ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน บบ ๖๑๐๔ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2564
2 จ้างจ้างทำป้ายไวนิล และคัทเอ้าท์แสดงผล สำหรับการจัดการเลือกตั้ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2564
3 จ้างทำป้ายไวนิล และคัทเอ้าท์แสดงผล สำหรับการจัดการเลือกตั้ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2564
4 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษารถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๙๐๐ ตรัง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
5 ซื้อวัสดุสำหรับจัดการเลือกตั้ง (เหล็กเจาะกระดาษ) จำนวน ๗ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
6 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
7 จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
8 จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน บบ ๖๑๐๔ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
9 จ้างซ่อมแซมเครื่องปั้มน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๓ แรงม้า ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๕ บ้านพรุท่อม (เพื่อใช้น้ำหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๔) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
10 เช่าเต็นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นตำบลนาโต๊ะหมิง จำนวน ๑ ชุด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
11 จ้างล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
12 จ้างผลิตฉากกั้น PVC พร้อมพลาสติกใส สำหรับการจัดการเลือกตั้ง จำนวน ๒๘ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
13 จ้างทำป้ายไวนิล สื่อประกอบการอบรมวิทยากรการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
14 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ สำหรับการจัดการเลือกตั้ง จำนวน ๙ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
15 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ สำหรับการจัดการเลือกตั้ง จำนวน ๙ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
16 จ้างทำป้ายไวนิล และโฟมบอร์ด ในการรณรงค์การเลือกตั้ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
17 จ้างเช่ารถยนต์พร้อมคนขับเพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง จำนวน ๑ คัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
18 จ้างผลิตสปอตประชาสัมพันธ์รณรงค์ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
19 จ้างทำป้ายไวนิล และคัทเอ้าท์แสดงผล สำหรับการจัดการเลือกตั้ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
20 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ และเครื่องสำรองไฟ) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2564
21 จ้างซ่อมเปลี่ยนกุญแจประตูห้องผู้บริหารและห้องปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2564
22 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2564
23 จ้างทำตราประทับหรือเครื่องหมายบนบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2564
24 จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๗ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2564
25 จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๓ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2564
26 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๓๖ จำนวน ๑ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2564
27 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นตำบลนาโต๊ะหมิง จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2564
28 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๙๐๐ ตรัง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2564
29 จ้างทำตราประทับหรือเครื่องหมายบนบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2564
30 จ้างทำตราประทับหรือเครื่องหมายบนบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2564
31 เช่าเต็นท์ และเก้าอี้ จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นตำบลนาโต๊ะหมิง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2564
32 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นตำบลนาโต๊ะหมิง จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2564
33 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาชนบทบ้านควนสระแก้ว หมู่ที่ ๖ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
34 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
35 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเคลือบปก ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒๕ เล่มๆ ละ ๑๑๗ หน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
36 จ้างทำตรายาง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
37 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๕ บ้านพรุท่อม (เพื่อใช้น้ำ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๕) ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
38 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
39 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเคลือบปก ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒๕ เล่มๆ ละ ๑๑๗ หน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
40 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๙ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
41 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
42 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขนค-๕๑๓ ตรัง จำนวน ๑ คัน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
43 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเคลือบปก ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒๕ เล่มๆ ละ ๑๑๗ หน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
44 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำ แบบมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
45 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
46 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำ แบบมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
47 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
48 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
49 ซื้ออุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ตามโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน ๑๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
50 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๙๐๐ ตรัง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
51 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบระบบประปาผิวดิน หมู่ที่ 1 (หนองแฟบ และหนองเสม็ด) ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
52 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องปั๊มน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๕ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
53 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ๕๐-๐๐๒ จากสายหนองใหญ่ ถึงสายห้วยลึก บ้านสายหนองใหญ่ - ห้วยลึก หมู่ที่ ๒ (ตอน ๒) หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโต๊ะหมิง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ ๓,๑๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลน  14 กันยายน 2564
54 จ้างเหมาบริการซ่อมแซม/บำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๒๔ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
55 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เตียงฉุกเฉินประจำรถกู้ชีพ Stretcher) จำนวน ๑ เตียง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
56 จ้างซ่อมแซมท่อไอเสียรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน บบ ๖๑๐๔ ตรัง จำนวน ๑ คัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
57 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเคลือบปก แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ จำนวน ๒๐ เล่มๆ ละ ๑๑๘ หน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
58 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๕ บ้านพรุท่อม (เพื่อใช้น้ำ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๕) ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
59 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๕ บ้านพรุท่อม (เพื่อใช้น้ำ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๕) ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
60 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๕ บ้านพรุท่อม (เพื่อใช้น้ำ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๕) ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
61 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
62 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
63 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๓ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
64 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาล้างอัดฉีด ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๒ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
65 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๓ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
66 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
67 ซื้อวัสดุอื่น ๆ (งานกิจการประปา) จำนวน ๒๙ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
68 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (กล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์) จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
69 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (ล้อวัดระยะทาง แบบดิจิตอล) จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
70 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (ล้อวัดระยะทาง แบบดิจิตอล) จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
71 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (กล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์) จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
72 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
73 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
74 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (ล้อวัดระยะทาง แบบดิจิตอล) จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
75 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (กล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์) จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
76 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม) จำนวน ๑๐๐ กระสอบ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
77 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้บานเลื่อนผสม ๓ ฟุต) จำนวน ๑ ตู้ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
78 ซื้อวัสดุอื่น ๆ (งานกิจการประปา) จำนวน ๒๙ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
79 ซื้อวัสดุประปา (ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า) จำนวน ๕ อัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
80 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง) จำนวน ๒ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
81 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องเจียร์/ตัด แบบมือถือ ขนาด ๕ นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
82 ซื้อน้ำแข็ง สำหรับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
83 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพในตำบลนาโต๊ะหมิง ประจำปี ๒๕๖๔ (สำหรับการทำสายคล้องหน้ากากอนามัยและการทำเจลแอลกอฮอล์ จำนวน ๑๔ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
