ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 7 ซอยประกอบ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ยาว 1,300 เมตร กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.5 เมตร โดยวิธีคัดเลือก  28 กันยายน 2564
2 จ้างเหมาล้างทำความสะอาดและซ่อมเครื่องปรับอากาศ ของสำนักปลัด,ห้องประชุม และห้องนายกฯ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
3 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
5 จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงรักษา รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บน 3738 ชุมพร ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
6 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายห้วยทรายขาวใต้ - ศาลาหมู่บ้าน โดยวิธีคัดเลือก  15 กันยายน 2564
7 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอนามัย หมู่ที่ 2,3 กว้าง 5 เมตร ยาว 275 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก  15 กันยายน 2564
8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ซอยประปา บ้านหนองฉ่อง หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งหลวง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร  14 กันยายน 2564
9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 7 ซอยประกอบ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ยาว 1,300 เมตร กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.5 เมตร  14 กันยายน 2564
10 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
11 ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
12 จ้างเหมาจัดทำวิจัยเชิงสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
13 ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
14 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แผงกั้นจราจร) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
15 ซื้อวัสดุดับเพลิง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
16 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก ซอยอนามัย หมู่ที่ 2,3 กว้าง 5 เมตร ยาว 275 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร  30 สิงหาคม 2564
18 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ จำนวน 4 รายการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
19 ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
20 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ซอยยายนั่ง-ศูนย์หมู่บ้าน โดยวิธีคัดเลือก  16 กรกฎาคม 2564
21 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ซอยศิรินุพงศ์ โดยวิธีคัดเลือก  16 กรกฎาคม 2564
22 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ( ยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 200 ถุง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
23 ซื้อสารเคมีป้องกันและกำจัดยุงลาย และทรายอะเบท ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
24 ซื้อเทียนพรรษาพร้อมขาตั้ง จำนวน 4 ชุด ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
25 ซื้อชุดโต๊ะ-เก้าอี้ สำหรับเด็กอนุบาล ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาหลาง จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
26 จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถยนต์ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กจ 7102 ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ 001-57-0002 ตามวงรอบ พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
27 จ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา๒๕๖๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
28 จ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวมาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
29 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๗๐๐ ชุด ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
30 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บริเวณตลาดเขาหลาง โดยวิธีคัดเลือก  18  มิถุนายน  2564
31 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ซอยห้วยทรายขาว 3 โดยวิธีคัดเลือก  18  มิถุนายน  2564
32 จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-59-003 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
33 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์สำนักงาน หมายเลขครุภัณฑ์ ทล.480-59-00145 ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
34 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ช่วงเปิดภาคเรียน และ ปิดภาคเรียน ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
35 ซื้อจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม จำนวน 1 หลัง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวมาด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
36 ซื้อจัดซื้อแผ่นยางปูพื้นจิ๊กซอว์กันกระแทก จำนวน 4 แผ่น สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวมาด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
37 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารสำนักงาน อบต.ทุ่งหลวง  8  มิถุนายน  2564
38 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ช่วงเปิดภาคเรียน และ ปิดภาคเรียน ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง  7  มิถุนายน  2564
39 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น จำนวน 1 หลัง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
40 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
41 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
42 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
43 จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (หินผุ) ของหมู่ที่ 4 , หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
44 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข -7710 ชพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
45 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข -7710 ชพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
46 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข -7710 ชพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
47 ซื้อถังขยะ ขนาด 100 ลิตร พร้อมสกรีนโลโก้ อบต.ทุ่งหลวง จำนวน 50 ใบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2564
48 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8814 ชุมพร (เปลี่ยนยาง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
49 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
50 ซื้อเครื่องดื่มพร้อมวัสดุ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 10 - 16 เมษายน 2564 ประจำปี 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
51 จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (หินผุ) ของหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
52 จ้างเหมาบริการดูแลเวปไซต์ (ต่อสัญญา) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
53 จ้างโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
