ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างก่อสร้างอาคารจอดรถ ศูนย์ อปพร. และหน่วยกู้ชีพกู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว โดยวิธีคัดเลือก  21 กันยายน 2564
2 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลำตอละ รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๓๙ หมู่ที่ ๓ บ้านบ่อหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
3 ซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
4 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลำตอละ รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๓๙ หมู่ที่ ๓ บ้านบ่อหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
5 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลำตอละ รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๓๙ หมู่ที่ ๓ บ้านบ่อหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
6 ซื้อโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
7 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว และโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง สำหรับปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
8 จ้างบุกเบิกถนนผิวจราจรหินผุ สายนาบ้านเหนือ - หนองหอม หมู่ที่ ๔ บ้านนาข่าเหนือ ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
9 จ้างจัดหาพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและบริการข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
10 ซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
11 จ้างทำที่คว่ำจานแบบเหล็กและทำชั้นวางของแบบโครงเหล็ก ๓ ชั้น ๔ เสา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
12 จ้างปรับปรุงติดตั้งระบบสัญญานอินเตอร์เน็ตภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
13 จ้างถ่ายเอกสารร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
14 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
15 จ้างจัดทำชั้นวางของและที่วางไม้กวาดและอุปกรณ์ทำความสะอาด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
16 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
17 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตู้ลำโพงเอนกประสงค์ จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
18 ก่อสร้างอาคารจอดรถ ศูนย์ อปพร. และหน่วยกู้ชีพกู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว  24 สิงหาคม 2564
19 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
20 ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
21 ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
22 ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑ KVA จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
23 ยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๒๐๐ ถุง  18 สิงหาคม 2564
24 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
25 ซื้อคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
26 ซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ ขนาด ๖๐x๑๘๐ ซ.ม. จำนวน ๗ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
27 จ้างทำป้ายหน้าอาคารห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขาขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
28 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
29 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
30 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
31 จ้างก่อสร้างห้องอาบน้ำ ๒ หลัง และห้องส้วม ๔ ห้อง ตามโครงการจัดตั้งสถานที่และดำเนินการกักกันตัวประชาชนกลุ่มเสี่ยงในระดับพื้นที่ (Local Quarantine) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
32 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๓๐๓ สตูล จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
33 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ซัมซุง K๒๒๐๐ND จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
34 จ้างก่อสร้างห้องอาบน้ำ ๒ หลัง และห้องส้วม ๔ ห้อง ตามโครงการจัดตั้งสถานที่และดำเนินการกักกันตัวประชาชนกลุ่มเสี่ยงในระดับพื้นที่ (Local Quarantine) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
35 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
36 ซื้อโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
37 จ้างทำสวิงครอบสุนัขและแมว,กรงดักจับสัตว์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
38 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ ราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
39 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
40 จ้างปรับปรุงข้อมูลแผนที่แม่บทในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ครอบคลุมพื้นที่ อบต.เขาขาว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
41 ซื้อวัสดุสำนักงาน เก้าอี้พลาสติก จำนวน ๔๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
42 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
43 ซื้อวัสดุในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
44 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
45 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. 13008 สายบ่อโต๊ะเหล้ง หมู่ที่ 1-3 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก  7 กรกฎาคม 2564
46 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
47 จ้างจ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บค 2861 สตูล จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
48 จ้างเหมาประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และวิธีการป้องกันการแพร่ระบาดจากสถานการณ์ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
49 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตำบลเขาขาว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
50 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
51 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
52 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
53 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๓๐๓ สตูล จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
54 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. 13008 สายบ่อโต๊ะเหล้ง หมู่ที่ 1-3 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล  21  มิถุนายน  2564
