ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 22 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2565
2 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 4 รายการ(กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2565
3 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 2 รายการ(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2565
4 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 32 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2565
5 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 16 รายการ(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2565
6 ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งจำนวน 1 เครื่อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2565
7 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ OKI รุ่น B820 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2565
8 ซื้อเก้าอี้ทำงานจำนวน 2 ตัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
9 จ้างซ่อมแซมประตูห้องสำนักงานและเปลี่ยนชุดกุญแจบานสวิงห้องนายกอบต.ตำมะลัง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2565
10 ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2564
11 จ้างทำป้ายไวนิลจำนวน 3 ป้าย (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2564
12 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นจำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
13 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอยหมายเลขทะเบียน บจ 4640 สตูล (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
14 ซื้อน้ำดื่มขนาดบรรจุถังละ 20 ลิตร จำนวน 50 ถัง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2564
15 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.และนายกอบต.ตำมะลัง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.ตำมะลังและนายกอบต.ตำมะลัง ประจำปี 2565 ในวันที่ 28 พ.ย. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2564
16 ซื้อน้ำดื่มจำนวน 12 โหล ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
17 ซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน 2 รายการ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
18 ซื้อแบบพิมพ์ประจำหน่วยเลือกตั้งจำนวน 6 เล่ม ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
19 จ้างทำป้ายไวนิลขนาด 1.2x2.00 เมตร จำนวน 4 ป้าย ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
20 จ้างบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำมะลังเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
21 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 1 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
22 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งจำนวน 19 รายการ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
23 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 3 รายการ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2564
24 จ้างซ่อมแอร์รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข5326 สตูล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2564
25 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ(กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2564
26 จ้างเช่าพื้นที่เว็บไซด์และต่ออายุโดเมนเนมชืื่อ www.Thammalang.go.th (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
27 ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2564
28 จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำมะลังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
29 จ้างการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำมะลังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
30 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตตำบล  27 ตุลาคม 2564
31 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 5326 สตูล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2564
32 จ้างเหมาถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 พร้อมเข้าเล่ม จำนวน 30 เล่ม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2564
33 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2564
34 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 1 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2564
35 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตตำบล  20 ตุลาคม 2564
36 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 9 รายการ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2564
37 วัสดุอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลังประจำปี 2565  7 ตุลาคม 2564
38 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลยี่ห้อ SHARP รุ่น MX-M453N จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
39 เช่าบ้านเพื่อจัดเก็บเอกสารทางการเงินและเอกสารอื่นๆ จำนวน 1 ห้อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
40 เช่าเครื่องปริ้นเตอร์ระบบดิจิตอล ยี่ห้อ SHARP MX-2314N จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
41 เช่าสถานที่จอดรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 5326 สตูล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
42 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 จำนวน 35 เล่ม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
43 ซื้อถังน้ำพลาสติกขนาดความจุ 200 ลิตร จำนวน 10 ถัง ตามโครงการตำมะลังรักษ์สะอาดประจำปี 2564 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
44 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันควบคุมโรคประจำปี 2564 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
45 จ้างทำป้ายไวนิลจำนวน 10 ป้าย ตามโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันควบคุมโรค (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
46 จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน(ปรับปรุงห้องเก็บของเป็นห้องทำงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
47 จ้างซ่อมแซมประตูห้องทำงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
48 ครุภัณฑ์การศึกษา (เครื่องเล่นปีนป่ายรวมมิตร) จำนวน 2 ชุด (กองการศึกษาฯ)  3 กันยายน 2564
49 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะขนาด 120 ลิตร)จำนวน 50 ถัง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
50 ซื้อกระจกพร้อมติดฟิมลฺ์กรองแสงรถยนต์ทั้งคันและซ่อมเบาะนั่งข้างภายในรถยนต์กู้ชีพกู้ภัยหมายเลขทะเบียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
51 ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำมะลังเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
52 ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำมะลังเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
53 ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำมะลังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
54 ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนสำหรับใช้งานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำมะลังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
55 ซื้อเก้าอี้ทำงานแบบล้อเลื่อน พนักพิงตาข่่าย จำนวน 2 ตัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
56 จ้างทำป้ายไวนิลตัวอักษร A-Z พร้อมรูปภาพประกอบ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
57 จ้างซ่อมแซมประตูทางเข้าเตาเผาขยะไร้มลพิษ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
