ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลในควน
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
2 ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
3 ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
4 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
5 จ้างเหมาตัดเย็บหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
6 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพลังคนไทย ร่วมใจป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
7 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬา ของกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
8 ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒๐ ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
9 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการพลังคนไทย ร่วมใจป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
10 ซื้อตู้ทำน้ำร้อน - น้ำเย็น สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563
11 จ้างเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563
12 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกมะขาม - โคกสะบ้า หมู่ที่ ๙ ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
13 ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒๐ ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
14 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนานปู - นายาว หมู่ที่ ๒ (ช่วงที่ ๑) ตำบลในควนอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
15 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองบัว ช่องหาย หมู่ที่ ๘ (ช่วงที่ ๑) ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
16 จ้างโครงการย้ายเสาไฟฟ้าสาธารณะจากถนนย่านตาขาว - ลำปลอก หมู่ที่ ๓ ไปติดตั้งบริเวณ อบต.ในควน หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
17 จ้างบุกเบิกถนนสายในควน ? หนานปู หมู่ที่ ๗ - ๒ ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
18 จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองแห้ง - ในควน หมู่ที่ ๑,๙,๗ ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
19 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกุโบร์บ้านหนองขอน หมู่ที่ ๙ ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
20 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๕๘๙ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
21 ซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หน่วยควนนายคลิ้ง หมู่ที่ ๓ 5 มีนาคม 2563
22 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หน่วยบ้านนาสงแก หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
23 ซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หน่วยบ้านหนองมวง หมู่ที่ ๓ 5 มีนาคม 2563
24 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หน่วยหน้า อบต.ในควน หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
25 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หน่วยวัดโพรงจระเข้ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
26 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หน่วยวัดพรุโต๊ะปุก หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
27 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หน่วยบ้านนาหยีค้อมออก หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
28 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หน่วยบ้านปากคลอง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
29 เช่าเหมารถปรับอากาศไป - กลับ ตามโครงการทัศนศึกษาดูงาน หลักสูตร การเสริมสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน สำหรับคณะผู้บริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้นำชุมชนและกลุ่มสตรีขององค์การบริหารส่วนตำบลในควน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพา 28 กุมภาพันธ์ 2563
30 จ้างย้ายเสาไฟฟ้าสาธารณะจากถนนย่านตาขาว ลำปลอก หมู่ที่ 3 ไปติดตั้ง ถนนพรุโต๊ะปุก ช่องหาย หมู่ที่ 3 8 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
31 ซื้อตลับหมึก สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
32 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
33 ซื้อยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๕๘๙ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
34 จ้างเหมารถทัวร์ ๓ คัน และรถตู้ ๑ คัน ตามโครงการกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน ศูนย์พัมนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
35 จ้างย้ายหอถังระบบประปาจากชุมชนบ้านหนานปู หมู่ที่ ๒ ไปติดตั้งชุมชนข้างสถานีตำรวจบ้านในควนและขยายเขตประปา หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
36 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลชุมชนซอยทุ่งหนองแห้ง - ห้วยลึก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
37 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวังหล่อ - ปากคลอง หมู่ที่ 6 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 กุมภาพันธ์ 2563
38 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
39 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง ๒๘๓๗ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
40 ซื้อเก้าอี้พลาสติก สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
41 จ้างยกระดับบดอัดถนนสายหนองยนต์ หมุ่ที่ ๑ - โคกสะบ้า - หนองโพรง หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
42 จ้างบุกเบิกถนนสายนาไห - นาบ่อหิน หมู่ที่ 5 - 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2563
43 จ้างซ่อมเปลี่ยนผ้าใบเต็นท์ จำนวน ๔ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2563
44 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมัสยิดบ้านนาบ่อหิน หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2563
45 จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
46 จ้างซ่อมรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กจ-๗๓๓๓ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2563
47 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวังหล่อ - ปากคลอง หมู่ที่ 6 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 มกราคม 2563
48 จ้างจ้างซ่อมรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กจ-๗๓๓๓ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
49 จ้างซ่อมรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กจ-๗๓๓๓ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
50 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวังหล่อ - ปากคลอง หมู่ที่ 6 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 มกราคม 2563
51 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายโพรงจระเข้ - ท่าขนุน หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
52 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้า - ออก องค์การบริหารส่วนตำบลในควน หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
53 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้า - ออก องค์การบริหารส่วนตำบลในควน หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
54 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสายโคกมะพร้าว - นาหยีค้อม หมู่ที่ ๙ - ๑๐ (ช่วงที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
55 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้า - ออก องค์การบริหารส่วนตำบลในควน หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
56 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
57 ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2563
58 ซื้อเครื่องปรับอากาศ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2563
59 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวังหล่อ - ปากคลอง หมู่ที่ 6 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 13 มกราคม 2563
60 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๔๗๑ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563
61 เช่าเวที เครื่องเสียง พร้อมโต๊ะ-เก้าอี้ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
62 ซื้อของรางวัลสำหรับโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
63 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มกราคม 2563
64 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มกราคม 2563
65 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
66 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ระบบประปาหมู่บ้าน หม๋ที่ 7 (บ้านในควนเหนือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
67 ซื้อผ้าระบายสำหรับผูกประดับ ตามโครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
68 จ้างจัดสถานที่ตามตามโครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
69 จ้างพิมพ์ปฏิทินเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลในควน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
70 จ้างบุกเบิกถนนสายต้นเมา ในบ้าน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธันวาคม 2562
71 จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ลานกีฬาต้านยาเสพติด หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธันวาคม 2562
72 จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธันวาคม 2562
73 จ้างบุกเบิกถนนสายต้นเมา ในบ้าน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธันวาคม 2562
74 จ้างเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลในควน หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธันวาคม 2562
75 จ้างบุกเบิกถนนสายต้นเมา ในบ้าน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธันวาคม 2562
76 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกุโบร์บ้านในควน หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2562
77 จ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2562
78 จ้างซ่อมรถขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๕๘๙ ตรัง องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2562
79 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562
80 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารเคียวเซร่า kyocera TK-๗๑๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
81 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2562
82 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ตามจำนวนนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) จำนวน ๑๒๔ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562
83 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ตามจำนวนนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) จำนวน ๑๒๔ วัน 25 พฤศจิกายน 2562
84 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดกิจกรรมจิตอาสาเตรียมความพร้อมรองรับภัยภิบัติในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
