ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ถุงยังชีพ จำนวน 10 ชุด  23 กันยายน 2564
2 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
3 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
4 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 27 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
5 จ้างเหมาต่อสัญญาจัดทำเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบางหมาก (www.bangmakcity.go.th) รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
6 จ้างก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอล หมู่ที่ 5 บ้านบางผรา ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 45 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก  17 กันยายน 2564
7 ซ่อม/สร้างถนนลาดยาง ASPHALT CONCRETE (Recycling) สายพุทธรักษา 3 หมู่ที่ 12 ตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ปริมาณงานซ่อม/สร้าง 4,820 ตารางเมตร ASPHALT CONCRETE หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาวรวม 964 เมตร กว้าง 5 เมตร  16 กันยายน 2564
8 จ้างก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอล หมู่ที่ 7 บ้านพ่วง ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 25 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก  16 กันยายน 2564
9 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-9627 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
10 จ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์ไทยทรงดำตำบลบางหมาก หมู่ที่ 6 โดยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนสายดอนไทรงาม ระยะทาง 2,130 กิโลเมตร จำนวน 72 ต้น เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก  15 กันยายน 2564
11 จ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์ไทยทรงดำตำบลบางหมาก หมู่ที่ 4 โดยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนสายคูขุด-ดอนตาล ระยะทาง 1,400 กิโลเมตร จำนวน 48 ต้น เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก  15 กันยายน 2564
12 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บม.3410 ชุมพร ยี่ห้อ ISUZU FORWARD หมายเลขครุภัณฑ์ บม.003-58-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
13 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารเทศบาลตำบลบางหมาก ลานคอนกรีตหน้าสำนักงาน พื้นที่เทคอนกรีต กว้าง 25.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร คอนกรีตหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,084 ตารางเมตร ใช้คอนกรีต 240 KSc. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
14 ซื้อปูนขาว จำนวน 60 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
16 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
17 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
18 จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านบางลำภู หมู่ที่ 1 ตำบลบางหมาก กว้าง 5 เมตร ยาว 3,271 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก  10 กันยายน 2564
19 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
20 ซื้อถังขยะพลาสติก ความจุขนาด 200 ลิตร จำนวน 50 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
21 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
22 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ บม.416 63 0055 (1) และ บม.416 51 0026 (1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
23 จ้างเหมาซ่อมแซมปั๊มน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ บม.055 60 0022 และ บม.055 60 0024 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
24 จ้างก่อสร้างขุดลอกทางระบายน้ำ สายบางไทร-ทุ่งหว้า หมู่ที่ 8 ตำบลบางหมาก ปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 16,147.20 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จ้งหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก  8 กันยายน 2564
25 จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ASPHALT CONCRETE สายจุลปาโล ๒-๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางหมาก ปริมาณงานซ่อม/สร้าง ๗,๕๖๕ ตารางเมตร แบ่ง ๒ ช่วง โดย ASPHALT CONCRETE หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๕.เมตร ระยะทางยาว ๑,๐๒๓ เมตร และกว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาว ๔๙๐ เมตร เทศบาลตำบลบ  8 กันยายน 2564
26 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 29 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
27 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะประชุมแบบขาพับ หน้าขาว ขนาด 1.80 x 0.75 เมตร จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
28 จ้างเหมาซ่อมแซมปั๊มน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ บม.055 60 0021 และ บม.005 60 0023 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
29 เหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7414 ชุมพร  3 กันยายน 2564
30 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลบางหมาก จำนวน 3 ศูนย์ และโรงเรียนสังกัด สพฐ. เขตเทศบาลตำบลบางหมาก จำนวน 4 โรงเรียน จำนวน 15,717 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
31 จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านคอเตี้ย หมู่ที่ 9 ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก  2 กันยายน 2564
32 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
33 จ้างเหมาซ่อมตราเทศบาลตำบลบางหมากติดรั้วหน้าสำนักงาน ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 1 อัน (รูปภาพและตัวหนังสือสีน้ำเงิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
34 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
35 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
36 ซื้อน้ำดื่ม สำนักงาน ประจำเดือนกันยายน 2564 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
37 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
38 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 15 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
39 ถนนลาดยาง ASPHALT CONCRETE สายจุลปาโล ๒-๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางหมาก ปริมาณงานซ่อม/สร้าง ๗,๕๖๕ ตารางเมตร แบ่ง ๒ ช่วง โดย ASPHALT CONCRETE หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๕.เมตร ระยะทางยาว ๑,๐๒๓ เมตร และกว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาว ๔๙๐ เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอ  26 สิงหาคม 2564
40 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงหอยเชอรี่ให้ครอบครัวคนพิการ (ผู้ดูแลคนพิการหรือญาติคนพิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
41 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงหอยเชอรี่ให้ครอบครัวคนพิการ (ผู้ดูแลคนพิการหรือญาติคนพิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
42 ซื้อพันธุ์หอยเชอรี่ จำนวน 25 กก โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงหอยเชอรี่ให้ครอบครัวคนพิการ (ผู้ดูแลคนพิการหรือญาติคนพิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
43 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องเลื่อยโซยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ บม.068-54-0001 และ บม.068-58-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
44 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 8 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
45 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารเทศบาลตำบลบางหมาก ลานคอนกรีตหน้าสำนักงาน พื้นที่เทคอนกรีต กว้าง 25.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร คอนกรีตหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,084 ตารางเมตร ใช้คอนกรีต 240 KSc.  19 สิงหาคม 2564
46 อาคารเอนกประสงค์ ตามแบบแปลนเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  18 สิงหาคม 2564
47 ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านบางลำ หมู่ที่ 1 ตำบลบางหมาก กว้าง 5 เมตร ยาว 3,271 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  17 สิงหาคม 2564
48 ซื้อวัสดุสำนักงาน หนังสือคูมือการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน 120 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
49 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กจ 8792 ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ บม.011-58-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
50 ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านคอเตี้ย หมู่ที่ 9 ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  16 สิงหาคม 2564
51 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
52 เหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ TOYOTA HILUX หมายเลขทะเบียน กข 5278 ชุมพร  13 สิงหาคม 2564
53 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
54 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
55 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 14 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
56 จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิล ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
57 จ้างเหมาซ่อมแซมสายไฟเบอร์ออฟติดขาดชำรุด จำนวน ๕ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
58 จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒ X ๒.๔ เมตร จำนวน ๑ ป้าย เพื่อใช้ในโครงการ รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือกออกในเขตพื้นที่ ตำบลบางหมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
59 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ บม.054 49 0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
60 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ EMINENT หมายเลขครุภัณฑ์ บม.420-48-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
61 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ บม. 003 58 0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
62 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
63 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
64 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 2 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
65 ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ น้ำยากำจัดยุงตัวแก่ (ชนิดละอองฝอย) จำนวน 6 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
66 ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ ๑. น้ำยากำจัดยุงตัวแก่ (ชนิดละอองฝอย) จำนวน 6 ขวด ๒,ทรายอะเบทชนิดซอง (บรรจุ ๑,๒๕๐ ซอง/ถัง จำนวน ๑๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
67 จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒ X ๒.๔ เมตร จำนวน ๑ ป้าย เพื่อใช้ในโครงการ รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือกออกในเขตพื้นที่ ตำบลบางหมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
68 จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒ X ๒.๔ เมตร จำนวน ๑ ป้าย เพื่อใช้ในโครงการ รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือกออกในเขตพื้นที่ ตำบลบางหมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
69 จ้างเหมาพ่นหมอกควันในหมู่่บ้านในเชตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบางหมาก จำนวน ๒,๔๘๘ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
70 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องขยายเสียงห้องประชุมเทศบาลตำบลบางหมาก จำนวน 1 ชุด รวมค่าติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
71 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บม.3410 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
72 ซื้อน้ำดื่ม สำนักงาน ประจำเดือนสิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
73 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 12 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
74 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบางหมาก จำนวน 3 ศูนย์ และโรงเรียนสังกัด สพฐ.เขตเทศบาลตำบลบางหมาก จำนวน 4 โรงเรียน จำนวน 10,560 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
75 จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิล ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย เพื่อใช้ใน โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี พ.ศ.2564 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
76 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-9627 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
77 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
78 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ บม.416 56 0033(2) ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
79 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
80 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
81 ซื้อวัสดุอื่นๆ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงหอยเซอรี่ให้ครอบครัวคนพิการ (ผู้ดูแลคนพิการหรือญาติคนพิการ) วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
82 ซื้อวัสดุอื่นๆ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงหอยเซอรี่ให้ครอบครัวคนพิการ (ผู้ดูแลคนพิการหรือญาติคนพิการ) วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
83 ซื้อวัสดุอื่นๆ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงหอยเซอรี่ให้ครอบครัวคนพิการ (ผู้ดูแลคนพิการหรือญาติคนพิการ) วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
84 จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงหอยเซอรี่ให้ครอบครัวคนพิการ (ผู้ดูแลคนพิการหรือญาติคนพิการ) วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
85 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ปั๊มน้ำขนาด 3 เฟส ใช้ไฟ 380 โวลต์ (5 HP) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
86 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ปั๊มน้ำขนาด 1 เฟส ใช้ไฟ 220 โวลต์ (3-5 HP) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
87 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ ราย นางสาวสมบุญ ภิโสรมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
88 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สารส้ม ชนิดก้อนขุ่น จำนวน ๒๔๐ กระสอบ  8 กรกฎาคม 2564
89 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2564
90 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ชุดเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟน จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2564
91 จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์ฯ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2564
92 จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายน้อยรวย (ช่วง ๒) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางหมาก ปริมาณงานซ่อมสร้าง ๓๕๐ ตารางเมตร โดย ASPHALT CONCRETE หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาว ๗๐ เมตร กว้าง ๕ เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก  7 กรกฎาคม 2564
93 จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายน้อยรวย (ช่วง ๑) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางหมาก ปริมาณงานซ่อมสร้าง ๖๖๕ ตารางเมตร โดย ASPHALT CONCRETE หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๓ เมตร กว้าง ๕ เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก  7 กรกฎาคม 2564
94 จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทรัพย์เจริญ ๕ (ช่วง ๓) หมู่ที่ ๕ ตำบลบางหมาก ปริมาณงานซ่อมสร้าง ๑๓๐ ตารางเมตร โดย ASPHALT CONCRETE หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาว ๒๖ เมตร กว้าง ๕ เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก  7 กรกฎาคม 2564
95 จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทรัพย์เจริญ ๕ (ช่วง ๒) หมู่ที่ ๕ ตำบลบางหมาก ปริมาณงานซ่อมสร้าง ๒๒๕ ตารางเมตร โดย ASPHALT CONCRETE หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาว ๔๕ เมตร กว้าง ๕ เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก  7 กรกฎาคม 2564
96 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
97 จ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำ หมู่ที่ 11 บ้านดอนทิงทวด หมายเลขครุภัณฑ์ บม.055-62-0023 และ บม.055-62-0024 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
98 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กจ-8792 ชุมพร ยี่ห้อ TOYOTA HILUX หมายเลขครุภัณฑ์ บม.011-58-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
