ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาใหญ่ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กุมภาพันธ์ 2563
2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหิน 31 มกราคม 2563
3 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ตั้งแต่วันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
4 ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมสดพาสเจอร์ไรส์ และนมกล่อง ยู.เอช.ที ขนาด 200 ซี.ซี. รสจืด ภาคเรียนที่ 2/2562 และช่วงปิดภาครียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
5 จ้างเหมาจัดสถานที่ในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2563
6 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๘๙๓๑ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
7 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๘๙๓๑ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
8 จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. สายอบต.ท่าหิน - เขาดิน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2563
9 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑-๑๐ ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2563
10 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
11 ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) ศพด.นมสดพาสเจอร์ไรส์ 200 ซี.ซี. รสจืด 22 มกราคม - 31 มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563
12 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๘๙๓๑ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563
13 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563
14 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๘๙๓๑ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563
15 จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2563
16 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท ๗๖๙๖ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
17 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ตั้งแต่วันที่ 1-31 มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2562
18 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่ากระดาน-เขาม่วง กม.3+801 - กม.3+958 หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2562
19 จ้างเหมารถตู้บริการ พร้อมพนักงานขับ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
20 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562
21 ซื้อวัสดุกีฬา (ลูกตะกร้อ) จำนวน 25 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
22 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
23 ซื้อสารเคมีกำจัดลูกน้ำ ,ยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
24 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
25 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
26 ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง(V.๓) จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
27 ซื้อยากำจัดแมลงวัน จำนวน ๑๒ กระป๋อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
28 จ้างซ่อมเครื่องปั่นไฟ รหัสพัสดุ 465-51-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2562
29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง ช่วง กม.2+465 - กม.2+793 หมู่ที่ 1 14 พฤศจิกายน 2562
30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่ากระดาน-เขาม่วง ช่วง กม.3+801 - กม.3+958 หมู่ที่ 2 14 พฤศจิกายน 2562
31 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
32 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลท่าหินสัมพันธ์เกมส์ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤศจิกายน 2562
33 ซื้อชุดนักกีฬา (เสื้อ,กางเกง) จำนวน ๗๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2562
34 จ้างเหมาในการจัดทำสนามแข่งขันตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลท่าหินสัมพันธ์เกมส์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2562
35 จ้างเหมาทำความสะอาดและจัดสถานที่ลอยกระทงบริเวณสองข้างทางพร้อมตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณ ๒ ข้างทาง หมู่ที่ ๓, หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2562
36 จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าและดวงไฟส่องสว่างสถานที่ลอยกระทงพร้อมเครื่องเสียงโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2562
37 ซื้อสารส้มขุ่น จำนวน 120 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
38 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. นมสดพาสเจอร์ไรส์ 200 ซี.ซี. รสจืด ตั้งแต่วันที่ 6 พ.ย. 62 - 21 ม.ค. 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
39 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
40 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
41 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน นมสดพาสเจอร์ไรส์ 200 ซี.ซี. รสจืด ภาคเรียนที่ 2/2562 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2562 - 31 ม.ค. 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
42 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 80 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
43 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
44 ซื้อเชือกใยยักษ์ 20 mm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
45 จ้างขุดซ่อมแซมท่อประปาถนนสายสวี-บ่อคา หมู่ที่ 4,7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
46 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
47 ซื้อวัสดุประปา (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
48 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
49 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
50 จ้างเหมารถตู้บริการพร้อมพนักงานขับรถเพื่อโครงการฝึกอบรม เรื่อง อนาคต อบต.และท้องถิ่นไทยในบริบทใหม่ทางการเมือง ระหว่างวันที่ 8-12 กันยายน 2562 ณ โรงแรมอัลวาเรช จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
51 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2562
52 จ้างเหมารถตู้บริการพร้อมพนักงานขับรถเพื่อโครงการฝึกอบรม เรื่อง อนาคต อบต.และท้องถิ่นไทยในบริบทใหม่ทางการเมือง ระหว่างวันที่ 8-12 กันยายน 2562 ณ โรงแรมอัลวาเรช จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
53 ซื้อหนังสือเรียนให้เด็ก อายุ 3-5 ปี สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหิน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
54 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาเขียว - ควนดินแดง (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
55 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
56 ซื้อโต๊ะหมู่บูชา (สำนักปลัด) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
57 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
58 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รพช.-ช่องไทร 2 หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
59 ซื้อวัสดุประปา (กองช่าง) จำนวน 80 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
60 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
61 จ้างขุดร่องคูระบายน้ำถนนสายเขาดิน - ห้วยลึก หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
62 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ปั๊ม APP 3HP 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
63 จ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
64 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าช่อง หมู่ที่ 7- 8 ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
65 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
66 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
67 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ตั้งแต่วันที่ 1-30 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
68 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมอพร หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
69 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (กองช่าง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
70 จ้างเหมาอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ของนักกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลท่าหินสัมพันธืเกมส์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
71 ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาด 200 ซี.ซี. รสจืดและนมยู.เอช.ที ชนิดกล่อง ของศพด. ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม - 31 ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
72 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
