ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ประปา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มกราคม 2564
2 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ประปา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มกราคม 2564
3 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ประปา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มกราคม 2564
4 จ้างซ่อมคืนสภาพรถบรรทุกเฉพาะกิจ (บรรทุกเครื่องทุ่นแรง) ทะเบียน ๘๑-๒๑๑๔ ชุมพร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2564
5 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมถอดประกอบติดตั้งรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๔๘๖ ชุมพร จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2564
6 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2564
7 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมถอดประกอบติดตั้ง รถบดถนน ทะเบียน ถข ๘๖ ชุมพร จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2564
8 ซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2564
9 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๑๗๗๔ ชุมพร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
10 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมถอดประกอบติดตั้งรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข ๙๐๙๗ ชุมพร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2564
11 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมถอดประกอบติดตั้ง รถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๑๗๗๔ ชุมพร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2564
12 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมถอดประกอบติดตั้ง รถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๑๗๗๔ ชุมพร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2564
13 จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุกสายลูกเสือนอก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2564
14 จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุกสายร่วมใจพัฒนา ๒ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2564
15 จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุกสายสายลูกเสือใน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2564
16 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมถอดประกอบติดตั้ง รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บจ ๗๗๔๒ ชุมพร จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2564
17 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มกราคม 2564
18 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ๖ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มกราคม 2564
19 เช่าเหมาบริการเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มกราคม 2564
20 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล โครงการตรวจคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2564
21 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2564
22 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2564
23 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2564
24 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2564
25 เช่าเหมาบริการเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2564
26 เช่าเหมาบริการเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2564
27 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล โครงการตรวจคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2564
28 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล โครงการตรวจคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2564
29 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2564
30 ซื้อหินคลุก เพื่อซ่อมแซมถนนภายในตำบลครน จำนวน ๔๑๕ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2564
31 จ้างเหมาขนย้ายดินลูกรัง และงานปรับระดับพื้นทางถนน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลครน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2564
32 จ้างสำรวจ เขียนแบบ ประมาณการราคาค่าก่อสร้าง ถนนลาดยางสายดอนหว้า - เขาล้าน ช่วง กม.๐+๐๐๐ ถึง ๒+๗๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2564
33 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดอนหว้า-เขาล้าน หมู่ที่ ๔,๕ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 30 ธันวาคม 2563
34 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดอนหว้า-เขาล้าน หมู่ที่ ๔,๕ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ธันวาคม 2563
35 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ พร้อมประกอบติดตั้ง จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ธันวาคม 2563
36 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาล้าน-ปลายกริม (ช่วงที่ ๑,๒) หมู่ที่ ๙ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ธันวาคม 2563
37 สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณการราคาค่าก่อสร้าง ถนนลาดยางสายดอนหว้า - เขาล้าน กม.๐+๐๐ ถึง กม.๒+๗๐๐ 29 ธันวาคม 2563
38 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาล้าน-ปลายกริม (ช่วงที่ ๑,๒) หมู่ที่ ๙ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 28 ธันวาคม 2563
39 เช่าเหมาบริการเต็นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2563
40 จ้างเหมาบริการล้าง อัด ฉีด รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บจ ๗๗๔๒ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2563
41 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2563
42 จ้างเหมารถบรรทุกเคลื่อนย้ายรถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2563
43 จ้างเหมาบริการล้าง อัด ฉีด รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บจ ๗๗๔๒ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2563
44 จ้างเหมาบริการล้าง อัด ฉีด รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 9097 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2563
45 จ้างเหมาบริการล้าง อัด ฉีด รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บจ ๗๗๔๒ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2563
46 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2563
47 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธันวาคม 2563
48 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมถอดประกอบติดตั้ง รถจักรยานยนต์ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธันวาคม 2563
49 จ้างเปลี่ยนทรายกรองน้ำ กรวดกรองน้ำ พร้อมล้างทำความสะอาดระบบกรองน้ำ และซ่อมแซมระบบประปาบ้านคู หมู่ที่ ๑๒ ตำบลครน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธันวาคม 2563
50 จ้างเปลี่ยนทรายกรองน้ำ กรวดกรองน้ำ พร้อมล้างทำความสะอาดระบบกรองน้ำ และซ่อมแซมระบบประปาบ้านคู หมู่ที่ ๑๒ ตำบลครน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธันวาคม 2563
51 จ้างเปลี่ยนทรายกรองน้ำ กรวดกรองน้ำ พร้อมล้างทำความสะอาดระบบกรองน้ำ และซ่อมแซมระบบประปาบ้านคู หมู่ที่ ๑๒ ตำบลครน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธันวาคม 2563
52 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๑,๐๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธันวาคม 2563
53 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลายกริม อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธันวาคม 2563
54 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนสามัคคี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธันวาคม 2563
55 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมถอดประกอบติดตั้ง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธันวาคม 2563
56 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมถอดประกอบติดตั้ง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธันวาคม 2563
57 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมถอดประกอบติดตั้ง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธันวาคม 2563
58 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายน้ำฉา-เขาล้าน หมู่ที่ ๕,๘ ตำบลครน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ธันวาคม 2563
