ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
2 ซื้ออาหารเสริม (นม) UHT โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ จำนวน ๔๖ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
3 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.59005 สายต่อตั้ง-ตะแบกงาม หมู่ที่ 8 บ้านในแจะ จำนวน 2 ช่วง โดยวิธีคัดเลือก  14 กันยายน 2564
4 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
5 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
6 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
7 ซื้อถุงยังชีพสำหรับช่วยเหลือประชาชนช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
8 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
9 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
10 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำความสะอาดบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
11 ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ให้โรงพยาบาลสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
12 ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ให้โรงพยาบาลสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.59005 สายต่อตั้ง-ตะแบกงาม หมู่ที่ 8 บ้านในแจะ จำนวน 2 ช่วง  24 สิงหาคม 2564
14 จ้างทำไวนิลปิดประกาศประชาสัมพันธ์ปิดตลาดนัดปากทรงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
15 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๑๒๑ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
16 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
17 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
18 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัรฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
19 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
20 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์์ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ โดยวิธีคัดเลือก  12 กรกฎาคม 2564
21 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
22 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
23 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
24 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
25 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
26 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามจ่า หมู่ที่ 4 ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก  5 กรกฎาคม 2564
27 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต่อตั้ง-วังทอง (ชพ.ถ.59004) หมู่ที่1 โดยวิธีคัดเลือก  5 กรกฎาคม 2564
28 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้างแก-คลองเรือ หมู่ที่ 2 ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก  5 กรกฎาคม 2564
29 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๑๒๑ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
30 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กจ 8135 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
31 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
32 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามจ่า หมู่ที่ 4  10  มิถุนายน  2564
33 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
34 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๘๑๒๑ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
35 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
36 ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
37 ซื้อเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
38 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๑๔๒ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
39 จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์์ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ  19 พฤษภาคม 2564
40 จ้างจ้างบรรทุกรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๑๔๒ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
41 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามัคคี หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
42 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต่อตั้ง-ตะแบกงาม (ช่วงในแจะ) หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
43 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทุ่งคา หมู่ที่ ๕ ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
44 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลักบ้าน หมู่ที่ ๘ ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จัหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
45 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุญจริง หมู่ที่ 3 ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
46 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยในเหมียน หมู่ที่ ๕ ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
47 ซื้อตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
48 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
49 จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ถนนซอยสามัคคี หมู่ที่ ๗ ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
50 จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ห้วยต้นปรุ (ต่อตั้ง - ตะแบกงาม) หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
51 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน 80-8121 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
52 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค ๑๖๙๐ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
53 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
54 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๓๗๕๔ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
55 จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยงานด้านพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
56 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
57 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
58 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
59 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.59001 สายปากทรง-บ้านนา หมู่ที่ 2 บ้านห้างแก ตำบลปากทรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 กุมภาพันธ์ 2564
60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.59005 สายต่อตั้ง-ตะแบกงาม หมู่ที่ 8 บ้านในแจะ ตำบลปากทรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 กุมภาพันธ์ 2564
61 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองเรือ ม.๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
62 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต่อตั้ง-วังทอง (ชพ.ถ.๕๙๐๐๔) หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
63 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสะพานสอง -เขานมสาว หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
64 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยบัว (ซอยตาอิน) หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
65 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
66 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
67 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
68 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
69 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
70 จ้างซ่อมแซมรถจักยานยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ๑ กฉ ๔๒๙๕ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
71 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
72 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.59005 สายต่อตั้ง-ตะแบกงาม หมู่ที่ 8 บ้านในแจะ ตำบลปากทรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 มกราคม 2564
73 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวทางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.59003 สายบ้านต่อตั้ง-ปากทรง หมู่ที่ 1 ตำบลปากทรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 มกราคม 2564
74 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.59005 สายต่อตั้ง-ตะแบกงาม หมู่ที่ 8 บ้านในแจะ ตำบลปากทรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 มกราคม 2564
75 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.59001 สายปากทรง-บ้านนา หมู่ที่ 7 ตำบลปากทรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 มกราคม 2564
76 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
77 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
78 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.59001 สายปากทรง-บ้านนา หมู่ที่ 2 บ้านห้างแก ตำบลปากทรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 มกราคม 2564
79 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.59001 สายปากทรง-บ้านนา หมู่ที่ 2 บ้านห้างแก ตำบลปากทรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 มกราคม 2564
80 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๑๒๑ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
81 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
82 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๒๙/๕๔/๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
83 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.59001 สายปากทรง-บ้านนา หมู่ที่ 2 บ้านห้างแก ตำบลปากทรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 มกราคม 2564
84 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.59005 สายต่อตั้ง-ตะแบกงาม หมู่ที่ 8 บ้านในแจะ ตำบลปากทรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 มกราคม 2564
85 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.59001 สายปากทรง-บ้านนา หมู่ที่ 7 ตำบลปากทรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 มกราคม 2564
86 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวทางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.59003 สายบ้านต่อตั้ง-ปากทรง หมู่ที่ 1 ตำบลปากทรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 มกราคม 2564
87 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวทางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.59003 สายบ้านต่อตั้ง-ปากทรง หมู่ที่ 1 ตำบลปากทรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 มกราคม 2564
88 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.59001 สายปากทรง-บ้านนา หมู่ที่ 7 ตำบลปากทรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 มกราคม 2564
89 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.59005 สายต่อตั้ง-ตะแบกงาม หมู่ที่ 8 บ้านในแจะ ตำบลปากทรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 มกราคม 2564
90 ซื้อน้ำยาพ่นสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
91 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
92 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๑๒๑ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
93 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
94 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค ๑๖๙๐ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
95 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
96 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อช่วยปฎิบัติงานในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2564