73 ซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบ 2 (กองช่าง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
74 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 12 ตัว ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
75 ซื้อโต๊ะประชุม จำนวน 6 ตัว ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
76 ซื้อโต๊ะกิจกรรมอนุบาล พร้อมเก้าอี้อนุบาล 6 ที่นั่ง จำนวน 5 ชุด ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
77 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำนักปลัด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
78 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย รพช.-ซี.พี. หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
79 จ้างขุดวางท่อประปา หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
80 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพรุจาก (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2562
81 จ้างโครงการก่อสร้างรางน้ำฝนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
82 จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
83 จ้างก่อสร้างอ่างล้างมือของเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
84 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
85 ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21  มิถุนายน  2562
86 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2562
87 ซื้อน้ำดื่มสะอาดดังนี้ - องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน จำนวน 28 ถัง เป็นจำนวนเงิน 336.-บาท- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหิน จำนวน 14 ถัง เป็นจำนวนเงิน 168.-บาท เป็นเงิน 504.-บาท (-ห้าร้อยสี่บาทถ้วน-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
88 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง หมู่ที่ 1 (ช่วง กม.2+150 - กม.2+265) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
89 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
90 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพรหมสวัสดิ์ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
91 ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ประจำเดือนมิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2562
92 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
93 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งพุทธ2 (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
94 จ้างติดตั้งระบบประปา หมู่ที่ 4 ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
95 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่ากระดาน-เขาม่วง ช่วง กม.4 + 140 - กม.4+234 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
96 จ้างผูกผ้าระบายสีเหลือง-ขาว บริเวณอาคารสำนักงาน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤษภาคม 2562
97 จ้างเหมายานพาหนะ (รถโดยสาร) รับ-ส่ง ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 4 - 5 พฤษภาคม พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤษภาคม 2562
98 ซื้อดอกไม้ประดิษฐ์สีเหลือง เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤษภาคม 2562
99 ซื้อวัสดุประปา (กองช่าง) จำนวน 81 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
100 ซื้อวัสดุประปา (กองช่าง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
101 ซื้อสารส้ม (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
102 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (กองช่าง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
103 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
104 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ตั้งแต่วันที่ 1- 31 พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
105 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2562
106 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2562
107 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับการเลี้ยงรับรองในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2562
108 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยชัน (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 4 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2562
109 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เมษายน 2562
110 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2562
111 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2562
112 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังและหินคลุก หมู่ที่ 1 ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2562
113 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2562
114 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับการจ้างปักเสาพาดสายไฟฟ้า หมู่ที่ 8 ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2562
115 ซื้อเสาไฟ ขนาด 5 x 9 เมตร สำหรับปักเสาพาดสายไฟฟ้า หมู่ที่ 8 ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2562
116 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2562
117 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เมษายน 2562
118 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เมษายน 2562
119 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เมษายน 2562
120 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
121 ซื้อของรางวัลสำหรับกิจกรรมแข่งขันกีฬา ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
122 จ้างเหมาตกแต่ง จัดสถานที่งานประเพณีสงกรานต์ ดังนี้1.ซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูป2.พระประจำวัน จำนวน 8 องค์3.รูปเหมือนกรมหลวงชุมพร4.รูปเหมือนพ่อเฒ่าเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
123 ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง ผ้าเย็น ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
124 จ้างเหมาบันทึกวิดีโอ และบันทึกภาพตลอดกิจกรรม ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
125 จ้างเหมาตกแต่ง จัดสถานที่จัดแข่งขันกีฬา ดังนี้1.กิจกรรมแข่งขันลิงกังขึ้นมะพร้าว2.กิจกรรมแข่งขันขูดมะพร้าว(เหล็กขูด)3.กิจกรรมแข่งขันวิ่งเปี้ยวแตงโม4.กิจกรรมแข่งขันจับปลาไหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
126 จ้างเหมารถตู้บริการ จำนวน 1 คันพร้อมพนักงานขับเพื่อโครงการฝึกอบรม เรื่อง อนาคต อบต.และท้องถิ่นไทยในบริบทใหม่ทางการเมือง ระหว่างวันที่ 8 -12 กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
127 ซื้อมะพร้าว แตงโม ปลาไหล และอุปกรณ์ใส่ปลาไหล ในการแข่งขันกีฬาตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
128 จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม Beach Cleaning Day ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
129 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างสำหรับผู้สูงอายุและทีมตรวจสุขภาพ ตามโครงการชุมชนห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2562
130 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับผู้สูงอายุและทีมตรวจสุขภาพ โครงการชุมชนห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2562
131 ซื้อชุดยาสามัญประจำบ้านตามโครงการชุมชนห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
132 จ้างเหมาตกแต่งขบวนรถแห่พ่อเฒ่าเพชร ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
133 จ้างเหมาตกแต่งขบวนรถแห่พระพุทธรูป ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
134 จ้างเหมาตกแต่งขบวนรถแห่ของผู้นำท้องที่ ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
135 จ้างเหมาตกแต่งขบวนรถแห่ของผู้นำท้องถิ่น ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
136 จ้างเหมาตกแต่งขบวนรถแห่กรมหลวงชุมพร ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
137 จ้างเหมาตกแต่งขบวนรถบุปผชาติ ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
138 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานในการช่วยเหลือแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง จำนวน 1 คน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2562
139 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
140 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
141 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 6 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
142 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562
143 จ้างปักเสาพาดสายไฟฟ้า หมู่ที่ 8 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562
144 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2562
145 จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2562