58 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ทะเบียน 1 กค 2872 สตูล รหัสครุภัณฑ์ 009-58-0003และรถจักรยานยนต์ทะเบียน 1 กจ 4833 สตูล รหัสครุภัณฑ์ 009-61-0005 (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
59 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค รหัสครุภัณฑ์ 416-62-0039 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
60 จ้างซ่อมโน๊ตบุ๊คหมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0035 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
61 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบมือจับจำนวน 5 เครื่อง) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
62 จ้างล้างเครื่องปรับอากาศหมายเลขครุภัณฑ์ 420-58-0011 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
63 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 6 รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
64 จ้างเครื่องปรับอากาศหมายเลขครุภัณฑ์ 420-48-0004,420-53-0009,420-53-0012และ 420-59-0008 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
65 จ้างล้างเครื่องปรับอากาศหมายเลขครุภัณฑ์ 420-60-0014 (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
66 จ้างล้างเครื่องปรับอากาศหมายเลขครุภัณฑ์ 420-53-0007 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
67 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 12 รายการ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำมะลังเหนือและศูนย์พัฒนาเด็กบ้านตำมะลังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
68 วัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 21 รายการ (กองการศึกษาฯ)  9 สิงหาคม 2564
69 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 5326 สตูล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
70 จ้างทำป้ายไวนิลขนาด 1.5x3 เมตร จำนวน 2 ผืน เนื่องในเทศกาลวันฮารีรายาอีฏิ้ลอัดฮา (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
71 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 10 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
72 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลขนาด 1x1.5 เมตร จำนวน 2 ผืน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
73 จ้างซ่อมโช๊คบานสวิงประตู (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
74 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 3 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
75 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับผงหมึก) จำนวน 2 กล่อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
76 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
77 จ้างซ่อมบอร์ดควบคุมระบบแอร์รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 5326 สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
78 จ้างทำป้ายไวนิลจำนวน 8 ผืน ตามโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันควบคุมโรค ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
79 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลตำมะลัง จำนวน 5 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
80 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 8 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
81 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 4รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
82 เช่าเต้นท์ขนาด 5x10 เมตร จำนวน 3 หลัง ตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
83 จ้างทำป้ายไวนิลขนาด 1.00x2.00 เมตรจำนวน 2 ป้าย ตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค(ถุงยังชีพ)แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
84 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค(ถุงยังชีพ) จำนวน 337 ชุด ตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) ประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
85 จ้างบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำมะลังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
86 จ้างบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำมะลังเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
87 ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตตำบลในเทอมที่1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
88 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนให้เด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2563 จำนวนเด็ก 412 คน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
89 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 11 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
90 จ้างตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0032 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
91 ซื้อเครื่่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครืื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
92 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดจำนวน 4 เครื่อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
93 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรดพร้อมจ่ายแอลกอฮอล์แบบมีขาตั้ง จำนวน 2 เครื่อง (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
94 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) ตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 42 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
95 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 7 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
96 ซื้ออินทผลัม จำนวน 25 ลัง ตามโครงการเยี่ยมเยียนประชาชนในเทศกาลถือศีลอดประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
97 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 25 รายกา (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
98 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลต้อนรับเดือนรอมฎอนประจำปี 2564 ขนาด 1.5 x 3.00 เมตร จำนวน 3 ป้าย (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
99 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ครหัส 416-58-0026 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
100 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬาฟุตบอล ตามโครงการฝึกทักษะกีฬาภาคฤดูร้อน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
101 จ้างเหมาจัดทำจุดเช็คอินท์จำนวน 1 จุด ตามโครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในตำบลประจำปี 2564 ณ ลานท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
102 ซื้อถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์พร้อมติดตั้ง จำนวน 40 ถัง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
103 จ้างทำป้ายคอมโพสิตขนาด 0.8x1.20 เมตร จำนวน 1 ป้าย (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2564
104 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน 1 กค 2872 สตูล รหัสครุภัณฑ์009-58-0003 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
105 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Fuji xerox รุ่น P265dw หมายเลขครุภัณฑ์ 482-59-0012 (กองสาธารณุสขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
106 วัสดุสำนักงานจำนวน 18 รายการ (กองคลัง)  15 มีนาคม 2564
107 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เป็นเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
108 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 4 รายการ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
