ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2563
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ดินลูกรัง จำนวน 404 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
3 ซื้อยางหน้า-หลัง รถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กจ-8792 ชุมพร จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
4 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
5 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาลตำบลบางหมาก จำนวน 4 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบางหมาก จำนวน 3 ศูนย์ ประจำปีการศึกษา 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 200 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
7 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องโทรศัพท์โทรสาร ยี่ห้อ Brother SUPER G3 33.6 Kbps หมา่ยเลขครุภัณฑ์ บม-424-50-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
8 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บม-3410 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
9 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 23  มิถุนายน  2563
10 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมทยเลขทะเบียน บม-3409 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
11 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
12 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบฉีดพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank printer) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 192 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2563
14 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2563
15 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7414 ชุมพร ยี่ห้อ MITSUBISHI หมายเลขครุภัณฑ์ บม.055-47-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2563
16 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องทำสัญญานเสียงไซเรนรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กจ-8792 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2563
17 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 210 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2563
18 จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิดCCTV ที่ติดตั้งไว้บริเวณแยกหัวไทรคลองบางลำพู (ตู้ที่ 22 กล้องที่ 35-36) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2563
19 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
20 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2563
21 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 215 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2563
22 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
23 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 223 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
24 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 220 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563
25 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ FUJI XEROX หมายเลขครุภัณฑ์ บม.480-62-0014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2563
26 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กจ-8792 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
27 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาล จำนวน 4 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล จำนวน 3 ศูนย์ จำนวน 15,624 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
28 จ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บน-6435 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
29 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ดินลูกรัง จำนวน 353 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2563
30 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บม-3409 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
31 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ดินลูกรัง จำนวน 580 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
32 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน บม-3410 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
33 ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
34 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
35 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บม.3409 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
36 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด ดอนทิงทวด ลูกที่ 2 บ้านดอนทิงทวด หมู่ที่ 11 จำนวน 1 บ่อ ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เมษายน 2563
37 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่่น ชพ.ถ.15007 สายบ้านพ่วง-ประดู่งาม หมู่ที่ 3,7 ตำบลบางหมาก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,582 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เมษายน 2563
38 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
39 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
40 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ดินลูกรัง จำนวน 605 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
41 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
42 จ้างเหมาทำหนังสือคู่มือในการป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) จำนวน 3,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
43 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
44 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บ-2024 ชุมพร ยี่ห้อ MITSUBISHI หมายเลขครุภัณฑ์ บม.003-48-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
45 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก จำนวน 182 ลูกบาศก์เมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
46 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 97 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2563
47 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
48 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก จำนวน 234 ลูกบาศก์เมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 เมษายน 2563
49 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
50 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก จำนวน 232 ลูกบาศก์เมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
51 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด ดอนทิงทวด ลูกที่ 2 บ้านดอนทิงทวด หมู่ที่ 11 จำนวน 1 บ่อ ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 เมษายน 2563
52 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด ดอนทิงทวด ลูกที่ 2 บ้านดอนทิงทวด หมู่ที่ 11 จำนวน 1 บ่อ ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 เมษายน 2563
53 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่่น ชพ.ถ.15007 สายบ้านพ่วง-ประดู่งาม หมู่ที่ 3,7 ตำบลบางหมาก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,582 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 เมษายน 2563
54 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่่น ชพ.ถ.15007 สายบ้านพ่วง-ประดู่งาม หมู่ที่ 3,7 ตำบลบางหมาก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,582 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 เมษายน 2563
