็คโฮตักย้ายขยะลงบ่อพร้อมฝังกลบเเละขุดบ่อขยะเพิ่ม  11 กันยายน 2563
337 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๐๔๐๗ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
338 ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงเเละอัดเปลี่ยนสารเคมีเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีเเห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
339 จ้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.บ้านนา จำนวน 4 ห้อง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
340 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
341 ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
342 ซื้อโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุสำนักงาน ศพด.บ้านหินคอกควาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
343 ซื้อโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนสอนและวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
344 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท - ๒๓๘ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
345 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
346 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายในใส หมู่ที่ 5 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 800.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 สิงหาคม 2563
347 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
348 ซื้อหินผุพร้อมเกลี่ยเรียบถมถนนสายหนองชุมเเสง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
349 ซื้อหินผุพร้อมเกลี่ยเรียบถมถนนสายเกษมราษฎร์ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
350 ซื้อหินผุพร้อมเกลี่ยเรียบถนนสายบ้านนายฉุย เเซ่เลี้ยว หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
351 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
352 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บต - ๒๐๓๒ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
353 จ้างทำกล่องเเสดงความคิดเห็น พร้อมส่งสอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
354 จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำเเบบหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
355 จ้างทำป้ายกิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
356 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำท่อลอดกลมสายนาทุ่ง - หินคอกควาย บริเวณท่อระบายน้ำห้วยน้ำใส หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2563
357 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข - ๙๒๕๙ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2563
358 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๘๒๒๓ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2563
359 จ้างเหมาบริการจัดการงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
360 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายในใส หมู่ที่ 5 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 800.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 กรกฎาคม 2563
361 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายในใส หมู่ที่ 5 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 800.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 กรกฎาคม 2563
362 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายในใส หมู่ที่ 5 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 800.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร  24 กรกฎาคม 2563
363 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการกิจกรรมจิตอาสาร่วมพัฒนารักษาความสะอาดบริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ สายบ้านนา ? หาดสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
364 ซื้อเครื่องดื่ม ตามโครงการกิจกรรมจิตอาสาร่วมพัฒนารักษาความสะอาดบริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ สายบ้านนา - หาดสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
365 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ - ๒๔๕๑ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
366 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
367 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
368 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
369 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
370 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายทอนนายแสง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 500.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กรกฎาคม 2563
371 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายท่านา หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 650.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,250.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กรกฎาคม 2563
372 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายเชื่อมระหว่างหนองปรือ-หนองยายแม็ม หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 400.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กรกฎาคม 2563
373 อาหารเสริม(นม)  15 กรกฎาคม 2563
374 อาหารเสริม(นม)  15 กรกฎาคม 2563
375 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
376 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
377 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
378 จ้างทำตรายาง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
379 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษต่อเนื่องค่าน้ำประปาเเละค่าขยะมูลฝอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
380 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์เเนวทางการปฎิบัติของผู้ปกครองเพื่อป้องกันโรคโควิด - ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
381 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์เเละเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
382 ซื้อพานพุ่มดอกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
383 จ้างเหมาบริการงานแผนเเละวิชาการด้านการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
384 จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานด้านพัฒนาเเละจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
385 จ้างเหมาบริการผู้ดูเเลเด็กอนุบาลเเละปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
386 จ้างเหมาบริการผู้ดูเเลเด็กอนุบาลเเละปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
387 จ้างเหมาบริการผู้ดูเเลเด็กอนุบาลเเละปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
388 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายท่านา หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 650.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,250.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  มิถุนายน  2563
389 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายทอนนายแสง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 500.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  มิถุนายน  2563
390 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายเชื่อมระหว่างหนองปรือ-หนองยายแม็ม หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 400.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตารางเมตร ด้วยวิธี  26  มิถุนายน  2563
391 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายทอนนายแสง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 500.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  มิถุนายน  2563
392 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายท่านา หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 650.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,250.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  มิถุนายน  2563
