ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลในควน
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2563
2 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๓๙ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2563
3 ซื้อซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน ๑ เครื่อง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2563
4 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2563
5 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2563
6 จ้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ หน่วยบ้านห้วยลึก (จุดที่ ๑-๒) ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
7 จ้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ หน่วยชุมชนข้างสถานีตำรวจบ้านในควน ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
8 จ้างปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๓ บ้านพรุโต๊ะปุก ตำบลในควน อำเภอย่านคาขาว จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
9 จ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมุ่ที่ ๑ หน่วยปากซอยชุมชนบ้านทุ่งหนองแห้ง - ห้วยลึก ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
10 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารเคียวเซร่า Kyocera TK-๗๑๑๙ จำนวน ๓ กล่อง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
11 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก จำนวน ๔ รายการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
12 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมติดผนังพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๐ ตัว กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
13 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๙ รายการ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
14 จ้างเหมาปรับปรุงลานกิจกรรมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563
15 ซื้อจัดวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ เพื่อปรับปรุงลานกิจกรรมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563
16 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๑ รายการ กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2563
17 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก) จำนวน ๕ รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2563
18 จ้างประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในควน ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๖๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2563
19 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๓ รายการ กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2563
20 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๘ รายการ กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2563
21 จ้างโครงการปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ ๑,๖,๙ ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2563
22 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๑ - ๑๐ ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2563
23 ซื้อพันธุ์ต้นไม้ ดอกไม้ และอุปกรณ์ต่างๆ ตามโครงการแปลงดอกไม้ของหนู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในควน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2563
24 ซื้อพันธุ์ผักและวัสดุ ตามโครงการปลูกผักปลอดสารพิษ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2563
25 ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา จำนวน ๙๕ รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2563
26 ซื้อหนังสือเรียนตามโครงการค่าหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2563
27 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา จำนวน ๘๒ รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2563
28 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2563
29 ซื้อแท่นบรรยาย (โพเดียม) จำนวน ๑ อัน ของกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 สิงหาคม 2563
30 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 สิงหาคม 2563
31 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หน่วยบ้านหนองมวง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 สิงหาคม 2563
32 ซื้อวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 สิงหาคม 2563
33 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง ๒๘๓๗ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2563
34 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในควน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563
35 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาหลังคา ฝ้าเพดาน และระบบไฟฟ้า ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนานปู สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563
36 ซื้อหน้ากากครึ่งหน้าแบบไส้กรองเดี่ยวพร้อมแว่นครอบตากันสารเคมี จำนวน ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2563
37 จ้างโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได้และรองรับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2563
38 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน ๓ ตู็ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
39 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
40 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หน่วยควนนายคลิ้ง หมู่ที่ ๓ ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2563
41 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๕ รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
42 ซื้อซื้อตลับหมึก จำนวน ๕ รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2563
43 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2563
44 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๐ รายการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
45 ซื้อท่อดูดตัวหนอน ขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๕ เมตร จำนวน ๒ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
46 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก ๗ รายการ และตัวรับสัญญาณ Wireless ๑ รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2563
47 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก ๕ รายการ กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2563
48 ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๖ รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
49 ซื้อวัสดุไฟฟ้า ๑๐ รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
50 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หน่วยหน้าโรงเรียนบ้านห้วยด้วน หมู่ที่ ๒ ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2563
51 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หน่วยปากซอยชุมชนทุ่งหนองแห้ง - ห้วยลึก หมู่ที่ ๑ ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2563
52 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หน่วยบ้านหนองขอน หมู่ที่ ๙ ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2563
53 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หน่วยบ้านช่องหาย หมู่ที่ ๘ ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2563
54 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หน่วยบ้านห้วยลึก หมู่ที่ ๒ ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2563
55 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก) กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
56 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
57 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนานปู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
