ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤศจิกายน 2563
2 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2563
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2563
4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2563
5 ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2563
6 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2563
7 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๒๙/๕๔/๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พฤศจิกายน 2563
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ตุลาคม 2563
9 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
10 จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
11 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้างแก-ตะแบกงาม(ช่วงห้างแก)หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
12 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
13 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
14 วัสดุคอมพิวเตอร์ 15 กันยายน 2563
15 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
16 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
17 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
18 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
19 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยพ่อตาหินช้าง หมู่ที่4 ตำบลปากทรง กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมป้ายและงานอื่นๆตามรูปแบบที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 กันยายน 2563
21 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยน้ำเย็น หมู่ที่ 6 ตำบลปากทรง กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมป้ายและงานอื่นๆตามรูปแบบที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd 9 กันยายน 2563
22 ซื้อวัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2563
23 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยในเหมียน หมู่ที่ 5 ตำบลปากทรง กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมป้ายและงานอื่นๆตามรูปแบบที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 9 กันยายน 2563
24 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2563
25 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2563
26 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กันยายน 2563
27 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กันยายน 2563
28 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กันยายน 2563
29 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2563
30 จ้างจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง หมายเลขทะเบียน 090/51/002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2563
31 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2563
32 วัสดุสำนักงาน 26 สิงหาคม 2563
33 จ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในตำบลปากทรง หมู่ที่ ๑-๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2563
34 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2563
35 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยน้ำเย็น หมู่ที่ 6 ตำบลปากทรง กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมป้ายและงานอื่นๆตามรูปแบบที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd 24 สิงหาคม 2563
36 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยพ่อตาหินช้าง หมู่ที่4 ตำบลปากทรง กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมป้ายและงานอื่นๆตามรูปแบบที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 สิงหาคม 2563
37 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยในเหมียน หมู่ที่ 5 ตำบลปากทรง กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมป้ายและงานอื่นๆตามรูปแบบที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 24 สิงหาคม 2563
38 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยน้ำเย็น หมู่ที่ 6 ตำบลปากทรง กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมป้ายและงานอื่นๆตามรูปแบบที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd 24 สิงหาคม 2563
39 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยพ่อตาหินช้าง หมู่ที่4 ตำบลปากทรง กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมป้ายและงานอื่นๆตามรูปแบบที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 สิงหาคม 2563
40 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยในเหมียน หมู่ที่ 5 ตำบลปากทรง กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมป้ายและงานอื่นๆตามรูปแบบที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 24 สิงหาคม 2563
41 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยในเหมียน หมู่ที่ 5 ตำบลปากทรง กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมป้ายและงานอื่นๆตามรูปแบบที่กำหนด 13 สิงหาคม 2563
42 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยน้ำเย็น หมู่ที่ 6 ตำบลปากทรง กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมป้ายและงานอื่นๆตามรูปแบบที่กำหนด 13 สิงหาคม 2563
43 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยพ่อตาหินช้าง หมู่ที่4 ตำบลปากทรง กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมป้ายและงานอื่นๆตามรูปแบบที่กำหนด 13 สิงหาคม 2563
44 จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2563
45 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563
46 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563
47 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563
48 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
49 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
50 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2563
51 จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2563
52 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
53 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
54 ซื้อหมึกพิมพ์ EPSON 664 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
55 จ้างทำป้ายพลาสวู๊ดติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
56 จ้างลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
57 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสะพานหัก หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
58 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทับขอน-หาดส้มแป้น หม่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
59 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสะพานนาง (ซอยลุงชม) หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
60 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสะพานหนึ่ง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
61 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๘๑๓๕ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
62 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ ศพด.และโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
63 ซื้อหมึกพิมพ์ canon จำนวน ๗ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
64 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๓๗๕๔ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
65 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก ๖ ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
66 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ซอยในเหมียน (ห้วยทับเปลช่วงบ้านยายปลา) หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 พฤษภาคม 2563
68 จ้างตรวจเช็คเครื่อง +เก็บข้อมูล ลง window ใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤษภาคม 2563
69 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤษภาคม 2563
70 จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ๑ ช่องทาง หมู่ที่ ๔ ถนนซอยห้วยหยวก (ห้วยหยวก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
71 จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ๑ ช่องทาง หมู่ที่ ๓ ถนนซอยห้วยบอน (ห้วยบอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
72 จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ๑ ช่องทาง หมู่ที่ ๖ ถนนซอยห้วยน้ำเย็น (ทางเข้าซอยยายแผลด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
73 จ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคากันสาดเชื่อมต่อระหว่างห้องน้ำ -อาคาร ศพด.(หลังใหม่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับขอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
74 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ซอยในเหมียน (ห้วยทับเปลช่วงบ้านยายปลา) หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 เมษายน 2563
75 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ซอยในเหมียน (ห้วยทับเปลช่วงบ้านยายปลา) หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 เมษายน 2563
76 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
77 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
78 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปากทรง-บ้านนา หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 เมษายน 2563
79 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสะพานหนึ่ง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
80 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลักเหล็ก หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
81 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยบอน หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
82 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองเรือ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
83 จ้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
84 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทุ่งคา หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
85 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
86 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2563
87 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๓๗๕๔ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2563
88 ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2563
89 วัสดุก่อสร้าง 10 เมษายน 2563
90 จ้างปรับปรุงเวปไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
91 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปากทรง-บ้านนา หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 เมษายน 2563
92 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปากทรง-บ้านนา หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 เมษายน 2563
93 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.59001 สายปากทรง-บ้านนา หมู่ที่ 4 ตำบลปากทรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 กุมภาพันธ์ 2563