59 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดอนหว้า-เขาล้าน ตอน ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลครน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ธันวาคม 2563
60 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๓๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2563
61 จ้างสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณการราคาค่าก่อสร้างถนนลาดยางสายดอนหว้า - เขาล้าน ช่วง กม.๐+๐๐๐ ถึง กม. ๒+๗๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2563
62 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๓๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2563
63 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๒-๐๐๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2563
64 ซื้อน้ำมันเบนซินอ๊อกเทน ๙๕ จำนวน ๓๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2563
65 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลการประชุมประชาคมระดับตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2563
66 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๒-๐๐๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2563
67 ซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2563
68 จ้างสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณการราคาค่าก่อสร้างถนนลาดยางสายดอนหว้า - เขาล้าน ช่วง กม.๐+๐๐๐ ถึง กม. ๒+๗๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2563
69 จ้างจัดทำแผ่นสติ๊กเกอร์โฟมบอร์ด ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2563
70 จ้างฉีดพ่นสารเคมีป้องกันโรคไข้เลือดออก ในสถานศึกษา วัดและชุมชน ๑๘ แห่ง จำนวน ๒ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2563
71 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๖ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤศจิกายน 2563
72 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลครน จำนวน ๔ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤศจิกายน 2563
73 อาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๖ แห่ง 23 พฤศจิกายน 2563
74 จ้างบริการตรวจเช็คและซ่อมแซมประตูบานเลื่อนสำนักงาน อบต.ครน และหน้าต่างบานเลื่อน ศพด.อบต.ครน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2563
75 จ้างซักทำความสะอาดผ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤศจิกายน 2563
76 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤศจิกายน 2563
77 จ้างเหมารถบรรทุก 6 ล้อ ขนย้ายกากยางมะตอย จำนวน 210 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2563
78 จ้างออกแบบและจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ อบต.ครน ในรูปแบบปฏิทินสำหรับแขวน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๕๐๐ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2563
79 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมถอดประกอบติดตั้งรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๑๗๗๔ ชุมพร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2563
80 ซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2563
81 ซื้อน้ำยาแอร์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2563
82 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2563
83 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่มสันกาว จำนวน ๒ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤศจิกายน 2563
84 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมถอดประกอบติดตั้งรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บจ ๗๗๔๒ ชุมพร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤศจิกายน 2563
85 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายน้ำฉา-เขาล้าน หมู่ที่ ๕,๘ ตำบลครน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ตุลาคม 2563
86 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดอนหว้า-เขาล้าน ตอน ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลครน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ตุลาคม 2563
87 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมถอดประกอบติดตั้งรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน บธ ๔๒๗๗ ชุมพร จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2563
88 จ้างตรวจเช็คสภาพทั่วไป พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต ๖๑๗๗ ชุมพร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2563
89 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ตุลาคม 2563
90 จ้างเหมาซ่อมเครื่องสำรองไฟ (UPS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ตุลาคม 2563
91 เช่าเครื่องขยายเสียงและไฟส่องสว่าง บริเวณวัดน้ำฉา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2563
92 จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลายกริม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2563
93 จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ครน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2563
94 จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช่องรอ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2563
95 เช่าเครื่องขยายเสียงและไฟส่องสว่าง บริเวณวัดน้ำฉา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2563
96 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์งานลอยกระทงวัดน้ำฉา พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2563
97 เช่าเครื่องขยายเสียงและไฟส่องสว่าง บริเวณวัดน้ำฉา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2563
98 จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนสามัคคี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2563
99 ซื้อสารเคมีกำจัดวัชพืช จำนวน ๑ แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ตุลาคม 2563
100 ซื้อยางรถยนต์ จำนวน ๖ ชุด พร้อมประกอบติดตั้งรถบรรทุกขยะ ๖ ตัน ๖ ล้อ ทะเบียน ๘๑-๑๗๗๔ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ตุลาคม 2563
101 ซื้อสารเคมีจำกัดวัชพืช จำนวน 1 แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ตุลาคม 2563
102 ซื้อสารเคมีจำกัดวัชพืช จำนวน 1 แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ตุลาคม 2563
103 ซื้อวัสดุยานพาหนะ พร้อมถอดประกอบติดตั้ง รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ๙๐๙๗ ชุมพร จำนวน ๑๔ รายกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ตุลาคม 2563
104 จ้างเหมารถบรรทุกเคลื่อนย้ายรถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๓ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ตุลาคม 2563
105 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายน้ำฉา-เขาล้าน หมู่ที่ ๕,๘ ตำบลครน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 8 ตุลาคม 2563
106 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ตุลาคม 2563
107 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
108 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๖ แห่ง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2563
109 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลครน จำนวน ๔ ศูนย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2563
110 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายเขาล้าน - ปลายกริม (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๙ ตำบลครน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 กันยายน 2563
111 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยน้ำเย็น หมู่ที่ ๒ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
112 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นคลองพะงุ้น หมู่ที่ ๒ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
113 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายส่งเสริมการเกษตร หมู่ที่ ๘ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
114 จ้างเหมารถบรรทุกเคลื่อนย้ายรถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๓ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
115 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
116 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายเขาล้าน - ปลายกริม (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๙ ตำบลครน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 กันยายน 2563
