ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 8 รายการ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มกราคม 2564
2 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการสนับสนุนอุปกรณ์และวัสดุกีฬาให้กับเยาวชนและประชาชนประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2564
3 จ้างทำป้ายไวนิลขนาด 1x2 เมตร จำนวน 1 ป้าย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2564
4 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลขนาด 1.20 x2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2564
5 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา(เครื่องเล่นสนาม) อุโมงค์รถไฟ พลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 150x200x100 ซม. จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2564
6 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 2 รายการ(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มกราคม 2564
7 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 5 รายการ(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มกราคม 2564
8 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มกราคม 2564
9 จ้างทำป้ายไวนิลจำนวน 4 ป้าย (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2564
10 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 3 รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2564
11 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 1 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2564
12 จ้างถมดินหน้าบ้านกำนันอำด๊ะ หลังกอลอ กว้าง 10.00 เมตร ยาว 10..00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 100.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 2บ้านตำมะลังเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มกราคม 2564
13 ซื้อน้ำดื่มจำนวน 243 ถัง ตลอดปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มกราคม 2564
14 จ้างบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำมะลังเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2563
15 จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 5326 สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2563
16 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 3 เครื่อง (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2563
17 ซ่อมรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน กบบ-206 สตูล 18 ธันวาคม 2563
18 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งจำนวน 5 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2563
19 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ อ๊อกซิเจน จำนวน 3 ท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2563
20 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2563
21 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 18 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2563
22 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 22 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ธันวาคม 2563
23 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นถังขยะ จำนวน 80 ใบ ขนาด 240 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธันวาคม 2563
24 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 2 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธันวาคม 2563
25 ซื้อวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์จำนวน 9 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธันวาคม 2563
26 ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2563
27 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตตำบล 27 พฤศจิกายน 2563
28 จ้างบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำมะลังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2563
29 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 12 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤศจิกายน 2563
30 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น P265 dw หมายเลขครุภัณฑ์ 482-59-0012 (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤศจิกายน 2563
31 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 5 รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤศจิกายน 2563
32 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 23 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2563
33 จ้างทำป้ายไวนิลขนาด 120x240 ซม. (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2563
34 จ้างทำป้ายไวนิลขนาด 120x240 ซม.จำนวน 1 ป้าย ข้อความชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ตุลาคม 2563
35 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนไม้เชิงชาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำมะลังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ตุลาคม 2563
36 จ้างเช่าพื้นที่เว็บไซต์และต่ออายุโดเมนเนม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ตุลาคม 2563
37 จ้างเหมาถ่ายเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณราจ่ายประจำปี 2564 พร้อมเข้าเล่ม จำนวน 35 เล่ม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ตุลาคม 2563
38 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำมะลังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
39 เช่าเครื่องปริ้นเตอร์ระบบดิจิตอล ยี่ห้อ SHARP MX-2314N จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
40 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิิจิตอล ยี่ห้อ SHARP รุ่น MX-M453N จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
41 จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำมะลังเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
42 จ้างก่อสร้างอ่างล้างหน้าแปรงฟัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำมะลังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
43 จ้างทำป้ายอะคริลิคขนาด 12x30 นิ้ว ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2563
44 จ้างเหมารถโดยสารไม่จำประจำทาง ไป-กลับ จำนวน 1 คัน ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน พ.ศ.2563 ณ อิงธารรีสอร์ท บ้านวังสายทอง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
45 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ตลับหมึก) จำนวน 4 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
46 จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง ม.3 (ข) ไป-กลับ ตามโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
47 ซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหามพร้อมล้อเลื่อน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2563
48 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแบกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24000บีทียู จำนวน 2 เครื่อง (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2563
49 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันควบคุมโรคประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
50 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (หน้ากากอนามัย 3 ชั้น) (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
51 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