99 จ้างเหมาซ่อมแซมท่อประปา (ท่อ PE) จำนวน 5 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
100 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
101 จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ บม.416 51 0015 (2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2564
102 จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ กองคลัง หมายเลขครุภัณฑ์ บม.416 53 0026 (4),416 63 0055 (1) และ416 52 0024(2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2564
103 จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทรัพย์เจริญ 5 (ช่วง 1) หมู่ที่ 5 ตำบลบางหมาก ปริมาณงานซ่อมสร้าง 1,200 ตารางเมตร โดย ASPHALT CONCRETE หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 240 เมตร กว้าง 5 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก  1 กรกฎาคม 2564
104 จ้างเหมาซ่อมแซมล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
105 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลข บม.416 57 0036 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
106 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบางหมาก จำนวน 3 ศูนย์ และโรงเรียนสังกัด สพฐ.เขตเทศบาลตำบลบางหมาก จำนวน 4 โรงเรียน จำนวน 10,560 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
107 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
108 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
109 จ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำประปา หมู่ที่ 3 หมายเลขครุภัณฑ์ บม 055 60 0021 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
110 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
111 จ้างเหมาซ่อมแซมล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
112 จ้างเหมาตามโครงการจัดทำแผ่นที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
113 จ้างเหมาซ่อมแซมล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
114 ซื้อสารเคมีกำจัดแมลง ชนิดน้ำ ขนาด 10 CC. จำนวน 319 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
115 จ้างเหมาตามโครงการจัดทำแผ่นที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
116 จ้างเหมาตามโครงการจัดทำแผ่นที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
117 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลและลติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
118 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
119 จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำและสุขภัณฑ์ห้องน้ำ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
120 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
121 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน 81-3123 ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ บม.005-62-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
122 ซื้อถังขยะพลาสติก  ความจุ  ขนาด  200  ลิตร  จำนวน  50  ใบ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
123 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
124 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
125 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลบางหมากกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2564
126 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
127 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
128 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
129 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
130 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คสภาพทั่วไป ของรถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน 81-3123 ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ บม.005-62-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
131 จ้างเหมาอุปกรณ์เดินระบบแลนพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
132 ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายน้อยรวย (ช่วง ๒) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางหมาก ปริมาณงานซ่อมสร้าง ๓๕๐ ตารางเมตร โดย ASPHALT CONCRETE หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาว ๗๐ เมตร กว้าง ๕ เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  10  มิถุนายน  2564
133 ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายน้อยรวย (ช่วง ๑) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางหมาก ปริมาณงานซ่อมสร้าง ๖๖๕ ตารางเมตร โดย ASPHALT CONCRETE หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๓ เมตร กว้าง ๕ เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  10  มิถุนายน  2564
134 ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทรัพย์เจริญ ๕ (ช่วง ๓) หมู่ที่ ๕ ตำบลบางหมาก ปริมาณงานซ่อมสร้าง ๑๓๐ ตารางเมตร โดย ASPHALT CONCRETE หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาว ๒๖ เมตร กว้าง ๕ เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  10  มิถุนายน  2564
135 ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทรัพย์เจริญ ๕ (ช่วง ๒) หมู่ที่ ๕ ตำบลบางหมาก ปริมาณงานซ่อมสร้าง ๒๒๕ ตารางเมตร โดย ASPHALT CONCRETE หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาว ๔๕ เมตร กว้าง ๕ เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  10  มิถุนายน  2564
136 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
137 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
138 ซื้อวัสดุ ตามโครงการ เฝ้าระวังป้องกันและคววบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ละลอกใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
139 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย ๑.ตู้ลำโพงเอนกประสงค์ขยายเสียงในตัว ขนาด ๑๕ นิ้ว ๓,๐๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ ตัว ๒.ไมโครโพนลอย จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
140 ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทรัพย์เจริญ 5 (ช่วง 1) หมู่ที่ 5 ตำบลบางหมาก ปริมาณงานซ่อมสร้าง 1,200 ตารางเมตร โดย ASPHALT CONCRETE หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 240 เมตร กว้าง 5 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  7  มิถุนายน  2564
141 จ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 1,500 แผ่น ตามโครงการ เฝ้าระวังป้องกันและคววบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ละลอกใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
142 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2564
143 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2564
144 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คสภาพทั่วไป ของรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กจ-8792 ชุมพร ยี่ห้อ TOYOTA รหัสครุภัณฑ์ บม.011-58-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2564
145 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บ-2024 ชุมพร ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขครุภัณฑ์ บม.003-48-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2564
146 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
147 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ  1  มิถุนายน  2564
148 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
149 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
150 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบางหมาก จำนวน 3 ศูนย์ และโรงเรียนสังกัด สพฐ.เขตเทศบาลตำบลบางหมาก จำนวน 4 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
151 เหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 11 แผ่น และ ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร จำนวน 2 แผ่น  31 พฤษภาคม 2564
152 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน (มอก.) จำนวน 2 ตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
153 จ้างเหมารถแห่ ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
154 จ้างผลิตสปอร์โฆษณาประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 1 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
155 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบางหมาก จำนวน 3 ศูนย์ และโรงเรียนสังกัด สพฐ.เขตเทศบาลตำบลบางหมาก จำนวน 4 โรงเรียน สำหรับดำเนินการโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและ  28 พฤษภาคม 2564
156 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 7 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
157 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะพลาสติก ความจุ ขนาด 200 ลิตร จำนวน ๑๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
158 ซื้อวัสดุอื่นๆ ถุงยังชีพ จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
159 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
160 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
161 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ยี่ห้อ STHIL หมายเลขครุภัณฑ์ บม.068-54-0001 และหมายเลขครุภัณฑ์ บม.068-58-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
162 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ยี่ห้อ STHIL หมายเลขครุภัณฑ์ บม.068-54-0001 และหมายเลขครุภัณฑ์ บม.068-58-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
163 ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
164 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เปลี่ยนยางล้อหลัง (ซ้าย-ขวา) จำนวน 4 เส้น ของรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3123 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
165 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
166 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เปลี่ยนยางล้อหน้า-หลัง จำนวน 6 เส้น รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บม.3410 ชุมพร ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขครุภัณฑ์ บม.003-58-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
167 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เปลี่ยนยางล้อหน้า-หลัง จำนวน 6 เส้น รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บม.3409 ชุมพร ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขครุภัณฑ์ บม.003-58-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
168 ซื้อวัสดุอื่นๆ ถุงยังชีพ จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
169 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ บม.416-56-0033 (2) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
170 จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ บม.416 56 0034 (2) ศพด.เทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
171 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
172 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน บม.3409 ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ บม.003-58-0003 และ หมายเลขทะเบียน บม.3410 ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ บม.003-58-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
173 จ้างเหมาเดินระบบแลนพร้อมติดตั้ง (รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลบางหมากกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
174 จ้างเหม่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ บม.416-51-0018(4),บม.416-51-0012 (4),บม.416-47-0004 และเครื่องสำรองไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ บม416-60-0046(3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
175 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
176 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระดอนทิงทวด หมู่ที่ 11 บ้านดอนทิงทวด ตำบลบางหมาก จำนวน 2 จุด หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 105,640 ลูกบากศ์เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 พฤษภาคม 2564
177 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านดอนทิงทวด ตำบลบางหมาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 พฤษภาคม 2564
178 จ้างเหมาซ่อมแซมห้องผู้บริหารเทศบาลตำบลบางหมาก หมู่ที่ 11 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
179 จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง ขนาด 2.5 x 3.6 เมตร จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
180 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
181 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ บม.416 53 0025 (4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
182 ซื้อวัคซีนป้องกันโรงพิษสุนัขบ้า และอุปกรณ์ พร้อมป้ายแขวนคอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
183 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง๒ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก จำนวน 1 เครื่อง๓ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง  29 เมษายน 2564
184 ซื้อครุภัณฑ์เครี่องดับเพลิง สายส่งน้ำชนิดยางสังเคราะห์ จำนวน 10 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
185 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
186 ซื้อน้ำดื่มสำนักงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
187 ซื้อวัคซีนป้องกันโรงพิษสุนัขบ้า และอุปกรณ์ พร้อมป้ายแขวนคอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
188 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
189 จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ จำนวน 2000 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
190 ซื้อวัคซีนป้องกันโรงพิษสุนัขบ้า และอุปกรณ์ พร้อมป้ายแขวนคอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
191 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
192 จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิล ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร จำนวน 1 ป้ายและพิมพ์แผ่นสติกเกอร์ ขนาด A4 จำนวน 100 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
193 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
194 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
195 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
196 จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
197 ซื้อวัสดุก่องสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
198 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระดอนทิงทวด หมู่ที่ 11 บ้านดอนทิงทวด ตำบลบางหมาก จำนวน 2 จุด หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 105,640 ลูกบากศ์เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 เมษายน 2564
199 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านดอนทิงทวด ตำบลบางหมาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 เมษายน 2564
200 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระดอนทิงทวด หมู่ที่ 11 บ้านดอนทิงทวด ตำบลบางหมาก จำนวน 2 จุด หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 105,640 ลูกบากศ์เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 เมษายน 2564
201 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านดอนทิงทวด ตำบลบางหมาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 เมษายน 2564
202 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
203 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
204 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
205 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ด่านชุมชนตำบลบางหมาก การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์ พ.ศ.2564 ขนาด 1.2x2.4 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
206 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
207 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระดอนทิงทวด หมู่ที่ 11 บ้านดอนทิงทวด ตำบลบางหมาก จำนวน 2 จุด หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 105,640 ลูกบากศ์เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 เมษายน 2564
208 จ้างเหมาเดินระบบสายแลนพร้อมติดตั้งระบบภายในกองช่าง เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 เมษายน 2564
209 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
210 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านดอนทิงทวด ตำบลบางหมาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 เมษายน 2564
211 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กจ-8792 ชุมพร ยี่ห้อ TOYOTA HILUX หมายเลขครุภัณฑ์ บม.011-58-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
212 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
