ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างรถแบ็คโฮขุดรื้อซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
2 ซื้อเครื่องอุปโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
3 จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
4 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
5 จ้างแบ็คโฮขุดรื้อเพื่อซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
6 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการหมายเลขทะเบียน บจ-1069 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
9 จ้างต่อเติมกันสาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
10 จ้างต่อเติมกันสาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
11 จ้างต่อเติมกันสาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
12 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
16 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายลำไห - มุดสีดา หมู่ที่ ๓ ตำบลโพรงจระเข้ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,300 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก  14 กันยายน 2564
17 จ้างซ่อมแซมห้องน้ำำของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
18 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
19 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
20 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
21 ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
22 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
23 จ้างจ้างซักผ้าที่ใช้ในงานรัฐพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
24 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน กท 6047 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
25 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
26 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
27 จ้างซ่อมแซมแผงกั้นจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
28 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
29 จ้างแบ็คโฮขุดรื้อซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
30 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค (416-62-0029) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
31 ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
32 ซื้อเครื่องบริโภค (ถุงยังชัพ) ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อบ(ช่วยเหลือประชาชน กรณีได้รับผลกระทบจากการกักตนตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
33 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการหมายเลขทะเบียน กค-4338 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
34 ซ่อมเปลี่ยนยางรถรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน (EMS)  26 สิงหาคม 2564
35 ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายลำไห - มุดสีดา หมู่ที่ ๓ ตำบลโพรงจระเข้ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,300 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง  26 สิงหาคม 2564
36 จ้างแบ๊คโฮขุดรื้อซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ ๔ (ถนนสายห้วยสอใต้- ท่าหนุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
37 จ้างเหมาแแบ๊คโฮขุดรื้อท่อส่งน้ำประปาาภูเขา หมู่ทที่ 6 บริเวณโรยางพารา (ถนนสายโคกทรายใต้ - บ้านหน้าควนน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
38 จ้างแบ็คโฮขุดรื้อซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่6 ก่อนถึงท่อลอดกลม (ถนนสายโคกทรายใตั - หน้าควน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
39 จ้างแบ็คโฮขุดรื้อซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ ๖ ก่อนถึงท่อลอดกลม (ถนนสายโคกทรายใต้ - หน้าควน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
40 จ้างแบ็คโฮขุดรื้อซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ ๖ จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
41 จ้างแบ็คโฮขุดรื้อซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่6 ก่อนถึงท่อลอดกลม (ถนนสายโคกทรายใตั - หน้าควน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
42 จ้างแบ็คโฮขุดรื้อซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
43 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
44 จ้างจ้างแบ็คโฮขุดรื้อซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา (ถนนสายโคกทรายใต้ - บ้านหน้าควน) หมู่ที่ 6 ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
45 ซื้อวัสดุส่งเสริมอาชีพการปลูกผักสวนครัวและพืชสมุนไพร โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
46 ซื้อวัสดุส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลา โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
47 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ (สายในบ้าน - นาชุมเห็ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
48 จ้างแบ็คโฮขุดรื้อซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ ๖ จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
49 จ้างแบ็คโฮขุดรื้อซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ ๖ จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
50 จ้างจ้างซักผ้าที่ใช้ในงานรัฐพิธีต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
51 จ้างจ้างแบ็คโฮจุดรื้อท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ ๖ ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
52 ซื้อ่ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
53 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (สายหนองโต๊ะทอง-นาปรือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
54 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
55 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๒ (สายเกาะตอ-ลำไห) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
56 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปภูเขา หมู่ที่ ๔ บริเวณถังเก็บน้ำ(ถนนสายห้วยสอใต้-ท่าหนุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
57 ซื้อวัสดุงานรัฐพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
58 จ้างทำป้ายไวนิล พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
59 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
60 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
61 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
62 ซื้อพันธ์ุไม้ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
63 จ้างปรับปรุงและเตรียมพื้นที่ริมรอบหนองน้ำโพรงจระเข้ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
64 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
65 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
66 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๓ (สายลำไห-มุดสีดา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
67 จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร (หมู่ที่ ๓ จำนวน ๖ จุด หมู่ที่ ๗ จำนวน ๑ จุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
68 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7(สายห้วยเจ-ควนเคียนค้อม ตอน.3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
69 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการ เข้าวัดปฏิบัติธรรม วัดธรรมสวนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
70 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการถวายเทียนจำพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
71 จ้างทำป้ายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
72 จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
73 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2564
74 จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 4 (สายห้วยสอใต้-หน้าควน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
75 ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2564
76 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
77 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการหมายเลขทะเบียน กน 791 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
78 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขาหมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
79 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการหมายเลขทะเบียน กค-4338 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
80 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการหมายเลขทะเบียน กค 4338 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
81 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา จำนวน ๑ จุด บริเวณ หมู่ที่ ๖ ก่อนถึงท่อลอดเหลี่ยม (ถนนสายโคกทรายใต้ - หน้าควน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
