ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแบบอัดกาวและเลือบปก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
2 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ถส.๔๑๖-๕๔-๐๐๑๑ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
3 จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด บริเวณหน้าเมรุวัดถ้ำสิงห์ หมู่ที่ 1 บ้านถ้ำสิงห์ ตำบลถ้ำสิงห์ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
4 จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด สายถถ้ำเพิง-ทุ่งคา หมู่ที่ 4 บ้านถ้ำเพิง ตำบลถ้ำสิงห์ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
5 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
6 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
7 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
9 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก สายซอยสำนักสงฆ์ถ้ำเพิง หมู่ที่ ๔ ตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
10 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหนิคลุก สายซอยผวนอุปถัมภ์ ๑๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
11 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก สายซอย ๔ เชื่อม ๔/๑ หมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
12 ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด บริเวณหน้าเมรุวัดถ้ำสิงห์ หมู่ที่ 1 บ้านถ้ำสิงห์ ตำบลถ้ำสิงห์ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  2 กันยายน 2564
13 เหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ถส.๔๑๖-๕๔-๐๐๑๐ (สำนักปลัด)  13 สิงหาคม 2564
14 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ศาลเจ้าพ่อถ้ำสิงห์ โดยปรับปรุงพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,044 ตารางเมตร งานเสาโคมไฟสปอร์ตไลท์ จำนวน 2 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  10 สิงหาคม 2564
15 จ้างเหมาปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
16 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
17 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 5 หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
18 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 3 (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
19 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 2 (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
20 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภณฑ์ ถส.๔๑๖-๕๔-๐๐๑๑ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
21 อาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ ภาคเรียนที่ 1/2564  22 กรกฎาคม 2564
22 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำสิงห์ ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
23 ซื้อซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
24 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
25 ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกักตัวเนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
26 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ่อน้ำ-ช่องลม ซอย 3 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
27 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายผวนอุปถัมภ์ 1/1 หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
28 จ้างเหมาจัดทำการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
29 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
30 จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ถส.๔๑๖-๕๐-๐๐๐๗ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
31 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก สายซอย 7 หมู่ที่ 6 ตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2564
32 จ้างเหมาซ่อมแซมไหล่ทางหินคลุก สายถ้ำสิงห์-ทุ่งคา หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2564
33 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก สายซอย 1/2 หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2564
34 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านถ้ำสิงห์ ภาคเรียนที่ 1/2564 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
35 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 8 หมู่ที่ 5 บ้านห้วยแก้ว ตำบลถ้ำสิงห์ กว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุ  1 กรกฎาคม 2564
36 ซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด สำหรับโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2564
37 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอยสำเร็จรูป) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2564
38 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2564
39 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 7 หมู่ที่ 3 บ้านควนจำปา ตำบลถ้ำสิงห์ กว้าง 4 เมตร ยาว 560 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,240 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุ  1 กรกฎาคม 2564
40 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านถ้ำสิงห์ ภาคเรียนที่ 1/2564 (เพิ่มเติม)  1 กรกฎาคม 2564
41 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอยสำเร็จรูป) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2564
42 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 2 หมู่ที่ 5 บ้านห้วยแก้ว ตำบลถ้ำสิงห์ กว้าง 5 เมตร ยาว 440 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดช  1 กรกฎาคม 2564
43 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 6 หมู่ที่ 6 ตำบลถ้ำสิงห์ กว้าง 4 เมตร ยาว 860 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,440 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีคั  1 กรกฎาคม 2564
44 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
45 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำสิงห์ ไตรมาส 4 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
46 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 4 หมู่ที่ 4 บ้านถ้ำเพิง ตำบลถ้ำสิงห์ กว้าง 5 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 675 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธ  28  มิถุนายน  2564
47 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
48 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
49 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำสิงห์ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
50 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
51 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
52 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
53 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำสิงห์ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
54 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำสิงห์ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
55 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔  10  มิถุนายน  2564
56 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 8 หมู่ที่ 5 บ้านห้วยแก้ว ตำบลถ้ำสิงห์ กว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  1  มิถุนายน  2564
57 จ้างซ่อมเครื่องตบดิน หมายเลขครุภัณฑ์ ถส.๐๕๖-๕๐-๐๐๐๑ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
58 ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสำหรับดำเนินโครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
59 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสำหรับดำเนินโครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม  25 พฤษภาคม 2564
60 ซื้อผงเคมีแห้งสำหรับเติมถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2564
61 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก สายซอยผวนอุปถัมภ์ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
62 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก สายซอยหนองตำเสา ๑๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
63 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก สายซอย 7 หมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
64 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายซอย ๓/๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
65 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก สายซอย ๔ หมู่ที่ ๓ ตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
