ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2564
2 จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวนร ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2564
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2564
4 จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางเคฟซีลเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๓๐ สายหนองโต๊ะหวัง (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๔ บ้านนาข่าเหนือ ตำบลเขาขาว องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล ๑ สายทาง โดยวิธีคัดเลือก 13 มกราคม 2564
5 จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีลเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๗๔ สายเกาะแก้ว - บ้านหาญ (ช่วงที่ ๒ ) หมู่ที่ ๒ บ้านหาญ ตำบลเขาขาว องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล ๑ สายทาง โดยวิธีคัดเลือก 13 มกราคม 2564
6 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มกราคม 2564
7 จ้างขุดลอกคูและวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร (วงใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มกราคม 2564
8 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มกราคม 2564
9 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มกราคม 2564
10 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2563
11 จ้างค่าเช่าเหมารถ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธันวาคม 2563
12 จ้างค่าเช่าเหมารถ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธันวาคม 2563
13 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ธันวาคม 2563
14 จ้างจัดทำปฏิทินประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธันวาคม 2563
15 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธันวาคม 2563
16 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2563
17 ซื้อโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2563
18 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐ ๓๓๘๗ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2563
19 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ 24 พฤศจิกายน 2563
20 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤศจิกายน 2563
21 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๑๕ สายวังหลิ้ง หมู่ที่ ๒ บ้านหาญ ตำบลเขาขาว กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๒๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๘๔ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล ๑ สายทาง โดยวิธีคัดเลือก 23 พฤศจิกายน 2563
22 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤศจิกายน 2563
23 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤศจิกายน 2563
24 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤศจิกายน 2563
25 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2563
26 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2563
27 ซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก 4 พฤศจิกายน 2563
28 อาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง 28 ตุลาคม 2563
29 จ้างบริการดูแลเว็ปไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ตุลาคม 2563
30 จ้างบริการดูแลเว็ปไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ตุลาคม 2563
31 จ้างบริการดูแลเว็ปไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ตุลาคม 2563
32 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๑๗๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2563
33 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๓๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2563
34 รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน 14 ตุลาคม 2563
35 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานสำนักงานของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบเลขาขาว ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑๒ เดือน ในอัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
36 ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางเคฟซีลเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๓๐ สายหนองโต๊ะหวัง (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๔ บ้านนาข่าเหนือ ตำบลเขาขาว กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๙๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๑๖๘ ตารางเม 24 กันยายน 2563
37 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
38 ซื้อวัสดุซ่อมแซมหลังคาบ้านผู้ประสบเหตุวาตภัย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
39 จ้างซ่อมแซมโต๊ะรับประทานอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
40 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
41 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
42 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
43 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
44 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
45 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
46 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
47 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
48 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
49 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
50 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนพอก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๒๕ หมู่ที่ ๔ บ้านนาข่าเหนือ ตำบลเขาขาว กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๖๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๔ ตารางเมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ 11 กันยายน 2563
51 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บค 2861 สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2563
52 จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - หนองรีราด หมู่ที่ ๕ บ้านดาหลำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก 3 กันยายน 2563
53 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนพอก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๒๕ หมู่ที่ ๔ บ้านนาข่าเหนือ ตำบลเขาขาว กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๖๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๔ ตารางเมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก อง 1 กันยายน 2563