97 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2564
98 จ้างทำป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2564
99 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2564
100 ซื้อวัสดุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวนความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2564
101 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
102 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
103 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
104 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
105 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
106 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
107 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
108 ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
109 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๒๙/๕๔/๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2563
110 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2563
111 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
112 จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
113 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้างแก-ตะแบกงาม(ช่วงห้างแก)หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
114 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
115 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
116 วัสดุคอมพิวเตอร์  15 กันยายน 2563
117 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
118 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
119 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
120 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
121 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
122 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยน้ำเย็น หมู่ที่ 6 ตำบลปากทรง กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมป้ายและงานอื่นๆตามรูปแบบที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd  9 กันยายน 2563
123 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
124 ซื้อวัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
125 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
126 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยพ่อตาหินช้าง หมู่ที่4 ตำบลปากทรง กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมป้ายและงานอื่นๆตามรูปแบบที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 กันยายน 2563
127 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยในเหมียน หมู่ที่ 5 ตำบลปากทรง กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมป้ายและงานอื่นๆตามรูปแบบที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding  9 กันยายน 2563
128 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2563
129 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2563
130 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2563
131 จ้างจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง หมายเลขทะเบียน 090/51/002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
132 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
133 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
134 วัสดุสำนักงาน  26 สิงหาคม 2563
135 จ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในตำบลปากทรง หมู่ที่ ๑-๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
136 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
137 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยพ่อตาหินช้าง หมู่ที่4 ตำบลปากทรง กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมป้ายและงานอื่นๆตามรูปแบบที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 สิงหาคม 2563
138 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยในเหมียน หมู่ที่ 5 ตำบลปากทรง กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมป้ายและงานอื่นๆตามรูปแบบที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding  24 สิงหาคม 2563
139 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยน้ำเย็น หมู่ที่ 6 ตำบลปากทรง กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมป้ายและงานอื่นๆตามรูปแบบที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd  24 สิงหาคม 2563
140 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยในเหมียน หมู่ที่ 5 ตำบลปากทรง กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมป้ายและงานอื่นๆตามรูปแบบที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding  24 สิงหาคม 2563
141 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยพ่อตาหินช้าง หมู่ที่4 ตำบลปากทรง กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมป้ายและงานอื่นๆตามรูปแบบที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 สิงหาคม 2563
142 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยน้ำเย็น หมู่ที่ 6 ตำบลปากทรง กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมป้ายและงานอื่นๆตามรูปแบบที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd  24 สิงหาคม 2563
143 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยในเหมียน หมู่ที่ 5 ตำบลปากทรง กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมป้ายและงานอื่นๆตามรูปแบบที่กำหนด  13 สิงหาคม 2563
144 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยน้ำเย็น หมู่ที่ 6 ตำบลปากทรง กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมป้ายและงานอื่นๆตามรูปแบบที่กำหนด  13 สิงหาคม 2563
145 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยพ่อตาหินช้าง หมู่ที่4 ตำบลปากทรง กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมป้ายและงานอื่นๆตามรูปแบบที่กำหนด  13 สิงหาคม 2563
146 จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
147 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
148 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
149 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
150 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
151 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
152 จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
153 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
154 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
155 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
156 จ้างทำป้ายพลาสวู๊ดติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
157 ซื้อหมึกพิมพ์ EPSON 664 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
158 จ้างลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
159 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสะพานนาง (ซอยลุงชม) หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
160 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ ศพด.และโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
161 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๘๑๓๕ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
162 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสะพานหนึ่ง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
163 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสะพานหัก หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
164 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทับขอน-หาดส้มแป้น หม่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
165 ซื้อหมึกพิมพ์ canon จำนวน ๗ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
166 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก ๖ ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
167 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๓๗๕๔ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
168 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
169 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ซอยในเหมียน (ห้วยทับเปลช่วงบ้านยายปลา) หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 พฤษภาคม 2563
170 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2563
171 จ้างตรวจเช็คเครื่อง +เก็บข้อมูล ลง window ใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2563
172 จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ๑ ช่องทาง หมู่ที่ ๓ ถนนซอยห้วยบอน (ห้วยบอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
173 จ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคากันสาดเชื่อมต่อระหว่างห้องน้ำ -อาคาร ศพด.(หลังใหม่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับขอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
174 จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ๑ ช่องทาง หมู่ที่ ๖ ถนนซอยห้วยน้ำเย็น (ทางเข้าซอยยายแผลด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
175 จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ๑ ช่องทาง หมู่ที่ ๔ ถนนซอยห้วยหยวก (ห้วยหยวก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
176 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ซอยในเหมียน (ห้วยทับเปลช่วงบ้านยายปลา) หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 เมษายน 2563
177 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ซอยในเหมียน (ห้วยทับเปลช่วงบ้านยายปลา) หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 เมษายน 2563
178 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
179 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
180 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปากทรง-บ้านนา หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 เมษายน 2563
181 จ้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
182 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทุ่งคา หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
183 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองเรือ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
184 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยบอน หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
185 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลักเหล็ก หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
186 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสะพานหนึ่ง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
187 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
188 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๓๗๕๔ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2563
189 ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2563
190 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2563
191 จ้างปรับปรุงเวปไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
192 วัสดุก่อสร้าง  10 เมษายน 2563
193 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปากทรง-บ้านนา หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 เมษายน 2563
194 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปากทรง-บ้านนา หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 เมษายน 2563
195 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.59001 สายปากทรง-บ้านนา หมู่ที่ 4 ตำบลปากทรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 กุมภาพันธ์ 2563