ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างทำตรายาง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ตุลาคม 2563
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ตุลาคม 2563
3 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ตุลาคม 2563
4 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิสบ้านเกาะยะระโตดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2563
5 เหมาเก็บขนขยะมูลฝอย บนเกาะหลีเป๊ะ ประจำปีงบปรมาณ 2564 15 ตุลาคม 2563
6 จ้างทำเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
7 จ้างจ้างซ่อมแซมสะพานท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 4 บ้านเกาะยะระโตดนุ้ย โดยวิธีคัดเลือก 22 กันยายน 2563
8 ซื้อเครื่องพิมพ์ Muntifuntion แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
9 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
10 จ้างเหมาเรือ จำนวน ๒ ลำ เพื่อรับส่งคน และรับส่งของตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
11 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ เวที เครื่องเสียง จำนวน ๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
12 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
13 ซื้อสารเคมี - ดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
14 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
15 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
16 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
17 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ จำนวน ๒ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
18 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
19 ซื้อตัวชะลอความเร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
20 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2563
21 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2563
22 ซื้อไส้กรอง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2563
23 ซื้อไส้กรอง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 สิงหาคม 2563
24 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563
25 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2563
26 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
27 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
28 จ้างเหมาเรือขนส่งอาหารเสริม (นม) ในพื้นที่หมู่ที่ ๑ - ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2563
29 จ้างเหมาเรือขนส่งอาหารเสริม (นม) ในพื้นที่หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2563
30 จ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตันหยงกลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
31 จ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบ้านเกาะยะระโตดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
32 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
33 อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2563 29  มิถุนายน  2563
34 จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ หมู่ที่7 บ้านเกาะหลีเป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย จำนวน 19 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,153 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 สาย โดยวิธีคัดเลือก 18 พฤษภาคม 2563
35 จ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบ้านเกาะยะระโตดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
36 จ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตันหยงกลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
37 จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพระตำหนักทรงงาน หมู่ที่ 7 บ้านเกาะหลีเป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย กว้าง 4 เมตร ยาว 104 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 416 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 สาย โดยวิธีคัดเลือก 7 พฤษภาคม 2563
38 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ ตามโครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2563
39 เรือพยาบาลฉุกเฉินพร้อมติดตั้งอุปกรณ์การแพทย์ สำหรับใช้ในภารกิจกู้ชีพ กู้ภัย อบต.เกาะสาหร่าย จำนวน 1 ลำ ขนาดเรือ กว้าง 2.10 เมตร ยาว 7.60 เมตร ลึก 0.80 เมตร 1 พฤษภาคม 2563
40 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2563
41 จ้างเหมาบริการเลื่อยกิ่งไม้ที่หักทับบ้านชาวบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
42 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน (ระบบ Inverter ราคารวมติดตั้ง) ขนาด 36,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2563
43 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
44 วัสดุไฟฟ้า 16 เมษายน 2563
45 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ ตามโครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 เมษายน 2563
46 ซื้อวัสดุ ตามโครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 เมษายน 2563
47 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
48 จ้างแพขนานยนต์บรรทุกน้ำอุปโภค - บริโภคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
49 ซ่อมแซมปรับปรุงระบบกระจายเสียงทางไกลไร้สาย อัตโนมัติ 8 เมษายน 2563
50 จ้างเหมาบริการขุดหลุมและฝังกลบบ่อขยะ หมู่ที่ 3 บ้านตันหยงกลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
51 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
52 จ้างก่อสร้างขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านตะโล๊ะน้ำ โดยวิธีคัดเลือก 2 เมษายน 2563
53 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
54 จ้างเหมาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
55 จ้างก่อสร้างเขื่อนรูปท่อ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
56 จ้างเหมาเรือเพื่อบรรทุกน้ำดื่มเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จำนวน 6 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
57 จ้างเหมาเรือเพื่อบรรทุกน้ำดื่มเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จำนวน 8 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
58 จ้างเหมาเรือเพื่อบรรทุกน้ำดื่มเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จำนวน 8 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
59 จ้างเหมาเรือเพื่อบรรทุกน้ำดื่มเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จำนวน 10 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
60 ซื้อไส้กรองเมมเบรน SWRO ๔๔๐ Filmtec SW๓๐ - ๔๐๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
61 จ้างเหมาเรือเพื่อบรรทุกน้ำดื่มเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จำนวน ๕ ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