55 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
56 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
57 ซื้อวัสดุและเวชภัณฑ์กู้ชีพ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
58 ธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด ดอนทิงทวด ลูกที่ 2 บ้านดอนทิงทวด หมู่ที่ 11 จำนวน 1 บ่อ ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุุมพร 3 เมษายน 2563
59 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-9627 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่่น ชพ.ถ.15007 สายบ้านพ่วง-ประดู่งาม หมู่ที่ 3,7 ตำบลบางหมาก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,582 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 เมษายน 2563
61 จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
62 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก จำนวน 115 ลูกบาศก์เมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านท่าโก ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 มีนาคม 2563
64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองหนองแช่ดาน หมู่ที่ 2,8,9,11,12 มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 115,720 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร ่จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 มีนาคม 2563
65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกทางระบายน้ำบางหมอ - บุญเกตุ หมู่ที่ 7-4 ตำบลบางหมาก มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,468.87 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi 31 มีนาคม 2563
66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด ดอนทิงทวด ลูกที่ 1 บ้านดอนทิงทวด หมู่ที่ 11 จำนวน 1 บ่อ ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 มีนาคม 2563
67 จ้างเหมาซ่อมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บน-6435 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
68 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน เมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
69 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด คลองบางลำภู หมู่ที่ 4 จำนวน 1 บ่อ ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มีนาคม 2563
70 ซื้อชุดกาแฟ จำนวน 100 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
71 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่่น ชพ.ถ.15007 สายบ้านพ่วง-ประดู่งาม หมู่ที่ 3,7 ตำบลบางหมาก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,582 ตารางเมตร 27 มีนาคม 2563
72 จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
73 ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ บม. 416-56-033 (2) 26 มีนาคม 2563
74 ซื้อหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน 240 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
75 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
76 ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 ชุด 24 มีนาคม 2563
77 ซื้อ่จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
78 ซื้อชุดตรวจสารเสพติด จำนวน 5 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
79 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
80 จ้างซ่อมรถรถบรรน้ำ คันหมายเลขทะเบียน บม 3410 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
81 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
82 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 51 0015 (2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
83 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองหนองแช่ดาน หมู่ที่ 2,8,9,11,12 มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 115,720 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร ่จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มีนาคม 2563
84 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองหนองแช่ดาน หมู่ที่ 2,8,9,11,12 มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 115,720 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร ่จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มีนาคม 2563
85 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP หมายเลขคราุภัณฑ์ 416 53 0025(4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
86 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย) จำนวน 235 ลูกบาศ์กเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
87 จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล อาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
88 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกทางระบายน้ำบางหมอ - บุญเกตุ หมู่ที่ 7-4 ตำบลบางหมาก มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,468.87 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi 17 มีนาคม 2563
89 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด ดอนทิงทวด ลูกที่ 1 บ้านดอนทิงทวด หมู่ที่ 11 จำนวน 1 บ่อ ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 มีนาคม 2563
90 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกทางระบายน้ำบางหมอ - บุญเกตุ หมู่ที่ 7-4 ตำบลบางหมาก มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,468.87 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi 17 มีนาคม 2563
91 ซื้อWaste Toner Box ปริ้นเตอร์ Box รุ่น MFC-9140 CDN จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
92 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด ดอนทิงทวด ลูกที่ 1 บ้านดอนทิงทวด หมู่ที่ 11 จำนวน 1 บ่อ ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 มีนาคม 2563
93 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด คลองบางลำภู หมู่ที่ 4 จำนวน 1 บ่อ ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 มีนาคม 2563
94 ขุดลอกทางระบายน้ำบางหมอ - บุญเกตุ หมู่ที่ 7-4 ตำบลบางหมาก มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,468.87 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 16 มีนาคม 2563
95 ซื้อ1. ผงหมึก (โทนเนอร์) สีดำ จำนวน 2 อัน2. Waste Toner Box WT 220 CL จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
96 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด คลองบางลำภู หมู่ที่ 4 จำนวน 1 บ่อ ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 มีนาคม 2563
97 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15007 สายสมประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลบางหมาก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,700 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มีนาคม 2563
98 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านท่าโก ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มีนาคม 2563
99 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านท่าโก ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มีนาคม 2563
100 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองหนองแช่ดาน หมู่ที่ 2,8,9,11,12 มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 115,720 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร ่จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 มีนาคม 2563
