ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
2 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
3 ซื้อกระจกโค้ง ขนาด 24 นิ้ว จำนวน ๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
4 ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
5 ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
6 ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
7 ซื้อเครื่อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
8 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
9 ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภคที่จำเป็น(ถุงยังชีพ) ในโครงการให้ความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและประสบภาวะลำบากในการดำรงชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
10 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
11 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
12 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2563
13 จ้างเช่าเรือในการขนส่งถุงยังชีพ ในโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและประสบภาวะลำบากในการดำรงชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมู่ที่ 3 บ้า 8  มิถุนายน  2563
14 ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภคที่จำเป็น (ถุงยังชีพ) ในโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและประสบภาวะลำบากในการดำรงชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2  มิถุนายน  2563
15 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2563
16 จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อเจ็ดลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
17 ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563
18 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2563
19 จ้างซ่อมเเซมเครื่องคอมพิวเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ 416-48-0014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
20 จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อเจ็ดลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
21 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2563
22 ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2563
23 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่ามาลัย หมู่ที่ ๖ ตำบลปากน้ำ โดยวิธีคัดเลือก 1 พฤษภาคม 2563
24 ซื้อแผ่นสมาร์ทบอร์ดขอบเรียบ จำนวน 50 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
25 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
26 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อจัดสถานที่กักกันตัวประชาชนกลุ่มเสี่ยงในระดับพื้นที่ไว้เพื่อสังเกตอาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
27 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๑๙๕ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
28 ซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก ในโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
29 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อจัดสถานที่กักกันตัวประชาชนกลุ่มเสี่ยงในระดับพื้นที่ไว้เพื่อสังเกตอาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
30 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
31 ซื้อแผ่นสมาร์ทบอร์ดขอบเรียบ จำนวน 50 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
32 ซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
33 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
34 ซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก ในโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 เมษายน 2563
35 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
36 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
37 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
38 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
39 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
40 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์ที่เช่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
41 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
42 จ้างทำกรงเหล็กขังสัตว์ สุนัข แมว ไม่มีเจ้าของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
43 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให่แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
44 จ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมเเซมเครื่องคอมพิวเตอร์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากบารา หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๕๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
45 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
46 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์ที่เช่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
47 หมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์ที่เช่า) 27 มีนาคม 2563
48 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค-๑๙๘ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
49 จ้างจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าขยะตลาดนัดและใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าตลาดนัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
50 จ้างติดตั้งระบบ LAN ในส่วนงานจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
51 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลปากน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
52 ซื้อผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
53 ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
54 จ้างบรรเทาสารเคมีดับเพลิง จำนวน ๑๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
55 ซื้อเชือกไนล่อนถัก เพื่อในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
56 จ้างจ้างทำหน้ากากอนามัยจากผ้า ในโครงการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
57 จ้างเหมาถ่ายเอกสารแผนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปากน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
58 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
59 จ้างขยายห้องควบคุมเสียง และระบบบันทึกภาพพร้อมชุดควบคุมและแสดงผลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
60 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่ามาลัย หมู่ที่ ๖ ตำบลปากน้ำ 27 กุมภาพันธ์ 2563
61 จ้างรถยนต์โดยสารไม่ประจำทาง จำนวน ๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
62 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
63 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บง-๙๕๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
64 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2563
65 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Samsung Multi Xpress K2200ND โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
66 จ้างเช่าเหมาเรือ จำนวน ๑ ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
67 จ้างเวทีพร้อมระบบเครื่องเสียง เต็นท์โค้ง เก้าอี้ ในโครงการจัดงานเทศกาลหอยท้ายเภา ครั้งที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2563
68 จ้างจ้างตกแต่งสถานที่อบรมในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถอดบทเรียนการจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุที่ดีปัจฉิมนิเทศ และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
69 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลปากน้ำอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2563
70 จ้างเวทีพร้อมระบบเครื่องเสียง เต็นท์โค้ง เก้าอี้ ในโครงการจัดงานเทศกาลหอยท้ายเภา ครั้งที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
71 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บจ-๕๑๑๙ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563
72 จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารสำนักงานและพื้นห้องน้ำชาย,หญิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2563
73 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๕ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มกราคม 2563
74 ซื้อหมึกเครื่องถ่าย จำนวน ๑ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มกราคม 2563
75 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร samsung K2200ND โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
76 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
77 จ้างทำตัวอักษรท่าเทียบเรือปากบารา พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
78 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
79 ซื้อโต๊ะพับเมลามีนสีขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
80 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
81 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
82 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
83 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
84 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
85 จ้างรถบรรทุก ๖ ล้อพร้อมอุปกรณ์แช่ปลาและตาชั่งในโครงการบาราฟิชชิ่งคัพและมหกรรมอาหารปลอดภัยอร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธันวาคม 2562
86 จ้างตกเเต่งสถานที่ในโครงการบาราฟิชชิ่งคัพและมหกรรมอาหารปลอดภัยอร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562
87 วัสดุที่จำเป็นในโครงการบาราฟิชชิ่งคัพและมหกรรมอาหารปลอดภัยอร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ ๑๙ 29 พฤศจิกายน 2562
88 ทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการบาราฟิชชิ่งคัพและมหกรรมอาหารปลอดภัยอร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ ๑๙ 29 พฤศจิกายน 2562
89 จ้างทำอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่รักษาปลอดภัยในโครงการบาราฟิชชิ่งคัพและมหกรรมอาหารปลอดภัยอร่อยได้ไร้เเอลกอฮอล์ ครั้งที่ ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562
90 จ้างทำตะขอแขวนปลาสำหรับโครงการบาราฟิชชิ่งคัพ ครั้งที่ ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562
91 ซื้อเสาล้มลุก จำนวน ๒๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562
92 จ้างจัดหาชุดการเเสดงเพื่อใช้ในโครงการบาราฟิชชิ่งคัพและมหกรรมอาหารปลอดภัยอร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562
93 ซื้อโล่รางวัลในโครงการบาราฟิชชิ่งคัพและมหกรรมอาหารปลอดภัยอร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562
94 จ้างเครื่องเสียง ระบบไฟ เเสง สี จอ LED พร้อมกล้องวิดีโอบันทึกภาพ ในโครงการบาราฟิชชิ่งคัพและมหกรรมอาหารปลอดภัยอร่อยได้ไร้เเอลกอฮอล์ ครั้งที่ ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
95 ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
96 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
97 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บจ-1249 สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2562
98 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมเเซม รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๑๙๕ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2562
99 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2562
100 จ้างปรับปรุงสำนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
101 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ 30 ตุลาคม 2562
102 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
103 ซื้อวัสดุในโครงการธรรมนูญสุขภาพประเด็นการคัดแยกขยะ และลดปัญหาในครัวเรือนการจัดการขยะจากต้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
104 ค่าอาหารเสริม (นม) 16 ตุลาคม 2562
105 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บจ-๕๑๑๙ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ตุลาคม 2562
106 ซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 22 จุด โดยวิธีคัดเลือก 2 ตุลาคม 2562
107 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
108 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงเหล็กห้ามทิ้งขยะพร้อมติดตั้งมีแผ่นรองไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
109 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2562
110 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
111 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
112 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงเหล็กห้ามทิ้งขยะพร้อมติดตั้งมีแผ่นรองไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
113 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
114 จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษี อบต.ปากน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
115 ซื้อยางนอกและไส้กรองโซล่า สำหรับรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข-8119 สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
116 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข-8119 สตูล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562