55 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
56 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำพร้อมกระเช้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
57 ซื้อโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
58 ซื้อโต๊ะพับเมลามีนสีขาว ขนาด ๗๕ x ๑๕๐ พร้อมเก้าอี้พลาสติก (ชุดละ ๔ ตัว) จำนวน ๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
59 ซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำนักงาน ขนาด ๕ ฟุต จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
60 ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร (๓ ฟุตสูง) จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
61 จ้างซ่อมแซมรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน กค 852 สตุล จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2564
62 ซื้อโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
63 ซื้อโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
64 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
65 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
66 อาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  2  มิถุนายน  2564
67 วัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ  31 พฤษภาคม 2564
68 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง (ปิดภาคเรียนกรณีพิเศษ ๑๗ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
69 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
70 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง (ปิดภาคเรียนกรณีพิเศษ ๑๗ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
71 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง (ปิดภาคเรียนกรณีพิเศษ ๑๗ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
72 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
73 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
74 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
75 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง (ปิดภาคเรียนกรณีพิเศษ ๑๗ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
76 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
77 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
78 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
79 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง (ปิดภาคเรียนกรณีพิเศษ ๑๗ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
80 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
81 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
82 จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีลเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๖๘ ซอยดาหลำ ๙ หมู่ที่ ๕ บ้านดาหลำ โดยวิธีคัดเลือก  30 เมษายน 2564
83 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
84 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
85 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
86 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
87 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
88 ปรับปรุงถนนถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีลเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. 13068 ซอยดาหลำ 9 หมู่ที่ 5 บ้านดาหลำ  8 เมษายน 2564
89 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เตียงรถเข็นพยาบาล จำนวน ๑ เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
90 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เตียงรถเข็นพยาบาล จำนวน ๑ เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
91 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เตียงรถเข็นพยาบาล จำนวน ๑ เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
92 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๓๘๗ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
93 จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีลเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสันติสุข - บ่อหิน รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๐๑ หมู่ที่ ๑ บ้านสันติสุข ช่วงที่ ๑ กม. ๐+๐๐๐.๐๐๐ - กม. ๐+๓๐๐.๐๐๐ ช่วงที่ ๒ กม. ๐+๔๙๐.๐๐ - กม. ๐+๗๔๐.๐๐๐ โดยวิธีคัดเลือก  29 มีนาคม 2564
94 ซื้อโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
95 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
96 ซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
97 ซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
98 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2564
99 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาข่าเหนือ - หนองคลองควาย หมู่ที่ ๔ บ้านนาข่าเหนือ โดยวิธีคัดเลือก  16 มีนาคม 2564
100 ก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว  8 มีนาคม 2564
101 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะละขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก  3 มีนาคม 2564
102 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาข่าเหนือ - หนองคลองควาย หมู่ที่ ๔ บ้านนาข่าเหนือ  24 กุมภาพันธ์ 2564
103 ซื้อโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
104 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ยี่ห้อ พรีมิกซ์ (น้ำหนัก ๒๐ กิโลกรัม) จำนวน ๒๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
105 จ้างซ่อมแฃมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บค ๒๘๖๑ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
106 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
107 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
108 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บค 5694 สตูล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
109 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
110 ครุภัณฑ์ยานพาหนะละขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน  4 กุมภาพันธ์ 2564
111 ซื้อวัสดุในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
112 ซื้อโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
113 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
