ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างเหมาอุปกรณ์เดินระบบแลนพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2564
2 ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทรัพย์เจริญ ๕ (ช่วง ๒) หมู่ที่ ๕ ตำบลบางหมาก ปริมาณงานซ่อมสร้าง ๒๒๕ ตารางเมตร โดย ASPHALT CONCRETE หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาว ๔๕ เมตร กว้าง ๕ เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 10  มิถุนายน  2564
3 ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทรัพย์เจริญ ๕ (ช่วง ๓) หมู่ที่ ๕ ตำบลบางหมาก ปริมาณงานซ่อมสร้าง ๑๓๐ ตารางเมตร โดย ASPHALT CONCRETE หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาว ๒๖ เมตร กว้าง ๕ เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 10  มิถุนายน  2564
4 ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายน้อยรวย (ช่วง ๑) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางหมาก ปริมาณงานซ่อมสร้าง ๖๖๕ ตารางเมตร โดย ASPHALT CONCRETE หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๓ เมตร กว้าง ๕ เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 10  มิถุนายน  2564
5 ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายน้อยรวย (ช่วง ๒) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางหมาก ปริมาณงานซ่อมสร้าง ๓๕๐ ตารางเมตร โดย ASPHALT CONCRETE หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาว ๗๐ เมตร กว้าง ๕ เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 10  มิถุนายน  2564
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2564
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2564
8 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย ๑.ตู้ลำโพงเอนกประสงค์ขยายเสียงในตัว ขนาด ๑๕ นิ้ว ๓,๐๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ ตัว ๒.ไมโครโพนลอย จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7  มิถุนายน  2564
9 ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทรัพย์เจริญ 5 (ช่วง 1) หมู่ที่ 5 ตำบลบางหมาก ปริมาณงานซ่อมสร้าง 1,200 ตารางเมตร โดย ASPHALT CONCRETE หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 240 เมตร กว้าง 5 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 7  มิถุนายน  2564
10 จ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 1,500 แผ่น ตามโครงการ เฝ้าระวังป้องกันและคววบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ละลอกใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7  มิถุนายน  2564
11 ซื้อวัสดุ ตามโครงการ เฝ้าระวังป้องกันและคววบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ละลอกใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7  มิถุนายน  2564
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2564
13 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บ-2024 ชุมพร ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขครุภัณฑ์ บม.003-48-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2564
14 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2564
15 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คสภาพทั่วไป ของรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กจ-8792 ชุมพร ยี่ห้อ TOYOTA รหัสครุภัณฑ์ บม.011-58-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2564
16 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1  มิถุนายน  2564
17 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 1  มิถุนายน  2564
18 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1  มิถุนายน  2564
19 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1  มิถุนายน  2564
20 จ้างผลิตสปอร์โฆษณาประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 1 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2564
21 จ้างเหมารถแห่ ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2564
22 เหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 11 แผ่น และ ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร จำนวน 2 แผ่น 31 พฤษภาคม 2564
23 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบางหมาก จำนวน 3 ศูนย์ และโรงเรียนสังกัด สพฐ.เขตเทศบาลตำบลบางหมาก จำนวน 4 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2564
24 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน (มอก.) จำนวน 2 ตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2564
25 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบางหมาก จำนวน 3 ศูนย์ และโรงเรียนสังกัด สพฐ.เขตเทศบาลตำบลบางหมาก จำนวน 4 โรงเรียน สำหรับดำเนินการโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและ 28 พฤษภาคม 2564
26 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 7 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2564
27 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะพลาสติก ความจุ ขนาด 200 ลิตร จำนวน ๑๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2564
28 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2564
29 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2564
30 ซื้อวัสดุอื่นๆ ถุงยังชีพ จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2564
31 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ยี่ห้อ STHIL หมายเลขครุภัณฑ์ บม.068-54-0001 และหมายเลขครุภัณฑ์ บม.068-58-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2564
32 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ยี่ห้อ STHIL หมายเลขครุภัณฑ์ บม.068-54-0001 และหมายเลขครุภัณฑ์ บม.068-58-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2564
33 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เปลี่ยนยางล้อหลัง (ซ้าย-ขวา) จำนวน 4 เส้น ของรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3123 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2564
34 ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2564
35 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2564
36 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เปลี่ยนยางล้อหน้า-หลัง จำนวน 6 เส้น รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บม.3410 ชุมพร ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขครุภัณฑ์ บม.003-58-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2564
37 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เปลี่ยนยางล้อหน้า-หลัง จำนวน 6 เส้น รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บม.3409 ชุมพร ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขครุภัณฑ์ บม.003-58-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2564
38 ซื้อวัสดุอื่นๆ ถุงยังชีพ จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2564
39 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ บม.416-56-0033 (2) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2564
40 จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ บม.416 56 0034 (2) ศพด.เทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2564
41 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน บม.3409 ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ บม.003-58-0003 และ หมายเลขทะเบียน บม.3410 ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ บม.003-58-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤษภาคม 2564
42 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤษภาคม 2564
43 จ้างเหม่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ บม.416-51-0018(4),บม.416-51-0012 (4),บม.416-47-0004 และเครื่องสำรองไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ บม416-60-0046(3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2564
44 จ้างเหมาเดินระบบแลนพร้อมติดตั้ง (รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลบางหมากกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2564
45 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2564
46 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระดอนทิงทวด หมู่ที่ 11 บ้านดอนทิงทวด ตำบลบางหมาก จำนวน 2 จุด หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 105,640 ลูกบากศ์เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 พฤษภาคม 2564
47 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านดอนทิงทวด ตำบลบางหมาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 พฤษภาคม 2564
48 จ้างเหมาซ่อมแซมห้องผู้บริหารเทศบาลตำบลบางหมาก หมู่ที่ 11 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤษภาคม 2564
49 จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง ขนาด 2.5 x 3.6 เมตร จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2564
50 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2564
51 ซื้อวัคซีนป้องกันโรงพิษสุนัขบ้า และอุปกรณ์ พร้อมป้ายแขวนคอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2564
52 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ บม.416 53 0025 (4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2564
53 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง๒ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก จำนวน 1 เครื่อง๓ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง 29 เมษายน 2564
54 ซื้อน้ำดื่มสำนักงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2564
55 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2564
56 ซื้อครุภัณฑ์เครี่องดับเพลิง สายส่งน้ำชนิดยางสังเคราะห์ จำนวน 10 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2564
57 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2564
58 จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ จำนวน 2000 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2564
59 ซื้อวัคซีนป้องกันโรงพิษสุนัขบ้า และอุปกรณ์ พร้อมป้ายแขวนคอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2564
60 ซื้อวัคซีนป้องกันโรงพิษสุนัขบ้า และอุปกรณ์ พร้อมป้ายแขวนคอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2564
61 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2564
62 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2564
63 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2564
64 จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิล ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร จำนวน 1 ป้ายและพิมพ์แผ่นสติกเกอร์ ขนาด A4 จำนวน 100 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2564
65 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2564
66 จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2564
67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านดอนทิงทวด ตำบลบางหมาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 เมษายน 2564
68 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระดอนทิงทวด หมู่ที่ 11 บ้านดอนทิงทวด ตำบลบางหมาก จำนวน 2 จุด หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 105,640 ลูกบากศ์เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 เมษายน 2564
69 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านดอนทิงทวด ตำบลบางหมาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 เมษายน 2564
70 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2564
71 ซื้อวัสดุก่องสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2564
72 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระดอนทิงทวด หมู่ที่ 11 บ้านดอนทิงทวด ตำบลบางหมาก จำนวน 2 จุด หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 105,640 ลูกบากศ์เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 เมษายน 2564
73 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2564
74 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2564
75 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ด่านชุมชนตำบลบางหมาก การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์ พ.ศ.2564 ขนาด 1.2x2.4 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2564
76 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2564
77 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระดอนทิงทวด หมู่ที่ 11 บ้านดอนทิงทวด ตำบลบางหมาก จำนวน 2 จุด หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 105,640 ลูกบากศ์เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 เมษายน 2564
78 จ้างเหมาเดินระบบสายแลนพร้อมติดตั้งระบบภายในกองช่าง เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 เมษายน 2564
79 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2564
80 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านดอนทิงทวด ตำบลบางหมาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 เมษายน 2564
81 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กจ-8792 ชุมพร ยี่ห้อ TOYOTA HILUX หมายเลขครุภัณฑ์ บม.011-58-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2564
82 ซื้อวัสดุใช้ในการอบรมโครงการป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2564
83 จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม ตามโครงการป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2564
84 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2564
85 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 135 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2564
86 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด 0.90 x 2.00 เมตร จำนวน 12 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2564
87 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2564
88 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 150 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2564
89 จ้างถ่ายเอกสารประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลตำบลบางหมากและนายกเทศมนตรีตำบลบางหมาก จำนวน 2,050 หน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2564
90 จ้างเหมาตาม โครงการอบรมการสุขาภิบาลอาหารและผู้สัมผัสอาหาร ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2564
