ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านอ่าวมะขาม หมู่ที่ 11 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2564
2 จ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หาดบ้านท้องโตนด โดยซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายบ้านท้องเกร็ง - บ้านอ่าวคราม หมู่ที่ 2,11 ตำบลด่านสวี โดยวิธีคัดเลือก  11 ตุลาคม 2564
3 จ้างจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ สำหรับใข้ในการจัดการเลือกตั้ง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2564
4 เต็นท์โดม เพื่อใช้ในการจัดการเลือกตั้ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี  8 ตุลาคม 2564
5 จ้างผู้ดูแลศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชนตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
6 จ้างจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย บริเวณแหล่งท่องเที่ยวท่าเทียบเรือบ้านท้องตมใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
7 จ้างเหมาเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย หมู่ที่ 3 บ้านบ่อคา ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
8 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายมนตรี หมู่ที่ 9 ตำบลด่านสวี โดยวิธีคัดเลือก  29 กันยายน 2564
9 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางประคอง ไข้บวช บ้านท้องโตนด หมู่ที่ 2 ตำบลด่านสวี โดยวิธีคัดเลือก  29 กันยายน 2564
10 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลด่านสวี จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
11 จ้างติดตั้งราวกันตก (GUARD RAIL) ถนนสายบ้านอ่าวคราม หมู่ที่ 11 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
12 จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 3 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
13 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอ่าวมะขาม หมู่ที่ 11 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
14 จ้างจัดทำกระดานไวท์บอร์ด เพื่อใช้ในสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตุอาการเริ่มป่วย (Quarantine) จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
16 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
17 เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด 2 นิ้ว 2 แรง 14 ใบพัด 220 โวลต์ จำนวน 2 เครื่อง  21 กันยายน 2564
18 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเด่น-บ้านนายบุญหัส หมู่ที่ 9 ตำบลด่านสวี โดยวิธีคัดเลือก  16 กันยายน 2564
19 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียน ที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
20 จ้างเหมาปรับปรุงขยายไหล่ทางถนนสายบ้านอ่าวคราม หมู่ที่ 11 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
21 จ้างขุดดินวางท่อขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 2,10,11 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
22 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-009 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
23 จ้างหมาจัดทำป้ายไวนิลสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการป่วย (Quarantine)พร้อมโครงเหล็กและติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
24 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วย (Quarantine) พร้อมโครงเหล็กและติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
25 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
26 จ้างหมาจัดทำป้ายไวนิลสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการป่วย (Quarantine)พร้อมโครงเหล็กและติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
27 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่าง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกอนุมัติจัดซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
28 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
29 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางประคอง ไข้บวช บ้านท้องโตนด หมู่ที่ 2 ตำบลด่านสวี  31 สิงหาคม 2564
30 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายครินทร์ - บ้านนายวิรัช หมู่ที่ 6 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
31 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายห้วง-นายโสภณ หมู่ที่ 2 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
32 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หาดบ้านท้องโตนด โดยซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายบ้านท้องเกร็ง - บ้านอ่าวคราม หมู่ที่ 2,11 ตำบลด่านสวี  31 สิงหาคม 2564
33 ก่อสร้างลานกีฬา อเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 9 บ้านถ้ำใน  31 สิงหาคม 2564
34 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายมนตรี หมู่ที่ 9 ตำบลด่านสวี  31 สิงหาคม 2564
35 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบเขาช่องวัว หมู่ที่ 10 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
36 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายครินทร์ - บ้านนายวิรัช หมู่ที่ 6 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
37 จ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
38 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการดำเนินการโครงการห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
39 ซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด 2 นิ้ว 2 แรงม้า 14 ใบพัด 220 โวลต์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
40 จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกอนุมัติจัดจ้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
41 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศหมายเลขครุภัณฑ์ 420-56-0001 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกอนุมัติจัดจ้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
42 จ้างเหมารื้อถอนหอถังเหล็กเก็บน้ำทรงแชมเปญ บ้านท้องโตนด หมู่ที่ 2 ตำบลด่านสวี (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกอนุมัตจัดจ้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
43 จ้างจ่้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ 416-53-0001 และซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟหมายเลขครุภัณฑ์ 416-53-0001 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกอนุมัติจัดจ้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
44 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
45 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้าง อบต.ด่านสวี หมู่ที่ 4 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
46 จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านเล็บกะรอก หมู่ที่ 10 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
47 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเด่น-บ้านนายบุญหัส หมู่ที่ 9 ตำบลด่านสวี  10 สิงหาคม 2564
48 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
49 ซื้อชุดโซฟารับแขก สำนักงานปลัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
50 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
51 ซื้อชุดโซฟารับแขก กองช่าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
52 ซื้อชุดม้าหินอ่อนแบบมีพนักพิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
53 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
54 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านท้องเกร็ง หมู่ที่ 4 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
55 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-56-0001 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
56 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุรินทร์ - นายประกอบ หมู่ที่ 8 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
57 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
58 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-56-0001 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