114 จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวนร ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
115 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
116 จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางเคฟซีลเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๓๐ สายหนองโต๊ะหวัง (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๔ บ้านนาข่าเหนือ ตำบลเขาขาว องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล ๑ สายทาง โดยวิธีคัดเลือก  13 มกราคม 2564
117 จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีลเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๗๔ สายเกาะแก้ว - บ้านหาญ (ช่วงที่ ๒ ) หมู่ที่ ๒ บ้านหาญ ตำบลเขาขาว องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล ๑ สายทาง โดยวิธีคัดเลือก  13 มกราคม 2564
118 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
119 จ้างขุดลอกคูและวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร (วงใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
120 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
121 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
122 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
123 จ้างค่าเช่าเหมารถ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
124 จ้างค่าเช่าเหมารถ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
125 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
126 จ้างจัดทำปฏิทินประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
127 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
128 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
129 ซื้อโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
130 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐ ๓๓๘๗ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
131 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ  24 พฤศจิกายน 2563
132 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
133 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๑๕ สายวังหลิ้ง หมู่ที่ ๒ บ้านหาญ ตำบลเขาขาว กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๒๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๘๔ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล ๑ สายทาง โดยวิธีคัดเลือก  23 พฤศจิกายน 2563
134 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
135 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
136 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
137 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
138 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2563
139 ซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก  4 พฤศจิกายน 2563
140 อาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง  28 ตุลาคม 2563
141 จ้างบริการดูแลเว็ปไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
142 จ้างบริการดูแลเว็ปไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
143 จ้างบริการดูแลเว็ปไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
144 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๓๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2563
145 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๑๗๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2563
146 รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน  14 ตุลาคม 2563
147 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานสำนักงานของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบเลขาขาว ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑๒ เดือน ในอัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
148 ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางเคฟซีลเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๓๐ สายหนองโต๊ะหวัง (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๔ บ้านนาข่าเหนือ ตำบลเขาขาว กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๙๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๑๖๘ ตารางเม  24 กันยายน 2563
149 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
150 จ้างซ่อมแซมโต๊ะรับประทานอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
151 ซื้อวัสดุซ่อมแซมหลังคาบ้านผู้ประสบเหตุวาตภัย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
152 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
153 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
154 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
155 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
156 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
157 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
158 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
159 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
160 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
161 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
162 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนพอก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๒๕ หมู่ที่ ๔ บ้านนาข่าเหนือ ตำบลเขาขาว กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๖๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๔ ตารางเมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็  11 กันยายน 2563
163 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บค 2861 สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
164 จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - หนองรีราด หมู่ที่ ๕ บ้านดาหลำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก  3 กันยายน 2563
165 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนพอก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๒๕ หมู่ที่ ๔ บ้านนาข่าเหนือ ตำบลเขาขาว กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๖๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๔ ตารางเมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก อง  1 กันยายน 2563