117 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายเขาล้าน - ปลายกริม (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๙ ตำบลครน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 กันยายน 2563
118 ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด ๑๗ ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓ แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
119 จ้างเหมาวางท่อส่งน้ำดิบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๑๒ พร้อมถมกลบหลังท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
120 ซื้อหน้ากากอนามัย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
121 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดอนหว้า-เขาล้าน ตอน ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลครน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 กันยายน 2563
122 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายน้ำฉา-เขาล้าน หมู่ที่ ๕,๘ ตำบลครน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 กันยายน 2563
123 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดอนหว้า-เขาล้าน ตอน ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลครน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 กันยายน 2563
124 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมถอดประกอบติดตั้ง จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
125 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายน้ำฉา-เขาล้าน หมู่ที่ ๕,๘ ตำบลครน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 กันยายน 2563
126 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
127 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายเขาล้าน - ปลายกริม (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๙ ตำบลครน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 กันยายน 2563
128 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
129 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายเขาล้าน - ปลายกริม (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 9 ตำบลครน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร 3 กันยายน 2563
130 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
131 จ้างเหมาบริการรถบรรทุกเคลื่อนย้ายรถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๓ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
132 จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุมสภา จำนวน ๓ เครื่อง (รหัสครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๗-๐๐๐๔ , ๔๒๐-๔๘-๐๐๐๗ และ ๔๒๐-๕๒-๐๐๑๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
133 ซื้อสายเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต (ค่าทางสายเกิน ศพด.วัดช่องรอ) จำนวน ๔๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
134 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมถอดประกอบติดตั้ง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2563
135 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๑๕๙๙ ชุมพร จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2563
136 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2563
137 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๔,๓๗๙ โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2563
138 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน พนักพิงกลาง ปรับสูงต่ำ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2563
139 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2563
140 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน พนักพิงกลาง ปรับสูงต่่ำ จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2563
141 ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ (หน้าเมลามีน) ขนาด ๔ ฟุต จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2563
142 จ้างเหมารถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก ขุดดินฝังท่อเมนบริเวณประปาบ้านห้วยคู พร้อมฝังกลบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2563
143 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช่องรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2563
144 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (๓-๕ ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลครน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2563
145 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช่องรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2563
146 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช่องรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2563
147 ซื้อล้อวัดระยะทางชนิดเดินตาม เซ็ตศูนย์ ๑ ตำแหน่ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2563
148 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ประปา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
149 จ้างเทพื้นทางเดินรอบอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลครน , บริเวณทางลาดหน้าห้องน้ำสำหรับคนพิการ และคูระบายน้ำบริเวณห้องน้ำสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
150 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรังานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
151 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ๒๔๐ Ksc. จำนวน ๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
152 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมถอดประกอบติดตั้ง รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๑๗๗๔ ชุมพร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2563
153 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมประกอบติดตั้ง รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บธ ๔๒๗๗ ชุมพร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563
154 เช่ารถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน ๔๕ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563
155 ซื้อวัสดุหินคลุก จำนวน ๒๒๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563
156 เช่ารถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน ๔๔ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563
157 ซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2563
158 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมถอดประกอบติดตั้ง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2563
159 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2563
160 จ้างเหมารถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก ขุดดินฝังท่อเมนบริเวณประปาบ้านห้วยคู พร้อมฝังกลบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 สิงหาคม 2563
161 ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์ หนา ๓ ชั้น สีแดง ขนาด ๑.๕ นิ้ว ยาว ๓๐ เมตร จำนวน ๑ เส้น พร้อมข้อต่อสวมเร็วชนิดทองเหลือง ขนาด ๒.๕ นิ้ว ครบชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
162 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๘๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
163 ซื้อโคมไฟถนน LED แบบใช้พลังงานไฟฟ้า AC จำนวน ๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
164 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2563
165 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2563
166 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
167 จ้างเหมารถบรรทุกเคลื่อนย้ายรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๑๕๙๙ จำนวน ๔ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2563
168 จ้างตกแต่งและจัดสถานที่ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลครน ประจำปี 2563 กิจกรรมรับประกาศนียบัตรหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 สิงหาคม 2563
169 ซื้อยางใน-ยางนอกรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ๔๘๖ ชุมพร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2563
170 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2563
171 ซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติ จำนวน ๓ รายการ สำหรับโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ครน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2563