66 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน กวต ชุมพร ๓๒ หมายเลขครุภัณฑ์ ถส. ๑๒๔-๕๐-๐๐๐๒ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
67 จ้างเหมาแบคโฮขุด-กลบ เพื่อซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
68 ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกักตัวเนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
69 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
70 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
71 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ชื่อครุภัณฑ์ รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บต ๙๗๘๔ ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ ถส.๐๐๖-๔๙-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
72 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชื่อพัสดุเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ ขาวดำ หมายเลขครุภัณฑ์ ถส.๔๑๖-๖๓-๐๐๑๔ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
73 ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกักตัวเนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
74 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ถส.๔๑๗-๕๒-๐๐๐๓ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
75 จ้างออกแบบห้องน้ำสำนักงาน อบต.ถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
76 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำสิงห์ (ไตรมาส 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
77 จ้างออกแบบห้องน้ำสำนักงาน อบต.ถ้ำสิงห์  15 มีนาคม 2564
78 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ถส.๔๑๖-๕๔-๐๐๑๑, ถส.๔๑๖-๕๖-๐๐๑๒ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
79 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2564
80 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2564
81 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2564
82 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
83 จ้างซ่อมแซมไหล่ทางถนน สายราษฎรพัฒนา 5 (ซอยถ้ำเขางู) หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
84 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายซอย 3/3 หมู่ที่ 6 ตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
85 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายซอย 4/1 หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
86 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ถส.๔๑๖-๕๗-๐๐๑๓ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
87 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๒ (๒๗หน้า/นาที) จำนวน ๒ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
88 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายพลังงานเพื่อทุกคน (ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ พพ.3RH) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 มกราคม 2564
89 ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำและสี) จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
90 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 5 หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำสิงห์ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,500 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  21 มกราคม 2564
91 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
92 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายพลังงานเพื่อทุกคน (ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ พพ.3RH) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 มกราคม 2564
93 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายพลังงานเพื่อทุกคน (ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ พพ.3RH) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 มกราคม 2564
94 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ ภาคเรียนที่ 2/2563 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโครติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19)  11 มกราคม 2564
95 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ ภาคเรียนที่ 2/2563 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโครติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
96 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 2/2563 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดหใม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
97 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 5 หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำสิงห์ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,500 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  8 มกราคม 2564
98 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 5 หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำสิงห์ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,500 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  8 มกราคม 2564
99 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
100 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
101 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก สายซอยราษฎรพัฒนา ๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
102 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
103 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 5 หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำสิงห์ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,500 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  4 มกราคม 2564
104 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำสิงห์ (ไตรมาส 2 เดือน มกราคม - มีนาคม2564)  30 ธันวาคม 2563
105 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
106 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)  28 ธันวาคม 2563
107 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
108 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
109 จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2563
110 จ้างจัดทำป้ายแนะนำองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
111 ปรับปรุงภูมิทัศน์จุดชมวิวเขางู โดยก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า ขุดเจาะบ่อบาดาล และก่อสร้างลานคอนกรีตขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมก่อสร้างส้วมสาธารณะ ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 5.20 เมตร องค์กา  7 ธันวาคม 2563
112 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำสิงห์ ไตรมาส ๑ เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
113 โครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายพลังงานเพื่อทุกคน (ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ พพ.3RH)  3 ธันวาคม 2563
114 จ้างจ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียง เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการแข่งขันฟุตบอลคริสต์มาสคัพ ครั้งที่ ๒๒ (๒๐๒๐) ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
115 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด สายซอย 5 หมู่ที่ 5 บ้านห้วยแก้ว ตำบลถ้ำสิงห์ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 24 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 ธันวาคม 2563
116 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก สายซอย ๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลถ้ำสิงห์ ปรับเกลี่ยแต่งเรียบ ด้วยแบคโฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
117 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
118 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 6 หมู่ที่ 4 บ้านถ้ำเพิง ตำบลถ้ำสิงห์ กว้าง 4 เมตร ยาว 620 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,480 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จั  1 ธันวาคม 2563
119 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด สายซอย 4 หมู่ที่ 6 บ้านหนองตำเสา ตำบลถ้ำสิงห์ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 16 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 ธันวาคม 2563
120 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด สายบ่อน้ำ-ช่องลม หมู่ที่ 3 บ้านควนจำปา ตำบลถ้ำสิงห์ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 16 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 ธันวาคม 2563