166 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๑๘ สายบ้านหาญ - ทุ่งลิเกี๊ยะ ช่วง กม. ๐+๐๐๐.๐๐ - ช่วง กม. ๐+๒๓๐.๐๐๐ หมู่ที่ ๒ บ้านหาญ ตำบลเขาขาว โดยวิธีคัดเลือก  27 สิงหาคม 2563
167 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
168 จ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ่อหินเชื่อมซอยบ่อหิน - หนองสร้อย หมู่ที่ ๓ บ้านบ่อหิน ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก  27 สิงหาคม 2563
169 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
170 วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - หนองรีราด หมู่ที่ ๕ บ้านดาหลำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล  18 สิงหาคม 2563
171 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
172 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำพร้อมขนย้ายเศษวัชพืชและเศษไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
173 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
174 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
175 จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนทวด - จิตรา ช่วง กม. ๐+๐๐๐.๐๐ - ช่วง กม. ๐+๑๕๐.๐๐ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งเกาะปาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
176 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๒๖ สายนาหนองม่วง ช่วง กม. ๐+๐๐๐.๐๐ - ช่วง กม. ๐.๒๓๕.๐๐๐ หมู๋ที่ ๔ บ้านนาข่าเหนือ โดยวิธีคัดเลือก  10 สิงหาคม 2563
177 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๑๘ สายบ้านหาญ - ทุ่งลิเกี๊ยะ ช่วง กม. ๐+๐๐๐.๐๐ - ช่วง กม. ๐+๒๓๐.๐๐๐ หมู่ที่ ๒ บ้านหาญ ตำบลเขาขาว  10 สิงหาคม 2563
178 จ้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรเคฟซีล เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งเกาะปาบนุ้ย รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๕๕ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งเกาะปาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
179 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
180 จ้างจัดหาพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและบริการข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
181 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
182 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2563
183 จ้างปรับภูมิทัศน์หน้ารั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2563
184 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
185 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
186 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๒๖ สายนาหนองม่วง ช่วง กม. ๐+๐๐๐.๐๐ - ช่วง กม. ๐.๒๓๕.๐๐๐ หมู๋ที่ ๔ บ้านนาข่าเหนือ  21 กรกฎาคม 2563
187 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
188 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
189 โครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน  21 กรกฎาคม 2563
190 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
191 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
192 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
193 จ้างทำป้ายไวนิล และป้ายโฟมบอร์ด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
194 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Cannon รุ่น IR๒๒๐๐i จำนวน ๑ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
195 ซื้อวัสดุก่อสร้างในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้สุงอายุ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
196 จ้างเดินสายสัญญาณและติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
197 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Cannon รุ่น IR ๓๓๒๐ จำนวน ๑ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
198 ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน ๗ แห่ง ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
199 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
200 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน ๗ แห่ง ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓  25  มิถุนายน  2563
201 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
202 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
203 จ้างทำป้ายพาสวูดชื่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว พร้อมภาษาอังกฤษด้วยข้อความ Khaokhaw SAO Development Center พร้อมตรา อบต. พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
204 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๓๐๐ โด้ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
205 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
206 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
207 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
208 จ้างเหมาบริการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณชายคาอาคารอเนกประสงค์และโรงครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๒.๑๔ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
209 ซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
210 ซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
211 ซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
212 จ้างต่อเติมหลังคาเชื่อมระหว่างอาคารเรียน ๑ และอาคารเรียนอเนกประสงค์ พร้อมรางน้ำฝนและท่อรับน้ำฝน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
213 ซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2563
214 ซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2563
215 ซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2563
216 จ้างทำชั้นวางรองเท้าแบบนั่งได้ ขนาดกว้าง ๒๔ ซม. สูง ๖๐ ซม. ยาว ๑๒๐ ซม. จำนวน ๙ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2563
217 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
218 ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด ๙๑.๔ x ๔๕.๗ x ๑๘๒.๙ ซม. จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2563
219 ซื้อโต๊ะพับหน้าเมลามีน สีขาว พร้อมเก้าอี้พลาสติก (ชุดละ ๔ ตัว) ขนาด ๗๕ x ๑๕๐ x ๗๕ ซม. จำนวน ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2563
220 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2563