54 จ้างเหมาจัดทำป้ายจราจรทั้งป้ายเตือนและป้ายบังคับพร้อมติดตั้ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
55 จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
56 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
57 ซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค จำนวน 1 เครื่อง ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
58 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
59 จ้างโครงการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างตามทางร่วม ทางแยก หมู่ที่ 1- 9 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
60 จ้างจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 7710 ชพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
61 จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (หินผุ) ของหมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
62 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2564
63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุวรรณนิมิต-วัดโสม บ้านเขานาง หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งหลวง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 มกราคม 2564
64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุวรรณสันติ บ้านฝ่ายคลอง,บ้านเขานาง หมู่ที่ ๔,๖ ตำบลทุ่งหลวง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 มกราคม 2564
65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนเคียน-สามแยกวาสนา บ้านหัวมาด หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งหลวง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 มกราคม 2564
66 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอนามัย บ้านเขาหลาง, บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ ๒,๓ ตำบลทุ่งหลวง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 มกราคม 2564
68 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุวรรณสันติ บ้านฝ่ายคลอง,บ้านเขานาง หมู่ที่ ๔,๖ ตำบลทุ่งหลวง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีป  11 มกราคม 2564
69 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนเคียน-สามแยกวาสนา บ้านหัวมาด หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งหลวง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดร  11 มกราคม 2564
70 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุวรรณสันติ บ้านฝ่ายคลอง,บ้านเขานาง หมู่ที่ ๔,๖ ตำบลทุ่งหลวง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีป  11 มกราคม 2564
71 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุวรรณนิมิต-วัดโสม บ้านเขานาง หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งหลวง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราค  11 มกราคม 2564
72 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุวรรณนิมิต-วัดโสม บ้านเขานาง หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งหลวง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราค  11 มกราคม 2564
73 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนเคียน-สามแยกวาสนา บ้านหัวมาด หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งหลวง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดร  11 มกราคม 2564
74 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุวรรณสันติ บ้านฝ่ายคลอง,บ้านเขานาง หมู่ที่ ๔,๖ ตำบลทุ่งหลวง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีป  30 ธันวาคม 2563
75 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุวรรณนิมิต-วัดโสม บ้านเขานาง หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งหลวง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราค  30 ธันวาคม 2563
76 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนเคียน-สามแยกวาสนา บ้านหัวมาด หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งหลวง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดร  30 ธันวาคม 2563
77 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
78 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอนามัย บ้านเขาหลาง, บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ ๒,๓ ตำบลทุ่งหลวง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีป  28 ธันวาคม 2563
79 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอนามัย บ้านเขาหลาง, บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ ๒,๓ ตำบลทุ่งหลวง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีป  28 ธันวาคม 2563
80 ซื้อเครื่องดื่มพร้อมวัสดุและอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563- 4 มกราคม 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
81 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์และแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
82 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ทล 417-48-002 และ ทล. 417-59-003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
83 จ้างจ้างเหมาพาหนะพร้อมอาหารพร้อมอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อนำกลุ่มมวลชนเข้าร่วมงานเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และงานกาชาดจังหวัดชุมพร ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
84 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวมาด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
85 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ 2564 ภาคเรียนที่ 2/2563 ช่วงเปิดภาคเรียน และช่วงปิดภาคเรียน สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง  30 พฤศจิกายน 2563
86 ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ 2564 ภาคเรียนที่ 2/2563 ช่วงเปิดภาคเรียน และช่วงปิดภาคเรียน สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
87 จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
88 จ้างเหมาจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
89 จ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
90 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8814 ชุมพร ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2563
91 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอนามัย บ้านเขาหลาง, บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ ๒,๓ ตำบลทุ่งหลวง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร  11 ตุลาคม 2563
92 จ้างเหมาจัดทำเครื่องไทยธรรม,ผ้าไตร, พวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันอังคาร ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ศาลาคมอำเภอละแม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ตุลาคม 2563
93 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปลักคุ้ม กว้าง 5 เมตร ยาว 126 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
94 วัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการวิถีเศรษฐกิจพอเพียงเรียนรู้ผักสวนครัวรั้วกินได้ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาหลาง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร  16 กันยายน 2563