213 ซื้อวัสดุใช้ในการอบรมโครงการป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
214 จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม ตามโครงการป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
215 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 135 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
216 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด 0.90 x 2.00 เมตร จำนวน 12 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
217 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
218 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 150 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
219 จ้างถ่ายเอกสารประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลตำบลบางหมากและนายกเทศมนตรีตำบลบางหมาก จำนวน 2,050 หน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
220 จ้างเหมาตาม โครงการอบรมการสุขาภิบาลอาหารและผู้สัมผัสอาหาร ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
221 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด 0.90 x 2.00 เมตร จำนวน 12 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
222 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร โครงการ อบรมการสุขาภิบาลอาหารและผู้สัมผัสอาหาร ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
223 ซื้อวัสดุที่ใช้ในการอบรม จำนวน 100 ชุด โครงการอบรมการสุขาภิบาลอาหารและผู้สัมผัสอาหาร ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
224 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 135 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
225 จ้างพิมพ์ป้ายและแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางหมากและนายกเทศมนตรีตำบลบางหมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
226 จ้างทำตรายางประทับเครื่องหมายบนบัตรเลือกตั้ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4x4 ซม จำนวน 5 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
227 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ MITSUBISHI หมายเลขทะเบียน 80-7414 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
228 ซื้อเครื่องรันนิ่ง 6 หลัก จำนวน 1 เครื่อง เครื่องรันนิ่ง 7 หลัก จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาบตำบลบางหมากและนายกเทศมนตรีตำบลบางหมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
229 ซื้อซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
230 ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการตามโครงการ ขอปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวน 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
231 เหมาทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ จำนวน 3 บอร์ด ตามโครงการขยะในมือหนูทิ้งให้ถูกที่ถูกถัง  3 มีนาคม 2564
232 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
233 ซื้อถังขยะขนาด 60 ลิตร จำนวน 3 ชุด ตามโครงการขยะในมือหนูทิ้งให้ถูกที่ถูกถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
234 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการขยะในมือหนูทิ้งให้ถูกที่ถูกถัง ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
235 จ้างเหมาตามโครงการ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
236 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะอันตราย จำนวน 12 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
237 ซื้อน้ำดื่มสำนักงาน ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
238 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทศโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน 2 ชุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางหมาก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอเตี้ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
239 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทศโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน 2 ชุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางหมาก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอเตี้ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
240 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทศโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน 2 ชุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางหมาก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอเตี้ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
241 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
242 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
243 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะพลาสติก จำนวน 100 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
244 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านดอนทิงทวด ตำบลบางหมาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 กุมภาพันธ์ 2564
245 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
246 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กจ-8792 ชุมพร ยี่ห้อ TOYOTA HILUX รหัสครุภัณฑ์ บม.011-58-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
247 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 66 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
248 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
249 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านดอนทิงทวด ตำบลบางหมาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 มกราคม 2564
250 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านดอนทิงทวด ตำบลบางหมาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 มกราคม 2564
251 ซื้อน้ำดื่มสำนักงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
252 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน บ.2024 ชุมพร ,หมายเลขทะเบียน บน.6435 ชุมพร,หมายเลขทะเบียน บม.3409 ชุมพร ,หมายเลขทะเบียน บม.3410 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
253 ซื้อยางล้อหน้า จำนวน 2 เส้น เปลี่ยนรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบีย 81-3123 ชุมพร ยี่ห้อ ISUZU FTR 240 หมายเลขครุภัณฑ์ บม.0005-62-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
254 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 415 ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซม ถนนสายมิตรไมตรี ม.8 จำนวน 215 ลบ.ม.และสายศาลเจ้า ม.11 จำนวน 200 ลบ.ม.(พร้อมปรับเกลี่ย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
255 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านดอนทิงทวด ตำบลบางหมาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 มกราคม 2564
256 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
257 จ้างเหมาขุดทางระบายน้ำ ซอยทรัพย์เจริญ 1 หมู่ที่ 5 และซอยพุทธรักษา 9 หมู่ที่ 12 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
258 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15002 สายดอนไทรงาม หมู่ที่ 6 ตำบลบางหมาก กว้าง 7 เมตร ยาว 2,138 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,379 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 มกราคม 2564
259 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15004 สายคูขุด-บางผรา หมู่ที่ 3,5 ตำบลบางหมาก กว้าง 7 เมตร ยาว 1,193 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,351 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 มกราคม 2564
260 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ยี่ห้อ STHIL หมายเลขครุภัณฑ์ บม.068-54-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
261 จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนไทรงาม ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
262 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย จำนวน 790 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
263 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กข-5278 ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ บม.001-47-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
264 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกทางระบายน้ำสายทุ่งไผ่ หมู่ที่ 10,8,6 ตำบลบางหมาก หรือมีปริมาตรดินชุดไม่น้อยกว่า 34,041 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 มกราคม 2564
265 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ DELUX และเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Brother MFC-9140CDN โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
266 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านดอนทิงทวด ตำบลบางหมาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 มกราคม 2564
267 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระดอนทิงทวด หมู่ที่ 11 บ้านดอนทิงทวด ตำบลบางหมาก จำนวน 2 จุด หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 105,640 ลูกบากศ์เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 มกราคม 2564
268 จ้างเหมาซ่อมแซมท่อประปา(ท่อ PE) จำนวน 3 จุด และ ขุดทางระบายน้ำ จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
269 ซื้อน้ำดื่มสำนักงาน ประจำเดือน มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
270 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
271 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
272 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย จำนวน 1,110 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
273 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระดอนทิงทวด หมู่ที่ 11 บ้านดอนทิงทวด ตำบลบางหมาก จำนวน 2 จุด หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 105,640 ลูกบากศ์เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 ธันวาคม 2563
274 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระดอนทิงทวด หมู่ที่ 11 บ้านดอนทิงทวด ตำบลบางหมาก จำนวน 2 จุด หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 105,640 ลูกบากศ์เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 ธันวาคม 2563
275 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กจ 8792 ชุมพร ยี่ห้อ TOYOTA HILUX หมายเลขครุภัณฑ์ บม.011-58-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
276 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย จำนวน 652 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
277 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 ธันวาคม 2563
278 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกทางระบายน้ำสายทุ่งไผ่ หมู่ที่ 10,8,6 ตำบลบางหมาก หรือมีปริมาตรดินชุดไม่น้อยกว่า 34,041 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 ธันวาคม 2563
279 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกทางระบายน้ำสายทุ่งไผ่ หมู่ที่ 10,8,6 ตำบลบางหมาก หรือมีปริมาตรดินชุดไม่น้อยกว่า 34,041 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 ธันวาคม 2563
280 วัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 610 ลูกบาศก์เมตร  8 ธันวาคม 2563
281 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
282 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน หมู่ที่ 7 บ้านพ่วง ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 ธันวาคม 2563
283 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองพ่วง หมู่ที่ 7 ตำบลบางหมาก หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 34,650 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 ธันวาคม 2563
284 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระดอนทิงทวด หมู่ที่ 11 บ้านดอนทิงทวด ตำบลบางหมาก จำนวน 2 จุด หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 105,640 ลูกบากศ์เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 ธันวาคม 2563
285 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
286 ซื้อวัสดุก่อสร่้าง ดินลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ย จำนวน 2,015 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
287 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านดอนทิงทวด ตำบลบางหมาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 ธันวาคม 2563
288 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านดอนทิงทวด ตำบลบางหมาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 ธันวาคม 2563
289 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
290 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคันคลองหนองแช่ดาน ปริมาณงาน 16,500 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 3,300 เมตร กว้าง 5 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 พฤศจิกายน 2563
291 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคันคลองหนองแช่ดาน ปริมาณงาน 16,500 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 3,300 เมตร กว้าง 5 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 พฤศจิกายน 2563
292 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคันคลองหนองแช่ดาน ปริมาณงาน 16,500 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 3,300 เมตร กว้าง 5 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 พฤศจิกายน 2563
293 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคันคลองหนองแช่ดาน ปริมาณงาน 16,500 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 3,300 เมตร กว้าง 5 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 พฤศจิกายน 2563
294 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคันคลองหนองแช่ดาน ปริมาณงาน 16,500 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 3,300 เมตร กว้าง 5 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 พฤศจิกายน 2563
295 ซื้อน้ำดื่มสำนักงาน ประจำเดือน ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
296 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านดอนทิงทวด ตำบลบางหมาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 พฤศจิกายน 2563
297 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบางหมาก จำนวน 3 ศูนย์ และโรงเรียนสังกัด สพฐ.เขตเทศบาลตำบลบางหมาก จำนวน 4 โรงเรียน ประจำปีการศึกษาที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
298 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กจ-8792 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
299 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15007 สาย บ้านพ่วง - ประดู่งาม หมู่ที่ 3,7 ตำบลบางหมาก กว้าง 6 เมตร ยาว 2,097 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,582 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 พฤศจิกายน 2563
300 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
301 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15007 สาย บ้านพ่วง - ประดู่งาม หมู่ที่ 3,7 ตำบลบางหมาก กว้าง 6 เมตร ยาว 2,097 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,582 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 พฤศจิกายน 2563
302 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15007 สาย บ้านพ่วง - ประดู่งาม หมู่ที่ 3,7 ตำบลบางหมาก กว้าง 6 เมตร ยาว 2,097 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,582 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 พฤศจิกายน 2563
303 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15007 สาย บ้านพ่วง - ประดู่งาม หมู่ที่ 3,7 ตำบลบางหมาก กว้าง 6 เมตร ยาว 2,097 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,582 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 พฤศจิกายน 2563
304 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15001 สายแหลมปอ หมู่ที่ 7 ตำบลบางหมาก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,189 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,945 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 พฤศจิกายน 2563
305 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15008 สาย ทซ.2018 -บ้านคอเตี้ย หมู่ที่ 9ตำบลบางหมาก กว้าง 7 เมตร ยาว 2,540 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า17,780 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 พฤศจิกายน 2563
306 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15005 สายแหลมญวน หมู่ที่ 8 ตำบลบางหมาก กว้าง 5 เมตร ยาว 2,230 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,150 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 พฤศจิกายน 2563