393 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายเชื่อมระหว่างหนองปรือ-หนองยายแม็ม หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 400.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตารางเมตร ด้วยวิธี  26  มิถุนายน  2563
394 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายทอนนายแสง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 500.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตารางเมตร  23  มิถุนายน  2563
395 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2563
396 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๘๒๒๓ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2563
397 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
398 จ้างย้ายเเละติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2563
399 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2563
400 ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2563
401 จ้างจัดทำตรายาง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
402 ซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บต - ๒๐๓๒ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
403 จ้างเหมาบริการผู้ดูเเลเด็กอนุบาลเเละปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
404 จ้างเหมาบริการผู้ดูเเลเด็กอนุบาลเเละปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
405 จ้างเหมาบริการผู้ดูเเลเด็กอนุบาลเเละปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
406 จ้างเหมาบริการพนักงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2563
407 จ้างการวางท่อระบายน้ำท่อลอดกลมสายซอยราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
408 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
409 จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินคอกควาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
410 จ้างต่อเติมห้องเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2563
411 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
412 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บต - 2032 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
413 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
414 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
415 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
416 จ้างซ่อมเเซมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2563
417 จ้างทำตรายาง อบต.บ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
418 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
419 จ้างโครงการปรับปรุงทำแผ่นที่ภาษี (สำรวจภาคสนาม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
420 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท - ๒๓๘ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
421 จ้างฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
422 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายทอนนายแสง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 500.00 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 เมษายน 2563
423 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายเกาะกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 500.00 เมตร หรือพืิ้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 เมษายน 2563
424 ซื้อวัสดุอื่น ๆ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันเเละควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVIC ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
425 ซื้อเเอลกอออล์เจล ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันเเละควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVIC ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
426 ซื้อวัสดุอื่น ๆ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันเเละควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVIC ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
427 ซื้ออุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
428 ซื้อุชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา อบต.บ้านนา จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
429 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
430 ซื้อวัคซีน เเละวัสดุอื่น ๆ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามเเนวปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
431 ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
432 ซื้อสบู่เหลวล้างมือ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันเเละควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
433 จ้างเหมาสำรวจข้อมูลสัตว์เเละขึ้นทะเบียนสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
434 ซื้อน้ำยาพ่นฆ่าเชื้อตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันเเละควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVIC ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
435 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการเเพทย์ (เเอลกอฮอล์เจล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
436 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
437 จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำ พร้อมส่งบิลเเละเก็บค่าน้ำประปา พร้อมส่งบิลเเละเก็บค่าขยะมูลฝอย หมู่ที่ ๕,๑๐,๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
438 จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำ พร้อมส่งบิลเเละเก็บค่าน้ำประปา พร้อมส่งบิลเเละเก็บค่าขยะมูลฝอย หมู่ที่ ๓,๔,๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
439 จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำ พร้อมส่งบิลเเละเก็บค่าน้ำประปา พร้อมส่งบิลเเละเก็บค่าขยะมูลฝอย หมู่ที่ ๖,๘,๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
440 จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำ พร้อมส่งบิลเเละเก็บค่าน้ำประปา พร้อมส่งบิลเเละเก็บค่าขยะมูลฝอย หมู่ที่ ๑,๒,๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
441 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
442 ซื้อจัดซื้อเต้นท์ที่พักศูนย์พัฒนเด็กเล็กบ้านนา ม.2 ต.บ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
443 จ้างเหมาบริการจัดการงานประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
444 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
445 จ้างเหมาบริการจัดการงานไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
446 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เทอร์โมมิเตอร์ แบบยิงวัดทางหน้าผาก จำนวน 3 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
447 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
448 จ้างจัดทำตรายาง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
449 จ้างซ่อมบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ - ๒๔๕๑ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
450 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายเกาะกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 500.00 เมตร หรือพืิ้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 มีนาคม 2563
451 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายทอนนายแสง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 500.00 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 มีนาคม 2563
452 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายทอนนายแสง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 500.00 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 มีนาคม 2563
453 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายเกาะกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 500.00 เมตร หรือพืิ้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 มีนาคม 2563
454 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
455 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
456 จ้างตักย้ายขยะลงบ่อขยะพร้อมฝังกลบเเละจัดชื้อหินคลุกถมหลุมบ่อทางเข้าบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