95 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
96 จ้างเหมาเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ จอภาพโปรเจคเตอร์ เก้าอี้พร้อมผ้าคลุม ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
97 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์ สำหรับ เครื่องพิมพ์ หมายเลข 480-62-0019) ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
98 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
99 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
100 จ้างจ้างเหมาจัดทำวิจัยเชิงสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
101 ซื้อทรายอะเบท จำนวน 4 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
102 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ทล.417-48-002 และ ทล. 417-59-003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
103 จ้างเหมาตรวจเช็คระยะตามวงรอบ ๑๐๐,๐๐๐ กม.เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ ของรถยนต์ส่วนกลางกองช่าง หมายเลขทะเบียน กจ-๗๑๐๒ ชุมพร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
104 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก สายห้วยทรายขาว - ช่องเอี่ยว หมู่ที่ 2,3,7,9 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งคาวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 สิงหาคม 2563
105 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก สายห้วยทรายขาว - ช่องเอี่ยว หมู่ที่ 2,3,7,9 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งคาวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 กรกฎาคม 2563
106 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก สายห้วยทรายขาว - ช่องเอี่ยว หมู่ที่ 2,3,7,9 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งคาวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 กรกฎาคม 2563
107 ซื้อหม้อแบตเตอรี่รถบรรทุกขยะ จำนวน ๒ ลูก หมายเลขทะเบียน 80-8814 ชุมพร ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
108 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ช่วงเปิดภาคเรียน ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
109 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ช่วงเปิดภาคเรียน ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง  24  มิถุนายน  2563
110 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ซอยอนามัย - สี่แยกตาทอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  มิถุนายน  2563
111 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ซอยอนามัย - สี่แยกตาทอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10  มิถุนายน  2563
112 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ซอยอนามัย - สี่แยกตาทอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10  มิถุนายน  2563
113 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ สายห้วยทรายขาวใต้-ศาลาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2563
114 ซื้อกรวยจราจรและท่อดูดน้ำตัวหนอน พร้อมวู้ดวาล์ว ขนาด 3 นิ้ว ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
115 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ เพื่อใช้ในสำนักงาน กองคลัง อบต.ทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
116 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายทาง ชพ.2021 วัดโสมศิริ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24,300 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 พฤษภาคม 2563
117 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 3 บ้านห้วยทรายขาว - หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งคาวัด - หมู่ที่ 7 บ้านช่องเอี่ยว (ห้วยทรายขาว-ช่องเอี่ยว) ตำบลทุ่งหลวง กว้าง 5 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 พฤษภาคม 2563
118 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
119 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 3 บ้านห้วยทรายขาว - หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งคาวัด - หมู่ที่ 7 บ้านช่องเอี่ยว (ห้วยทรายขาว-ช่องเอี่ยว) ตำบลทุ่งหลวง กว้าง 5 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เม  21 เมษายน 2563
120 วัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ ขนาด 100 ลิตร จำนวน 70 ใบ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร  21 เมษายน 2563
121 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายทาง ชพ.2021 วัดโสมศิริ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24,300 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 เมษายน 2563
122 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายทาง ชพ.2021 วัดโสมศิริ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24,300 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 เมษายน 2563
123 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 3 บ้านห้วยทรายขาว - หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งคาวัด - หมู่ที่ 7 บ้านช่องเอี่ยว (ห้วยทรายขาว-ช่องเอี่ยว) ตำบลทุ่งหลวง กว้าง 5 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เม  21 เมษายน 2563
124 จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-7710 ชุมพร ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
125 จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-7710 ชุมพร ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
126 จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-7710 ชุมพร ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
127 จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงรักษา รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บน 3738 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
128 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายซอยปลักคุ้ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 เมษายน 2563
129 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
130 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายทาง ชพ.2021 วัดโสมศิริ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24,300 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 เมษายน 2563
131 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 3 บ้านห้วยทรายขาว - หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งคาวัด - หมู่ที่ 7 บ้านช่องเอี่ยว (ห้วยทรายขาว-ช่องเอี่ยว) ตำบลทุ่งหลวง กว้าง 5 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เม  13 เมษายน 2563
132 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ซอยสุวรรณนิมิต (ยายเยาว์)- เขตหมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
133 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ซอยเขานาง 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