121 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
122 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 2/2563  30 พฤศจิกายน 2563
123 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
124 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก เพื่อแก้ปัญหาถนนต่างระดับ ซอยผวนอุปถัมภ์ ๑๗ หมู่ที่ ๑ ตำบลถ้ำสิงห์ ระยะทาง ๕๐ เมตร โดยลงหินคลุก ๔๐ ลบ.ม.ปรับเกลี่ยเรียบ ด้วยแบคโฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
125 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 3 เชื่อมซอย 4 หมู่ที่ 6 ตำบลถ้ำสิงห์ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,850 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,250 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤศจิกายน 2563
126 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 6 หมู่ที่ 4 บ้านถ้ำเพิง ตำบลถ้ำสิงห์ กว้าง 4 เมตร ยาว 620 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,480 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จั  16 พฤศจิกายน 2563
127 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด สายซอย 5 หมู่ที่ 5 บ้านห้วยแก้ว ตำบลถ้ำสิงห์ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 24 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 พฤศจิกายน 2563
128 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 6 หมู่ที่ 4 บ้านถ้ำเพิง ตำบลถ้ำสิงห์ กว้าง 4 เมตร ยาว 620 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,480 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 พฤศจิกายน 2563
129 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด สายบ่อน้ำ-ช่องลม หมู่ที่ 3 บ้านควนจำปา ตำบลถ้ำสิงห์ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 16 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 พฤศจิกายน 2563
130 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด สายบ่อน้ำ-ช่องลม หมู่ที่ 3 บ้านควนจำปา ตำบลถ้ำสิงห์ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 16 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 พฤศจิกายน 2563
131 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด สายซอย 4 หมู่ที่ 6 บ้านหนองตำเสา ตำบลถ้ำสิงห์ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 16 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 พฤศจิกายน 2563
132 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด สายซอย 4 หมู่ที่ 6 บ้านหนองตำเสา ตำบลถ้ำสิงห์ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 16 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 พฤศจิกายน 2563
133 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด สายซอย 5 หมู่ที่ 5 บ้านห้วยแก้ว ตำบลถ้ำสิงห์ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 24 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 พฤศจิกายน 2563
134 จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการแข่งขันฟุตบอลคริสต์มาสคัพ ครั้งที่ ๒๒ (๒๐๒๐) ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
135 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการแข่งขันฟุตบอลคริสต์มาสคัพ ครั้งที่ ๒๒ (๒๐๒๐) ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
136 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อน้ำ-ช่องลม หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำสิงห์ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังห  12 พฤศจิกายน 2563
137 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 1 หมู่ที่ 5 บ้านห้วยแก้ว ตำบลถ้ำสิงห์ กว้าง 5 เมตร ยาว 890 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,450 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จ  12 พฤศจิกายน 2563
138 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด สายซอย 4 หมู่ที่ 6 บ้านหนองตำเสา ตำบลถ้ำสิงห์ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 16 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 พฤศจิกายน 2563
139 จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2563
140 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด สายบ่อน้ำ-ช่องลม หมู่ที่ 3 บ้านควนจำปา ตำบลถ้ำสิงห์ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 16 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 พฤศจิกายน 2563
141 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด สายซอย 5 หมู่ที่ 5 บ้านห้วยแก้ว ตำบลถ้ำสิงห์ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 24 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 พฤศจิกายน 2563
142 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 6 หมู่ที่ 4 บ้านถ้ำเพิง ตำบลถ้ำสิงห์ กว้าง 4 เมตร ยาว 620 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,480 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จั  6 พฤศจิกายน 2563
143 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 5 หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำสิงห์ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  3 พฤศจิกายน 2563
144 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 5 หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำสิงห์ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  30 ตุลาคม 2563
145 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อน้ำ-ช่องลม หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำสิงห์ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังห  30 ตุลาคม 2563
146 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 1 หมู่ที่ 5 บ้านห้วยแก้ว ตำบลถ้ำสิงห์ กว้าง 5 เมตร ยาว 890 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,450 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จ  30 ตุลาคม 2563
147 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 3 เชื่อมซอย 4 หมู่ที่ 6 ตำบลถ้ำสิงห์ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,850 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,250 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จั  30 ตุลาคม 2563
148 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 5 หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำสิงห์ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  30 ตุลาคม 2563
149 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 1 หมู่ที่ 5 บ้านห้วยแก้ว ตำบลถ้ำสิงห์ กว้าง 5 เมตร ยาว 890 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,450 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จ  30 ตุลาคม 2563
150 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อน้ำ-ช่องลม หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำสิงห์ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังห  30 ตุลาคม 2563
151 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 3 เชื่อมซอย 4 หมู่ที่ 6 ตำบลถ้ำสิงห์ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,850 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,250 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จั  30 ตุลาคม 2563
152 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 3 เชื่อมซอย 4 หมู่ที่ 6 ตำบลถ้ำสิงห์ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,850 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,250 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 ตุลาคม 2563
153 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 5 หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำสิงห์ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 ตุลาคม 2563
154 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 1 หมู่ที่ 5 บ้านห้วยแก้ว ตำบลถ้ำสิงห์ กว้าง 5 เมตร ยาว 890 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,450 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 ตุลาคม 2563
155 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อน้ำ-ช่องลม หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำสิงห์ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 ตุลาคม 2563
156 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 5 หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำสิงห์ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 สายทาง  30 กันยายน 2563
157 โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำนักงาน อบต.ถ้ำสิงห์  29 กันยายน 2563