221 ซื้อตู้นิรภัย ระบบกุญแจ ขนาด ๓๔๕ x ๔๐๐ x ๕๑๒ มม. จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2563
222 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป น้ำหนัก ๒๐ กิโลกัรม/ถุง จำนวน ๒๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
223 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน ๗ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
224 จ้างเหมาทาสีรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2563
225 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
226 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
227 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
228 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
229 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
230 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน ๗ แห่ง  14 พฤษภาคม 2563
231 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
232 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
233 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลม ๑๒ นิ้ว จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
234 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2563
235 ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
236 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
237 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๕๔ สายสานแดง - ทุ่งปอม ช่วง กม. ๐+๐๐๐.๐๐๐ - ช่วง กม. ๐+๗๐๐.๐๐๐ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งเกาะปาบ โดยวิธีคัดเลือก  30 เมษายน 2563
238 ซื้อเต็นท์ จำนวน ๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
239 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
240 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
241 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลม ๑๒ นิ้ว จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
242 ซื้อเต็นท์ จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
243 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
244 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๕๒๘๘ สตูล จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
245 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บค ๒๘๖๑ สตูล จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
246 ซื้อเต็นท์ จำนวน ๑๐ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
247 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
248 ซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
249 ซื้อโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
250 ซื้อโครงการสนันสนุนการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
251 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. ๑๓๐๕๔ สายสานแดง ? ทุ่งปอม ช่วง กม. ๐+๐๐๐.๐๐๐ ? ช่วง กม. ๐+๗๐๐.๐๐๐ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งเกาะปาบ  16 เมษายน 2563
252 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
253 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
254 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2563
255 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ.13002 สายหนองปรือ บ้านสันติสุข หมู่ที่ 1 บ้านสันติสุข ตำบลเขาขาว กว้าง 4 เมตร ยาว 788 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล 1 สาย โดยวิธีคัดเลือก  9 เมษายน 2563
256 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ 13050 สายบ้านนายวิชิต เต่งชู - ลำตาบารุต หมู่ที่ 7 บ้านนาข่าใต้ ตำบลเขาขาว จำนวน 3 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,576 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล 1 สาย โดยวิธีคัดเลือก  9 เมษายน 2563
257 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
258 ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
259 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
260 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
261 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ่อหิน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
262 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Xerox รุ่น ๕๓๓๕ จำนวน ๑ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
263 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
264 ซื้อหมึกเลเซอร์ เอสพี ๘๕A สำหรับ P๑๑๐๒/P๑๑๐๒w ดำ๑PC จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
265 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บค ๕๖๙๔ สตูล จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
266 ซื้อวัสดุงานเพื่อใช้ในการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
267 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
268 ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Cannon รุ่น IR ๓๓๒๐ จำนวน ๑ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
269 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินผุ) เพื่อถมพื้นที่ก่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบลเขาขาว ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,339 ตารางเมตร ปริมาตรหินผุ 22,029 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีคัดเลือก  11 มีนาคม 2563
270 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
271 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยภิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
272 จ้างวัสดุเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
273 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ.13002 สายหนองปรือ บ้านสันติสุข หมู่ที่ 1 บ้านสันติสุข ตำบลเขาขาว กว้าง 4 เมตร ยาว 788 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล 1 สาย  4 มีนาคม 2563
274 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
275 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินผุ) เพื่อถมพื้นที่ก่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบลเขาขาว ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,339 ตารางเมตร ปริมาตรหินผุ 22,029 ลูกบาศก์เมตร  26 กุมภาพันธ์ 2563
276 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
277 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
