ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อบรรจุถุงยังชีพ โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
2 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2563
3 อาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๖ โรงเรียน 29  มิถุนายน  2563
4 อาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๖ โรงเรียน 29  มิถุนายน  2563
5 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๔ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
6 อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๔ ศูนย์ 29  มิถุนายน  2563
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไชยชนะ - นาเหรี่ยง (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๑ , ๔ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26  มิถุนายน  2563
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไชยชนะ - นาเหรี่ยง (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๑ , ๔ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26  มิถุนายน  2563
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไชยชนะ - นาเหรี่ยง (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๑ , ๔ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19  มิถุนายน  2563
11 จ้างสำรวจสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลครน จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน (ทั้งมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลสุนัขและแมวตามแบบสำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15  มิถุนายน  2563
12 จ้างสำรวจสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลครน จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน (ทั้งมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลสุนัขและแมวตามแบบสำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15  มิถุนายน  2563
13 จ้างสำรวจสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลครน จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน (ทั้งมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลสุนัขและแมวตามแบบสำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15  มิถุนายน  2563
14 เช่าเต็นท์โดม ขนาด ๖x๑๒ เมตร จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2563
15 เช่าเต็นท์ ขนาด ๕x๑๐ เมตร จำนวน ๒ หลัง (พร้อมอุปกรณ์แสงสว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2563
16 ซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนสามัคคี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
17 จ้างก่อสร้างห้องน้ำสำหรับคนพิการ จำนวน ๑ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
18 ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 ลูก พร้อมเปลี่ยนและติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
19 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมถอดประกอบติดตั้ง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2563
20 จ้างซ่อมคืนสภาพรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บธ 4277 ชุมพร จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2563
21 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมถอดประกอบติดตั้ง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2563
22 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมถอดประกอบติดตั้ง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2563
23 ซื้อแบตเตอรี่ 120A จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
24 ซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลครน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
25 ซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลายกริม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
26 ซื้อหน้ากากพลาสติกใส จำนวน 300 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563
27 ซื้อท่อระบายคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563
28 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563
29 ซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช่องรอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563
30 ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563
31 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563
32 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563
33 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไชยชนะ - นาเหรี่ยง (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๔ , ๕ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 20 พฤษภาคม 2563
34 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมถอดประกอบติดตั้ง จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
35 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 6 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
36 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายช่องงาย หมู่ที่ ๕ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
37 ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค เบอร์ 68 (ขนาดบรรจุ 18 ลิตร) จำนวน 5 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
38 ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค เบอร์ 68 (ขนาดบรรจุ 18 ลิตร) จำนวน 5 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
39 ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค เบอร์ 68 (ขนาดบรรจุ 18 ลิตร) จำนวน 5 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
40 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
41 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2563 15 พฤษภาคม 2563
42 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 6 โรงเรียน 15 พฤษภาคม 2563
43 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อบรรจุถุงยังชีพ โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและัฒนาคุณภาพชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2563
44 จ้างจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัตล์คอนกรีตสายห้วยน้ำแห้ง - ช่องรอ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
45 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายเขาหลัก - หน้าถ้ำ หมู่ที่ ๙ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
46 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายนาเหรี่ยง - เนินทอง หมู่ที่ ๑ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
47 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายไทรล่า - น้ำฉาล่าง ตอน ๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
48 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายช่องงาย หมู่ที่ ๕ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
49 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
50 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายร่วมใจพัฒนา ๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
51 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายประชาร่วมใจ ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
52 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลครน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
53 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายไทรล่า - น้ำฉาล่าง หมู่ที่ 4 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
54 จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายเขาล้าน - ปลายกริม ตอนที่ ๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
55 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายแก่งตะเคียน - ช่องรอ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
56 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายนาเหรี่ยง - เนินทอง หมู่ที่ 1 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