158 จ้างเหมาบริการต่อโดเมนเนมและบริการพื้นที่เว็บไซต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
159 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำสิงห์ ไ(ตรมาส ๑ ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
160 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
161 จ้างเหมาขุด-กลบท่อ เพื่อเชื่อมท่อจ่ายน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
162 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
163 จ้างเหมาขุด-กลบ เพื่อเชื่อมท่อจ่ายน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
164 จ้างเหมาขุด-กลบ เพื่อเชื่อมท่อจ่ายน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
165 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
166 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
167 จ้างจ้างเหมาปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
168 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
169 จ้างจ้างทำอาหารว่างโครงการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก และโรคระบาดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
170 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๙ รายการ  16 กันยายน 2563
171 ซื้อซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุง ตามโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลถ้ำสิงห์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
172 จ้างจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน ชื่อพัสดุ เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ถส.๔๒๐-๕๐-๐๐๐๖ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
173 จ้างจ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ชื่อครุภัณฑ์ รถยนต์นั่งส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กฉ ๒๗๔ ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ ถส.๐๑๒-๕๙-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
174 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.37016 สายผวนอุปถัมภ์ 7 หมู่ที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 97 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
175 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2563
176 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลโครงการสร้างภูมิคุ้มกันหนูน้อยวัยใส พ้นภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2563
177 จ้างจ้างทำอาหารว่างโครงการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก และโรคระบาดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
178 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.37016 สายผวนอุปถัมภ์ 7 หมู่ที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 97 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  2 กันยายน 2563
179 ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก และโรคระบาดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
180 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันควบคุม โรคมือ เท้า ปาก และโรคระบาดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
181 ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก และโรคระบาดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
182 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันควบคุม โรคมือ เท้า ปาก และโรคระบาดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
183 จ้างจ้างทำอาหารว่างโครงการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก และโรคระบาดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
184 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันควบคุม โรคมือ เท้า ปาก และโรคระบาดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
185 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันควบคุม โรคมือ เท้า ปาก และโรคระบาดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
186 ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก และโรคระบาดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
187 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถ้ำสิงห์-หนองตำเสา หมู่ที่ 1,6 ตำบลถ้ำสิงห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 สิงหาคม 2563
188 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันควบคุม โรคมือ เท้า ปาก และโรคระบาดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
189 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
190 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
191 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถ้ำสิงห์-หนองตำเสา หมู่ที่ 1,6 ตำบลถ้ำสิงห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 สิงหาคม 2563
192 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถ้ำสิงห์-หนองตำเสา หมู่ที่ 1,6 ตำบลถ้ำสิงห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 สิงหาคม 2563
193 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำสิงห์ ไตรมาส 4 (สิงหาคม-กันยายน 63)  10 สิงหาคม 2563
194 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถ้ำสิงห์-หนองตำเสา หมู่ที่ 1,6 ตำบลถ้ำสิงห์  10 สิงหาคม 2563
195 ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง ตามโครงการร่วมใจพัฒนา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2563
196 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถ้ำสิงห์-หนองตำเสา หมู่ที่ 1,6 ตำบลถ้ำสิงห์  6 สิงหาคม 2563
197 จ้างจ้างประกอบอาหารว่างและอาหารกลางวัน ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2563
198 จ้างจัดทำป้ายไวนิล พระบรมราชปณิธาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2563
199 จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการร่วมใจพัฒนา 12 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2563
200 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายผวนอุปถัมภ์ 17 หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
201 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
202 จ้างโครงการขยายเขตท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
203 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎรพัฒนา 4 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
204 ซื้อน้ำดื่ม น้ำเเข็ง ตามโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
205 จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
206 จ้างจ้างเหมาทำการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการในงานบริการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
207 ซื้อซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
208 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
209 ซื้อซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๓ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
210 ซื้อซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
211 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
212 ซื้อซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
213 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 1/2563  30  มิถุนายน  2563
214 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
215 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำสิงห์ เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
216 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
217 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
218 จ้างจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชื่อพัสดุ เครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ถส.๔๑๖-๕๐-๐๐๐๓ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
219 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
220 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถ้ำเพิง-ทุ่งคา (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำสิงห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  มิถุนายน  2563
221 จ้างจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตร์ ชื่อพัสดุ เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา หมายเลขครุภัณฑ์ ถส.๔๑๖-๕๖-๐๐๐๒ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
222 จ้างจ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายซอย ๑, สายซอย ๓ และสายซอย ๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
223 จ้างจ้างซ่อมชุดตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำประปา ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