109 จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค 8460 สตูล รหัสครุภัณฑ์ 034-57-0001 (รถกู้ชีพ กู้ภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
110 จ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 1 บ้านกาลันบาตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
111 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 16 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
112 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก) จำนวน 1 รายการ(กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
113 จ้างทำป้ายไวนิลขนาด 80x1.20 เมตร ตีโครงไม้อัดจำนวน 5 ป้าย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
114 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กจ 4833 สตูล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
115 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบติดผนัง(ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 18000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
116 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
117 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 8 รายการ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
118 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการสนับสนุนอุปกรณ์และวัสดุกีฬาให้กับเยาวชนและประชาชนประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
119 จ้างทำป้ายไวนิลขนาด 1x2 เมตร จำนวน 1 ป้าย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
120 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลขนาด 1.20 x2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
121 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา(เครื่องเล่นสนาม) อุโมงค์รถไฟ พลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 150x200x100 ซม. จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
122 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 7 รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
123 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 2 รายการ(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
124 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 5 รายการ(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
125 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
126 จ้างทำป้ายไวนิลจำนวน 4 ป้าย (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
127 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 3 รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
128 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 1 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
129 จ้างถมดินหน้าบ้านกำนันอำด๊ะ หลังกอลอ กว้าง 10.00 เมตร ยาว 10..00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 100.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 2บ้านตำมะลังเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
130 ซื้อน้ำดื่มจำนวน 243 ถัง ตลอดปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
131 จ้างบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำมะลังเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
132 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 3 เครื่อง (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
133 ซ่อมรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน กบบ-206 สตูล  18 ธันวาคม 2563
134 จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 5326 สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
135 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
136 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งจำนวน 5 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
137 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ อ๊อกซิเจน จำนวน 3 ท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
138 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 18 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
139 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 22 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
140 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นถังขยะ จำนวน 80 ใบ ขนาด 240 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
141 ซื้อวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์จำนวน 9 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
142 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 2 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
143 ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
144 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตตำบล  27 พฤศจิกายน 2563
145 จ้างบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำมะลังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
146 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น P265 dw หมายเลขครุภัณฑ์ 482-59-0012 (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
147 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 12 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
148 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 5 รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
149 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 23 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
150 จ้างทำป้ายไวนิลขนาด 120x240 ซม. (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
151 จ้างทำป้ายไวนิลขนาด 120x240 ซม.จำนวน 1 ป้าย ข้อความชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
152 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนไม้เชิงชาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำมะลังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2563
153 จ้างเช่าพื้นที่เว็บไซต์และต่ออายุโดเมนเนม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2563
154 จ้างเหมาถ่ายเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณราจ่ายประจำปี 2564 พร้อมเข้าเล่ม จำนวน 35 เล่ม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2563
155 เช่าเครื่องปริ้นเตอร์ระบบดิจิตอล ยี่ห้อ SHARP MX-2314N จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
156 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิิจิตอล ยี่ห้อ SHARP รุ่น MX-M453N จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
157 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำมะลังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
158 จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำมะลังเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
159 จ้างก่อสร้างอ่างล้างหน้าแปรงฟัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำมะลังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
160 จ้างทำป้ายอะคริลิคขนาด 12x30 นิ้ว ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
161 จ้างเหมารถโดยสารไม่จำประจำทาง ไป-กลับ จำนวน 1 คัน ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน พ.ศ.2563 ณ อิงธารรีสอร์ท บ้านวังสายทอง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
162 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ตลับหมึก) จำนวน 4 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