82 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
83 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
84 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
85 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑ จุด (บริเวณบ้านนายพยุงศักดิ์ รัฐกาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
86 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
87 ซื้อวัสดุตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อย (ช่วยเหลือประชาชน กรณ๊ได้รับผลกระทบจากการกักตนตามาตรการป้ิองกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2564
88 ซื้อวัสดุตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อย(ช่วยเหลือประชาชน กรณีได้รับผลกระทบจากการกักตนตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพ่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2564
89 ซื้อวัสดุตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อย(ช่วยเหลือประชาชน กรณีได้รับผลกระทบจากการกักตนตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพ่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2564
90 ซื้อหินผุซ่อมแซมถนนที่พังเสียหายหมู่ที่6 (เลียบชลประทาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
91 ซื้ออาหารเสริม(นม) ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
92 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
93 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
94 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
95 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
96 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
97 จ้างโครงการปรับปรุงคันตลิ่ง (คลองไหนุ้ยริมถนนสายคลองชลประทาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
98 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการหมายเลขทะเบียน กท ๙๐๔๗ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
99 จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินผุ หมู่ที่ 4 (สายไพรสวรรค์-ยูงงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
100 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
101 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลข 416-62-0031และ เครื่องสำรองไฟ 484-62-0012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
102 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ (กิจกรรมประชาสัมพันธ์ เฝ้่ระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
103 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ(กิจกรรมประชาสัมพันธ์ เฝ้่ระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
104 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
105 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
106 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
107 จ้างทำป้ายไวนิล พบเห็น การทุจริต และประพฤติมิชอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
108 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอรฺ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
109 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
110 ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ (กิจกรรมเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
111 ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ (กิจกรรมเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
112 ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
113 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
114 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
115 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
116 จ้างเป่าล้างบ่อบาดาล หมู่ที่ ๗ จำนวน ๑ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
117 จ้างเป่าล้างบ่อบาดาล หมู่ที่ ๗ จำนวน ๑ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
118 จ้างเป่าล้างบ่อบาดาล หมู่ที่ ๗ จำนวน ๑ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
119 ซื้อพระบรมฉายาลักษ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จำนวน 1 พระรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
120 จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
121 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
122 สอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกทรายเหนือ ประจำภาคเรียนที่ 2/2557  7 เมษายน 2564
123 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
124 จ้างโครงการปรับปรุงท่อประปาภูเขา หมู่ที่ 1 (หนองชุมแสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
125 จ้างโครงการปรับปรุงท่อประปาภูเขา หมู่ที่ 1 (สายในบ้าน-นาชุมเห็ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
126 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
127 ซื้อวัสดุสำหรับใช้งานรัฐพิธ๊ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2564
128 เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมไฟส่องสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2564
129 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2564
130 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2564
131 จ้างโครงการปรับปรุงท่อประปาภูเขา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2564
132 จ้างโครงการปรับปรุงท่อประปาภูเขา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
133 จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันรำลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
134 จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันรำลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
135 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
136 จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันรำลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
137 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-55-0007ซ่อมเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0013 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
138 โครงการปรับปรุงท่อประปาภูเขา หมู่ที ๒  25 มีนาคม 2564
139 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
140 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
141 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
142 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การให้บริการของกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
143 จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
144 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
145 ครุภัณฑ์สำนักงาน  22 มีนาคม 2564
146 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
147 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
148 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๕-๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
149 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๕-๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
150 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
151 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๕-๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
152 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
153 ปรับปรุงระบบสูบน้ำบาดาล หมู่ที่ 7  8 มีนาคม 2564
154 จ้างรื้อถอนและขนย้ายเสาไฟฟ้าสาธารณะ 9 เมตร จำนวน 13 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2564
155 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2564
156 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2564
157 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2564
158 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
159 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน กค 4338 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
160 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการหมายเลขทะเบียน 81-0880 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
161 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการหมายเลขทะเบียน 81-0880 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
162 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
163 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการหมายเลขทะเบียน 81-0880 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
164 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
165 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา จำนวน1 จุด (บริเวณ ทางขึ้นฝายลำพิกุล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
166 ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
167 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อนำไปซ่อมแซมห้องน้ำของ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