224 จ้างจ้างซ้อมครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ถส.๔๑๖-๕๒-๐๐๐๘ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  มิถุนายน  2563
225 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถ้ำเพิง-ทุ่งคา (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำสิงห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2  มิถุนายน  2563
226 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถ้ำเพิง-ทุ่งคา (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำสิงห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2  มิถุนายน  2563
227 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2563
228 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง หิน ขนาด ๓/๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
229 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถ้ำเพิง-ทุ่งคา (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำสิงห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 พฤษภาคม 2563
230 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
231 จ้างจ้างประกอบอาหารว่างและอาหารกลางวัน ในการประชุมสภา สมัยสามัธ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
232 จัดซื้ออาหรเสริม (นม) โรงเรียน และอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 1/2563 เดือน (พ.ค.-มิ.ย. 2563)  13 พฤษภาคม 2563
233 จัดซื้ออาหรเสริม (นม) โรงเรียน และอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 1/2563 เดือน (พ.ค.-มิ.ย. 2563)  13 พฤษภาคม 2563
234 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
235 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
236 ซื้อซื้อเจลแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์ และเครื่องเทอโมสแกน ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ประจำปี ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
237 ซื้อซื้อ ยาง เอซี ๖๐/๗๐ ขนาดบรรจุถังละ ๒๐๐ กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
238 จ้างจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน ชื่อพัสดุเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ถส.๔๒๐-๔๔-๐๐๐๑ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
239 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.37049 สายซอย 3 (ถ้ำเพิง-ช่องลม) หมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำสิงห์ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,054 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมงานก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน องค์การบริหารส  20 เมษายน 2563
240 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 5 หมู่ที่ 6 ตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
241 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
242 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อน้ำ-ช่องลม (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
243 จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด ถนนสายผวนอุปถัมภ์ 3 บ้านถ้ำสิงห์ หมู่ที่ 1 จำนวน 1 บ่อ ตำบลถ้ำสิงห์ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
244 จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด ถนนสายหนองตำเสา ซอย 6 บ้านหนองตำเสา หมู่ที่ 6 จำนวน 2 บ่อ ตำบลถ้ำสิงห์ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
245 จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด ถนนสายถ้ำสิงห์-ขุนกระทิง บ้านถ้ำสิงห์ หมู่ที่ 1 จำนวน 1 บ่อ ตำบลถ้ำสิงห์ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
246 จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด ถนนสายถ้ำสิงห์-ทุ่งคา บ้านควนจำปา หมู่ที่ 3 จำนวน 1 บ่อ ตำบลถ้ำสิงห์ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
247 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถ้ำเพิง-ทุ่งคา (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำสิงห์  16 เมษายน 2563
248 จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด ถนนสายถ้ำสิงห์-ควนจำปา บ้านควนจำปา หมู่ที่ 3 จำนวน 1 บ่อ ตำบลถ้ำสิงห์ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
249 ซื้อซื้อกรวยจราจรพร้อมสกรีน ตรา อบต.ถ้ำสิงห์ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
250 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.37049 สายซอย 3 (ถ้ำเพิง-ช่องลม) หมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำสิงห์ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,054 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมงานก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 เมษายน 2563
251 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.37049 สายซอย 3 (ถ้ำเพิง-ช่องลม) หมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำสิงห์ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,054 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมงานก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 เมษายน 2563
252 ซื้อซื้อกรวยจราจรพร้อมสกรีน ตรา อบต.ถ้ำสิงห์ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
253 ซื้อซื้อกรวยจราจรพร้อมสกรีน ตรา อบต.ถ้ำสิงห์ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
254 ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด ถนนสายถ้ำสิงห์-ทุ่งคา บ้านควนจำปา หมู่ที่ 3 จำนวน 1 บ่อ ตำบลถ้ำสิงห์ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 บ่อ  2 เมษายน 2563
255 จ้างจ้างเหมาบริการต่อโดเมนเนมและบริการพื้นที่เว็บไซต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
256 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.37049 สายซอย 3 (ถ้ำเพิง-ช่องลม) หมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำสิงห์ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,054 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมงานก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน องค์การบริหารส  31 มีนาคม 2563
257 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.37016 สายผวนอุปถัมภ์ 7 หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำสิงห์ กว้าง 5 เมตร ยาว 470 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมงานก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำส  30 มีนาคม 2563
258 ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
259 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.37049 สายซอย 3 (ถ้ำเพิง-ช่องลม) หมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำสิงห์ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,054 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมงานก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 มีนาคม 2563
260 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.37016 สายผวนอุปถัมภ์ 7 หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำสิงห์ กว้าง 5 เมตร ยาว 470 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมงานก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำส  18 มีนาคม 2563
261 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.37016 สายผวนอุปถัมภ์ 7 หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำสิงห์ กว้าง 5 เมตร ยาว 470 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมงานก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำส  18 มีนาคม 2563
262 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับจัดทำหน้ากากอนามัยตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
263 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.37016 สายผวนอุปถัมภ์ 7 หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำสิงห์ กว้าง 5 เมตร ยาว 470 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมงานก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 มีนาคม 2563
264 จ้างจ้างจัดทำประกาศนียบัตร ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์และวิสัยเหนือ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
265 จ้างจ้างเหมาเครื่องขยายเสียงพร้อมไมค์ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยภิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์และองค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
266 จ้างจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ผูกผ้าและจัดดอกไม้ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยภิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
