ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายประชาร่วมใจ ม.10  28 กันยายน 2564
2 ซื้อจัดซื้อวัสดุในการจัดทำถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2564
3 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเกษมราษฏร์ (ช่วง 3) ม.8 โดยวิธีคัดเลือก  20 กันยายน 2564
4 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเกษมราษฏร์ (ช่วง 2 ) ม.8 โดยวิธีคัดเลือก  20 กันยายน 2564
5 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเกษมราษฏร์ (ช่วง 1) ม.8 โดยวิธีคัดเลือก  20 กันยายน 2564
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
7 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
9 จ้างซ่อมเปลี่ยนหลอดไฟฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
10 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเกษมราษฏร์ (ช่วง 3) ม.8  7 กันยายน 2564
11 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาแก้ว ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
12 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๒ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
13 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายด่านสิงขร ซอย 1 ม.5 โดยวิธีคัดเลือก  6 กันยายน 2564
14 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน สนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
16 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
17 ซื้อวัสดุก่อสร้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
18 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
19 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
20 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายทุ่งดอนตาล-หลังเขา ม.6  23 สิงหาคม 2564
21 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายด่านสิงขร ซอย 1 ม.5  23 สิงหาคม 2564
22 ซื้อจัดซื้อวัสดุในการจัดทำถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
23 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
24 ซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยแบบไฟฟ้าพร้อมผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
25 ซื้อวัสดุที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งศูนย์พักคอยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
26 ซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
27 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2564
28 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2564 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
29 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
30 จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในศพด.บ้านไทรลอด ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
31 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1 ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2564
32 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1 ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
33 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายเกษมราษฏร์ ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
34 จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายพรหมบังเกิด(ช่วงที่ 2 ) ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
35 จ้างซ่อมสร้างถนนคสล.สายนาปะท่า ม.11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
36 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของศพด.บ้านไทรลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
37 ซื้อวัสดุในการจัดทำถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
38 ซื้อวัสดุในการจัดทำถุงยังชีพ จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
39 จ้างเหมาจัดหาอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
40 ซื้อของรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
41 จ้างจัดหาเช่าบริการวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
42 ซื้ออาหารเสริม(นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 เมษายน 2564
43 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 เมษายน 2564
44 จ้างจัดหาเช่าบริการวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
45 ซื้อของรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
46 จ้างเหมาจัดหาอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
47 ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ในการฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
48 จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ ในพื้นที่ตำบลนากระตาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
49 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
50 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2564
51 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
52 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำดี ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหอระฆัง ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
53 จ้างต่ออายุและดูแลเว็ปไซต์ของอบต.นากระตาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
54 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.47018 สายซังสีใหม่ ม.8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 กุมภาพันธ์ 2564
55 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
56 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
57 จ้างจัดทำตู้ไม้เก็บเอกสารแบบติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
58 ซื้อวัสดุสำนักงานของศพด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
59 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศพด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
60 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.47036 สายสมเด็จย่า ม.4.6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 กุมภาพันธ์ 2564
62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.47035 สายดอนเจริญพร ม.7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 กุมภาพันธ์ 2564
63 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายราษฎร์มณี ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
64 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายดอนไทรงาม ม.1,10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
65 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายดอนสะท้อน-ควนมณี ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
66 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายน้อยช้องพัฒนา ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
67 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายนาตีนเขา ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
68 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายนาพ้อ ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
69 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายรัฐสงเคราะห์ ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
70 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายหลังเขา ม.7,8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
71 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายราษฏร์ภักดี ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
72 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายเขาน้อย ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
73 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายสมใจนึก ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
74 จ้างวางท่อระบายน้ำคสล.เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังที่นาและที่สวน ถนนสายดอนเจริญพร ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
75 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายปทุมพันธ์ ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
76 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายเสรีราษฏร์ ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
77 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.47036 สายสมเด็จย่า ม.4.6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 มกราคม 2564
78 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
79 ซื้อวัสดุสำนักงาน สนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
80 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.47036 สายสมเด็จย่า ม.4.6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 มกราคม 2564
81 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
82 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
83 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
84 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.47035 สายดอนเจริญพร ม.7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 มกราคม 2564
85 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.47035 สายดอนเจริญพร ม.7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 มกราคม 2564
86 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
87 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
88 จ้างตรวจเช็คระยะและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กข 7019 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
89 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.47018 สายซังสีใหม่ ม.8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 มกราคม 2564