168 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อนำไปซ่อมแซมห้องน้ำของ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
169 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา จำนวน 1 จุด บริเวณถนนสายศิลาทองตรงบริเวณริมถนนทางขึ้นฝายหัวยหิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
170 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน กค 4338 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
171 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
172 ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
173 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
174 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
175 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-57-0012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
176 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา บริเวณถนนสายศิลาทอง (ทางขึ้นฝ่ายหัวยหิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
177 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
178 ซื้อก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
179 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
180 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
181 จ้างล้างเครื่องปรับอากาศและเติมน้ำยาแอร์ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
182 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
183 จ้างจ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ไฟเสาแขน หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 87 และย้ายไฟเสาแขน หมู่ที่ 4 ,หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
184 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการหมายเลขทะเบียน บจ-1069 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
185 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
186 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
187 จ้างเปลี่ยนทรายกรองน้ำ ระบบประปาหอถัง จำนวน ๔ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
188 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการบริหารจัดการขยะในตำบล (กิจกรรมขยะแลกของ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
189 ซื้อเครื่องเสียงออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
190 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ โครงการบริหารจัดการขยะในตำบล (กิจกรรมขยะแลกของ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
191 ซื้อของอุปโภค บริโภค สำหรับนำมาแลกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
192 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ไฟเสาแชน หมู่ที่ ๑ - ๓ และย้ายไฟเสาแชน หมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
193 จ้างรถแบ็คโฮขุดรื้อซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขาสายห้วยสอใต้-หน้าควน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
194 จ้างทำเว็ปไซต์และดูแลระบบเว็ปไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
195 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เสาสูง ๙ เมตร จำนวน ๑๕ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
196 ซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
197 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เสียภาษี ประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
198 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
199 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
200 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
201 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
202 ซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา บริเวณถนนโคกทรายใต้ - หน้าควน ก่อ่นถึงท่อเหลี่ยม หมู่ที่ ๖  4 มกราคม 2564
203 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลสวัสดีปีใหม่ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
204 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
205 จ้างทำป้ายไวนิล สวัสดีปีใหม่ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
206 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลสวัสดีปีใหม่ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
207 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา(บริเวณบ้านโคกทรายใต้-ในควน ร้านค้านายเฉลิมพล กัมมารกูล) หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
208 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
209 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาบริเวณถนนสายศิลาทอง ทางขึ้นฝ่ายหัวยหิน  25 ธันวาคม 2563
210 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา บริเวณหมู่ ๒ จำนวน ๑ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
211 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน กน ๗๙๑ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
212 จ้างรถแบ็คโฮขุดรื้อซ่อมแซมระบบประปาภูเขาถนนสายศิลาทอง หมู่ที่ 6 จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
213 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
214 จ้างทำตรายาง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
215 จ้างจ้างรถแบ็คโฮขุดรื้อซ่อมแซมระบบประปาสายศิลาทอง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
216 จ้างจ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ 6 (บริเวณบ้านนายสุเมธ รัฐกาล ข้างบ้านผู้ใหญ่วร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
217 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
218 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ ๒ บริเวณบ้านนางเหงียบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
219 ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
220 จ้างซ่อมคอมพิวเตอรฺ์โน๊ตบุ๊ค acer ๔๑๖-๖๒-๐๐๒๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
221 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
222 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
223 ซื้อวัสดุตามโครงการบริหารจัดการขยะในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
224 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
225 จ้างจ้างซ่อมบำรุงรถรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน 1669 หมายเลขทะเบียน กท-9047 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
226 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
227 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
228 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
229 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการบริหารจัดการขยะในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
230 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน กค 4338 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
231 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
232 ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
233 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
234 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
235 ซื้ออาหารเสริม(นม)  4 ธันวาคม 2563
236 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ เพื่อซ่อมแซมระบบประปาหอถ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
237 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
238 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
239 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ เพื่อซ่อมแซมระบบประปาหอถ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
240 จ้างจ้างเหมารถแบ็คโฮขุดรื้อซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 6 (ถนนสายศิลาทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
241 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
242 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายบการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
243 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
244 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
245 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
246 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน กท-9047 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
247 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
248 จ้างโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
249 ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
250 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
251 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
252 จ้างจ้างรถแบ็คโฮขุดรื้อซ่อมแซมท่อส่งน้ำระบบประปา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