84 จ้างซ่อมแซมประตูห้องผู้บริหาร จำนวน ๑ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
85 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๓๖๔๒ ตรัง จำนวน ๑ คัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
86 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) สำหรับเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๓-๐๐๕๔ และ ๔๑๖-๖๐-๐๐๒๒ จำนวน ๕ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
87 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมด้วยอุปกรณ์ในการฉีด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
88 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
89 จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม สายปลายนา หมู่ที่ ๑ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
90 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๙ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
91 จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม สายปลายนา หมู่ที่ ๑ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
92 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอร์รี่สำหรับรถยนต์) จำนวน ๑ ลูก (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
93 จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม สายปลายนา หมู่ที่ ๑ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
94 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๙๐๐ ตรัง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
95 วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ และวัสดุคอมพิวเตอร์) จำนวน ๑๑ รายการ (กองช่าง)  11 สิงหาคม 2564
96 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
97 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
98 จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๑๘ จำนวน ๑ เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
99 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) สำหรับเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๙-๐๐๒๑ , ๔๑๖-๕๑-๐๐๐๘ , ๔๑๖-๕๙-๐๐๑๘ และ ๔๑๖-๖๔-๐๐๖๑ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
100 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมด้วยอุปกรณ์ในการฉีด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
101 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เลื่อยยนต์ พร้อมบาร์ ๑๒ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
102 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน) จำนวน ๒ ตู้ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
103 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
104 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมด้วยอุปกรณ์ในการฉีด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
105 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมด้วยอุปกรณ์ในการฉีด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
106 จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๑๘ จำนวน ๑ เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
107 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) สำหรับเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๓๑ และ ๔๑๖-๖๔-๐๐๕๗ จำนวน ๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
108 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางถนนสายหลัก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๖ ตำบลนาโต๊ะหมิง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
109 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
110 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม) จำนวน ๑๐ กระสอบ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
111 จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม สายปลายนา หมู่ที่ ๑ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
112 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
113 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
114 จ้างซ่อมแซม/บำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๕-๐๐๑๔ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
115 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) จำนวน ๓๐๐ ถุง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
116 จ้างทำป้ายไวนิล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ป้าย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
117 จ้างทำบอร์ดทำเนียบผู้บริหารและบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
118 จ้างทำบอร์ดทำเนียบผู้บริหารและบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
119 จ้างทำบอร์ดทำเนียบผู้บริหารและบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
120 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
121 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน และตู้เหล็ก) จำนวน ๓ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
122 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน และตู้เหล็ก) จำนวน ๓ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
123 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน และตู้เหล็ก) จำนวน ๓ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
124 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องตบดิน และเครื่องสว่านชนิดไร้สาย) จำนวน ๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
125 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (Harddisk และ RAM) จำนวน ๒ รายการ สำหรับคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๓-๐๐๕๑ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
126 จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ HP Laserjet P1006 หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๑-๐๐๐๘ จำนวน ๑ เครื่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
127 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
128 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๙ (บ้านนาโต๊ะหมิง) โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโต๊ะหมิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
129 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๙ (บ้านนาโต๊ะหมิง) โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโต๊ะหมิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
130 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย) จำนวน ๒๕ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
131 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
132 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๙ (บ้านนาโต๊ะหมิง) โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโต๊ะหมิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
133 จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม สายปลายนา หมู่ที่ ๑ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2564
134 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖๐ เซนติเมตร x ๑.๐๐ เมตร) จำนวน ๘ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
135 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๐ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
136 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน บพ ๖๓๒๘ ตรัง (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๔-๐๐๐๑) จำนวน ๑ คัน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
137 ซื้อวัสดุอื่นๆ (งานกิจการประปา) จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
138 จ้างทำป้ายไวนิล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน ๑ ป้าย (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
139 จ้างซ่อมแซม/บำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๓๒-๕๙-๐๐๐๕ และ ๔๓๒-๖๒-๐๐๑๒ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
140 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
141 จ้างทำป้ายไวนิล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน ๑ ป้าย (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
142 จ้างทำป้ายไวนิล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน ๑ ป้าย (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
143 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
144 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
145 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
146 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
147 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องปั๊มน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๓ แรงม้า และ ๕ แรงม้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
148 วัสดุอื่น ๆ (วัสดุประปา) จำนวน ๖ รายการ (สำนักงานปลัด)  25 พฤษภาคม 2564
149 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (เครื่องบันทึกข้อมูล Harddisk) คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๔-๐๐๑๓ จำนวน ๑ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
150 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๙ (บ้านนาโต๊ะหมิง) โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโต๊ะหมิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
151 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2564
152 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน ๙ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
153 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
154 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
155 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
156 จ้างเหมาบริการซ่อมแซม/บำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๒๔ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
157 จ้างปรับปรุงหัวจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ (พรุละหมาด) ตำบลนาโต๊ะหมิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
158 ซื้อแก๊สหุงต้ม ขนาด ๑๕ กิโลกรัม จำนวน ๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
159 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบเบรค รถยนต์หมายเลขทะเบียน กค 3642 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
160 จ้างซ่อมแซมรถบบรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๙๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
161 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 81-1997 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
162 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล จำนวน ๑๘ ลิตร ตามโครงการฝึอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัตประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
163 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๙ รายการ ในการอบรมตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2564
164 ซื้อวัสดุในการอบรม (ผ้าสีเหลือง ผ้าสีม่วง) จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2564
165 เช่าถังดับเพลิงพร้อมผงเคมีแห้ง และถังแก๊สพร้อมแก๊ส LPG ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2564
166 เช่าเต็นท์ พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ครบชุด จำนวน ๒ ชุด ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2564
167 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
168 ซื้อกระบองไฟกระพริบ จำนวน ๒ อัน ตามโครงการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔) (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
169 เช่าเช่าหลอดไฟ ตามโครงการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔) (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
170 เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔) (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