58 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หน่วยบ้านนางระเบียบ หมู่ที่ ๙ ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
59 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
60 จ้างขุดลอกห้วยสายต้นปริง - ในควน หมู่ที่ ๗ ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
61 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาหมุ่บ้าน หน่วยบ้านหนานปู หมู่ที่ ๒ ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
62 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๔๗๑ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
63 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หน่วยบ้านโคกมะขาม หมู่ที่ ๙ ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
64 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
65 จ้างซ่อมถังน้ำอุปโภค - บริโภค จำนวน ๗ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
66 ซื้อบันไดอลูมิเนียม ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
67 ซื้อเครื่องตบดิน ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
68 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข ๖๒๑๗ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
69 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสายห้วยด้วน - ห้วยชิง หมู่ที่ ๒ (ช่วงที่ ๑) ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
70 ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
71 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
72 จ้างซ่อมเปลี่ยนยางล้อหลังซ้าย รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๔๗๑ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
73 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๗-๐๐๐๗ กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
74 ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
75 ซื้อชุดลำโพงอเนกประสงค์ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
76 ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
77 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
78 ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
79 จ้างเหมาตัดเย็บหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
80 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพลังคนไทย ร่วมใจป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
81 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬา ของกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
82 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการพลังคนไทย ร่วมใจป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
83 ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒๐ ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
84 จ้างเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563
85 ซื้อตู้ทำน้ำร้อน - น้ำเย็น สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563
86 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกมะขาม - โคกสะบ้า หมู่ที่ ๙ ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
87 ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒๐ ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
88 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกุโบร์บ้านหนองขอน หมู่ที่ ๙ ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
89 จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองแห้ง - ในควน หมู่ที่ ๑,๙,๗ ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
90 จ้างบุกเบิกถนนสายในควน ? หนานปู หมู่ที่ ๗ - ๒ ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
91 จ้างโครงการย้ายเสาไฟฟ้าสาธารณะจากถนนย่านตาขาว - ลำปลอก หมู่ที่ ๓ ไปติดตั้งบริเวณ อบต.ในควน หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
92 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนานปู - นายาว หมู่ที่ ๒ (ช่วงที่ ๑) ตำบลในควนอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
93 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองบัว ช่องหาย หมู่ที่ ๘ (ช่วงที่ ๑) ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
94 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๕๘๙ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
95 ซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หน่วยบ้านหนองมวง หมู่ที่ ๓ 5 มีนาคม 2563
96 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หน่วยบ้านนาหยีค้อมออก หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
97 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หน่วยวัดพรุโต๊ะปุก หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
98 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หน่วยวัดโพรงจระเข้ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
99 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หน่วยบ้านปากคลอง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
100 ซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หน่วยควนนายคลิ้ง หมู่ที่ ๓ 5 มีนาคม 2563
101 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หน่วยบ้านนาสงแก หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
102 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หน่วยหน้า อบต.ในควน หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
103 เช่าเหมารถปรับอากาศไป - กลับ ตามโครงการทัศนศึกษาดูงาน หลักสูตร การเสริมสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน สำหรับคณะผู้บริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้นำชุมชนและกลุ่มสตรีขององค์การบริหารส่วนตำบลในควน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพา 28 กุมภาพันธ์ 2563
104 จ้างย้ายเสาไฟฟ้าสาธารณะจากถนนย่านตาขาว ลำปลอก หมู่ที่ 3 ไปติดตั้ง ถนนพรุโต๊ะปุก ช่องหาย หมู่ที่ 3 8 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
105 ซื้อตลับหมึก สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
106 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
107 ซื้อยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๕๘๙ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
108 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลชุมชนซอยทุ่งหนองแห้ง - ห้วยลึก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
109 จ้างเหมารถทัวร์ ๓ คัน และรถตู้ ๑ คัน ตามโครงการกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน ศูนย์พัมนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
110 จ้างย้ายหอถังระบบประปาจากชุมชนบ้านหนานปู หมู่ที่ ๒ ไปติดตั้งชุมชนข้างสถานีตำรวจบ้านในควนและขยายเขตประปา หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
111 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวังหล่อ - ปากคลอง หมู่ที่ 6 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 กุมภาพันธ์ 2563
112 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
113 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง ๒๘๓๗ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
114 ซื้อเก้าอี้พลาสติก สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
115 จ้างยกระดับบดอัดถนนสายหนองยนต์ หมุ่ที่ ๑ - โคกสะบ้า - หนองโพรง หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
116 จ้างบุกเบิกถนนสายนาไห - นาบ่อหิน หมู่ที่ 5 - 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2563
117 จ้างซ่อมเปลี่ยนผ้าใบเต็นท์ จำนวน ๔ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2563
118 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมัสยิดบ้านนาบ่อหิน หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2563
119 จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
120 จ้างซ่อมรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กจ-๗๓๓๓ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2563