59 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (ตามเอกสารแนบท้ายบันทึกอนุมัติจัดซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
60 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
61 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
62 จ้างเหมาขุดดินวางท่อขยายระบบประปา หมู่ที่ 4 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
63 ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง 12 รายการ (ตามเอกสารแนบท้ายบันทึกอนุมัติจัดซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
64 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
65 จ้างเหมาผูกผ้าประดับอาคารหอประชุม,ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯลฯ,อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
66 จ้างปรับปรุงอาคารห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
67 จ้างปรับปรุงคันดินกั้นน้ำห้วยตานิตย์ บ้านถ้ำใน หมู่ที่ 9 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
68 จ้างซ่อมแซมหอถังเหล็กเก็บน้ำระบบประปา อบต.ด่านสวี หมู่ที่ 10 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
69 จ้างทำป้ายติดบ้าน ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
70 จ้างเหมาบุคคลธรรมดา สำหรับโครงการงานจัดเก็บและพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
71 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
72 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านบ่อคา หมู่ที่ 3 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
73 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
74 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
75 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
76 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
77 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
78 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2564
79 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
80 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
81 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชำนาญ พ่วงแม่กลอง หมู่ที่ 10 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
82 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
83 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
84 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
85 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยูถนนสายบ้านเสียบญวน หมู่ที่ 5 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
86 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-53-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
87 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บน 2048 ชุมพร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
88 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
89 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลด่านสวี ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
90 จ้างซ่อมแซมห้องน้ำอาคารสำนักงาน ห้องน้ำห้องประชุม อบต.ด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
91 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
92 ซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
93 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
94 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
95 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนสายบ้านท้องตม หมู่ที่ 1 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
96 จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านในไร่ หมู่ที่ 6 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
97 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารหมายเลขครุภัณฑ์ 417-53-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
98 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองช่าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
99 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
100 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
101 จ้างขุดรื้อซ่อมท่อประปา อบต.ด่านสวี หมู่ที่ 4 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
102 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
103 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
104 จ้างเหมาปรับปรุงคูระบายน้ำและไหล่ถนน จำนวน 4 สาย หมู่ที่ 5,6,7,10 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
105 จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านในไร่ หมู่ที่ 6 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
106 จ้างปรับปรุงระบบประปา อบต.บ้านในไร่ หมู่ที่ 6 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
107 จ้างเหมาบุกเบิกถนนลูกรัง สายบ้านนายเด่น-บ้านนายสมทรง หมู่ที่ 9 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
108 ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
109 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
110 ซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
111 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
112 ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
113 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
114 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0025 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
115 ซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
116 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
117 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บน 2048 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
118 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
119 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟหมายเลขครุภัณฑ์ 480-59-0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
120 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง บฉ 3585 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
121 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
122 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
123 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
124 จ้างเหมาจัดสถานที่ เต๊นท์ เก้าอี้ ผูกผ้าประดับเต๊นท์ ตัดหญ้า จัดทาสีตีเส้นสนามฟุตบอล ติดตั้งตาข่ายประตูฟุตบอล ตามโครงการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดครั้งที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
125 ซื้อชุดกีฬาเพื่อใช้ตามโครงการการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
126 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-0007 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
127 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
128 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
129 จ้างจัดดอกไม้ประดับสถานที่ตามโครงการการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
130 จ้างเหมาจัดเก็บขยะ เก็บลูกฟุตบอล เปลี่ยนป้ายสกอร์บอร์ด ทำความสะอาดห้องน้ำ จัดเตรียมสนามแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดครั้งที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
131 ซื้อน้ำส้มเกร็ดหิมะขนาด 220มล.สำหรับผู้เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันจำนวน 500ขวด ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
132 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ เพื่อดำเนินการสร้างบ้านให้ผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
133 จ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
134 จ้างเหมาจัดสถานที่ เต๊นท์ เก้าอี้ ผูกผ้าประดับเต๊นท์ ตัดหญ้า จัดทาสีตีเส้นสนามฟุตบอล ติดตั้งตาข่ายประตูฟุตบอล ตามโครงการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดครั้งที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
135 จ้างเหมาพิธีกรและเครื่องเสียงเพื่อใข้ตามโครงการการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