171 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ป้าย ตามโครงการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
172 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ปูนขาว จำนวน ๒๐ กระสอบ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
173 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๓-๐๐๑๒ จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
174 ซื้อวัสดุอื่น ๆ งานกิจการประปา จำนวน ๓ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
175 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
176 ซื้อวัสดุอื่น ๆ งานกิจการประปา จำนวน ๓ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
177 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
178 ซื้อวัสดุอื่น ๆ งานกิจการประปา จำนวน ๓ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
179 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๓ เครื่อง) จำนวน ๒ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
180 จ้างเคลือบเอกสาร (บัตรแสดงระงับการจ่ายน้ำ) จำนวน ๒๘ ใบ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
181 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๔๒-๕๗-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
182 ซื้อแก๊สหุงต้ม ขนาด ๑๕ กิโลกรัม จำนวน ๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
183 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๙ (บ้านนาโต๊ะหมิง) โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโต๊ะหมิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
184 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์สวมหมวกนิรภัย จำนวน ๑ ป้าย (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
185 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน ๑๐ เครื่อง ตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
186 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2564
187 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำ แบบมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๒ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2564
188 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมตู้ปิดประกาศ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
189 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
190 จ้างเชื่อมถังกรองแรงดันระบบจ่ายน้ำประปา (หน่วยไสเจ็ดเจ้า) หมู่ที่ ๓ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
191 จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาผิวดิน (บ่อพักน้ำ) หมู่ที่ 3 โดยใช้ระบบถังแรงดันเพื่อใช้สำหรับงานประปา หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
192 จ้างโครงการบุกเบิกถนน สายควนตีน - ปลายนา หมู่ที่ ๓ (ชุมชนบ้านนางจาง) ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
193 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
194 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สาย THW-A 1x25) จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
195 ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย(อุทกภัย) จำนวน ๙ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
196 จ้างโครงการปักเสาไฟฟ้าพร้อมอุปรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าภายในสนามหญ้าเทียม องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
197 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
198 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป และน้ำยาประสาน CRS2) จำนวน ๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
199 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมตู้ปิดประกาศ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
200 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
201 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมตู้ปิดประกาศ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
202 จ้างโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
203 จ้างโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
204 ซื้อทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง ขนาด ๑.๒ x ๒.๔ เมตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
205 จ้างปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโต๊ะหมิง หมู่ที่ 2 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
206 ซื้อวัสดุอื่น ๆ งานกิจการประปา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
207 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอร์รี่สำหรับรถยนต์) จำนวน ๒ ลูก (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
208 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแค - ในพรุ หมู่ที่ ๑ (ตอนที่ ๑) ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 กุมภาพันธ์ 2564
209 ซื้อทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง ขนาด ๑.๒ x ๒.๔ เมตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
210 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านควนสระแก้ว หมู่ที่ ๖ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
211 ซื้อวัสดุการเกษตร (สารกำจัดวัชพืช จำนวน ๖ แกลลอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
212 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน ๔ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
213 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์ สำหรับการพิมพ์ใบเรียกเก็บค่าน้ำประปา) จำนวน ๑ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
214 จ้างตรวจเช็คสภาพตามระยะ และซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค ๓๖๔๒ ตรัง จำนวน ๑ คัน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
215 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
216 ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
217 จ้างโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
218 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีต ผสมเสร็จ) จำนวน ๒ ลบ.ม. (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
219 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
220 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำ แบบมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๓ แรง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
221 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๙๐๐ ตรัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
222 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
223 ซื้อวัสดุอื่น ๆ (กิจการประปา) จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
224 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
225 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องปั้มน้ำแบบบาดาล ขนาด ๑.๕ HP แบบจุ่มน้ำ จำนวน ๓ ชุด (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
226 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
227 จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมบำรุงรักษา รถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน บบ ๖๑๐๔ ตรัง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
228 จ้างถ่ายเอกสารสี และเข้าเล่ม ขนาด A4 เล่มละ ๕๐ ใบ(รวมปก) จำนวน ๒๐ เล่ม โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านทำเล - บางรัก หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๔ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
229 จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓ ป้าย (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
230 จ้างซ่อมแซมประตูห้องผู้บริหาร (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
231 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โคมไฟถนนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
232 จ้างทำครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
233 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network) จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
234 จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์เฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส ๒๐๑๙ จำนวน ๒ ป้าย (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
235 ซื้อวัสดุการเกษตร (ดินผสมพร้อมปลูก) จำนวน ๒๐ ถุง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
236 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
237 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแค - ในพรุ หมู่ที่ ๑ (ตอนที่ ๑) ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 มกราคม 2564
238 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแค - ในพรุ หมู่ที่ ๑ (ตอนที่ ๑) ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 มกราคม 2564
239 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๓๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
240 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน ๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
241 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
242 จ้างโครงการบุกเบิกถนน สายทุ่งปรือ - คลองสว่าง หมู่ที่ ๔ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2564
243 จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมบำรุงรักษา รถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน บบ ๖๑๐๔ ตรัง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
244 จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมบำรุงรักษา รถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน บบ ๖๑๐๔ ตรัง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
245 จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมบำรุงรักษา รถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน บบ ๖๑๐๔ ตรัง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
246 เช่าหลอดไฟ บริเวณเต็นท์และริมถนน ตามโครงการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔) จำนวน ๒ รายการ ๔๒ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
247 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
248 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม) จำนวน ๑๐๐ กระสอบ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
249 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
250 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กุญแจ) จำนวน ๕ ตัว (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
251 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกหว้าน - พรุละหมาด หมู่ที่ ๒ (ตอน ๑) ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
252 ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสำหรับหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๖ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง จำนวน ๖ ชุด ชุดละ ๕ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
253 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบนควน - เกาะหวายเล็ก หมู่ที่ ๕ (ตอน ๑) ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
254 เช่าเต็นท์ จำนวน ๒ หลัง และเก้าอี้ จำนวน ๑๕๐ ตัว พิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
255 จ้างทำปฏิทินเผยแพร่การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๕๐๐ ฉบับ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
256 ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค ๓๖๔๒ ตรัง จำนวน ๔ เส้น (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
257 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ Harddisk และ RAM จำนวน ๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