91 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด 0.90 x 2.00 เมตร จำนวน 12 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2564
92 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร โครงการ อบรมการสุขาภิบาลอาหารและผู้สัมผัสอาหาร ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2564
93 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 135 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2564
94 ซื้อวัสดุที่ใช้ในการอบรม จำนวน 100 ชุด โครงการอบรมการสุขาภิบาลอาหารและผู้สัมผัสอาหาร ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2564
95 ซื้อเครื่องรันนิ่ง 6 หลัก จำนวน 1 เครื่อง เครื่องรันนิ่ง 7 หลัก จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาบตำบลบางหมากและนายกเทศมนตรีตำบลบางหมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2564
96 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ MITSUBISHI หมายเลขทะเบียน 80-7414 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2564
97 จ้างพิมพ์ป้ายและแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางหมากและนายกเทศมนตรีตำบลบางหมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2564
98 จ้างทำตรายางประทับเครื่องหมายบนบัตรเลือกตั้ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4x4 ซม จำนวน 5 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2564
99 ซื้อซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2564
100 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะอันตราย จำนวน 12 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2564
101 ซื้อถังขยะขนาด 60 ลิตร จำนวน 3 ชุด ตามโครงการขยะในมือหนูทิ้งให้ถูกที่ถูกถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2564
102 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการขยะในมือหนูทิ้งให้ถูกที่ถูกถัง ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2564
103 จ้างเหมาตามโครงการ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2564
104 เหมาทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ จำนวน 3 บอร์ด ตามโครงการขยะในมือหนูทิ้งให้ถูกที่ถูกถัง 3 มีนาคม 2564
105 ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการตามโครงการ ขอปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวน 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2564
106 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2564
107 ซื้อน้ำดื่มสำนักงาน ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2564
108 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทศโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน 2 ชุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางหมาก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอเตี้ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2564
109 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทศโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน 2 ชุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางหมาก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอเตี้ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2564
110 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทศโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน 2 ชุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางหมาก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอเตี้ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2564
111 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2564
112 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กุมภาพันธ์ 2564
113 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะพลาสติก จำนวน 100 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2564
114 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 66 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2564
115 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2564
116 ซื้อน้ำดื่มสำนักงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2564
117 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านดอนทิงทวด ตำบลบางหมาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 มกราคม 2564
118 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านดอนทิงทวด ตำบลบางหมาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 มกราคม 2564
119 ซื้อยางล้อหน้า จำนวน 2 เส้น เปลี่ยนรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบีย 81-3123 ชุมพร ยี่ห้อ ISUZU FTR 240 หมายเลขครุภัณฑ์ บม.0005-62-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มกราคม 2564
120 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน บ.2024 ชุมพร ,หมายเลขทะเบียน บน.6435 ชุมพร,หมายเลขทะเบียน บม.3409 ชุมพร ,หมายเลขทะเบียน บม.3410 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มกราคม 2564
121 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 415 ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซม ถนนสายมิตรไมตรี ม.8 จำนวน 215 ลบ.ม.และสายศาลเจ้า ม.11 จำนวน 200 ลบ.ม.(พร้อมปรับเกลี่ย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มกราคม 2564
122 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านดอนทิงทวด ตำบลบางหมาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 มกราคม 2564
123 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2564
124 จ้างเหมาขุดทางระบายน้ำ ซอยทรัพย์เจริญ 1 หมู่ที่ 5 และซอยพุทธรักษา 9 หมู่ที่ 12 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2564
125 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15004 สายคูขุด-บางผรา หมู่ที่ 3,5 ตำบลบางหมาก กว้าง 7 เมตร ยาว 1,193 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,351 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 มกราคม 2564
126 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15002 สายดอนไทรงาม หมู่ที่ 6 ตำบลบางหมาก กว้าง 7 เมตร ยาว 2,138 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,379 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 มกราคม 2564
127 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ยี่ห้อ STHIL หมายเลขครุภัณฑ์ บม.068-54-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2564
128 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย จำนวน 790 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มกราคม 2564
129 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กข-5278 ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ บม.001-47-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2564
130 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ DELUX และเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Brother MFC-9140CDN โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2564
131 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกทางระบายน้ำสายทุ่งไผ่ หมู่ที่ 10,8,6 ตำบลบางหมาก หรือมีปริมาตรดินชุดไม่น้อยกว่า 34,041 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 มกราคม 2564
132 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระดอนทิงทวด หมู่ที่ 11 บ้านดอนทิงทวด ตำบลบางหมาก จำนวน 2 จุด หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 105,640 ลูกบากศ์เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 มกราคม 2564
133 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านดอนทิงทวด ตำบลบางหมาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 มกราคม 2564
134 ซื้อน้ำดื่มสำนักงาน ประจำเดือน มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธันวาคม 2563
135 จ้างเหมาซ่อมแซมท่อประปา(ท่อ PE) จำนวน 3 จุด และ ขุดทางระบายน้ำ จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธันวาคม 2563
136 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธันวาคม 2563
137 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2563
138 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย จำนวน 1,110 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธันวาคม 2563
139 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระดอนทิงทวด หมู่ที่ 11 บ้านดอนทิงทวด ตำบลบางหมาก จำนวน 2 จุด หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 105,640 ลูกบากศ์เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ธันวาคม 2563
140 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระดอนทิงทวด หมู่ที่ 11 บ้านดอนทิงทวด ตำบลบางหมาก จำนวน 2 จุด หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 105,640 ลูกบากศ์เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ธันวาคม 2563
141 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กจ 8792 ชุมพร ยี่ห้อ TOYOTA HILUX หมายเลขครุภัณฑ์ บม.011-58-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2563
142 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย จำนวน 652 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2563
143 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ธันวาคม 2563
144 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกทางระบายน้ำสายทุ่งไผ่ หมู่ที่ 10,8,6 ตำบลบางหมาก หรือมีปริมาตรดินชุดไม่น้อยกว่า 34,041 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ธันวาคม 2563
145 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกทางระบายน้ำสายทุ่งไผ่ หมู่ที่ 10,8,6 ตำบลบางหมาก หรือมีปริมาตรดินชุดไม่น้อยกว่า 34,041 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ธันวาคม 2563
146 วัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 610 ลูกบาศก์เมตร 8 ธันวาคม 2563
147 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน หมู่ที่ 7 บ้านพ่วง ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ธันวาคม 2563
148 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธันวาคม 2563
149 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองพ่วง หมู่ที่ 7 ตำบลบางหมาก หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 34,650 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ธันวาคม 2563
150 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระดอนทิงทวด หมู่ที่ 11 บ้านดอนทิงทวด ตำบลบางหมาก จำนวน 2 จุด หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 105,640 ลูกบากศ์เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ธันวาคม 2563
151 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2563
152 ซื้อวัสดุก่อสร่้าง ดินลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ย จำนวน 2,015 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2563
153 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2563
154 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านดอนทิงทวด ตำบลบางหมาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 ธันวาคม 2563
155 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านดอนทิงทวด ตำบลบางหมาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 ธันวาคม 2563
156 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคันคลองหนองแช่ดาน ปริมาณงาน 16,500 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 3,300 เมตร กว้าง 5 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พฤศจิกายน 2563
157 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคันคลองหนองแช่ดาน ปริมาณงาน 16,500 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 3,300 เมตร กว้าง 5 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พฤศจิกายน 2563
158 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคันคลองหนองแช่ดาน ปริมาณงาน 16,500 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 3,300 เมตร กว้าง 5 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พฤศจิกายน 2563
159 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคันคลองหนองแช่ดาน ปริมาณงาน 16,500 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 3,300 เมตร กว้าง 5 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พฤศจิกายน 2563
160 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคันคลองหนองแช่ดาน ปริมาณงาน 16,500 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 3,300 เมตร กว้าง 5 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พฤศจิกายน 2563
161 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านดอนทิงทวด ตำบลบางหมาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พฤศจิกายน 2563
162 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบางหมาก จำนวน 3 ศูนย์ และโรงเรียนสังกัด สพฐ.เขตเทศบาลตำบลบางหมาก จำนวน 4 โรงเรียน ประจำปีการศึกษาที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2563
163 ซื้อน้ำดื่มสำนักงาน ประจำเดือน ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2563
164 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กจ-8792 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2563
165 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15007 สาย บ้านพ่วง - ประดู่งาม หมู่ที่ 3,7 ตำบลบางหมาก กว้าง 6 เมตร ยาว 2,097 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,582 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 พฤศจิกายน 2563
166 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15007 สาย บ้านพ่วง - ประดู่งาม หมู่ที่ 3,7 ตำบลบางหมาก กว้าง 6 เมตร ยาว 2,097 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,582 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 พฤศจิกายน 2563
167 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15007 สาย บ้านพ่วง - ประดู่งาม หมู่ที่ 3,7 ตำบลบางหมาก กว้าง 6 เมตร ยาว 2,097 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,582 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 พฤศจิกายน 2563