136 ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งเพื่อใช้ตามโครงการการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
137 ซื้ออุปกรณ์กีฬาและถ้วยรางวัลเพื่อใช้ตามโครงการการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
138 จ้างเหมาจัดสถานที่ เต๊นท์ เก้าอี้ ผูกผ้าประดับเต๊นท์ ตัดหญ้า จัดทาสีตีเส้นสนามฟุตบอล ติดตั้งตาข่ายประตูฟุตบอล ตามโครงการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดครั้งที่ 16 ประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
139 จ้างซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายบ้านถ้ำใน - เขื่อนห้วยปลิง หมู่ที่ 9,10 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
140 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง  4 มีนาคม 2564
141 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
142 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
143 เหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์กำหนดชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2564  2 มีนาคม 2564
144 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
145 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
146 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
147 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ  22 กุมภาพันธ์ 2564
148 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ  18 กุมภาพันธ์ 2564
149 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
150 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
151 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
152 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
153 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบวัดเล็บกะรอก หมู่ที่ 10 ตำบลด่านสวี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 กุมภาพันธ์ 2564
154 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 1-หมู่ที่ 9 ตำบลด่านสวี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 กุมภาพันธ์ 2564
155 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแดนโดมโฮมสเตย์ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ่าวท้องทราย หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 กุมภาพันธ์ 2564
156 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
157 จ้างเหมาซ่อมแซมตู้โทรศัพท์สาขาพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
158 จ้างปรับปรุงสระเก็บน้ำบ้านเล็บกะรอก หมู่ที่ 10 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
159 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 1-หมู่ที่ 9 ตำบลด่านสวี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 มกราคม 2564
160 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแดนโดมโฮมสเตย์ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ่าวท้องทราย หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 มกราคม 2564
161 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแดนโดมโฮมสเตย์ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ่าวท้องทราย หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 มกราคม 2564
162 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 1-หมู่ที่ 9 ตำบลด่านสวี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 มกราคม 2564
163 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบวัดเล็บกะรอก หมู่ที่ 10 ตำบลด่านสวี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 มกราคม 2564
164 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบวัดเล็บกะรอก หมู่ที่ 10 ตำบลด่านสวี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 มกราคม 2564
165 จ้างเหมาสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
166 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านถ้ำใน - เขื่อนห้วยปลิง หมู่ที่ 10 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
167 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้า ทะเบียน 81-0732 ชุมพร (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกอนุมัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
168 จ้างบุคคลธรรมดา สำหรับโครงการงานจัดเก็บและพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
169 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 450 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
170 จ้างเหมาบุคคลธรรมดา สำหรับโครงการงานจัดเก็บรายและพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
171 จ้างเหมาบุคคลธรรมดา สำหรับโครงการงานจัดเก็บรายและพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
172 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 7 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกอนุมัติจัดซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
173 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้า ทะเบียน 81-0732 ชุมพร (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกอนุมัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
174 จ้างแซมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง ที่ชำรุดเสียหายในพื้นที่ตำบลด่านสวี หมู่ที่ 1 จำนวน 1 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
175 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกอนุมัติจัดจ้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
176 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
177 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
178 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
179 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
180 ซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด 2 นิ้ว 2 แรง 14 ใบพัด 220 โวลต์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
181 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน 9 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
182 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
183 จ้างทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
184 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
185 จ้างซ่อมแซมประตูกั้นน้ำเค็ม คลองท้องตม หมู่ที่ 1 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
186 จ้างต่ออายุเว็บไซต์สำหรับหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
187 จ้างป้องกันและกำจัดปลวก อาคารห้องประชุมและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
188 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ เพื่อดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยโดยการสร้างบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2563
189 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแดนโดมโฮมสเตย์ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ่าวท้องทราย หมู่ที่ 11  15 ตุลาคม 2563
190 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
191 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
192 จ้างเหมาเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่บ้านบ่อคา หมู่ที่ 3 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
193 จ้างเหมาเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย บริเวณแหล่งท่องเที่ยวบ้านท้องตมใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
194 จ้างผู้ดูแลศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชนตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
195 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
196 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
197 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 7903 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
198 ซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
199 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง V1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