52 จ้างเหมาบริการเดินสายไฟ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร ศพด.บ้านตำมะลังเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
53 ซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหามพร้อมล้อเลื่อน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
54 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
55 ซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำมะลังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
56 ซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน ศพด.บ้านตำมะลังเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
57 ซื้อแบบสร้างภาพ (ดรัม)สำหรับเครื่องพิมพ์ FUJI Xerox P265 dw หมายเลขครุภัณฑ์ 482-59-0012 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2563
58 ซื้อแบบสร้างภาพ (ดรัม) สำหรับเครื่องพิมพ์ FUJI Xerox 305df จำนวน 1 ชุด (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2563
59 ซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหามพร้อมล้อเลื่อน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2563
60 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน13 รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563
61 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เครื่องเล่นสนาม) ชุดบ้านเด็ก 2 ชั้นผจญภัย พลาสติกสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกบ้านตำมะลังใต้ จำนวน 1 ชุด และสะพานปราดเปรียวฝึกทรงตัว พลาสติก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำมะลังเหนือจำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
62 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์หมายเลขทะเบียน บจ 4640 สตูล รถบรรทุกขยะ รหัสครุภัณฑ์ 011-57-0001 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2563
63 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
64 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ไม่น้อยกว่า 800 VA จำนวน 1 เครื่อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
65 ซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน 16 รายการ(กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 สิงหาคม 2563
66 จ้างล้างเครื่องปรับอากาศหมายเลขครุภัณฑ์ 420-53-0007 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563
67 จ้างเหมาจัดทำไม้อัด ใส่โครงไม้ตัดทับด้วยไวนิลขนาด 120 x 300 ซม.มีข้อความว่าประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563
68 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์จำนวน 3 รายการ(กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563
69 จ้างเครื่องปรับอากาศจำนวน 5 เครื่อง (สำนักปลัด) หมายเลขครุภัณฑ์ 420-48-0004,420-53-0006,420-53-0009,420-59-0012 และ 420-59-0013 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563
70 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประกอบการเรียนการสอน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563
71 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 7 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2563
72 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2563
73 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 7 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563
74 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563
75 จ้างถ่ายเอกสารแบบแปลนขนาดA1 (ระวางแผนที่ พื้นที่อบต.ตำมะลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2563
76 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 4 ตัว (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563
77 ซื้อแบตเตอรี่แห้ง ขนาด 12 โวลต์ 85 แอมป์สำหรับเรือตรวจการณ์ จำนวน 4 ลูก (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563
78 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
79 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 5 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2563
80 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 1 รายการ คือ จอแสดงผลสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2563
81 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 21 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2563
82 จ้างซ่อมรถยนต์กู้ชีพ กู้ภัย หมายเลขทะเบียน กค 8460 สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
83 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตตำบลในเทอมที่1 /2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
84 จ้างเหมาผลิตสื่อวีดีทัศน์ตามโครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในตำบลประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23  มิถุนายน  2563
85 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
86 ซื้อแบตเตอรี่แห้งจำนวน 4 ลูก (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2563
87 ซื้อจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องสำหรับเรือตรวจการณ์ ขนาด 300 แรงม้า ชนิด 4 จังหวะ จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2563
88 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานจำนวน 2 ตัว) (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2563
89 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงานจำนวน 3 ตัว) (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2563
90 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2563
91 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
92 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
93 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
94 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2563
95 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 7รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2563
96 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2563
97 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2563
98 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2563
99 ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2563
100 ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2563
101 ซื้อกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าจำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2563
102 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
103 จ้างเปลี่ยนแตรรถยนต์นั่งส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 5326 สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2563
104 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน 1 กค 2872 สตูล รหัสครุภัณฑ์ 009-58-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563
105 ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2563
106 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตตำบลในเทอมที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2563
107 จ้างซ่อมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ภายในเรือไฟเบอร์กลาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2563
108 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำมะลังเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
109 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