62 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID -19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
63 ซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย โดยวิธีคัดเลือก 20 มีนาคม 2563
64 จ้างซ่อมแซมสะพานท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 4 บ้านเกาะยะระโตดนุ้ย 13 มีนาคม 2563
65 ขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านตะโล๊ะน้ำ 9 มีนาคม 2563
66 ก่อสร้างขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านตะโล๊ะน้ำ จำนวน 1 โครงการ 5 มีนาคม 2563
67 ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ หมู่ที่7 บ้านเกาะหลีเป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย จำนวน 19 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,153 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 สาย 3 มีนาคม 2563
68 ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
69 จ้างเหมาเรือรับส่งไป - กลับ โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
70 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
71 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
72 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
73 จ้างเหมารถทัวร์ไป - กลับ โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
74 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
75 ซื้อภาพประดับในสถานที่อาคารราชการต่างๆ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
76 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
77 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
78 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2563
79 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2563
80 ซื้อของขวัญ ของรางวัล โครงการวันตรุษจีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563
81 จ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่ม โครงการวันตรุษจีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563
82 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563
83 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563
84 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2563
85 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบ้านเกาะยะระโตดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
86 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตันหยงกลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
87 ซื้อตามโครงการกิจกรรมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
88 ซื้อตามโครงการกิจกรรมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
89 ซื้อตามโครงการกิจกรรมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
90 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2562
91 จ้างเหมาเรือขนส่งนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2562
92 จ้างเหมารื้อถอนและขนย้ายเสากระจายข่าว หมู่ที่ ๗ เกาะหลีเป๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562
93 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
94 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
95 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
96 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
97 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
98 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2562 29 ตุลาคม 2562
99 จ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอย บนเกาะหลีเป๊ะ ประจำปีงบประมาณ 2563 21 ตุลาคม 2562
100 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ตุลาคม 2562
101 จ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์ อบต.ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ตุลาคม 2562
102 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
103 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
104 เช่าอาคารสถานที่ หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะหลีเป๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
105 จ้างทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการงานบริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2562
106 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ถังน้ำไฟเบอร์กลาส จำนวน 2 ใบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2562
107 จัดจ้างซ่อมแซมสะพานท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 4 บ้านเกาะยะระโตดนุ้ย 20 กันยายน 2562
108 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
109 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
110 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ ชนิดเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดสูบน้ำได้ (1,750 ลิตรต่อนาที) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
111 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ ชนิดเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดสูบน้ำได้ (3,800 ลิตรต่อนาที) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
112 จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าเก็บขนกำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
113 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
114 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ประจำหมู่ที่ 5 และ 6 หมายเลขทะเบียน 80-2684 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
115 จ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตันหยงกลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
116 จ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบ้านเกาะยะระโตดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
117 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
118 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องทำน้ำเย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
119 จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม โครงการวันอีดิ้ลอัฏฮา ประจำปี 1440 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
120 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการวันอีดิ้ลอัฎฮา ประจำปี ฮ.ศ.1440 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
121 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการวันอีดิ้ลอัฎฮา ประจำปี ฮ.ศ.1440 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
122 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการวันอีดิ้ลอัฎฮา ประจำปี ฮ.ศ.1440 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
123 ซื้อเครื่องคอมพิวพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
124 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
125 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
126 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