57 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมถอดประกอบและติดตั้ง รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-1774 ชุมพร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
58 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น พร้อมถอดประกอบติดตั้ง รถบดถนน ทะเบียน ถข 86 ชุมพร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
59 ซื้อไดสตาร์ท จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
60 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค 1599 ชุมพร จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
61 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมถอดประกอบติดตั้ง จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
62 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมถอดประกอบติดตั้ง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
63 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
64 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมถอดประกอบติดตั้ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
65 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมถอดประกอบติดตั้ง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
66 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมถอดประกอบติดตั้ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
67 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
68 ซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า แบบหอยโข่ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
69 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
70 ซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
71 ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
72 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
73 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดอนหว้า - บ้านเขาล้าน หมู่ที่ ๔,๕ ตำบลครน กว้าง ๗ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มีนาคม 2563
74 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนสามัคคี - แพรกเนียง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลครน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มีนาคม 2563
75 จ้างจัดทำเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลครน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
76 ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บจ 7742 ชุมพร (พร้อมบริการตรวจเช็คสภาพ ติดตั้งและตั้งศูนย์ถ่วงล้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
77 ซื้อวัสดุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
78 เช่าเต็นท์ , ไฟส่องสว่าง , พัดลม และเก้าอี้พร้อมผ้าคลุม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
79 จ้างผูกผ้าระบายบริเวณพื้นที่รับเสด็จและเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินผ่าน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
80 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
81 ซื้อโต๊ะขาวพับอเนกประสงค์ จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
82 ซื้อพานพุ่ม พานธูปเทียนแพ ธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
83 ซื้อผ้าโทเร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
84 ซื้อชุดแม่พิมพ์ภาพ (NPG 28 DRUM UNIT) พร้อมประกอบติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
85 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
86 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องแคบ หมู่ที่ ๖ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
87 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามัคคีร่วมใจ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
88 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
89 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องแคบ หมู่ที่ ๖ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2563
90 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามัคคีร่วมใจ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2563
91 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามัคคีร่วมใจ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2563
92 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องแคบ หมู่ที่ ๖ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2563
93 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนสามัคคี - แพรกเนียง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลครน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 กุมภาพันธ์ 2563
94 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดอนหว้า - บ้านเขาล้าน หมู่ที่ ๔,๕ ตำบลครน กว้าง ๗ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 กุมภาพันธ์ 2563
95 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดอนหว้า - บ้านเขาล้าน หมู่ที่ ๔,๕ ตำบลครน กว้าง ๗ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 กุมภาพันธ์ 2563
96 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนสามัคคี - แพรกเนียง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลครน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 กุมภาพันธ์ 2563
97 จ้างสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กุมภาพันธ์ 2563
98 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนสามัคคี - แพรกเนียง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลครน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กุมภาพันธ์ 2563
99 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดอนหว้า - บ้านเขาล้าน หมู่ที่ ๔,๕ ตำบลครน กว้าง ๗ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กุมภาพันธ์ 2563
100 จ้างตรวจเช็คสภาพทั่วไปพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-1774 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2563
101 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุพร้อมติดตั้งตู้ควบคุมระบบเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
102 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2563
103 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายแก่งตะเคียน - ช่องรอ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2563
104 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายแก่งตะเคียน - ช่องรอ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
105 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเสริมสุข - อินทนิล หมู่ที่ ๘ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
106 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแก่งตะเคียน - ช่องรอ หมู่ที่ ๗ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
107 ซื้อวัสดุวัสดุ อุปกรณ์ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ รายนายรัน กองสุข อยู่บ้านเลขที่ 89 หมู่ที่ 6 บ้านห้วยแห้ง ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
108 จ้างจัดพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
109 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปชนิดบรรจุถุง จำนวน 2,000 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
110 จ้างซ่อมคืนสภาพรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บจ 7742 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
111 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2563
112 ซื้อจัดซื้อหมอนผ้าห่มตุ๊กตา จำนวน 105 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563
113 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563
114 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563
115 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดอนหว้า - บ้านเขาล้าน หมู่ที่ ๔,๕ ตำบลครน กว้าง ๗ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 15 มกราคม 2563
