ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างเหมาจัดทำเครื่องไทยธรรม,ผ้าไตร, พวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันอังคาร ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ศาลาคมอำเภอละแม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ตุลาคม 2563
2 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปลักคุ้ม กว้าง 5 เมตร ยาว 126 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
3 วัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการวิถีเศรษฐกิจพอเพียงเรียนรู้ผักสวนครัวรั้วกินได้ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาหลาง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 16 กันยายน 2563
4 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
5 จ้างเหมาเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ จอภาพโปรเจคเตอร์ เก้าอี้พร้อมผ้าคลุม ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2563
6 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์ สำหรับ เครื่องพิมพ์ หมายเลข 480-62-0019) ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2563
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2563
8 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2563
9 จ้างจ้างเหมาจัดทำวิจัยเชิงสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563
10 ซื้อทรายอะเบท จำนวน 4 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2563
11 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ทล.417-48-002 และ ทล. 417-59-003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2563
12 จ้างเหมาตรวจเช็คระยะตามวงรอบ ๑๐๐,๐๐๐ กม.เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ ของรถยนต์ส่วนกลางกองช่าง หมายเลขทะเบียน กจ-๗๑๐๒ ชุมพร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก สายห้วยทรายขาว - ช่องเอี่ยว หมู่ที่ 2,3,7,9 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งคาวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 สิงหาคม 2563
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก สายห้วยทรายขาว - ช่องเอี่ยว หมู่ที่ 2,3,7,9 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งคาวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 กรกฎาคม 2563
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก สายห้วยทรายขาว - ช่องเอี่ยว หมู่ที่ 2,3,7,9 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งคาวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 กรกฎาคม 2563
16 ซื้อหม้อแบตเตอรี่รถบรรทุกขยะ จำนวน ๒ ลูก หมายเลขทะเบียน 80-8814 ชุมพร ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563
17 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ช่วงเปิดภาคเรียน ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
18 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ช่วงเปิดภาคเรียน ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง 24  มิถุนายน  2563
19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ซอยอนามัย - สี่แยกตาทอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22  มิถุนายน  2563
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ซอยอนามัย - สี่แยกตาทอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10  มิถุนายน  2563
21 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ซอยอนามัย - สี่แยกตาทอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10  มิถุนายน  2563
22 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ สายห้วยทรายขาวใต้-ศาลาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2563
23 ซื้อกรวยจราจรและท่อดูดน้ำตัวหนอน พร้อมวู้ดวาล์ว ขนาด 3 นิ้ว ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
24 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ เพื่อใช้ในสำนักงาน กองคลัง อบต.ทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 3 บ้านห้วยทรายขาว - หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งคาวัด - หมู่ที่ 7 บ้านช่องเอี่ยว (ห้วยทรายขาว-ช่องเอี่ยว) ตำบลทุ่งหลวง กว้าง 5 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 พฤษภาคม 2563
26 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายทาง ชพ.2021 วัดโสมศิริ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24,300 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 พฤษภาคม 2563
27 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
28 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายทาง ชพ.2021 วัดโสมศิริ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24,300 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 เมษายน 2563
29 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายทาง ชพ.2021 วัดโสมศิริ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24,300 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 เมษายน 2563
30 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 3 บ้านห้วยทรายขาว - หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งคาวัด - หมู่ที่ 7 บ้านช่องเอี่ยว (ห้วยทรายขาว-ช่องเอี่ยว) ตำบลทุ่งหลวง กว้าง 5 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เม 21 เมษายน 2563
31 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 3 บ้านห้วยทรายขาว - หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งคาวัด - หมู่ที่ 7 บ้านช่องเอี่ยว (ห้วยทรายขาว-ช่องเอี่ยว) ตำบลทุ่งหลวง กว้าง 5 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เม 21 เมษายน 2563
32 วัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ ขนาด 100 ลิตร จำนวน 70 ใบ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 21 เมษายน 2563
33 จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-7710 ชุมพร ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
34 จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-7710 ชุมพร ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
35 จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-7710 ชุมพร ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
36 จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงรักษา รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บน 3738 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 เมษายน 2563
37 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายซอยปลักคุ้ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 เมษายน 2563
38 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายทาง ชพ.2021 วัดโสมศิริ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24,300 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 เมษายน 2563
39 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ซอยเขานาง 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
40 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
41 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ซอยสุวรรณนิมิต (ยายเยาว์)- เขตหมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