258 จ้างซ่อมแซม รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๙๐๐ ตรัง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2563
259 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
260 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
261 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
262 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2563
263 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2563
264 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2563
265 จ้างต่ออายุการให้บริการออนไลน์เว็บไซต์ (www.natoeming.go.th) จำนวน ๑ ระบบ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2563
266 จ้างปรับปรุงและต่อเติมห้องครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโต๊ะหมิง ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2563
267 จ้างปรับปรุงและต่อเติมห้องครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโต๊ะหมิง ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2563
268 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2563
269 จ้างปรับปรุงและต่อเติมห้องครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโต๊ะหมิง ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
270 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
271 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2563
272 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑ x ๓ เมตร จำนวน ๖ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
273 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน) จำนวน ๑ คัน  20 ตุลาคม 2563
274 จ้างก่อสร้างอาคารห้องน้ำ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2563
275 จ้างที่ปรึกษาตามโครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2563
276 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ราชการ ปรำจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
277 จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำประปา หมู่ที่ ๑ - ๖ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
278 จ้างเหมาสำรวจภาคสนาม โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
279 ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก็สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยางพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
280 ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก็สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยางพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
281 ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก็สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยางพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
282 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๘ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
283 จ้างซ่อมแซมกล้องถ่ายรูปแบบดิจิตอล หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๕๒-๕๗-๐๐๐๕ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
284 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๘ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
285 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
286 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
287 ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก็สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยางพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
288 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
289 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (สปสช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
290 จ้างทำตรายาง จำนวน ๘ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
291 ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก็สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยางพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
292 จ้างถ่ายเอกสารเย็บเล่ม พร้อมเข้าปกเคลือบมัน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
293 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ตู้ลำโพงล้อลาก จำนวน ๑ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
294 จ้างซ่อมแซมระบบประปาผิวดิน (ไสใหญ่) และระบบประปาผิวดิน (ทุ่งหว้า) หมู่ที่ ๖ บ้านควนสระแก้ว ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
295 จ้างซ่อมแซมระบบประปาผิวดิน (หนองแฟบ) และระบบประปาผิวดิน (หนองเสม็ด) หมู่ที่ ๑ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
296 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๕๐-๐๑๖ สายบ้านโคกหว้าน-พรุละหมาด (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
297 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
298 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (สารส้ม) จำนวน ๓๐ กระสอบ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
299 จ้างตัดชุดแบบฟอร์มพนักงานแพทย์ฉุกเฉิน ๑๖๖๙ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
300 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
301 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (สารส้ม ชนิดก้อนใส) จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
302 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้บานเลื่อนกระจก) จำนวน ๓ ชุด (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
303 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
304 ซื้ออุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
305 ซื้ออุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
306 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
307 จ้างเชื่อมถังกรองแรงดันระบบจ่ายน้ำประปา หน่วยไสเจ็ดเจ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
308 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ ขาหลอดแบบบิดล็อค และน้ำยาคอมปาวด์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
309 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
310 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
311 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
312 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๑ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
313 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
314 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
315 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
316 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
317 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
318 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
319 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำ ขนาด ๕ แรงม้า ขนาด ๕.๕ แรงม้า และขนาด ๓ แรงม้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
320 จ้างเชื่อมถังกรองแรงดันระบบจ่ายน้ำประปา หน่วยไสเจ็ดเจ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
321 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
322 จ้างเชื่อมถังกรองแรงดันระบบจ่ายน้ำประปา หน่วยไสเจ็ดเจ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
323 จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน โครงการบริหารจัดการขยะภายในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
324 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๑ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
325 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๑ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
326 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2563
327 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
328 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
329 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำ ขนาด 3 แรงม้า หมู่ที่ 3 หน่วยไสเจ็ดเจ้า และมอเตอร์ปั๊มน้ำแบบจุ่ม (ไดโว่) ขนาด 2 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
330 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
331 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 กันยายน 2563
332 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 กันยายน 2563
333 ซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
334 จ้างซ่อมแซมระบบแอร์รถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน บบ ๖๑๐๔ ตรัง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
335 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
336 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เอกสารรางเลื่อน จำนวน ๑ ตู้) (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
337 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายอะคริลิกบอกสถานที่ในอาคารสำนักงาน บอร์ดงานกิจการสภา อบต. และบอร์ดสมาชิกสภา อบต. จำนวน ๑๑ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
338 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ  9 สิงหาคม 2563
339 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
340 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
341 จ้างทำป้ายไวนิลศูนย์บริการแพทย์ฉุกเฉิน ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2563
342 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องปลัดฯ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๓๒-๖๑-๐๐๐๘ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2563
343 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
344 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
345 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
346 จ้างทำป้ายไวนิลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ขนาด ๒.๔๐ x ๔.๘๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
347 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ (หินคลุก) (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
348 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
349 จ้างซ่อมแซมฝาเปิดท้ายซ้าน-ขวา รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๙๐๐ ตรัง จำนวน ๑ คัน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
350 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
351 จ้างทำป้ายไวนิล ศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง จำนวน ๑ ป้าย (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2563
352 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
353 จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๒๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
354 จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๑ เครื่อง (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕-๔๕-๐๐๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
355 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
356 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
357 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
358 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
359 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
360 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๖ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2563
361 จ้างซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ สำหรับสนามฟุตบอลหญ้าเทียม อบต.นาโต๊ะหมิง จำนวน ๕ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2563
362 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๓ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2563
363 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๖ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
364 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
365 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