278 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
279 โครงการถมพื้นที่ก่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบลเขาขาว  30 มกราคม 2563
280 ซื้อวัสดุของขวัญรางวัล และวัสดุอื่น ๆ โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2563
281 เช่าเต็นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2563
282 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๕๒๘๘ สตูล จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2563
283 จ้างซ่อมแซมและล้างเครื่องปรับอากาศ (แอร์) จำนวน ๑๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
284 เช่ายานพาหนะเดินทาง (ไป-กลับ) โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรขององค์การบริการส่วนตำบลเขาขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
285 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น ๔๖ ที่นั่ง พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ เส้นทาง สตูล-เพชรบูรณ์-เลย-ขอนแก่น-นครราชสีมา  8 มกราคม 2563
286 เช่ายานพาหนะเดินทาง (ไป-กลับ) โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรขององค์การบริการส่วนตำบลเขาขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
287 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Xerox รุ่น ๕๓๓๕ จำนวน ๑ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
288 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำพร้อมกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๐ ๔๓๑๒ สตูล จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2562
289 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ ฟูจิซีร็อก รุ่น WC ๕๓๓๕ จำนวน ๑ เครื่อง ระยะเวลา ๑๒ เดือน ในอัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2562
290 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2562
291 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2562
292 จ้างทำชุดพานพุ่มดอกไม้สด และพานพุ่ม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2562
293 เช่าเต์นท์ เก้าอี้ พร้อมเวที จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2562
294 ซื้อวัสดุพานพุ่ม,ผ้า,พระบรมฉายาลักษณ์ และวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2562
295 ซื้อวัสดุในโครงการฝึกอบรมอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2562
296 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2562
297 จ้างทำเอกสารเผยแพร่ ชุดปฏิทินภาษี อปท. ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓ จำนวน ๒,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2562
298 ซื้อพันธุ์ปลา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2562
299 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๓๘๗ สตูล จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤศจิกายน 2562
300 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2562
301 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤศจิกายน 2562
302 ซื้อจัดซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ความสูงไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๑๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก  19 พฤศจิกายน 2562
303 ซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร แบบอัดท้าย ทำงานด้วยระบบไฮโดรลิค ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก  6 พฤศจิกายน 2562
304 จ้างดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน บริการดูแลเว็บไซต์ อัพเดท เปลี่ยนข้อมูล ตลอด ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2562
305 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางนอก ๒๑๕-๗๐-๑๕ Agillis จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2562
306 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน 7 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2562
307 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน 7 แห่ง  30 ตุลาคม 2562
308 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา ๒/๒๕๖๒ ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๗ แห่ง  30 ตุลาคม 2562
309 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐ ๓๓๘๗ สตูล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2562
310 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2562
311 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2562
312 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2562
313 จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2562
314 จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร แบบอัดท้าย ทำงานด้วยระบบไฮโดรลิค ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน  28 ตุลาคม 2562
315 จ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดนูรุลมูบีนู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2562
316 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ HP ๑๕A ORIGINAL จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2562
317 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บค ๒๘๖๑ สตูล จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ตุลาคม 2562
318 ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่าสยเอกสาร ยี่ห้อ Cannon รุ่น IR 3320 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 ตุลาคม 2562
319 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ขนาด ๒๕.๙๐ x ๔๔.๓๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2562
320 จ้างติดตั้งประตูสแตนเลสศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2562
321 ซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งเกาะปาบ ตำบลเขาขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2562
322 ซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง หมู่ที่ ๒ บ้านหาญ ตำบลเขาขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2562
323 จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว (เพิ่มเติม) หมู่ที่ ๕ บ้านดาหลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
324 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว (เพิ่มเติม) หมูที่ ๕ บ้านดาหลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