42 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 3 บ้านห้วยทรายขาว - หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งคาวัด - หมู่ที่ 7 บ้านช่องเอี่ยว (ห้วยทรายขาว-ช่องเอี่ยว) ตำบลทุ่งหลวง กว้าง 5 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เม 13 เมษายน 2563
43 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายทาง ชพ.2021 วัดโสมศิริ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24,300 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 เมษายน 2563
44 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายซอยปลักคุ้ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 เมษายน 2563
45 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายซอยปลักคุ้ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 เมษายน 2563
46 ซื้อจัดซื้อเครื่องวัดอุณภูมิร่างกายอินฟาเรด และ เจลล้างมือ เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
47 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
48 จ้างเหมาติดอุปกรณ์สะท้อนแสง เพื่อใช้กับรถบรรทุกขยะและรถบรรทุกน้ำตามประกาศกรมการขนส่งทางบก ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
49 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวมาด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
50 ซื้อวัสดุสิ่งของสำหรับทำหน้ากาก ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) สำหรับประชาชนทุกคนในพื้นที่ตำบลทุ่งหลวง หมู่ที่ 1 -9 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
51 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
52 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ซอยสุวรรณสันติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 มีนาคม 2563
53 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ซอยสุวรรณสันติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 กุมภาพันธ์ 2563
54 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ซอยสุวรรณสันติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 กุมภาพันธ์ 2563
55 จ้างโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบรางวี หมู่ที่ 1 ซอยทินวงศ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
56 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ซอยหัวเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
57 จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-7710 ชพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2563
58 ซื้อกล้องถ่ายภาพ DSLR ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
59 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8814 ชุมพร ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
60 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 3 บ้านห้วยทรายขาว - หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งคาวัด - หมู่ที่ 7 บ้านช่องเอี่ยว (ห้วยทรายขาว-ช่องเอี่ยว) ตำบลทุ่งหลวง กว้าง 5 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำ 17 มกราคม 2563
61 ซื้อของที่ระลึก ตามโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2563
62 จ้างเหมาพาหนะไปศึกษาดูงาน ตามโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2563
63 ซื้อของที่ระลึก ตามโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563
64 ซื้อของที่ระลึก ตามโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563
65 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
66 ซื้อของขวัญของรางวัล ตามโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ในวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
67 เหมาเต็นท์ เก้าอี้และเครื่องขยายเสียง ตามโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ 2 มกราคม 2563
68 ซื้อเครื่องดื่มพร้อมวัสดุ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
69 จ้างเหมายานพาหนะ เพื่อนำกลุ่มมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการงานเทิดพระเกียรติสมเด็จในกรมหลวงชุมพร ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2562
70 จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๙-๐๐๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
71 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2562
72 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวมาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
73 จ้างโครงการต่อเติมหลังคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวมาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
74 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ทล.417-48-002 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2562
75 จ้างเหมาตรวจเช็คระยะ ๔๔๐,๐๐๐ กม. ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๗๗๑๐ ชุมพร ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2562
76 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๖ ซอยสุวรรณนิมิต - วัดโสม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 พฤศจิกายน 2562
77 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ สายบ้านช่องเอี่ยว-ห้วยตาสิงห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 พฤศจิกายน 2562
78 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ซอยสุวรรณสันติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 พฤศจิกายน 2562
79 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ 2563 ภาคเรียนที่ 2/2562 ช่วงเปิดภาคเรียน และช่วงปิดภาคเรียน สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
80 อาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ 2563 ภาคเรียนที่ 2/2562 ช่วงเปิดภาคเรียน และช่วงปิดภาคเรียน สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง 1 พฤศจิกายน 2562
81 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เขาเสร็จ-สุวรรณนิมิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
82 จ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
83 จ้างเหมาทำอาาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวมาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
84 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ สายบ้านช่องเอี่ยว-ห้วยตาสิงห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ตุลาคม 2562
85 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ซอยสุวรรณสันติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ตุลาคม 2562
86 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๖ ซอยสุวรรณนิมิต - วัดโสม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ตุลาคม 2562
87 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ซอยสุวรรณสันติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ตุลาคม 2562
88 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๖ ซอยสุวรรณนิมิต - วัดโสม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ตุลาคม 2562
89 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ สายบ้านช่องเอี่ยว-ห้วยตาสิงห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ตุลาคม 2562
