ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องปั่นไฟ รหัสพัสดุ 465-51-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2563
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน ผงหมึกถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2563
3 จ้างตัดหญ้าบริเวณสองข้างทางพร้อมตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณ ๒ ข้างทาง บริเวณจัดงานประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ ๓,๑๐ ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ตุลาคม 2563
4 ซื้อน้ำดื่มสะอาดสำหรับบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ตุลาคม 2563
5 ซื้อพวงมาลา จำนวน ๑ พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2563
6 จ้างบริการระบบเว็บไซต์ของ อบต.ท่าหิน ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ตุลาคม 2563
7 จ้างทำป้ายไวนิล ทางเข้าโครงการจิตอาสา ขนาดยาว ๑ เมตร กว้าง ๕๐ เซนติเมตร พร้อมติดตั้งโครงไม้ จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ตุลาคม 2563
8 ซื้อน้ำมันเบนซิน จำนวน ๑๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ตุลาคม 2563
9 จ้างเช่าเต็นท์โดม ขนาด ๕x๑๐ เมตร จำนวน ๒ ห้อง และผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน ๒๐ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ตุลาคม 2563
10 จ้างเหมาผูกผ้า จัดตกแต่งดอกไม้ โครงการจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ตุลาคม 2563
11 ซื้อพวงมาลา จำนวน 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ตุลาคม 2563
12 จ้างเหมาทำเวที ขนาดยาว ๑๐ เมตร กว้าง ๔.๘ เมตร พร้อมเครื่องเสียง โครงการจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ตุลาคม 2563
13 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายห้วยชัน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2563
14 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563
15 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายห้วยปลิง 3 หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563
16 จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 9 ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563
17 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายช่อง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
18 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาดิน - ห้วยลึก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
19 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
20 ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
21 ซื้อวัสดุอื่น เกี่ยวกับระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
22 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
23 ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
24 จ้างเหมาติดตั้งถังน้ำประปาขนาด 10,000 ลิตรพร้อมเดินท่อประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
25 ซื้อวัสดุสำนักงาน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
26 ซื้อป้ายหยุดตรวจสามเหลี่ยม จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
27 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
28 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
29 ซื้อเครื่องซักผ้าแบบธรรมดาขนาด 8.5 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
30 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
31 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) ถังเก็บน้ำ ขนาด ๑๐,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
32 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง (V.3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2563
33 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2563
34 จ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563
35 จ้างติดตั้งไฟส่องสว่าง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2563
36 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบวัดปทุมภาวนา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
37 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2563
38 จ้างเหมาซ่อมระบบไฟฟ้าประปา หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2563
39 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายทางหลวงชนบท-ซีพี หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2563
40 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายปากนบ-โรงปุ๋ย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2563
41 จ้างเช่าเครื่องเสียง จำนวน 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2563
42 จ้างเช่าเครื่องดับเพลิงพร้อมสารเคมี จำนวน ๑๕ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2563
43 จ้างผูกผ้าประดับ ในการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2563
44 สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหิน 29 กรกฎาคม 2563
45 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 1-10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2563
46 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง และ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังพิมพ์ (Ink Tank Printer จำนวน ๑ เครื่อง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2563
47 ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ,เจลแอลกอฮอร์ และหน้ากากอนามัยเด็กพร้อมสายคล้อง (แบบผ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2563
48 จ้างก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมสุขภาพหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2563
49 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กรกฎาคม 2563
50 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ตู้ควบคุมฟังก์ชั่น และ กล่องคอนโทรล บาดาล 1.5 HP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563
51 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง ๔ ใบพัด ๒ นิ้ว ๓ HP ๒ สาย จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563
52 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
53 จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายพันธ์ทอง วัดท่ากระดาน-ทุ่งพุทธ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
54 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสมปรารถนา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
55 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท ๗๖๙๖ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
56 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
57 ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาเคมีพ่นกำจัดยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด และแมลงอื่นๆ จำนวน ๔ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
58 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2563
59 จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมปั้มน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2563
60 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15  มิถุนายน  2563
61 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2563
62 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2563
63 ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
64 จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมปั้มน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
65 จ้างเช่าเต็นท์โดม ขนาด ๑๒X๖ เมตร จำนวน ๒ ห้อง บริเวณท่าทราย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าหิน ระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1  มิถุนายน  2563
66 ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ,เจลแอลกอฮอร์,เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด,เครื่องพ่นยาชนิดคันโยกสะพายหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