101 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 3 ป้าย และขนาด 2.40 x 5.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
102 จ้างเหมาทำป้ายรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร พร้อมตีโครงไม้ จำนวน 8 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
103 ซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการกองทุน และผู้นำชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
104 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 120 ชุด ,จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 60 ชุด เพื่อใช้ในโครงการ พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการกองทุน และผู้นำชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
105 จ้างเหมาทำป้ายโครงการ ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
106 ธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด ดอนทิงทวด ลูกที่ 1 บ้านดอนทิงทวด หมู่ที่ 11 จำนวน 1 บ่อ ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 10 มีนาคม 2563
107 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
108 ขยายเขตระบบประปาหมู่่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านท่าโก ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 9 มีนาคม 2563
109 ธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด คลองบางลำภู หมู่ที่ 4 จำนวน 1 บ่อ ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 9 มีนาคม 2563
110 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กจ-8792 ชุมพร ยี่ห้อ TOYOTA HILUX หมายเลขครุภัณฑ์ บม.011-58-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มีนาคม 2563
111 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มีนาคม 2563
112 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบุญเกตุ หมู่ที่ 4 ตำบลบางหมาก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,920 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 มีนาคม 2563
113 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 บ้านประดู่งาม ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 มีนาคม 2563
114 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-5278 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
115 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บน-2024 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
116 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน บม 3410 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
117 จ้างปรับปรุงถนนสาธารณะที่ 28 จ-จ หมู่ที่ 9 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
118 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน บม 3410 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
119 จ้างปรับปรุงถนนสาธารณะที่ 11 ต-ถ หมู่่ทีี่ 9 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
120 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน บม 3410 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
121 ซื้อเครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
122 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
123 ซื้อรูปพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมกรอบ ขนาด 27 x 45 นิ้ว จำนวน 3 ภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
124 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
125 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
126 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
127 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
128 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
129 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
130 จ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บน-6435 ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ บม.003-48-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
131 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 235 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2563
132 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 บ้านประดู่งาม ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 กุมภาพันธ์ 2563
133 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บม-3409 ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขครุภัณฑ์ บม.013-58-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2563
134 ขุดลอกคลองหนองแช่ดาน หมู่ที่ 2,8,9,11,12 มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 115,720 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร ่จังหวัดชุมพร 19 กุมภาพันธ์ 2563
135 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 บ้านประดู่งาม ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 กุมภาพันธ์ 2563
136 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15007 สายสมประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลบางหมาก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,700 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 กุมภาพันธ์ 2563
137 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15007 สายสมประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลบางหมาก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,700 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 กุมภาพันธ์ 2563
138 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กจ-8792 ชุมพร ยี่ห้อ TOYOTA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กุมภาพันธ์ 2563
139 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กุมภาพันธ์ 2563
140 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบุญเกตุ หมู่ที่ 4 ตำบลบางหมาก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,920 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กุมภาพันธ์ 2563
141 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบุญเกตุ หมู่ที่ 4 ตำบลบางหมาก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,920 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กุมภาพันธ์ 2563
142 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15007 สายสมประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลบางหมาก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,700 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กุมภาพันธ์ 2563
143 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
144 จ้างเหมาซ่อมท่อประปา (ท่อ PE) พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ บริเวณหมู่ที่ 3 หน้าโรงเรียนวัดคูขุดและ บริเวณในวัดคูขุด ตำบลบางหมาก จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2563
145 เช่าเก้าอี้พร้อมผ้าคลุมแบบมีโบว์ จำนวน 500 ตัว และ เก้าอี้พร้อมผ้าคลุมแบบสีขาว จำนวน 1,000 ตัว เพืี่อใช้ในโครงการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ในวันที่ 10 มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2563
146 จ้างเหมาจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ เพื่อใช้ในโครงการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2563