90 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ สายบ้านช่องเอี่ยว-ห้วยตาสิงห์ 15 ตุลาคม 2562
91 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ซอยอนามัย - สี่แยกตาทอด 7 ตุลาคม 2562
92 ซื้อสารเคมีป้องกันและกำจัดยุงลายและทรายอะเบท ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
93 จ้างโครงการจ้างเหมาสำรวจและนำเข้าข้อมูลเพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
94 ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ( ๓ - ๕ ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวมาด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาหลาง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
95 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บริเวณตลาดเขาหลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 กันยายน 2562
96 ซื้อโต๊ะหมู่บูชา ๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
97 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ ของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
98 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บริเวณตลาดเขาหลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 สิงหาคม 2562
99 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บริเวณตลาดเขาหลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 สิงหาคม 2562
100 จ้างโครงการติดตั้งรั้วรอบโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
101 จ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่ทางเท้าหน้าอาคารเรียน ที่ล้างมือ และหน้าห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
102 จ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่สนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
103 จ้างขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80- 8814 ชุมพร ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
104 จ้างจัดจ้างเครื่องขยายเสียงพร้อมไมโครโฟน ตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
105 จ้างเหมาจัดทำวิจัยเชิงสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
106 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
107 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆในการแข่งขันกีฬา จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาในโครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
108 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) เพื่อซ่อมแซมถนน ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
109 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-48-002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กรกฎาคม 2562
110 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน ๑๐ รายการ ของ สำนักปลัดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
111 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
112 ซื้อถังขยะทั่วไป จำนวน ๓๐ ใบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
113 จ้างเหมาเครื่องขยายเสียงพร้อมไมโครโฟน ตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูล ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
114 จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก หมายเลขครุภัณฑ์ ทล.480-60-0016 ของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
115 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2562
116 จ้างโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ 1 ซอยหัวเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
117 ซื้อเทียนพรรษาพร้อมขาตั้ง จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
118 ซื้อสารเคมีดับเพลิง ตามโครงการฝึกอบรมทบทวนตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กรกฎาคม 2562
119 ซื้อวัสดุสำนักงานของ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2562
120 จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
121 จ้างเหมาตัดเครื่องแบบชุดฝึกอบรม อปพร. ตามโครงการฝึกอบรมทบทวนตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
122 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
123 จ้างจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถยนต์ตามระยะ 80,000 กม. พร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กจ 7102 ชพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14  มิถุนายน  2562
124 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายห้วยทรายขาวใต้ - ศาลาหมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5  มิถุนายน  2562
125 จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวมาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
126 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายห้วยทรายขาวใต้ - ศาลาหมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พฤษภาคม 2562
127 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายห้วยทรายขาวใต้ - ศาลาหมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พฤษภาคม 2562
128 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ช่วงเปิดภาคเรียนและช่วงปิดภาคเรียน สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
129 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ช่วงเปิดภาคเรียนและช่วงปิดภาคเรียน สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง 21 พฤษภาคม 2562
130 จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ ขาวดำ- สี หมายเลขครุภัณฑ์ ทล .480-59-0014 ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2562
131 จ้างโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นหมู่ที่ 9 บ้านห้วยทรายขาวใต้ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2562
132 ซื้อของรางวัลสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่ร่วมกิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2562
133 ซื้อโต๊ะรับประทานอาหารเด็กนักเรียนพร้อมม้านั่งและโต๊ะนักเรียนสำหรับเด็กอนุบาล ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวมาด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
134 ซื้อวัสดุอปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชนตำบลทุ่งหลวง(การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ)ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562
135 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายหัวล้อม-สี่แยกตาสม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 มีนาคม 2562
136 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ซอยยายนั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 มีนาคม 2562
137 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายห้าแยกบ่อโยก-ควนยายปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 มีนาคม 2562
138 จ้างเหมาติดตั้งอุปกกรณ์กันดูดและพาดสายแรงต่ำ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวมาด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาหลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2562