200 ซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
201 จ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬา อบต.ด่านสวี หมู่ที่ 9 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
202 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมคันดินกั้นน้ำห้วยตานิตย์ บ้านถ้ำใน หมู่ที่ 9 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
203 ซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
204 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่าวมะขาม หมู่ที่ 11 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
205 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
206 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำริมถนนสายควนตะล่อม-บ้านบ่อคา (4003) หมู่ที่ 9 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
207 ซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
208 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บน 2048 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
209 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคอกช้าง-สะพานเสือ หมู่ที่ 8 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
210 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
211 จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
212 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
213 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
214 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บฉ 3585 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
215 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
216 จ้างถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
217 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางเรี่ยม ส่งข่าว หมู่ที่ 10 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
218 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่าวท้องทราย หมู่ที่ 11 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
219 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่าวท้องทราย หมู่ที่ 11 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
220 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
221 ซื้อชุดม้าหินอ่อน แบบมีพนักพิง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2563
222 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
223 ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
224 จ้างอัดผงเคมีแห้งถังดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์ สำหรับใช้ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
225 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานปลัด จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
226 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
227 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
228 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงไหล่ทางถนนสายบ้านนายสัญญา ปานสกุล หมู่ที่ 5 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
229 จ้างขุดดินซ่อมแซมท่อระบบประปาบ้านหน้าถ้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
230 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
231 ซื้อชุดโคมไฟถนนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
232 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
233 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาตามโครงการการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดครั้งที่ 15 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
234 ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งตามโครงการการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
235 จ้างเหมาจัดทำป้ายเพื่อใช้ตามโครงการการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่15 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
236 จ้างเหมาจัดทำดอกไม้ประดับสถานที่เพื่อใช้ตามโครงการการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดครั้งที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
237 จ้างจัดสถานที่ตามโครงการการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
238 จ้างเหมาเก็บขยะ เก็บลูกฟุตบอล ทำความสะอาดห้องน้ำ เปลี่ยนป้ายสกอร์บอร์ด จัดเตรียมสนามแข่งขัน ตามโครงการการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
239 ซื้อน้ำส้มเกล็ดหิมะเพื่อใช้ตามโครงการการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
240 จ้างเหมาเครื่องขยายเสียง,พิธีกรภาคสนาม ตามโครงการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
241 ซื้อสารกำจัดแมลงวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
242 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
243 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
244 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟหมายเลขครุภัณฑ์ 416-50-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
245 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
246 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
247 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
248 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2563
249 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารเคมีกำจัดยุงและแมลงเพสกาด สเปช และทรายกำจัดลูกน้ำยุง กรีนฟอส ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
250 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ชำรุด ในเขตพื้นที่ตำบลด่านสวี จำนวน 6 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
251 จ้างเหมาซ่อมแซมหอถังเหล็กเก็บน้ำระบบประปา อบต.ด่านสวี บ้านถ้ำใน หมู่ที่ 9 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
252 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายครินทร์-นายวิรัช หมู่ที่ 6 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
253 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคอกช้าง-สะพานเสือ หมู่ที่ 8 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
254 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสัญญา ปานสกุล หมู่ที่ 5 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  มิถุนายน  2563
255 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู ถนนสายบ้านท้องตม หมู่ที่ 1 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  มิถุนายน  2563
256 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2563
257 เหมาจัดทำป้ายไวนิล  2  มิถุนายน  2563
258 จ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์โควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
259 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
260 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
261 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
262 ซื้อช่วยเหลือการดำรงชีพแก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่โดยจัดวื้อเครื่องอุปโภคบริโภคมอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบตามมาตรการป้องกันแก้ไขโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
263 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคตามโครงการช่วยเหลือการดำรงชีพแก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่โดยจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคมอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบตามมาตรการป้องกันแก้ไขโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
264 ซื้อช่วยเหลือการดำรงชีพแก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่โดยจัดวื้อเครื่องอุปโภคบริโภคมอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบตามมาตรการป้องกันแก้ไขโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
265 ซื้อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
266 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บน 2048 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