85 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
86 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง ๒๘๓๗ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2562
87 วัสดุสำนักงาน 7 พฤศจิกายน 2562
88 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง ๒๘๓๗ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ตุลาคม 2562
89 จ้างเหมาบริการเว็บไซต์รายปีขององค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ตุลาคม 2562
90 จ้างย้ายและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนนสายพรุโต๊ะปุก - ช่องหาย หมู่ที่ 3 - 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2562
91 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
92 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑ - ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
93 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง ๒๘๓๗ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
94 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนังก้อง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
95 จ้างติดตั้งราวกันอันตรายถนนสายพรุโต๊ะปุก - ช่องหาย หมู่ที่ ๓ - ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
96 จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (กิจกรรมเรียนรู้ศิลปะวิถีชีวิตชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
97 ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
98 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
99 ซื้อตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
100 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
101 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๕๘๙ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
102 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง ๒๘๓๗ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
103 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
104 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
105 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอาชีพสร้างรายได้แก่กลุ่มสตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
106 จ้างย้ายและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนนสายวังหล่อ - ปากคลอง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
107 จ้างย้ายและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะชุมชนบ้านโคกมะพร้าว หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
108 ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะรับประทานอาหารเด็กพร้อมเก้าอี้ ของกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
109 ซื้อชุดเครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนย้ายได้ ของกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
110 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
111 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
112 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
113 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 สิงหาคม 2562
114 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
115 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
116 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
117 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
118 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปและน้ำยายางมะตอย CMS-2h โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
119 จ้างซ่อมรถบรรทุกอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๔๕๓ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
120 จ้างซ่อมรถบรรทุกอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๔๕๓ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
121 จ้างซ่อมรถบรรทุกอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๔๕๓ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
122 จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
123 เช่าเวที เครื่องเสียง ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
124 ซื้อถ้วยรางวัลและสายสะพายตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
125 จ้างจัดเตรียมสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
126 ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
127 ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
128 ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
129 ซื้อพันธุ์ผักและวัสดุการเกษตร ตามโครงการปลูกผักปลอดสารพิษ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
130 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับประดับ ณ ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลในควน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
131 ซื้อพันธุ์ดอกไม้ ตามโครงการแปลงดอกไม้ของหนู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
132 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
133 ซื้อตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์และอุปกรณืเชื่อมต่อสัญาณไร้สาย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
134 สื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา จำนวน ๑๐ รายการ 7 สิงหาคม 2562
135 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
136 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น TK- ๗๑๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
137 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
138 ซื้อตลับหมึกจำนวน ๔ รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562
139 จ้างตกแต่งสถานที่และจัดเตรียมสนามในการแข่งขัน ตามโครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
140 จ้างซ่อมแอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-57-0007 กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
141 ซื้อวัสดุ และอปกรณ์ในการแข่งขันกีฬา ตามโครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
142 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองไทร-ในสวน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กรกฎาคม 2562
143 จ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2562
144 จ้างฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
145 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลในควน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
146 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมบ้านพักผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
147 ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย,สารเคมีพ่นกำจัดยุง,โลชั่นทากันยุง ตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
148 ซื้อตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2562
149 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2562
150 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนา วรขัติยขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
151 ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
152 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
153 ซื้อตู้เหล็กเก้บเอกสารบานเลื่อนกระจก ของกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
154 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ( ตามจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ) จำนวน 14 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
155 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดถนนคอนกรีตเชื่อมระหว่างหมู่ที่ 3 กับหมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6  มิถุนายน  2562
156 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดถนนคอนกรีตเชื่อมระหว่างหมู่ที่ 3 กับหมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6  มิถุนายน  2562
157 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก) ของกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
158 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
159 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมบ้านพักผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
160 โครงการก่อสร้างท่อลอดถนนคอนกรีตเชื่อมระหว่างหมู่ที่ 3 กับหมู่ที่ 8 22 พฤษภาคม 2562
161 จ้างปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ ในศูนย์สารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
162 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ( สายหนองมวง - ช่องหาย ) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
163 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำระบบประปา ( บ้านต้นไพ - นาหยีค้อม ) หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
164 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
165 ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2562
166 จ้างเหมารถตู้ ไป - กลับ ตามโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2562
167 จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศไป - กลับตามโครงการอบรมและทัศนศึกาาดูงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2562
168 จ้างเหมารถบัส จำนวน 2 คัน ตามโครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว (ครอบครัวสัมพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2562
169 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2562
170 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 29 รายการ ตามโครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2562
171 จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารขยายผลการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
172 จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
173 จ้างซ่อมแซมท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
174 จ้างขุดลอกห้วยสายห้วยลึก หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2562
175 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2562
176 จ้างขุดบ่อกักเก็บน้ำ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2562
177 ซื้อยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7589 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2562
178 จ้างก่อสร้างต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลในควน หมู่ที่ 1 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
179 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์,เครื่องพิมพ์และเครื่องสำรองไฟ ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
180 จ้างซ่อมถังน้ำ ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 6 ถัง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2562