ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤษภาคม 2564
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด)จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤษภาคม 2564
3 ก่อสร้างอาคารสำนักงานอบต.ควนโดน ระยะที่ 2 26 เมษายน 2564
4 จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๐๘๔ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2564
5 จ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนโต๊ะเหลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2564
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2564
7 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2564
8 จ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2564
9 จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564(สำรวจข้อมูลภาคสนาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2564
10 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสระน้ำกสช.-ช่องแคบ หมู่ที่ 2 บ้านสะพานเคียน ตำบลควนโดน กว้าง 4 เมตร ยาว 2,714 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,856 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 1 สา 16 มีนาคม 2564
11 จ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2564
12 จ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2564
13 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก 12 มีนาคม 2564
14 จ้างปรับปรุงโรงเพาะชำกล้าไม้(โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กุมภาพันธ์ 2564
15 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ บง 6319 สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กุมภาพันธ์ 2564
16 จ้างก่อสร้างโครงการฝังท่อระบายน้ำพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนโต๊ะเหลง โดยวิธีคัดเลือก 29 มกราคม 2564
17 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2564
18 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๕ รายการ(โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มกราคม 2564
19 จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๐๘๔ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2564
20 ซื้อโครงการจัดซื้อที่ดินบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน เนื้อที่ไม่น้อยกว่า 1 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มกราคม 2564
21 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ ของการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2564
22 โครงการฝังท่อระบายน้ำพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนโต๊ะเหลง 22 ธันวาคม 2563
23 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2563
24 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๗ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2563
25 จัดซื้อที่ดินบริเวณที่ทำการอบต.ควนโดน 9 ธันวาคม 2563
26 จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพฉุกเฉิน (EMS) หมายเลขทะเบียน กค ๕๑๙๐ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2563
27 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓-กันเงินเบิกตัดปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤศจิกายน 2563
28 ก่อสร้างถนนถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายควนโต๊ะเหลง-คลองบาราเกตุ หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 10 ตำบลควนโดน กว้าง 6 เมตร ยาว 1,513 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,078 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 1 สายทาง 22 ตุลาคม 2563
29 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร รหัส ๔๑๗ - ๖๑ - ๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2563
30 จัดซื้้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน 14 ตุลาคม 2563
31 จ้างบริการปรับปรุงเว็บไซต์ของ อบต. ควนโดน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ตุลาคม 2563
32 โครงการจัดซื้อที่ดินบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน เนื้อที่ไม่น้อยกว่า 1 ไร่ 11 กันยายน 2563
33 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๑๐๑๕ สตูล จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2563
34 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2563
35 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
36 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
37 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
38 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
39 จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและระบบไฟฟ้าภายในอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
40 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บง ๖๓๑๙ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563
41 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 สิงหาคม 2563
42 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
43 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
44 จ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนโต๊ะเหลง หมู่ที่ 10 โดยวิธีคัดเลือก 30 กรกฎาคม 2563
45 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์ ๓ ชั้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563
46 จ้างก่อสร้างหอถังเก็บน้ำ ขนาดกว้าง ๒.๔๕ x ๒.๔๕ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563
47 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนโต๊ะเหลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กรกฎาคม 2563
48 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อใช้ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กรกฎาคม 2563
49 จ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กรกฎาคม 2563
50 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-3084 สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2563
51 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร รหัส ๔๑๗ - ๖๑ - ๐๐๐๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
52 ซื้อเครื่องอุปโภค - บริโภค (ถุงยัง่ชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2563
53 จ้างซ่อมแซมระบบเสียงตามสายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
54 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
55 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะประจำหมู่บ้าน จำนวน ๑๑๐ จุด ดำเนินการ ณ หมู่ที่ ๒,๓,๔,๖,๗,๘,๙ และหมู่ที่ ๑๐ ของ อบต.ควนโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
56 จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบูเกตยามู หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2563
57 ซื้อโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ ให้กับ ศพด. ในสังกัด อบต.ควนโดน จำนวน ๒๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2563
58 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
59 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2563
60 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
61 โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนโต๊ะเหลง หมู่ที่ 10 20 เมษายน 2563
62 ซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
63 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. 16001 สายหัวสะพานเหล็ก - บ้านควนโต๊ะเหลง หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 4 ตำบลควนโดน กว้าง 6 เมตร ยาว 1,983 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,864 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร โดยวิธีคัดเลือก 15 เมษายน 2563
64 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายสะพานเคียน - ปันจอร์ หมู่ที่ 2 บ้านสะพานเคียน ตำบลควนโดน กว้าง 4 - 5 เมตร ยาว 523 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,465 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก 14 เมษายน 2563
65 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบูเกตยามู สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
66 โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนโต๊ะเหลง หมู่ที่ 10 9 เมษายน 2563
67 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 615 สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
68 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
69 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
70 จ้างเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง ขนาด ๕ x ๑๒ เมตร จำนวน ๔ หลัง และเช่าเก้าอี้จำนวน ๒๕๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
71 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บง ๖๓๑๙ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
72 จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๐๘๔ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
73 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง1015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
74 จ้างเหมาตัดเย็บทำหน้ากากอนามัย จำนวน 4,724 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
75 ซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ขนาด 400ml จำนวน 20 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
76 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
77 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายสะพานเคียน - ปันจอร์ หมู่ที่ 2 บ้านสะพานเคียน ตำบลควนโดน กว้าง 4 - 5 เมตร ยาว 523 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,465 ตารางเมตร 10 มีนาคม 2563