54 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๑๘ สายบ้านหาญ - ทุ่งลิเกี๊ยะ ช่วง กม. ๐+๐๐๐.๐๐ - ช่วง กม. ๐+๒๓๐.๐๐๐ หมู่ที่ ๒ บ้านหาญ ตำบลเขาขาว โดยวิธีคัดเลือก 27 สิงหาคม 2563
55 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2563
56 จ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ่อหินเชื่อมซอยบ่อหิน - หนองสร้อย หมู่ที่ ๓ บ้านบ่อหิน ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก 27 สิงหาคม 2563
57 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2563
58 วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - หนองรีราด หมู่ที่ ๕ บ้านดาหลำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล 18 สิงหาคม 2563
59 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 สิงหาคม 2563
60 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำพร้อมขนย้ายเศษวัชพืชและเศษไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
61 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2563
62 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2563
63 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๒๖ สายนาหนองม่วง ช่วง กม. ๐+๐๐๐.๐๐ - ช่วง กม. ๐.๒๓๕.๐๐๐ หมู๋ที่ ๔ บ้านนาข่าเหนือ โดยวิธีคัดเลือก 10 สิงหาคม 2563
64 จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนทวด - จิตรา ช่วง กม. ๐+๐๐๐.๐๐ - ช่วง กม. ๐+๑๕๐.๐๐ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งเกาะปาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2563
65 จ้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรเคฟซีล เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งเกาะปาบนุ้ย รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๕๕ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งเกาะปาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2563
66 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๑๘ สายบ้านหาญ - ทุ่งลิเกี๊ยะ ช่วง กม. ๐+๐๐๐.๐๐ - ช่วง กม. ๐+๒๓๐.๐๐๐ หมู่ที่ ๒ บ้านหาญ ตำบลเขาขาว 10 สิงหาคม 2563
67 จ้างจัดหาพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและบริการข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
68 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
69 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2563
70 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2563
71 จ้างปรับภูมิทัศน์หน้ารั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 สิงหาคม 2563
72 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563
73 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563
74 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563
75 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563
76 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563
77 โครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน 21 กรกฎาคม 2563
78 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๒๖ สายนาหนองม่วง ช่วง กม. ๐+๐๐๐.๐๐ - ช่วง กม. ๐.๒๓๕.๐๐๐ หมู๋ที่ ๔ บ้านนาข่าเหนือ 21 กรกฎาคม 2563
79 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563
80 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2563
81 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Cannon รุ่น IR๒๒๐๐i จำนวน ๑ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2563
82 จ้างทำป้ายไวนิล และป้ายโฟมบอร์ด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2563
83 ซื้อวัสดุก่อสร้างในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้สุงอายุ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563
84 จ้างเดินสายสัญญาณและติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563
85 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Cannon รุ่น IR ๓๓๒๐ จำนวน ๑ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2563
86 ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน ๗ แห่ง ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
87 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน ๗ แห่ง ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ 25  มิถุนายน  2563
88 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๓๐๐ โด้ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
89 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
90 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
91 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
92 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
93 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
94 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
95 จ้างทำป้ายพาสวูดชื่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว พร้อมภาษาอังกฤษด้วยข้อความ Khaokhaw SAO Development Center พร้อมตรา อบต. พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
96 จ้างเหมาบริการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณชายคาอาคารอเนกประสงค์และโรงครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๒.๑๔ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
97 ซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
98 ซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
99 ซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
100 จ้างต่อเติมหลังคาเชื่อมระหว่างอาคารเรียน ๑ และอาคารเรียนอเนกประสงค์ พร้อมรางน้ำฝนและท่อรับน้ำฝน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
101 ซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
102 ซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
103 จ้างทำชั้นวางรองเท้าแบบนั่งได้ ขนาดกว้าง ๒๔ ซม. สูง ๖๐ ซม. ยาว ๑๒๐ ซม. จำนวน ๙ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
104 ซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
105 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2563
106 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1  มิถุนายน  2563