267 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรบชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์และวิสัยเหนือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
268 ซื้อซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์และวิสัยเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
269 จ้างจ้างจัดทำประกาศนียบัตร ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำปงค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์และวิสัยเหนือ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
270 จ้างจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ผูกผ้าและจัดดอกไม้ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยภิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
271 จ้างจ้างจัดทำประกาศนียบัตร ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์และวิสัยเหนือ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
272 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการในฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์และสิวัยเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
273 ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์และวิสยเหนือ ประจำปีงบมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
274 จ้างจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ผูกผ้าและจัดดอกไม้ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยภิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
275 ซื้อซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
276 จ้างจ้างจัดทำป้ายไวนิลและแผ่นพับ ตามโครงการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
277 ซื้อจัดซื้อเข็มขัดนิรภัย (SAFETY BELT) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
278 ซื้อจัดซื้อเข็มขัดนิรภัย (SAFETY BELT) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
279 ซื้อจัดซื้อเข็มขัดนิรภัย (SAFETY BELT) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
280 จ้างจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 274 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
281 จ้างจ้างเหมาปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
282 จ้างประกอบอาหารว่างและอาหารกลางวัน ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
283 ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
284 ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
285 จ้างจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน ชื่อพัสดุ เครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) หมายเลขครุภัณฑ์ ถส.๔๒๐-๔๘-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
286 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 3 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
287 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 3 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
288 จ้างจ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียงครบชุดและผ้าคลุมเก้าอี้ ตามโครงการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
289 จ้างจ้างจัดพานดอกไม้และจัดดอกไม้ ตามโครงการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
290 ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง ตามโครงการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
291 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
292 จ้างจ้างจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
293 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2563
294 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชื่อพัสดุ เครื่องพิมพ์ HP LaserJet ๑๐๒๐ (สำนักปลัด) หมายเลขครุภัณฑ์ ถส.๔๑๖-๔๘-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2563
295 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2563
296 ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด ถนนสายถ้ำสิงห์-ควนจำปา บ้านควนจำปา หมู่ที่ 3 จำนวน 1 บ่อ ตำบลถ้ำสิงห์ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 บ่อ  20 มกราคม 2563
297 ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง ตามโครงการจัดงานวันเด็กตำบลถ้ำสิงห์ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
298 จ้างจ้างเหมาเช่าเวที เต็นท์ และเครื่องขยายเสียงครบชุด ตามโครงการจัดงานวันเด็กตำบลถ้ำสิงห์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
299 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
300 จ้างจ้างจัดทำป้ายไวนิลและสติ๊กเกอร์ติดโฟมตามโครงการจัดงานวันเด็กตำบลถ้ำสิงห์ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
301 ซื้อจัดซื้อของรางวัล และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสถานที่ ตามโครงการจัดงานวันเด็กตำบลถ้ำสิงห์ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
302 จ้างจ้างเหมาลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ บริเวณหน้าป้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2562
303 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) ชื่อพัสดุ เครื่องพิมพ์ HP OFFICEJET PRO ๘๗๒๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ถส.๔๑๖-๖๐-๐๐๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2562
304 ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง โอวัลติน และกาแฟ ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมจุดตรวจ/จุดบริการและด่านชุมชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2562
305 จ้างจ้างเหมาเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมจุดตรวจ/จุดบริการและด่านชุมชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2562
306 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ชื่อพัสดุ เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 1020 จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ถส.416-48-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2562
307 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) หมายเลขครุภัณฑ์ ถส.416-60-0016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2562
308 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำสิงห์ (มกราคม-มีนาคม ไตรมาส 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2562
309 จ้างจ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมจุดตรวจ/จุดบริการและด่านชุมชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2562
310 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำสิงห์ (มกราคม-มีนาคม ไตรมาส 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2562
311 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำสิงห์ (มกราคม-มีนาคม ไตรมาส 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2562
312 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2562
313 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ และเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2562
314 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2562
315 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อน้ำ-ช่องลม หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤศจิกายน 2562
316 จ้างจ้างเหมาขุด-กลบ ซ่อมท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤศจิกายน 2562
317 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เทปวัดระยะ ขนาดความยาว 50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2562
318 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 2/2562 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2562
319 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 2/2562 (เพิ่มเติม)  18 พฤศจิกายน 2562
320 จ้างจ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียง เต็นท์พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ ตามโครงการแข่งขันฟุตบอลคริสมาสต์คัพ ครั้งที่ ๒๑ (๒๐๑๙) ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2562
321 จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้ปกครองและผู้เข้าร่วมโครงการ ตามโครงการปกป้องสมองลูกน้อย ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2562
322 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามโครงการปกป้องสมองลูกน้อย ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2562
323 ซื้อหมวกกันน๊อกเด็ก ตามโครงการปกป้องสมองลูกน้อย ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2562