90 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.47018 สายซังสีใหม่ ม.8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 มกราคม 2564
91 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
92 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
93 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
94 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
95 ซื้อวัสดุใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
96 จ้างทำสื่อสิ่งพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
97 จ้างจัดดอกไม้และจัดสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
98 จ้างจ้างจัดหาเช่าบริการวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
99 จ้างทำป้ายจิตอาสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
100 จ้างจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
101 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
102 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.47018 สายซังสีใหม่ ม.8  13 พฤศจิกายน 2563
103 จ้างจัดหาเช่าบริการวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
104 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
105 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายใหม่ดอนสะท้อน ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
106 ซื้อสารส้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
107 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
108 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
109 จ้างจัดหาวัสดุทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
110 ซื้อโซฟา จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
111 โต๊ะหมู่บูชา  9 กันยายน 2563
112 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหลังเขา ม.7,8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 กันยายน 2563
113 ซื้อวัสดุสำนักงาน สนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
114 จ้างซ่อมแซมถนนคสล.สายนาพ้อ ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
115 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายดอนสะท้อน - ควนมณี ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
116 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายไทรลอด-ต้นสมอ ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
117 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
118 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหลังเขา ม.7,8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 สิงหาคม 2563
119 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหลังเขา ม.7,8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 สิงหาคม 2563
120 ซื้อชุดกีฬานักฟุตบอล จำนวน 18 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
121 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
122 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2563
123 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะที่ทำการอบต.นากระตาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 กรกฎาคม 2563
124 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของศพด.บ้านไทรลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
125 จ้างซ่อมเปลี่ยแบตเตอรี่ รถบรรทุกน้ำ บต 9782 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
126 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะที่ทำการอบต.นากระตาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 กรกฎาคม 2563
127 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะที่ทำการอบต.นากระตาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 กรกฎาคม 2563
128 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
129 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  9  มิถุนายน  2563
130 ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
131 จ้างเหมาสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  มิถุนายน  2563
132 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะที่ทำการอบต.นากระตาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2  มิถุนายน  2563
133 จ้างจัดหาการตกแต่งจัดสถานที่ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2563
134 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
135 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๒ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
136 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะที่ทำการอบต.นากระตาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤษภาคม 2563
137 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะที่ทำการอบต.นากระตาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤษภาคม 2563
138 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายนาปะท่า - หาดคู ม.11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
139 จ้างบริการตรวจเช็คซ่อม เครื่องถ่ายเอกสาร รหัส 417/62/004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
140 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายเกษมราษฏร์ ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
141 ซื้อชุดอุปกรณ์ห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศDLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
142 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายราษฏร์ภักดี ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
143 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายศรีอุดมราษฏร์ ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
144 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน จำนวน 32 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
145 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายซังพลู ม.10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 พฤษภาคม 2563
146 จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายพรหมบังเกิด ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
147 โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะที่ทำการอบต.นากระตาม  7 พฤษภาคม 2563
148 ซื้อวัสดุในการจัดทำถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
149 ซื้อวัสดุในการจัดทำถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
150 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองแซะ-นาดอน ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
151 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายอินจันทร์ ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
152 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายแม่ริม ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
153 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายดอนเจริญพร ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
154 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายซังพลู ม.10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 เมษายน 2563
155 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายซังพลู ม.10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 เมษายน 2563
156 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองกลัด ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
157 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
158 จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายราษฎร์มณี ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
159 ซื้อหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
160 ซื้อวัสดุสำนักงานสนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
161 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายประยูรสงเคราะห์ ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
162 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายราษฏร์มณี ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
163 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายใหม่ดอนสะท้อน ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
164 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายเขาน้อย ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
165 จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนปลึง ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
166 จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
167 จ้างจัดทำป้ายแผ่นพับฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
168 จ้างเหมาจัดหาอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
169 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำโครงการอบรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
170 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคดรน่า(COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
171 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
172 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
173 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเพชรเกษม-ควนมณี ม.5,6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 มีนาคม 2563
174 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
175 จ้างต่ออายุและดูแลเว็บไซต์อบต.นากระตาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
176 ซื้อวัสดุสำนักงาน สนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
177 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
178 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเพชรเกษม-ควนมณี ม.5,6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 กุมภาพันธ์ 2563