107 ซื้อโต๊ะพับหน้าเมลามีน สีขาว พร้อมเก้าอี้พลาสติก (ชุดละ ๔ ตัว) ขนาด ๗๕ x ๑๕๐ x ๗๕ ซม. จำนวน ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1  มิถุนายน  2563
108 ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด ๙๑.๔ x ๔๕.๗ x ๑๘๒.๙ ซม. จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1  มิถุนายน  2563
109 ซื้อตู้นิรภัย ระบบกุญแจ ขนาด ๓๔๕ x ๔๐๐ x ๕๑๒ มม. จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1  มิถุนายน  2563
110 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน ๗ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
111 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป น้ำหนัก ๒๐ กิโลกัรม/ถุง จำนวน ๒๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
112 จ้างเหมาทาสีรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563
113 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
114 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
115 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
116 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
117 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
118 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2563
119 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน ๗ แห่ง 14 พฤษภาคม 2563
120 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
121 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลม ๑๒ นิ้ว จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
122 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤษภาคม 2563
123 ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
124 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2563
125 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๕๔ สายสานแดง - ทุ่งปอม ช่วง กม. ๐+๐๐๐.๐๐๐ - ช่วง กม. ๐+๗๐๐.๐๐๐ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งเกาะปาบ โดยวิธีคัดเลือก 30 เมษายน 2563
126 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
127 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลม ๑๒ นิ้ว จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
128 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
129 ซื้อเต็นท์ จำนวน ๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
130 ซื้อเต็นท์ จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
131 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
132 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
133 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๕๒๘๘ สตูล จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
134 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บค ๒๘๖๑ สตูล จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
135 ซื้อเต็นท์ จำนวน ๑๐ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
136 ซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
137 ซื้อโครงการสนันสนุนการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
138 ซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
139 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๕๔ สายสานแดง ? ทุ่งปอม ช่วง กม. ๐+๐๐๐.๐๐๐ ? ช่วง กม. ๐+๗๐๐.๐๐๐ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งเกาะปาบ 16 เมษายน 2563
140 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 เมษายน 2563
141 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
142 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2563
143 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ.13002 สายหนองปรือ บ้านสันติสุข หมู่ที่ 1 บ้านสันติสุข ตำบลเขาขาว กว้าง 4 เมตร ยาว 788 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล 1 สาย โดยวิธีคัดเลือก 9 เมษายน 2563
144 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ 13050 สายบ้านนายวิชิต เต่งชู - ลำตาบารุต หมู่ที่ 7 บ้านนาข่าใต้ ตำบลเขาขาว จำนวน 3 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,576 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล 1 สาย โดยวิธีคัดเลือก 9 เมษายน 2563
145 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
146 ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
147 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
148 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
149 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ่อหิน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
150 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Xerox รุ่น ๕๓๓๕ จำนวน ๑ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
151 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บค ๕๖๙๔ สตูล จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
152 ซื้อหมึกเลเซอร์ เอสพี ๘๕A สำหรับ P๑๑๐๒/P๑๑๐๒w ดำ๑PC จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
153 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
154 ซื้อวัสดุงานเพื่อใช้ในการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563
155 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
156 ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Cannon รุ่น IR ๓๓๒๐ จำนวน ๑ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
157 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินผุ) เพื่อถมพื้นที่ก่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบลเขาขาว ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,339 ตารางเมตร ปริมาตรหินผุ 22,029 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีคัดเลือก 11 มีนาคม 2563
158 จ้างวัสดุเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
159 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยภิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
160 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
161 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ.13002 สายหนองปรือ บ้านสันติสุข หมู่ที่ 1 บ้านสันติสุข ตำบลเขาขาว กว้าง 4 เมตร ยาว 788 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล 1 สาย 4 มีนาคม 2563
162 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