67 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
68 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
69 จ้างเหมารถประชาสัมพันธ์ จำนวน 10 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
70 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
71 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563
72 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563
73 จ้างซ่อมตู้ควบคุมระบบประปา ๕ HP ๒๒๐V จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2563
74 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๘๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2563
75 จ้างติดตั้งมาตรน้ำประปาในพื้นที่ หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2563
76 จ้างเช่าเต็นท์โดม ขนาด ๑๒ X ๖ เมตร จำนวน ๒ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
77 ซื้อไข่ไก่ จำนวน 650 แผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
78 ซื้ออาหารแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
79 ซื้อข้าวสาร จำนวน 650 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
80 จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยใหญ่ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2563
81 วัสดุประปา จำนวน ๓๗ รายการ 13 พฤษภาคม 2563
82 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
83 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2563
84 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
85 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าหิน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
86 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
87 เช่าเต็นท์โดม ขนาด ๑๒ X ๖ เมตร จำนวน ๒ ห้อง 17 เมษายน 2563
88 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑๒ ป้าย ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
89 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำหน้ากากอนามัย(ยางยืด,เข็มหมุด,ตะกร้า,ถุงพลาสติกใส,ถุงพลาสติกมีหูหิ้ว,สติ๊กเกอร์ขาวด้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
90 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำหน้ากากอนามัย(ผ้าลาย,ผ้าสาลู,เข็มหมุด,ด้าย,ยางยืด,กรรไกร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
91 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
92 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
93 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
94 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
95 จ้างโครงการติดตั้งไฟส่องสว่าง ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
96 จ้างเหมาซ่อมแซมและติดตั้งสายดินระบบประปาประจำตำบล หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
97 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
98 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
99 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้านหมู่ที่ ๑,๒,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
100 ซื้อสารส้มขุ่น (๒๕ kg) จำนวน ๑๒๐ กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
101 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่ากระดาน-เขาม่วง (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
102 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
103 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่ากระดาน -เขาม่วง (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
104 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
105 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
106 จ้างเหมาสำรวจข้อมูลประชากรสุนัขและแมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
107 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
108 จ้างเหมาสำรวจข้อมูลประชากรสุนัขและแมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
109 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (หน้ากากอนามัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
110 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
111 จ้างเหมาสำรวจข้อมูลประชากรสุนัขและแมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
112 ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
113 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 มีนาคม 2563
114 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
115 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
116 ซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
117 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
118 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 มีนาคม 2563
119 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
120 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑,๒,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2563
121 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๘๙๓๑ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2563
122 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ตู้ควบคุม ๓P ๕๐HP จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
123 ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ศพด. นมกล่องยู.เอช.ที 200 ซี.ซี. รสจืด (ช่วงปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
124 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 กุมภาพันธ์ 2563
125 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 กุมภาพันธ์ 2563
126 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
127 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
128 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 กุมภาพันธ์ 2563
129 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 กุมภาพันธ์ 2563
130 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 กุมภาพันธ์ 2563
131 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าช่อง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
132 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาใหญ่ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กุมภาพันธ์ 2563
133 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ปั้มน้ำบาดาล HUR-๓๕๑๒ ๑.๕ HP ๒๒๐V จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2563
134 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหิน 31 มกราคม 2563
135 ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมสดพาสเจอร์ไรส์ และนมกล่อง ยู.เอช.ที ขนาด 200 ซี.ซี. รสจืด ภาคเรียนที่ 2/2562 และช่วงปิดภาครียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
136 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ตั้งแต่วันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
137 จ้างเหมาจัดสถานที่ในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2563
138 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๘๙๓๑ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
139 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๘๙๓๑ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
140 จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. สายอบต.ท่าหิน - เขาดิน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2563
141 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑-๑๐ ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2563
142 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
143 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563
144 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๘๙๓๑ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563
145 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๘๙๓๑ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563
