ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
2 จ้างเหมารถประชาสัมพันธ์ จำนวน 10 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
3 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563
4 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563
5 จ้างซ่อมตู้ควบคุมระบบประปา ๕ HP ๒๒๐V จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2563
6 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๘๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2563
7 จ้างติดตั้งมาตรน้ำประปาในพื้นที่ หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2563
8 จ้างเช่าเต็นท์โดม ขนาด ๑๒ X ๖ เมตร จำนวน ๒ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
9 ซื้ออาหารแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
10 ซื้อข้าวสาร จำนวน 650 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
11 ซื้อไข่ไก่ จำนวน 650 แผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
12 จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยใหญ่ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2563
13 วัสดุประปา จำนวน ๓๗ รายการ 13 พฤษภาคม 2563
14 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
15 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2563
16 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
17 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าหิน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
18 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
19 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำหน้ากากอนามัย(ผ้าลาย,ผ้าสาลู,เข็มหมุด,ด้าย,ยางยืด,กรรไกร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
20 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำหน้ากากอนามัย(ยางยืด,เข็มหมุด,ตะกร้า,ถุงพลาสติกใส,ถุงพลาสติกมีหูหิ้ว,สติ๊กเกอร์ขาวด้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
21 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
22 เช่าเต็นท์โดม ขนาด ๑๒ X ๖ เมตร จำนวน ๒ ห้อง 17 เมษายน 2563
23 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑๒ ป้าย ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
24 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
25 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
26 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
27 จ้างเหมาซ่อมแซมและติดตั้งสายดินระบบประปาประจำตำบล หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
28 จ้างโครงการติดตั้งไฟส่องสว่าง ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
29 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
30 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
31 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้านหมู่ที่ ๑,๒,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
32 ซื้อสารส้มขุ่น (๒๕ kg) จำนวน ๑๒๐ กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
33 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่ากระดาน-เขาม่วง (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
34 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
35 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่ากระดาน -เขาม่วง (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
36 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
37 จ้างเหมาสำรวจข้อมูลประชากรสุนัขและแมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
38 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
39 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
40 จ้างเหมาสำรวจข้อมูลประชากรสุนัขและแมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
41 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (หน้ากากอนามัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
42 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
43 จ้างเหมาสำรวจข้อมูลประชากรสุนัขและแมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
44 ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
45 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
46 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 มีนาคม 2563
47 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
48 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
49 ซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
50 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
51 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 มีนาคม 2563
52 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๘๙๓๑ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2563
53 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑,๒,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2563
54 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ตู้ควบคุม ๓P ๕๐HP จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
55 ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ศพด. นมกล่องยู.เอช.ที 200 ซี.ซี. รสจืด (ช่วงปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
56 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 กุมภาพันธ์ 2563
57 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 กุมภาพันธ์ 2563
58 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
59 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 กุมภาพันธ์ 2563
61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 กุมภาพันธ์ 2563
62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 กุมภาพันธ์ 2563
63 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าช่อง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
64 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาใหญ่ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กุมภาพันธ์ 2563
65 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหิน 31 มกราคม 2563
66 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ตั้งแต่วันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
67 ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมสดพาสเจอร์ไรส์ และนมกล่อง ยู.เอช.ที ขนาด 200 ซี.ซี. รสจืด ภาคเรียนที่ 2/2562 และช่วงปิดภาครียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
68 จ้างเหมาจัดสถานที่ในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2563
69 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๘๙๓๑ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
70 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๘๙๓๑ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
71 จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. สายอบต.ท่าหิน - เขาดิน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2563
72 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑-๑๐ ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2563
73 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
74 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563
75 ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) ศพด.นมสดพาสเจอร์ไรส์ 200 ซี.ซี. รสจืด 22 มกราคม - 31 มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563
76 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๘๙๓๑ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563
77 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๘๙๓๑ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563
78 จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2563
79 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท ๗๖๙๖ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