121 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวังหล่อ - ปากคลอง หมู่ที่ 6 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 มกราคม 2563
122 จ้างซ่อมรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กจ-๗๓๓๓ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
123 จ้างจ้างซ่อมรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กจ-๗๓๓๓ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
124 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวังหล่อ - ปากคลอง หมู่ที่ 6 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 มกราคม 2563
125 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายโพรงจระเข้ - ท่าขนุน หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
126 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้า - ออก องค์การบริหารส่วนตำบลในควน หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
127 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้า - ออก องค์การบริหารส่วนตำบลในควน หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
128 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสายโคกมะพร้าว - นาหยีค้อม หมู่ที่ ๙ - ๑๐ (ช่วงที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
129 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้า - ออก องค์การบริหารส่วนตำบลในควน หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
130 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
131 ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2563
132 ซื้อเครื่องปรับอากาศ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2563
133 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวังหล่อ - ปากคลอง หมู่ที่ 6 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 13 มกราคม 2563
134 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๔๗๑ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563
135 เช่าเวที เครื่องเสียง พร้อมโต๊ะ-เก้าอี้ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
136 ซื้อของรางวัลสำหรับโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
137 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มกราคม 2563
138 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มกราคม 2563
139 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มกราคม 2563
140 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
141 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ระบบประปาหมู่บ้าน หม๋ที่ 7 (บ้านในควนเหนือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
142 จ้างจัดสถานที่ตามตามโครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
143 ซื้อผ้าระบายสำหรับผูกประดับ ตามโครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
144 จ้างพิมพ์ปฏิทินเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลในควน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
145 จ้างบุกเบิกถนนสายต้นเมา ในบ้าน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธันวาคม 2562
146 จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ลานกีฬาต้านยาเสพติด หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธันวาคม 2562
147 จ้างบุกเบิกถนนสายต้นเมา ในบ้าน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธันวาคม 2562
148 จ้างเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลในควน หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธันวาคม 2562
149 จ้างบุกเบิกถนนสายต้นเมา ในบ้าน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธันวาคม 2562
150 จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธันวาคม 2562
151 จ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2562
152 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกุโบร์บ้านในควน หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2562
153 จ้างซ่อมรถขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๕๘๙ ตรัง องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2562
154 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562
155 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารเคียวเซร่า kyocera TK-๗๑๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
156 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2562
157 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ตามจำนวนนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) จำนวน ๑๒๔ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562
158 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ตามจำนวนนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) จำนวน ๑๒๔ วัน 25 พฤศจิกายน 2562
159 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดกิจกรรมจิตอาสาเตรียมความพร้อมรองรับภัยภิบัติในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
160 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
161 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง ๒๘๓๗ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2562
162 วัสดุสำนักงาน 7 พฤศจิกายน 2562
163 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง ๒๘๓๗ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ตุลาคม 2562
164 จ้างเหมาบริการเว็บไซต์รายปีขององค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ตุลาคม 2562
165 จ้างย้ายและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนนสายพรุโต๊ะปุก - ช่องหาย หมู่ที่ 3 - 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2562
166 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
167 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑ - ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
168 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง ๒๘๓๗ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
169 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนังก้อง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
170 จ้างติดตั้งราวกันอันตรายถนนสายพรุโต๊ะปุก - ช่องหาย หมู่ที่ ๓ - ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
171 จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (กิจกรรมเรียนรู้ศิลปะวิถีชีวิตชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
172 ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
173 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
174 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
175 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๕๘๙ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
176 ซื้อตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
177 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง ๒๘๓๗ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
178 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
179 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอาชีพสร้างรายได้แก่กลุ่มสตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
180 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
181 จ้างย้ายและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะชุมชนบ้านโคกมะพร้าว หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
182 จ้างย้ายและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนนสายวังหล่อ - ปากคลอง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
183 ซื้อชุดเครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนย้ายได้ ของกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
184 ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะรับประทานอาหารเด็กพร้อมเก้าอี้ ของกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
185 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