325 จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว (เพิ่มเติม) หมู่ที่ ๕ บ้านดาหลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
326 จ้างก่อสร้างโรงจอดรถภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว หมู่ที่ 5 บ้านดาหลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2562
327 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนและลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนวตำบลเขาขาว หมู่ที่ 5 บ้านดาหลำ โดยวิธีคัดเลือก  18 กันยายน 2562
328 ก่อสร้างเสาธงชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว หมู่ที่ 5 บ้านดาหลำ  18 กันยายน 2562
329 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
330 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
331 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปรงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 70 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
332 ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
333 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2562
334 ก่อสร้างถนนและลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนวตำบลเขาขาว หมู่ที่ 5 บ้านดาหลำ  11 กันยายน 2562
335 จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ่อหิน - หนองสร้อย หมู่ที่ ๓ บ้านบ่อหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
336 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
337 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กันยายน 2562
338 ซื้อโต๊ะทำงานขนาด 4 ฟุต พร้อมเก้าอี้ทำงานขาเหล็กตัว U หลังตาข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กันยายน 2562
339 ซื้อพันธู์พืชและวัสดุปลูก จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2562
340 เช่าที่พัก (ห้องพักรวม ๗ คน/ห้อง) จำนวน ๕ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2562
341 จ้างปรับสภาพพื้นที่ ในโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และแปลงสาธิตทางการเกษตร จำนวน ๑๐ ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2562
342 ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และแปลงสาธิตทางการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2562
343 ซื้อกระเป๋าเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2562
344 ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และแปลงสาธิตทางการเกษตร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2562
345 จ้างบุกเบิกถนนผิวจราจรหินผุสายทอนพอก - สานแดง หมู่ที่ ๔-๖ ตำบลเขาขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
346 ซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมหลังคาบ้าน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
347 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
348 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Cannon รุ่น IR3300 จำนวน 1 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2562
349 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
350 ซื้อของขวัญราวัล เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศาสนาและจริยธรรม จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2562
351 จ้างเช่าเต็นท์พร้อมโต๊ะเก้าอี้ ๒ หลัง และเวทีพร้อมเครื่องเสียง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2562
352 จัดซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ความสูงไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ขนาดแรงม้ามาน้อยกว่า ๒๑๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน  11 สิงหาคม 2562
353 จ้างปรับปรุงระบบรางระบายน้ำพร้อมติดตั้งท่อ PVC และเปลี่ยนหลังคากระเบื้องลอนคู่เป็นหลังคา Metal Sheet พร้อมค่าแรง ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2562
354 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2562
355 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2562
356 ซื้อพันธุ์ไม้ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2562
357 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2562
358 โครงการบุกเบิกถนนผิวจราจรหินผุสายทอนพอก - สาานแดง หมู่ที่ ๔ - ๖ ตำบลเขาขาว  8 สิงหาคม 2562
359 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Cannon รุ่น IR๒๒๐๐i จำนวน ๑ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2562
360 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2562
361 จ้างเหมาจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
362 จ้างเหมายานพาหนะเดินทาง (รถตู้) จำนวน ๖ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
363 จ้างป้ายไวนิลถวายพระพรชัยมงคลและไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
364 ซื้อพันธุ์ไม้ ,วัสดุปลูก และวัสดุจัดสวนหย่อม จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2562
365 จ้างเหมาเครื่องจักรเพื่อทำการกำจัดวัชพืชต้นไม้ และตอไม้โดยการเผาทำลาย จำนวน ๘ ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2562
366 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP ๑๕A ORIGINAL จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
367 เหมาเครื่องเสียงประจำสนามชึดใหญ่ จำนวน ๓ วัน และระบบแสงเสียงในพิธีปิด การแข่งขันกีฬา-กรีฑาเยาวชนประชาชนต้านภัยยาเสพติด เขาขาวเกมส์ ครั้งที่ ๑๘  19 กรกฎาคม 2562
368 ซื้อเหรียญรางวัล ถ้วยรางวัล โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑาเยาวชน ประชาชนต้านภัยยาเสพติด เขาขาวเกมส์ครั้งที่ ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
369 เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑาเยาวชน ประชาชนต้านภัยยาเสพติด เขาขาวเกมส์ ครั้งที่ ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
370 จ้างวงโยทวาทิต ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑาเยาวชน ประชาชนต้านภัยยาเสพติด เขาขาวเกมส์ ครั้งที่ ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
371 จ้างทำสปอร์ตโฆษณา กระถางคบเพลิง ป้ายผ้าแพรพิธีเปิด ในการแข่งขันกีฬา-กรีฑาเยาวชนประชาชนต้านภัยยาเสพติด เขาขาวเกมส์ ครั้งที่ ๑๘ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
372 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
373 จ้างการแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑาเยาวชน ประชาชนต้านภัยยาเสพติด เขาขาวเกมส์ ครั้งที่ ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