163 จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง ม.3 (ข) ไป-กลับ ตามโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
164 ซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหามพร้อมล้อเลื่อน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2563
165 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแบกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24000บีทียู จำนวน 2 เครื่อง (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
166 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (หน้ากากอนามัย 3 ชั้น) (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
167 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันควบคุมโรคประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
168 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
169 จ้างเหมาบริการเดินสายไฟ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร ศพด.บ้านตำมะลังเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
170 ซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน ศพด.บ้านตำมะลังเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
171 ซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหามพร้อมล้อเลื่อน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
172 ซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำมะลังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
173 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
174 ซื้อแบบสร้างภาพ (ดรัม)สำหรับเครื่องพิมพ์ FUJI Xerox P265 dw หมายเลขครุภัณฑ์ 482-59-0012 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
175 ซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหามพร้อมล้อเลื่อน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
176 ซื้อแบบสร้างภาพ (ดรัม) สำหรับเครื่องพิมพ์ FUJI Xerox 305df จำนวน 1 ชุด (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
177 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน13 รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
178 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เครื่องเล่นสนาม) ชุดบ้านเด็ก 2 ชั้นผจญภัย พลาสติกสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกบ้านตำมะลังใต้ จำนวน 1 ชุด และสะพานปราดเปรียวฝึกทรงตัว พลาสติก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำมะลังเหนือจำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
179 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์หมายเลขทะเบียน บจ 4640 สตูล รถบรรทุกขยะ รหัสครุภัณฑ์ 011-57-0001 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
180 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
181 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ไม่น้อยกว่า 800 VA จำนวน 1 เครื่อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
182 ซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน 16 รายการ(กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2563
183 จ้างล้างเครื่องปรับอากาศหมายเลขครุภัณฑ์ 420-53-0007 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
184 จ้างเครื่องปรับอากาศจำนวน 5 เครื่อง (สำนักปลัด) หมายเลขครุภัณฑ์ 420-48-0004,420-53-0006,420-53-0009,420-59-0012 และ 420-59-0013 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
185 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์จำนวน 3 รายการ(กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
186 จ้างเหมาจัดทำไม้อัด ใส่โครงไม้ตัดทับด้วยไวนิลขนาด 120 x 300 ซม.มีข้อความว่าประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
187 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประกอบการเรียนการสอน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
188 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2563
189 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 7 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2563
190 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
191 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 7 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
192 จ้างถ่ายเอกสารแบบแปลนขนาดA1 (ระวางแผนที่ พื้นที่อบต.ตำมะลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2563
193 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 4 ตัว (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
194 ซื้อแบตเตอรี่แห้ง ขนาด 12 โวลต์ 85 แอมป์สำหรับเรือตรวจการณ์ จำนวน 4 ลูก (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
195 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
196 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 21 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
197 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 1 รายการ คือ จอแสดงผลสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
198 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 5 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
199 จ้างซ่อมรถยนต์กู้ชีพ กู้ภัย หมายเลขทะเบียน กค 8460 สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
200 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตตำบลในเทอมที่1 /2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
201 จ้างเหมาผลิตสื่อวีดีทัศน์ตามโครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในตำบลประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2563
202 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
203 ซื้อแบตเตอรี่แห้งจำนวน 4 ลูก (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
204 ซื้อจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องสำหรับเรือตรวจการณ์ ขนาด 300 แรงม้า ชนิด 4 จังหวะ จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
205 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงานจำนวน 3 ตัว) (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
206 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานจำนวน 2 ตัว) (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
207 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2563
208 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
209 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
210 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
211 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  มิถุนายน  2563
212 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 7รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  มิถุนายน  2563
213 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  มิถุนายน  2563
214 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  มิถุนายน  2563
215 ซื้อกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าจำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2563
216 ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2563
217 ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2563
218 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2563
219 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
220 จ้างเปลี่ยนแตรรถยนต์นั่งส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 5326 สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
221 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน 1 กค 2872 สตูล รหัสครุภัณฑ์ 009-58-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2563