172 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไชยชนะ - นาเหรี่ยง (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๑ , ๔ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 กรกฎาคม 2563
173 ซื้อเมล็ดพันธุ์ผักและวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเพาะปลูก จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2563
174 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไชยชนะ - นาเหรี่ยง (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๑ , ๔ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 กรกฎาคม 2563
175 จ้างตกแต่งและจัดสถานที่ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ครน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2563
176 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563
177 เช่าวัสดุอุปกรณ์ ประกอบการจัดโครงการ อบต.ครน เคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
178 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๓ รายการ 15 กรกฎาคม 2563
179 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๓ รายการ 15 กรกฎาคม 2563
180 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๓ รายการ 15 กรกฎาคม 2563
181 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กรกฎาคม 2563
182 ซื้อท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด 1.00x1.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563
183 ซื้อซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อบรรจุถุงยังชีพ โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
184 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2563
185 อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๔ ศูนย์ 29  มิถุนายน  2563
186 อาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๖ โรงเรียน 29  มิถุนายน  2563
187 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๔ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
188 อาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๖ โรงเรียน 29  มิถุนายน  2563
189 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
190 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไชยชนะ - นาเหรี่ยง (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๑ , ๔ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26  มิถุนายน  2563
191 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไชยชนะ - นาเหรี่ยง (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๑ , ๔ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26  มิถุนายน  2563
192 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไชยชนะ - นาเหรี่ยง (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๑ , ๔ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19  มิถุนายน  2563
193 จ้างสำรวจสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลครน จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน (ทั้งมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลสุนัขและแมวตามแบบสำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15  มิถุนายน  2563
194 จ้างสำรวจสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลครน จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน (ทั้งมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลสุนัขและแมวตามแบบสำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15  มิถุนายน  2563
195 จ้างสำรวจสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลครน จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน (ทั้งมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลสุนัขและแมวตามแบบสำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15  มิถุนายน  2563
196 เช่าเต็นท์ ขนาด ๕x๑๐ เมตร จำนวน ๒ หลัง (พร้อมอุปกรณ์แสงสว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2563
197 เช่าเต็นท์โดม ขนาด ๖x๑๒ เมตร จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2563
198 ซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนสามัคคี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
199 ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 ลูก พร้อมเปลี่ยนและติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
200 จ้างก่อสร้างห้องน้ำสำหรับคนพิการ จำนวน ๑ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
201 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมถอดประกอบติดตั้ง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2563
202 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมถอดประกอบติดตั้ง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2563
203 จ้างซ่อมคืนสภาพรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บธ 4277 ชุมพร จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2563
204 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมถอดประกอบติดตั้ง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2563
205 ซื้อแบตเตอรี่ 120A จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
206 ซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลครน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
207 ซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลายกริม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
208 ซื้อหน้ากากพลาสติกใส จำนวน 300 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563
209 ซื้อท่อระบายคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563
210 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563
211 ซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช่องรอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563
212 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563
213 ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563
214 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563
215 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไชยชนะ - นาเหรี่ยง (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๔ , ๕ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 20 พฤษภาคม 2563
216 ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค เบอร์ 68 (ขนาดบรรจุ 18 ลิตร) จำนวน 5 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
217 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
218 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมถอดประกอบติดตั้ง จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
219 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 6 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
220 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายช่องงาย หมู่ที่ ๕ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
221 ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค เบอร์ 68 (ขนาดบรรจุ 18 ลิตร) จำนวน 5 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
222 ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค เบอร์ 68 (ขนาดบรรจุ 18 ลิตร) จำนวน 5 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
223 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2563 15 พฤษภาคม 2563
224 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 6 โรงเรียน 15 พฤษภาคม 2563
225 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อบรรจุถุงยังชีพ โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและัฒนาคุณภาพชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2563
226 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายเขาหลัก - หน้าถ้ำ หมู่ที่ ๙ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
227 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายช่องงาย หมู่ที่ ๕ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
228 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายไทรล่า - น้ำฉาล่าง ตอน ๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
229 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายนาเหรี่ยง - เนินทอง หมู่ที่ ๑ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
230 จ้างจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัตล์คอนกรีตสายห้วยน้ำแห้ง - ช่องรอ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