374 ซื้อจัดหาวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2562
375 ซื้อโครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2562
376 ซื้อจัดหาสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2562
377 ซื้อจัดหาสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2562
378 ซื้อจัดหาสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2562
379 ซื้อจัดหาสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2562
380 ซื้อยางนอก ๒๑๕-๗๐-๑๕ LT๓๗ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2562
381 จ้างเหมาเครื่องจักรทำการถางป่าขุดตอ ในพื้นที่ จำนวน ๘ ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2562
382 ซื้อจัดหาวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2562
383 ซื้อจัดหาวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2562
384 ซื้อจัดหาเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2562
385 ซื้อจัดหาเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2562
386 เช่าเต็นท์เขียว ๒ หลัง โต๊ะ ๘ ตัว พร้อมเก้าอี้ ๖๐ ตัว (ตลอดการแข่งขัน) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2562
387 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์งานเขาขาวเกมส์ ครั้งที่ ๑๘ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2562
388 ซื้อชุดกีฬาพร้อมสกรีน จำนวน 512 ขุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2562
389 จ้างเตรียมสนามและจัดทำสนามฟุตบอลประชาชน ฟุตบอลประถมศึกษา ฟุตบอลอนุบาล เปตอง แชร์บอล วอลเลย์บอล ลู่วิ่ง รวมทั้งบำรุรักษาตอลดการแข่งขันและค่าทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2562
390 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2562
391 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าบรรจุขวดละ ๑๐ มิลลิลิตร/โด๊ส พร้อมอุปกรณ์ประกอบการฉีดยา ไซริ่ง บัตรเหลือง เหรียญห้อยคอ จำนวน ๓๐๐ โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2562
392 ซื้อตลับหมึกโทนเนอร์ Samsung MLT-D๑๐๘S/๑๕๐๐p.(Priginal) จำนวน ๔ ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2562
393 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๗ แห่ง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2562
394 จ้างปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ่อหิน - หนองสร้อย ช่วง กม. ๐+๑๑๗ - ช่วง กม. ๐+๒๕๗ หมู่ที่ ๓ บ้านบ่อหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2562
395 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการจิตอาสาพัฒนาศาสนาสถาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2562
396 ซื้อคู่มือ วัสดุในการฝึกอบรมโครงการอบรมการเลี้ยงดูเด็ฏปฐมวัย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2562
397 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2562
398 จ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบถนนสายสันติสุข หมู่ที่ ๑ บ้านสันติสุข  16 พฤษภาคม 2562
399 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๗ แห่ง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒  10 พฤษภาคม 2562
400 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2562
401 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2562
402 เช่าเต็นท์ใหญ่พร้อมโต๊ะเก้าอี้ จำนวน ๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2562
403 จ้างเอกสารคู่มือการฝึกอบรมโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ จำนวน ๓๕๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2562
404 จ้างเช่าที่พัก จำนวน ๑ คืน และเช่าห้องประชุม จำนวน ๒ วัน เพื่อใช้ในโครงการครอบครัวสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2562
405 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2562
406 ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบถนนสายสันติสุข หมู่ที่ ๑ บ้านสันติสุข  23 เมษายน 2562
407 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำพร้อมกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๐ ๓๔๑๒ สตูล จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2562
408 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดโครงการค่ายคุณธรรม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2562
409 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐ ๓๓๘๗ สตูล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2562
410 เช่าที่พัก จำนวน ๑ คืน พร้อมห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2562
411 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ HP ๑๕A ORIGINAL จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2562
412 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐ ๓๓๘๗ สตูล จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2562
413 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแหลมฟา ช่วง กม. 0+164 - 0+719 หมู่ที่ 4 บ้านนาข่าเหนือ โดยวิธีคัดเลือก  25 มีนาคม 2562
414 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกุโบร์ ช่วง กม. 0+260.00 - กม. 0+740.00 หมู่ที่ 7 บ้านนาข่าใต้ โดยวิธีคัดเลือก  25 มีนาคม 2562
415 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งเกาะปาบ-ทอนรอม ช่วง กม. 0+406.00 - ช่วง กม. 0+801.00 หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งเกาะปาบ โดยวิธีคัดเลือก  25 มีนาคม 2562
416 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2562
417 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Cannon รุ่น IR๒๒๐๐ จำนวน ๑ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2562
418 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Cannon รุ่น IR๓๓๒๐ จำนวน ๑ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2562
419 จ้างทำโล่รางวัล วุฒิบัตร โครงการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2562
420 จ้างทำป้ายโครงการ ป้ายไวนิล และตกแต่งสถานที่ ในโครงการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2562
421 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2562
422 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2562
423 ซื้อชุดกีฬา (เสื้อพร้อมสกรีน,กางเกง) จำนวน ๔๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2562