457 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายโคกค่าย ม.๒ ต.บ้านนา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 280.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,400 ตรม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
458 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหินรอยเสือ ม.3 ต.บ้านนา กว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 570 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,280 ตรม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
459 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายหนองหอย หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
460 ซื้อวัสดุ ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมเเข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
461 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ เเละเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
462 จ้างต่ออายุโดเมนเนมเเละโฮลติ้งรายปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
463 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
464 จ้างตรายาง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
465 จ้างทำป้ายไวนิล พร้อมแผ่นพับ ตามโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - ๑๙) เเละการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
466 ซื้อวัสดุ ตามโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - ๑๙) เเละการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
467 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปจำนวน 400 ถุง ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
468 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
469 จ้างซ่อมประตูรั้ว อบต.บ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
470 จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
471 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
472 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
473 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บต. ๒๐๓๒ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2563
474 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
475 ซื้อเครื่องพิมพ์ เเบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
476 จ้างเปลี่ยนสารกรองพร้อมล้างหอถังประปาทั้งระบบ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
477 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข - ๙๒๕๙ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
478 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๐๔๐๗ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
479 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายทอนนายแสง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 500.00 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร  20 กุมภาพันธ์ 2563
480 ซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
481 ซื้อเสาไฟฟ้าเเรงต่ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
482 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีตสายเกาะกลาง หมู่ที่ 6  13 กุมภาพันธ์ 2563
483 ซื้อวัสดุดับเพลิง ปี2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
484 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
485 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
486 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายซอยเกษมราษฎร์ 2 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 500.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 มกราคม 2563
487 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายท่ากง 1 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 650.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,600.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 มกราคม 2563
488 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายบ้านปลายนา หมู่ที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 700.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800 ตรม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 มกราคม 2563
489 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายท่ากง 1 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 650.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,600.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 มกราคม 2563
490 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายกุโบว์ หมู่ที่7 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 560.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,240.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 มกราคม 2563
491 จ้างรื้อสารกรองพร้อมล้างหอถังประปาทั้งระบบ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
492 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
493 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
494 ซื้อเครื่องพิมพ์ เเบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
495 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2563
496 จ้างซ่อมขาตั้งถังเก็บน้ำ ๒,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
497 ซื้อถังขยะ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
498 จ้างซ่อมเเอร์สำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
499 ซื้อดินลูรังพร้อมเกลี่ยเรียบถมถนนสายท่าเนียง เชื่อมต่อสุโส๊ะ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
500 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
501 ซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล (ซับเมอร์ส) แบบจุ่มน้ำ ขนาด ๑ แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2563
502 ซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล (ซับเมอร์ส) เเบบจุ่มน้ำ ๑.๕ เเรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2563
503 จ้างซ๋อมบำรุงรักษาเครื่องพริ้นเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2563
504 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายท่ากง 1 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 650.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,600.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 มกราคม 2563
505 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายซอยเกษมราษฎร์ 2 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 500.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid  15 มกราคม 2563
506 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายท่ากง 1 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 650.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,600.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 มกราคม 2563
507 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายบ้านปลายนา หมู่ที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 700.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800 ตรม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 มกราคม 2563
508 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายบ้านปลายนา หมู่ที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 700.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800 ตรม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 มกราคม 2563
509 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายกุโบว์ หมู่ที่7 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 560.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,240.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 มกราคม 2563
510 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายกุโบว์ หมู่ที่7 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 560.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,240.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 มกราคม 2563