163 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินผุ) เพื่อถมพื้นที่ก่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบลเขาขาว ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,339 ตารางเมตร ปริมาตรหินผุ 22,029 ลูกบาศก์เมตร 26 กุมภาพันธ์ 2563
164 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
165 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กุมภาพันธ์ 2563
166 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
167 โครงการถมพื้นที่ก่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบลเขาขาว 30 มกราคม 2563
168 เช่าเต็นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
169 ซื้อวัสดุของขวัญรางวัล และวัสดุอื่น ๆ โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
170 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๕๒๘๘ สตูล จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
171 จ้างซ่อมแซมและล้างเครื่องปรับอากาศ (แอร์) จำนวน ๑๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563
172 เช่ายานพาหนะเดินทาง (ไป-กลับ) โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรขององค์การบริการส่วนตำบลเขาขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
173 เช่ายานพาหนะเดินทาง (ไป-กลับ) โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรขององค์การบริการส่วนตำบลเขาขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
174 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น ๔๖ ที่นั่ง พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ เส้นทาง สตูล-เพชรบูรณ์-เลย-ขอนแก่น-นครราชสีมา 8 มกราคม 2563
175 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Xerox รุ่น ๕๓๓๕ จำนวน ๑ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มกราคม 2563
176 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำพร้อมกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๐ ๔๓๑๒ สตูล จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
177 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ ฟูจิซีร็อก รุ่น WC ๕๓๓๕ จำนวน ๑ เครื่อง ระยะเวลา ๑๒ เดือน ในอัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
178 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
179 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
180 ซื้อวัสดุพานพุ่ม,ผ้า,พระบรมฉายาลักษณ์ และวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
181 เช่าเต์นท์ เก้าอี้ พร้อมเวที จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
182 จ้างทำชุดพานพุ่มดอกไม้สด และพานพุ่ม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
183 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2562
184 ซื้อวัสดุในโครงการฝึกอบรมอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2562
185 จ้างทำเอกสารเผยแพร่ ชุดปฏิทินภาษี อปท. ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓ จำนวน ๒,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2562
186 ซื้อพันธุ์ปลา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2562
187 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๓๘๗ สตูล จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
188 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2562
189 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
190 ซื้อจัดซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ความสูงไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๑๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก 19 พฤศจิกายน 2562
191 ซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร แบบอัดท้าย ทำงานด้วยระบบไฮโดรลิค ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก 6 พฤศจิกายน 2562
192 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน 7 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
193 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางนอก ๒๑๕-๗๐-๑๕ Agillis จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
194 จ้างดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน บริการดูแลเว็บไซต์ อัพเดท เปลี่ยนข้อมูล ตลอด ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
195 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน 7 แห่ง 30 ตุลาคม 2562
196 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา ๒/๒๕๖๒ ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๗ แห่ง 30 ตุลาคม 2562
197 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐ ๓๓๘๗ สตูล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
198 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2562
199 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2562
200 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2562
201 จ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดนูรุลมูบีนู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2562
202 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2562
203 จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร แบบอัดท้าย ทำงานด้วยระบบไฮโดรลิค ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน 28 ตุลาคม 2562
204 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ HP ๑๕A ORIGINAL จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
205 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บค ๒๘๖๑ สตูล จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ตุลาคม 2562
206 ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่าสยเอกสาร ยี่ห้อ Cannon รุ่น IR 3320 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ตุลาคม 2562
207 จ้างติดตั้งประตูสแตนเลสศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2562
208 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ขนาด ๒๕.๙๐ x ๔๔.๓๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2562
209 ซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งเกาะปาบ ตำบลเขาขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
210 ซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง หมู่ที่ ๒ บ้านหาญ ตำบลเขาขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
211 จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว (เพิ่มเติม) หมู่ที่ ๕ บ้านดาหลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