168 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15007 สาย บ้านพ่วง - ประดู่งาม หมู่ที่ 3,7 ตำบลบางหมาก กว้าง 6 เมตร ยาว 2,097 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,582 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 พฤศจิกายน 2563
169 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2563
170 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15004 สายคูขุด-บางผรา หมู่ที่ 3,5 ตำบลบางหมาก กว้าง 7 เมตร ยาว 1,193 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,351 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พฤศจิกายน 2563
171 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15005 สายแหลมญวน หมู่ที่ 8 ตำบลบางหมาก กว้าง 5 เมตร ยาว 2,230 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,150 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พฤศจิกายน 2563
172 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15001 สายแหลมปอ หมู่ที่ 7 ตำบลบางหมาก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,189 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,945 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พฤศจิกายน 2563
173 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15002 สายดอนไทรงาม หมู่ที่ 6 ตำบลบางหมาก กว้าง 7 เมตร ยาว 2,138 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,379 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พฤศจิกายน 2563
174 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15008 สาย ทซ.2018 -บ้านคอเตี้ย หมู่ที่ 9ตำบลบางหมาก กว้าง 7 เมตร ยาว 2,540 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า17,780 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พฤศจิกายน 2563
175 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 พฤศจิกายน 2563
176 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 พฤศจิกายน 2563
177 ขุดลอกสระดอนทิงทวด หมู่ที่ 11 บ้านดอนทิงทวด ตำบลบางหมาก จำนวน 2 จุด หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 105,640 ลูกบากศ์เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 17 พฤศจิกายน 2563
178 รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 17 พฤศจิกายน 2563
179 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2563
180 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2563
181 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 5278 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2563
182 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2563
183 ซื้อยางในล้อหลัง ด้านซ้าย จำนวน 1 เส้น ของรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3123 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2563
184 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15007 สาย บ้านพ่วง - ประดู่งาม หมู่ที่ 3,7 ตำบลบางหมาก กว้าง 6 เมตร ยาว 2,097 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,582 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพ 4 พฤศจิกายน 2563
185 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15007 สาย บ้านพ่วง - ประดู่งาม หมู่ที่ 3,7 ตำบลบางหมาก กว้าง 6 เมตร ยาว 2,097 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,582 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพ 4 พฤศจิกายน 2563
186 ขุดลอกคลองพ่วง หมู่ที่ 7 ตำบลบางหมาก หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 34,650 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 4 พฤศจิกายน 2563
187 จ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิง ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน บน-6435 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2563
188 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2563
189 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคันคลองหนองแช่ดาน ปริมาณงาน 16,500 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 3,300 เมตร กว้าง 5 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 พฤศจิกายน 2563
190 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคันคลองหนองแช่ดาน ปริมาณงาน 16,500 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 3,300 เมตร กว้าง 5 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 พฤศจิกายน 2563
191 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดอนทราย ปริมาณงาน 3,804 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 634 กว้าง 6 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 พฤศจิกายน 2563
192 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15001 สายแหลมปอ หมู่ที่ 7 ตำบลบางหมาก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,189 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,945 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้ว 2 พฤศจิกายน 2563
193 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15001 สายแหลมปอ หมู่ที่ 7 ตำบลบางหมาก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,189 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,945 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้ว 2 พฤศจิกายน 2563
194 ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา จำนวน 500 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤศจิกายน 2563
195 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านไร่ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำบ้านคอเตี้ย ปริมาณงาน 4,344 ตารางเมตร กว้าง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 พฤศจิกายน 2563
196 เช่าเวที ขนาด 8.4 x 4.8 เมตร พร้อมโครงฉากหลัง จำนวน 1 เวที ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2563
197 จ้างเหมาประดับไฟเวที และไฟส่องสว่างปริเวณงาน ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2563
198 ซื้อน้ำดื่มสำนักงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2563
199 ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา จำนวน 500 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2563
200 ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา จำนวน 500 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2563
201 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคันคลองหนองแช่ดาน ปริมาณงาน 16,500 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 3,300 เมตร กว้าง 5 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ตุลาคม 2563
202 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15005 สายแหลมญวน หมู่ที่ 8 ตำบลบางหมาก กว้าง 5 เมตร ยาว 2,230 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,150 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด 28 ตุลาคม 2563
203 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15005 สายแหลมญวน หมู่ที่ 8 ตำบลบางหมาก กว้าง 5 เมตร ยาว 2,230 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,150 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด 28 ตุลาคม 2563
204 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15007 สาย บ้านพ่วง - ประดู่งาม หมู่ที่ 3,7 ตำบลบางหมาก กว้าง 6 เมตร ยาว 2,097 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,582 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ตุลาคม 2563
205 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15001 สายแหลมปอ หมู่ที่ 7 ตำบลบางหมาก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,189 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,945 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ตุลาคม 2563
206 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน หมู่ที่ 7 บ้านพ่วง ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ตุลาคม 2563
207 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน หมู่ที่ 7 บ้านพ่วง ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ตุลาคม 2563
208 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคันคลองหนองแช่ดาน ปริมาณงาน 16,500 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 3,300 เมตร กว้าง 5 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 27 ตุลาคม 2563
209 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3123 ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ บม.005-62-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2563
210 ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านดอนทิงทวด ตำบลบางหมาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 21 ตุลาคม 2563
211 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15001 สายแหลมปอ หมู่ที่ 7 ตำบลบางหมาก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,189 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,945 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ตุลาคม 2563
212 ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน หมู่ที่ 7 บ้านพ่วง ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 21 ตุลาคม 2563
213 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15001 สายแหลมปอ หมู่ที่ 7 ตำบลบางหมาก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,189 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,945 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ตุลาคม 2563
214 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15005 สายแหลมญวน หมู่ที่ 8 ตำบลบางหมาก กว้าง 5 เมตร ยาว 2,230 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,150 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ตุลาคม 2563
215 ขุดลอกทางระบายน้ำสายทุ่งไผ่ หมู่ที่ 10,8,6 ตำบลบางหมาก หรือมีปริมาตรดินชุดไม่น้อยกว่า 34,041 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 21 ตุลาคม 2563
216 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15002 สายดอนไทรงาม หมู่ที่ 6 ตำบลบางหมาก กว้าง 7 เมตร ยาว 2,138 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,379 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ตุลาคม 2563
217 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15004 สายคูขุด-บางผรา หมู่ที่ 3,5 ตำบลบางหมาก กว้าง 7 เมตร ยาว 1,193 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,351 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ตุลาคม 2563
218 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15002 สายดอนไทรงาม หมู่ที่ 6 ตำบลบางหมาก กว้าง 7 เมตร ยาว 2,138 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,379 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ตุลาคม 2563
219 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15004 สายคูขุด-บางผรา หมู่ที่ 3,5 ตำบลบางหมาก กว้าง 7 เมตร ยาว 1,193 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,351 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ตุลาคม 2563
220 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15008 สาย ทซ.2018 -บ้านคอเตี้ย หมู่ที่ 9ตำบลบางหมาก กว้าง 7 เมตร ยาว 2,540 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า17,780 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ตุลาคม 2563
221 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15008 สาย ทซ.2018 -บ้านคอเตี้ย หมู่ที่ 9ตำบลบางหมาก กว้าง 7 เมตร ยาว 2,540 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า17,780 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ตุลาคม 2563
222 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดอนทราย ปริมาณงาน 3,804 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 634 กว้าง 6 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ตุลาคม 2563
223 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดอนทราย ปริมาณงาน 3,804 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 634 กว้าง 6 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ตุลาคม 2563
224 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคันคลองหนองแช่ดาน หมู่ที่ 11 ปริมาณงาน 16,500 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 3,300 เมตร กว้าง 5 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin 15 ตุลาคม 2563
225 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กจ-8792 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2563
226 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ จำนวน 1 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ตุลาคม 2563
227 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15008 สาย ทซ.2018 -บ้านคอเตี้ย หมู่ที่ 9ตำบลบางหมาก กว้าง 7 เมตร ยาว 2,540 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า17,780 ตารางเม 14 ตุลาคม 2563
228 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15002 สายดอนไทรงาม หมู่ที่ 6 ตำบลบางหมาก กว้าง 7 เมตร ยาว 2,138 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,379 ตารางเมตร เทศบาลต 14 ตุลาคม 2563
229 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15004 สายคูขุด-บางผรา หมู่ที่ 3,5 ตำบลบางหมาก กว้าง 7 เมตร ยาว 1,193 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,351 ตารางเมตร เท 14 ตุลาคม 2563
230 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านไร่ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำบ้านคอเตี้ย ปริมาณงาน 4,344 ตารางเมตร กว้าง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ตุลาคม 2563
231 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านไร่ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำบ้านคอเตี้ย ปริมาณงาน 4,344 ตารางเมตร กว้าง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ตุลาคม 2563
232 จ้างเหมาบุคคลเพื่อดำเนินการตามโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลบางหมาก ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ตุลาคม 2563
233 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดอนทราย ปริมาณงาน 3,804 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 634 กว้าง 6 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 9 ตุลาคม 2563