511 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายซอยเกษมราษฎร์ 2 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 500.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid  15 มกราคม 2563
512 ซื้อยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๐๔๐๗ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
513 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าบ่อ หมู่ที่ 3 กว้าง 4.00 ม.ระยะทางยาว 185.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 740.00 ตรม. ไหล่ทางหินผุหรือลูกรังทำตามสภาพพื้นที่หรือปริมาณหินผุหรือลูกรังไม่น้อยกว่า 30.00 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
514 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายท่ากง 1 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 650.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,600.00 ตารางเมตร  13 มกราคม 2563
515 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บต - ๒๐๓๒ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
516 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขลฉ - ๖๓๗ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
517 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายหลีม เจริญฤทธิ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านนา ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.ระยะทางยาว 100 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตรม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
518 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านช่างพร้อม หมู่ที่ 1 กว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 250.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตรม.ไหล่ทางหินผุหรือลูกรังทำตามสภาพพื้นที่หรือปริมาณหินผุหรือลูกรังไม่น้อยกว่า 50.00 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
519 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชื่อมระหว่าง หมู่ที่ ๑ เเละหมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
520 จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
521 ซื้อเครื่องพิมพ์ เเบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
522 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
523 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายธันวา หลงขาว หมู่ที่ 6 กว้าง4.00ม.ระยะทางยาว 150.00ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตรม. ไหล่ทางหินผุหรือลูกรังทำตามสภาพพื้นที่หรือปริมาณหินผุหรือลูกรังไม่น้อยกว่า 30.00 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
524 เช่าเครื่องเสียง ตามโครงการจัดงานวันเด็กเเห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
525 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
526 จ้างเหมาเต็นท์ เวที เเละอุปกรณ์ อื่น ๆ ตามโครงการจัดงานวันเด็กเเห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
527 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
528 จ้างทำป้าย เเละจุดภ่ายภาพ ตามโครงการจัดงานวันเด็กเเห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
529 จ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 9 ในตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
530 จ้างรถเเทกเตอร์เเบบล้อยางขนย้ายขยะเข้าบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
531 เช่าสถานที่ทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
532 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
533 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลังวัด หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 580.00 เมตร โดยการถมหินผุหรือลูกรังเกลี่ยเรียบพร้อมบดทับ,ฝังท่อระบายน้ำ ศก 0.60 เมตร จำนวน 8 ท่อน ตำแหน่งฝังท่อระบุภายหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
534 จ้างเหมาบริการพนักงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
535 จ้างเหมาบริการผู้ดูเเลเด็กอนุบาลเเละปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
536 จ้างเหมาบริการงานช่วยเหลือดูเเลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
537 จ้างเหมาทำความสะอาด ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ในเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖ภ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2562
538 จ้างจัดนิทรรศการ ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ในเด็กเล็กก่อนวัยเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2562
539 ซื้ออุปกรณ์การเเข่งขัน ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ในเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2562
540 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์เเละอื่น ๆ ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ในเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ปีงประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2562
541 จ้างเช่าเต็นท์ ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ในเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2562
542 จ้างเช่าเครื่องเสียง ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ในเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2562
543 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2562
544 ซื้ออุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2562
545 ซื้อหมึกพิมพ์ปริ้นเตอร์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2562
546 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2562
547 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ณรงค์ป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2562
548 ซื้อวัสดุเครื่องเเต่งกายพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2562
549 ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร ตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฎิบัติงานเเก่บุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2562
550 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2562
551 จ้างเหมายานพาหนะ ตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฎิบัติงานเเก่บุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2562
552 ซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2562
553 ซื้อหินผุพร้อมเกลี่ยเรียบถมถนนสายบ้านนายวารินทร์ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2562
554 ซื้อวัสดุอืน ๆ ตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฎิบัติงานเเก่บุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2562
555 ซื้อหินผุพร้อมเกลี่ยเรียบถมถนนสายหลุ่มหว้า หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2562
556 ซื้อหินผุพร้อมเกลี่ยเรียบถมถนนสายในใส หมู่ ๑๒ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2562
557 ซื้อหินผุพร้อมเกลี่ยเรียบถมถนนสายลุ่มนา หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤศจิกายน 2562
558 ซื้อหินผุพร้อมเกลี่ยเรียบถมถนนสายลุ่มธง หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2562
559 ซื้อครุภัณฑ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤศจิกายน 2562
560 ซื้อไฟกระพริบพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2562
561 จ้างซ่อมเเซ่มบอร์ดทำเนียบโครงสร้างข้าราชการเเละพนักงาน อบต.บ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2562
562 ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2562
563 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข - ๙๒๕๙ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2562
564 ซื้อหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบถมถนนสายหลังวัดหินคอกควาย หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2562
565 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2562
566 ซื้อจัดชื้อยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2562
567 จ้างจัดจ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินคอกควาย ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2562
