ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างเหมาจัดทำผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์รางสเตนเลส ห้องผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2565
2 จ้างเหมาทำป้ายซีทรูสำหรับห้องผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2565
3 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2565
4 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ ทะเบียน ๘๐ ๕๑๗๑ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2565
5 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลชำระภาษีประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2564
6 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2564
7 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2564
8 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2564
9 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2564
10 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
11 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลชำระภาษีประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
12 จ้างเช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ไฟริมทาง ชุดไฟส่องสว่าง โครงการปัองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
13 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กข ๔๖๘๙ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
14 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๖๔ ๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
15 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
16 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2564
17 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2564
18 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2564
19 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2564
20 ซื้อชุดตรวจแอนติเจนด้วยตนเอง( COVID - 19 Antigen Test Self - Test Kits ) ชุดตรวจสารคัดหลั่งในโพงจมูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2564
21 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2564
22 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2564
23 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2564
24 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2564
25 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2564
26 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2564
27 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2564
28 จ้างจัดเตรียมอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการอบรมคณะกรรมการหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
29 จ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
30 จ้างจ้างเหมาทำป้ายคัทเอ้าท์ ป้ายไวนิล คู่มือคณะกรรมการ แบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
31 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ แบบพิมพ์ คู่มือและอื่น ๆ สำหรับหน่วยเลือกตั้ง และสำหรับวันอบรม กปน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
32 จ้างจัดเตรียมอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการอบรมคณะกรรมการหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
33 จ้างจัดเตรียมอาหารกลางวัน พร้อมน้ำดื่ม อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
34 โครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  27 ตุลาคม 2564
35 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2564
36 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๐๐ ๖๒ ๐๐๓๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2564
37 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2564
38 จ้างทำป้ายไวนิล และแบบพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2564
39 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลติกซอยถ้ำพระขยางค์ หมูที่ 5 โดยวิธีคัดเลือก  29 กันยายน 2564
40 จ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรถนนสายทางเข้าน้ำตกห้วยเนียง หมู่ที่ 7 - 8 โดยวิธีคัดเลือก  29 กันยายน 2564
41 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวัดเก่า หมู่ที่ 8 โดยวิธีคัดเลือก  29 กันยายน 2564
42 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยราชพฤกษ์ หมู่ที่ 11 ตำบลลำเลียง โดยวิธีคัดเลือก  29 กันยายน 2564
43 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัมติดผนัง ขนาด ๑๖ นิ้ว กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
44 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อีดี แบบ Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๘ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
45 จ้างปรับปรุงสถานที่ศูนย์พักคอย ฯ ณ อาคารอนุสรณ์สถานพ่อตาหลวงแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
46 จ้างทำสถานที่พักสำหรับเจ้าหน้าที่และเก็บอุปกรณ์ โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอยชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
47 จ้างเหมาพิมพ์แผ่นพับ ขนาด A๔ โครงการรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยในการป้องกันปัญหาเด็กจมน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
48 จ้างจัดทำป้ายซีทรูติดตั้งในห้องหัวหน้าสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
49 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
50 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังปั่นถูพื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
51 ซื้อวัสดุการศึกษา(สำหรับโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อายุ 3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
52 ซื้อวัสดุการศึกษา (สำหรับโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อายุ ๓ - ๕ปี ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
53 ซื้อวัสดุการศึกษา (สำหรับโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อายุ 3-5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
54 ซื้อวัสดุการศึกษา (สำหรับโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) อายุ 3-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
55 จ้างโครงการขุดลอกตะกอนอาคารอัดน้ำบ้านห้วยสะท้อน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
56 ซื้อวัสดุการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
57 ซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับโครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
58 ซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับโครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
59 ซื้อวัสดุการศึกษา (สำหรับโครงการวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
60 ซื้อหนังสือเรียน 3-5 ปี (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
61 ซื้อหนังสือเรียน (3-5ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
62 ซื้อหนังสือเรียน (3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
63 ซื้อค่าหนังสือเรียน (๓-๕ ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
64 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน ๕๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
65 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
66 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
67 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยราชพฤกษ์ หมู่ที่ 11 ตำบลลำเลียง  7 กันยายน 2564
68 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
69 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการ ขนาด ๑.๒X๒.๔ เมตร พร้อมโครงไม้ เขตอันตราย โปรดระวังการเล่นน้ำบริเวณนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
70 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
71 ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ ทะเบียน บง ๕๖๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
72 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