234 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15001 สายแหลมปอ หมู่ที่ 7 ตำบลบางหมาก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,189 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,945 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 9 ตุลาคม 2563
235 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านไร่ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำบ้านคอเตี้ย ปริมาณงาน 4,344 ตารางเมตร กว้าง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 9 ตุลาคม 2563
236 ซื้อถ้วยรางวัล จำนวน 8 ใบ ตามโครงการแข่งขันกีฬาระหว่าง อปท. และส่วนราชการอื่นๆ เทศบาลตำบลบางหมากคัพ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ตุลาคม 2563
237 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15002 สายดอนไทรงาม หมู่ที่ 6 ตำบลบางหมาก กว้าง 7 เมตร ยาว 2,138 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,379 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองช 7 ตุลาคม 2563
238 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In - Place Rechcling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15008 สาย ทซ.2018 -บ้านคอเตี้ย หมู่ที่ 9ตำบลบางหมาก กว้าง 7 เมตร ยาว 2,540 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า17,780 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อ 6 ตุลาคม 2563
239 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15008 สาย ทซ.2018 -บ้านคอเตี้ย หมู่ที่ 9ตำบลบางหมาก กว้าง 7 เมตร ยาว 2,540 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า17,780 ตารางเม 6 ตุลาคม 2563
240 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15008 สาย ทซ.2018 -บ้านคอเตี้ย หมู่ที่ 9ตำบลบางหมาก กว้าง 7 เมตร ยาว 2,540 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า17,780 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อ 6 ตุลาคม 2563
241 ซื้อน้ำดื่ม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล จำนวน 3 ศูนย์ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
242 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2563
243 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2563
244 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2563
245 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2563
246 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2563
247 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2563
248 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2563
249 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ลูกรัง 1,320 ลกบาศก์เมตร และหินคลุก 230 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563
250 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
251 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 200 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
252 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
253 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 205 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
254 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
255 ซื้อวัดสุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
256 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
257 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7414 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
258 ซื้อวัดสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
259 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองพ่วง หมู่ที่ 7 ตำบลบางหมาก หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 34,650 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 กันยายน 2563
260 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองพ่วง หมู่ที่ 7 ตำบลบางหมาก หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 34,650 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 กันยายน 2563
261 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
262 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
263 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2563
264 ซื้อถังขยะพลาสติก ความจุ ขนาด 200 ลิตร จำนวน 100 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2563
265 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ บม.420 57 0013 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2563
266 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
267 จ้างต่อสัญญาดูแลเว็ปไซต์ ของเทศบาลตำบลบางหมาก (www.bangmakcity.go.th) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
268 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
269 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
270 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2563
271 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2563
272 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2563
273 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2563
274 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2563
275 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 210 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2563
276 ซื้อวัสดุยานพาพหนะและขนส่ง ยางนอก,ใน จำนวน 6 เส้น ของรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-9627 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2563
277 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2563
278 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 205 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2563
279 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2563
280 ซื้อวัสดุ ตามโครงการ ขอปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 สิงหาคม 2563
281 จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์(สุนัข,แมว) ในพื้นที่ตำบลบางหมาก จำนวน 1,811 ตัว เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินโครงการในปีถัดไป ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2563
282 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมป้ายแขวนคอ,ไซริงค์,เข็ม จำนวน 1,811 โดส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2563
283 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2563
284 ซื้อต้นไม้ดอกไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 11 รายการ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2563
285 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2563
286 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 สิงหาคม 2563
287 ซื้อน้ำดื่ม สำนักงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2563
288 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการ กู้ชีพตัวน้อยโรงเรียนวัดดอนรวบ ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2563
289 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการ กู้ชีพตัวน้อยโรงเรียนบ้านคอเตี้ย ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2563
290 ซื้อวัสดุในการอบรม โครงการกู้ชีพตัวน้อยโรงเรียนบ้านคอเตี้ย จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2563
291 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 140 ชุด ใช้ในโครงการ ?กู้ชีพตัวน้อยโรงเรียนบ้านคอเตี้ย? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2563
292 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 100 ชุด ใช้ในโครงการกู้ชีพตัวน้อยโรงเรียนวัดคูขุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2563
293 ซื้อวัสดุในการอบรม จำนวน 30 ชุด ใช้ในโครงการกู้ชีพตัวน้อยโรงเรียนวัดคูขุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2563
294 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 300 ชุด ใช้ในโครงการ กู้ชีพตัวน้อยโรงเรียนวัดดอนรวบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2563
295 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ใช้ในโครงการกู้ชีพตัวน้อยโรงเรียนวัดคูขุด ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2563
296 ซื้อวัสดุในการอบรม จำนวน 130 ชุด โครงการ กู้ชีพตัวน้อยโรงเรียนวัดดอนรวบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2563
297 ซื้อวัสดุที่ใช้ในโครงการ กู้ชีพตัวน้อยโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม จำนวน 100 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2563
298 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 240 ชุด ใช้ในโครงการกู้ชีพตัวน้อยโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2563
299 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการกู้ชีพตัวน้อยโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2563
300 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3123 ชุมพร ยี่ห้อ ISUZU FTR 240 หมายเลขครุภัณฑ์ บม.005-62-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563
301 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บม-3410 ชุมพร ยี่ห้อ ISUZU FORWARD FTR 240 หมายเลขครุภัณฑ์ บม.003-58-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2563
302 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 165 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563
303 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2563
304 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
305 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก 192 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563
306 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กรกฎาคม 2563
307 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กรกฎาคม 2563
308 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคันคลองหนองแช่ดาน หมู่ที่ 11 ปริมาณงาน 16,500 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 3,300 เมตร กว้าง 5 เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 10 กรกฎาคม 2563
309 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15007 สาย บ้านพ่วง - ประดู่งาม หมู่ที่ 3,7 ตำบลบางหมาก กว้าง 6 เมตร ยาว 2,097 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,582 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 10 กรกฎาคม 2563
310 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15004 สายคูขุด-บางผรา หมู่ที่ 3,5 ตำบลบางหมาก กว้าง 7 เมตร ยาว 1,193 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,351 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเ 10 กรกฎาคม 2563
311 วัสดุก่อสร้าง ดินลูกรัง จำนวน 565 ลูกบาศก์เมตร 10 กรกฎาคม 2563
312 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15005 สายแหลมญวน หมู่ที่ 8 ตำบลบางหมาก กว้าง 5 เมตร ยาว 2,230 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,150 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 10 กรกฎาคม 2563
313 จ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2563
314 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ดินลูกรัง จำนวน 404 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
315 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
316 ซื้อยางหน้า-หลัง รถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กจ-8792 ชุมพร จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
317 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาลตำบลบางหมาก จำนวน 4 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบางหมาก จำนวน 3 ศูนย์ ประจำปีการศึกษา 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
318 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องโทรศัพท์โทรสาร ยี่ห้อ Brother SUPER G3 33.6 Kbps หมา่ยเลขครุภัณฑ์ บม-424-50-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
319 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 200 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
320 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บม-3410 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
321 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 23  มิถุนายน  2563
322 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
323 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมทยเลขทะเบียน บม-3409 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
324 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบฉีดพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank printer) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
325 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7414 ชุมพร ยี่ห้อ MITSUBISHI หมายเลขครุภัณฑ์ บม.055-47-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2563
326 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2563
327 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 192 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2563
328 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องทำสัญญานเสียงไซเรนรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กจ-8792 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2563
329 จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิดCCTV ที่ติดตั้งไว้บริเวณแยกหัวไทรคลองบางลำพู (ตู้ที่ 22 กล้องที่ 35-36) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2563
330 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 210 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2563
331 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
332 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2563
333 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 215 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2563
334 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
335 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 223 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
336 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 220 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563