212 จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว (เพิ่มเติม) หมู่ที่ ๕ บ้านดาหลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
213 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว (เพิ่มเติม) หมูที่ ๕ บ้านดาหลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
214 จ้างก่อสร้างโรงจอดรถภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว หมู่ที่ 5 บ้านดาหลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
215 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนและลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนวตำบลเขาขาว หมู่ที่ 5 บ้านดาหลำ โดยวิธีคัดเลือก 18 กันยายน 2562
216 ก่อสร้างเสาธงชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว หมู่ที่ 5 บ้านดาหลำ 18 กันยายน 2562
217 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปรงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 70 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
218 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
219 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
220 ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
221 ก่อสร้างถนนและลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนวตำบลเขาขาว หมู่ที่ 5 บ้านดาหลำ 11 กันยายน 2562
222 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
223 จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ่อหิน - หนองสร้อย หมู่ที่ ๓ บ้านบ่อหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
224 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
225 ซื้อโต๊ะทำงานขนาด 4 ฟุต พร้อมเก้าอี้ทำงานขาเหล็กตัว U หลังตาข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
226 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
227 ซื้อกระเป๋าเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
228 ซื้อพันธู์พืชและวัสดุปลูก จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
229 ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และแปลงสาธิตทางการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
230 เช่าที่พัก (ห้องพักรวม ๗ คน/ห้อง) จำนวน ๕ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
231 ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และแปลงสาธิตทางการเกษตร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
232 จ้างปรับสภาพพื้นที่ ในโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และแปลงสาธิตทางการเกษตร จำนวน ๑๐ ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
233 จ้างบุกเบิกถนนผิวจราจรหินผุสายทอนพอก - สานแดง หมู่ที่ ๔-๖ ตำบลเขาขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
234 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
235 ซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมหลังคาบ้าน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
236 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Cannon รุ่น IR3300 จำนวน 1 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
237 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
238 ซื้อของขวัญราวัล เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศาสนาและจริยธรรม จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
239 จ้างเช่าเต็นท์พร้อมโต๊ะเก้าอี้ ๒ หลัง และเวทีพร้อมเครื่องเสียง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
240 จ้างปรับปรุงระบบรางระบายน้ำพร้อมติดตั้งท่อ PVC และเปลี่ยนหลังคากระเบื้องลอนคู่เป็นหลังคา Metal Sheet พร้อมค่าแรง ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
241 จัดซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ความสูงไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ขนาดแรงม้ามาน้อยกว่า ๒๑๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน 11 สิงหาคม 2562
242 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
243 ซื้อพันธุ์ไม้ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
244 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
245 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
246 โครงการบุกเบิกถนนผิวจราจรหินผุสายทอนพอก - สาานแดง หมู่ที่ ๔ - ๖ ตำบลเขาขาว 8 สิงหาคม 2562
247 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Cannon รุ่น IR๒๒๐๐i จำนวน ๑ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
248 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
249 จ้างป้ายไวนิลถวายพระพรชัยมงคลและไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
250 จ้างเหมายานพาหนะเดินทาง (รถตู้) จำนวน ๖ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
251 จ้างเหมาจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
252 ซื้อพันธุ์ไม้ ,วัสดุปลูก และวัสดุจัดสวนหย่อม จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
253 จ้างเหมาเครื่องจักรเพื่อทำการกำจัดวัชพืชต้นไม้ และตอไม้โดยการเผาทำลาย จำนวน ๘ ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
254 ซื้อเหรียญรางวัล ถ้วยรางวัล โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑาเยาวชน ประชาชนต้านภัยยาเสพติด เขาขาวเกมส์ครั้งที่ ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
255 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
256 จ้างการแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑาเยาวชน ประชาชนต้านภัยยาเสพติด เขาขาวเกมส์ ครั้งที่ ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
257 เหมาเครื่องเสียงประจำสนามชึดใหญ่ จำนวน ๓ วัน และระบบแสงเสียงในพิธีปิด การแข่งขันกีฬา-กรีฑาเยาวชนประชาชนต้านภัยยาเสพติด เขาขาวเกมส์ ครั้งที่ ๑๘ 19 กรกฎาคม 2562
258 จ้างทำสปอร์ตโฆษณา กระถางคบเพลิง ป้ายผ้าแพรพิธีเปิด ในการแข่งขันกีฬา-กรีฑาเยาวชนประชาชนต้านภัยยาเสพติด เขาขาวเกมส์ ครั้งที่ ๑๘ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
259 จ้างวงโยทวาทิต ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑาเยาวชน ประชาชนต้านภัยยาเสพติด เขาขาวเกมส์ ครั้งที่ ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
260 เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑาเยาวชน ประชาชนต้านภัยยาเสพติด เขาขาวเกมส์ ครั้งที่ ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