307 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15004 สายคูขุด-บางผรา หมู่ที่ 3,5 ตำบลบางหมาก กว้าง 7 เมตร ยาว 1,193 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,351 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 พฤศจิกายน 2563
308 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15002 สายดอนไทรงาม หมู่ที่ 6 ตำบลบางหมาก กว้าง 7 เมตร ยาว 2,138 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,379 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 พฤศจิกายน 2563
309 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤศจิกายน 2563
310 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤศจิกายน 2563
311 รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  17 พฤศจิกายน 2563
312 ขุดลอกสระดอนทิงทวด หมู่ที่ 11 บ้านดอนทิงทวด ตำบลบางหมาก จำนวน 2 จุด หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 105,640 ลูกบากศ์เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  17 พฤศจิกายน 2563
313 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 5278 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
314 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
315 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
316 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
317 ซื้อยางในล้อหลัง ด้านซ้าย จำนวน 1 เส้น ของรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3123 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2563
318 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2563
319 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15007 สาย บ้านพ่วง - ประดู่งาม หมู่ที่ 3,7 ตำบลบางหมาก กว้าง 6 เมตร ยาว 2,097 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,582 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพ  4 พฤศจิกายน 2563
320 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15007 สาย บ้านพ่วง - ประดู่งาม หมู่ที่ 3,7 ตำบลบางหมาก กว้าง 6 เมตร ยาว 2,097 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,582 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพ  4 พฤศจิกายน 2563
321 ขุดลอกคลองพ่วง หมู่ที่ 7 ตำบลบางหมาก หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 34,650 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  4 พฤศจิกายน 2563
322 จ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิง ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน บน-6435 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2563
323 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคันคลองหนองแช่ดาน ปริมาณงาน 16,500 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 3,300 เมตร กว้าง 5 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 พฤศจิกายน 2563
324 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคันคลองหนองแช่ดาน ปริมาณงาน 16,500 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 3,300 เมตร กว้าง 5 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 พฤศจิกายน 2563
325 ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา จำนวน 500 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2563
326 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านไร่ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำบ้านคอเตี้ย ปริมาณงาน 4,344 ตารางเมตร กว้าง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 พฤศจิกายน 2563
327 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดอนทราย ปริมาณงาน 3,804 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 634 กว้าง 6 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 พฤศจิกายน 2563
328 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15001 สายแหลมปอ หมู่ที่ 7 ตำบลบางหมาก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,189 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,945 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้ว  2 พฤศจิกายน 2563
329 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15001 สายแหลมปอ หมู่ที่ 7 ตำบลบางหมาก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,189 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,945 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้ว  2 พฤศจิกายน 2563
330 จ้างเหมาประดับไฟเวที และไฟส่องสว่างปริเวณงาน ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2563
331 ซื้อน้ำดื่มสำนักงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2563
332 ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา จำนวน 500 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2563
333 เช่าเวที ขนาด 8.4 x 4.8 เมตร พร้อมโครงฉากหลัง จำนวน 1 เวที ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2563
334 ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา จำนวน 500 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2563
335 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคันคลองหนองแช่ดาน ปริมาณงาน 16,500 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 3,300 เมตร กว้าง 5 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 ตุลาคม 2563
336 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15005 สายแหลมญวน หมู่ที่ 8 ตำบลบางหมาก กว้าง 5 เมตร ยาว 2,230 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,150 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด  28 ตุลาคม 2563
337 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15005 สายแหลมญวน หมู่ที่ 8 ตำบลบางหมาก กว้าง 5 เมตร ยาว 2,230 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,150 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด  28 ตุลาคม 2563
338 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15007 สาย บ้านพ่วง - ประดู่งาม หมู่ที่ 3,7 ตำบลบางหมาก กว้าง 6 เมตร ยาว 2,097 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,582 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 ตุลาคม 2563
339 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน หมู่ที่ 7 บ้านพ่วง ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 ตุลาคม 2563
340 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15001 สายแหลมปอ หมู่ที่ 7 ตำบลบางหมาก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,189 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,945 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 ตุลาคม 2563
341 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคันคลองหนองแช่ดาน ปริมาณงาน 16,500 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 3,300 เมตร กว้าง 5 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  27 ตุลาคม 2563
342 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน หมู่ที่ 7 บ้านพ่วง ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 ตุลาคม 2563
343 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3123 ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ บม.005-62-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
344 ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านดอนทิงทวด ตำบลบางหมาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  21 ตุลาคม 2563
345 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15001 สายแหลมปอ หมู่ที่ 7 ตำบลบางหมาก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,189 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,945 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 ตุลาคม 2563
346 ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน หมู่ที่ 7 บ้านพ่วง ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  21 ตุลาคม 2563
347 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15005 สายแหลมญวน หมู่ที่ 8 ตำบลบางหมาก กว้าง 5 เมตร ยาว 2,230 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,150 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 ตุลาคม 2563
348 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15001 สายแหลมปอ หมู่ที่ 7 ตำบลบางหมาก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,189 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,945 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 ตุลาคม 2563
349 ขุดลอกทางระบายน้ำสายทุ่งไผ่ หมู่ที่ 10,8,6 ตำบลบางหมาก หรือมีปริมาตรดินชุดไม่น้อยกว่า 34,041 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  21 ตุลาคม 2563
350 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15002 สายดอนไทรงาม หมู่ที่ 6 ตำบลบางหมาก กว้าง 7 เมตร ยาว 2,138 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,379 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 ตุลาคม 2563
351 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15002 สายดอนไทรงาม หมู่ที่ 6 ตำบลบางหมาก กว้าง 7 เมตร ยาว 2,138 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,379 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 ตุลาคม 2563
352 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15004 สายคูขุด-บางผรา หมู่ที่ 3,5 ตำบลบางหมาก กว้าง 7 เมตร ยาว 1,193 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,351 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 ตุลาคม 2563
353 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15004 สายคูขุด-บางผรา หมู่ที่ 3,5 ตำบลบางหมาก กว้าง 7 เมตร ยาว 1,193 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,351 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 ตุลาคม 2563
354 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15008 สาย ทซ.2018 -บ้านคอเตี้ย หมู่ที่ 9ตำบลบางหมาก กว้าง 7 เมตร ยาว 2,540 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า17,780 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 ตุลาคม 2563
355 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15008 สาย ทซ.2018 -บ้านคอเตี้ย หมู่ที่ 9ตำบลบางหมาก กว้าง 7 เมตร ยาว 2,540 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า17,780 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 ตุลาคม 2563
356 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดอนทราย ปริมาณงาน 3,804 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 634 กว้าง 6 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 ตุลาคม 2563
357 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดอนทราย ปริมาณงาน 3,804 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 634 กว้าง 6 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 ตุลาคม 2563
358 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กจ-8792 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2563
359 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคันคลองหนองแช่ดาน หมู่ที่ 11 ปริมาณงาน 16,500 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 3,300 เมตร กว้าง 5 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin  15 ตุลาคม 2563
360 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15004 สายคูขุด-บางผรา หมู่ที่ 3,5 ตำบลบางหมาก กว้าง 7 เมตร ยาว 1,193 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,351 ตารางเมตร เท  14 ตุลาคม 2563
361 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15002 สายดอนไทรงาม หมู่ที่ 6 ตำบลบางหมาก กว้าง 7 เมตร ยาว 2,138 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,379 ตารางเมตร เทศบาลต  14 ตุลาคม 2563
362 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ จำนวน 1 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2563
363 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15008 สาย ทซ.2018 -บ้านคอเตี้ย หมู่ที่ 9ตำบลบางหมาก กว้าง 7 เมตร ยาว 2,540 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า17,780 ตารางเม  14 ตุลาคม 2563
364 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านไร่ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำบ้านคอเตี้ย ปริมาณงาน 4,344 ตารางเมตร กว้าง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 ตุลาคม 2563
365 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านไร่ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำบ้านคอเตี้ย ปริมาณงาน 4,344 ตารางเมตร กว้าง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 ตุลาคม 2563
366 จ้างเหมาบุคคลเพื่อดำเนินการตามโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลบางหมาก ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ตุลาคม 2563
367 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15001 สายแหลมปอ หมู่ที่ 7 ตำบลบางหมาก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,189 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,945 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  9 ตุลาคม 2563
368 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านไร่ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำบ้านคอเตี้ย ปริมาณงาน 4,344 ตารางเมตร กว้าง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  9 ตุลาคม 2563
369 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดอนทราย ปริมาณงาน 3,804 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 634 กว้าง 6 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  9 ตุลาคม 2563
370 ซื้อถ้วยรางวัล จำนวน 8 ใบ ตามโครงการแข่งขันกีฬาระหว่าง อปท. และส่วนราชการอื่นๆ เทศบาลตำบลบางหมากคัพ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ตุลาคม 2563
371 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15002 สายดอนไทรงาม หมู่ที่ 6 ตำบลบางหมาก กว้าง 7 เมตร ยาว 2,138 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,379 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองช  7 ตุลาคม 2563
372 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In - Place Rechcling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15008 สาย ทซ.2018 -บ้านคอเตี้ย หมู่ที่ 9ตำบลบางหมาก กว้าง 7 เมตร ยาว 2,540 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า17,780 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อ  6 ตุลาคม 2563
373 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15008 สาย ทซ.2018 -บ้านคอเตี้ย หมู่ที่ 9ตำบลบางหมาก กว้าง 7 เมตร ยาว 2,540 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า17,780 ตารางเม  6 ตุลาคม 2563
374 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15008 สาย ทซ.2018 -บ้านคอเตี้ย หมู่ที่ 9ตำบลบางหมาก กว้าง 7 เมตร ยาว 2,540 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า17,780 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อ  6 ตุลาคม 2563
375 ซื้อน้ำดื่ม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล จำนวน 3 ศูนย์ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
376 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
377 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
378 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
379 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
380 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
381 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
382 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
383 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ลูกรัง 1,320 ลกบาศก์เมตร และหินคลุก 230 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
384 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
385 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 200 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
386 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
387 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 205 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
388 ซื้อวัดสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
389 ซื้อวัดสุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
390 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
391 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7414 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
392 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
393 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองพ่วง หมู่ที่ 7 ตำบลบางหมาก หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 34,650 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กันยายน 2563