366 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
367 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๖ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
368 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
369 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เลื่อนกระจก ขนาด ๓ ฟุต จำนวน ๑ ตู้) (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2563
370 ซื้อน้ำยาเคมีแห้งสำหรับเติมถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2563
371 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
372 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๔ ป้าย ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒวรขัติยราชนารี โด  29 พฤษภาคม 2563
373 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ล้อยางรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๙๐๐ ตรัง จำนวน ๖ ชุด (พร้อมติดตั้ง) ประกอบด้วย ล้อยางนอก , ล้อยางใน , ยางรอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
374 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ ขนาด ๓ แรงม้า หมู่ที่ ๖ (หน่วยบ้านใสใหญ่) จำนวน ๑ เครื่อง และขนาด ๕ แรงม้า หมู่ที่ ๒ (หน่วยวัดนาเมืองเพชร) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
375 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
376 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
377 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
378 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 พฤษภาคม 2563
379 จ้างซ่อมเปลี่ยนกระบอกครัช รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๙๐๐ ตรัง จำนวน ๑ คัน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
380 ซื้อครภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
381 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2563
382 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2563
383 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2563
384 ซื้อถ้งดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง จำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
385 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สบู่เหลวล้างมือ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ มิลลิลิตร จำนวน ๒ โหล) สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
386 ซ่อมเปลี่ยนลูกปืนเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ ขนาด 3 แรงม้า (หน่วยใสใหญ่)  19 พฤษภาคม 2563
387 ซื้อกรวยจราจรสะท้อนแสง จำนวน 4 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
388 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๓๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
389 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโต๊ะหมิง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๓๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
390 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บบ ๖๑๐๔ ตรัง จำนวน ๑ คัน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
391 ซื้อถุงพลาสติกใส ขนาด ๖ x ๙ นิ้ว จำนวน ๑๔ กิโลกรัม โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
392 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๙ (บ้านนาโต๊ะหมิง) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๓๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
393 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
394 ซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งบริเวณพรุละหมาด จำนวน ๗ ชุด (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
395 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บบ ๖๑๐๔ ตรัง จำนวน ๑ คัน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
396 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บบ ๖๑๐๔ ตรัง จำนวน ๑ คัน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
397 ซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งบริเวณพรุละหมาด จำนวน ๗ ชุด (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
398 ซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งบริเวณพรุละหมาด จำนวน ๗ ชุด (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
399 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
400 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
401 จ้างติดตั้งหลอดไฟฟ้า จำนวน ๑ จุด (๑๕ หลอด) บริเวณจุดสกัดเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดในการห้ามบุคคลในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหะสถาน ตั้งแต่เวลา ๒๒.๐๐ - ๐๔.๐๐ น. บริเวณหน้าที่ทำการ อบต.นาโต๊ะหมิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
402 จ้างซ่อมเปลี่ยนระบบครัชรถยนต์รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน บพ ๖๓๒๘ ตรัง จำนวน ๑ คัน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
403 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
404 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยน เช็ควาล์ว ท่อเหล็กระบบส่งน้ำและสูบน้ำของเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ ขนาด ๓๐ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
405 จ้างจัดจ้างถ่ายเอกสารและเย็บเล่มเอกสารในการจัดทำรายละเอียดโครงการตามแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย จำนวน 38 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
406 จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ระเบียบการใช้สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ขนาด 1.20 x 1.50 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
407 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 เมษายน 2563
408 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 เมษายน 2563
409 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 เมษายน 2563
410 จ้างงานวางท่อระบายน้ำ พรุละหมาด หมู่ที่ ๕ บ้านพรุท่อม ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
411 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขนค ๕๑๓ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
412 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป บรรจุขนาดถุงละ ๒๐ กิโลกรัม จำนวน ๓๐๐ ถุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
413 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 เมษายน 2563
414 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 เมษายน 2563
415 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 เมษายน 2563
416 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 เมษายน 2563
417 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
418 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๒ ป้าย เพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
419 ซื้อถุงพลาสติกใสขนาด ๖ x ๙ นิ้ว โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ( COVID - ๑๙ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
420 จ้างติดตั้งหลอดไฟฟ้า จำนวน ๑ จุด (ไฟทาง จำนวน ๖ หลอด , ในเต็นท์ จำนวน ๓ หลอด) บริเวณจุดสกัดเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดในการห้ามบุคคลในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่เวลา ๒๒.๐๐ - ๐๔.๐๐ น. (หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง) โดยวิธีเฉพา  15 เมษายน 2563
421 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๒ ป้าย เพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
422 ซื้อถุงพลาสติกใส ขนาด ๖ x ๙ นิ้ว จำนวน ๑๔ กิโลกรัม โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
423 ซื้อเจลแอลกอฮอล์ จำนวน ๑,๗๕๐ ขวด โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID -๑๙ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
424 จ้างทำสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๕๐ นิ้ว จำนวน ๗,๓๐๐ ดวง โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
425 ซื้อถุงพลาสติกใสขนาด ๖ x ๙ นิ้ว โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ( COVID - ๑๙ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
426 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๕ รายการ ตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
427 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒รายการ โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- ๑๙ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
428 จ้างซ่อมเปลี่ยนถังลมระบบเบรค รถขยะมูลฝอยหมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๙๐๐ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
429 จ้างตัดเย็บหน้าการผ้า จำนวน ๕,๕๐๐ ชิ้น ตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
430 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
431 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
432 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
433 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
434 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อ่างล้างมือแบบมีก้อกน้ำ จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
435 ซื้อกรวด -ทรายกอง พร้อมบริการเปลี่ยน ระบบประปาผิวดิน หมู่ที่ ๕ หน่วยพรุละหมาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
436 จ้างทำป้ายไวนิลศูนย์ปฎิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019หรือโรคโควิด 19(COVID-19)ตำบลนาโต๊ะหมิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
437 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
438 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง. ถ.50-002 สายหนองใหญ่-ห้วยลึก หมู่ที่ 2 บ้านโคกหว้าน ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 เมษายน 2563
439 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ในการฉีด จำนวน ๑,๔๔๗ ชุด , ถุงมือแพทย์ชนิดใช้แล้วทิ้ง จำนวน ๓ กล่อง และตะกร้อครอบปากสุนัข จำนวน ๖ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 เมษายน 2563
440 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
441 จ้างเหมาบริการขนขยะมูลฝอย หมู่ที่ ๑ ถนนสายเกาะหวายเล็ก ตำบลนาโต๊ะหมิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2563
442 จ้างซ่อมแซมเชื่อมแทงค์น้ำประปาทรงแชมเปญ ขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 1 หน่วยหนองเสม็ด (ขนาด ๑๔๐ x ๙๐ เซนติเมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2563
443 จ้างทำตรายาง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
444 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
445 จ้างทำตรายาง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
446 จ้างทำตรายาง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
447 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  26 มีนาคม 2563
448 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
449 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะสำนักงาน) (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
450 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะสำนักงาน) (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
451 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะสำนักงาน) (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
452 ซื้อแอลกอฮอล์เจล จำนวน ๔๘ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
453 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม จำนวน ๑๙ รายการ ตามโครงการผักผลไม้ปลอดสารพิษชีวิตปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
454 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนและอุปกรณ์กีฬา จำนวน ๖ รายการ โครงการพัฒนาทักษะกีฬาประชาชนตำบลนาโต๊ะหมิง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