337 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ FUJI XEROX หมายเลขครุภัณฑ์ บม.480-62-0014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2563
338 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กจ-8792 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
339 จ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บน-6435 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
340 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาล จำนวน 4 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล จำนวน 3 ศูนย์ จำนวน 15,624 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
341 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ดินลูกรัง จำนวน 353 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2563
342 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บม-3409 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
343 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน บม-3410 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
344 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ดินลูกรัง จำนวน 580 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
345 ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
346 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
347 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บม.3409 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
348 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่่น ชพ.ถ.15007 สายบ้านพ่วง-ประดู่งาม หมู่ที่ 3,7 ตำบลบางหมาก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,582 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เมษายน 2563
349 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด ดอนทิงทวด ลูกที่ 2 บ้านดอนทิงทวด หมู่ที่ 11 จำนวน 1 บ่อ ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เมษายน 2563
350 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
351 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
352 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ดินลูกรัง จำนวน 605 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
353 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
354 จ้างเหมาทำหนังสือคู่มือในการป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) จำนวน 3,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
355 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
356 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บ-2024 ชุมพร ยี่ห้อ MITSUBISHI หมายเลขครุภัณฑ์ บม.003-48-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
357 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก จำนวน 182 ลูกบาศก์เมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
358 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 97 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2563
359 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
360 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก จำนวน 234 ลูกบาศก์เมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 เมษายน 2563
361 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
362 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก จำนวน 232 ลูกบาศก์เมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
363 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด ดอนทิงทวด ลูกที่ 2 บ้านดอนทิงทวด หมู่ที่ 11 จำนวน 1 บ่อ ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 เมษายน 2563
364 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด ดอนทิงทวด ลูกที่ 2 บ้านดอนทิงทวด หมู่ที่ 11 จำนวน 1 บ่อ ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 เมษายน 2563
365 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่่น ชพ.ถ.15007 สายบ้านพ่วง-ประดู่งาม หมู่ที่ 3,7 ตำบลบางหมาก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,582 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 เมษายน 2563
366 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่่น ชพ.ถ.15007 สายบ้านพ่วง-ประดู่งาม หมู่ที่ 3,7 ตำบลบางหมาก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,582 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 เมษายน 2563
367 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
368 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
369 ซื้อวัสดุและเวชภัณฑ์กู้ชีพ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
370 ธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด ดอนทิงทวด ลูกที่ 2 บ้านดอนทิงทวด หมู่ที่ 11 จำนวน 1 บ่อ ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุุมพร 3 เมษายน 2563
371 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-9627 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
372 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่่น ชพ.ถ.15007 สายบ้านพ่วง-ประดู่งาม หมู่ที่ 3,7 ตำบลบางหมาก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,582 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 เมษายน 2563
373 จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
374 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก จำนวน 115 ลูกบาศก์เมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
375 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านท่าโก ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 มีนาคม 2563
376 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด ดอนทิงทวด ลูกที่ 1 บ้านดอนทิงทวด หมู่ที่ 11 จำนวน 1 บ่อ ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 มีนาคม 2563
377 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกทางระบายน้ำบางหมอ - บุญเกตุ หมู่ที่ 7-4 ตำบลบางหมาก มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,468.87 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi 31 มีนาคม 2563
378 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองหนองแช่ดาน หมู่ที่ 2,8,9,11,12 มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 115,720 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร ่จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 มีนาคม 2563
379 จ้างเหมาซ่อมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บน-6435 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
380 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด คลองบางลำภู หมู่ที่ 4 จำนวน 1 บ่อ ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มีนาคม 2563
381 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน เมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
382 ซื้อชุดกาแฟ จำนวน 100 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
383 จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
384 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่่น ชพ.ถ.15007 สายบ้านพ่วง-ประดู่งาม หมู่ที่ 3,7 ตำบลบางหมาก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,582 ตารางเมตร 27 มีนาคม 2563
385 ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ บม. 416-56-033 (2) 26 มีนาคม 2563
386 ซื้อหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน 240 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
387 ซื้อ่จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
388 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
389 ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 ชุด 24 มีนาคม 2563
390 ซื้อชุดตรวจสารเสพติด จำนวน 5 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
391 จ้างซ่อมรถรถบรรน้ำ คันหมายเลขทะเบียน บม 3410 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
392 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
393 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 51 0015 (2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
394 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
395 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย) จำนวน 235 ลูกบาศ์กเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
396 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP หมายเลขคราุภัณฑ์ 416 53 0025(4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
397 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองหนองแช่ดาน หมู่ที่ 2,8,9,11,12 มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 115,720 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร ่จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มีนาคม 2563
398 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองหนองแช่ดาน หมู่ที่ 2,8,9,11,12 มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 115,720 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร ่จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มีนาคม 2563
399 จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล อาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
400 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด ดอนทิงทวด ลูกที่ 1 บ้านดอนทิงทวด หมู่ที่ 11 จำนวน 1 บ่อ ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 มีนาคม 2563
401 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด ดอนทิงทวด ลูกที่ 1 บ้านดอนทิงทวด หมู่ที่ 11 จำนวน 1 บ่อ ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 มีนาคม 2563
402 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกทางระบายน้ำบางหมอ - บุญเกตุ หมู่ที่ 7-4 ตำบลบางหมาก มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,468.87 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi 17 มีนาคม 2563
403 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกทางระบายน้ำบางหมอ - บุญเกตุ หมู่ที่ 7-4 ตำบลบางหมาก มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,468.87 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi 17 มีนาคม 2563
404 ซื้อWaste Toner Box ปริ้นเตอร์ Box รุ่น MFC-9140 CDN จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
405 ขุดลอกทางระบายน้ำบางหมอ - บุญเกตุ หมู่ที่ 7-4 ตำบลบางหมาก มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,468.87 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 16 มีนาคม 2563
406 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด คลองบางลำภู หมู่ที่ 4 จำนวน 1 บ่อ ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 มีนาคม 2563
407 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด คลองบางลำภู หมู่ที่ 4 จำนวน 1 บ่อ ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 มีนาคม 2563
408 ซื้อ1. ผงหมึก (โทนเนอร์) สีดำ จำนวน 2 อัน2. Waste Toner Box WT 220 CL จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
409 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านท่าโก ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มีนาคม 2563
410 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านท่าโก ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มีนาคม 2563
411 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15007 สายสมประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลบางหมาก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,700 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มีนาคม 2563
412 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองหนองแช่ดาน หมู่ที่ 2,8,9,11,12 มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 115,720 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร ่จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 มีนาคม 2563
413 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 3 ป้าย และขนาด 2.40 x 5.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
414 จ้างเหมาทำป้ายรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร พร้อมตีโครงไม้ จำนวน 8 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
415 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 120 ชุด ,จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 60 ชุด เพื่อใช้ในโครงการ พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการกองทุน และผู้นำชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
416 จ้างเหมาทำป้ายโครงการ ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
417 ซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการกองทุน และผู้นำชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
418 ธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด ดอนทิงทวด ลูกที่ 1 บ้านดอนทิงทวด หมู่ที่ 11 จำนวน 1 บ่อ ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 10 มีนาคม 2563
419 จ้างเติมน้ำยาถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน 16 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
420 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
421 ขยายเขตระบบประปาหมู่่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านท่าโก ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 9 มีนาคม 2563
422 ธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด คลองบางลำภู หมู่ที่ 4 จำนวน 1 บ่อ ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 9 มีนาคม 2563
423 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
424 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มีนาคม 2563
425 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กจ-8792 ชุมพร ยี่ห้อ TOYOTA HILUX หมายเลขครุภัณฑ์ บม.011-58-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มีนาคม 2563
426 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบุญเกตุ หมู่ที่ 4 ตำบลบางหมาก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,920 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 มีนาคม 2563