147 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน บน-6435 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
148 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 220 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
149 ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15007 สายสมประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลบางหมาก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,700 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 4 กุมภาพันธ์ 2563
150 ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15007 สายสมประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลบางหมาก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,700 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 4 กุมภาพันธ์ 2563
151 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบุญเกตุ หมู่ที่ 4 ตำบลบางหมาก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,920 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กุมภาพันธ์ 2563
152 จ้างเหมาซ่อมรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กจ-8792 ชุมพร ยี่ห้อ TOYOTA (หมายเลขครุภัณฑ์ บม.011-58-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
153 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 บ้านประดู่งาม ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 3 กุมภาพันธ์ 2563
154 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 268 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
155 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-9627 ชุมพร ยี่ห้อ HINO เมาหเลขครุภัณฑ์ บม.020-54-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
156 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกู้ชีพ ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กจ-8792 ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ บม.001-58-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
157 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-9627 ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ 020-54-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2563
158 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-9627 ชุมพร ยี่ห้อ HINO เมาหเลขครุภัณฑ์ บม.020-54-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2563
159 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ของเทศบาลตำบลบางหมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2563
160 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
161 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบุญเกตุ หมู่ที่ 4 ตำบลบางหมาก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,920 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 23 มกราคม 2563
162 ซื้อวัสดุและเวชภัณฑ์กู้ชีพ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2563
163 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ บม.416 53 0025 (4) และ หมายเลขครุภัณฑ์ บม.416 57 0036 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563
164 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ บม.416-51-0009 (3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563
165 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2563
166 จ้างเหมาซ่อมมอเตอร์ปั๊มน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านประดู่งาม หมายเลขครุภัณฑ์ บม.055-60-0020 และ มอเตอร์ปั๊มน้ำ หมู่ที่ 11 หมายเลขครุภัณฑ์ บม.055-60-0021 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
167 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 235 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
168 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
169 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำจนวน 220 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
170 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ พร้อมติดตั้ง ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
171 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2562
172 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 490 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
173 จ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์รถฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กจ-8792 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
174 เช่าเช่าเต็นท์โดม ขนาด 12 x 5 เมตร จำนวน 3 หลัง , เก้าอี้พร้อมผ้าคลุม จำนวน 600 ตัว และ เวที ขนาด 10 x 5 เมตร จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในโครงการ คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
175 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
176 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
177 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
178 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ดินลูกรัง จำนวน 1,110 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
179 จ้างเหมาทำถังดักไขมัน ขนาดบรรจุ 18 แกนลอน จำนวน 60 ชุด เพื่อใช้ในโครงการ คลองสวนน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
180 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ดินลูกรัง จำนวน 1,245 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
181 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2562
182 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2562
183 จ้างซ่อมแซมโมบายวิทยุสื่อสารแบบติดรถและแบบตั้งโต๊ะ ของศูนย์ปฏิบัติการกู้ชีพฉุกเฉินเทศบาลตำบลบางหมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2562
184 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระน้ำดอนทิงทวด ลูกที่ 2 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 11 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังกหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 พฤศจิกายน 2562
185 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ cokan หมายเลขครุภัณฑ์ 420-57-0013 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
186 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2562
187 ซื้อวัดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2562
188 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 27 พฤศจิกายน 2562
189 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562
190 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาด 20 กก. จำนวน 100 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2562
191 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
192 ซื้อสื่อกาเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
193 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระน้ำดอนทิงทวด ลูกที่ 2 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 11 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังกหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 พฤศจิกายน 2562
194 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระน้ำดอนทิงทวด ลูกที่ 2 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 11 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังกหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 พฤศจิกายน 2562