110 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำมะลังเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
111 จ้างล้างเครื่องปรับอากาศหมายเลขครุภัณฑ์ 420-58-0013 (ศูนย์กู้ชีพกู้ภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
112 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 40 ถัง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
113 ซื้อน้ำยาเคมีดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 68 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
114 ซื้อหม้อน้ำสำหรับรถยนต์นั่งส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 5326 สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
115 จ้างขุดบ่อน้ำตื้นจำนวน 15 บ่อ หมู่ที่ 1 บ้านกาลันบาตู ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
116 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อหลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
117 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ คืออ๊อกซิเจน จำนวน 3 ท่อ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
118 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ คือ ชุดเคาเตอร์โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ชุด (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
119 จ้างซ่อมแซมศาลาท่าเทียบเรือ ท่าที่ 3 หมู่ที่ 3 บ้านตำมะลังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
120 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 1 รายการ (ถังน้ำขนาด 200ลิตรจำนวน 6 ใบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
121 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 1 รายการ (ถังน้ำขนาดความจุ 200 ลิตรจำนวน 6ใบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
122 ซื้อโซฟาไม้เบาะลอยพร้อมโต๊ะ จำนวน 1 ชุด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
123 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แบบสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
124 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์จำนวน 1 รายการคือ ทรายกำจัดลูกน้ำยุง เคลือบสารเทมีฟอส1% (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
125 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
126 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (วัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยจำนวน 3 รายการ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
127 จ้างซ่อมแซมหน้าต่างและประตูห้องน้ำ ศพด.บ้านตำมะลังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
128 จ้างทำป้ายไวนิลขนาด 1x3 เมตร จำนวน 1 ป้าย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563
129 วัสดุสำนักงาน จำนวน12 รายการ (กองคลัง) 18 มีนาคม 2563
130 วัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 1 รายการ(กองคลัง) 18 มีนาคม 2563
131 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 24 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
132 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 2 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
133 ซื้อพันธุ์หอยขาว (ลูกหอย)่จำนวน 700 กิโลกรัม ตามโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำประจำปี 2563 ในวันที่ 16 มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
134 จ้างทำป้ายไวนิลขนาด 0.50 x 1.00 เมตร จำนวน 4 ป้าย (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
135 จ้างซ่อมเครื่องยนต์ขวาสายฮาเนสปั้มเสีย (เรือไฟเบอร์กลาส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
136 สายส่งน้ำดับเพลิงแบบผ้าใบ และหัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดปรับฝอย (สำนักปลัด) 4 มีนาคม 2563
137 จ้างซ่อมและตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศหมายเลขครุภัณฑ์ 420-58-0011 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
138 จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนประตูภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
139 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์นั่งส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 5326 สตูล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
140 จ้างก่อสร้างุบุกเบิกถนนผิวจราจรลูกรัง สายทางสายบ้านนายมาลัย ผิวเหลืองถึง สวนนางคิ่น แซ่หลี หมู่ที่ 1 บ้านกาลันบาตู ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 411.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,466.00 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก 17 กุมภาพันธ์ 2563
141 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นจำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
142 ซื้อเสื้อกีฬาพร้อมสกรีนและวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 9 รายการตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2563 (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
143 จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน บจ 4640 สตูล (รถขยะมูลฝอย) รหัสครุภัณฑ์ 011-57-0001 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
144 จ้างจัดทำสติกเกอร์ติดกระจกข้อความบริหารจัดการดี มีน้ำใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส คือหัวใจของเรา เจ้าหน้าที่ปฏิบัติไม่สุภาพ เพิกเฉย ละเลยบริการไม่เป็นกันเอง โปรดแจ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
145 ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์(Smart Cart Reader) จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
146 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 2 เครื่อง (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
147 ซื้อโทรศัพท์สำนักงานจำนวน 1เครื่อง (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
148 ซื้อเตียงเหล็กดำพร้อมเบาะจำนวน 3 ชุด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
149 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค รหัส 416-5-0027 (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
150 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 2 รายการ (กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2563
151 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
152 จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง ไป-กลับ จำนวน 1 คัน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในวันที่ 19-24 มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563
153 ุบุกเบิกถนนผิวจราจรลูกรัง สายทางสายบ้านนายมาลัย ผิวเหลืองถึง สวนนางคิ่น แซ่หลี หมู่ที่ 1 บ้านกาลันบาตู ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 411.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,466.00 ตารางเมตร 14 มกราคม 2563
154 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 11 รายการ ตามโครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาและวัสดุกีฬาให้กับเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2563
155 จ้างบริการตกแต่ง และจัดสถานที่ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ ท่าเทียบเรือประมงสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
156 ซื้อวัสดุอุปกรณ์และของรางวัลจำนวน 32 รายการ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
157 ซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