231 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
232 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายประชาร่วมใจ ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
233 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลครน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
234 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายร่วมใจพัฒนา ๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
235 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมถอดประกอบและติดตั้ง รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-1774 ชุมพร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
236 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายนาเหรี่ยง - เนินทอง หมู่ที่ 1 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
237 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายแก่งตะเคียน - ช่องรอ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
238 จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายเขาล้าน - ปลายกริม ตอนที่ ๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
239 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายไทรล่า - น้ำฉาล่าง หมู่ที่ 4 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
240 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น พร้อมถอดประกอบติดตั้ง รถบดถนน ทะเบียน ถข 86 ชุมพร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
241 ซื้อไดสตาร์ท จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
242 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค 1599 ชุมพร จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
243 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมถอดประกอบติดตั้ง จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
244 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมถอดประกอบติดตั้ง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
245 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
246 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมถอดประกอบติดตั้ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
247 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมถอดประกอบติดตั้ง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
248 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมถอดประกอบติดตั้ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
249 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
250 ซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า แบบหอยโข่ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
251 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
252 ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
253 ซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
254 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
255 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนสามัคคี - แพรกเนียง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลครน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มีนาคม 2563
256 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดอนหว้า - บ้านเขาล้าน หมู่ที่ ๔,๕ ตำบลครน กว้าง ๗ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มีนาคม 2563
257 จ้างจัดทำเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลครน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
258 ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บจ 7742 ชุมพร (พร้อมบริการตรวจเช็คสภาพ ติดตั้งและตั้งศูนย์ถ่วงล้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
259 ซื้อวัสดุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
260 ซื้อชุดแม่พิมพ์ภาพ (NPG 28 DRUM UNIT) พร้อมประกอบติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
261 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
262 ซื้อผ้าโทเร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
263 ซื้อโต๊ะขาวพับอเนกประสงค์ จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
264 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
265 เช่าเต็นท์ , ไฟส่องสว่าง , พัดลม และเก้าอี้พร้อมผ้าคลุม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
266 ซื้อพานพุ่ม พานธูปเทียนแพ ธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
267 จ้างผูกผ้าระบายบริเวณพื้นที่รับเสด็จและเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินผ่าน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
268 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องแคบ หมู่ที่ ๖ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
269 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามัคคีร่วมใจ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
270 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
271 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องแคบ หมู่ที่ ๖ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2563
272 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องแคบ หมู่ที่ ๖ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2563
273 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามัคคีร่วมใจ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2563
274 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามัคคีร่วมใจ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2563
275 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดอนหว้า - บ้านเขาล้าน หมู่ที่ ๔,๕ ตำบลครน กว้าง ๗ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 กุมภาพันธ์ 2563
276 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนสามัคคี - แพรกเนียง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลครน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 กุมภาพันธ์ 2563
277 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดอนหว้า - บ้านเขาล้าน หมู่ที่ ๔,๕ ตำบลครน กว้าง ๗ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 กุมภาพันธ์ 2563
278 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนสามัคคี - แพรกเนียง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลครน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 กุมภาพันธ์ 2563
279 จ้างสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กุมภาพันธ์ 2563
280 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดอนหว้า - บ้านเขาล้าน หมู่ที่ ๔,๕ ตำบลครน กว้าง ๗ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กุมภาพันธ์ 2563
281 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนสามัคคี - แพรกเนียง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลครน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กุมภาพันธ์ 2563
282 จ้างตรวจเช็คสภาพทั่วไปพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-1774 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2563
283 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุพร้อมติดตั้งตู้ควบคุมระบบเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
284 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2563
285 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายแก่งตะเคียน - ช่องรอ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2563
286 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแก่งตะเคียน - ช่องรอ หมู่ที่ ๗ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
287 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเสริมสุข - อินทนิล หมู่ที่ ๘ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
288 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายแก่งตะเคียน - ช่องรอ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
289 ซื้อวัสดุวัสดุ อุปกรณ์ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ รายนายรัน กองสุข อยู่บ้านเลขที่ 89 หมู่ที่ 6 บ้านห้วยแห้ง ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
290 จ้างจัดพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
291 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปชนิดบรรจุถุง จำนวน 2,000 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