455 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
456 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง. ถ.50-002 สายหนองใหญ่-ห้วยลึก หมู่ที่ 2 บ้านโคกหว้าน ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 มีนาคม 2563
457 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง. ถ.50-002 สายหนองใหญ่-ห้วยลึก หมู่ที่ 2 บ้านโคกหว้าน ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 มีนาคม 2563
458 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2563
459 ซื้อวัสดุสำนักงาน กระจกปูโต๊ะทำงาน จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
460 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
461 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
462 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
463 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
464 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ (๒๗ กล่อง) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
465 จ้างเหมาบริการ ถ่ายเอกสารเข้าเล่มพร้อมเคลือบปก เอกสารขอจัดตั้งอบต.นาโต๊ะหมิงเป็นเทศบาลตำบลนาโต๊ะหมิงและคำบรรยายแนวเขตและแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิงที่ขอจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลนาโต๊ะหมิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
466 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโค๊ะ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 416-49-0006 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
467 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑืคอมพิวเตอร์ เครื่องพริ้นเตอร์ Fuji Xerox P๒๖๕ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๒๒ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
468 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
469 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง. ถ.50-002 สายหนองใหญ่-ห้วยลึก หมู่ที่ 2 บ้านโคกหว้าน ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 กุมภาพันธ์ 2563
470 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำประปา หมู่ที่ ๑ (หน่วยหนองเสม็ด) ขนาด ๓ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
471 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
472 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
473 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
474 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๒ รายการ (สำนักงานปลัด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
475 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (กองคลัง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
476 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๓ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
477 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
478 จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ ศพด.บ้านนาโต๊ะหมิง จำนวน ๓ เครื่อง (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
479 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
480 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
481 จ้างซ่อมแซมหลังคากระเบื้องอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโต๊ะหมิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
482 จ้างซ่อมแซมหลังคาสำนักงาน อบต.นาโต๊ะหมิง และอาคารห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
483 จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมรถกระบะมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กค ๓๖๔๒ ตรัง จำนวน ๑ คัน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
484 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ป้าย (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
485 จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมรถกระบะมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กค ๓๖๔๒ ตรัง จำนวน ๑ คัน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
486 จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมรถกระบะมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กค ๓๖๔๒ ตรัง จำนวน ๑ คัน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
487 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
488 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๓๒-๕๗-๐๐๐๔ จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
489 จ้างซ่อมตู้โทรศัพท์สาขา จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2563
490 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงชาติ) จำนวน ๒๕ ผืน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
491 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง. ถ.50-002 สายหนองใหญ่-ห้วยลึก หมู่ที่ 2 บ้านโคกหว้าน ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  21 มกราคม 2563
492 จ้างเหมาตกแต่งจัดสถานที่ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2563
493 จ้างเหมาตกแต่งจัดสถานที่ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2563
494 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศห้องกองช่าง จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
495 จ้างทำตรายาง (ตรายางครุฑ) จำนวน ๑ อัน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
496 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
497 จ้างซ่อมแซมถนนพรุละหมาด หมู่ที่ ๒ ถนนสายโคกหว้าน-เกาะหวายเล็ก หมู่ที่ ๒ ถนนสายหนองเปลว หมู่ที่ ๓ ถนนเกาะหวายเล็ก หมู่ที่ ๕ และถนนควรสระแก้ว-หนองห้างต่อ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
498 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2562
499 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2562
500 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2562
501 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2562
502 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (Drum Cartridge) จำนวน ๒ กล่อง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2562
503 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด ๑ x ๒ เมตร จำนวน ๗ ป้าย (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2562
504 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำประปา หมู่ที่ ๒ (หน่วยวัดนาเมืองเพชร) ขนาด ๕.๕ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2562
505 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๐๙๐๐ ตรัง จำนวน ๑ คัน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2562
506 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำประปา หมู่ที่ ๑ (หน่วยหนองเสม็ด) ขนาด ๓ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2562
507 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน บพ ๖๓๒๘ ตรัง จำนวน ๑ คัน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2562
508 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ธันวาคม 2562
509 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ธันวาคม 2562
510 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2562
511 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2562
512 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2562
513 จ้างทำปฏิทิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๗๑๙ ชุด (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2562
514 จ้างทำปฏิทิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๗๑๙ ชุด (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2562
515 จ้างทำปฏิทิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๗๑๙ ชุด (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2562
516 จ้างซ่อมแซมกล้องถ่ายรูปแบบดิจิตอล หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๕๒-๕๗-๐๐๐๕ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2562
517 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2562
518 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ HP Pavilion A ๑๕๘๕I หมายเลขทะเบียน ๔๑๖-๔๙-๐๐๐๖ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2562
519 จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ Canon iP๗๒๗๒ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๑๘ จำนวน ๑ เครื่อง (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2562
520 จ้างปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๔๗-๐๐๐๓ จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤศจิกายน 2562
521 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายซอยประเสริฐ หมู่ที่ 5 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤศจิกายน 2562
522 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายควนสระ - หนองตรุด หมู่ที่ 6 (บ้านนางบาง ประดิษฐ์) ตำบลนาโต๊ะหมิิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤศจิกายน 2562
523 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหลังวัด - หนองสา หมู่ที่ 1 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 พฤศจิกายน 2562
524 จ้างต่ออายุการให้บริการออนไลน์เว็บไซต์ จำนวน ๑ ระบบ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2562
525 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน ๙๐ หลอด และค่าปั่นไฟบริเวณงาน โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤศจิกายน 2562
526 จ้างมหรสพ รำวงโบราณ จำนวน ๑ คณะ โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤศจิกายน 2562
527 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายซอยประเสริฐ หมู่ที่ 5 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 ตุลาคม 2562
528 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายควนสระ - หนองตรุด หมู่ที่ 6 (บ้านนางบาง ประดิษฐ์) ตำบลนาโต๊ะหมิิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 ตุลาคม 2562
529 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหลังวัด - หนองสา หมู่ที่ 1 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 ตุลาคม 2562
530 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายซอยประเสริฐ หมู่ที่ 5 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 ตุลาคม 2562
531 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหลังวัด - หนองสา หมู่ที่ 1 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 ตุลาคม 2562
532 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายควนสระ - หนองตรุด หมู่ที่ 6 (บ้านนางบาง ประดิษฐ์) ตำบลนาโต๊ะหมิิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 ตุลาคม 2562
533 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
534 จ้างเหมาสำรวจภาคสนาม โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
535 จ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโต๊ะหมิง จำนวน ๑ โครงการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
536 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2562
537 ซื้อวัสดุดับเพลิง จำนวน ๕ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
538 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
539 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2562
540 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2562
541 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2562
542 ซื้อวัสดุงาบ้านงานครัว จำนวน ๒๑ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
543 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
544 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
545 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
546 ซื้อวัสดุงาบ้านงานครัว จำนวน ๒๑ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
547 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2562