195 จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายวาสพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
196 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
197 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
198 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
199 จ้างเหมาซ่อมแซมโรงสูบน้ำดิบวัดคูขุด หมู่ที่ 3 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
200 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมิตรอารีย์ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 8 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
201 จ้างเหมาซ่อมแซมป้ายไฟจราจรสามเหลี่ยม จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
202 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระน้ำดอนทิงทวด ลูกที่ 2 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 11 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังกหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 พฤศจิกายน 2562
203 จ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุกสายหมู่ที่ 6 เชื่อม หมู่ที่ 3 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2562
204 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2562
205 จ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุกสายบัวขาว หมู่ที่ 2 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
206 จ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุกสายบัวเขียว หมู่ที่ 2 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
207 จ้างเหมาปรับปรุงสายถนนสายคันกั้นน้ำเค็ม หมู่ที่ 10 เชื่อม หมู่ที่ 8 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
208 จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังสายนครพัฒน์ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
209 จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังสายจินตนาร่วมอุทิศ หมู่ที่ 1 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
210 อาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาล จำนวน 4 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบางหมาก จำนวน 3 ศูนย์ ระดับก่อนวัยเรียนอนุบาลและ ป.๑-ป.๖ ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 1 พฤศจิกายน 2562
211 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาล จำนวน 4 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบางหมาก จำนวน 3 ศูนย์ ระดับก่อนวัยเรียนอนุบาลและ ป.๑-ป.๖ ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
212 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
213 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระน้ำดอนทิงทวด ลูกที่ 2 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 11 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังกหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ตุลาคม 2562
214 จ้างเหมาปรับปรุงถนนสายพุทธรักษา ๙ (ช่วงที่ ๒)หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
215 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ของเทศบาลตำบลบางหมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
216 จ้างเหมาปรับปรุงถนนสายพุทธรักษา ๘ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
217 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระน้ำดอนทิงทวด ลูกที่ 2 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 11 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังกหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ตุลาคม 2562
218 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
219 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บม.3409 ชุมพร ยี่ห้อ ISUZU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2562
220 จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านยายงาม หมู่่ที่ 9 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2562
221 ขุดลอกสระน้ำดอนทิงทวด ลูกที่ 2 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 11 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังกหวัดชุมพร 25 ตุลาคม 2562
222 จ้างเหมาปรับปรุงถนนสายเพียรมาก หมู่่ที่ 9 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ตุลาคม 2562
223 จ้างเหมาปรับปรุงถนนสายกฤษณา (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 9 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ตุลาคม 2562
224 ซื้อน้ำดื่มชนิดถัง ขนาดบรรจุ 20 ลิตร จำนวน 100 ถัง เพื่อใช้ในการรับรองผู้มาติดต่อราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอเตี้ย ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2562
225 จ้างเหมาขุดลอกสระน้ำดอนทิงทวด (ลูกที่ 2) หมู่ที่ 11 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ตุลาคม 2562
226 ซื้อน้ำดื่ม ชนิดถัง ขนาดบรรจุ 20 ลิตร จำนวน 306 ถัง เพื่อใช้ในการรับรองผู้มาติดต่อราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางหมาก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนไทรงาม ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ตุลาคม 2562
227 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ตุลาคม 2562
228 จ้างเหมาซ่อมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก หมู่ที่ 11 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ตุลาคม 2562
229 จ้างเหมาบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่ผ่านการอบรมระดับ FR ประจำที่ศูนย์กู้ชีพเทศบาลตำบลบางหมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
230 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
231 ซื้อจัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
232 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
233 จ้างต่อสัญญาดูแลเว็ปไซต์ ของเทศบาลตำบลบางหมาก (www.bangmakcity.go.th) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2562
234 จ้างเหมาซ่อมรถกู้ชีพ ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กจ-8792 ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ บม.011-58-0001) เปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่อง ตามกำหนดระยทางครบ 105,222 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
235 จ้างจ้างเหมาซ่อมเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย (หมายเลขครุภัณฑ์ บม.442-54-0006) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
236 จ้างเหมาซ่อมมอเตอร์ปั๊มน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ บม.005-58-0016 , บม.0055-58-0016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
237 จ้างเหมาซ่อมเคร่ื่องเลื่อยโซยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ บม.068-54-0001 , บม.068-51-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
238 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
239 ซื้อวัสดุและเวชภัณฑ์กู้ชีพ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
240 ซื้อคอนกรีต 240 Ksc จำนวน 10 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
241 ซื้อสติกเกอร์สะท้อนแสงสีเหลือง จำนวน 30 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