267 ซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
268 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท้องตม-บ้านท้องโตนด หมู่ที่ 1,2 ตำบลด่านสวี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 เมษายน 2563
269 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านถ้ำใน - เขื่อนห้วยปลิง หมู่ที่ 9,10 ตำบลด่านสวี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 เมษายน 2563
270 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน 9 สาย ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
271 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
272 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
273 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
274 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
275 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
276 จ้างเหมาจัดทำป้ายอคริลิคทำเนียบบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
277 จ้างเหมาซ่อมแซทเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 46-59-0023 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
278 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
279 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท้องตม-บ้านท้องโตนด หมู่ที่ 1,2 ตำบลด่านสวี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 เมษายน 2563
280 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านถ้ำใน - เขื่อนห้วยปลิง หมู่ที่ 9,10 ตำบลด่านสวี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 เมษายน 2563
281 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านถ้ำใน - เขื่อนห้วยปลิง หมู่ที่ 9,10 ตำบลด่านสวี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 เมษายน 2563
282 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท้องตม-บ้านท้องโตนด หมู่ที่ 1,2 ตำบลด่านสวี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 เมษายน 2563
283 จ้างปรับปรุงคูระบายน้ำ ถนนสายบ้านท้องเกร็ง-บ้านหน้าถ้ำ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
284 จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบ้านเสียบญวน หมู่ที่ 5 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
285 ซื้อวัสดุเพื่อป้องกัน ควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
286 ซื้อวัสดุสำหรับการป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
287 ซื้อสารคลอรีนแบบน้ำ จำนวน 30 แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
288 จ้างตัดเย็บหน้ากากอนามัย สำหรับป้องกันควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
289 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
290 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าสำนักงาน) จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
291 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
292 จ้างเหมาซ่อมแซมที่นั่งพักนักกีฬาอบต.ด่านสวี โดยทำการเปลี่ยนแผ่นเมทัลชีท จำนวน 6 แผ่นพร้อมทาสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
293 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์พร้อมโครงไม้และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
294 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านถ้ำใน-เขื่อนห้วยปลิง หมู่ที่ 9,10 ตำบลด่านสวี  30 มีนาคม 2563
295 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
296 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
297 ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
298 ซื้อชุดกีฬาตามโครงการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
299 ซื้อชุดลำโพงฮอน จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
300 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค 7903 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
301 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
302 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
303 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางประคอง ไข้บวช หมู่ที่ 2 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
304 จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ถนนสายบ้านถ้ำใน - เขื่อนห้วยปลิง หมู่ที่ 10 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
305 จ้างก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำทรงแชมเปญ บ้านหน้าถ้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
306 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยหัวแหลม หมู่ที่ 2 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
307 ซื้อจัดซื้อชุดกีฬาและวัสดุเพื่อใช้ตามโครงการแข่งขันฟุตบอลมวลชน อำเภอสวีคัพ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
308 จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนชุดอุปกรณ์รับส่งสัญญาณกล้องวงจนปิด จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
309 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2563
310 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2563
311 จ้างเหมาปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
312 ซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
313 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
314 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรฺ์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
315 จ้างเหมาซ่อมแซมครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
316 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
317 ซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
318 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-47-0002และหมายเลขครุภัณฑ์ 420-50-0010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
319 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
320 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
321 ซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
322 จ้าง่ซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บน 2048 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
323 จ้างก่อสร้างฐาน คสล.วางถังน้ำไฟเบอร์กลาส ระบบประปา อบต.บ้านในไร่ หมู่ที่ 6 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
324 จ้างเหมาจัดสถานที่ตามโครงการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
325 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บน 2048 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
326 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
327 จ้างเหมาจัดทำตรายางและแท่นประทับตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
328 ซื้อวัสดุในการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
329 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บน 2048 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
330 จ้างเหมาจัดทำผ้าปูโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
331 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
332 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
333 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางบิ่น-นายพนม หมู่ที่ 4 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
334 จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านท้องตม-ท้องโตนด หมู่ที่ 1 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
335 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายห้วง-บ้านนายโสภณ หมู่ที่ 2 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
336 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสัญญา ปานสกุล หมู่ที่ 5 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
337 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
338 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer จำนวน 2 เครื่อง)(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2563
339 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer จำนวน 2 เครื่อง) (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2563