186 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
187 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
188 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 สิงหาคม 2562
189 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
190 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
191 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
192 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
193 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปและน้ำยายางมะตอย CMS-2h โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
194 จ้างซ่อมรถบรรทุกอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๔๕๓ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
195 จ้างซ่อมรถบรรทุกอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๔๕๓ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
196 จ้างซ่อมรถบรรทุกอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๔๕๓ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
197 จ้างจัดเตรียมสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
198 ซื้อถ้วยรางวัลและสายสะพายตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
199 จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
200 เช่าเวที เครื่องเสียง ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
201 ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
202 ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
203 ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
204 ซื้อพันธุ์ผักและวัสดุการเกษตร ตามโครงการปลูกผักปลอดสารพิษ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
205 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับประดับ ณ ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลในควน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
206 ซื้อพันธุ์ดอกไม้ ตามโครงการแปลงดอกไม้ของหนู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
207 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
208 ซื้อตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์และอุปกรณืเชื่อมต่อสัญาณไร้สาย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
209 สื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา จำนวน ๑๐ รายการ 7 สิงหาคม 2562
210 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
211 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
212 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น TK- ๗๑๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
213 ซื้อตลับหมึกจำนวน ๔ รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562
214 จ้างตกแต่งสถานที่และจัดเตรียมสนามในการแข่งขัน ตามโครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
215 ซื้อวัสดุ และอปกรณ์ในการแข่งขันกีฬา ตามโครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
216 จ้างซ่อมแอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-57-0007 กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
217 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองไทร-ในสวน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กรกฎาคม 2562
218 จ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2562
219 จ้างฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
220 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลในควน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
221 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมบ้านพักผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
222 ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย,สารเคมีพ่นกำจัดยุง,โลชั่นทากันยุง ตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
223 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2562
224 ซื้อตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2562
225 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนา วรขัติยขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
226 ซื้อตู้เหล็กเก้บเอกสารบานเลื่อนกระจก ของกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
227 ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
228 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
229 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ( ตามจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ) จำนวน 14 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
230 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดถนนคอนกรีตเชื่อมระหว่างหมู่ที่ 3 กับหมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6  มิถุนายน  2562
231 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดถนนคอนกรีตเชื่อมระหว่างหมู่ที่ 3 กับหมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6  มิถุนายน  2562
232 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
233 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก) ของกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
234 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมบ้านพักผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
235 โครงการก่อสร้างท่อลอดถนนคอนกรีตเชื่อมระหว่างหมู่ที่ 3 กับหมู่ที่ 8 22 พฤษภาคม 2562
236 จ้างปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ ในศูนย์สารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
237 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ( สายหนองมวง - ช่องหาย ) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
238 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำระบบประปา ( บ้านต้นไพ - นาหยีค้อม ) หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
239 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
240 ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2562
241 จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศไป - กลับตามโครงการอบรมและทัศนศึกาาดูงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2562
242 จ้างเหมารถตู้ ไป - กลับ ตามโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2562
243 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2562
244 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 29 รายการ ตามโครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2562
245 จ้างเหมารถบัส จำนวน 2 คัน ตามโครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว (ครอบครัวสัมพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2562
246 จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
247 จ้างซ่อมแซมท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
248 จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารขยายผลการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
249 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2562
250 จ้างขุดบ่อกักเก็บน้ำ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2562
251 จ้างขุดลอกห้วยสายห้วยลึก หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2562
252 ซื้อยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7589 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2562
253 จ้างก่อสร้างต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลในควน หมู่ที่ 1 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
254 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์,เครื่องพิมพ์และเครื่องสำรองไฟ ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
255 จ้างซ่อมถังน้ำ ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 6 ถัง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลในควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2562