427 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 บ้านประดู่งาม ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 มีนาคม 2563
428 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-5278 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
429 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน บม 3410 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
430 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บน-2024 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
431 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน บม 3410 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
432 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน บม 3410 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
433 จ้างปรับปรุงถนนสาธารณะที่ 28 จ-จ หมู่ที่ 9 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
434 จ้างปรับปรุงถนนสาธารณะที่ 11 ต-ถ หมู่่ทีี่ 9 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
435 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
436 ซื้อเครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
437 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
438 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
439 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
440 ซื้อรูปพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมกรอบ ขนาด 27 x 45 นิ้ว จำนวน 3 ภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
441 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
442 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
443 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
444 จ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บน-6435 ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ บม.003-48-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
445 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 235 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2563
446 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บม-3409 ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขครุภัณฑ์ บม.013-58-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2563
447 ขุดลอกคลองหนองแช่ดาน หมู่ที่ 2,8,9,11,12 มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 115,720 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร ่จังหวัดชุมพร 19 กุมภาพันธ์ 2563
448 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 บ้านประดู่งาม ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 กุมภาพันธ์ 2563
449 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 บ้านประดู่งาม ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 กุมภาพันธ์ 2563
450 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15007 สายสมประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลบางหมาก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,700 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 กุมภาพันธ์ 2563
451 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15007 สายสมประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลบางหมาก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,700 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 กุมภาพันธ์ 2563
452 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กจ-8792 ชุมพร ยี่ห้อ TOYOTA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กุมภาพันธ์ 2563
453 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กุมภาพันธ์ 2563
454 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบุญเกตุ หมู่ที่ 4 ตำบลบางหมาก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,920 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กุมภาพันธ์ 2563
455 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
456 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบุญเกตุ หมู่ที่ 4 ตำบลบางหมาก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,920 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กุมภาพันธ์ 2563
457 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15007 สายสมประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลบางหมาก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,700 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กุมภาพันธ์ 2563
458 จ้างเหมาบุคคลเพื่อดำเนินการตามโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลบางหมาก ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กุมภาพันธ์ 2563
459 จ้างเหมาบุคคลเพื่อดำเนินการตามโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลบางหมาก ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กุมภาพันธ์ 2563
460 จ้างเหมาซ่อมท่อประปา (ท่อ PE) พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ บริเวณหมู่ที่ 3 หน้าโรงเรียนวัดคูขุดและ บริเวณในวัดคูขุด ตำบลบางหมาก จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2563
461 เช่าเก้าอี้พร้อมผ้าคลุมแบบมีโบว์ จำนวน 500 ตัว และ เก้าอี้พร้อมผ้าคลุมแบบสีขาว จำนวน 1,000 ตัว เพืี่อใช้ในโครงการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ในวันที่ 10 มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2563
462 จ้างเหมาจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ เพื่อใช้ในโครงการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2563
463 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 220 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
464 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน บน-6435 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
465 ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15007 สายสมประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลบางหมาก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,700 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 4 กุมภาพันธ์ 2563
466 ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15007 สายสมประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลบางหมาก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,700 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 4 กุมภาพันธ์ 2563
467 จ้างเหมาซ่อมรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กจ-8792 ชุมพร ยี่ห้อ TOYOTA (หมายเลขครุภัณฑ์ บม.011-58-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
468 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบุญเกตุ หมู่ที่ 4 ตำบลบางหมาก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,920 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กุมภาพันธ์ 2563
469 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 บ้านประดู่งาม ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 3 กุมภาพันธ์ 2563
470 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-9627 ชุมพร ยี่ห้อ HINO เมาหเลขครุภัณฑ์ บม.020-54-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
471 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 268 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
472 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกู้ชีพ ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กจ-8792 ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ บม.001-58-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
473 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-9627 ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ 020-54-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2563
474 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ของเทศบาลตำบลบางหมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2563
475 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-9627 ชุมพร ยี่ห้อ HINO เมาหเลขครุภัณฑ์ บม.020-54-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2563
476 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
477 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบุญเกตุ หมู่ที่ 4 ตำบลบางหมาก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,920 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 23 มกราคม 2563
478 ซื้อวัสดุและเวชภัณฑ์กู้ชีพ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2563
479 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ บม.416 53 0025 (4) และ หมายเลขครุภัณฑ์ บม.416 57 0036 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563
480 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ บม.416-51-0009 (3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563
481 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2563
482 จ้างเหมาซ่อมมอเตอร์ปั๊มน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านประดู่งาม หมายเลขครุภัณฑ์ บม.055-60-0020 และ มอเตอร์ปั๊มน้ำ หมู่ที่ 11 หมายเลขครุภัณฑ์ บม.055-60-0021 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
483 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 235 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
484 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
485 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำจนวน 220 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
486 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ พร้อมติดตั้ง ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
487 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2562
488 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 490 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
489 จ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์รถฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กจ-8792 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
490 เช่าเช่าเต็นท์โดม ขนาด 12 x 5 เมตร จำนวน 3 หลัง , เก้าอี้พร้อมผ้าคลุม จำนวน 600 ตัว และ เวที ขนาด 10 x 5 เมตร จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในโครงการ คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
491 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
492 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
493 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ดินลูกรัง จำนวน 1,110 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
494 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
495 จ้างเหมาทำถังดักไขมัน ขนาดบรรจุ 18 แกนลอน จำนวน 60 ชุด เพื่อใช้ในโครงการ คลองสวนน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
496 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ดินลูกรัง จำนวน 1,245 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
497 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2562
498 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2562
499 จ้างซ่อมแซมโมบายวิทยุสื่อสารแบบติดรถและแบบตั้งโต๊ะ ของศูนย์ปฏิบัติการกู้ชีพฉุกเฉินเทศบาลตำบลบางหมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2562
500 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระน้ำดอนทิงทวด ลูกที่ 2 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 11 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังกหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 พฤศจิกายน 2562
501 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ cokan หมายเลขครุภัณฑ์ 420-57-0013 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
502 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 27 พฤศจิกายน 2562
503 ซื้อวัดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2562
504 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2562
505 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562
506 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาด 20 กก. จำนวน 100 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2562
507 ซื้อสื่อกาเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
508 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
509 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระน้ำดอนทิงทวด ลูกที่ 2 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 11 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังกหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 พฤศจิกายน 2562
510 จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายวาสพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
511 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระน้ำดอนทิงทวด ลูกที่ 2 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 11 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังกหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 พฤศจิกายน 2562
512 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
513 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
514 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
515 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมิตรอารีย์ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 8 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
516 จ้างเหมาซ่อมแซมโรงสูบน้ำดิบวัดคูขุด หมู่ที่ 3 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
517 จ้างเหมาซ่อมแซมป้ายไฟจราจรสามเหลี่ยม จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
518 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระน้ำดอนทิงทวด ลูกที่ 2 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 11 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังกหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 พฤศจิกายน 2562
519 จ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุกสายหมู่ที่ 6 เชื่อม หมู่ที่ 3 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2562
520 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2562