116 ซื้อของรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขันต่างๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563
117 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดอนหว้า - บ้านเขาล้าน หมู่ที่ 4,5 ตำบลครน กว้า 7 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 10 มกราคม 2563
118 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563
119 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563
120 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
121 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
122 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
123 ซื้อของรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขันต่างๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
124 ซื้อจัดซื้อหมอนผ้าห่มตุ๊กตา จำนวน 105 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
125 วัสดุ อุปกรณ์ ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ รายนางสาวพิมพ์ชนก แดงสิริ อยู่บ้านเลขที่ 55/4 หมู่ที่ 10 บ้านปลายกริม ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 25 ธันวาคม 2562
126 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
127 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
128 ซื้อหินคลุก จำนวน 204 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
129 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
130 จ้างรถขุดตีนตะขาบขนาดเล็กขุดดินแนวท่อเมนประปาบริเวณถนนสายดอนหว้า-เขาล้าน หมู่ที่ 4 พร้อมฝังกลบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ธันวาคม 2562
131 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2562
132 จ้างรถบรรทุกเคลื่อนย้ายรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค 1599 ชุมพร จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
133 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ชนิดบรรจุถุงหนัก ๒๐ กิโลกรัม จำนวน ๑,๐๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
134 ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 36 ท่อน 22 พฤศจิกายน 2562
135 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
136 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
137 ซื้อสารเคมีป้องกันโรคไข้เลือดออก จำนวน 12 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
138 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
139 จ้างซ่อมเปลี่ยนและติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
140 จ้างซ่อมคืนสภาพรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บจ 7742 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
141 จ้างผลิตเอกสารประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของ อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน 1,500 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2562
142 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร CANON (NPG 28) จำนวน 3 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2562
143 ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) เด็กเล็ก,เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 6 โรง ชนิด พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี จำนวน 88,300 ถุง ชนิด ยู เอช ที รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี จำนวน 26,490 กล่อง ป 12 พฤศจิกายน 2562
144 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กเล็กสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลครน จำนวน 4 ศูนย์ ชนิด ยูเอชที รสจืด ขนาด 200 ซีซี จำนวน 20,540 กล่อง ประจำปีการศึกษา 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2562
145 ค่าอาหารเสริม (นม) เด็กเล็ก,เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 11 พฤศจิกายน 2562
146 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์ 11 พฤศจิกายน 2562
147 จ้างถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 พร้อมเข้าเล่ม จำนวน 60 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
148 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์งานประเพณีลอยกระทงวัดน้ำฉา ประจำปี 2562 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
149 จ้างซ่อมคืนสภาพรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-1774 ชุมพร จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
150 ซื้อถ้วยรางวัล สายสะพาย มงกุฏ และป้ายติดหน้าอก จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
151 ซื้อหินคลุก จำนวน 90 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
152 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
153 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
154 จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนสามัคคี องค์การบริหารส่วนตำบลครน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ตุลาคม 2562
155 จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลครน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ตุลาคม 2562
156 จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลายกริม องค์การบริหารส่วนตำบลครน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ตุลาคม 2562
157 จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช่องรอ องค์การบริหารส่วนตำบลครน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2562
158 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำคลองกริม (บริเวณบ้านนายชัยยันต์ สังข์ปล้อง) หมู่ที่ 9 บ้านเขาหลัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2562
159 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำคลองกริม (บริเวณบ้านนายทานุทัศน์ โอดพุก) หมู่ที่ 9 บ้านเขาหลัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2562
160 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำคลองกริม (บริเวณบ้านนายชนิน พรหมเจริญ) หมู่ที่ 9 บ้านเขาหลัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2562
161 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำคลองกริม (บริเวณบ้านนางสาวสุพร ทนสงผล) หมู่ที่ 9 บ้านเขาหลัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2562
162 ซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี ปีงบประมาณ 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช่องรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
163 จ้างรถบรรทุกหกล้อขนย้ายดินลูกรัง เพื่อใส่หลุมบ่อถนนสายเขาหลัก-หน้าถ้ำ หมู่ที่ 9 จำนวน 90 เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
164 จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายเขาหลักใน หมู่ที่ 7 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
165 จ้างรถขุดตีนตะขาบขนาดเล็กขุดดินซ่อมแซมท่อส่งน้ำระบบประปาภูเขาฝายคลองน้อย หมู่ที่ 11 พร้อมฝังกลบ จำนวน 7 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
166 จ้างขุดวางท่อประปาแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ ขนาด 2 นิ้ว ระยะทาง 690 เมตร พร้อมกลบดินหลังท่อ บริเวณหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 12 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
167 จ้างรถบรรทุกเคลื่อนย้ายรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค 1599 ชุมพร ไปยังจุดต่างๆ ในเขตพื้นที่ตำบลครน จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
168 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายห้วยน้ำแห้ง - ช่องรอ หมู่ที่ 11 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2562
169 ก่อสร้างห้องน้ำสำหรับคนพิการ จำนวน 1 ห้อง 3 กันยายน 2562
170 เช่าเครื่องขยายเสียงพร้อมตู้ลำโพง ติดตั้งบริเวณสนามกีฬาทุกประเภท พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
171 เช่าเต็นท์ โต๊ะเวที และผูกผ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