78 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
79 จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพฉุกเฉิน (EMS) หมายเลขทะเบียน กค ๕๑๙๐ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
80 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน เป็นเวลา ๗ วัน (โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาอบต. ผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของ อบต.ควนโดน) โดยวิธีเฉพาะ 18 กุมภาพันธ์ 2563
81 จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๐๘๔ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
82 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กุมภาพันธ์ 2563
83 จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๐๘๔ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
84 จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๓๒๐ ชุด (น้ำ, ขนม, น้ำส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
85 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
86 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2563
87 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
88 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
89 ซื้อของรางวัล จำนวน ๔ รายการ (โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
90 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
91 จ้างเหมาจัดสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
92 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 1,000 ถุง และยาง CRS-2 จำนวน 200 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2562
93 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางถนนสายบ้านนายฮาหมีด - ถนนเลียบเขา หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
94 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายมูสอ - บ้านนายสัน หมู่ที่ 4 15 พฤศจิกายน 2562
95 จ้างจัดทำป้ายเหล็กขนาด ๑.๒ x ๒.๔ เมตร ติดแผ่นสติ๊กเกอร์พร้อมพ่นสีพื้นประจำพระองค์ (โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
96 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ (โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
97 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางถนนสายมัสยิด - สวนปาล์ม หมู่ที่ ๖ 31 ตุลาคม 2562
98 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กง 615 สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ตุลาคม 2562
99 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกุโบร์โต๊ะนายจันทร์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ตุลาคม 2562
100 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวาหาบ โต๊ะประดู่ - เหมืองส่งน้ำ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ตุลาคม 2562
101 จ้างเหมาจัดทำวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2562 25 ตุลาคม 2562
102 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเพิ่มทรัพย์ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ตุลาคม 2562
103 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2562
104 จ้างโครงการค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนโต๊ะเหลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ตุลาคม 2562
105 จ้างปรับปรุงเว็บไซต์ของ อบต. ควนโดน ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ตุลาคม 2562
106 จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
107 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายมูสอ - บ้านนายสัน หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก 12 กันยายน 2562
108 จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางถนนสายมัสยิด - สวนปาล์ม หมู่ที่ ๖ โดยวิธีคัดเลือก 12 กันยายน 2562
109 จ้างถ่ายเอกสาร(ขาว-ดำ) จำนวน ๘ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
110 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแบบสันกาว ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
111 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์และอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
112 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
113 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
114 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (กองการศึกษาฯ) 26 สิงหาคม 2562
115 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
116 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานให้แก่กลุ่มสตรีและกลุ่มอาชีพต่างๆ ในตำบลควนโดน ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
117 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) 8 สิงหาคม 2562
118 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
119 จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๐๘๔ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
120 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
121 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) 1 สิงหาคม 2562
122 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร รหัส ๔๑๗ ๖๑ ๐๐๐๓ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2562
123 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2562
124 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2562
125 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแบบสันกาวแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ? 2565) จำนวน 45 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
126 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น MLT-D๗๐๔S Toner Black Cartridge A๓ SL-K๓๓๐๐N จำนวน ๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
127 จ้างเหมาทำอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม สำหรับนักเรียน ครู และคณะกรรมการฯ จำนวน ๘ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
128 จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-3084 สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2562
129 จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๐๘๔ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
130 จ้างเหมาตัดชุด อปพร.หรือชุดปฏิบัติการ ประกอบด้วย หมวก เสื้อ กางเกง เข็มขัด รองเท้า และเข็มเครื่องหมายอปพร. จำนวน 35 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
131 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศขององค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน รายละเอียดดังนี้ รหัส 42050 0007 (กองคลัง) ,รหัส 42056 0008 (ห้องประชุม) ,รหัส 42056 0010 (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2562
132 จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลพร้อมขาตั้ง โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่บริการประชาชน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
133 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๑ รายกาาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
134 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ขนาด 2 ชั้น กว้าง 9.50 เมตร ยาว 42.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีคัดเลือก 10 พฤษภาคม 2562
135 ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค โครงการส่งเสริมสายสัมพันธ์ในเดือนรอมฎอน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
136 ซื้อวัสดุ(ธงชาติ ธงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
137 ซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมสุขภาพกายและจิตในผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
138 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 1015 สตูล จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2562
139 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขนาดบรรจุขวดละ 1 ซีซี พร้อมมีเครื่องหมายประจำตัวสัตว์และใบรับรองการฉีดวัคซีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
140 จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 300 ชุด สำหรับโครงการคลองสวยน้ำใสร่วมใจคนควนโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2562
141 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2562
142 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2562
143 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2562
144 จ้างโครงการขยายเขต ต่อเติมท่อประปาภูเขา ซอยกุโบร์ต้นกระท้อน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2562
145 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอาสา - ซอยสันติ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2562
146 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางมะสูอัน - นายสมาน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2562
147 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเพิ่มทรัพย์ หมู่ที่ 8 บ้านปลักใหญ่ใจดี ตำบลควนโดน กว้าง 3.50 เมตร ยาว 720 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,520 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 1 สายทาง โดยวิธีคัดเลือก 10 กุมภาพันธ์ 2021
148 ซื้อวัสดุกีฬา/อุปกรณ์กีฬา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2021
149 จ้างติดตั้งกระจกบังลมหน้ารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๓๐๘๔ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มกราคม 2021