253 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา จำนวน 2 จุด (๑.บริเวณถนนสายศิลาทอง ๒.บริเวณบ้านหมอแคล้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2563
254 จ้างซ่อมแซม บำรุงรักษารถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 81-0880 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
255 ซื้อวัสดุอื่นๆ สำหรับใช้ในโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
256 จ้างทำสายสะพายหนูน้อยนพมาศ โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
257 ซื้อของขวัญสำหรับชุดการแสดงและของรางวัลหนูน้อยนพมาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
258 เช่าเวทีการแสดง เครื่องเสียง ไฟ แสง สี พร้อมเครื่องกำเนิดไฟ และเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมจัดตกแต่งสถานที่ลอยกระทงพร้อมติดตั้งไฟรอบบริเวณงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
259 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลโครงการ สืบสานประเพณีวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
260 จ้างซ่อมแซม บำรุงรักษารถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 81-0880 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
261 ซื้อพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
262 จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
263 จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 81-0880 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
264 ซื้อภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร พร้อมกรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2563
265 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2563
266 จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า  2 ตุลาคม 2563
267 จัดซื้อรถกระเช้าำฟฟ้า รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค  2 ตุลาคม 2563
268 จัดซื้อรถกระเช้าำฟฟ้า รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค  2 ตุลาคม 2563
269 จัดซื้อรถกระเช้าำฟฟ้า รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค  1 ตุลาคม 2563
270 จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค  1 ตุลาคม 2563
271 จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค  1 ตุลาคม 2563
272 ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
273 จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเสาสูง 9 เมตร หมู่ที่ 6 จำนวน 4 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
274 จ้างเหมารถแบ็คโฮ ขุดรื้อซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
275 ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
276 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
277 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา (บริเวณบ้านนายหมัดเกบ ฤทธิ์่หมุน) หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
278 จ้างจ้างปรับพื้นที่รอบอาคารอเนกประสงค์ อบต.โพรงจระเข้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
279 จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเสาสูง 9 เมตร หมู่ที่ 7 จำนวน 4 ต้น พร้อมตัวควบคุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
280 จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเสาสูง 9 เมตร หมู่ที่ 3 จำนวน 4 ต้น พร้อมตัวควบคุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
281 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
282 ซื้อวัสดุดไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
283 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา (บริเวณบ้านนายหมัดเกบ ฤทธิ์่หมุน) หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
284 จ้างถ่ายเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
285 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
286 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา(บริเวณสวนยางบ้านนายปลื้ม ด้วงหมุน) หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
287 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
288 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
289 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
290 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
291 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
292 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการปลูกจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ ธนาคารขยะ ขยะรีไซเคิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
293 ซื้อตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
294 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
295 จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณธเสาสูง 9 เมตร หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
296 จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเสาสูง 9 เมตร หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
297 ซื้อจัดซื้อตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
298 ซื้อตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
299 ซื้อจัดซื้อตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
300 ซื้อวัสดุตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
301 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
302 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา (บริเวณบ้านนายหมัด สังช์ขาว) หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
303 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
304 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการหมายเลขทะเบียน บจ 1069 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
305 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
306 จ้างรถแบ็คโฮซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
307 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
308 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
309 จ้างจ้างตามโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
310 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการครอบครัวสุขสันต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2563
311 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการครอบครัวสุขสันต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2563
312 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในตำบลโพรงจระเข้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
313 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
314 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในตำบลโพรงจระเข้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
315 จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
316 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการครอบครัวสุขสันต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
317 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการครอบครัวสุขสันต์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
318 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในตำบลโพรงจระเข้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
319 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในตำบลโพรงจระเข้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
320 จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเสาสูง 9 เมตร หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
321 เช่าเต้นท์ โต๊ะพร้อมเก้าอี้ ตามโครงการครอบครัวสุชสันต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
322 จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเสาสูง 9 เมตร หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
323 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
324 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
325 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
326 จ้างทำตรายาง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
327 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ เครื่องหาพิกัดดาวเทียม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
328 จ้างซ่อมแซมระบบประปา หมู่ 7 บ้านโหลีะคล้า และหมู่ 4 บ้านโคกทรายเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
329 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
330 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
331 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา (บริเวณถนนสายห้วยสอใต้ - ท่าหนุน)หมู่ที่ 4 ตำบลโพรงจระเข้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
332 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
333 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
334 ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