548 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2562
549 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2562
550 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค ๓๖๔๒ ตรัง จำนวน ๑ คัน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2562
551 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
552 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2562
553 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2562
554 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2562
555 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
556 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
557 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
558 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
559 จ้างตัดผ้าคลุมโต๊ะอเนกประสงค์ชนิดหน้าขาวขาเหล็ก จำนวน ๑๖ ตัว (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
560 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
561 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
562 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2562
563 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2562
564 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค ๓๖๔๒ ตรัง จำนวน ๑ คัน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
565 จ้างทำตรายาง จำนวน ๒ อัน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
566 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค ๓๖๔๒ ตรัง จำนวน ๑ คัน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
567 จ้างทำตรายาง จำนวน ๕ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
568 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๕ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
569 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2562
570 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2562
571 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กันยายน 2562
572 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จอแสดงภาพ/อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์) (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กันยายน 2562
573 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กันยายน 2562
574 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2562
575 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๙๐๐ ตรัง จำนวน ๑ คัน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2562
576 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการประชาคมหมู่บ้าน ขนาด ๓ x ๑ เมตร จำนวน ๑ ป้าย (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
577 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
578 จ้างถ่ายเอกสารเย็บเล่ม พร้อมเข้าปกเคลือบมันแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) จำนวน ๒๐ เล่มๆ ละ ๑๒๑ หน้า (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
579 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
580 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2562
581 จ้างพิมพ์ข้อความลงนามถวายพระพร ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน ๑ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2562
582 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ขนาด ๓ x ๑ เมตร จำนวน ๑ ป้าย (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
583 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำประปา หมู่ที่ ๕ (หน่วยพรุละหมาด) ขนาด ๕.๕ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2562
584 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหลังวัด - หนองสา หมู่ที่ 1 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  20 สิงหาคม 2562
585 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายควนสระ - หนองตรุด หมู่ที่ 6 (บ้านนางบาง ประดิษฐ์) ตำบลนาโต๊ะหมิิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  20 สิงหาคม 2562
586 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายซอยประเสริฐ หมู่ที่ 5 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  20 สิงหาคม 2562
587 ซื้อมอเตอร์ปั๊มน้ำ ขนาด ๓๐ แรงม้า และอุปกรณ์อื่นๆ ครบชุด พร้อมดำเนินการติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2562
588 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำประปา หมู่ที่ ๖ (หน่วยคลองสว่าง-ไสใหญ่) ขนาด ๓ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2562
589 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2562
590 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๒ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2562
591 จ้างทำป้ายไวนิล (๑๒ สิงหาคม) ขนาด ๒.๓๐ x ๔.๗๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2562
592 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำประปา หมู่ที่ ๖ (หน่วยควนตีน) ขนาด ๕ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2562
593 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2562
594 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ปั้มน้ำประปา หมู่ที่ ๒ (หน่วยวัดนาเมืองเพชร) ขนาด ๕ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2562
595 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2562
596 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครภัณฑ์ ๔๔๒-๕๗-๐๐๐๒ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
597 จ้างเหมาทำชุดกันกระแทก (หุ้มเสา) ขนาด ๙๕ ซม. x ๒๕๐ ซม. จำนวน ๔ ชุด (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
598 จ้างเหมาเต็นท์ ขนาด ๑๓ x ๓๕ เมตร จำนวน ๑ หลัง โต๊ะ ขนาด ๑.๑๐ x ๑.๑๐ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร พร้อมผ้าคลุม จำนวน ๓๐ ตัว เก้าอี้พลาสติก จำนวน ๓๐๐ ตัว และเครื่องเสียง เครื่องสำรองไฟ และนั่งร้าน ขนาด ๕.๑๐ x ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2562
599 จ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ตำบลนาโต๊ะหมิงและใกล้เคียง โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2562
600 จ้างปรับเตรียมสถานที่ในการจัดงาน จำนวน ๑ จุด โครงการสืบสานประเพณีลอยกะทง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2562
601 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธง ส.ก.) จำนวน ๑ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2562
602 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าสีฟ้า) จำนวน ๑ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2562
603 ซื้อถุงขยะดำ ขนาด ๓๖ x ๔๕ นิ้ว จำนวน ๑๒ กิโลกรัม และน้ำดื่ม (แบบถ้วย) ลังละ ๔๘ ถ้วย จำนวน ๑๘ ลัง (โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๖ ตำบลนาโต๊ะหมิง) (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2562
604 เช่าเต็นท์โดม , เต็นท์ และเก้าอี้พลาสติก เพื่อจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
605 เช่าเหมาโต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้าน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2562
606 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2562
607 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2562
608 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัด -บ้านนายเจี้ยง หมู่ที่ 2 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 กรกฎาคม 2562
609 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการทำน้ำมันเขียวและนวดกัวซา จำนวน ๘ รายการ (โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพในตำบลนาโต๊ะหมิง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2562
610 เช่าถังแก๊สพร้อมน้ำแก๊ส ขนาด ๑๕ กิโลกรัม จำนวน ๒ ถัง และถังแก๊สปิกนิกพร้อมน้ำแก๊ส ขนาด ๔ กิโลกรัม จำนวน ๑ ถัง (โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพในตำบลนาโต๊ะหมิง ประจำปี ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2562
611 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขนค 513 ตรัง จำนวน 1 คัน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2562
612 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2562
613 จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 3642 ตรัง จำนวน 1 คัน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2562
614 จ้างเหมารถบรรทุกน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยแล้ง จำนวน 32 วัน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2562
615 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2562
616 ซื้อวัสดุอื่นๆ (มิเตอร์วัดน้ำ) จำนวน 100 ตัว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2562
617 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2562
618 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2562
619 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัด -บ้านนายเจี้ยง หมู่ที่ 2 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  มิถุนายน  2562
620 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัด -บ้านนายเจี้ยง หมู่ที่ 2 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  มิถุนายน  2562
621 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2562
622 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81 - 0900 ตรัง จำนวน 1 คัน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2562
623 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2562
624 จ้างเหมารถบรรทุกน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบแล้ง ตั้งแต่วันที่ 12 - 26 มิถุนายน 2562 (25 วัน) จำนวน 150 เที่ยว (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2562
625 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัด -บ้านนายเจี้ยง หมู่ที่ 2 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  18  มิถุนายน  2562
626 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำดับเพลิง และติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  มิถุนายน  2562
627 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานผู้บริหาร) จำนวน 1 ตัว (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2562
628 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ปั้มน้ำรบบประปา หมู่ที่ 2 (หน่วยวัดนาเมืองเพชร) ขนาด 5.5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2562
629 จ้างโครงการก่อสร้างบอร์ดประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโต๊ะหมิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2562
630 จ้างจัดจ้างซ่อมประตูพร้อมเปลี่ยนกลอนบานสวิง จำนวน 6 ชุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโต๊ะหมิง ชำรุดเนื่องจากไม่สามารถเปิด-ปิด ได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2562
631 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2562
632 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2562
633 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ แบบแยกชิ้นส่วน จำนวน 3 เครื่อง) (ฏองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2562
634 ซื้อพานดอกไม้สีม่วง (แห้ง) จำนวน 5 พาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  มิถุนายน  2562
635 ซื้อพานดอกไม้สีม่วง (แห้ง) จำนวน 5 พาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  มิถุนายน  2562
636 ซื้อพานดอกไม้สีม่วง (แห้ง) จำนวน 5 พาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  มิถุนายน  2562
637 ซื้อโครงการจัดซ์้อกล้องวงจรปิด ( cctv )พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง และค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง (สำนักปลัด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2562
638 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2562