222 ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
223 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตตำบลในเทอมที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
224 จ้างซ่อมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ภายในเรือไฟเบอร์กลาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
225 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำมะลังเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
226 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
227 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำมะลังเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
228 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 40 ถัง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
229 จ้างล้างเครื่องปรับอากาศหมายเลขครุภัณฑ์ 420-58-0013 (ศูนย์กู้ชีพกู้ภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
230 ซื้อหม้อน้ำสำหรับรถยนต์นั่งส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 5326 สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
231 ซื้อน้ำยาเคมีดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 68 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
232 จ้างขุดบ่อน้ำตื้นจำนวน 15 บ่อ หมู่ที่ 1 บ้านกาลันบาตู ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
233 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อหลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2563
234 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ คืออ๊อกซิเจน จำนวน 3 ท่อ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2563
235 จ้างซ่อมแซมศาลาท่าเทียบเรือ ท่าที่ 3 หมู่ที่ 3 บ้านตำมะลังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
236 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ คือ ชุดเคาเตอร์โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ชุด (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
237 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 1 รายการ (ถังน้ำขนาด 200ลิตรจำนวน 6 ใบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
238 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 1 รายการ (ถังน้ำขนาดความจุ 200 ลิตรจำนวน 6ใบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
239 ซื้อโซฟาไม้เบาะลอยพร้อมโต๊ะ จำนวน 1 ชุด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
240 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แบบสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
241 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์จำนวน 1 รายการคือ ทรายกำจัดลูกน้ำยุง เคลือบสารเทมีฟอส1% (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
242 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
243 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (วัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยจำนวน 3 รายการ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
244 จ้างซ่อมแซมหน้าต่างและประตูห้องน้ำ ศพด.บ้านตำมะลังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
245 จ้างทำป้ายไวนิลขนาด 1x3 เมตร จำนวน 1 ป้าย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
246 วัสดุสำนักงาน จำนวน12 รายการ (กองคลัง)  18 มีนาคม 2563
247 วัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 1 รายการ(กองคลัง)  18 มีนาคม 2563
248 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 24 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
249 ซื้อพันธุ์หอยขาว (ลูกหอย)่จำนวน 700 กิโลกรัม ตามโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำประจำปี 2563 ในวันที่ 16 มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
250 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 2 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
251 จ้างทำป้ายไวนิลขนาด 0.50 x 1.00 เมตร จำนวน 4 ป้าย (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
252 สายส่งน้ำดับเพลิงแบบผ้าใบ และหัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดปรับฝอย (สำนักปลัด)  4 มีนาคม 2563
253 จ้างซ่อมเครื่องยนต์ขวาสายฮาเนสปั้มเสีย (เรือไฟเบอร์กลาส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
254 จ้างซ่อมและตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศหมายเลขครุภัณฑ์ 420-58-0011 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
255 จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนประตูภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
256 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์นั่งส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 5326 สตูล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
257 จ้างก่อสร้างุบุกเบิกถนนผิวจราจรลูกรัง สายทางสายบ้านนายมาลัย ผิวเหลืองถึง สวนนางคิ่น แซ่หลี หมู่ที่ 1 บ้านกาลันบาตู ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 411.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,466.00 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก  17 กุมภาพันธ์ 2563
258 ซื้อเสื้อกีฬาพร้อมสกรีนและวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 9 รายการตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2563 (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
259 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นจำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
260 จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน บจ 4640 สตูล (รถขยะมูลฝอย) รหัสครุภัณฑ์ 011-57-0001 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
261 ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์(Smart Cart Reader) จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
262 จ้างจัดทำสติกเกอร์ติดกระจกข้อความบริหารจัดการดี มีน้ำใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส คือหัวใจของเรา เจ้าหน้าที่ปฏิบัติไม่สุภาพ เพิกเฉย ละเลยบริการไม่เป็นกันเอง โปรดแจ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
263 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 2 เครื่อง (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
264 ซื้อโทรศัพท์สำนักงานจำนวน 1เครื่อง (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
265 ซื้อเตียงเหล็กดำพร้อมเบาะจำนวน 3 ชุด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
266 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค รหัส 416-5-0027 (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
267 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 2 รายการ (กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
268 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
269 จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง ไป-กลับ จำนวน 1 คัน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในวันที่ 19-24 มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
270 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 11 รายการ ตามโครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาและวัสดุกีฬาให้กับเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2563
271 ุบุกเบิกถนนผิวจราจรลูกรัง สายทางสายบ้านนายมาลัย ผิวเหลืองถึง สวนนางคิ่น แซ่หลี หมู่ที่ 1 บ้านกาลันบาตู ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 411.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,466.00 ตารางเมตร  14 มกราคม 2563