127 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
128 ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
129 ซื้อเครื่องพิมพ์ Muntifuntion เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
130 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
131 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
132 ซื้อของรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ภาควิชาการ) โครงการวันอีดิ้ลอัฎฮา ประจำปี ฮ.ศ.1440 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
133 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
134 จ้างเหมาเครื่องเสียง ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.เกาะสาหร่าย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
135 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
136 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์แข่งขันกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
137 ซื้อเครื่องดื่ม ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.เกาะสาหร่าย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
138 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562
139 จ้างซ่อมเครื่องยนต์เรือยนต์สนับสนุนงานหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2562
140 จ้างซ่อมเครื่องยนต์เรือยนต์สนับสนุนงานหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2562
141 จ้างซ่อมเครื่องยนต์เรือยนต์สนับสนุนงานหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2562
142 จ้างจ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอย บนเกาะหลีเป๊ะ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีคัดเลือก 11 กรกฎาคม 2562
143 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
144 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 5 กรกฎาคม 2562
145 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20  มิถุนายน  2562
146 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
147 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
148 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนน เกาะตันหยงกลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
149 ซื้อไส้กรองหยาบ ขนาด 5 ไมครอน เพื่อใช้กับเครื่องผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล ด้วยระบบรีเวอร์สออสโมซิส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2562
150 ซื้อจัดซื้อโครงการติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 38 จุด โดยวิธีคัดเลือก 30 พฤษภาคม 2562
151 ซื้อไส้กรองหยาบ ขนาด 5 ไมครอน เพื่อใช้กับเครื่องผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล ด้วยระบบรีเวอร์สออสโมซิส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
152 ซื้อจัดซื้อโครงการติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 38 จุด โดยวิธีคัดเลือก 30 พฤษภาคม 2562
153 ซื้อไส้กรองหยาบ ขนาด 5 ไมครอน เพื่อใช้กับเครื่องผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล ด้วยระบบรีเวอร์สออสโมซิส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
154 ซื้อจัดซื้อโครงการติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 38 จุด โดยวิธีคัดเลือก 30 พฤษภาคม 2562
155 ซื้อของขวัญ ของรางวัลกิจกรรมบนเวที ตามโครงการจัดกิจกรรมวันอีดิ้ลฟิตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
156 จ้างเหมาอาหาร ตามโครงการจัดกิจกรรมอีดิ้ลฟิตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
157 ซื้อของขวัญ ของรางวัลกิจกรรมบนเวที ตามโครงการจัดกิจกรรมวันอีดิ้ลฟิตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
158 ซื้อของขวัญ ของรางวัลกิจกรรมบนเวที ตามโครงการจัดกิจกรรมวันอีดิ้ลฟิตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
159 จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดกิจกรรมวันอีดิ้ลฟิตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
160 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
161 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
162 จ้างเหมาประกอบอาหาร เครื่องดื่ม และขนมกิจกรรมการละศีลอด โครงการสายสัมพันธ์ในเดือนรอมฎอน ประจำปี ฮ.ศ.1440 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
163 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
164 ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค ตามโครงการสายสัมพันธ์ในเดือนรอมฎอน ประจำปี ฮ.ศ.1440 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
165 จ้างเหมาเรือ โครงการสายสัมพันธ์ในเดือนรอมฎอน ประจำปี ฮ.ศ.1440 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
166 จ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตันหยงกลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
167 จ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบ้านเกาะยะระโตดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
168 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2562
169 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2562
170 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
171 ซื้อของขวัญ ของรางวัล ตามโครงการติดตามผลการจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2562
172 เช่าสถานที่จัดงาน ตามโครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2562
173 จ้างเหมาประกอบอาหาร ตามโครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2562
174 จ้างเหมาประกอบอาหาร ตามโครการอบรมศาสนาและจริยธรรม (ภาคฤดูร้อน) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2562
175 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ตามโครงการอบรมศาสนาและจริยธรรม (ภาคฤดูร้อน) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2562
176 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2562
177 จ้างจัดหาเรือเพื่อบรรทุกน้ำดื่มเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จำนวน 3 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2562
178 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการอบรมศาสนาและจริยธรรม (ภาคฤดูร้อน) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2562
179 เหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบ้านเกาะยะระโตดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 จำนวน 29 วัน 29 มีนาคม 2562
180 จ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินสะพานท่าเทียบเรือ บ้านตันหยงอุมา หมู่ที่1 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
181 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
182 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
183 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2562
184 จ้างเหมาเรือสปีทโบ๊ท จำนวน 1 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2562