ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
2 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสะพานหัก หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
3 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ ศพด.และโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
4 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทับขอน-หาดส้มแป้น หม่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
5 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสะพานหนึ่ง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
6 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๘๑๓๕ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
7 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสะพานนาง (ซอยลุงชม) หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
8 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก ๖ ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
9 ซื้อหมึกพิมพ์ canon จำนวน ๗ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
10 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๓๗๕๔ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ซอยในเหมียน (ห้วยทับเปลช่วงบ้านยายปลา) หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 พฤษภาคม 2563
13 จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ๑ ช่องทาง หมู่ที่ ๓ ถนนซอยห้วยบอน (ห้วยบอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
14 จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ๑ ช่องทาง หมู่ที่ ๔ ถนนซอยห้วยหยวก (ห้วยหยวก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
15 จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ๑ ช่องทาง หมู่ที่ ๖ ถนนซอยห้วยน้ำเย็น (ทางเข้าซอยยายแผลด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
16 จ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคากันสาดเชื่อมต่อระหว่างห้องน้ำ -อาคาร ศพด.(หลังใหม่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับขอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ซอยในเหมียน (ห้วยทับเปลช่วงบ้านยายปลา) หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 เมษายน 2563
18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ซอยในเหมียน (ห้วยทับเปลช่วงบ้านยายปลา) หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 เมษายน 2563
19 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
20 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
21 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปากทรง-บ้านนา หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 เมษายน 2563
22 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยบอน หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
23 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทุ่งคา หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
24 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองเรือ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
25 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลักเหล็ก หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
26 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสะพานหนึ่ง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
27 จ้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
28 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
29 วัสดุก่อสร้าง 10 เมษายน 2563
30 จ้างปรับปรุงเวปไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
31 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปากทรง-บ้านนา หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 เมษายน 2563
32 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปากทรง-บ้านนา หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 เมษายน 2563
33 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.59001 สายปากทรง-บ้านนา หมู่ที่ 4 ตำบลปากทรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 กุมภาพันธ์ 2563