179 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเพชรเกษม-ควนมณี ม.5,6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 กุมภาพันธ์ 2563
180 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
181 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
182 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเพชรเกษม-ควนมณี ม.5,6  3 กุมภาพันธ์ 2563
183 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเพชรเกษม-ควนมณี ม.6,7  30 มกราคม 2563
184 จ้างจัดหาวัสดุตกแต่งบริเวณงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
185 จ้างจัดหาเช่า บริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
186 จ้างจัดหาอาหารพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 1มื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
187 จ้างจัดหาเครื่องเล่นกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
188 ซื้อถังดับเพลิงเคมีแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2562
189 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายประชาร่วมใจ ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2562
190 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลังเขา-ควนมณี ม.6,7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2562
191 จ้างจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 6 มื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2562
192 จ้างจัดหาอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 7 มื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2562
193 ซื้อถังดับเพลิงเคมีแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2562
194 ซื้อถังดับเพลิงเคมีแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2562
195 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายรัฐสงเคราะห์ ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2562
196 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายดอนไทรงาม ม.1,10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2562
197 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายน้อยช้องพัฒนา ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2562
198 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายนาตีนเขา ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2562
199 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายเพิ่มทรัพย์ ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2562
200 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายสมเด็จย่า ม.4,6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2562
201 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายดอนเจริญพร ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2562
202 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายประทุมพันธ์ ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2562
203 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สนป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2562
204 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การประกาศใช้พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2562
205 ซื้อสารส้ม ชนิดขุ่นก้อน จำนวน ๒,๐๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2562
206 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 7019 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2562
207 จ้างจัดหาเช่า บริการ วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤศจิกายน 2562
208 จ้างจัดหาเช่าบริการวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2562
209 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2562
210 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายรัฐสงเคราะห์ ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2562
211 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายดอนสะท้อน-ควนมณี ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2562
212 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายดอนเส้ง ม.1,10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2562
213 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายนานอก ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2562
214 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายซังศรีใหม่ ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2562
215 จ้างซ่อมแซมถนนคสล.สายวังครก-หนองเรือ ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2562
216 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายราษฏร์ประสงค์ ม.1-4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2562
217 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายศิริสัมพันธ์ ซอย 1 ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2562
218 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองไผ่-นาน้อย ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2562
219 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายดอนปลึง ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2562
220 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายราษฏร์ศิริทัศน์ ม.7,8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2562
221 ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
222 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
223 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
224 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในเขตพื้นที่อบต.นากระตาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2562
225 จ้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการทำปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2562
226 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2562
227 ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2562
228 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2562
229 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2562
230 ซื้อเครื่องสำรองไฟ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2562
231 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2562
232 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของศพด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2562
233 จ้างจัดดอกไม้บริเวณงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2562
234 จ้างจัดเตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2562
235 จ้างจัดหาอาหารเลี้ยงผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2562
236 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2562
237 จ้างซ่อมแซมไหล่ทางถนนคสล.ใหม่นาปะท่า ม.11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2562
238 จ้างซ่อมแซมถนนคสล.สายวังครก-หนองเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2562
239 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายซังพลู ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2562
240 จ้างซ่อมแซมอาคารเก็บพัสดุ ที่ทำการอบต.นากระตาม ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2562
241 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายซังพลู ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2562
242 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายซังพลู ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2562
243 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2562
244 จ้างตรวจเช็คระยะและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
245 ซื้อเก้าอี้พลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2562
246 ซื้อหมึกTONER HP เพื่อใช้กับเครื่องพริ้นเตอร์ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2562
247 ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด มี มอก. จำนวน 5 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2562
248 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
249 ซื้อไม้ดอกไม้ประดับจัดสถานที่ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2562
250 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2562
251 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศพด. ทั้ง ๒ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2562
252 ซื้อชุดกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2562
253 จ้างจัดหาเช่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2562
254 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2562
255 จ้างจัดหาอาหารว่าง,อาหารกลางวัน พร้อมเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
256 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
257 ซื้อวัสดุสำนักงาน สนป. จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
258 จ้างจัดหาเช่า บริการ วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและรื้อถอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
259 ซื้อธงฯ ติดตั้งบริเวณสองข้างทางที่เป็นเส้นทางอัญเชิญน้ำสาครและที่ตักน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2562
260 จ้างจัดทำตู้ไม้เก็บเอกสารแบบติดผนัง จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2562
261 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2562
262 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 7019 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2562
263 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล.สายหลังเขา ม.7,8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 มีนาคม 2562