73 จ้างโครงการก่อสร้างบล็อค คอนกรีตเสริมเหล็กซอยห้วยหลุง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
74 จ้างโครงการปรับปรุงแนวท่อประปาภูเขาห้วยก่ำ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
75 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และค่าถ่ายเอกสารรายละเอียดงบประมาณประกอบโครงการหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒๖ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
76 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค ๑๓๘ ระนอง ลูกหมากบังคับเลี้ยวหน้า ซ้าย ขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
77 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม สมุนไพรต้านภัย COVID-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
78 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
79 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สายไมค์ประชุมยาว ๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
80 ซื้อวัสดุสำนักงาน ป้ายกั้นอะคริลิคใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
81 จ้างตัดคลุมโต๊ะจับจีบระบายสำเร็จรูปสีทอง จำนวน ๑๐ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
82 ซื้อยี่โบลท์ ๘ นิ้ว และยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
83 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ หลัง เพื่อใช้ในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
84 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
85 วัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒๕ รายการ  11 สิงหาคม 2564
86 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
87 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
88 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
89 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
90 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
91 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
92 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
93 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
94 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านบางนา หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
95 ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ ขนาดบรรจุ ๔ ลิตร เพื่อใช้ในศูนย์กักกันเพื่อสังเกตอาการ ฯ (LQ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
96 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ ขนาด ๘๒๕-๑๖ สำหรับรถยนต์ทะเบียน ๘๐ ๕๑๒๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
97 ซื้อปืนพ่นแอลกอฮอล์ และแอลกอฮอล์ ๗๕% ๑,๐๐๐ มล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
98 ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ CANON รุ่น FAX-L๑๗๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
99 ซื้อเชือกโรยตัว ขนาด ๑๒ มม. รอกเดี่ยวขนาดใหญ่ คาราไบเนอร์ อุปกรณ์สำหรับโรยตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
100 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยห้วยหลุด หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
101 ซื้อเครื่องเลื่อย ขนาด ๑ แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
102 ซื้อวัสดุดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง สายสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
103 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ เพื่อใช้ในสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
104 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในสำนักปลัด จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
105 ซื้ออาหารเสริม (นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
106 ซื้ออาหารเสริม (นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
107 ซื้ออาหารเสริม (นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
108 ซื้ออาหารเสริม (นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม สำหรับโรงเรียนบ้านสองแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
109 ซื้ออาหารเสริม (นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม สำหรับโรงเรียนบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
110 ซื้ออาหารเสริม (นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม สำหรับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
111 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อคอนกรีต ขนาด ๑๐๐X๑๐๐ ซม. ซ่อมถนนซอยวัดใหม่ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
112 ซื้ออาหารเสริม (นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
113 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๖๑ ๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
114 จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยประชารัฐ ๒ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2564
115 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
116 จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยประชารัฐ ๓ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
117 จ้างเหมารื้อถอนสิ่งก่อสร้าง ศาลาพักคอยรถโดยสาร จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
118 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
119 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
120 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
121 จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกซอยจันทร์กระจ่าง หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
122 จ้างจัดเตรียมอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม อาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
123 จ้างโครงการขยายผิวจราจรถนนสายทางเข้าน้ำตกห้วยเนียง หมู่ที่ ๗ - หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
124 ซื้อกล้อง CCTV และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
125 จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมอาหารกลางวัน ข้าวห่อไข่ ผลไม้ พร้อมน้ำดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2564
126 ซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิงปรับรูปแบบน้ำได้ แบบด้ามปืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2564
127 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
128 ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ชนิดขาวดำ และสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
129 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
130 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
131 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
132 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
133 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
134 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
135 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไหรงาม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
136 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
137 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
138 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
139 จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน บง ๕๖๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
140 ซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับโครงการจัดซื้อสื่อ วัสดุและอุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้เด็กปฐมวัย(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
141 ซื้อวัสดุการศึกษา (สำหรับโครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
142 ซื้อวัสดุการศึกษา (สำหรับโครงการวัสดุการศึกษาสื่อการเรียนการสอน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
143 ซื้อวัสดุการศึกษา (สำหรับโครงการวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
144 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า ขุดหลัง ทะเบียน ตค ๑๓๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