568 จ้างจัดจ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2562
569 จ้างเย็บเล่มเข้าปกเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2562
570 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2562
571 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2562
572 ซื้อหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบถมถนนสายทอนนายเเสง หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ตุลาคม 2562
573 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2562
574 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2562
575 จ้างซ่อมเปลี่ยนเเบตเตอรี่เเละท่อไฮโดรลิกรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๐๔๐๗ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ตุลาคม 2562
576 จ้างเหมาบริการจัดการงานไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
577 จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำ พร้อมส่งบิลเเละเก็บค่าน้ำประปา พร้อมส่งบิลเเละเก็บค่าขยะมูลฝอย หมู่ที่ ๖,๘,๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
578 จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำ พร้อมส่งบิลเเละเก็บค่าน้ำประปา พร้อมส่งบิลเเละเก็บค่าขยะมูลฝอย หมู่ที่ ๓,๔,๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
579 จ้างจ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำ พร้อมส่งบิลเเละเก็บค่าน้ำประปา พร้อมส่งบิลเเละเก็บค่าขยะมูลฝอย หมู่ที่ ๕,๑๐,๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
580 จ้างจ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำ พร้อมส่งบิลเเละเก็บค่าน้ำประปา พร้อมส่งบิลเเละเก็บค่าขยะมูลฝอย หมู่ที่ ๑,๒,๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
581 จ้างเหมาบริการจัดการงานมาตรน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
582 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
583 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันเเละรายสัปดาห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
584 เหมาบริการจัดการงานประปาหมู่บ้าน  1 ตุลาคม 2562
585 จ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
586 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกน้ำ บต 2032 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
587 ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
588 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
589 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกุโบว์ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2562
590 จ้างจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 0.8 2 เมตร ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็ก ศพด.บ้านหินคอกควาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2562
591 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายเคียง-เกาะกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 250.00เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000.00ตารางเมตร ฝั่งท่อลอดกลม ศก.0.60 เมตร จำนวน 6 ท่อน (ระบุตำแหน่งภายหลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2562
592 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายเคียง-เกาะกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 250.00เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000.00ตารางเมตร ฝั่งท่อลอดกลม ศก.0.60 เมตร จำนวน 6 ท่อน (ระบุตำแหน่งภายหลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2562
593 ซื้องานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
594 ซื้องานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินคอกควาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
595 ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)  23 กันยายน 2562
596 จ้างค้าป้ายไวนิล ขนาด 0.8 2 เมตร ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
597 จ้างถ่ายเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
598 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
599 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเหนือควน ๑ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๑๕.๐๐เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๖๐.๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
600 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยศิริกุล หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
601 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียนบ้านหัวควน หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
602 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
603 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายเคียง-เกาะกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 250.00เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000.00ตารางเมตร ฝั่งท่อลอดกลม ศก.0.60 เมตร จำนวน 6 ท่อน (ระบุตำแหน่งภายหลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
604 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2562
605 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2562
606 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2562
607 จ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2562
608 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๘๒๒๓ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2562
609 ซื้อจัดหนังสือเสริมประสบการณ์ 4 สาระ ชุสนุกเล่น เก่งคิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2562
610 จ้างถ่ายเอกสาร ตามโครงการส่งเสริมสภาเด็กเเละเยาวชนตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2562
611 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการส่งเสริมสภาเด็กเเละเยาวชนตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2562
612 ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร พร้อมสกรีน ตามโครงการส่งเสริมสภาเด็กเเละเยาวชนตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2562
613 ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษา หนังสือเสริมประสบการณ์ ๔ สาระ ชุดสนุกเล่น เก่งคิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินคอกควาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2562
614 จ้างเช่ารถตู้ ตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินคอกควาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2562
615 ซื้อวัสดุอื่น ๆ ตามโครงการส่งเสริมสภาเด็กเเละเยาวชนตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2562
616 จ้างป้ายไวนิล ขนาด 0.80 2.00 เมตร โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินคอกควาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
617 จ้างจ้างเหมารถ ทัวร์ ตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
618 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 0.802.50 เมตร โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
619 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
620 ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร พร้อมสกรีน คามโครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
621 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
622 ซื้อวัสดุอื่น ๆ ตามโครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
623 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
624 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
625 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
626 จ้างถ่ายเอกสาร ตามโครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
627 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยวรรณา หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 420.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,100 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 กันยายน 2562
628 ซื้อเครื่องอ่านบัตรเเบบเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2562