292 จ้างซ่อมคืนสภาพรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บจ 7742 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
293 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2563
294 ซื้อจัดซื้อหมอนผ้าห่มตุ๊กตา จำนวน 105 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563
295 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563
296 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563
297 ซื้อของรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขันต่างๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563
298 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดอนหว้า - บ้านเขาล้าน หมู่ที่ ๔,๕ ตำบลครน กว้าง ๗ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 15 มกราคม 2563
299 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดอนหว้า - บ้านเขาล้าน หมู่ที่ 4,5 ตำบลครน กว้า 7 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 10 มกราคม 2563
300 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563
301 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563
302 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
303 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
304 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
305 ซื้อของรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขันต่างๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
306 ซื้อจัดซื้อหมอนผ้าห่มตุ๊กตา จำนวน 105 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
307 วัสดุ อุปกรณ์ ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ รายนางสาวพิมพ์ชนก แดงสิริ อยู่บ้านเลขที่ 55/4 หมู่ที่ 10 บ้านปลายกริม ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 25 ธันวาคม 2562
308 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
309 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
310 ซื้อหินคลุก จำนวน 204 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
311 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
312 จ้างรถขุดตีนตะขาบขนาดเล็กขุดดินแนวท่อเมนประปาบริเวณถนนสายดอนหว้า-เขาล้าน หมู่ที่ 4 พร้อมฝังกลบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ธันวาคม 2562
313 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2562
314 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ชนิดบรรจุถุงหนัก ๒๐ กิโลกรัม จำนวน ๑,๐๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
315 จ้างรถบรรทุกเคลื่อนย้ายรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค 1599 ชุมพร จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
316 ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 36 ท่อน 22 พฤศจิกายน 2562
317 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
318 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
319 ซื้อสารเคมีป้องกันโรคไข้เลือดออก จำนวน 12 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
320 จ้างซ่อมเปลี่ยนและติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
321 จ้างซ่อมคืนสภาพรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บจ 7742 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
322 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
323 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร CANON (NPG 28) จำนวน 3 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2562
324 จ้างผลิตเอกสารประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของ อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน 1,500 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2562
325 ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) เด็กเล็ก,เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 6 โรง ชนิด พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี จำนวน 88,300 ถุง ชนิด ยู เอช ที รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี จำนวน 26,490 กล่อง ป 12 พฤศจิกายน 2562
326 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กเล็กสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลครน จำนวน 4 ศูนย์ ชนิด ยูเอชที รสจืด ขนาด 200 ซีซี จำนวน 20,540 กล่อง ประจำปีการศึกษา 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2562
327 ค่าอาหารเสริม (นม) เด็กเล็ก,เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 11 พฤศจิกายน 2562
328 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์ 11 พฤศจิกายน 2562
329 จ้างซ่อมคืนสภาพรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-1774 ชุมพร จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
330 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์งานประเพณีลอยกระทงวัดน้ำฉา ประจำปี 2562 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
331 จ้างถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 พร้อมเข้าเล่ม จำนวน 60 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
332 ซื้อถ้วยรางวัล สายสะพาย มงกุฏ และป้ายติดหน้าอก จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
333 ซื้อหินคลุก จำนวน 90 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
334 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
335 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
336 จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลายกริม องค์การบริหารส่วนตำบลครน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ตุลาคม 2562
337 จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลครน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ตุลาคม 2562
338 จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนสามัคคี องค์การบริหารส่วนตำบลครน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ตุลาคม 2562
339 จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช่องรอ องค์การบริหารส่วนตำบลครน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2562
340 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำคลองกริม (บริเวณบ้านนายชนิน พรหมเจริญ) หมู่ที่ 9 บ้านเขาหลัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2562
341 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำคลองกริม (บริเวณบ้านนายชัยยันต์ สังข์ปล้อง) หมู่ที่ 9 บ้านเขาหลัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2562
342 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำคลองกริม (บริเวณบ้านนางสาวสุพร ทนสงผล) หมู่ที่ 9 บ้านเขาหลัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2562
343 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำคลองกริม (บริเวณบ้านนายทานุทัศน์ โอดพุก) หมู่ที่ 9 บ้านเขาหลัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2562
344 ซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี ปีงบประมาณ 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช่องรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
345 จ้างรถบรรทุกหกล้อขนย้ายดินลูกรัง เพื่อใส่หลุมบ่อถนนสายเขาหลัก-หน้าถ้ำ หมู่ที่ 9 จำนวน 90 เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
346 จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายเขาหลักใน หมู่ที่ 7 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
347 จ้างรถขุดตีนตะขาบขนาดเล็กขุดดินซ่อมแซมท่อส่งน้ำระบบประปาภูเขาฝายคลองน้อย หมู่ที่ 11 พร้อมฝังกลบ จำนวน 7 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
348 จ้างรถบรรทุกเคลื่อนย้ายรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค 1599 ชุมพร ไปยังจุดต่างๆ ในเขตพื้นที่ตำบลครน จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
349 จ้างขุดวางท่อประปาแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ ขนาด 2 นิ้ว ระยะทาง 690 เมตร พร้อมกลบดินหลังท่อ บริเวณหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 12 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
350 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายห้วยน้ำแห้ง - ช่องรอ หมู่ที่ 11 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2562
351 ก่อสร้างห้องน้ำสำหรับคนพิการ จำนวน 1 ห้อง 3 กันยายน 2562