145 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทุ่งค้อ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
146 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค ถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
147 ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ เอ ๔ ๘๐ แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
148 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
149 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
150 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับป้องกันและระงับโรคติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
151 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับป้องกันและระงับโรคติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
152 จ้างอัดถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง และอัดถังดับเพลิงชนิดคาร์บอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
153 ซื้อกระบองไฟกระพริบ ๓ จังหวะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2564
154 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2564
155 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ ทะเบียน กค ๕๐๐๔ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
156 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
157 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับโฟเมก้าขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
158 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
159 จ้างโครงการจัดทำ/ปรับปรุงแผนที่ภาษี อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
160 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
161 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โครงการฝึกอบรมประสิทธิภาพในการทำงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
162 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
163 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
164 ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการฝึกอบรมประสิทธิภาพในการทำงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
165 จ้างเช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ไฟริมทาง ไฟส่องสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
166 ซื้อชุดสังฆทาน ร่ม กระติกน้ำแข็ง กระติกน้ำมีก๊อก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
167 ซื้อหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
168 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
169 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
170 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
171 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
172 จ้างจัดเตรียมอาหารกลางวัน ผลไม้ พร้อมน้ำดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
173 ซื้อยางรถยนต์ ทะเบียน ๘๐ ๕๑๗๑ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
174 จ้างโครงการติดตั้งชุดภาครับสัญญาณ (ลูกข่าย) ระบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
175 จ้างโครงการติดตั้งชุดภาครับสัญญาณ (ลูกข่าย) ระบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
176 จ้างโครงการติดตั้งชุดภาครับสัญญาณ (ลูกข่าย) ระบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
177 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ๔๑๗ ๖๑ ๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
178 จ้างค่าบริการดูแลเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
179 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร CANON (NPG-๘๔ TONER BLACK) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
180 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยห้วยหลุด หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
181 วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  15 มีนาคม 2564
182 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ ทะเบียน บง ๕๖๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
183 ซื้อสารเคมีป้องกันและกำจัดแมลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
184 ซื้อเสื้อยืดคอเชิ๊ตแขนยาวสีดำ พร้อมสกรีนชื่อหน่วยงาน อบต.ลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
185 จ้างทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๖๐ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2564
186 จ้างโครงการต่อเติมห้องกิจกรรมพัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2564
187 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
188 จ้างโครงการก่อสร้างบล็อค คสล.ซอยในช่อง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
189 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารอัดน้ำห้วยเคียน พร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ ๙ บ้านบางนา ตำบลลำเลียง จำนวน ๑ ระบบ ตามแบบมาตรฐาน สชป. ๑๔ -๑-๐๐๐๐๙๘ องค์การบริหารส่วนตำบลเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 มีนาคม 2564
190 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๐ ๕๑๒๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
191 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
192 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
193 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
194 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
195 จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๐ ๕๑๗๑ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
196 ซื้อไฟหมุนสีแดง ขนาด ๖ นิ้ว ๒๒๐ โวลล์ กรวยจราจรพลาสติก สูง ๗๐ ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
197 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
198 จ้างจัดเตรียมอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
199 จ้างอัดผงเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ และ อัดถัง CO๒ ขนาด ๑๕ ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
200 จ้างเช่าเหมา โต๊ะ เก้าอี้ ผ้าคลุมเก้าอี้และเครื่องขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
201 จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
202 จ้างเหมาเตรียมของและอุปกรณ์สำหรับพิธีบวงสรวงพ่อตาหลวงแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
203 จ้างจัดทำซุ้มจุดเช็คอินหน้าถ้ำพระขยางค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
204 จ้างเหมาชุดการแสดงมโนราห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
205 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
206 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
207 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
208 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
209 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
210 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
211 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
212 ซื้อยางรถยนต์ ทะเบียน กค ๕๐๐๔ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
213 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
214 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
215 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
216 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
217 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
218 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
219 จ้างสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ในพื้นที่ อบต.ลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
220 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
221 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม ระงับโรคติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
222 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ ทะเบียน ๘๐ ๕๑๗๑ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
223 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ชนิดขาว - ดำ ความเร็ว ๓๐ แผ่น/นาที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