629 จ้างตามโครงการปูหญ้าเทียมบนพื้นดินบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2562
630 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยวรรณา หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 420.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,100 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 สิงหาคม 2562
631 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายไสว หมู่ที่ 10 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 220.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินผุหรือลูกรังทำตามสภาพพื้นที่หรือปริมาณหินผุหรือลูกรังไม่น้อยกว่า 33.00 ลบ.ม.สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2562
632 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยวรรณา หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 420.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,100 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 สิงหาคม 2562
633 จ้างเหมารถทัวร์โดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น ตามโครงการฝึกอบรมประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2562
634 ซื้อวัสดุอื่น ๆ ตามโครงการฝึกอบรมประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
635 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยวรรณา หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 420.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,100 ตารางเมตร  21 สิงหาคม 2562
636 จ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อดำเนินการสำรวจเเละประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
637 ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร ตามโครงการฝึกอบรมประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
638 ซื้อของสมนาคุณ ตามโครงการฝึกอบรมประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
639 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการฝึกอบรมประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
640 ซื้อวัสดุ ตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2562
641 จ้างโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีเเละทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2562
642 จ้างโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีเเละทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2562
643 จ้างป้ายไวนิล ตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2562
644 จ้างโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีเเละทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2562
645 ซื้อวัสดุ ตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
646 จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรมตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
647 จ้างป้ายไวนิล ตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
648 จ้างเหมาเต็นท์ ตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
649 ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารพร้อมสกรีน ตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
650 ซื้อพันธ์ูปลา ตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
651 ซื้อพันธ์กล้าไม้ เเละวัสดุอื่น ๆ ตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
652 จ้างซ่อมเเซมบอร์ดประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2562
653 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2562
654 ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2562
655 จ้างซ่อมเเซมอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางเเจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2562
656 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสา่ร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
657 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข - ๙๒๕๙ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
658 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
659 จ้างซ่อมเเซมบอร์ดประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2562
660 จ้างซ่อมเเซมบอร์ดประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2562
661 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกคอนกรีตสายสำนักสงฆ์ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอปะหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 408.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,040.00 เมตร ตารางเมตร ฝั่งท่อลอดกลม ศก.1.00 เมตร จำนวน 24 ท่อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 กรกฎาคม 2562
662 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกียรติวินัย หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 240.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2562
663 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2562
664 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายกุโบว์ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 500.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 กรกฎาคม 2562
665 ซื้อจัดซื้อเต้นท์ที่พักศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา ม.2 จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2562
666 ซื้อจัดซื้อเต้นท์ที่พักศูนย์พัฒนเด็กเล็กบ้านนา ม.2 ต.บ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2562
667 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2562
668 ซื้อวัสดุอื่น ๆ ตามโครงการเครือข่ายจิตอาสาดูเเลผู้สูงอายุ - คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2562
669 จ้างเช่าเต็นท์เเละแผ่นปูพื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2562
670 ซื้อค่าเศษผักสำหรับทำน้ำหมักชีวภาพ ตามโครงการจัดการด้านสิ่งเเวดล้อมเเก้ปัญหาขยะ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2562
671 จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดการด้านสิ่งเเวดล้อมเเก้ปัญหาขยะ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2562
672 ซื้อวัสดุอื่น ๆ ตามโครงการจัดการสิ่งเเวดล้อมเเก้ปัญหาขยะ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2562
673 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ เพื่อเเก้ปัญหาน้ำท่วมถนนสายหนองโต๊ะ - แหลมเคียนคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2562
674 ซื้ออาหารว่างเเละเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดการสิ่งเเวดล้อมเเก้ปัญหาขยะ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2562
675 ซื้อมูลไก่ มูลวัว ตามโครงการจัดการด้านสิ่งเเวดล้อมเเก้ปัญหาขยะ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2562
676 ซื้อจัดซื้อยางมะตอย จำนวน 300 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2562
677 ซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นทองอุไร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2562
678 จ้างเหมารถตู้ ตามโครงการเครือข่ายจิตอาสาดูเเลผู้สูงอายุ - คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2562
679 ซื้อถังคัดเเยกขยะ ตามโครงการจัดการด้านสิ่งเเวดล้อมเเก้ปัญหาขยะ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2562
680 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๘๒๒๓ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2562
681 จ้างทำป้าย ตามโครงการปรับสภาพเเวดล้อมเเละสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมเเละปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2562
682 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2562
683 ซื้อวัสดุ ตามโครงการปรับสภาพเเวดล้อมเเละสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมเเละปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2562
684 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2562
685 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2562
686 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2562