394 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองพ่วง หมู่ที่ 7 ตำบลบางหมาก หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 34,650 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กันยายน 2563
395 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
396 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
397 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2563
398 ซื้อถังขยะพลาสติก ความจุ ขนาด 200 ลิตร จำนวน 100 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
399 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ บม.420 57 0013 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
400 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
401 จ้างต่อสัญญาดูแลเว็ปไซต์ ของเทศบาลตำบลบางหมาก (www.bangmakcity.go.th) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
402 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
403 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
404 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
405 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
406 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
407 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
408 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
409 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 210 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
410 ซื้อวัสดุยานพาพหนะและขนส่ง ยางนอก,ใน จำนวน 6 เส้น ของรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-9627 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
411 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 205 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
412 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
413 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
414 ซื้อวัสดุ ตามโครงการ ขอปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
415 จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์(สุนัข,แมว) ในพื้นที่ตำบลบางหมาก จำนวน 1,811 ตัว เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินโครงการในปีถัดไป ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
416 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมป้ายแขวนคอ,ไซริงค์,เข็ม จำนวน 1,811 โดส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
417 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
418 ซื้อต้นไม้ดอกไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 11 รายการ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
419 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2563
420 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2563
421 ซื้อวัสดุในการอบรม โครงการกู้ชีพตัวน้อยโรงเรียนบ้านคอเตี้ย จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
422 ซื้อน้ำดื่ม สำนักงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
423 ซื้อวัสดุในการอบรม จำนวน 130 ชุด โครงการ กู้ชีพตัวน้อยโรงเรียนวัดดอนรวบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
424 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 300 ชุด ใช้ในโครงการ กู้ชีพตัวน้อยโรงเรียนวัดดอนรวบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
425 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการ กู้ชีพตัวน้อยโรงเรียนวัดดอนรวบ ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
426 ซื้อวัสดุในการอบรม จำนวน 30 ชุด ใช้ในโครงการกู้ชีพตัวน้อยโรงเรียนวัดคูขุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
427 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ใช้ในโครงการกู้ชีพตัวน้อยโรงเรียนวัดคูขุด ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
428 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 140 ชุด ใช้ในโครงการ ?กู้ชีพตัวน้อยโรงเรียนบ้านคอเตี้ย? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
429 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการ กู้ชีพตัวน้อยโรงเรียนบ้านคอเตี้ย ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
430 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 100 ชุด ใช้ในโครงการกู้ชีพตัวน้อยโรงเรียนวัดคูขุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
431 ซื้อวัสดุที่ใช้ในโครงการ กู้ชีพตัวน้อยโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม จำนวน 100 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
432 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 240 ชุด ใช้ในโครงการกู้ชีพตัวน้อยโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
433 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการกู้ชีพตัวน้อยโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
434 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3123 ชุมพร ยี่ห้อ ISUZU FTR 240 หมายเลขครุภัณฑ์ บม.005-62-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
435 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บม-3410 ชุมพร ยี่ห้อ ISUZU FORWARD FTR 240 หมายเลขครุภัณฑ์ บม.003-58-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
436 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 165 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
437 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
438 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
439 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก 192 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
440 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
441 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
442 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15007 สาย บ้านพ่วง - ประดู่งาม หมู่ที่ 3,7 ตำบลบางหมาก กว้าง 6 เมตร ยาว 2,097 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,582 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  10 กรกฎาคม 2563
443 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคันคลองหนองแช่ดาน หมู่ที่ 11 ปริมาณงาน 16,500 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 3,300 เมตร กว้าง 5 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  10 กรกฎาคม 2563
444 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15004 สายคูขุด-บางผรา หมู่ที่ 3,5 ตำบลบางหมาก กว้าง 7 เมตร ยาว 1,193 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,351 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเ  10 กรกฎาคม 2563
445 วัสดุก่อสร้าง ดินลูกรัง จำนวน 565 ลูกบาศก์เมตร  10 กรกฎาคม 2563
446 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15005 สายแหลมญวน หมู่ที่ 8 ตำบลบางหมาก กว้าง 5 เมตร ยาว 2,230 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,150 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  10 กรกฎาคม 2563
447 จ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
448 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ดินลูกรัง จำนวน 404 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
449 ซื้อยางหน้า-หลัง รถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กจ-8792 ชุมพร จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
450 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
451 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาลตำบลบางหมาก จำนวน 4 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบางหมาก จำนวน 3 ศูนย์ ประจำปีการศึกษา 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
452 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องโทรศัพท์โทรสาร ยี่ห้อ Brother SUPER G3 33.6 Kbps หมา่ยเลขครุภัณฑ์ บม-424-50-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
453 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 200 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
454 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บม-3410 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
455 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ  23  มิถุนายน  2563
456 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมทยเลขทะเบียน บม-3409 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
457 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
458 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบฉีดพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank printer) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2563
459 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
460 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 192 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
461 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7414 ชุมพร ยี่ห้อ MITSUBISHI หมายเลขครุภัณฑ์ บม.055-47-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
462 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องทำสัญญานเสียงไซเรนรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กจ-8792 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
463 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 210 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
464 จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิดCCTV ที่ติดตั้งไว้บริเวณแยกหัวไทรคลองบางลำพู (ตู้ที่ 22 กล้องที่ 35-36) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
465 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
466 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 215 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2563
467 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2563
468 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
469 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 223 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
470 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 220 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2563
471 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ FUJI XEROX หมายเลขครุภัณฑ์ บม.480-62-0014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
472 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กจ-8792 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
473 จ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บน-6435 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
474 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาล จำนวน 4 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล จำนวน 3 ศูนย์ จำนวน 15,624 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
475 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ดินลูกรัง จำนวน 353 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
476 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บม-3409 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
477 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน บม-3410 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
478 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ดินลูกรัง จำนวน 580 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
479 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
480 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
481 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่่น ชพ.ถ.15007 สายบ้านพ่วง-ประดู่งาม หมู่ที่ 3,7 ตำบลบางหมาก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,582 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 เมษายน 2563
482 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บม.3409 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
483 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
484 ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
485 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด ดอนทิงทวด ลูกที่ 2 บ้านดอนทิงทวด หมู่ที่ 11 จำนวน 1 บ่อ ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 เมษายน 2563
486 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ดินลูกรัง จำนวน 605 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
487 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
488 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
489 จ้างเหมาทำหนังสือคู่มือในการป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) จำนวน 3,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
490 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บ-2024 ชุมพร ยี่ห้อ MITSUBISHI หมายเลขครุภัณฑ์ บม.003-48-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
491 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก จำนวน 182 ลูกบาศก์เมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
492 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 97 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
493 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
494 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก จำนวน 234 ลูกบาศก์เมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
495 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก จำนวน 232 ลูกบาศก์เมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
496 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
497 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด ดอนทิงทวด ลูกที่ 2 บ้านดอนทิงทวด หมู่ที่ 11 จำนวน 1 บ่อ ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 เมษายน 2563
498 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด ดอนทิงทวด ลูกที่ 2 บ้านดอนทิงทวด หมู่ที่ 11 จำนวน 1 บ่อ ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 เมษายน 2563
499 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่่น ชพ.ถ.15007 สายบ้านพ่วง-ประดู่งาม หมู่ที่ 3,7 ตำบลบางหมาก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,582 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 เมษายน 2563
500 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่่น ชพ.ถ.15007 สายบ้านพ่วง-ประดู่งาม หมู่ที่ 3,7 ตำบลบางหมาก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,582 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 เมษายน 2563
501 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
502 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
503 ซื้อวัสดุและเวชภัณฑ์กู้ชีพ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
504 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-9627 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
505 ธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด ดอนทิงทวด ลูกที่ 2 บ้านดอนทิงทวด หมู่ที่ 11 จำนวน 1 บ่อ ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุุมพร  3 เมษายน 2563
506 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่่น ชพ.ถ.15007 สายบ้านพ่วง-ประดู่งาม หมู่ที่ 3,7 ตำบลบางหมาก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,582 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 เมษายน 2563
507 จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2563
508 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก จำนวน 115 ลูกบาศก์เมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
509 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองหนองแช่ดาน หมู่ที่ 2,8,9,11,12 มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 115,720 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร ่จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 มีนาคม 2563
510 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกทางระบายน้ำบางหมอ - บุญเกตุ หมู่ที่ 7-4 ตำบลบางหมาก มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,468.87 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi  31 มีนาคม 2563
511 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด ดอนทิงทวด ลูกที่ 1 บ้านดอนทิงทวด หมู่ที่ 11 จำนวน 1 บ่อ ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 มีนาคม 2563
512 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านท่าโก ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 มีนาคม 2563