224 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
225 ครุภัณฑ์สำนักงาน  26 มกราคม 2564
226 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
227 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
228 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
229 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
230 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
231 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
232 ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสองแพรกขวา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยไทรงาม องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง  25 มกราคม 2564
233 ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
234 จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาและแนวท่อ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
235 จ้างโครงการขยายผิวจราจรถนนสายทางเข้าน้ำตกห้วยเนียง หมู่ที่ ๗ - ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
236 จ้างเหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำ ของระบบประปา หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
237 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
238 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
239 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
240 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
241 จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ และจอคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
242 วัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด  4 มกราคม 2564
243 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
244 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค ๑๓๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
245 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
246 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
247 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
248 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
249 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ ทะเบียน ๘๐ ๕๑๒๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
250 จ้างเช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ไฟริมทาง ไฟส่องสว่าง งานปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
251 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
252 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
253 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ ทะเบียน ๘๐ ๔๘๓๐ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
254 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ไฟหมุนสีแดง กรวยจราจรพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
255 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ไฟหมุนสีแดง กรวยจราจรพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
256 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
257 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
258 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
259 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2563
260 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2563
261 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
262 ซื้อยางรถยนต์ ทะเบียน ๘๐ ๕๑๗๑ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
263 จ้างเช่าเต็นท์ เครื่องขยายเสียง โครงการดอกกาแฟเกมส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
264 ซื้อถ้วยรางวัล โครงการแข่งขันกีฬาดอกกาแฟเกมส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
265 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
266 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
267 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
268 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
269 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
270 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
271 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
272 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
273 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
274 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๕๒ ๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
275 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน บง ๕๖๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
276 วัสดุสำนักงาน กองคลัง  24 พฤศจิกายน 2563
277 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
278 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
279 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
280 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ ทะเบียน ๘๐ ๔๘๓๐ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2563
281 จ้างโครงการจ้างเหมาตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ ภายในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
282 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
283 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
284 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
285 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
286 จ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบกรองน้ำผิวดินประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
287 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
288 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ซอยในช่อง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
289 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  22 กันยายน 2563
290 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
291 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
292 ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๕๐ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
293 จ้างซ่อมแซมคูระบายน้ำ บ้านสองแพรก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
294 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารอัดน้ำห้วยเคียน พร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ ๙ บ้านบางนา ตำบลลำเลียง จำนวน ๑ ระบบ ตามแบบมาตรฐาน สชป. ๑๔ -๑-๐๐๐๐๙๘ องค์การบริหารส่วนตำบลเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กันยายน 2563
295 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กันยายน 2563
296 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กันยายน 2563
297 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กันยายน 2563
298 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กันยายน 2563
299 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กันยายน 2563
300 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กันยายน 2563
301 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กันยายน 2563
302 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กันยายน 2563
303 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กันยายน 2563
304 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กันยายน 2563
305 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารอัดน้ำห้วยเคียน พร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ ๙ บ้านบางนา ตำบลลำเลียง จำนวน ๑ ระบบ ตามแบบมาตรฐาน สชป. ๑๔ -๑-๐๐๐๐๙๘ องค์การบริหารส่วนตำบลเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 กันยายน 2563
306 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารอัดน้ำห้วยเคียน พร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ ๙ บ้านบางนา ตำบลลำเลียง จำนวน ๑ ระบบ ตามแบบมาตรฐาน สชป. ๑๔ -๑-๐๐๐๐๙๘ องค์การบริหารส่วนตำบลเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 กันยายน 2563