335 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมชุดปฏิิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
336 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำระบบประปาภูเขา (บริเวณถนนสายศิลาทอง ) หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
337 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การฝึกภาคปฏิบัติ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
338 จ้างถ่ายเอกสารคู่มือจิตอาสาภัยพิบัติจังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
339 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
340 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
341 จ้างทำป้ายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
342 จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2563
343 จ้างซ่อมแซมถนนสายลำไห- หนองโต๊ะเสน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
344 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
345 ซื้อวัสดุจัดรัฐพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
346 ซื้อวัสดุจัดงานรัฐพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
347 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
348 จ้างแบ็คโฮ ขุดรื้อซ่อมแซมระบบประปา (บริเวณถนนสายโคกทรายใต้-ในควน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
349 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเเขา (บริเวณบ้านนายอรุณ เพ็ชรหิน) หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
350 ซื้อวัสดุจัดงานรัฐพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
351 จ้างเหมารถแบ็คโฮขุดรื้อซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
352 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
353 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
354 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 416-56-0008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
355 จ้างทำป้ายไวนิล พระราชปณิธาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
356 ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
357 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
358 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จำนวน 3 สายและโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  30 กรกฎาคม 2563
359 จ้างแบ็คโฮ ขุดรื้อซ่อมแซมท่อประปา (หน้าโรงอบยาง หน้าควน) หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
360 จ้างแบ็คโฮ ขุดรื้อซ่อมแซมท่อประปา (หน้าโรงอบยาง หน้าควน) หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
361 จ้างแบ็คโฮ ขุดรื้อซ่อมแซมท่อประปา (หน้าโรงอบยาง หน้าควน) หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
362 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
363 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
364 จ้างแบ็คโฮ ขุดรื้อซ่อมแซมระบบประปา (ทางขึ้นฝายห้วยหิน) หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
365 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2563
366 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2563
367 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
368 ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
369 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
370 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
371 ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
372 ซื้อวัสดุดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
373 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
374 จ้างจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
375 จ้างจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
376 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
377 ซื้อต้นทุเรียน ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
378 จ้างแบ็คโฮขุดรื้อ ซ่อมแซมระบบประปา(หัวสะพานบ้านหน้าควน)หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
379 จ้างแบ็คโฮ ขุดรื้อซ่อมแซมระบบประปา (ทางขึ้นฝ่ายห้วยหิน ) หมู่ท่ี่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
380 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
381 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมวางท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
382 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
383 จ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา(หนองโต๊ะมาก) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
384 จ้างแบ็คโฮ ขุดรื้อซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
385 จ้างซ่อมบำรุงรถรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน (EMS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
386 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน กน 791 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
387 จ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่สีเขียวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
388 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
389 ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
390 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ แบบไฟแขน หมู่ 1-7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
391 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
392 จ้างจ้างแบ็คโฮขุดรื้อซ่อมแซมระบบประปา หมู่ 6 จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
393 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
394 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ 6 ตำบลโพรงจระเข้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2563
395 ทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2563  23  มิถุนายน  2563
396 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2563
397 ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2563
398 ซื้อเครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค์ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
399 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2563
400 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในตำบลโพรงจระเข้ (กิจกรรมผ้ามัดย้่อมจากสีธรรมชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2563
401 ซื้อวัสดุงานรัฐพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2563
402 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในตำบลโพรงจระเข้ (กิจกรรมผ้ามัดย้อมด้วยสีธรรมชาติ) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2563
403 ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2563
404 จ้างแบ็คโฮขุดรื้อซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
405 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (น้ำยาพ่นหมอกควัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2563
406 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้กและเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2563
407 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เสาสูง ๙ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
408 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
409 จ้างซ่อมแซมน้ำกัดเซาะถนนสายศิลาทอง หมู่ที่ 6 ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอโพรงจระเข้จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
410 จ้างซ่อมวิทยุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2563
411 จ้างจ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเชา หมู่ที่ 4 ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2563
412 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ 6 ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2563
413 จ้างซ่อมบำรุงวิทยุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
414 จ้างต่อเติมประปาบาดาล หมู่ที่ 5 ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2563
415 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2563
416 ซื้อจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2563
417 จ้างแบ็คโฮ ขุดรื้อซ่อมแซมระบบประปา หมู๋ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2563
418 จ้างต่อเติมประปาบาดาล หมู่ที่ 5 ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2563
419 จ้างต่อเติมประปาบาดาล หมู่ที่ 5 ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2563
420 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 6 ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
421 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการหมายเลขทะเบียน กค 4338 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
422 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