513 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน เมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
514 จ้างเหมาซ่อมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บน-6435 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
515 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด คลองบางลำภู หมู่ที่ 4 จำนวน 1 บ่อ ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 มีนาคม 2563
516 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่่น ชพ.ถ.15007 สายบ้านพ่วง-ประดู่งาม หมู่ที่ 3,7 ตำบลบางหมาก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,582 ตารางเมตร  27 มีนาคม 2563
517 ซื้อชุดกาแฟ จำนวน 100 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
518 จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
519 ซื้อหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน 240 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
520 ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ บม. 416-56-033 (2)  26 มีนาคม 2563
521 ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 ชุด  24 มีนาคม 2563
522 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
523 ซื้อ่จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
524 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
525 ซื้อชุดตรวจสารเสพติด จำนวน 5 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
526 จ้างซ่อมรถรถบรรน้ำ คันหมายเลขทะเบียน บม 3410 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
527 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
528 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 51 0015 (2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
529 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองหนองแช่ดาน หมู่ที่ 2,8,9,11,12 มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 115,720 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร ่จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 มีนาคม 2563
530 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP หมายเลขคราุภัณฑ์ 416 53 0025(4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
531 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย) จำนวน 235 ลูกบาศ์กเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
532 จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล อาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
533 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองหนองแช่ดาน หมู่ที่ 2,8,9,11,12 มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 115,720 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร ่จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 มีนาคม 2563
534 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกทางระบายน้ำบางหมอ - บุญเกตุ หมู่ที่ 7-4 ตำบลบางหมาก มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,468.87 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi  17 มีนาคม 2563
535 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด ดอนทิงทวด ลูกที่ 1 บ้านดอนทิงทวด หมู่ที่ 11 จำนวน 1 บ่อ ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 มีนาคม 2563
536 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกทางระบายน้ำบางหมอ - บุญเกตุ หมู่ที่ 7-4 ตำบลบางหมาก มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,468.87 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi  17 มีนาคม 2563
537 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด ดอนทิงทวด ลูกที่ 1 บ้านดอนทิงทวด หมู่ที่ 11 จำนวน 1 บ่อ ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 มีนาคม 2563
538 ซื้อWaste Toner Box ปริ้นเตอร์ Box รุ่น MFC-9140 CDN จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
539 ซื้อ1. ผงหมึก (โทนเนอร์) สีดำ จำนวน 2 อัน2. Waste Toner Box WT 220 CL จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
540 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด คลองบางลำภู หมู่ที่ 4 จำนวน 1 บ่อ ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 มีนาคม 2563
541 ขุดลอกทางระบายน้ำบางหมอ - บุญเกตุ หมู่ที่ 7-4 ตำบลบางหมาก มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,468.87 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  16 มีนาคม 2563
542 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด คลองบางลำภู หมู่ที่ 4 จำนวน 1 บ่อ ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 มีนาคม 2563
543 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15007 สายสมประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลบางหมาก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,700 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 มีนาคม 2563
544 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านท่าโก ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 มีนาคม 2563
545 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านท่าโก ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 มีนาคม 2563
546 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองหนองแช่ดาน หมู่ที่ 2,8,9,11,12 มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 115,720 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร ่จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 มีนาคม 2563
547 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 3 ป้าย และขนาด 2.40 x 5.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
548 จ้างเหมาทำป้ายรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร พร้อมตีโครงไม้ จำนวน 8 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
549 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 120 ชุด ,จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 60 ชุด เพื่อใช้ในโครงการ พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการกองทุน และผู้นำชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
550 ธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด ดอนทิงทวด ลูกที่ 1 บ้านดอนทิงทวด หมู่ที่ 11 จำนวน 1 บ่อ ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  10 มีนาคม 2563
551 ซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการกองทุน และผู้นำชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
552 จ้างเหมาทำป้ายโครงการ ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
553 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
554 จ้างเติมน้ำยาถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน 16 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
555 ขยายเขตระบบประปาหมู่่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านท่าโก ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  9 มีนาคม 2563
556 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
557 ธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด คลองบางลำภู หมู่ที่ 4 จำนวน 1 บ่อ ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  9 มีนาคม 2563
558 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กจ-8792 ชุมพร ยี่ห้อ TOYOTA HILUX หมายเลขครุภัณฑ์ บม.011-58-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2563
559 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2563
560 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 บ้านประดู่งาม ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 มีนาคม 2563
561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบุญเกตุ หมู่ที่ 4 ตำบลบางหมาก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,920 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 มีนาคม 2563
562 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-5278 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
563 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บน-2024 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
564 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน บม 3410 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
565 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน บม 3410 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
566 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน บม 3410 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
567 จ้างปรับปรุงถนนสาธารณะที่ 11 ต-ถ หมู่่ทีี่ 9 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
568 จ้างปรับปรุงถนนสาธารณะที่ 28 จ-จ หมู่ที่ 9 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
569 ซื้อเครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
570 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
571 ซื้อรูปพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมกรอบ ขนาด 27 x 45 นิ้ว จำนวน 3 ภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
572 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
573 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
574 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
575 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
576 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
577 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
578 จ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บน-6435 ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ บม.003-48-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
579 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บม-3409 ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขครุภัณฑ์ บม.013-58-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
580 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 บ้านประดู่งาม ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 กุมภาพันธ์ 2563
581 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 235 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
582 ขุดลอกคลองหนองแช่ดาน หมู่ที่ 2,8,9,11,12 มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 115,720 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร ่จังหวัดชุมพร  19 กุมภาพันธ์ 2563
583 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 บ้านประดู่งาม ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 กุมภาพันธ์ 2563
584 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15007 สายสมประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลบางหมาก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,700 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กุมภาพันธ์ 2563
585 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15007 สายสมประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลบางหมาก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,700 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กุมภาพันธ์ 2563
586 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
587 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กจ-8792 ชุมพร ยี่ห้อ TOYOTA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
588 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบุญเกตุ หมู่ที่ 4 ตำบลบางหมาก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,920 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 กุมภาพันธ์ 2563
589 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15007 สายสมประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลบางหมาก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,700 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 กุมภาพันธ์ 2563
590 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบุญเกตุ หมู่ที่ 4 ตำบลบางหมาก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,920 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 กุมภาพันธ์ 2563
591 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
592 จ้างเหมาบุคคลเพื่อดำเนินการตามโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลบางหมาก ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2563
593 จ้างเหมาบุคคลเพื่อดำเนินการตามโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลบางหมาก ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2563
594 จ้างเหมาซ่อมท่อประปา (ท่อ PE) พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ บริเวณหมู่ที่ 3 หน้าโรงเรียนวัดคูขุดและ บริเวณในวัดคูขุด ตำบลบางหมาก จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
595 เช่าเก้าอี้พร้อมผ้าคลุมแบบมีโบว์ จำนวน 500 ตัว และ เก้าอี้พร้อมผ้าคลุมแบบสีขาว จำนวน 1,000 ตัว เพืี่อใช้ในโครงการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ในวันที่ 10 มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
596 จ้างเหมาจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ เพื่อใช้ในโครงการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
597 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 220 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
598 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน บน-6435 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
599 ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15007 สายสมประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลบางหมาก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,700 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  4 กุมภาพันธ์ 2563
600 ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15007 สายสมประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลบางหมาก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,700 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  4 กุมภาพันธ์ 2563
601 จ้างเหมาซ่อมรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กจ-8792 ชุมพร ยี่ห้อ TOYOTA (หมายเลขครุภัณฑ์ บม.011-58-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
602 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบุญเกตุ หมู่ที่ 4 ตำบลบางหมาก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,920 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 กุมภาพันธ์ 2563
603 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 บ้านประดู่งาม ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  3 กุมภาพันธ์ 2563
604 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกู้ชีพ ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กจ-8792 ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ บม.001-58-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
605 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-9627 ชุมพร ยี่ห้อ HINO เมาหเลขครุภัณฑ์ บม.020-54-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
606 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 268 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
607 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-9627 ชุมพร ยี่ห้อ HINO เมาหเลขครุภัณฑ์ บม.020-54-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
608 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-9627 ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ 020-54-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
609 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ของเทศบาลตำบลบางหมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
610 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
611 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบุญเกตุ หมู่ที่ 4 ตำบลบางหมาก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,920 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  23 มกราคม 2563
612 ซื้อวัสดุและเวชภัณฑ์กู้ชีพ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
613 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ บม.416 53 0025 (4) และ หมายเลขครุภัณฑ์ บม.416 57 0036 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
614 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ บม.416-51-0009 (3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
615 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
