ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2563
2 โครงการซ่อมแซมถนนสายกัวลาบารา 4 หมู่ที่ 2 บ้านปากบารา ตำบลปากน้ำ กว้าง 3,4 เมตร ยาว 109 เมตร หนา 0.05 เมตร 23 กันยายน 2563
3 จ้างโครงการฝังกลบขยะ บริเวณบ่อขยะ หมู่ที่ ๖ บ้านท่ามาลัย โดยวิธีคัดเลือก 23 กันยายน 2563
4 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โคมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
5 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
9 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสถานีโทรคมนาคม ม.6 บ้านท่ามาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
10 ซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิลเเคบ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก 18 กันยายน 2563
11 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมเเซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๙-๐๐๖๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
12 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
13 จ้างซ่อมเเซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๘๑๑๙ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
14 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
16 จ้างรถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
17 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
18 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๓-๐๑๐๙ หมึกปริ้นเตอร์ จำนวน ๓ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
19 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
20 ซื้อถังดับเพลิงเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
21 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
22 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2563
23 จ้างเหมาเรือสปีดโบ๊ท จำนวน ๑ ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2563
24 จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 บ้านท่ามาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2563
25 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ 31 สิงหาคม 2563
26 จ้างจัดหาพื้นที่จัดเก็บและบริการข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2563
27 จ้างซ่อมหลังคาอาคารอัฒจันทร์สนามกีฬาตำบลปากน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2563
28 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพร้าวพัฒนา ม.6 บ้านท่ามาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
29 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเหล็น ม.2 ปากบารา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
30 ซื้อเครื่องทดสอบความเหลวของคอนกรีต (Slump Test) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 สิงหาคม 2563
31 ซื้อเครื่องทดสอบวัสดุ (แบบหล่อคอนกรีต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 สิงหาคม 2563
32 จ้างซ่อมเเซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๑๑๙-๖๑-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
33 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2563
34 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๔๓๖ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2563
35 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2563
36 ซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๔๓๖ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2563
37 จ้างทำป้ายไวนิลข้อแนะนำสำหรับตลาดนัดวันอาทิตย์และป้ายไวนิลทางเข้า-ออก ตลาดนัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2563
38 ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563
39 จ้างจ้างเหมาตัดหญ้าหมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2563
40 จ้างตัดหญ้าหมู่ที่ ๗ บ้านท่าพยอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2563
41 จ้างตัดหญ้าหมู่ที่ ๕ บ้านท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2563
42 จ้างตัดหญ้าหมู่ที่ ๔ บ้านตะโละใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2563
43 จ้างจ้างเหมาตัดหญ้า หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2563
44 โครงการฝังกลบขยะ บริเวณบ่อขยะ หมู่ที่ ๖ บ้านท่ามาลัย 21 กรกฎาคม 2563
45 ซื้อจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Samsung Multi Xpress K2200ND โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563
46 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2563
47 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กรกฎาคม 2563
48 ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารที่เช่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563
49 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารที่เช่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563
50 ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารที่เช่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2563
51 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารที่เช่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2563
52 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารที่เช่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2563
53 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
54 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
55 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
56 ซื้อวัสดุในโครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
57 ซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
58 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
59 ซื้อกระจกโค้ง ขนาด 24 นิ้ว จำนวน ๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
60 ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
61 ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
62 ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
63 ซื้อเครื่อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
64 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
65 ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภคที่จำเป็น(ถุงยังชีพ) ในโครงการให้ความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและประสบภาวะลำบากในการดำรงชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
66 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
67 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
68 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2563
69 จ้างเช่าเรือในการขนส่งถุงยังชีพ ในโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและประสบภาวะลำบากในการดำรงชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมู่ที่ 3 บ้า 8  มิถุนายน  2563
70 ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภคที่จำเป็น (ถุงยังชีพ) ในโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและประสบภาวะลำบากในการดำรงชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2  มิถุนายน  2563
71 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2563
72 จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อเจ็ดลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
73 ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563
74 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2563
75 จ้างซ่อมเเซมเครื่องคอมพิวเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ 416-48-0014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
76 จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อเจ็ดลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
77 ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2563
78 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2563
79 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่ามาลัย หมู่ที่ ๖ ตำบลปากน้ำ โดยวิธีคัดเลือก 1 พฤษภาคม 2563
80 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
81 ซื้อแผ่นสมาร์ทบอร์ดขอบเรียบ จำนวน 50 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
82 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๑๙๕ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
83 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อจัดสถานที่กักกันตัวประชาชนกลุ่มเสี่ยงในระดับพื้นที่ไว้เพื่อสังเกตอาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
84 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อจัดสถานที่กักกันตัวประชาชนกลุ่มเสี่ยงในระดับพื้นที่ไว้เพื่อสังเกตอาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
85 ซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก ในโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
86 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
87 ซื้อแผ่นสมาร์ทบอร์ดขอบเรียบ จำนวน 50 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
88 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
89 ซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
90 ซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก ในโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 เมษายน 2563
91 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
92 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
93 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
94 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
95 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
96 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์ที่เช่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
97 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
98 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