324 จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2562
325 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2562
326 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายผวนอุปถัมภ์ 15 หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำสิงห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 พฤศจิกายน 2562
327 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำสิงห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 พฤศจิกายน 2562
328 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 2 หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำสิงห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 พฤศจิกายน 2562
329 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 2 หมู่ที่ 6 ตำบลถ้ำสิงห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 พฤศจิกายน 2562
330 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 3 หมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำสิงห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 พฤศจิกายน 2562
331 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำสิงห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 พฤศจิกายน 2562
332 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒  30 ตุลาคม 2562
333 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2562
334 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำสิงห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 ตุลาคม 2562
335 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำสิงห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 ตุลาคม 2562
336 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานขององค์การบิรหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ตุลาคม 2562
337 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 2 หมู่ที่ 6 ตำบลถ้ำสิงห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 ตุลาคม 2562
338 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 3 หมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำสิงห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 ตุลาคม 2562
339 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำสิงห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 ตุลาคม 2562
340 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 2 หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำสิงห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 ตุลาคม 2562
341 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายผวนอุปถัมภ์ 15 หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำสิงห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 ตุลาคม 2562
342 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำสิงห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 ตุลาคม 2562
343 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายผวนอุปถัมภ์ 15 หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำสิงห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 ตุลาคม 2562
344 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 3 หมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำสิงห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 ตุลาคม 2562
345 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 2 หมู่ที่ 6 ตำบลถ้ำสิงห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 ตุลาคม 2562
346 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 2 หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำสิงห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 ตุลาคม 2562
347 จ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ตุลาคม 2562
348 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำสิงห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 ตุลาคม 2562
349 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 2 หมู่ที่ 6 ตำบลถ้ำสิงห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 ตุลาคม 2562
350 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำสิงห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 ตุลาคม 2562
351 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายผวนอุปถัมภ์ 15 หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำสิงห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 ตุลาคม 2562
352 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 2 หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำสิงห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 ตุลาคม 2562
353 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 3 หมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำสิงห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 ตุลาคม 2562
354 โครงการขยายเขตท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำสิงห์  1 ตุลาคม 2562
355 จ้างจ้างเหมาขุด-กลบซ่อมท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2562
356 โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำสิงห์  25 กันยายน 2562
357 จ้างต่อเติมอาคารสำนักงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2562
358 จ้างโครงการก่อสร้างโรงเก็บอุปกรณ์กีฬาและเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 6 ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมือง จ.ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2562
359 ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำแบบ Network สำหรับกระดาษ A๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2562
360 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินขนาด ๓/๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
361 จ้างซ่อมมอเตอร์สูบ-ส่งน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
362 จ้างโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสายซอย ๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
363 ซื้อวัสดุในโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
364 ซื้อหนังสือเรียน ประจำปี ๒๕๖๒ ของสำนักงานปลัด(ศพด.)องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
365 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
366 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ถส.416-53-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2562
367 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2562
368 ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2562
369 จ้างประกอบอาหารว่างและอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าอบรมและเจ้าหน้าที่ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครฉีดวัคซีนและให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2562
370 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2562
371 ซื้อปั้มซัมเมิร์ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กันยายน 2562
372 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กันยายน 2562
373 จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครฉีดวัคซีนและให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2562
374 จ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซ่มครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ถส.420-48-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2562
375 ซื้อที่ครอบปากสุนัขไนล่อน ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครฉีดวัคซีนและให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2562
376 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2562
377 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2562
378 วัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด  28 สิงหาคม 2562
379 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ถส.416-48-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2562
380 จ้างเหมาทำการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์  19 สิงหาคม 2562
381 จ้างเหมาทำการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์  19 สิงหาคม 2562
382 จ้างเหมาทำการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์  19 สิงหาคม 2562
383 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2562
384 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างโรงเก็บอุปกรณ์กีฬาและเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 6 ตำบลถ้ำสิงห์  14 สิงหาคม 2562