616 จ้างเหมาซ่อมมอเตอร์ปั๊มน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านประดู่งาม หมายเลขครุภัณฑ์ บม.055-60-0020 และ มอเตอร์ปั๊มน้ำ หมู่ที่ 11 หมายเลขครุภัณฑ์ บม.055-60-0021 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
617 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 235 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
618 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
619 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำจนวน 220 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
620 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ พร้อมติดตั้ง ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
621 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2562
622 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 490 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2562
623 จ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์รถฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กจ-8792 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2562
624 เช่าเช่าเต็นท์โดม ขนาด 12 x 5 เมตร จำนวน 3 หลัง , เก้าอี้พร้อมผ้าคลุม จำนวน 600 ตัว และ เวที ขนาด 10 x 5 เมตร จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในโครงการ คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2562
625 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2562
626 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2562
627 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ดินลูกรัง จำนวน 1,110 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2562
628 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2562
629 จ้างเหมาทำถังดักไขมัน ขนาดบรรจุ 18 แกนลอน จำนวน 60 ชุด เพื่อใช้ในโครงการ คลองสวนน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2562
630 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ดินลูกรัง จำนวน 1,245 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2562
631 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2562
632 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2562
633 จ้างซ่อมแซมโมบายวิทยุสื่อสารแบบติดรถและแบบตั้งโต๊ะ ของศูนย์ปฏิบัติการกู้ชีพฉุกเฉินเทศบาลตำบลบางหมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2562
634 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระน้ำดอนทิงทวด ลูกที่ 2 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 11 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังกหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 พฤศจิกายน 2562
635 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ cokan หมายเลขครุภัณฑ์ 420-57-0013 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤศจิกายน 2562
636 ซื้อวัดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2562
637 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2562
638 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ  27 พฤศจิกายน 2562
639 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2562
640 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาด 20 กก. จำนวน 100 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2562
641 ซื้อสื่อกาเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤศจิกายน 2562
642 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤศจิกายน 2562
643 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระน้ำดอนทิงทวด ลูกที่ 2 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 11 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังกหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 พฤศจิกายน 2562
644 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระน้ำดอนทิงทวด ลูกที่ 2 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 11 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังกหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 พฤศจิกายน 2562
645 จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายวาสพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2562
646 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2562
647 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2562
648 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2562
649 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมิตรอารีย์ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 8 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤศจิกายน 2562
650 จ้างเหมาซ่อมแซมโรงสูบน้ำดิบวัดคูขุด หมู่ที่ 3 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤศจิกายน 2562
651 จ้างเหมาซ่อมแซมป้ายไฟจราจรสามเหลี่ยม จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2562
652 จ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุกสายหมู่ที่ 6 เชื่อม หมู่ที่ 3 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2562
653 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2562
654 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระน้ำดอนทิงทวด ลูกที่ 2 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 11 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังกหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 พฤศจิกายน 2562
655 จ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุกสายบัวเขียว หมู่ที่ 2 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2562
656 จ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุกสายบัวขาว หมู่ที่ 2 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2562
657 จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังสายนครพัฒน์ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2562
658 จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังสายจินตนาร่วมอุทิศ หมู่ที่ 1 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2562
659 จ้างเหมาปรับปรุงสายถนนสายคันกั้นน้ำเค็ม หมู่ที่ 10 เชื่อม หมู่ที่ 8 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2562
660 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาล จำนวน 4 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบางหมาก จำนวน 3 ศูนย์ ระดับก่อนวัยเรียนอนุบาลและ ป.๑-ป.๖ ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2562
661 อาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาล จำนวน 4 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบางหมาก จำนวน 3 ศูนย์ ระดับก่อนวัยเรียนอนุบาลและ ป.๑-ป.๖ ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  1 พฤศจิกายน 2562
662 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2562
663 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระน้ำดอนทิงทวด ลูกที่ 2 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 11 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังกหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 ตุลาคม 2562
664 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระน้ำดอนทิงทวด ลูกที่ 2 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 11 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังกหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 ตุลาคม 2562
665 จ้างเหมาปรับปรุงถนนสายพุทธรักษา ๘ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2562
666 จ้างเหมาปรับปรุงถนนสายพุทธรักษา ๙ (ช่วงที่ ๒)หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2562
667 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ของเทศบาลตำบลบางหมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2562
668 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2562
669 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บม.3409 ชุมพร ยี่ห้อ ISUZU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2562
670 จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านยายงาม หมู่่ที่ 9 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2562
671 จ้างเหมาปรับปรุงถนนสายกฤษณา (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 9 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2562
672 จ้างเหมาปรับปรุงถนนสายเพียรมาก หมู่่ที่ 9 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2562
673 ขุดลอกสระน้ำดอนทิงทวด ลูกที่ 2 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 11 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังกหวัดชุมพร  25 ตุลาคม 2562
674 ซื้อน้ำดื่มชนิดถัง ขนาดบรรจุ 20 ลิตร จำนวน 100 ถัง เพื่อใช้ในการรับรองผู้มาติดต่อราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอเตี้ย ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2562
675 ซื้อน้ำดื่ม ชนิดถัง ขนาดบรรจุ 20 ลิตร จำนวน 306 ถัง เพื่อใช้ในการรับรองผู้มาติดต่อราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางหมาก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนไทรงาม ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ตุลาคม 2562
676 จ้างเหมาขุดลอกสระน้ำดอนทิงทวด (ลูกที่ 2) หมู่ที่ 11 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ตุลาคม 2562
677 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2562
678 จ้างเหมาซ่อมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก หมู่ที่ 11 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2562
679 จ้างเหมาบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่ผ่านการอบรมระดับ FR ประจำที่ศูนย์กู้ชีพเทศบาลตำบลบางหมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
680 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
681 ซื้อจัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
682 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
683 จ้างต่อสัญญาดูแลเว็ปไซต์ ของเทศบาลตำบลบางหมาก (www.bangmakcity.go.th) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2562
684 จ้างเหมาซ่อมรถกู้ชีพ ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กจ-8792 ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ บม.011-58-0001) เปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่อง ตามกำหนดระยทางครบ 105,222 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2562
685 จ้างเหมาซ่อมเคร่ื่องเลื่อยโซยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ บม.068-54-0001 , บม.068-51-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2562
686 จ้างจ้างเหมาซ่อมเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย (หมายเลขครุภัณฑ์ บม.442-54-0006) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2562
687 จ้างเหมาซ่อมมอเตอร์ปั๊มน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ บม.005-58-0016 , บม.0055-58-0016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2562
688 ซื้อคอนกรีต 240 Ksc จำนวน 10 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
689 ซื้อวัสดุและเวชภัณฑ์กู้ชีพ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
690 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
691 ซื้อสติกเกอร์สะท้อนแสงสีเหลือง จำนวน 30 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
692 ซื้อสติกเกอร์สะท้อนแสงสีเหลือง จำนวน 30 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
693 ซื้อสติกเกอร์สะท้อนแสงสีเหลือง จำนวน 30 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
694 จ้างเหมาเปลี่ยนยางในรถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 81-3123 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
695 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2562
696 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2562
697 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
698 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
699 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดอนใหญ่ บางเจริญ หมู่่่ที่ 9,11 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 กันยายน 2562
700 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
701 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ป้ายสัญญาณไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจ แบบโปร่ง ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 157 ซม. มีล้อสามารถเคลื่อนย้ายได้ มีไฟหมุน 1 ดวง ไฟนีออนแบบยาวด้านข้าง (ซ้าย-ขวา) ด้านละ 1 หลอด ใช้ไฟสองระบบ (ไฟบ้าน) ขนาดไฟ 220 V จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
702 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
703 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
704 จ้างเหมาซ่อมรถจักรยายนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ SUZUKI หมายเลขทะเบียน กนธ 174 ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ บม.009-44-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2562
705 จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 6 ตัว ของกองคลังเทศบาลตำบลบางหมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2562
706 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กันยายน 2562
707 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ บม.480 57 0008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กันยายน 2562
708 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กันยายน 2562
709 จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ บม.416-54-0029(3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2562
710 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 39 รายการ ของกองคลัง เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2562
711 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2562
712 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 39 รายการ ของกองคลัง เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2562
713 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 39 รายการ ของกองคลัง เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2562
714 ซื้อตลับหมึกพิมพ์เลเซอร์ สีดำ ยี่ห้อ FUJI Xerox DocuPrint P285 dw จำนวน 3 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2562
715 จ้างเหมายซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ บม.416-60-0046(1),บม.416-52-0024(4),บม.416-51-0012(4),บม.416-47-0004(4),บม.416-53-0026(4),เครื่องปริ้นเตอร์ บม.480-55-0006,บม.480-60-0011 และเครื่องสำรองไฟ บม.416-52-0024(2),บม.479-60-0007 ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2562
716 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2562
717 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ บม.416-57-0036 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
718 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2562
719 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กข-5278 ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ 001-47-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2562
720 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดอนใหญ่ บางเจริญ หมู่่่ที่ 9,11 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 สิงหาคม 2562
721 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดอนใหญ่ บางเจริญ หมู่่่ที่ 9,11 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 สิงหาคม 2562
722 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
723 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
724 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างถนน ASPHALT CONCRETE สายร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 สิงหาคม 2562
725 จ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลบางหมาก เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการ มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลบางหมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2562
726 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างถนน ASPHALT CONCRETE สายร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 สิงหาคม 2562
727 ซื้อถาดหลุมสเตนเลส ขนาด 35 ซม. จำนวน 50 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2562
728 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน บม. 3410 ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ บม. 003-58-0004) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2562
729 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดอนใหญ่ บางเจริญ หมู่่่ที่ 9,11 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 สิงหาคม 2562