242 ซื้อสติกเกอร์สะท้อนแสงสีเหลือง จำนวน 30 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
243 ซื้อสติกเกอร์สะท้อนแสงสีเหลือง จำนวน 30 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
244 จ้างเหมาเปลี่ยนยางในรถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 81-3123 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
245 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
246 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
247 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
248 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
249 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดอนใหญ่ บางเจริญ หมู่่่ที่ 9,11 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 กันยายน 2562
250 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
251 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
252 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
253 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ป้ายสัญญาณไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจ แบบโปร่ง ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 157 ซม. มีล้อสามารถเคลื่อนย้ายได้ มีไฟหมุน 1 ดวง ไฟนีออนแบบยาวด้านข้าง (ซ้าย-ขวา) ด้านละ 1 หลอด ใช้ไฟสองระบบ (ไฟบ้าน) ขนาดไฟ 220 V จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
254 จ้างเหมาซ่อมรถจักรยายนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ SUZUKI หมายเลขทะเบียน กนธ 174 ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ บม.009-44-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2562
255 จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 6 ตัว ของกองคลังเทศบาลตำบลบางหมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2562
256 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ บม.480 57 0008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
257 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
258 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
259 จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ บม.416-54-0029(3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
260 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 39 รายการ ของกองคลัง เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
261 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
262 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 39 รายการ ของกองคลัง เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
263 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 39 รายการ ของกองคลัง เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
264 ซื้อตลับหมึกพิมพ์เลเซอร์ สีดำ ยี่ห้อ FUJI Xerox DocuPrint P285 dw จำนวน 3 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
265 จ้างเหมายซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ บม.416-60-0046(1),บม.416-52-0024(4),บม.416-51-0012(4),บม.416-47-0004(4),บม.416-53-0026(4),เครื่องปริ้นเตอร์ บม.480-55-0006,บม.480-60-0011 และเครื่องสำรองไฟ บม.416-52-0024(2),บม.479-60-0007 ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
266 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
267 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ บม.416-57-0036 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
268 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
269 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดอนใหญ่ บางเจริญ หมู่่่ที่ 9,11 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 สิงหาคม 2562
270 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดอนใหญ่ บางเจริญ หมู่่่ที่ 9,11 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 สิงหาคม 2562
271 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กข-5278 ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ 001-47-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
272 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
273 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
274 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างถนน ASPHALT CONCRETE สายร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 สิงหาคม 2562
275 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างถนน ASPHALT CONCRETE สายร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 สิงหาคม 2562
276 จ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลบางหมาก เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการ มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลบางหมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
277 ซื้อถาดหลุมสเตนเลส ขนาด 35 ซม. จำนวน 50 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
278 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน บม. 3410 ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ บม. 003-58-0004) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
279 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดอนใหญ่ บางเจริญ หมู่่่ที่ 9,11 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 สิงหาคม 2562
280 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน บม-3409 ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ บม.013-58-0003) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
281 จ้างเหมาซ่อมรถดับเพลิง ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน บน 6435 ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ บม.003-48-0002) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
282 จ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุกสายมิตรไมตรี หมู่ที่ 8 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
283 จ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุกสายทรัพย์เจริญ 1 หมู่่ที่ 5 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
284 จ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุกสายดอนข่า หมู่ที่ 7 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
285 จ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุกสายคันคลองหนองแช่ดาน หมู่ที่ 2,8,9,11,12 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
286 จ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุกสายหนองสมุก หมู่ที่ 8 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
287 ซ่่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดอนใหญ่ บางเจริญ หมู่่่ที่ 9,11 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 8 สิงหาคม 2562
288 จ้างเหมาก่อสร้างถนน ASPHALT CONCRETE สายร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 7 สิงหาคม 2562
289 ซื้อจัดซื้อถังผสมสารเคมี (สารส้ม/คลอรีน) ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ลิตร จำนวน 6 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
290 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562
291 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ MITSUBISHI หมายเลขทะเบียน 80-7414 ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ บม.005-47-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