272 จ้างบริการตกแต่ง และจัดสถานที่ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ ท่าเทียบเรือประมงสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
273 ซื้อวัสดุอุปกรณ์และของรางวัลจำนวน 32 รายการ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
274 ซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
275 จ้างซ๋อมแซมรถจักรยานยนต์ (พ่วงข้าง)หมายเลขทะเบียน 1 กค 2872 สตูล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2562
276 จ้างซ่อมแซมตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ครหัส 416-58-0027 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2562
277 จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่พร้อมวัสดุและอุปกรณ์การจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2562
278 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายหวันนัน เหมปันดัน ถึง กุโบร์บ้านตำมะลังเหนือ) หมู่ที่ 2 บ้านตำมะลังเหนือ ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 205.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 512.50 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก  29 พฤศจิกายน 2562
279 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 2 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2562
280 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มจำนวน 40 ถัง) (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2562
281 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 2 รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2562
282 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2562
283 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 10 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2562
284 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 25 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2562
285 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 13 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤศจิกายน 2562
286 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งจำนวน 7 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤศจิกายน 2562
287 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน19 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2562
288 ก่อสร้างถนนทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายหวันนัน เหมปันดัน ถึง กุโบร์บ้านตำมะลังเหนือ) หมู่ที่ 2 บ้านตำมะลังเหนือ ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 205.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 512.50 ตารางเมตร  5 พฤศจิกายน 2562
289 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตตำบลในเทอมที่ /2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2562
290 เช่าพื้นที่เว็บไซต์หน่วยงานภายใต้ชื่อ www.Thammlang.go.th และต่ออายุโดเมนเนมระยะเวลา 1 ปี (พ.ย.62- ต.ค.63 )  30 ตุลาคม 2562
291 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำมะลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2562
292 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำมะลังเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2562
293 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตตำบลในเทอมที่ /2562  28 ตุลาคม 2562
294 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ แบบตีโครงไม้อัด แนวตั้ง ขนาด 1 x 2 เมตร จำนวน 4 ป้าย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2562
295 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 11 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2562
296 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 16 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ตุลาคม 2562
297 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน บจ 4640 สตูล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2562
298 จ้างเหมาเคลื่อนย้ายเรือไฟเบอร์กลาสลงน้ำ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2562
299 ซื้อตู้เคาเตอร์อเนกประสงค์ ขอบอลูมิเนียม จำนวน 1 ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
300 บุกเบิกถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 1 สายทางสายบ้านนายมาลัย ผิวเหลือง ถึง สวนนางคิ่น แซ่หลี ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตารางเมตร  12 กันยายน 2562
301 จ้างซ่อมแซมคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ฝาปิดคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก) หมู่ที่ 3 บ้านตำมะลังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
302 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเรือไฟเบอร์กลาส (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2562
303 จ้างต่อเติมอาคารหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2562
304 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 10 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2562
305 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ไป-กลับ จำนวน 1 คัน ตามโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่เพื่อการเรียนรู้ ประจำปี 2562 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2562
306 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
307 วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม)  21 สิงหาคม 2562
308 ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำมะลังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2562
309 วัสดุการเกษตรจำนวน 10 รายการ (กองการศึกษาฯ)  15 สิงหาคม 2562
310 ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำมะลังเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2562
311 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประกอบการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำมะลังเหนือและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำมะลังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2562
312 จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษากล้องวัดระดับหมายเลขครุภัณฑ์ 078-46-0001 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2562
313 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันควบคุมโรคจำนวน 11 รายการ ตามโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันโรคประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
314 บุกเบิกถนนผิวจราจรลูกรัง สายทางนายมาลัย ผิวเหลือง ถึง สวนนางคิ่น แซ่หลี หมู่ที่ 1 บ้านกาลันบาตู ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตารางเมตร  5 สิงหาคม 2562
315 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน กค 8460 สตูล รหัสครุภัณฑ์ 034-57-0001 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2562
316 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติและวิถีชีวิตชุมชน ประจำปี 2562 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ องค์การสะพานปลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
317 จ้างเหมาบริการตกแต่ง และจัดสถานที่ ตามโครงการแข่งขันเรือพาย ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 24-25 ก.ค.2562 ณ ท่าเทียบเรือประมงสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2562
318 จ้างเหมาจัดเตรียมสนามแข่งขันเรือพาย ตามโครงการแข่งขันเรือพาย ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2562 ณ ท่าเทียบเรือประมงสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2562