352 เช่าเครื่องขยายเสียงพร้อมตู้ลำโพง ติดตั้งบริเวณสนามกีฬาทุกประเภท พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
353 เช่าเต็นท์ โต๊ะเวที และผูกผ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
354 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดเตรียมสนามแข่งขัน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
355 ซื้อยางรถยนต์ พร้อมถอดประกอบติดตั้ง จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
356 ซื้อถ้วยรางวัลพลาสติกเคลือบสีบรอนด์ทอง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
357 ซื้อชุดกีฬา จำนวน 498 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
358 จ้างตรวจเช็คสภาพทั่วไป พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-1774 ชุมพร จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
359 ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า จำนวน 4,488 โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
360 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
361 จ้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสายเสริมสุข - ฝ่ายคลอง หมู่ที่ 8 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชมุพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
362 จ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านช่องรอ หมู่ที่ 11 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
363 ซื้อท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 จำนวน 200 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
364 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
365 จ้างทำป้ายไวนิลการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติดตำบลครน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
366 ซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ในการฝึกอบรม โครงการพัฒนากลุ่มสตรีตำบลครน ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
367 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมถอดประกอบติดตั้ง จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
368 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมถอดประกอบติดตั้ง รถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค 486 ชุมพร จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
369 ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3 จำนวน 2 รายการ 16 สิงหาคม 2562
370 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 1,000 ถุง และน้ำยาง CRS-2 จำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
371 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
372 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
373 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
374 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
375 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยกร็อกแกร็ก หมู่ที่ 5 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 สิงหาคม 2562
376 ซื้อเครื่องอัดอากาศ ขนาด 300 ลิตรต่อนาที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
377 จ้างจ้างเหมาบริการตรวจเช็ค ถอดเปลี่ยนและประกอบติดตั้งอะไหล่เครื่องถ่่ายเอกสาร รหัสครุภัณฑ์ 417-52-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
378 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแก่งตะเคียน - เขาหลัก หมู่ที่ 9,7 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 สิงหาคม 2562
379 จัดซื้อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 6 โรง 5 สิงหาคม 2562
380 จัดซื้อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 6 โรง 5 สิงหาคม 2562
381 ซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
382 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองคืการบริหารส่วนตำบลครน จำนวน ๔ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
383 จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาด 1.80x1.80 เมตร ชนิด 2 ช่อง ยาว 10.00 เมตร สายยุทธศาสตร์ หมู่ที่ 12 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562
384 จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายมหารัตน์ หมู่ที่ 14 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562
385 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำตกแก่งเตย หมู่ที่ 11 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
386 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องแคบ หมู่ที่ 6 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
387 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2562
388 จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาหลักใน หมู่ที่ 7 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2562
389 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2562
390 จ้างซ่อมคืนสภาพรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-1774 ชุมพร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
391 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในการจัดงานพิธี จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
392 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแก่งตะเคียน - เขาหลัก หมู่ที่ 9,7 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 กรกฎาคม 2562
393 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยกร็อกแกร็ก หมู่ที่ 5 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 กรกฎาคม 2562
394 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแก่งตะเคียน - เขาหลัก หมู่ที่ 9,7 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 กรกฎาคม 2562
395 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยกร็อกแกร็ก หมู่ที่ 5 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 กรกฎาคม 2562
396 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยกร็อกแกร็ก หมู่ที่ 5 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กรกฎาคม 2562
397 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแก่งตะเคียน - เขาหลัก หมู่ที่ 9,7 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กรกฎาคม 2562
398 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแก่งตะเคียน - เขาหลัก หมู่ที่ 9,7 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 10 กรกฎาคม 2562
399 จ้างซ่อมคืนสภาพรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 9097 ชุมพร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
400 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยกร็อกแกร็ก หมู่ที่ 5 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 10 กรกฎาคม 2562
401 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมถอดประกอบติดตั้ง รถเกลี่ยดิน จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กรกฎาคม 2562
402 ยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 1,000 ถุง และน้ำยาง CRS-2 จำนวน 1 ถัง 2 กรกฎาคม 2562
403 เช่าเช่าเหมาบริการรถโดยสาร ไม่ประจำทาง ปรับอากาศ 2 ชั้น 44 ที่นั่ง (พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21  มิถุนายน  2562
404 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร อบต. ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21  มิถุนายน  2562
405 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสายตะแบกลาย - ปลายกริม หมู่ที่ 10 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19  มิถุนายน  2562
406 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (ลาดยาง) สายเขาหลัก - หน้าถ้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19  มิถุนายน  2562
407 เช่าเวที เครื่องขยายเสียง ดนตรี และเครื่องปั่นไฟขนาด 100 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
408 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายไทรล่า - น้ำฉาล่าง ตอนที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11  มิถุนายน  2562
409 จ้างปรับแต่งเครื่องยนต์ over load รถบดถนน ทะเบียน ถข 86 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
410 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2562
411 ซื้อต้นไม้ จำนวน 2 ชนิด (ทองอุไรและรวงผึ้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2562
412 ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน ปีงบประมาณ 2562 หลักสูตรการทำขนมเบเกอร์รี่ จำนวน 67 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
