ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ไฟฟ้าส่องสว่าง สปอร์ตไลท์ส่องป้ายคะแนน และเครื่องปั่นไฟ สำหรับสถานที่หน่วยเลือกตั้งและศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
2 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
3 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สำหรับโรงเรียน จำนวน 4 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์ ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
4 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับเป็นสถานที่อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
5 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อใช้ประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
6 ซื้อทรายกรองและถ่านแอนทราไซต์ เพื่อใช้ในกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
7 จ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย เป็นเวลา 5 วัน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
8 จ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเวลา 5 วัน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
9 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 17 ชุด และใช้สำหรับสาธิตในวันอบรม จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2564
10 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2564
11 จ้างทำป้ายคัทเอ้าท์แสดงผลการนับคะแนนผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2564
12 จ้างจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง จำนวน 2,200 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2564
13 ซื้อสารส้มก้อน ชนิดก้อนใส ขนาดบรรจุ 30 กิโลกรัม จำนวน 100 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2564
14 ซื้อหีบบัตรเลือกตั้ง จำนวน 34 ใบ และคูหาเลือกตั้ง จำนวน 68 คูหา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2564
15 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
16 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ป้ายประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และคู่มือประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
17 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับการเลือกตั้ง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2564
18 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับการเลือกตั้ง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2564
19 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง จำนวน 17 ป้าย และเอกสารคู่มือเกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2564
20 ซื้ออุปกรณ์ในการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ชุดตรวจ ATK) จำนวน 700 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
21 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าของกิจการประปา หมู่ที่ 4 จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
22 ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค สำหรับจัดถุงยังชีพเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
23 จ้างสำรวจประชากรสุนัขและแมว พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลในระบบ Rabies One Data ตามจำนวนสุนัขและแมว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
24 จ้างต่ออายุเว็ปไซต์และพื้นที่บนอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
25 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
26 จ้างเหมาโครงการปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านในกริม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
27 ซื้อสารส้ม ขนาดบรรจุ 30 กิโลกรัม จำนวน 50 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
28 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 17 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
29 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 700 ถุง และน้ำยางมะตอย CRS-2 จำนวน 150 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
30 ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค สำหรับจัดถุงยังชีพเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
31 ซื้อถุงยังชีพ (ไข่ไก่) จำนวน 50 แผง เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
32 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
33 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแหลมปาย-ทอนจันทร์ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
34 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
35 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหาดสำราญ ภาคเรียนที่ 1/2564 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
36 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับโรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ (เพิ่มเติม) ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
37 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนประชาบุษยวิทย์ ภาคเรียนที่ 1/2564 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
38 ซื้อสเปรย์แอลกอฮอล์ 75% ขนาด 50 ml. จำนวน 300 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
39 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
40 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางลูกรัง สายแหลมปาย-ทอนจันทร์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
41 จ้างเหมาโครงการปรับปรุง ซ่อมแซมคอสะพานบ้านแหลมปาย หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
42 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในกริม  20 สิงหาคม 2564
43 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันการสัมผัสเชื้อโรคของผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
44 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวที่ชุมขน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
45 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันติสุข 2 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
46 ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค สำหรับจัดถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีความเสี่ยงสูงจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
47 ซื้อสารส้ม ชนิดก้อนใส ขนาดบรรจุ 30 กิโลกรัม จำนวน 50 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
48 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
49 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
50 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังดินสอ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
51 ซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
52 ซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อนทึบ จำนวน 4 หลัง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
53 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าของกิจการประปา หมู่ที่ 4 และ 5 จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
54 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 19 ชุด เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีความเสี่ยงสูงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 19 ครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
55 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
56 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพรรณราย หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
57 ซื้อเก้าอี้ทำงาน (กองช่าง) จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
58 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหาดสำราญ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
59 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับโรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
60 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับโรงเรียนบ้านในกริมและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
61 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับโรงเรียนบ้านสวนจันทน์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
62 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับโรงเรียนประชาบุษยวิทย์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
63 ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 1359 ชุมพร จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
64 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดินหม้อ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
65 จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านในกริม ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
66 จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านสวนจันทน์ ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
67 จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนประชาบุษยวิทย์ ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
68 จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหาดสำราญ ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
69 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุโขทัย หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
70 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
71 ซื้อนมกล่อง ยู เอช ที จำนวน 11,050 กล่อง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 สำหรับโรงเรียน จำนวน 4 โรง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
72 ซื้อยางรถยนต์ เพื่อใช้กับรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บบ 2463 ชุมพร จำนวน 6 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