134 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายทาง ชพ.2021 วัดโสมศิริ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24,300 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 เมษายน 2563
135 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายซอยปลักคุ้ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 เมษายน 2563
136 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายซอยปลักคุ้ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 เมษายน 2563
137 ซื้อจัดซื้อเครื่องวัดอุณภูมิร่างกายอินฟาเรด และ เจลล้างมือ เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
138 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
139 จ้างเหมาติดอุปกรณ์สะท้อนแสง เพื่อใช้กับรถบรรทุกขยะและรถบรรทุกน้ำตามประกาศกรมการขนส่งทางบก ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
140 ซื้อวัสดุสิ่งของสำหรับทำหน้ากาก ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) สำหรับประชาชนทุกคนในพื้นที่ตำบลทุ่งหลวง หมู่ที่ 1 -9 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
141 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวมาด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
142 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
143 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ซอยสุวรรณสันติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 มีนาคม 2563
144 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ซอยสุวรรณสันติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 กุมภาพันธ์ 2563
145 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ซอยสุวรรณสันติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 กุมภาพันธ์ 2563
146 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ซอยหัวเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
147 จ้างโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบรางวี หมู่ที่ 1 ซอยทินวงศ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
148 จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-7710 ชพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
149 ซื้อกล้องถ่ายภาพ DSLR ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
150 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8814 ชุมพร ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
151 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 3 บ้านห้วยทรายขาว - หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งคาวัด - หมู่ที่ 7 บ้านช่องเอี่ยว (ห้วยทรายขาว-ช่องเอี่ยว) ตำบลทุ่งหลวง กว้าง 5 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำ  17 มกราคม 2563
152 ซื้อของที่ระลึก ตามโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
153 จ้างเหมาพาหนะไปศึกษาดูงาน ตามโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
154 ซื้อของที่ระลึก ตามโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
155 ซื้อของที่ระลึก ตามโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
156 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
157 ซื้อของขวัญของรางวัล ตามโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ในวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
158 เหมาเต็นท์ เก้าอี้และเครื่องขยายเสียง ตามโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓  2 มกราคม 2563
159 ซื้อเครื่องดื่มพร้อมวัสดุ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2562
160 จ้างเหมายานพาหนะ เพื่อนำกลุ่มมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการงานเทิดพระเกียรติสมเด็จในกรมหลวงชุมพร ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ธันวาคม 2562
161 จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๙-๐๐๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2562
162 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2562
163 จ้างโครงการต่อเติมหลังคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวมาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤศจิกายน 2562
164 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวมาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤศจิกายน 2562
165 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ทล.417-48-002 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2562
166 จ้างเหมาตรวจเช็คระยะ ๔๔๐,๐๐๐ กม. ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๗๗๑๐ ชุมพร ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2562
167 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ซอยสุวรรณสันติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 พฤศจิกายน 2562
168 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๖ ซอยสุวรรณนิมิต - วัดโสม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 พฤศจิกายน 2562
169 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ สายบ้านช่องเอี่ยว-ห้วยตาสิงห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 พฤศจิกายน 2562
170 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ 2563 ภาคเรียนที่ 2/2562 ช่วงเปิดภาคเรียน และช่วงปิดภาคเรียน สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2562
171 อาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ 2563 ภาคเรียนที่ 2/2562 ช่วงเปิดภาคเรียน และช่วงปิดภาคเรียน สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง  1 พฤศจิกายน 2562
172 จ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2562
173 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เขาเสร็จ-สุวรรณนิมิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2562
174 จ้างเหมาทำอาาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวมาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2562
175 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๖ ซอยสุวรรณนิมิต - วัดโสม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 ตุลาคม 2562
176 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ซอยสุวรรณสันติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 ตุลาคม 2562
177 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ สายบ้านช่องเอี่ยว-ห้วยตาสิงห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 ตุลาคม 2562
178 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ สายบ้านช่องเอี่ยว-ห้วยตาสิงห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 ตุลาคม 2562
179 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๖ ซอยสุวรรณนิมิต - วัดโสม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 ตุลาคม 2562
180 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ซอยสุวรรณสันติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 ตุลาคม 2562
181 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ สายบ้านช่องเอี่ยว-ห้วยตาสิงห์  15 ตุลาคม 2562