172 ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า จำนวน 4,488 โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
173 ซื้อถ้วยรางวัลพลาสติกเคลือบสีบรอนด์ทอง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
174 ซื้อยางรถยนต์ พร้อมถอดประกอบติดตั้ง จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
175 จ้างตรวจเช็คสภาพทั่วไป พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-1774 ชุมพร จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
176 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดเตรียมสนามแข่งขัน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
177 ซื้อชุดกีฬา จำนวน 498 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
178 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
179 จ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านช่องรอ หมู่ที่ 11 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
180 จ้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสายเสริมสุข - ฝ่ายคลอง หมู่ที่ 8 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชมุพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
181 ซื้อท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 จำนวน 200 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
182 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
183 จ้างทำป้ายไวนิลการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติดตำบลครน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
184 ซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ในการฝึกอบรม โครงการพัฒนากลุ่มสตรีตำบลครน ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
185 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมถอดประกอบติดตั้ง รถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค 486 ชุมพร จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
186 ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3 จำนวน 2 รายการ 16 สิงหาคม 2562
187 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมถอดประกอบติดตั้ง จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
188 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
189 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 1,000 ถุง และน้ำยาง CRS-2 จำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
190 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
191 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
192 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
193 ซื้อเครื่องอัดอากาศ ขนาด 300 ลิตรต่อนาที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
194 จ้างจ้างเหมาบริการตรวจเช็ค ถอดเปลี่ยนและประกอบติดตั้งอะไหล่เครื่องถ่่ายเอกสาร รหัสครุภัณฑ์ 417-52-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
195 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแก่งตะเคียน - เขาหลัก หมู่ที่ 9,7 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 สิงหาคม 2562
196 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยกร็อกแกร็ก หมู่ที่ 5 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 สิงหาคม 2562
197 จัดซื้อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 6 โรง 5 สิงหาคม 2562
198 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองคืการบริหารส่วนตำบลครน จำนวน ๔ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
199 ซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
200 จัดซื้อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 6 โรง 5 สิงหาคม 2562
201 จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายมหารัตน์ หมู่ที่ 14 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562
202 จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาด 1.80x1.80 เมตร ชนิด 2 ช่อง ยาว 10.00 เมตร สายยุทธศาสตร์ หมู่ที่ 12 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562
203 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำตกแก่งเตย หมู่ที่ 11 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
204 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องแคบ หมู่ที่ 6 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
205 จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาหลักใน หมู่ที่ 7 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2562
206 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2562
207 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2562
208 จ้างซ่อมคืนสภาพรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-1774 ชุมพร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
209 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในการจัดงานพิธี จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
210 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยกร็อกแกร็ก หมู่ที่ 5 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 กรกฎาคม 2562
211 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยกร็อกแกร็ก หมู่ที่ 5 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 กรกฎาคม 2562
212 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแก่งตะเคียน - เขาหลัก หมู่ที่ 9,7 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 กรกฎาคม 2562
213 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแก่งตะเคียน - เขาหลัก หมู่ที่ 9,7 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 กรกฎาคม 2562
214 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยกร็อกแกร็ก หมู่ที่ 5 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กรกฎาคม 2562
215 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแก่งตะเคียน - เขาหลัก หมู่ที่ 9,7 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กรกฎาคม 2562
216 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแก่งตะเคียน - เขาหลัก หมู่ที่ 9,7 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 10 กรกฎาคม 2562
217 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยกร็อกแกร็ก หมู่ที่ 5 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 10 กรกฎาคม 2562
218 จ้างซ่อมคืนสภาพรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 9097 ชุมพร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
219 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมถอดประกอบติดตั้ง รถเกลี่ยดิน จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กรกฎาคม 2562
220 ยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 1,000 ถุง และน้ำยาง CRS-2 จำนวน 1 ถัง 2 กรกฎาคม 2562
221 เช่าเช่าเหมาบริการรถโดยสาร ไม่ประจำทาง ปรับอากาศ 2 ชั้น 44 ที่นั่ง (พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21  มิถุนายน  2562
222 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร อบต. ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21  มิถุนายน  2562
223 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสายตะแบกลาย - ปลายกริม หมู่ที่ 10 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19  มิถุนายน  2562
224 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (ลาดยาง) สายเขาหลัก - หน้าถ้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19  มิถุนายน  2562
225 เช่าเวที เครื่องขยายเสียง ดนตรี และเครื่องปั่นไฟขนาด 100 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
226 จ้างปรับแต่งเครื่องยนต์ over load รถบดถนน ทะเบียน ถข 86 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
227 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายไทรล่า - น้ำฉาล่าง ตอนที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11  มิถุนายน  2562