99 จ้างทำกรงเหล็กขังสัตว์ สุนัข แมว ไม่มีเจ้าของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
100 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให่แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
101 จ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมเเซมเครื่องคอมพิวเตอร์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากบารา หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๕๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
102 หมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์ที่เช่า) 27 มีนาคม 2563
103 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์ที่เช่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
104 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค-๑๙๘ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
105 จ้างจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าขยะตลาดนัดและใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าตลาดนัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
106 จ้างติดตั้งระบบ LAN ในส่วนงานจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
107 ซื้อผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
108 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลปากน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
109 ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
110 จ้างบรรเทาสารเคมีดับเพลิง จำนวน ๑๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
111 ซื้อเชือกไนล่อนถัก เพื่อในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
112 จ้างจ้างทำหน้ากากอนามัยจากผ้า ในโครงการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
113 จ้างเหมาถ่ายเอกสารแผนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปากน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
114 จ้างขยายห้องควบคุมเสียง และระบบบันทึกภาพพร้อมชุดควบคุมและแสดงผลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
115 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
116 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่ามาลัย หมู่ที่ ๖ ตำบลปากน้ำ 27 กุมภาพันธ์ 2563
117 จ้างรถยนต์โดยสารไม่ประจำทาง จำนวน ๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
118 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บง-๙๕๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
119 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
120 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2563
121 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Samsung Multi Xpress K2200ND โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
122 จ้างเช่าเหมาเรือ จำนวน ๑ ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
123 จ้างเวทีพร้อมระบบเครื่องเสียง เต็นท์โค้ง เก้าอี้ ในโครงการจัดงานเทศกาลหอยท้ายเภา ครั้งที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2563
124 จ้างจ้างตกแต่งสถานที่อบรมในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถอดบทเรียนการจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุที่ดีปัจฉิมนิเทศ และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
125 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลปากน้ำอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2563
126 จ้างเวทีพร้อมระบบเครื่องเสียง เต็นท์โค้ง เก้าอี้ ในโครงการจัดงานเทศกาลหอยท้ายเภา ครั้งที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
127 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บจ-๕๑๑๙ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563
128 จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารสำนักงานและพื้นห้องน้ำชาย,หญิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2563
129 ซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโละใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
130 ซื้อหนังสือสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโละใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
131 ซื้อสื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อเจ็ดลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
132 ซื้อสื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโละใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
133 ซื้อสื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากบารา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
134 ซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กบ้านปากบารา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
135 ซื้อหนังสือสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กบ้านปากบารา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
136 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๕ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มกราคม 2563
137 ซื้อหมึกเครื่องถ่าย จำนวน ๑ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มกราคม 2563
138 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร samsung K2200ND โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
139 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
140 จ้างทำตัวอักษรท่าเทียบเรือปากบารา พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
141 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
142 ซื้อโต๊ะพับเมลามีนสีขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
143 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
144 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
145 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
146 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
147 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
148 จ้างรถบรรทุก ๖ ล้อพร้อมอุปกรณ์แช่ปลาและตาชั่งในโครงการบาราฟิชชิ่งคัพและมหกรรมอาหารปลอดภัยอร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธันวาคม 2562
149 ซื้อโล่รางวัลในโครงการบาราฟิชชิ่งคัพและมหกรรมอาหารปลอดภัยอร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562
150 จ้างจัดหาชุดการเเสดงเพื่อใช้ในโครงการบาราฟิชชิ่งคัพและมหกรรมอาหารปลอดภัยอร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562
151 ทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการบาราฟิชชิ่งคัพและมหกรรมอาหารปลอดภัยอร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ ๑๙ 29 พฤศจิกายน 2562
152 จ้างทำอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่รักษาปลอดภัยในโครงการบาราฟิชชิ่งคัพและมหกรรมอาหารปลอดภัยอร่อยได้ไร้เเอลกอฮอล์ ครั้งที่ ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562
153 ซื้อเสาล้มลุก จำนวน ๒๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562
154 จ้างทำตะขอแขวนปลาสำหรับโครงการบาราฟิชชิ่งคัพ ครั้งที่ ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562
155 จ้างตกเเต่งสถานที่ในโครงการบาราฟิชชิ่งคัพและมหกรรมอาหารปลอดภัยอร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562
156 วัสดุที่จำเป็นในโครงการบาราฟิชชิ่งคัพและมหกรรมอาหารปลอดภัยอร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ ๑๙ 29 พฤศจิกายน 2562
157 จ้างเครื่องเสียง ระบบไฟ เเสง สี จอ LED พร้อมกล้องวิดีโอบันทึกภาพ ในโครงการบาราฟิชชิ่งคัพและมหกรรมอาหารปลอดภัยอร่อยได้ไร้เเอลกอฮอล์ ครั้งที่ ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
158 ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
159 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
160 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมเเซม รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๑๙๕ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2562
161 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บจ-1249 สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2562
162 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2562
163 จ้างปรับปรุงสำนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
164 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
165 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ 30 ตุลาคม 2562
166 ซื้อวัสดุในโครงการธรรมนูญสุขภาพประเด็นการคัดแยกขยะ และลดปัญหาในครัวเรือนการจัดการขยะจากต้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
167 ค่าอาหารเสริม (นม) 16 ตุลาคม 2562
168 ซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 22 จุด โดยวิธีคัดเลือก 2 ตุลาคม 2562
169 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บจ-๕๑๑๙ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ตุลาคม 2562
170 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
171 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงเหล็กห้ามทิ้งขยะพร้อมติดตั้งมีแผ่นรองไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
172 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2562
173 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
174 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
175 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
176 จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษี อบต.ปากน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
177 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงเหล็กห้ามทิ้งขยะพร้อมติดตั้งมีแผ่นรองไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
178 ซื้อยางนอกและไส้กรองโซล่า สำหรับรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข-8119 สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
179 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข-8119 สตูล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562