73 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บบ 2463 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
74 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
75 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
76 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
77 ซื้อสารส้มก้อน ชนิดก้อนใส ขนาดบรรจุ 30 กิโลกรัม จำนวน 30 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
78 ซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 960 ชุด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
79 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 700 ถุง และน้ำยางมะตอย CRS-2 จำนวน 150 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
80 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแหลมปาย-ทอนจันทร์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
81 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
82 ซื้ออาหารเสริม (นม) ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ คนละ 24 กล่อง สำหรับโรงเรียน จำนวน 4 โรงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 เมษายน 2564
83 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
84 จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บบ 2463 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
85 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
86 ซื้อสารส้ม จำนวน 50 กระสอบ และคลอรีนน้ำ จำนวน 5 ถัง เพื่อใช้ในกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
87 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 8 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
88 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
89 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในหงาว-ท่าแพ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
90 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยช่องค้อ-ห้วยทรายขาว หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
91 ซื้อแบบพิมพ์ (ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา ใบกำกับภาษี) แบบต่อเนื่อง จำนวน 12,000 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
92 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 5 จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
93 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 9 13 จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
94 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 10 จำนวน 8 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
95 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 13 จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
96 จ้างเหมาโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 และ 10 จำนวน 6 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
97 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 9 12 จำนวน 7 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
98 จ้างเหมาโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6,7,9,12 จำนวน 9 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
99 จ้างเหมาเช่าห้องสุขา และทำความสะอาดสถานที่ ตามโครงการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
100 ซื้อน้ำดื่ม ขนาด 350 มิลลิลิตร จำนวน 900 โหล ตามโครงการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
101 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนประชาบุษยวิทย์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
102 จ้างเหมาบริการเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และไฟฟ้าส่องสว่าง ตามโครงการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
103 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านสวนจันทน์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
104 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างอนามัยเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
105 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวตะเคียน-ในกริม หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
106 จ้างเหมารถโดยสาร ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ศึกษาดูงานกิจกรรมงานเทิดพระเกียรติฯ หมายเลขทะเบียน 10-0384 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
107 จ้างเหมารถโดยสารตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ศึกษาดูงานกิจกรรมงานเทิดพระเกียรติฯ หมายเลขทะเบียน 30-0315 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
108 จ้างทำอาหารและเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ศึกษาดูงานกิจกรรมงานเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
109 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
110 ซื้อวัสดุสำนังาน จำนวน 15 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2563
111 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 5 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2563
112 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
113 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านในกริมและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
114 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านสวนจันทน์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
115 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
116 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนประชาบุษยวิทย์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
117 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหาดสำราญ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
118 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2563
119 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
120 สารส้มและคลอรีน เพื่อใช้ในกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย  12 พฤศจิกายน 2563
121 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 700 ถุง และน้ำยางมะตอย CRS-2 จำนวน 150 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
122 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 4 รายการ เพื่อไว้ใช้ในกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2563
123 ซื้อสารส้มก้อน ชนิดก้อนใส ขนาดบรรจุ 30 กิโลกรัม จำนวน 40 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
124 จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ หย.416-49-040 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
125 จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
126 จ้างเหมาต่ออายุเว็ปไซต์และพื้นที่บนอินเตอร์เน็ต อบต.หาดยาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
127 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องค้อ-ห้วยทรายขาว หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
128 ซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมปั๊มหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า 3 เฟส จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
129 จ้างซ่อมแซมรถตู้ หมายเลขทะเบียน กข 1623 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
130 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าของกิจการประปา หมู่ที่ 4 จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
131 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
132 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวตะเคียน-ในกริม หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
133 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 17 รายการ เพื่อไว้ใช้ในงานกิจการประปาของ อบต.หาดยาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
134 ซื้อสารส้มและคลอรีนน้ำ เพื่อใช้ในกิจการประปาหมู่บ้านของ อบต.หาดยาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
135 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
136 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแหลมปาย-ทอนจันทร์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
137 จ้างเหมาโครงการขุดทางน้ำลงสระสาธารณะป่าช้าดอนมะนาว หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
138 จ้างอัดถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้งขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 15 ถัง ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
139 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
140 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแสงจันทร์ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
141 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 2 รายการ เพื่อไว้ใช้ในกิจการประปาของ อบต.หาดยาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
142 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามไทย หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
143 จ้างเหมาโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินสำรวจภาคสนาม องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
144 จ้างเหมาประชาชนในพื้นที่ตำบลหาดยาย ปฏิบัติงานผู้ดูแลเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
145 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 700 ถุง และน้ำยางมะตอย CRS-2 จำนวน 150 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
146 จ้างถ่ายเอกสารขาว-ดำ พร้อมเข้าเล่ม ตามโครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยประกอบอาหาร ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2563