423 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เสาสูง ๙ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
424 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2563
425 ซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2563
426 จ้างทำป้าย ยินดีต้อนรับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
427 จ้างซ่อมบำรุงวิทยุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
428 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)และครอบครัวประชาชนผู้ด้อยโอกาส มีรายได้น้อย คนพิการ ผู้สูงอายุ ประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ตมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจ  19 พฤษภาคม 2563
429 ซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
430 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
431 ซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
432 ซื้อจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
433 ซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
434 ซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
435 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  15 พฤษภาคม 2563
436 ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
437 จ้างโครงการต่อเติมท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
438 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
439 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร็ 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
440 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
441 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2563
442 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
443 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
444 จ้างทำป้ายไวนิล ห้ามทิ้งขยะ บริเวณนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
445 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
446 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
447 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
448 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขทะเบียน ครุภัณฑ์ 420-57-0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
449 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
450 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
451 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
452 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
453 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
454 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 81-0880 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
455 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
456 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
457 ซื้อวัสดุสำรวจ เทปวัดที่ใยแก้ว 100 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
458 ซื้อวัสดุสำรวจ เทปวัดที่ใยแก้ว 100 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
459 ซื้อวัสดุสำรวจ เทปวัดที่ใยแก้ว 100 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
460 ซื้อเครื่องดูดฝุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
461 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อลอดกลม ค.ส.ล.ถนนสายศิลาทอง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
462 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า 2,4000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
463 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
464 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
465 ซื้อวัสดุทำบ่อพักตะกอนทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
466 ซื้อวัสดุทำบ่อพักตะกอนทราย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
467 ซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้าพร้อมเข็ม กระบอกฉีด และใบรับรองการฉีดวัคซีนพร้อมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
468 จ้างปรับปรุงสนามเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2563
469 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมและขยายเขตประปาให้ผู้ประสบภัยแล้ง หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2563
470 ซื้อวัสดซ่อมแซมประปาภูเขา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
471 ซื้อวัสดุซ่อมแซมประปาภูเขา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
472 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
473 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
474 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
475 จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
476 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
477 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
478 จ้างจ้างรถแบ็คโฮซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
479 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
480 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
481 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
482 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
483 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าแหล่งท่องเที่ยววังหินลาด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
484 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายปากคลองกลาง - ในบ้าน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
485 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายศิลาทอง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
486 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
487 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการพลังคนไทยยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
488 วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ  17 มีนาคม 2563
489 ซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
490 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
491 จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโหล๊ะคล้า(หน้าวัด) ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
492 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
493 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
494 ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์ Multifunction โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
495 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน กค 4338 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
496 จ้างซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยม หมู่ท่ี่ 2 ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
497 จ้างซ่่อมแซมท่อลอดกลม ระบายน้ำถนนสายโหล๊ะคล้า - โหล๊ะจังกล้าหมู่ที่ 7 ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอ ย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
498 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
499 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
500 ซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อปรับปรุงพื้นที่สีเขียวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
501 จ้างทำเว็บไซต์และดูแลเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
502 ซื้อซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
503 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
504 ซื้อถังน้ำ ขนาด 2,000 ลิตรพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
505 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
506 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
507 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
508 ซื้อถังน้ำ ขนาด 2,000 ลิตรพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
509 ซื้อถังน้ำ ขนาด 2,000 ลิตรพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
510 จ้างรถเเบ็คโฮซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขาพร้อมกลบกลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
511 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
512 จ้างทำป้ายไวนิล การรับสมัครนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกทรายเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
513 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
514 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
515 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
516 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะม้าหิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
517 ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
518 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563