521 จ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุกสายบัวขาว หมู่ที่ 2 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
522 จ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุกสายบัวเขียว หมู่ที่ 2 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
523 จ้างเหมาปรับปรุงสายถนนสายคันกั้นน้ำเค็ม หมู่ที่ 10 เชื่อม หมู่ที่ 8 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
524 จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังสายนครพัฒน์ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
525 จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังสายจินตนาร่วมอุทิศ หมู่ที่ 1 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
526 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาล จำนวน 4 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบางหมาก จำนวน 3 ศูนย์ ระดับก่อนวัยเรียนอนุบาลและ ป.๑-ป.๖ ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
527 อาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาล จำนวน 4 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบางหมาก จำนวน 3 ศูนย์ ระดับก่อนวัยเรียนอนุบาลและ ป.๑-ป.๖ ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 1 พฤศจิกายน 2562
528 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
529 จ้างเหมาปรับปรุงถนนสายพุทธรักษา ๙ (ช่วงที่ ๒)หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
530 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระน้ำดอนทิงทวด ลูกที่ 2 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 11 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังกหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ตุลาคม 2562
531 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระน้ำดอนทิงทวด ลูกที่ 2 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 11 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังกหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ตุลาคม 2562
532 จ้างเหมาปรับปรุงถนนสายพุทธรักษา ๘ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
533 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ของเทศบาลตำบลบางหมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
534 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
535 จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านยายงาม หมู่่ที่ 9 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2562
536 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บม.3409 ชุมพร ยี่ห้อ ISUZU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2562
537 จ้างเหมาปรับปรุงถนนสายกฤษณา (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 9 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ตุลาคม 2562
538 ขุดลอกสระน้ำดอนทิงทวด ลูกที่ 2 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 11 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังกหวัดชุมพร 25 ตุลาคม 2562
539 จ้างเหมาปรับปรุงถนนสายเพียรมาก หมู่่ที่ 9 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ตุลาคม 2562
540 ซื้อน้ำดื่มชนิดถัง ขนาดบรรจุ 20 ลิตร จำนวน 100 ถัง เพื่อใช้ในการรับรองผู้มาติดต่อราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอเตี้ย ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2562
541 จ้างเหมาขุดลอกสระน้ำดอนทิงทวด (ลูกที่ 2) หมู่ที่ 11 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ตุลาคม 2562
542 ซื้อน้ำดื่ม ชนิดถัง ขนาดบรรจุ 20 ลิตร จำนวน 306 ถัง เพื่อใช้ในการรับรองผู้มาติดต่อราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางหมาก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนไทรงาม ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ตุลาคม 2562
543 จ้างเหมาซ่อมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก หมู่ที่ 11 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ตุลาคม 2562
544 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ตุลาคม 2562
545 ซื้อจัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
546 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
547 จ้างเหมาบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่ผ่านการอบรมระดับ FR ประจำที่ศูนย์กู้ชีพเทศบาลตำบลบางหมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
548 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
549 จ้างต่อสัญญาดูแลเว็ปไซต์ ของเทศบาลตำบลบางหมาก (www.bangmakcity.go.th) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2562
550 จ้างเหมาซ่อมรถกู้ชีพ ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กจ-8792 ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ บม.011-58-0001) เปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่อง ตามกำหนดระยทางครบ 105,222 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
551 จ้างเหมาซ่อมมอเตอร์ปั๊มน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ บม.005-58-0016 , บม.0055-58-0016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
552 จ้างเหมาซ่อมเคร่ื่องเลื่อยโซยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ บม.068-54-0001 , บม.068-51-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
553 จ้างจ้างเหมาซ่อมเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย (หมายเลขครุภัณฑ์ บม.442-54-0006) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
554 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
555 ซื้อวัสดุและเวชภัณฑ์กู้ชีพ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
556 ซื้อคอนกรีต 240 Ksc จำนวน 10 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
557 ซื้อสติกเกอร์สะท้อนแสงสีเหลือง จำนวน 30 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
558 ซื้อสติกเกอร์สะท้อนแสงสีเหลือง จำนวน 30 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
559 ซื้อสติกเกอร์สะท้อนแสงสีเหลือง จำนวน 30 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
560 จ้างเหมาเปลี่ยนยางในรถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 81-3123 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
561 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
562 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
563 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
564 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
565 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ป้ายสัญญาณไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจ แบบโปร่ง ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 157 ซม. มีล้อสามารถเคลื่อนย้ายได้ มีไฟหมุน 1 ดวง ไฟนีออนแบบยาวด้านข้าง (ซ้าย-ขวา) ด้านละ 1 หลอด ใช้ไฟสองระบบ (ไฟบ้าน) ขนาดไฟ 220 V จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
566 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
567 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดอนใหญ่ บางเจริญ หมู่่่ที่ 9,11 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 กันยายน 2562
568 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
569 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
570 จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 6 ตัว ของกองคลังเทศบาลตำบลบางหมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2562
571 จ้างเหมาซ่อมรถจักรยายนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ SUZUKI หมายเลขทะเบียน กนธ 174 ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ บม.009-44-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2562
572 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
573 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ บม.480 57 0008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
574 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
575 จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ บม.416-54-0029(3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
576 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
577 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 39 รายการ ของกองคลัง เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
578 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 39 รายการ ของกองคลัง เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
579 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 39 รายการ ของกองคลัง เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
580 ซื้อตลับหมึกพิมพ์เลเซอร์ สีดำ ยี่ห้อ FUJI Xerox DocuPrint P285 dw จำนวน 3 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
581 จ้างเหมายซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ บม.416-60-0046(1),บม.416-52-0024(4),บม.416-51-0012(4),บม.416-47-0004(4),บม.416-53-0026(4),เครื่องปริ้นเตอร์ บม.480-55-0006,บม.480-60-0011 และเครื่องสำรองไฟ บม.416-52-0024(2),บม.479-60-0007 ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
582 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
583 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ บม.416-57-0036 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
584 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
585 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กข-5278 ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ 001-47-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
586 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดอนใหญ่ บางเจริญ หมู่่่ที่ 9,11 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 สิงหาคม 2562
587 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดอนใหญ่ บางเจริญ หมู่่่ที่ 9,11 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 สิงหาคม 2562
588 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
589 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
590 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างถนน ASPHALT CONCRETE สายร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 สิงหาคม 2562
591 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างถนน ASPHALT CONCRETE สายร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 สิงหาคม 2562
592 จ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลบางหมาก เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการ มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลบางหมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
593 ซื้อถาดหลุมสเตนเลส ขนาด 35 ซม. จำนวน 50 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
594 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน บม. 3410 ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ บม. 003-58-0004) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
595 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดอนใหญ่ บางเจริญ หมู่่่ที่ 9,11 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 สิงหาคม 2562
596 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน บม-3409 ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ บม.013-58-0003) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
597 จ้างเหมาซ่อมรถดับเพลิง ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน บน 6435 ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ บม.003-48-0002) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
598 จ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุกสายหนองสมุก หมู่ที่ 8 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
599 จ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุกสายคันคลองหนองแช่ดาน หมู่ที่ 2,8,9,11,12 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
600 จ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุกสายมิตรไมตรี หมู่ที่ 8 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
601 จ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุกสายทรัพย์เจริญ 1 หมู่่ที่ 5 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
602 จ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุกสายดอนข่า หมู่ที่ 7 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
603 ซ่่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดอนใหญ่ บางเจริญ หมู่่่ที่ 9,11 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 8 สิงหาคม 2562
604 จ้างเหมาก่อสร้างถนน ASPHALT CONCRETE สายร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 7 สิงหาคม 2562
605 ซื้อจัดซื้อถังผสมสารเคมี (สารส้ม/คลอรีน) ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ลิตร จำนวน 6 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
606 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562
607 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ MITSUBISHI หมายเลขทะเบียน 80-7414 ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ บม.005-47-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
608 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กรกฎาคม 2562
609 จ้างจ้างเหมาขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านบางผรา หมู่ที่ 5 (หลังวัดบางผรา) ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2562
610 จ้างเหมาขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านดอนใหญ่ (ทรัพย์เจริญ 1) หมู่ที่ 5 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2562
611 จ้างเหมาขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนใหญ่ (ทรัพย์เจริญ 1) หมู่่ที่ 5 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2562
612 จ้างเหมาขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนใหญ่ (ทรัพย์เจริญ 1) หมู่่ที่ 5 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
613 จ้างจ้างเหมาขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านบางผรา หมู่ที่ 5 (หลังวัดบางผรา) ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