292 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กรกฎาคม 2562
293 จ้างเหมาขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านดอนใหญ่ (ทรัพย์เจริญ 1) หมู่ที่ 5 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2562
294 จ้างจ้างเหมาขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านบางผรา หมู่ที่ 5 (หลังวัดบางผรา) ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2562
295 จ้างเหมาขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนใหญ่ (ทรัพย์เจริญ 1) หมู่่ที่ 5 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2562
296 จ้างเหมาขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนใหญ่ (ทรัพย์เจริญ 1) หมู่่ที่ 5 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
297 จ้างจ้างเหมาขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านบางผรา หมู่ที่ 5 (หลังวัดบางผรา) ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
298 จ้างเหมาขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านดอนใหญ่ (ทรัพย์เจริญ 1) หมู่ที่ 5 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
299 จ้างเหมาขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคอเตี้ย (หลังวัดคอเตี้ย) หมู่ที่ 9 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
300 จ้างเหมาขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านท่าโก(สุพันโทไชยต่อเขตร่วมพัฒนา) หมู่ที่ 2 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
301 จ้างจ้างเหมาขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านบางผรา หมู่ที่ 5 (หลังวัดบางผรา) ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
302 จ้างเหมาขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านดอนใหญ่ (ทรัพย์เจริญ 1) หมู่ที่ 5 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
303 จ้างเหมาปรับปรุงถนนสายธารณะ 26 ค-ค หมู่ที่ 9 -11 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
304 จ้างจ้างเหมาซ่อมรถกู้ชีพ ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กจ 8792 ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ บม. 011-58-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
305 จ้างเหมาปรับปรุงถนนสายสาธารณะ 6 ซ-ฌ หมู่ที่ 11 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
306 จ้างเหมาปรับปรุงถนนสายสาธารณะ 12 ท-ธ หมู่ที่ 9 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
307 จ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก สายอนามัย 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
308 จ้างเหมาปรับปรุงถนนสายน้อยรวย หมู่่ที่ 11 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
309 จ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง สายยายปาด หมู่ที่ 6 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
310 จ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง สายพุทธรักษา 9 หมู่ที่ 12 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
311 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองสมุก หมู่ที่ 8 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
312 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมิตรอารีย์ หมู่ที่ 8 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
313 จ้างเหมาปรับปรุงถนนสายธารณะ 15 หมู่ที่ 9 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
314 จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายสุขอนันต์ หมู่ที่ 10 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
315 ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
316 จ้างจ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน บม 3409 ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ บม. 013-58-0003) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2562
317 ซื้อจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการอบรม จำนวน 150 ชุด เพื่อใช้ในโครงการลด ละ เลิก สูบบุหรี่ สุรา และสารเสพติด ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ฌ เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2562
318 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร จำนวน 1 ป้าย เพื่อใช้ในโครงการ ลด ละ เลิก สูบบหรี่ สุรา และสารเสพติด ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2562
319 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 300 ชุด , อาหารกลางวัน จำนวน 150 ชุด เพื่อใช้ในโครงการ ลด ละ เลิก สูบบุหรี่ สุรา และสารเสพติด ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2562
320 จ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุกสายนครพัฒน์ (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 4 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
321 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด 1.20 X 2.40 เมตร จำนวน 2 ป้าย และป้ายไวนิลขนาด 2.40 X 5.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
322 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
323 ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กรกฎาคม 2562
324 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างเพื่อเลี้ยงรับรอง คณะผู้บริการ สมาฃิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2562
325 จ้างเหมาซ่อมท่อประปา (ท่อ PE) พร้อมอุปกรณ์ต่าง หมู่ที่ 9 สายร่วมใจฝ่ายพัฒนา และสายบ้านไร่ ตำบลบางหมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2562
326 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารว่าง,อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัยและเด็กวันเรียนในโรงเรียน ประจำปี 2562 ในวันที่ 1,2,3,4 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดดอนรวบ,โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม,โรงเรียนบ้านคอเตี้ย และโรงเรียนวั 27  มิถุนายน  2562
327 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน กข-5278 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
328 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม จำนวน 250 ชุด เพื่อใช้ในโครงการ ส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียนในโรงเรียน ประจำปี 2562 ในวันที่ 1,2,3,4 กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
329 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมป้ายแขวนคอ ไซริงค์ เข็ม จำนวน 1,811 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2562
330 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน (มอก.) จำนวน 1 ตู่้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20  มิถุนายน  2562
331 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2562
332 ซื้อ่วัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2562
333 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2562
334 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมป้ายแขวนคอ ไซริงค์ เข็ม จำนวน 1,811 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
335 จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าอบรมโครงการกู้ชีพตัวน้อย โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2562
336 วัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในการอบรม โครงการกู้ชีพตัวน้อย ณ โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม จำนวน 150 คน 10  มิถุนายน  2562