158 จ้างซ๋อมแซมรถจักรยานยนต์ (พ่วงข้าง)หมายเลขทะเบียน 1 กค 2872 สตูล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2562
159 จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่พร้อมวัสดุและอุปกรณ์การจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
160 จ้างซ่อมแซมตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ครหัส 416-58-0027 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
161 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 2 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562
162 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายหวันนัน เหมปันดัน ถึง กุโบร์บ้านตำมะลังเหนือ) หมู่ที่ 2 บ้านตำมะลังเหนือ ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 205.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 512.50 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก 29 พฤศจิกายน 2562
163 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มจำนวน 40 ถัง) (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562
164 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 2 รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2562
165 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 25 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2562
166 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2562
167 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 10 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2562
168 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 13 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
169 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งจำนวน 7 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
170 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน19 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
171 ก่อสร้างถนนทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายหวันนัน เหมปันดัน ถึง กุโบร์บ้านตำมะลังเหนือ) หมู่ที่ 2 บ้านตำมะลังเหนือ ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 205.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 512.50 ตารางเมตร 5 พฤศจิกายน 2562
172 เช่าพื้นที่เว็บไซต์หน่วยงานภายใต้ชื่อ www.Thammlang.go.th และต่ออายุโดเมนเนมระยะเวลา 1 ปี (พ.ย.62- ต.ค.63 ) 30 ตุลาคม 2562
173 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตตำบลในเทอมที่ /2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
174 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำมะลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
175 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำมะลังเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
176 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตตำบลในเทอมที่ /2562 28 ตุลาคม 2562
177 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ แบบตีโครงไม้อัด แนวตั้ง ขนาด 1 x 2 เมตร จำนวน 4 ป้าย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2562
178 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 11 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ตุลาคม 2562
179 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 16 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ตุลาคม 2562
180 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน บจ 4640 สตูล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2562
181 จ้างเหมาเคลื่อนย้ายเรือไฟเบอร์กลาสลงน้ำ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2562
182 บุกเบิกถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 1 สายทางสายบ้านนายมาลัย ผิวเหลือง ถึง สวนนางคิ่น แซ่หลี ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตารางเมตร 12 กันยายน 2562
183 ซื้อตู้เคาเตอร์อเนกประสงค์ ขอบอลูมิเนียม จำนวน 1 ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
184 จ้างซ่อมแซมคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ฝาปิดคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก) หมู่ที่ 3 บ้านตำมะลังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
185 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเรือไฟเบอร์กลาส (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2562
186 จ้างต่อเติมอาคารหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
187 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 10 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
188 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ไป-กลับ จำนวน 1 คัน ตามโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่เพื่อการเรียนรู้ ประจำปี 2562 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
189 วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) 21 สิงหาคม 2562
190 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
191 ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำมะลังเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
192 วัสดุการเกษตรจำนวน 10 รายการ (กองการศึกษาฯ) 15 สิงหาคม 2562
193 ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำมะลังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
194 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประกอบการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำมะลังเหนือและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำมะลังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
195 จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษากล้องวัดระดับหมายเลขครุภัณฑ์ 078-46-0001 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
196 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันควบคุมโรคจำนวน 11 รายการ ตามโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันโรคประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
197 บุกเบิกถนนผิวจราจรลูกรัง สายทางนายมาลัย ผิวเหลือง ถึง สวนนางคิ่น แซ่หลี หมู่ที่ 1 บ้านกาลันบาตู ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตารางเมตร 5 สิงหาคม 2562
198 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน กค 8460 สตูล รหัสครุภัณฑ์ 034-57-0001 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
199 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติและวิถีชีวิตชุมชน ประจำปี 2562 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ องค์การสะพานปลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
200 จ้างเหมาจัดเตรียมสนามแข่งขันเรือพาย ตามโครงการแข่งขันเรือพาย ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2562 ณ ท่าเทียบเรือประมงสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
201 จ้างเหมาบริการตกแต่ง และจัดสถานที่ ตามโครงการแข่งขันเรือพาย ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 24-25 ก.ค.2562 ณ ท่าเทียบเรือประมงสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
202 ซื้อเสื้อกีฬา และถ้วยรางวัล ตามโครงการแข่งขันเรือพายประจำปี 2562 ในวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2562 ณ ท่าเทียบเรือประมงสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2562