730 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน บม-3409 ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ บม.013-58-0003) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2562
731 จ้างเหมาซ่อมรถดับเพลิง ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน บน 6435 ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ บม.003-48-0002) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
732 จ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุกสายดอนข่า หมู่ที่ 7 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2562
733 จ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุกสายมิตรไมตรี หมู่ที่ 8 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2562
734 จ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุกสายหนองสมุก หมู่ที่ 8 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2562
735 จ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุกสายคันคลองหนองแช่ดาน หมู่ที่ 2,8,9,11,12 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2562
736 จ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุกสายทรัพย์เจริญ 1 หมู่่ที่ 5 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2562
737 ซ่่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดอนใหญ่ บางเจริญ หมู่่่ที่ 9,11 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  8 สิงหาคม 2562
738 จ้างเหมาก่อสร้างถนน ASPHALT CONCRETE สายร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  7 สิงหาคม 2562
739 ซื้อจัดซื้อถังผสมสารเคมี (สารส้ม/คลอรีน) ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ลิตร จำนวน 6 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2562
740 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2562
741 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ MITSUBISHI หมายเลขทะเบียน 80-7414 ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ บม.005-47-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2562
742 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2562
743 จ้างจ้างเหมาขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านบางผรา หมู่ที่ 5 (หลังวัดบางผรา) ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2562
744 จ้างเหมาขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนใหญ่ (ทรัพย์เจริญ 1) หมู่่ที่ 5 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2562
745 จ้างเหมาขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านดอนใหญ่ (ทรัพย์เจริญ 1) หมู่ที่ 5 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2562
746 จ้างเหมาขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนใหญ่ (ทรัพย์เจริญ 1) หมู่่ที่ 5 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2562
747 จ้างจ้างเหมาขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านบางผรา หมู่ที่ 5 (หลังวัดบางผรา) ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2562
748 จ้างเหมาขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านท่าโก(สุพันโทไชยต่อเขตร่วมพัฒนา) หมู่ที่ 2 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2562
749 จ้างเหมาขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านดอนใหญ่ (ทรัพย์เจริญ 1) หมู่ที่ 5 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2562
750 จ้างเหมาขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคอเตี้ย (หลังวัดคอเตี้ย) หมู่ที่ 9 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2562
751 จ้างจ้างเหมาขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านบางผรา หมู่ที่ 5 (หลังวัดบางผรา) ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2562
752 จ้างเหมาขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านดอนใหญ่ (ทรัพย์เจริญ 1) หมู่ที่ 5 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2562
753 จ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง สายพุทธรักษา 9 หมู่ที่ 12 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
754 จ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง สายยายปาด หมู่ที่ 6 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
755 จ้างเหมาปรับปรุงถนนสายธารณะ 26 ค-ค หมู่ที่ 9 -11 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
756 จ้างเหมาปรับปรุงถนนสายน้อยรวย หมู่่ที่ 11 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
757 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมิตรอารีย์ หมู่ที่ 8 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
758 จ้างเหมาปรับปรุงถนนสายสาธารณะ 6 ซ-ฌ หมู่ที่ 11 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
759 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองสมุก หมู่ที่ 8 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
760 จ้างเหมาปรับปรุงถนนสายสาธารณะ 12 ท-ธ หมู่ที่ 9 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
761 จ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก สายอนามัย 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
762 จ้างเหมาปรับปรุงถนนสายธารณะ 15 หมู่ที่ 9 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
763 จ้างจ้างเหมาซ่อมรถกู้ชีพ ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กจ 8792 ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ บม. 011-58-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
764 ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2562
765 จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายสุขอนันต์ หมู่ที่ 10 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2562
766 จ้างจ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน บม 3409 ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ บม. 013-58-0003) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2562
767 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร จำนวน 1 ป้าย เพื่อใช้ในโครงการ ลด ละ เลิก สูบบหรี่ สุรา และสารเสพติด ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2562
768 ซื้อจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการอบรม จำนวน 150 ชุด เพื่อใช้ในโครงการลด ละ เลิก สูบบุหรี่ สุรา และสารเสพติด ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ฌ เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2562
769 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 300 ชุด , อาหารกลางวัน จำนวน 150 ชุด เพื่อใช้ในโครงการ ลด ละ เลิก สูบบุหรี่ สุรา และสารเสพติด ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2562
770 จ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุกสายนครพัฒน์ (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 4 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2562
771 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2562
772 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด 1.20 X 2.40 เมตร จำนวน 2 ป้าย และป้ายไวนิลขนาด 2.40 X 5.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2562
773 ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2562
774 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างเพื่อเลี้ยงรับรอง คณะผู้บริการ สมาฃิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2562
775 จ้างเหมาซ่อมท่อประปา (ท่อ PE) พร้อมอุปกรณ์ต่าง หมู่ที่ 9 สายร่วมใจฝ่ายพัฒนา และสายบ้านไร่ ตำบลบางหมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2562
776 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารว่าง,อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัยและเด็กวันเรียนในโรงเรียน ประจำปี 2562 ในวันที่ 1,2,3,4 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดดอนรวบ,โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม,โรงเรียนบ้านคอเตี้ย และโรงเรียนวั  27  มิถุนายน  2562
777 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน กข-5278 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2562
778 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม จำนวน 250 ชุด เพื่อใช้ในโครงการ ส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียนในโรงเรียน ประจำปี 2562 ในวันที่ 1,2,3,4 กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2562
779 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมป้ายแขวนคอ ไซริงค์ เข็ม จำนวน 1,811 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2562
780 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน (มอก.) จำนวน 1 ตู่้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2562
781 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2562
782 ซื้อ่วัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2562
783 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2562
784 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมป้ายแขวนคอ ไซริงค์ เข็ม จำนวน 1,811 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2562
785 วัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในการอบรม โครงการกู้ชีพตัวน้อย ณ โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม จำนวน 150 คน  10  มิถุนายน  2562
786 จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าอบรมโครงการกู้ชีพตัวน้อย โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2562
787 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างถนน ASPHALT CONCRETE สายร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9  มิถุนายน  2562
788 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน บม-3410 ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ บม.013-58-0004) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
789 จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ บม.416-53-0025(1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
790 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ของกองคลังเทศบาลตำบลบางหมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
791 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้ ของกองคลังเทศบาลตำบลบางหมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
792 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2562
793 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2562
794 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2562
795 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2562
796 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ  30 พฤษภาคม 2562
797 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รีแพร์ STL 160 มิล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2562
798 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ติดตั้งให้กับผู้มาขอรับบริการน้ำประปาของเทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2562
799 อาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลระดับก่อนวัยเรียนอนุบาล ป.๑- ป.๖ ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  23 พฤษภาคม 2562
800 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารว่าง อาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลาประชาคมบ้านคูขุด หมู่ที่ 3 และ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดดอนรวบ ิหมู่ที่ 8 ตำบลบางหมาก อ  23 พฤษภาคม 2562
801 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลระดับก่อนวัยเรียนอนุบาล ป.๑- ป.๖ ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
802 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
803 อาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลระดับก่อนวัยเรียนอนุบาล ป.๑- ป.๖ ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  21 พฤษภาคม 2562
804 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารว่าง อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลาประชาคมบ้านคูขุด หมู่ที่ 3 และ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดดอนรวบ หมู่ที่ 8 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง  21 พฤษภาคม 2562
805 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารว่าง อาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลาประชาคมบ้านคูขุด หมู่ที่ 3 และ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดดอนรวบ ิหมู่ที่ 8 ตำบลบางหมาก อ  21 พฤษภาคม 2562
806 ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลท์ จำนวน 2 ลูก เพื่อใช้เปลี่ยนรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-9627 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2562
807 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 146 ชุด เพื่อใช้ในโครงการ รณรงค์อนุรักษ์และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร ในวันที่ 29 เมษายน 2562 ณ เทศบาลตำบลบางหมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2562
808 ซื้อซื้อวัสดุที่ใช้ในการอบรม โครงการ รณรงค์อนุรักษ์และดูและรักษาสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร เพื่อดำเนินการตามโครงการในวันที่ 29 เมษายน 2562 ณ เทศบาลตำบลบางหมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2562
809 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 138 ลูกบาศ์กเมตร ดินลูกรัง จำนวน 165 ลูกบาศ์กเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2562
810 ซื้อซื้อวัสดุที่ใช้ในการอบรม โครงการ รณรงค์อนุรักษ์และดูและรักษาสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร เพื่อดำเนินการตามโครงการในวันที่ 29 เมษายน 2562 ณ เทศบาลตำบลบางหมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2562
811 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 146 ชุด เพื่อใช้ในโครงการ รณรงค์อนุรักษ์และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร ในวันที่ 29 เมษายน 2562 ณ เทศบาลตำบลบางหมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2562
812 จ้างจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตามระยะทางครบ 94,549 กม. ของรถกู้ชีพ ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กจ-8792 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2562
813 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2562
814 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ดินลูกรัง จำนวน 640 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2562
815 รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน  24 เมษายน 2562
816 จ้างเปลี่ยนยางรถล้อหลังด้านซ้ายและด้านขวา ของรถยขะ ยี่ห้อ MITSUBISHI หมายเลขทะเบียน 80-7414 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2562
817 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 270 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2562
818 จ้างเหมาเชื่อมท่อประปา(ท่อ PE) สายดอนวัด หมู่ที่ 9 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2562
819 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2562
820 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-9627 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
821 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 1,058 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2562
822 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ดินลูกรัง จำนวน 2,000 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2562
823 จ้างจ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ บม.416-51-0019 (2) , บม.416-51-0009 (3) , บม.416-51-0015 (2) , บม.416-48-0005 (2) จำนวน 4 เครื่อง เนื่องจากเครื่องเปิดใช้งานไม่ได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2562
824 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ดินลูกรัง จำนวน 1,250 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2562
825 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ดินลูกรัง จำนวน 1,250 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2562
826 ซื้อจัดซื้อ สารส้ม ชนิดก้อนขุ่น (ขนาดบรรจุ 25 กก./กระสอบ) จำนวน 200 กระสอบ เพื่อใช้ในงานประปาเทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2562
827 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ปั๊มน้ำ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2562
828 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ดินลูกรัง (พร้อมปรับเกลี่ย) จำนวน 565 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2562
829 จ้างจ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7414 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2562