146 ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) ศพด.นมสดพาสเจอร์ไรส์ 200 ซี.ซี. รสจืด 22 มกราคม - 31 มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563
147 จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2563
148 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท ๗๖๙๖ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
149 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ตั้งแต่วันที่ 1-31 มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2562
150 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่ากระดาน-เขาม่วง กม.3+801 - กม.3+958 หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2562
151 จ้างเหมารถตู้บริการ พร้อมพนักงานขับ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
152 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562
153 ซื้อสารเคมีกำจัดลูกน้ำ ,ยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
154 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
155 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
156 ซื้อวัสดุกีฬา (ลูกตะกร้อ) จำนวน 25 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
157 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
158 ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง(V.๓) จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
159 ซื้อยากำจัดแมลงวัน จำนวน ๑๒ กระป๋อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
160 จ้างซ่อมเครื่องปั่นไฟ รหัสพัสดุ 465-51-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2562
161 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่ากระดาน-เขาม่วง ช่วง กม.3+801 - กม.3+958 หมู่ที่ 2 14 พฤศจิกายน 2562
162 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง ช่วง กม.2+465 - กม.2+793 หมู่ที่ 1 14 พฤศจิกายน 2562
163 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
164 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลท่าหินสัมพันธ์เกมส์ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤศจิกายน 2562
165 จ้างเหมาในการจัดทำสนามแข่งขันตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลท่าหินสัมพันธ์เกมส์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2562
166 ซื้อชุดนักกีฬา (เสื้อ,กางเกง) จำนวน ๗๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2562
167 จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าและดวงไฟส่องสว่างสถานที่ลอยกระทงพร้อมเครื่องเสียงโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2562
168 จ้างเหมาทำความสะอาดและจัดสถานที่ลอยกระทงบริเวณสองข้างทางพร้อมตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณ ๒ ข้างทาง หมู่ที่ ๓, หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2562
169 ซื้อสารส้มขุ่น จำนวน 120 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
170 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
171 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. นมสดพาสเจอร์ไรส์ 200 ซี.ซี. รสจืด ตั้งแต่วันที่ 6 พ.ย. 62 - 21 ม.ค. 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
172 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
173 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน นมสดพาสเจอร์ไรส์ 200 ซี.ซี. รสจืด ภาคเรียนที่ 2/2562 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2562 - 31 ม.ค. 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
174 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 80 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
175 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
176 ซื้อเชือกใยยักษ์ 20 mm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
177 จ้างขุดซ่อมแซมท่อประปาถนนสายสวี-บ่อคา หมู่ที่ 4,7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
178 ซื้อวัสดุประปา (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
179 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
180 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
181 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
182 จ้างเหมารถตู้บริการพร้อมพนักงานขับรถเพื่อโครงการฝึกอบรม เรื่อง อนาคต อบต.และท้องถิ่นไทยในบริบทใหม่ทางการเมือง ระหว่างวันที่ 8-12 กันยายน 2562 ณ โรงแรมอัลวาเรช จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
183 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2562
184 จ้างเหมารถตู้บริการพร้อมพนักงานขับรถเพื่อโครงการฝึกอบรม เรื่อง อนาคต อบต.และท้องถิ่นไทยในบริบทใหม่ทางการเมือง ระหว่างวันที่ 8-12 กันยายน 2562 ณ โรงแรมอัลวาเรช จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
185 ซื้อหนังสือเรียนให้เด็ก อายุ 3-5 ปี สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหิน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
186 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาเขียว - ควนดินแดง (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
187 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
188 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รพช.-ช่องไทร 2 หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
189 ซื้อโต๊ะหมู่บูชา (สำนักปลัด) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
190 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
191 จ้างขุดร่องคูระบายน้ำถนนสายเขาดิน - ห้วยลึก หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
192 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
193 ซื้อวัสดุประปา (กองช่าง) จำนวน 80 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
194 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ปั๊ม APP 3HP 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
195 จ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
196 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าช่อง หมู่ที่ 7- 8 ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
197 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
198 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
199 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ตั้งแต่วันที่ 1-30 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
200 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมอพร หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
201 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (กองช่าง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
202 ซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบ 2 (กองช่าง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
203 จ้างเหมาอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ของนักกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลท่าหินสัมพันธืเกมส์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
204 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
205 ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาด 200 ซี.ซี. รสจืดและนมยู.เอช.ที ชนิดกล่อง ของศพด. ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม - 31 ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
206 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 12 ตัว ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
207 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักปลัด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
208 ซื้อโต๊ะประชุม จำนวน 6 ตัว ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
209 ซื้อโต๊ะกิจกรรมอนุบาล พร้อมเก้าอี้อนุบาล 6 ที่นั่ง จำนวน 5 ชุด ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
210 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย รพช.-ซี.พี. หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
211 จ้างขุดวางท่อประปา หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