639 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2562
640 จ้างโครงการถนนสายควนสระ - ทุ้งหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2562
641 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น(การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดตรัง ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562)  29 พฤษภาคม 2562
642 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายโคกหว้าน - หลังเกาะหวายเล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2562
643 จ้างโครงการถนนสายควนสระ - ทุ่งหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2562
644 ซื้อโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น(การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดตรัง ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2562
645 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายปลายนา-เกาะหวายเล็ก ม.1 ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมือง จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2562
646 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายโคกหว้าน - หลังเกาะหวายเล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2562
647 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายปลายนา-เกาะหวายเล็ก ม.1 ต.นาโต๊ะหมิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2562
648 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำดับเพลิง และติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 พฤษภาคม 2562
649 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำดับเพลิง และติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 พฤษภาคม 2562
650 จ้างโครงการถนนสายควนสระ - ทุ่งหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2562
651 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายปลายนา-เกาะหวายเล็ก ม.1 ต.นาโต๊ะหมิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2562
652 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายโคกหว้าน - หลังเกาะหวายเล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2562
653 จ้างโครงการถนนสายควนสระ - ทุ้งหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2562
654 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายควนสระ - ทุ่งหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2562
655 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายอบ - สวัสดิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2562
656 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายสะพานเคียน ม.5 ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมือง จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2562
657 จ้างโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาสายหนองหว้า - ประมงน้ำจืด หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2562
658 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายทุ่งดีปลี-เกาะยาง ม.1 ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมือง จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2562
659 จ้างโครงการขยายท่อจ่ายน้ำประปาซอยสงไข 2 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2562
660 จ้างโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาสายอบ - สวัสดิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2562
661 จ้างโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาสายอนามัย - หลังป้อม หมู่ที่ 2 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2562
662 จ้างโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาเลียบถนนพรุละหมาด หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2562
663 จ้างโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาซอยสงไข 2 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2562
664 จ้างโครงการขยายท่อจ่ายน้ำประปาซอยสงไข 2 หมู่ที่ 5 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2562
665 จ้างโครงการขยายท่อจ่ายน้ำประปาซอยสงไข 2 หมู่ที่ 5 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2562
666 จ้างโครงการขยายท่อจ่ายน้ำประปาซอยสงไข 2 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2562
667 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำดับเพลิง และติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 พฤษภาคม 2562
668 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง , เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2562
669 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2562
670 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2562
671 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2562
672 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2562
673 จ้างขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาซอยวัดเก่า ม.1 ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมือง จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2562
674 จ้างโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาซอยประเสริฐ หมู่ที่ 5 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2562
675 จ้างโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาซอยบ้านนางบาง ประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2562
676 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2562
677 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2562
678 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องนายก จำนวน 1 เครื่อง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2562
679 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2562
680 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2562
681 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 38 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โครงการครอบครัวกับการจัดการภัยพิบัติ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2562
682 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 38 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โครงการค่ายเด็กและเยาวชนรักสิ่งแวดล้อม (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2562
683 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2562
684 จ้างซ่อมแซมถนนสายพรุละหมาดศาลาแปดเหลี่ยม หมู่ที่ 2 ตำบลนาโต๊ะหมิง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 270 เมตร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2562
685 จัดซื้อรถยนต์ (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำดับเพลิง และติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน  25 เมษายน 2562
686 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2562
687 ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง (สปสช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2562
688 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2562
689 จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2562
690 จัดทำคอกล้อมถังขยะ จำนวน 7 จุด  17 เมษายน 2562
691 ซื้อจัดซื้อยางรถยนต์ (ตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน บบ 6104 ตรัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2562
692 ซื้อจัดซื้อยางรถยนต์ (ตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน บบ 6104 ตรัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2562
693 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน บบ 6104 ตรัง จำนวน 4 เส้น) (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2562
694 จ้างจัดสถานที่ สำหรับโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2562
695 ซื้อถุงขยะดำ ขนาด ๓๖ x ๔๕ นิ้ว จำนวน ๑๒ กิโลกรัม และน้ำดื่ม (แบบถ้วย) ลังละ ๔๘ ถ้วย จำนวน ๑๘ ลัง ตามโครงการปรับปรุงภูมทัศน์สองข้างทางถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๖ ตำบลนาโต๊ะหมิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2562
696 จ้างเหมาติดตั้งหลอดไฟ จำนวน 14 หลอด ตามโครงการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562) (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2562
697 จ้างเช่าเหมาเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562) (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2562
698 จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง เครื่องสำรองไฟพร้อมดูแลระบบตลอดงาน และเวที ขนาด 4.00 x 8.00 เมตร โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2562
699 จ้างมหรสพวัฒนธรรมพื้นถิ่น (มโนราห์) โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2562
700 จ้างเหมารถบรรทุกน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยแล้ง จำนวน 31 วัน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2562
701 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ธง ว.ป.ร) (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2562
702 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาดบรรจุถุงๆ ละ 20 กิโลกรัม จำนวน 300 ถุง) (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2562
703 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-0900 ตรัง จำนวน 1 คัน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2562
704 ซื้ออุปกรณ์กีฬา โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำตำบลนาโต๊ะหมิง ประจำปี 2562 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2562
705 ซื้อค่าเวชภัณฑ์ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำตำบลนาโต๊ะหมิง ประจำปี 2562 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2562
706 ซื้ออุปกรณ์กีฬา โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำตำบลนาโต๊ะหมิง ประจำปี 2562 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2562
707 จ้างเหมาเช่าอุปกรณ์ เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำตำบลนาโต๊ะหมิง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2562
708 ซื้อชุดนักกีฬา จำนวน 318 ชุด โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำตำบลนาโต๊ะหมิง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2562
709 จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงพร้อมดูแลระบบตลอดงานโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำตำบลนาโต๊ะหมิง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2562
710 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำตำบลนาโต๊ะหมิง ประจำปี 2562 จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2562
711 ซื้อถ้วยรางวัล โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำตำบลนาโต๊ะหมิง ประจำปี 2562 จำนวน 24 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2562
712 จ้างซ่อมแซมหอยโข่งปั๊มน้ำประปา หมู่ที่ 6 (หน่วยคลองสว่าง - ไสใหญ่) ขนาด 40 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2562
713 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2562
714 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2562
715 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2562
716 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2562
717 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำประปา หมู่ที่ 4 (หน่วยพรุท่อม) ขนาด 3 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2562
718 เหมาบริการปรับพื้นที่หลังอาคารสำนักงาน อบต.นาโต๊ะหมิง พื้นที่ 4,000 ตารางเมตร โดยประมาณ (กองช่าง)  18 มีนาคม 2562
719 จ้างซ่อมแซมและติดตั้งระบบไฟรถตู้พยาบาล อบต.นาโต๊ะหมิง หมายเลขทะเบียน บบ 6104 ตรัง จำนวน 1 คัน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2562
720 จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมติดตั้งกรอบ จำนวน 1 ป้าย (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2562