337 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน บม-3410 ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ บม.013-58-0004) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
338 จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ บม.416-53-0025(1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
339 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างถนน ASPHALT CONCRETE สายร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9  มิถุนายน  2562
340 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ของกองคลังเทศบาลตำบลบางหมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
341 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้ ของกองคลังเทศบาลตำบลบางหมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
342 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2562
343 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2562
344 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2562
345 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
346 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ 30 พฤษภาคม 2562
347 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รีแพร์ STL 160 มิล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
348 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ติดตั้งให้กับผู้มาขอรับบริการน้ำประปาของเทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
349 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารว่าง อาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลาประชาคมบ้านคูขุด หมู่ที่ 3 และ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดดอนรวบ ิหมู่ที่ 8 ตำบลบางหมาก อ 23 พฤษภาคม 2562
350 อาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลระดับก่อนวัยเรียนอนุบาล ป.๑- ป.๖ ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 23 พฤษภาคม 2562
351 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลระดับก่อนวัยเรียนอนุบาล ป.๑- ป.๖ ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
352 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
353 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารว่าง อาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลาประชาคมบ้านคูขุด หมู่ที่ 3 และ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดดอนรวบ ิหมู่ที่ 8 ตำบลบางหมาก อ 21 พฤษภาคม 2562
354 อาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลระดับก่อนวัยเรียนอนุบาล ป.๑- ป.๖ ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 21 พฤษภาคม 2562
355 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารว่าง อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลาประชาคมบ้านคูขุด หมู่ที่ 3 และ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดดอนรวบ หมู่ที่ 8 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง 21 พฤษภาคม 2562
356 ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลท์ จำนวน 2 ลูก เพื่อใช้เปลี่ยนรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-9627 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤษภาคม 2562
357 ซื้อซื้อวัสดุที่ใช้ในการอบรม โครงการ รณรงค์อนุรักษ์และดูและรักษาสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร เพื่อดำเนินการตามโครงการในวันที่ 29 เมษายน 2562 ณ เทศบาลตำบลบางหมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2562
358 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 146 ชุด เพื่อใช้ในโครงการ รณรงค์อนุรักษ์และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร ในวันที่ 29 เมษายน 2562 ณ เทศบาลตำบลบางหมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2562
359 จ้างจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตามระยะทางครบ 94,549 กม. ของรถกู้ชีพ ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กจ-8792 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2562
360 ซื้อซื้อวัสดุที่ใช้ในการอบรม โครงการ รณรงค์อนุรักษ์และดูและรักษาสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร เพื่อดำเนินการตามโครงการในวันที่ 29 เมษายน 2562 ณ เทศบาลตำบลบางหมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2562
361 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 138 ลูกบาศ์กเมตร ดินลูกรัง จำนวน 165 ลูกบาศ์กเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2562
362 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 146 ชุด เพื่อใช้ในโครงการ รณรงค์อนุรักษ์และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร ในวันที่ 29 เมษายน 2562 ณ เทศบาลตำบลบางหมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2562
363 รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน 24 เมษายน 2562
364 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2562
365 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ดินลูกรัง จำนวน 640 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2562
366 จ้างเปลี่ยนยางรถล้อหลังด้านซ้ายและด้านขวา ของรถยขะ ยี่ห้อ MITSUBISHI หมายเลขทะเบียน 80-7414 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2562
367 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 270 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2562
368 จ้างเหมาเชื่อมท่อประปา(ท่อ PE) สายดอนวัด หมู่ที่ 9 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
369 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เมษายน 2562
370 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-9627 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
371 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 1,058 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2562
372 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ดินลูกรัง จำนวน 2,000 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2562
373 จ้างจ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ บม.416-51-0019 (2) , บม.416-51-0009 (3) , บม.416-51-0015 (2) , บม.416-48-0005 (2) จำนวน 4 เครื่อง เนื่องจากเครื่องเปิดใช้งานไม่ได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
374 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ดินลูกรัง จำนวน 1,250 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
375 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ดินลูกรัง จำนวน 1,250 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
376 ซื้อจัดซื้อ สารส้ม ชนิดก้อนขุ่น (ขนาดบรรจุ 25 กก./กระสอบ) จำนวน 200 กระสอบ เพื่อใช้ในงานประปาเทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
377 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ปั๊มน้ำ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562
378 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ดินลูกรัง (พร้อมปรับเกลี่ย) จำนวน 565 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562
379 จ้างจ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7414 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562