ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562
2 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
3 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
4 ซื้อวัสดุกีฬา (ลูกตะกร้อ) จำนวน 25 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
5 ซื้อสารเคมีกำจัดลูกน้ำ ,ยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
6 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
7 ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง(V.๓) จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
8 ซื้อยากำจัดแมลงวัน จำนวน ๑๒ กระป๋อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
9 จ้างซ่อมเครื่องปั่นไฟ รหัสพัสดุ 465-51-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2562
10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง ช่วง กม.2+465 - กม.2+793 หมู่ที่ 1 14 พฤศจิกายน 2562
11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่ากระดาน-เขาม่วง ช่วง กม.3+801 - กม.3+958 หมู่ที่ 2 14 พฤศจิกายน 2562
12 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
13 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลท่าหินสัมพันธ์เกมส์ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤศจิกายน 2562
14 ซื้อชุดนักกีฬา (เสื้อ,กางเกง) จำนวน ๗๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2562
15 จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าและดวงไฟส่องสว่างสถานที่ลอยกระทงพร้อมเครื่องเสียงโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2562
16 จ้างเหมาทำความสะอาดและจัดสถานที่ลอยกระทงบริเวณสองข้างทางพร้อมตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณ ๒ ข้างทาง หมู่ที่ ๓, หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2562
17 จ้างเหมาในการจัดทำสนามแข่งขันตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลท่าหินสัมพันธ์เกมส์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2562
18 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
19 ซื้อสารส้มขุ่น จำนวน 120 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
20 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. นมสดพาสเจอร์ไรส์ 200 ซี.ซี. รสจืด ตั้งแต่วันที่ 6 พ.ย. 62 - 21 ม.ค. 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
21 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
22 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน นมสดพาสเจอร์ไรส์ 200 ซี.ซี. รสจืด ภาคเรียนที่ 2/2562 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2562 - 31 ม.ค. 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
23 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 80 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
24 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
25 ซื้อเชือกใยยักษ์ 20 mm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
26 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
27 ซื้อวัสดุประปา (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
28 จ้างขุดซ่อมแซมท่อประปาถนนสายสวี-บ่อคา หมู่ที่ 4,7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
29 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
30 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
31 จ้างเหมารถตู้บริการพร้อมพนักงานขับรถเพื่อโครงการฝึกอบรม เรื่อง อนาคต อบต.และท้องถิ่นไทยในบริบทใหม่ทางการเมือง ระหว่างวันที่ 8-12 กันยายน 2562 ณ โรงแรมอัลวาเรช จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
32 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2562
33 จ้างเหมารถตู้บริการพร้อมพนักงานขับรถเพื่อโครงการฝึกอบรม เรื่อง อนาคต อบต.และท้องถิ่นไทยในบริบทใหม่ทางการเมือง ระหว่างวันที่ 8-12 กันยายน 2562 ณ โรงแรมอัลวาเรช จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
34 ซื้อหนังสือเรียนให้เด็ก อายุ 3-5 ปี สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหิน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
35 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาเขียว - ควนดินแดง (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
36 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
37 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
38 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รพช.-ช่องไทร 2 หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
39 ซื้อโต๊ะหมู่บูชา (สำนักปลัด) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
40 ซื้อวัสดุประปา (กองช่าง) จำนวน 80 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
41 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
42 จ้างขุดร่องคูระบายน้ำถนนสายเขาดิน - ห้วยลึก หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
43 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ปั๊ม APP 3HP 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
44 จ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
45 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าช่อง หมู่ที่ 7- 8 ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
46 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
47 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ตั้งแต่วันที่ 1-30 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
48 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
49 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (กองช่าง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
50 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมอพร หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
51 จ้างเหมาอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ของนักกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลท่าหินสัมพันธืเกมส์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
52 ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาด 200 ซี.ซี. รสจืดและนมยู.เอช.ที ชนิดกล่อง ของศพด. ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม - 31 ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
53 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
54 ซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบ 2 (กองช่าง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
55 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักปลัด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
56 ซื้อโต๊ะกิจกรรมอนุบาล พร้อมเก้าอี้อนุบาล 6 ที่นั่ง จำนวน 5 ชุด ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
57 ซื้อโต๊ะประชุม จำนวน 6 ตัว ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
58 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 12 ตัว ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
59 จ้างขุดวางท่อประปา หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
60 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย รพช.-ซี.พี. หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
61 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพรุจาก (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2562
62 จ้างโครงการก่อสร้างรางน้ำฝนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
63 จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
64 จ้างก่อสร้างอ่างล้างมือของเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