212 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพรุจาก (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2562
213 จ้างก่อสร้างอ่างล้างมือของเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
214 จ้างโครงการก่อสร้างรางน้ำฝนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
215 จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
216 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
217 ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21  มิถุนายน  2562
218 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2562
219 ซื้อน้ำดื่มสะอาดดังนี้ - องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน จำนวน 28 ถัง เป็นจำนวนเงิน 336.-บาท- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหิน จำนวน 14 ถัง เป็นจำนวนเงิน 168.-บาท เป็นเงิน 504.-บาท (-ห้าร้อยสี่บาทถ้วน-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
220 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง หมู่ที่ 1 (ช่วง กม.2+150 - กม.2+265) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
221 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
222 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพรหมสวัสดิ์ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
223 ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ประจำเดือนมิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2562
224 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
225 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งพุทธ2 (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
226 จ้างติดตั้งระบบประปา หมู่ที่ 4 ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
227 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่ากระดาน-เขาม่วง ช่วง กม.4 + 140 - กม.4+234 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
228 จ้างผูกผ้าระบายสีเหลือง-ขาว บริเวณอาคารสำนักงาน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤษภาคม 2562
229 จ้างเหมายานพาหนะ (รถโดยสาร) รับ-ส่ง ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 4 - 5 พฤษภาคม พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤษภาคม 2562
230 ซื้อดอกไม้ประดิษฐ์สีเหลือง เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤษภาคม 2562
231 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (กองช่าง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
232 ซื้อสารส้ม (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
233 ซื้อวัสดุประปา (กองช่าง) จำนวน 81 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
234 ซื้อวัสดุประปา (กองช่าง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
235 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
236 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ตั้งแต่วันที่ 1- 31 พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
237 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2562
238 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยชัน (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 4 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2562
239 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับการเลี้ยงรับรองในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2562
240 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2562
241 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เมษายน 2562
242 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังและหินคลุก หมู่ที่ 1 ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2562
243 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2562
244 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2562
245 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2562
246 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับการจ้างปักเสาพาดสายไฟฟ้า หมู่ที่ 8 ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2562
247 ซื้อเสาไฟ ขนาด 5 x 9 เมตร สำหรับปักเสาพาดสายไฟฟ้า หมู่ที่ 8 ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2562
248 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2562
249 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เมษายน 2562
250 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เมษายน 2562
251 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เมษายน 2562
252 ซื้อของรางวัลสำหรับกิจกรรมแข่งขันกีฬา ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
253 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
254 ซื้อมะพร้าว แตงโม ปลาไหล และอุปกรณ์ใส่ปลาไหล ในการแข่งขันกีฬาตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
255 จ้างเหมาตกแต่ง จัดสถานที่งานประเพณีสงกรานต์ ดังนี้1.ซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูป2.พระประจำวัน จำนวน 8 องค์3.รูปเหมือนกรมหลวงชุมพร4.รูปเหมือนพ่อเฒ่าเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
256 จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม Beach Cleaning Day ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
257 จ้างเหมาบันทึกวิดีโอ และบันทึกภาพตลอดกิจกรรม ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
258 จ้างเหมาตกแต่ง จัดสถานที่จัดแข่งขันกีฬา ดังนี้1.กิจกรรมแข่งขันลิงกังขึ้นมะพร้าว2.กิจกรรมแข่งขันขูดมะพร้าว(เหล็กขูด)3.กิจกรรมแข่งขันวิ่งเปี้ยวแตงโม4.กิจกรรมแข่งขันจับปลาไหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
259 ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง ผ้าเย็น ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
260 จ้างเหมารถตู้บริการ จำนวน 1 คันพร้อมพนักงานขับเพื่อโครงการฝึกอบรม เรื่อง อนาคต อบต.และท้องถิ่นไทยในบริบทใหม่ทางการเมือง ระหว่างวันที่ 8 -12 กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
261 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างสำหรับผู้สูงอายุและทีมตรวจสุขภาพ ตามโครงการชุมชนห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2562
262 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับผู้สูงอายุและทีมตรวจสุขภาพ โครงการชุมชนห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2562
263 ซื้อชุดยาสามัญประจำบ้านตามโครงการชุมชนห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
264 จ้างเหมาตกแต่งขบวนรถแห่พ่อเฒ่าเพชร ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
265 จ้างเหมาตกแต่งขบวนรถแห่พระพุทธรูป ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
266 จ้างเหมาตกแต่งขบวนรถแห่ของผู้นำท้องที่ ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
267 จ้างเหมาตกแต่งขบวนรถแห่ของผู้นำท้องถิ่น ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
268 จ้างเหมาตกแต่งขบวนรถแห่กรมหลวงชุมพร ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
269 จ้างเหมาตกแต่งขบวนรถบุปผชาติ ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
270 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานในการช่วยเหลือแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง จำนวน 1 คน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2562
271 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
272 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
273 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 6 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
274 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562
275 จ้างปักเสาพาดสายไฟฟ้า หมู่ที่ 8 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562
276 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2562
277 จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2562