147 ซื้อสารส้มก้อน ชนิดก้อนใส ขนาดบรรจุ 30 กิโลกรัม จำนวน 50 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2563
148 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม (ชุดหมวกผ้ากันเปื้อน) ตามโครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยประกอบอาหาร ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2563
149 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ของกิจการประปา จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
150 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำหรับโรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
151 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำหรับโรงเรียนบ้านในกริมและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
152 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำหรับโรงเรียนบ้านสวนจันทน์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
153 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำหรับโรงเรียนประชาบุษยวิทย์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
154 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหาดสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
155 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
156 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเชี่ยวย่าหมู 3 หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
157 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
158 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
159 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
160 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
161 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ  11  มิถุนายน  2563
162 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
163 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
164 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพรรณราย หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
165 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
166 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 700 ถุง และน้ำยางมะตอย CRS-2 จำนวน 150 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
167 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (18 พ.ค.63-30 มิ.ย.63) จำนวน 31 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
168 ซื้อน้ำยาเคมีพ่นยุง จำนวน 6 ขวด และทรายอะเบท จำนวน 4 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
169 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 1359 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2563
170 จ้างเหมารถขุดดิน (แบคโฮ) ฝังกลบขยะ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เขตปลอดขยะ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
171 ซื้อกรวยจราจร จำนวน 30 อัน และแผงกั้นจราจร จำนวน 20 แผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
172 ซื้อสารส้ม ชนิดก้อนใส ขนาดบรรจุ 30 กิโลกรัม จำนวน 30 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
173 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวตะเคียน-ในกริม หมู่ที่ 5,7,8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 เมษายน 2563
174 จ้างเหมาโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
175 ซื้อกรวยจราจรและแผงกั้นจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
176 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในหงาว-ท่าแพ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 เมษายน 2563
177 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าของกิจการประปา หมู่ที่ 4 จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
178 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวตะเคียน-ในกริม หมู่ที่ 5,7,8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 เมษายน 2563
179 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวตะเคียน-ในกริม หมู่ที่ 5,7,8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 เมษายน 2563
180 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
181 ซื้อวัสดุในการฝึกอบรมภาคปฏิบัติในการจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
182 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
183 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในหงาว-ท่าแพ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 มีนาคม 2563
184 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในหงาว-ท่าแพ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 มีนาคม 2563
185 ซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 2,551 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
186 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแหลมปาย-ทอนจันทร์ หมูที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
187 ซื้อวัสดุในการฝึกอบรมภาคปฏิบัติในการจัดทำหน้ากากอนามัยป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
188 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
189 จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหาดสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
190 ซื้อปั๊มน้ำอัตโนมัติ เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
191 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
192 ซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยแบบใช้ไฟฟ้า ULV จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
193 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
194 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
195 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
196 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
197 ซื้อคลอรีน เพื่อไว้ใช้ในกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
198 จ้างเหมาประดับตกแต่งดอกไม้และวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดสถานที่ในการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
199 จ้างเหมาโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3, 7, 10 จำนวน 10 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
200 จ้างเหมาโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 11 จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2563
201 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2563
202 จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บม 8642 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2563
203 จ้างเหมาโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4, 8, 12 จำนวน 5 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2563
204 จ้างเหมาโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 8, 12, 13 จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
205 จ้างเหมาโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายในหงาว-ท่าแพ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2563
206 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2563
207 จ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยช่องค้อ-ห้วยทรายขาว หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2563
208 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวตะเคียน-ในกริม หมู่ที่ 5,7  14 มกราคม 2563
209 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในหงาว-ท่าแพ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
210 จ้างเหมาบริการเช่าเวที เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ เพื่อใช้ในโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
211 ซื้อของที่ระลึก ของรางวัล ให้แก่ผู้แสดงบนเวทีและผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
212 จ้างเหมาจัดทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
213 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
214 จ้างเหมารถโดยสาร ไม่ประจำทาง ไม่ปรับอากาศ ขนาดจำนวนไม่ต่ำกว่า 45 ที่นั่ง หมายเลขทะเบียน 30 1381 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน เดินทางจากองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ถึงศาลากลางจังหวัดชุมพร จำนวน 1 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2562
215 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ไม่ปรับอากาศ ขนาดจำนวนไม่ต่ำกว่า ๕๐ ที่นั่ง หมายเลขทะเบียน 30 0104 ระนอง จำนวน ๑ คัน เดินทางไป-กลับ จากองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ถึงศาลากลางจังหวัดชุมพร จำนวน 1 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2562
216 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ไม่ปรับอากาศ ขนาดจำนวนไม่ต่ำกว่า 43 ที่นั่ง หมายเลขทะเบียน 30 0705 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน เดินทางไป-กลับ จากองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ถึงศาลากลางจังหวัดชุมพร จำนวน 1 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2562
217 จ้างเหมาเตรียมสนามแข่งขัน จุดบรรยาย/พากย์การแข่งขัน พร้อมติดตั้งเต็นท์ จำนวน 1 หลัง โครงการงานประเพณีแข่งแพพื้นบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2562
218 จ้างเหมาอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม โครงการงานประเพณีแข่งแพพื้นบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2562
219 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2562
220 จ้างเหมาเช่าแพปล่อยและแพตัดสิน โครงการงานประเพณีแข่งแพพื้นบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2562