413 จ้างซ่อมคืนสภาพรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-1774 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7  มิถุนายน  2562
414 จ้างสำรวจจำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลครน จำนวน 4,488 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7  มิถุนายน  2562
415 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
416 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
417 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
418 จ้างรถบรรทุกเคลื่อนย้ายรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค 1599 ชุมพร จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
419 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (ลาดยาง) สายเขาหลัก - หน้าถ้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 พฤษภาคม 2562
420 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสายตะแบกลาย - ปลายกริม หมู่ที่ 10 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 พฤษภาคม 2562
421 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสายตะแบกลาย - ปลายกริม หมู่ที่ 10 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 พฤษภาคม 2562
422 ซื้อแบตเตอรี่ ชนิดน้ำ (BX 125P) จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2562
423 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (ลาดยาง) สายเขาหลัก - หน้าถ้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 พฤษภาคม 2562
424 จ้างซ่อมคืนสภาพรถบรรทุกเฉพาะกิจ ทะเบียน 81-2114 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
425 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองคืการบริหารส่วนตำบลครน จำนวน ๔ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
426 ซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช่องรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
427 จัดซื้อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 6 โรง 27 พฤษภาคม 2562
428 จัดซื้อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 6 โรง 27 พฤษภาคม 2562
429 วัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลายกริม 27 พฤษภาคม 2562
430 จ้างทำป้ายไวนิลและป้ายอะคลิลิก จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
431 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายไทรล่า - น้ำฉาล่าง ตอนที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พฤษภาคม 2562
432 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายไทรล่า - น้ำฉาล่าง ตอนที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พฤษภาคม 2562
433 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสายตะแบกลาย - ปลายกริม หมู่ที่ 10 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พฤษภาคม 2562
434 ซื้อวัสดุยาพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2562
435 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2562
436 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (ลาดยาง) สายเขาหลัก - หน้าถ้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พฤษภาคม 2562
437 ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสายตะแบกลาย - ปลายกริม หมู่ที่ 10 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 17 พฤษภาคม 2562
438 ซื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 124 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2562
439 จ้างจัดทำป้าย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2562
440 เช่าเต็นท์ โต๊ะ เวทีกรรมการตัดสิน เครื่องปั่นไฟ ไฟส่องสว่าง ไฟประดับบริเวณงาน และเครื่องขยายเสียง ขนาด 80 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤษภาคม 2562
441 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤษภาคม 2562
442 จ้างรถบรรทุกเคลื่อนย้ายรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค 1599 ชุมพร ไปยังจุดต่างๆ ในเขตพื้นที่ตำบลครน จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2562
443 จ้างรถขุดตีนตะขาบขนาดเล็กขุดวางท่อประปา ระยะทาง 2,900 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤษภาคม 2562
444 เช่าเหมารถโดยสารปรับอากาศ ชั้น 1 พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤษภาคม 2562
445 ซื้อไม้ดอกไม้ประดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2562
446 จ้างทำป้ายไวนิล พร้อมตีโครงไม้ จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
447 ซื้อชุดแม่พิมพ์สร้างภาพเครื่องถ่ายเอกสาร CANON จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
448 จ้างปรับระบบกำลังเครื่องยนต์รถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค 486 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
449 ก่อสร้างหอกระจายข่าวในพื้นที่ตำบลครน 29 เมษายน 2562
450 จ้างออกแบบโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู คลองแพรกแห้งและลำน้ำสาขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2562
451 ซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลครน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2562
452 ซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลครน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2562
453 ซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลครน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2562
454 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2562
455 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายไทรล่า - น้ำฉาล่าง ตอนที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 เมษายน 2562
456 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายไทรล่า - น้ำฉาล่าง ตอนที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 เมษายน 2562
457 ซื้อท่อ PVC จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เมษายน 2562
458 ซ่อมคืนสภาพรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 9097 ชุมพร จำนวน 1 คัน 24 เมษายน 2562
459 จ้างเหมาบริการประกอบติดตั้งสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช่องรอ หมู่ที่ 11 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2562
460 จ้างเหมาบริการประกอบติดตั้งสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนสามัคคี หมู่ที่ 13 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2562
461 จ้างเหมาบริการประกอบติดตั้งสนามเด็กเล่น องค์การบริหารส่วนตำบลครน หมู่ที่ 4 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2562
462 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เมษายน 2562
463 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านเขาหลัก ตำบลครน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 เมษายน 2562
464 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาดบรรจุถุง 20 ก.ก. จำนวน 1,000 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2562
465 จ้างซ่อมคืนสภาพรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค 486 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2562
466 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
467 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแก่งตะเคียน - เขาหลัก หมู่ที่ 9 , 7 ตำบลครน กว้าง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มีนาคม 2562
468 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแก่งตะเคียน - เขาหลัก หมู่ที่ 9 , 7 ตำบลครน กว้าง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มีนาคม 2562
469 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดอนหว้า-เขาล้าน หมู่ที่ ๔,๕ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 มกราคม 2021
470 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาล้าน-ปลายกริม (ช่วงที่ ๑,๒) หมู่ที่ ๙ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 มกราคม 2021
471 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาล้าน-ปลายกริม (ช่วงที่ ๑,๒) หมู่ที่ ๙ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 มกราคม 2021
472 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดอนหว้า-เขาล้าน หมู่ที่ ๔,๕ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 มกราคม 2021
473 ซื้อเหล็กตัว ป.ปลา จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มกราคม 2021