203 จ้างทำป้ายไวนิลจำนวน 4 ผืน พร้อมติดตั้ง ตามโครงการแข่งขันเรือพายประจำปี 2562 ในวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2562 ณ ท่าเทียบเรือประมงสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2562
204 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 10 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2562
205 จ้าง่ซ่อมบำรุงรักษาเรือไฟเบอร์กลาส (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
206 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 8 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
207 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 22 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
208 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 15 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
209 จ้างเหมาขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านตำมะลังเหนือ ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2562
210 จ้างซ่อมแซมเรือพาย 15 ฝีพาย จำนวน 4 ลำ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
211 จ้างซ่อมแซมรถเข็นขยะจำนวน 2 คัน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
212 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางจำนวน 2คัน ตามโครงการพัฒนาทักษะและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยประจำปี 2562 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
213 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
214 จ้างทำไม้พาย ความยาวไม้พายไม่น้อยกว่า 1.10 เมตร ความกว้างใบพายไม่น้อยกว่า 17 ซม. จำนวน 20 ด้าม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2562
215 จ้าง่่ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 5326 สตูาล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
216 ก่อสร้างถนนทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านหวันนัน เหมปันดัน ถึง กุโบร์บ้านตำมะลังเหนือ ) หมู่ที่ 2 บ้านตำมะลังเหนือ ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 205.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 512.50 ตารางเมตร ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 30 พฤษภาคม 2562
217 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 20รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
218 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
219 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 1 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
220 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโ่รงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตตำบลในเทอมที่2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
221 จ้างออกแบบต่อเติมอาคารหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2562
222 จ้างบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำมะลังเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
223 จ้างปรับปรุงถนนทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก (สามแยกร้านน้ำชานายอาราสาด จางวาง ถึงบ้านนายบาราเหม จางวาง ) หมู่ที่ 3 บ้านตำมะลังใต้ กว้าง 2.50 เมตร ยาว 87.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 217.50 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤษภาคม 2562
224 จ้างปรับปรุงถนนทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายกุโบร์ ถึง บ้านนางบุหลาด ลามาก ) หมู่ที่ 3 บ้านตำมะลังใต้ กว้าง 2.00 เมตร ยาว 94.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 188.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤษภาคม 2562
225 จ้างปรับปรุงถนนทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านนายบาราเหม จางวาง ถึง แยกบ้านนายอารีย์ เหะหมัด ) หมู่ที่ 3 บ้านตำมะลังใต้ กว้าง 2.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤษภาคม 2562
226 จ้างปรับปรุงถนนทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านบัยนี ลามาก ถึง รั้วโรงเรียนบ้านตำมะลังใต้) หมู่ที่ 3 บ้านตำมะลังใต้ กว้าง 2.00 เมตร ยาว 182.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 364.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤษภาคม 2562
227 จ้างปรับปรุงถนนทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากกองทุนหมู่บ้าน ถึง บ้านบาเด็น ปูหยัง) หมู่ที่ 3 บ้านตำมะลังใต้ กว้าง 2.00 เมตร ยาว 96.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 192.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤษภาคม 2562
228 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 7 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2562
229 ก่อสร้างถนนทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้ัานนายหวันนัน เหมปันดัน ถึง กุโบร์บ้านตำมะลังเหนือ) หมู่ที่ 2 บ้านตำมะลังเหนือ ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 205.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 512.50 ตารางเมตร 19 เมษายน 2562
230 จ้างเหมาบริการเช่าเต้นท์,โต๊ะและเก้าอี้ ตามโครงการแข่งขันกีฬาตำมะลังเกมส์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 23-26 เมษายน 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านตำมะลังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เมษายน 2562
231 ซื้อน้ำดื่ม,น้ำแข็งและเครื่องดื่ม ตามโครงการแข่งขันกีฬาตำมะลังเกมส์ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่่ 23-26 เมษายน 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านตำมะลังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เมษายน 2562
232 จ้างเหมาจัดเตรียมสนามกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาตำมะลังเกมส์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 23-26 เมษายน 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านตำมะลังใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เมษายน 2562
233 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาพร้อมถ้วยรางวัลจำนวน 20 รายการ ตามโครงการแข่งขันกีฬาตำมะลังเกมส์ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 23-26 เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
234 จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสราิมเหล็ก สายบ้านนายวาหาบ เต๊ะปูยู ถึง บ้านนายรอเชด ขุนเศษ (บ้านนายวาหาบ เต๊ะปูยู) หมู่ที่ 3 บ้านตำมะลังใต้ กว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 12.00 เมตร (ขนาดรางกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
235 ซื้อน้ำยาเคมีดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 68 ถัง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2562
236 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอกรถยนต์ขนาด215/70 R15 จำนวน 8 เส้น) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
237 จ้างปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2562
238 วัสดุยานพาหนะและขนส่งจำนวน 1 รายการ (ยางนอกรถยนต์จำนวน 4 เส้น) 25 มีนาคม 2562
239 ซื้อพันธุ์หอยขาว (ลูกหอย)จำนวน 800 กิโลกรัม ตามโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรพัยากรสัตว์น้ำ ประจำปี 2562 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2562
240 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 7 รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มกราคม 2021