65 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
66 ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21  มิถุนายน  2562
67 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2562
68 ซื้อน้ำดื่มสะอาดดังนี้ - องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน จำนวน 28 ถัง เป็นจำนวนเงิน 336.-บาท- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหิน จำนวน 14 ถัง เป็นจำนวนเงิน 168.-บาท เป็นเงิน 504.-บาท (-ห้าร้อยสี่บาทถ้วน-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
69 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง หมู่ที่ 1 (ช่วง กม.2+150 - กม.2+265) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
70 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
71 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพรหมสวัสดิ์ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
72 ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ประจำเดือนมิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2562
73 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
74 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งพุทธ2 (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
75 จ้างติดตั้งระบบประปา หมู่ที่ 4 ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
76 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่ากระดาน-เขาม่วง ช่วง กม.4 + 140 - กม.4+234 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
77 จ้างผูกผ้าระบายสีเหลือง-ขาว บริเวณอาคารสำนักงาน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤษภาคม 2562
78 จ้างเหมายานพาหนะ (รถโดยสาร) รับ-ส่ง ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 4 - 5 พฤษภาคม พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤษภาคม 2562
79 ซื้อดอกไม้ประดิษฐ์สีเหลือง เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤษภาคม 2562
80 ซื้อวัสดุประปา (กองช่าง) จำนวน 81 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
81 ซื้อสารส้ม (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
82 ซื้อวัสดุประปา (กองช่าง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
83 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (กองช่าง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
84 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
85 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ตั้งแต่วันที่ 1- 31 พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
86 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2562
87 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยชัน (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 4 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2562
88 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับการเลี้ยงรับรองในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2562
89 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2562
90 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เมษายน 2562
91 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2562
92 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2562
93 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2562
94 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังและหินคลุก หมู่ที่ 1 ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2562
95 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับการจ้างปักเสาพาดสายไฟฟ้า หมู่ที่ 8 ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2562
96 ซื้อเสาไฟ ขนาด 5 x 9 เมตร สำหรับปักเสาพาดสายไฟฟ้า หมู่ที่ 8 ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2562
97 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2562
98 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เมษายน 2562
99 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เมษายน 2562
100 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เมษายน 2562
101 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
102 จ้างเหมาตกแต่ง จัดสถานที่งานประเพณีสงกรานต์ ดังนี้1.ซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูป2.พระประจำวัน จำนวน 8 องค์3.รูปเหมือนกรมหลวงชุมพร4.รูปเหมือนพ่อเฒ่าเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
103 ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง ผ้าเย็น ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
104 ซื้อของรางวัลสำหรับกิจกรรมแข่งขันกีฬา ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
105 จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม Beach Cleaning Day ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
106 จ้างเหมาบันทึกวิดีโอ และบันทึกภาพตลอดกิจกรรม ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
107 จ้างเหมาตกแต่ง จัดสถานที่จัดแข่งขันกีฬา ดังนี้1.กิจกรรมแข่งขันลิงกังขึ้นมะพร้าว2.กิจกรรมแข่งขันขูดมะพร้าว(เหล็กขูด)3.กิจกรรมแข่งขันวิ่งเปี้ยวแตงโม4.กิจกรรมแข่งขันจับปลาไหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
108 จ้างเหมารถตู้บริการ จำนวน 1 คันพร้อมพนักงานขับเพื่อโครงการฝึกอบรม เรื่อง อนาคต อบต.และท้องถิ่นไทยในบริบทใหม่ทางการเมือง ระหว่างวันที่ 8 -12 กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
109 ซื้อมะพร้าว แตงโม ปลาไหล และอุปกรณ์ใส่ปลาไหล ในการแข่งขันกีฬาตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
110 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับผู้สูงอายุและทีมตรวจสุขภาพ โครงการชุมชนห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2562
111 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างสำหรับผู้สูงอายุและทีมตรวจสุขภาพ ตามโครงการชุมชนห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2562
112 จ้างเหมาตกแต่งขบวนรถแห่ของผู้นำท้องที่ ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
113 จ้างเหมาตกแต่งขบวนรถบุปผชาติ ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
114 ซื้อชุดยาสามัญประจำบ้านตามโครงการชุมชนห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
115 จ้างเหมาตกแต่งขบวนรถแห่พระพุทธรูป ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
116 จ้างเหมาตกแต่งขบวนรถแห่ของผู้นำท้องถิ่น ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
117 จ้างเหมาตกแต่งขบวนรถแห่กรมหลวงชุมพร ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
118 จ้างเหมาตกแต่งขบวนรถแห่พ่อเฒ่าเพชร ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
119 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานในการช่วยเหลือแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง จำนวน 1 คน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2562
120 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
121 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
122 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 6 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
123 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562
124 จ้างปักเสาพาดสายไฟฟ้า หมู่ที่ 8 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562
125 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2562
126 จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2562