80 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่ากระดาน-เขาม่วง กม.3+801 - กม.3+958 หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2562
81 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ตั้งแต่วันที่ 1-31 มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2562
82 จ้างเหมารถตู้บริการ พร้อมพนักงานขับ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
83 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562
84 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
85 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
86 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
87 ซื้อสารเคมีกำจัดลูกน้ำ ,ยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
88 ซื้อวัสดุกีฬา (ลูกตะกร้อ) จำนวน 25 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
89 ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง(V.๓) จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
90 ซื้อยากำจัดแมลงวัน จำนวน ๑๒ กระป๋อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
91 จ้างซ่อมเครื่องปั่นไฟ รหัสพัสดุ 465-51-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2562
92 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง ช่วง กม.2+465 - กม.2+793 หมู่ที่ 1 14 พฤศจิกายน 2562
93 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่ากระดาน-เขาม่วง ช่วง กม.3+801 - กม.3+958 หมู่ที่ 2 14 พฤศจิกายน 2562
94 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
95 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลท่าหินสัมพันธ์เกมส์ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤศจิกายน 2562
96 จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าและดวงไฟส่องสว่างสถานที่ลอยกระทงพร้อมเครื่องเสียงโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2562
97 จ้างเหมาในการจัดทำสนามแข่งขันตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลท่าหินสัมพันธ์เกมส์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2562
98 ซื้อชุดนักกีฬา (เสื้อ,กางเกง) จำนวน ๗๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2562
99 จ้างเหมาทำความสะอาดและจัดสถานที่ลอยกระทงบริเวณสองข้างทางพร้อมตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณ ๒ ข้างทาง หมู่ที่ ๓, หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2562
100 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
101 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. นมสดพาสเจอร์ไรส์ 200 ซี.ซี. รสจืด ตั้งแต่วันที่ 6 พ.ย. 62 - 21 ม.ค. 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
102 ซื้อสารส้มขุ่น จำนวน 120 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
103 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
104 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน นมสดพาสเจอร์ไรส์ 200 ซี.ซี. รสจืด ภาคเรียนที่ 2/2562 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2562 - 31 ม.ค. 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
105 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 80 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
106 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
107 ซื้อเชือกใยยักษ์ 20 mm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
108 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
109 ซื้อวัสดุประปา (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
110 จ้างขุดซ่อมแซมท่อประปาถนนสายสวี-บ่อคา หมู่ที่ 4,7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
111 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
112 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
113 จ้างเหมารถตู้บริการพร้อมพนักงานขับรถเพื่อโครงการฝึกอบรม เรื่อง อนาคต อบต.และท้องถิ่นไทยในบริบทใหม่ทางการเมือง ระหว่างวันที่ 8-12 กันยายน 2562 ณ โรงแรมอัลวาเรช จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
114 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2562
115 จ้างเหมารถตู้บริการพร้อมพนักงานขับรถเพื่อโครงการฝึกอบรม เรื่อง อนาคต อบต.และท้องถิ่นไทยในบริบทใหม่ทางการเมือง ระหว่างวันที่ 8-12 กันยายน 2562 ณ โรงแรมอัลวาเรช จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
116 ซื้อหนังสือเรียนให้เด็ก อายุ 3-5 ปี สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหิน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
117 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาเขียว - ควนดินแดง (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
118 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
119 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
120 ซื้อโต๊ะหมู่บูชา (สำนักปลัด) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
121 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รพช.-ช่องไทร 2 หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
122 จ้างขุดร่องคูระบายน้ำถนนสายเขาดิน - ห้วยลึก หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
123 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
124 ซื้อวัสดุประปา (กองช่าง) จำนวน 80 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
125 จ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
126 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ปั๊ม APP 3HP 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
127 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าช่อง หมู่ที่ 7- 8 ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
128 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
129 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ตั้งแต่วันที่ 1-30 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
130 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
131 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (กองช่าง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
132 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมอพร หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
133 ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาด 200 ซี.ซี. รสจืดและนมยู.เอช.ที ชนิดกล่อง ของศพด. ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม - 31 ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
134 ซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบ 2 (กองช่าง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
135 จ้างเหมาอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ของนักกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลท่าหินสัมพันธืเกมส์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
136 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
137 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักปลัด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
138 ซื้อโต๊ะประชุม จำนวน 6 ตัว ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
139 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 12 ตัว ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
140 ซื้อโต๊ะกิจกรรมอนุบาล พร้อมเก้าอี้อนุบาล 6 ที่นั่ง จำนวน 5 ชุด ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
141 จ้างขุดวางท่อประปา หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
142 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย รพช.-ซี.พี. หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
143 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพรุจาก (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2562