228 ซื้อต้นไม้ จำนวน 2 ชนิด (ทองอุไรและรวงผึ้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2562
229 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2562
230 ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน ปีงบประมาณ 2562 หลักสูตรการทำขนมเบเกอร์รี่ จำนวน 67 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
231 จ้างซ่อมคืนสภาพรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-1774 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7  มิถุนายน  2562
232 จ้างสำรวจจำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลครน จำนวน 4,488 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7  มิถุนายน  2562
233 จ้างรถบรรทุกเคลื่อนย้ายรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค 1599 ชุมพร จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
234 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
235 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
236 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
237 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (ลาดยาง) สายเขาหลัก - หน้าถ้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 พฤษภาคม 2562
238 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสายตะแบกลาย - ปลายกริม หมู่ที่ 10 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 พฤษภาคม 2562
239 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (ลาดยาง) สายเขาหลัก - หน้าถ้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 พฤษภาคม 2562
240 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสายตะแบกลาย - ปลายกริม หมู่ที่ 10 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 พฤษภาคม 2562
241 ซื้อแบตเตอรี่ ชนิดน้ำ (BX 125P) จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2562
242 จ้างซ่อมคืนสภาพรถบรรทุกเฉพาะกิจ ทะเบียน 81-2114 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
243 จัดซื้อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 6 โรง 27 พฤษภาคม 2562
244 วัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลายกริม 27 พฤษภาคม 2562
245 ซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช่องรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
246 จัดซื้อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 6 โรง 27 พฤษภาคม 2562
247 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองคืการบริหารส่วนตำบลครน จำนวน ๔ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
248 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายไทรล่า - น้ำฉาล่าง ตอนที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พฤษภาคม 2562
249 จ้างทำป้ายไวนิลและป้ายอะคลิลิก จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
250 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายไทรล่า - น้ำฉาล่าง ตอนที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พฤษภาคม 2562
251 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (ลาดยาง) สายเขาหลัก - หน้าถ้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พฤษภาคม 2562
252 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสายตะแบกลาย - ปลายกริม หมู่ที่ 10 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พฤษภาคม 2562
253 ซื้อวัสดุยาพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2562
254 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2562
255 ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสายตะแบกลาย - ปลายกริม หมู่ที่ 10 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 17 พฤษภาคม 2562
256 ซื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 124 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2562
257 จ้างจัดทำป้าย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2562
258 เช่าเต็นท์ โต๊ะ เวทีกรรมการตัดสิน เครื่องปั่นไฟ ไฟส่องสว่าง ไฟประดับบริเวณงาน และเครื่องขยายเสียง ขนาด 80 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤษภาคม 2562
259 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤษภาคม 2562
260 จ้างรถบรรทุกเคลื่อนย้ายรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค 1599 ชุมพร ไปยังจุดต่างๆ ในเขตพื้นที่ตำบลครน จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2562
261 จ้างรถขุดตีนตะขาบขนาดเล็กขุดวางท่อประปา ระยะทาง 2,900 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤษภาคม 2562
262 เช่าเหมารถโดยสารปรับอากาศ ชั้น 1 พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤษภาคม 2562
263 ซื้อไม้ดอกไม้ประดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2562
264 จ้างทำป้ายไวนิล พร้อมตีโครงไม้ จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
265 ซื้อชุดแม่พิมพ์สร้างภาพเครื่องถ่ายเอกสาร CANON จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
266 จ้างปรับระบบกำลังเครื่องยนต์รถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค 486 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
267 ซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลครน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2562
268 ซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลครน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2562
269 ซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลครน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2562
270 จ้างออกแบบโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู คลองแพรกแห้งและลำน้ำสาขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2562
271 ก่อสร้างหอกระจายข่าวในพื้นที่ตำบลครน 29 เมษายน 2562
272 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2562
273 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายไทรล่า - น้ำฉาล่าง ตอนที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 เมษายน 2562
274 ซื้อท่อ PVC จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เมษายน 2562
275 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายไทรล่า - น้ำฉาล่าง ตอนที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 เมษายน 2562
276 ซ่อมคืนสภาพรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 9097 ชุมพร จำนวน 1 คัน 24 เมษายน 2562
277 จ้างเหมาบริการประกอบติดตั้งสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนสามัคคี หมู่ที่ 13 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2562
278 จ้างเหมาบริการประกอบติดตั้งสนามเด็กเล่น องค์การบริหารส่วนตำบลครน หมู่ที่ 4 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2562
279 จ้างเหมาบริการประกอบติดตั้งสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช่องรอ หมู่ที่ 11 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2562
280 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เมษายน 2562
281 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านเขาหลัก ตำบลครน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 เมษายน 2562
282 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาดบรรจุถุง 20 ก.ก. จำนวน 1,000 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2562
283 จ้างซ่อมคืนสภาพรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค 486 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2562
284 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
285 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแก่งตะเคียน - เขาหลัก หมู่ที่ 9 , 7 ตำบลครน กว้าง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มีนาคม 2562
286 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแก่งตะเคียน - เขาหลัก หมู่ที่ 9 , 7 ตำบลครน กว้าง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มีนาคม 2562