261 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP ๑๕A ORIGINAL จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
262 ซื้อจัดหาสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
263 ซื้อจัดหาสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
264 ซื้อจัดหาสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
265 ซื้อจัดหาวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
266 ซื้อโครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
267 ซื้อจัดหาเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
268 จ้างเหมาเครื่องจักรทำการถางป่าขุดตอ ในพื้นที่ จำนวน ๘ ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
269 ซื้อจัดหาสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
270 ซื้อยางนอก ๒๑๕-๗๐-๑๕ LT๓๗ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
271 ซื้อจัดหาวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
272 ซื้อจัดหาเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
273 ซื้อจัดหาวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
274 จ้างเตรียมสนามและจัดทำสนามฟุตบอลประชาชน ฟุตบอลประถมศึกษา ฟุตบอลอนุบาล เปตอง แชร์บอล วอลเลย์บอล ลู่วิ่ง รวมทั้งบำรุรักษาตอลดการแข่งขันและค่าทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
275 ซื้อชุดกีฬาพร้อมสกรีน จำนวน 512 ขุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
276 เช่าเต็นท์เขียว ๒ หลัง โต๊ะ ๘ ตัว พร้อมเก้าอี้ ๖๐ ตัว (ตลอดการแข่งขัน) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
277 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์งานเขาขาวเกมส์ ครั้งที่ ๑๘ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
278 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าบรรจุขวดละ ๑๐ มิลลิลิตร/โด๊ส พร้อมอุปกรณ์ประกอบการฉีดยา ไซริ่ง บัตรเหลือง เหรียญห้อยคอ จำนวน ๓๐๐ โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13  มิถุนายน  2562
279 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13  มิถุนายน  2562
280 ซื้อตลับหมึกโทนเนอร์ Samsung MLT-D๑๐๘S/๑๕๐๐p.(Priginal) จำนวน ๔ ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2562
281 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๗ แห่ง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2562
282 จ้างปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ่อหิน - หนองสร้อย ช่วง กม. ๐+๑๑๗ - ช่วง กม. ๐+๒๕๗ หมู่ที่ ๓ บ้านบ่อหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
283 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการจิตอาสาพัฒนาศาสนาสถาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
284 ซื้อคู่มือ วัสดุในการฝึกอบรมโครงการอบรมการเลี้ยงดูเด็ฏปฐมวัย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2562
285 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
286 จ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบถนนสายสันติสุข หมู่ที่ ๑ บ้านสันติสุข 16 พฤษภาคม 2562
287 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๗ แห่ง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ 10 พฤษภาคม 2562
288 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พฤษภาคม 2562
289 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤษภาคม 2562
290 เช่าเต็นท์ใหญ่พร้อมโต๊ะเก้าอี้ จำนวน ๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2562
291 จ้างเอกสารคู่มือการฝึกอบรมโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ จำนวน ๓๕๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2562
292 จ้างเช่าที่พัก จำนวน ๑ คืน และเช่าห้องประชุม จำนวน ๒ วัน เพื่อใช้ในโครงการครอบครัวสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2562
293 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2562
294 ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบถนนสายสันติสุข หมู่ที่ ๑ บ้านสันติสุข 23 เมษายน 2562
295 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐ ๓๓๘๗ สตูล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
296 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำพร้อมกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๐ ๓๔๑๒ สตูล จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
297 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดโครงการค่ายคุณธรรม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
298 เช่าที่พัก จำนวน ๑ คืน พร้อมห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
299 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ HP ๑๕A ORIGINAL จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เมษายน 2562
300 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐ ๓๓๘๗ สตูล จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2562
301 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งเกาะปาบ-ทอนรอม ช่วง กม. 0+406.00 - ช่วง กม. 0+801.00 หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งเกาะปาบ โดยวิธีคัดเลือก 25 มีนาคม 2562
302 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแหลมฟา ช่วง กม. 0+164 - 0+719 หมู่ที่ 4 บ้านนาข่าเหนือ โดยวิธีคัดเลือก 25 มีนาคม 2562
303 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกุโบร์ ช่วง กม. 0+260.00 - กม. 0+740.00 หมู่ที่ 7 บ้านนาข่าใต้ โดยวิธีคัดเลือก 25 มีนาคม 2562
304 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
305 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Cannon รุ่น IR๒๒๐๐ จำนวน ๑ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
306 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Cannon รุ่น IR๓๓๒๐ จำนวน ๑ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
307 จ้างทำโล่รางวัล วุฒิบัตร โครงการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562
308 จ้างทำป้ายโครงการ ป้ายไวนิล และตกแต่งสถานที่ ในโครงการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562
309 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2562
310 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562
311 ซื้อชุดกีฬา (เสื้อพร้อมสกรีน,กางเกง) จำนวน ๔๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2562