182 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ซอยอนามัย - สี่แยกตาทอด  7 ตุลาคม 2562
183 ซื้อสารเคมีป้องกันและกำจัดยุงลายและทรายอะเบท ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2562
184 ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ( ๓ - ๕ ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวมาด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาหลาง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2562
185 จ้างโครงการจ้างเหมาสำรวจและนำเข้าข้อมูลเพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2562
186 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บริเวณตลาดเขาหลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 กันยายน 2562
187 ซื้อโต๊ะหมู่บูชา ๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2562
188 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ ของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2562
189 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บริเวณตลาดเขาหลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 สิงหาคม 2562
190 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บริเวณตลาดเขาหลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 สิงหาคม 2562
191 จ้างโครงการติดตั้งรั้วรอบโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2562
192 จ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่สนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2562
193 จ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่ทางเท้าหน้าอาคารเรียน ที่ล้างมือ และหน้าห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2562
194 จ้างขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80- 8814 ชุมพร ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
195 จ้างจัดจ้างเครื่องขยายเสียงพร้อมไมโครโฟน ตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2562
196 จ้างเหมาจัดทำวิจัยเชิงสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2562
197 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
198 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆในการแข่งขันกีฬา จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาในโครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2562
199 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) เพื่อซ่อมแซมถนน ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2562
200 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-48-002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2562
201 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน ๑๐ รายการ ของ สำนักปลัดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2562
202 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2562
203 ซื้อถังขยะทั่วไป จำนวน ๓๐ ใบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
204 จ้างเหมาเครื่องขยายเสียงพร้อมไมโครโฟน ตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูล ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
205 จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก หมายเลขครุภัณฑ์ ทล.480-60-0016 ของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
206 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2562
207 ซื้อเทียนพรรษาพร้อมขาตั้ง จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2562
208 จ้างโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ 1 ซอยหัวเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2562
209 ซื้อสารเคมีดับเพลิง ตามโครงการฝึกอบรมทบทวนตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2562
210 ซื้อวัสดุสำนักงานของ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2562
211 จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2562
212 จ้างเหมาตัดเครื่องแบบชุดฝึกอบรม อปพร. ตามโครงการฝึกอบรมทบทวนตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2562
213 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2562
214 จ้างจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถยนต์ตามระยะ 80,000 กม. พร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กจ 7102 ชพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2562
215 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายห้วยทรายขาวใต้ - ศาลาหมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5  มิถุนายน  2562
216 จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวมาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2562
217 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ช่วงเปิดภาคเรียนและช่วงปิดภาคเรียน สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2562
218 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายห้วยทรายขาวใต้ - ศาลาหมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 พฤษภาคม 2562
219 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายห้วยทรายขาวใต้ - ศาลาหมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 พฤษภาคม 2562
220 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ช่วงเปิดภาคเรียนและช่วงปิดภาคเรียน สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง  21 พฤษภาคม 2562
221 จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ ขาวดำ- สี หมายเลขครุภัณฑ์ ทล .480-59-0014 ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2562
222 จ้างโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นหมู่ที่ 9 บ้านห้วยทรายขาวใต้ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2562
223 ซื้อของรางวัลสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่ร่วมกิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2562
224 ซื้อโต๊ะรับประทานอาหารเด็กนักเรียนพร้อมม้านั่งและโต๊ะนักเรียนสำหรับเด็กอนุบาล ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวมาด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2562
225 ซื้อวัสดุอปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชนตำบลทุ่งหลวง(การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ)ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2562
226 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายหัวล้อม-สี่แยกตาสม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 มีนาคม 2562
227 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ซอยยายนั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 มีนาคม 2562
228 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายห้าแยกบ่อโยก-ควนยายปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 มีนาคม 2562
229 จ้างเหมาติดตั้งอุปกกรณ์กันดูดและพาดสายแรงต่ำ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวมาด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาหลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2562