385 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2562
386 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและอาหารกลางวัน ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
387 ซื้อสือการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา แและเครื่องเล่นพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
388 จ้างจ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียงครบชุด เวที เต็นท์ ระบบไฟ ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2562
389 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2562
390 จ้างโครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลานกีฬา หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
391 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
392 จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่ราชการองค์การบริหารส่วนตำบบถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2562
393 จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่ราชการองค์การบริหารส่วนตำบบถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2562
394 จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่ราชการองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2562
395 จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่ราชการองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2562
396 ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง สำหรับนักกีฬา ตามโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ เยาวชนและประชาชน จังหวัดชุมพร ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2562
397 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ เยาวชนและประชาชน จังหวัดชุมพร ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2562
398 ซื้อซื้อชุดกีฬาสำหรับนักกีฬาฟุตบอล ถุงมือผู้รักษาประตู และชุดกีฬาสำหรับนักกีฬาวอลเลย์บอล ตามโครงการเข้าร่วมเเข่งขันกีฬา อบจ.คัพ เยาวชนและประชาชน จังหวัดชุมพร ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2562
399 ซื้อซื้อชุดกีฬาสำหรับนักกีฬาฟุตบอล ถุงมือผู้รักษาประตู และชุดกีฬาสำหรับนักกีฬาวอลเลย์บอล ตามโครงการเข้าร่วมเเข่งขันกีฬา อบจ.คัพ เยาวชนและประชาชน จังหวัดชุมพร ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2562
400 ซื้อซื้อชุดกีฬาสำหรับนักกีฬาฟุตบอล ถุงมือผู้รักษาประตู และชุดกีฬาสำหรับนักกีฬาวอลเลย์บอล ตามโครงการเข้าร่วมเเข่งขันกีฬา อบจ.คัพ เยาวชนและประชาชน จังหวัดชุมพร ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2562
401 จ้างจ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก และโรคระบาดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2562
402 จ้างจัดดอกไม้ตามโครงการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก และโรคระบาดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2562
403 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก และโรคระบาดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2562
404 ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก และโรคระบาดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2562
405 จ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ ถนนสายซอย 8 หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2562
406 จ้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน(ด้านหน้าเมรุวัดถ้ำสิงห์) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถ้ำสิงห์-หนองตำเสา หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2562
407 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 274 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2562
408 ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง ตามโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2562
409 จ้างจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2562
410 ซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2562
411 ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2562
412 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2562  28  มิถุนายน  2562
413 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2562
414 จ้างจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการ เข้าค่ายพุทธบุตร ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2562
415 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2562
416 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2562
417 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการแข่งขันฟุตบอลคริสต์มาสคัพ ครั้งที่ ๒๑ (๒๐๑๙) ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2562
418 จ้างจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการแข่งขันฟุตบอลคริสต์มาสคัพ ครั้งที่ 21 (2019) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2562
419 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 เพิ่มเติม  10  มิถุนายน  2562
420 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 เพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2562
421 จ้างโครงการจ้าเหมาขุดกลบซ่อมท่อจ่ายน้ำประปา ด้วยรถขุดขนาด PC๓๐ หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
422 ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
423 จ้างโครงการจ้างเหมาขุดกลบซ่อมท่อจ่ายน้ำประปา ด้วยรถขุดขนาด PC40 หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
424 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 2 หมู่ที่ 6 ตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2562
425 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎรพัฒนา 2 หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2562
426 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎรพัฒนา 4 หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2562
427 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
428 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562  21 พฤษภาคม 2562
429 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
430 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
431 ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์(Smat Card Reade) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2562
432 จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอย 4 หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2562
433 จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภา อบต.ถ้ำสิงห์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2562
434 จ้างเหมาเช่าไฟราวประดับบริเวณอาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2562
435 จ้างเหมาเช่าไฟราวประดับบริเวณอาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร  2 พฤษภาคม 2562
436 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 3 หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2562
437 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 3 หมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2562
438 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายผวนอุปถัมภ์ 17 หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2562
439 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 5 หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2562
440 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อน้ำ-ช่องลม หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2562
441 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 2 หมู่ที่ 6 ตำบลถ้ำสิงห์  24 เมษายน 2562
442 ซื้อดอกไม้และอุปกรณ์ในการจัดดอกไม้ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2562
443 จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงครบชุด ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2562
444 ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2562
445 จ้างเหมาเช่าเต้นท์ จำนวน 4 หลัง พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2562
446 จ้างจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2562
447 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2562
448 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2562
449 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2562
450 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2562
451 จ้างบริการดูแลเว็บไซต์ อับเดทเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2562