319 จ้างทำป้ายไวนิลจำนวน 4 ผืน พร้อมติดตั้ง ตามโครงการแข่งขันเรือพายประจำปี 2562 ในวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2562 ณ ท่าเทียบเรือประมงสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2562
320 ซื้อเสื้อกีฬา และถ้วยรางวัล ตามโครงการแข่งขันเรือพายประจำปี 2562 ในวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2562 ณ ท่าเทียบเรือประมงสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2562
321 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 10 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2562
322 จ้าง่ซ่อมบำรุงรักษาเรือไฟเบอร์กลาส (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2562
323 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 8 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2562
324 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 22 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2562
325 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 15 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2562
326 จ้างเหมาขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านตำมะลังเหนือ ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2562
327 จ้างซ่อมแซมเรือพาย 15 ฝีพาย จำนวน 4 ลำ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2562
328 จ้างซ่อมแซมรถเข็นขยะจำนวน 2 คัน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2562
329 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางจำนวน 2คัน ตามโครงการพัฒนาทักษะและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยประจำปี 2562 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2562
330 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2562
331 จ้างทำไม้พาย ความยาวไม้พายไม่น้อยกว่า 1.10 เมตร ความกว้างใบพายไม่น้อยกว่า 17 ซม. จำนวน 20 ด้าม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2562
332 จ้าง่่ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 5326 สตูาล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2562
333 ก่อสร้างถนนทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านหวันนัน เหมปันดัน ถึง กุโบร์บ้านตำมะลังเหนือ ) หมู่ที่ 2 บ้านตำมะลังเหนือ ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 205.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 512.50 ตารางเมตร ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล  30 พฤษภาคม 2562
334 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 20รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2562
335 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2562
336 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 1 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2562
337 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโ่รงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตตำบลในเทอมที่2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
338 จ้างออกแบบต่อเติมอาคารหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2562
339 จ้างบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำมะลังเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2562
340 จ้างปรับปรุงถนนทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากกองทุนหมู่บ้าน ถึง บ้านบาเด็น ปูหยัง) หมู่ที่ 3 บ้านตำมะลังใต้ กว้าง 2.00 เมตร ยาว 96.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 192.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2562
341 จ้างปรับปรุงถนนทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายกุโบร์ ถึง บ้านนางบุหลาด ลามาก ) หมู่ที่ 3 บ้านตำมะลังใต้ กว้าง 2.00 เมตร ยาว 94.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 188.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2562
342 จ้างปรับปรุงถนนทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก (สามแยกร้านน้ำชานายอาราสาด จางวาง ถึงบ้านนายบาราเหม จางวาง ) หมู่ที่ 3 บ้านตำมะลังใต้ กว้าง 2.50 เมตร ยาว 87.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 217.50 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2562
343 จ้างปรับปรุงถนนทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านบัยนี ลามาก ถึง รั้วโรงเรียนบ้านตำมะลังใต้) หมู่ที่ 3 บ้านตำมะลังใต้ กว้าง 2.00 เมตร ยาว 182.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 364.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2562
344 จ้างปรับปรุงถนนทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านนายบาราเหม จางวาง ถึง แยกบ้านนายอารีย์ เหะหมัด ) หมู่ที่ 3 บ้านตำมะลังใต้ กว้าง 2.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2562
345 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 7 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2562
346 ก่อสร้างถนนทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้ัานนายหวันนัน เหมปันดัน ถึง กุโบร์บ้านตำมะลังเหนือ) หมู่ที่ 2 บ้านตำมะลังเหนือ ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 205.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 512.50 ตารางเมตร  19 เมษายน 2562
347 ซื้อน้ำดื่ม,น้ำแข็งและเครื่องดื่ม ตามโครงการแข่งขันกีฬาตำมะลังเกมส์ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่่ 23-26 เมษายน 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านตำมะลังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2562
348 จ้างเหมาจัดเตรียมสนามกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาตำมะลังเกมส์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 23-26 เมษายน 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านตำมะลังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2562
349 จ้างเหมาบริการเช่าเต้นท์,โต๊ะและเก้าอี้ ตามโครงการแข่งขันกีฬาตำมะลังเกมส์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 23-26 เมษายน 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านตำมะลังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2562
350 จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสราิมเหล็ก สายบ้านนายวาหาบ เต๊ะปูยู ถึง บ้านนายรอเชด ขุนเศษ (บ้านนายวาหาบ เต๊ะปูยู) หมู่ที่ 3 บ้านตำมะลังใต้ กว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 12.00 เมตร (ขนาดรางกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
351 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาพร้อมถ้วยรางวัลจำนวน 20 รายการ ตามโครงการแข่งขันกีฬาตำมะลังเกมส์ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 23-26 เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
352 ซื้อน้ำยาเคมีดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 68 ถัง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2562
353 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอกรถยนต์ขนาด215/70 R15 จำนวน 8 เส้น) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2562
354 วัสดุยานพาหนะและขนส่งจำนวน 1 รายการ (ยางนอกรถยนต์จำนวน 4 เส้น)  25 มีนาคม 2562
355 จ้างปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2562
356 ซื้อพันธุ์หอยขาว (ลูกหอย)จำนวน 800 กิโลกรัม ตามโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรพัยากรสัตว์น้ำ ประจำปี 2562 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2562