221 จ้างเหมาปรับพื้นที่สนามแข่งขันบริเวณด้านข้างและวางกระสอบทรายสำหรับกักน้ำ โครงการงานประเพณีแข่งแพพื้นบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2562
222 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าของกิจการประปา หมู่ที่ 3 จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤศจิกายน 2562
223 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 700 ถุง และน้ำยางมะตอย CRS-2 จำนวน 150 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤศจิกายน 2562
224 ซื้อสารส้ม ชนิดก้อนใส ขนาดบรรจุ 30 กิโลกรัม จำนวน 50 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2562
225 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2562
226 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2562
227 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2562
228 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านในกริมและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2562
229 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหาดสำราญ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2562
230 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนประชาบุษยวิทย์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2562
231 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านสวนจันทน์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2562
232 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2562
233 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าของกิจการประปา จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2562
234 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2562
235 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
236 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
237 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 1359 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
238 ซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
239 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 700 ถุง และน้ำยางมะตอย CRS-2 จำนวน 150 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2562
240 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2562
241 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกอกำ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2562
242 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าของกิจการประปา จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2562
243 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามไทย หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
244 ซื้อสารส้ม ขนาดบรรจุ 30 กิโลกรัม จำนวน 50 กระสอบ เพื่อใช้ในกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2562
245 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บบ 2463 ชุมพร จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
246 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองส่งน้ำ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2562
247 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
248 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าของกิจการประปา จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2562
249 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายในหงาว-ท่าแพ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2562
250 ซื้ออุปกรณ์กีฬา เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ เยาวชนและประชาชน จังหวัดชุมพร ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2562
251 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร จำนวน 6 รายการ ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2562
252 ซื้อคลอรีนน้ำ จำนวน 100 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2562
253 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร จำนวน 36 รายการ ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2562
254 จ้างซ่อมแซม ตรวจเช็คสภาพและล้างเครื่องปรับอากาศ ของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย จำนวน 8 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2562
255 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าของกิจการประปา จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2562
256 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในงานกิจการประปาของ อบต.หาดยาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2562
257 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเพิ่มความรู้พร้อมฝึกอาชีพ อบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2562
258 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2562
259 ซื้อถังขยะแยกประเภท ขนาด 120 ลิตร พร้อมฝาปิด จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2562
260 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2562
261 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2562
262 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2562
263 จ้างทำป้ายชี้ทางเข้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย จำนวน 1 ป้าย พร้อมติดตั้งบริเวณถนนสี่่แยกสายเอเชีย 41 จุดสี่แยกหลังสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2562
264 ซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2562
265 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
266 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 30 รายการ เพื่อใช้ในงานกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
267 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 700 ถุง และน้ำยางมะตอย CRS-2 จำนวน 150 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2562
268 ซื้อนมสดพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับโรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2562
269 จ้างเหมาบริการจัดสถานที่ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลหาดยาย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2562
270 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
271 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุดสาคร หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2562
272 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2562
273 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลหาดยาย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2562
274 จ้างเหมาบริการจัดสถานที่ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลหาดยาย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2562
275 จ้างเหมารถโดยสาร จำนวน 1 คัน เพื่อรับ-ส่ง ประชาชนไปร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ศาลากลางจังหวัดชุมพร จำนวน 1 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2562
276 จ้างเหมารถโดยสาร จำนวน 1 คัน เพื่อรับ-ส่ง ประชาชนไปร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2562
277 ซื้อน้ำแข็งและน้ำดื่ม ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลหาดยาย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2562
278 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2562
279 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดทำสนามกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลหาดยาย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2562
280 จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลหาดยาย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2562
281 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการฯพร้อมกรอบไม้ จำนวน 6 แผ่น และป้ายไวนิลโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2562
282 ซื้อถ้วยรางวัล ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลหาดยาย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2562
283 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในหงาว-ท่าแพ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2562
284 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ฝึกซ้อม ในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2562
285 จ้างซ่อมแซมประตูน้ำประปา หมู่ที่ 4 ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2562
286 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ประปาหมู่ที่ 3,4,5,6 จำนวน 6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2562
287 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ถนนสายหาดยาย-ดอนนน หมู่ที่ 3 ไปหมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2562
288 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องค้อ-ห้วยทรายขาว หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2562
289 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมู่ 4-6-11 หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
290 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 เมษายน 2562
291 จ้างเหมาโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยดินหม้อ-แยก 1 หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2562
292 จ้างเหมาโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยห้วยเคียน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2562
293 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2562
294 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวตะเคียน-ในกริม หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2562
295 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2562