340 ซื้อของรางวัลและวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
341 จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
342 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท้องตม - บ้านท้องโตนด หมู่ที่ 1,2 ตำบลด่านสวี  7 มกราคม 2563
343 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2562
344 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2562
345 ซื้ออุปกรณ์กีฬาและถ้วยรางวัลตามโครงการการแข่งขันฟุตซอลโกลหนู ด่านสวีคัพ ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2562
346 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บฉ 3585 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2562
347 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ธันวาคม 2562
348 จ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยรวมทั้งกำจัดสิ่งปฏิกูลบริเวณแหล่งท่องเที่ยวท่าเทียบเรือบ้านท้องตมใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2562
349 จ้างต่ออายุเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2562
350 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2562
351 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2562
352 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนสายบ้านท้องเกร็ง-บ้านหน้าถ้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2562
353 จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านนายไฉน ภู่ขันเงิน หมู่ที่ 9 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2562
354 จ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบ้านเล็บกะรอก หมู่ที่ 10 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2562
355 จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบ้านในไร่ หมู่ที่ 6 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2562
356 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2562
357 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบบปั๊มหอยโข่ง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2562
358 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2562
359 ซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2562
360 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2562
361 ซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2562
362 ซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2562
363 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2562
364 จ้างซ่อมปะผุหอถังเหล็กทรงแชมเปญระบบประปา อบต.ด่านสวี บ้านหน้าถ้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2562
365 ซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประวาตภัย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2562
366 จ้างเหมาเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่บ้านบ่อคา หมู่ที่ 3 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
367 จ้างเหมาผู้ดูแลศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชนตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
368 จ้างก่อสร้างหลังคาสระว่ายน้ำ(สระทารก)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลด่านสวี หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2562
369 ซื้อเครื่องโทรศัพท์พื้นฐานแบบคีย์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2562
370 ซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด 2 นิ้ว 2 แรงม้า 14 ใบพัด 220 โวลต์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
371 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
372 โคมไฟป้ายแผงไฟจราจร แบบ LED จำนวน 1 ชุด  20 กันยายน 2562
373 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2562
374 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วง-บ้านนายโสภณ หมู่ที่ 2 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
375 จ้างซ่อมแป้นจับแท่นหัวฉีดน้ำ ของรถบรรทุน้ำเอนกประสงค์ อบต.ด่านสวี หมายเลขทะเบียน บน 2048 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
376 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสา่ยบ้านท้องตม หมู่ที่ 1 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
377 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
378 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
379 จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2562
380 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2562
381 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาเพื่อใช้ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2562
382 จ้างเหมาจัดสถานที่ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2562
383 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ บน 2048 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2562
384 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2562
385 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2562
386 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2562
387 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2562
388 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2562
389 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2562
390 จ้างเหมาถ่ายเอกสารข้อบัญญัติและถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2562
391 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2562
392 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2562
393 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2562
394 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2562
395 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2562
396 ซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
397 จ้างซ่อมแซมปรัปปรุงลงหินคลุกบริเวณพื้นที่หน้าที่ทำการ อบต.ด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2562
398 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายครินทร์-บ้านนายวิรัช หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
399 จ้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบวัดเล็บกะรอก หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
400 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ่าวท้องทราย หมู่ที่ 11 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
401 ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2562
402 จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 3 คัน ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2562
403 ซื้อชุดกีฬาพร้อมวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการแข่งขันฟุตบอลประเพณี สวี คัพ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2562
404 ซื้อชุดกีฬาพร้อมวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ เยาวชนและประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2562
405 จ้างขุดรื้อซ่อมท่อระบบประปา อบต.ถนนสายบ้านหน้าถ้ำ - บ้านกลางนา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2562
406 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัว ถนนสายบ้านท้องตม หมู่ที่ 1 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2562
407 จ้างก่อสร้างเรียงหินใหญ่กันน้ำกัดเซาะคลองท้องตม หมู่ที่ 1 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2562
408 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านถ้ำใน หมู่ที่ 9 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2562
409 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์หมายเลขครุภัณฑ์ 479-55-001 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2562
410 ซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2562
411 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางบิ่น-บ้านนายพนม หมู่ที่ 4 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2562