687 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2562
688 ซื้อเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิงหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2562
689 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2562
690 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกคอนกรีตสายสำนักสงฆ์ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอปะหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 408.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,040.00 เมตร ตารางเมตร ฝั่งท่อลอดกลม ศก.1.00 เมตร จำนวน 24 ท่  21  มิถุนายน  2562
691 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายกุโบว์ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 500.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  มิถุนายน  2562
692 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกคอนกรีตสายสำนักสงฆ์ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอปะหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 408.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,040.00 เมตร ตารางเมตร ฝั่งท่อลอดกลม ศก.1.00 เมตร จำนวน 24 ท่  21  มิถุนายน  2562
693 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายกุโบว์ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 500.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  มิถุนายน  2562
694 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกคอนกรีตสายสำนักสงฆ์ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอปะหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 408.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,040.00 เมตร ตารางเมตร ฝั่งท่อลอดกลม ศก.1.00 เมตร จำนวน 24 ท่อน  19  มิถุนายน  2562
695 จ้างซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ รุ่น CP๓๐๕d (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2562
696 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากทางบ้านช่างพร้อม หมู่ที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 250.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2562
697 จ้างจัดทำตรายาง สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2562
698 จ้างจัดทำตรายาง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2562
699 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๐๔๐๙ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2562
700 ซื้อพรมปูพื้นรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๙๒๕๙ - กท ๒๓๘ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2562
701 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
702 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข - ๙๒๕๙ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
703 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๐๔๐๗ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
704 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2562
705 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2562
706 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บต - ๒๐๓๒ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2562
707 ซื้อค่าวัสดุ อาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2562
708 ซื้อเสื้อกีฬา ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมเเข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2562
709 จ้างเหมาพาหนะ ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมเเข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2562
710 ซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินคอกควาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2562
711 ค่าวัสดุ อาหารเสริม(นม)  27 พฤษภาคม 2562
712 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2562
713 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท - ๒๓๘ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2562
714 ซื้อหินผุเพื่อถมถนนทางเข้าบ่อทิ้งขยะ หมู่ที่ ๕ พร้อมปรับเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2562
715 จ้างขออนุมัติจ้างฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามแนวปณิฐานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภารณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2562
716 ซื้อพานพุ่มดอกไม้ ตามโครงการถนนเฉลิมพระเกียรติฯ สายบ้านนา - หาดสำราญ ๑ อำเภอ ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2562
717 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการถนนเฉลิมพระเกียรติ ฯ สายบ้านนา - หาดสำราญ ๑ อำเภอ ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2562
718 จ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2562
719 จ้างซ่อมเเซมเก้าอี้ผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2562
720 ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2562
721 จ้างโครงการย้ายหอถังประปา ม.6 ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2562
722 ซื้ออุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2562
723 ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2562
724 ซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมพิธีละศีลอดในเดือนรอมฎอน ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2562
725 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เข็มฉีดยาเเละกระบอกยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2562
726 ซื้อจัดชื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท -๒๓๘ ตรัง เเละ หมายเลขทะเบียน กฉ - ๒๔๕๑ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2562
727 จ้างตักย้ายขยะลงบ่อขยะพร้อมฝังกลบเเละปรับเกลี่ยดินรอบคันบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2562
728 ซื้อหมึกพิมพ์ปริ้นเตอร์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2562
729 จ้างเช่าสถานที่ ตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฎิบัติงานเเก่บุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2562
730 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฎิบัติงานเเก่บุคลกรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2562
731 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
732 จ้างเหมาสำรวจข้อมูลสัตว์เเละขึ้นทะเบียนสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
733 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองหอย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 220.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2562
734 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองหอย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 220.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2562
735 จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำทางศาสนาอิสลาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2562
736 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายคลองสะบ้าหมู่ 4 กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 610 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 มีนาคม 2562
737 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2562
738 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2562
739 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2562
740 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีต ถนนสายท่านา หมู่ที่11 กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 290 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 มีนาคม 2562
741 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2562
742 จ้างบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2562
743 จ้างเหมารถทัวร์ ตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำทางศาสนาอิสลาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2562
744 จ้างรถเเทรกเตอร์ขนย้ายขยะเข้าบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2562