144 จ้างก่อสร้างอ่างล้างมือของเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
145 จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
146 จ้างโครงการก่อสร้างรางน้ำฝนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
147 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
148 ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21  มิถุนายน  2562
149 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2562
150 ซื้อน้ำดื่มสะอาดดังนี้ - องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน จำนวน 28 ถัง เป็นจำนวนเงิน 336.-บาท- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหิน จำนวน 14 ถัง เป็นจำนวนเงิน 168.-บาท เป็นเงิน 504.-บาท (-ห้าร้อยสี่บาทถ้วน-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
151 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง หมู่ที่ 1 (ช่วง กม.2+150 - กม.2+265) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
152 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
153 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพรหมสวัสดิ์ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
154 ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ประจำเดือนมิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2562
155 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
156 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งพุทธ2 (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
157 จ้างติดตั้งระบบประปา หมู่ที่ 4 ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
158 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่ากระดาน-เขาม่วง ช่วง กม.4 + 140 - กม.4+234 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
159 จ้างผูกผ้าระบายสีเหลือง-ขาว บริเวณอาคารสำนักงาน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤษภาคม 2562
160 จ้างเหมายานพาหนะ (รถโดยสาร) รับ-ส่ง ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 4 - 5 พฤษภาคม พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤษภาคม 2562
161 ซื้อดอกไม้ประดิษฐ์สีเหลือง เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤษภาคม 2562
162 ซื้อสารส้ม (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
163 ซื้อวัสดุประปา (กองช่าง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
164 ซื้อวัสดุประปา (กองช่าง) จำนวน 81 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
165 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (กองช่าง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
166 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ตั้งแต่วันที่ 1- 31 พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
167 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
168 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2562
169 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2562
170 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับการเลี้ยงรับรองในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2562
171 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยชัน (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 4 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2562
172 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เมษายน 2562
173 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2562
174 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2562
175 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังและหินคลุก หมู่ที่ 1 ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2562
176 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2562
177 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับการจ้างปักเสาพาดสายไฟฟ้า หมู่ที่ 8 ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2562
178 ซื้อเสาไฟ ขนาด 5 x 9 เมตร สำหรับปักเสาพาดสายไฟฟ้า หมู่ที่ 8 ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2562
179 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2562
180 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เมษายน 2562
181 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เมษายน 2562
182 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เมษายน 2562
183 จ้างเหมาตกแต่ง จัดสถานที่จัดแข่งขันกีฬา ดังนี้1.กิจกรรมแข่งขันลิงกังขึ้นมะพร้าว2.กิจกรรมแข่งขันขูดมะพร้าว(เหล็กขูด)3.กิจกรรมแข่งขันวิ่งเปี้ยวแตงโม4.กิจกรรมแข่งขันจับปลาไหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
184 จ้างเหมาบันทึกวิดีโอ และบันทึกภาพตลอดกิจกรรม ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
185 จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม Beach Cleaning Day ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
186 ซื้อของรางวัลสำหรับกิจกรรมแข่งขันกีฬา ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
187 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
188 ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง ผ้าเย็น ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
189 ซื้อมะพร้าว แตงโม ปลาไหล และอุปกรณ์ใส่ปลาไหล ในการแข่งขันกีฬาตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
190 จ้างเหมาตกแต่ง จัดสถานที่งานประเพณีสงกรานต์ ดังนี้1.ซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูป2.พระประจำวัน จำนวน 8 องค์3.รูปเหมือนกรมหลวงชุมพร4.รูปเหมือนพ่อเฒ่าเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
191 จ้างเหมารถตู้บริการ จำนวน 1 คันพร้อมพนักงานขับเพื่อโครงการฝึกอบรม เรื่อง อนาคต อบต.และท้องถิ่นไทยในบริบทใหม่ทางการเมือง ระหว่างวันที่ 8 -12 กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
192 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับผู้สูงอายุและทีมตรวจสุขภาพ โครงการชุมชนห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2562
193 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างสำหรับผู้สูงอายุและทีมตรวจสุขภาพ ตามโครงการชุมชนห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2562
194 จ้างเหมาตกแต่งขบวนรถแห่ของผู้นำท้องที่ ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
195 จ้างเหมาตกแต่งขบวนรถบุปผชาติ ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
196 ซื้อชุดยาสามัญประจำบ้านตามโครงการชุมชนห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
197 จ้างเหมาตกแต่งขบวนรถแห่พระพุทธรูป ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
198 จ้างเหมาตกแต่งขบวนรถแห่ของผู้นำท้องถิ่น ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
199 จ้างเหมาตกแต่งขบวนรถแห่กรมหลวงชุมพร ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
200 จ้างเหมาตกแต่งขบวนรถแห่พ่อเฒ่าเพชร ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
201 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานในการช่วยเหลือแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง จำนวน 1 คน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2562
202 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
203 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
204 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 6 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
205 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562
206 จ้างปักเสาพาดสายไฟฟ้า หมู่ที่ 8 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562
207 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2562
208 จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2562