614 จ้างเหมาขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคอเตี้ย (หลังวัดคอเตี้ย) หมู่ที่ 9 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
615 จ้างเหมาขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านดอนใหญ่ (ทรัพย์เจริญ 1) หมู่ที่ 5 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
616 จ้างเหมาขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านท่าโก(สุพันโทไชยต่อเขตร่วมพัฒนา) หมู่ที่ 2 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
617 จ้างจ้างเหมาขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านบางผรา หมู่ที่ 5 (หลังวัดบางผรา) ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
618 จ้างเหมาขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านดอนใหญ่ (ทรัพย์เจริญ 1) หมู่ที่ 5 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
619 จ้างเหมาปรับปรุงถนนสายธารณะ 15 หมู่ที่ 9 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
620 จ้างจ้างเหมาซ่อมรถกู้ชีพ ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กจ 8792 ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ บม. 011-58-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
621 จ้างเหมาปรับปรุงถนนสายธารณะ 26 ค-ค หมู่ที่ 9 -11 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
622 จ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก สายอนามัย 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
623 จ้างเหมาปรับปรุงถนนสายสาธารณะ 12 ท-ธ หมู่ที่ 9 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
624 จ้างเหมาปรับปรุงถนนสายสาธารณะ 6 ซ-ฌ หมู่ที่ 11 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
625 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมิตรอารีย์ หมู่ที่ 8 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
626 จ้างเหมาปรับปรุงถนนสายน้อยรวย หมู่่ที่ 11 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
627 จ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง สายยายปาด หมู่ที่ 6 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
628 จ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง สายพุทธรักษา 9 หมู่ที่ 12 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
629 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองสมุก หมู่ที่ 8 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
630 จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายสุขอนันต์ หมู่ที่ 10 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
631 ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
632 ซื้อจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการอบรม จำนวน 150 ชุด เพื่อใช้ในโครงการลด ละ เลิก สูบบุหรี่ สุรา และสารเสพติด ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ฌ เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2562
633 จ้างจ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน บม 3409 ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ บม. 013-58-0003) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2562
634 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร จำนวน 1 ป้าย เพื่อใช้ในโครงการ ลด ละ เลิก สูบบหรี่ สุรา และสารเสพติด ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2562
635 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 300 ชุด , อาหารกลางวัน จำนวน 150 ชุด เพื่อใช้ในโครงการ ลด ละ เลิก สูบบุหรี่ สุรา และสารเสพติด ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2562
636 จ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุกสายนครพัฒน์ (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 4 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
637 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด 1.20 X 2.40 เมตร จำนวน 2 ป้าย และป้ายไวนิลขนาด 2.40 X 5.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
638 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
639 ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กรกฎาคม 2562
640 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างเพื่อเลี้ยงรับรอง คณะผู้บริการ สมาฃิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2562
641 จ้างเหมาซ่อมท่อประปา (ท่อ PE) พร้อมอุปกรณ์ต่าง หมู่ที่ 9 สายร่วมใจฝ่ายพัฒนา และสายบ้านไร่ ตำบลบางหมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2562
642 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน กข-5278 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
643 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารว่าง,อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัยและเด็กวันเรียนในโรงเรียน ประจำปี 2562 ในวันที่ 1,2,3,4 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดดอนรวบ,โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม,โรงเรียนบ้านคอเตี้ย และโรงเรียนวั 27  มิถุนายน  2562
644 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม จำนวน 250 ชุด เพื่อใช้ในโครงการ ส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียนในโรงเรียน ประจำปี 2562 ในวันที่ 1,2,3,4 กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
645 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมป้ายแขวนคอ ไซริงค์ เข็ม จำนวน 1,811 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2562
646 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน (มอก.) จำนวน 1 ตู่้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20  มิถุนายน  2562
647 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2562
648 ซื้อ่วัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2562
649 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2562
650 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมป้ายแขวนคอ ไซริงค์ เข็ม จำนวน 1,811 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
651 จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าอบรมโครงการกู้ชีพตัวน้อย โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2562
652 วัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในการอบรม โครงการกู้ชีพตัวน้อย ณ โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม จำนวน 150 คน 10  มิถุนายน  2562
653 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้ ของกองคลังเทศบาลตำบลบางหมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
654 จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ บม.416-53-0025(1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
655 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างถนน ASPHALT CONCRETE สายร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9  มิถุนายน  2562
656 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ของกองคลังเทศบาลตำบลบางหมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
657 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน บม-3410 ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ บม.013-58-0004) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
658 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2562
659 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2562
660 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2562
661 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
662 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ 30 พฤษภาคม 2562
663 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รีแพร์ STL 160 มิล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
664 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ติดตั้งให้กับผู้มาขอรับบริการน้ำประปาของเทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
665 อาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลระดับก่อนวัยเรียนอนุบาล ป.๑- ป.๖ ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 23 พฤษภาคม 2562
666 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารว่าง อาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลาประชาคมบ้านคูขุด หมู่ที่ 3 และ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดดอนรวบ ิหมู่ที่ 8 ตำบลบางหมาก อ 23 พฤษภาคม 2562
667 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารว่าง อาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลาประชาคมบ้านคูขุด หมู่ที่ 3 และ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดดอนรวบ ิหมู่ที่ 8 ตำบลบางหมาก อ 21 พฤษภาคม 2562
668 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
669 อาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลระดับก่อนวัยเรียนอนุบาล ป.๑- ป.๖ ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 21 พฤษภาคม 2562
670 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลระดับก่อนวัยเรียนอนุบาล ป.๑- ป.๖ ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
671 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารว่าง อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลาประชาคมบ้านคูขุด หมู่ที่ 3 และ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดดอนรวบ หมู่ที่ 8 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง 21 พฤษภาคม 2562
672 ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลท์ จำนวน 2 ลูก เพื่อใช้เปลี่ยนรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-9627 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤษภาคม 2562
673 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 146 ชุด เพื่อใช้ในโครงการ รณรงค์อนุรักษ์และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร ในวันที่ 29 เมษายน 2562 ณ เทศบาลตำบลบางหมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2562
674 ซื้อซื้อวัสดุที่ใช้ในการอบรม โครงการ รณรงค์อนุรักษ์และดูและรักษาสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร เพื่อดำเนินการตามโครงการในวันที่ 29 เมษายน 2562 ณ เทศบาลตำบลบางหมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2562
675 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 138 ลูกบาศ์กเมตร ดินลูกรัง จำนวน 165 ลูกบาศ์กเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2562
676 จ้างจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตามระยะทางครบ 94,549 กม. ของรถกู้ชีพ ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กจ-8792 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2562
677 ซื้อซื้อวัสดุที่ใช้ในการอบรม โครงการ รณรงค์อนุรักษ์และดูและรักษาสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร เพื่อดำเนินการตามโครงการในวันที่ 29 เมษายน 2562 ณ เทศบาลตำบลบางหมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2562
678 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 146 ชุด เพื่อใช้ในโครงการ รณรงค์อนุรักษ์และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร ในวันที่ 29 เมษายน 2562 ณ เทศบาลตำบลบางหมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2562
679 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ดินลูกรัง จำนวน 640 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2562
680 รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน 24 เมษายน 2562
681 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2562
682 จ้างเปลี่ยนยางรถล้อหลังด้านซ้ายและด้านขวา ของรถยขะ ยี่ห้อ MITSUBISHI หมายเลขทะเบียน 80-7414 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2562
683 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 270 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2562
684 จ้างเหมาเชื่อมท่อประปา(ท่อ PE) สายดอนวัด หมู่ที่ 9 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
685 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เมษายน 2562
686 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-9627 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
687 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 1,058 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2562
688 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ดินลูกรัง จำนวน 2,000 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2562
689 จ้างจ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ บม.416-51-0019 (2) , บม.416-51-0009 (3) , บม.416-51-0015 (2) , บม.416-48-0005 (2) จำนวน 4 เครื่อง เนื่องจากเครื่องเปิดใช้งานไม่ได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
690 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ดินลูกรัง จำนวน 1,250 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
691 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ดินลูกรัง จำนวน 1,250 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
692 ซื้อจัดซื้อ สารส้ม ชนิดก้อนขุ่น (ขนาดบรรจุ 25 กก./กระสอบ) จำนวน 200 กระสอบ เพื่อใช้ในงานประปาเทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
693 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ปั๊มน้ำ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562
694 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ดินลูกรัง (พร้อมปรับเกลี่ย) จำนวน 565 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562
695 จ้างจ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7414 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562
696 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กุมภาพันธ์ 2021
697 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านดอนทิงทวด ตำบลบางหมาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 กุมภาพันธ์ 2021
698 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กจ-8792 ชุมพร ยี่ห้อ TOYOTA HILUX รหัสครุภัณฑ์ บม.011-58-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2021
699 จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนไทรงาม ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มกราคม 2021