412 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสัญญา ปานสกุล หมู่ที่ 5 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2562
413 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุรินทร์-บ้านนายประกอบ หมู่ที่ 8 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2562
414 ซื้อเครื่องพิมพ์ Multi function แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2562
415 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บน 2048 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2562
416 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2562
417 ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์(Smart Card Reader) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2562
418 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านถ้ำใน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2562
419 จ้างก่อสร้างกำแพงกั้นดินบ้านท้องตม หมู่ที่ 1 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2562
420 ซื้อตู้คอนโทรลกลางแจ้งควบคุมปั๊มขนาด 2 แรง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2562
421 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบแช่ (ไดโว่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2562
422 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2562
423 ซื้อจัดซื้อชุดกีฬาและอุปกรณ์ ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ปากตะโกคัพ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2562
424 ซื้อจัดซื้อชุดกีฬาและอุปกรณ์ ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล บางมะพร้าวเกมส์ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2562
425 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2562
426 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2562
427 ซื้อกระจกโค้งจราจร จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2562
428 ซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2562
429 ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2562
430 จ้าง้เหมาซ่อมหอถังประปา องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี วัดเล็บกะรอก หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2562
431 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2562
432 จ้างเหมาจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์โฟมบอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2562
433 จ้างก่อสร้างฐานคอนกรีตเสริมเหล็กวางถังน้ำไฟเบอร์กลาส หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2562
434 จ้างก่อสร้างเรียงหินใหญ่กันน้ำกัดเซาะถนนสายหัวอ่าง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2562
435 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
436 ซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
437 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปชนิดบรรจุถุงและน้ำยางรองพื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2562
438 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2562
439 จ้างเหมาจัดทำป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลด่่านสวี ป้ายสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ป้ายสวนสุขภาพ อบต.ด่่านสวีและป้ายประชาสัมพันธ์แหล่่งท่องเทียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2562
440 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2562
441 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2562
442 จ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารปรับอากาศตามโครงการศึกษาดูงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2562
443 ซื้อจัดซื้อดอกไม้ประดิษฐ์สีเหลือง เพื่อใช้ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2562
444 จ้างจัดทำป้ายถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2562
445 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบวัดเล็บกะรอก หมู่ที่ 10 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2562
446 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนหินคลุกสายริมสนามฟุตบอล อบต.ด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2562
447 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเฉลิมพระเกียรติ อบต.ด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2562
448 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางบิ่น-นายพนม หมู่ที่ 4 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2562
449 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสายทางเข้าวัดเล็บกะรอก หมู่ที่ 9 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2562
450 ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2562
451 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กค7903 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2562
452 จ้างปรับปรุงสระว่าย (อินจัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลด่านสวี หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2562
453 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2562
454 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2562
455 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2562
456 ซื้อวัสดุทางการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2562
457 จ้างเหมาการแสดงรำวงวัฒนธรรมพื้นบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
458 จ้างเหมาเครื่องปั่นไฟ ขนาด 120 แรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
459 จ้างเหมาเครื่องปั่นไฟ ขนาด 120 แรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
460 จ้างทำความสะอาด ตกแต่ง จัดสถานที่ ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
461 จ้างบริการให้เช่าเต็นท์ เก้าอี้ ตามโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
462 จ้างเหมาเครื่องเสียงไฟฟ้าส่องสว่างประดับบริเวณงานตามโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2562
463 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2562
464 ซื้อชุดรับแขกไม้ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2562
465 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2562
466 จ้างเหมาจัดเก็บขยะ เก็บลูกฟุตบอล เปลี่ยนป้ายสกอร์บอร์ด ทำความสะอาดห้องน้ำ เตรียมสนามแข่งขัน ตามโครงกาแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2562
467 จ้างเหมาพิธีกรภาคสนามและเครื่องเสียงตามโครงการการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2562
468 ซื้อน้ำส้มขนาด 220 มล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2562
469 จ้างเหมาจัดสถานที่ตามโครงการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2562
470 ซื้อจัดซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง ตามโครงการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2562
471 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาเพื่อใช้ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2562
472 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2562
473 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 14 ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2562
474 จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายสระน้ำบ้านถ้ำใน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2562
475 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเสียบญวน-บ้านในไร่ หมู่ที่ 5-หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2562
476 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่าวท้องทราย หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2562
477 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุรินทร์-นายประกอบ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2562
478 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสัญญา ปานสกุล หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2562
479 ซื้อเก้าอี้เอนกประสงค์ จำนวน 100 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2562