307 ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ตู้เก็บเอกสารแบบเลื่อนกระจก ขนาด ๔ ฟุต ตู้เก็บเอกสารแบบ ๒ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2563
308 ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๓.๕ ฟุต พร้อมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2563
309 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนกยูง ๒ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2563
310 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 สิงหาคม 2563
311 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 สิงหาคม 2563
312 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 สิงหาคม 2563
313 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 สิงหาคม 2563
314 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะแยกประเภท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
315 จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยยะโส หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
316 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 สิงหาคม 2563
317 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 สิงหาคม 2563
318 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 สิงหาคม 2563
319 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 สิงหาคม 2563
320 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 สิงหาคม 2563
321 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 สิงหาคม 2563
322 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 สิงหาคม 2563
323 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 สิงหาคม 2563
324 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 สิงหาคม 2563
325 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 สิงหาคม 2563
326 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 สิงหาคม 2563
327 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 สิงหาคม 2563
328 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 สิงหาคม 2563
329 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 สิงหาคม 2563
330 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 สิงหาคม 2563
331 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 สิงหาคม 2563
332 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 สิงหาคม 2563
333 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 สิงหาคม 2563
334 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
335 จ้างปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่ ตาม กสทช.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
336 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 สิงหาคม 2563
337 ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการฝึกอบรมประสิทธิภาพในการทำงานของผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
338 โครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๑๑  26 สิงหาคม 2563
339 จ้างจัดเตรียมอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
340 จ้างจัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
341 ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
342 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
343 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
344 ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำห้วยเคียน พร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ ๙ บ้านบางนา ตำบลลำเลียง จำนวน ๑ ระบบ ตามแบบมาตรฐาน สชป. ๑๔ -๑-๐๐๐๐๙๘ องค์การบริหารส่วนตำบลเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง  19 สิงหาคม 2563
345 จ้างจัดเตรียมอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เช้า บ่าย โครงการยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
346 จ้างจัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
347 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
348 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
349 ซื้อวัสดุการศึกษาและพัฒนาเด็ก วัสดุหนังสือสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
350 ซื้อยาง ๑๐.๐๐-๒๐ ของรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
351 ซื้อเครื่องแบบชุดฝึก (เสื้อยืดคอเชิ๊ตแขนยาวสีดำ พร้อมกรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
352 จ้างจัดเตรียมอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน โครงการ อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
353 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
354 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยในช่อง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
355 ซื้อยาง ๑๐.๐๐-๒๐ ของรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
356 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
357 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
358 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
359 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ อาคารประชุมสภา อบต.ลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
360 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อดูแลเด็กเล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
361 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อดูแลเด็กเล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก ชั้น อ.๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
362 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อดูแลเด็กเล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
363 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อดูแลเด็กเล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
364 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อดูแลเด็กเล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
365 จ้างซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำฝายธารทอง - ด่านกระทิง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
366 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
367 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
368 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
369 ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการปลูกฝังจิตสำนึกประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
370 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
371 จ้างจัดเตรียมอาหารกลางวัน น้ำดื่ม ผลไม้ และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
372 ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๓.๕ ฟุต พร้อมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
373 ซื้ออุปกรณ์สำหรับฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
374 ซื้อวัสดุสำนักงาน ผ้าขาว ผ้าสีเหลือง ผ้าสีฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
375 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
376 ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติลายไทย ขนาด ๑.๙๐ x ๓.๑๐ เมตร + ๑.๕๐ x ๒.๔๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
377 เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา  13 กรกฎาคม 2563
378 ซื้อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
379 ซื้อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
380 ซื้อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
381 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
382 จ้างซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำฝายบ้านบางพรวด หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
383 จ้างอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
384 ซื้อหนังสือเรียน (3 - 5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
385 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
386 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
387 จ้างอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
388 ซื้อหนังสือเรียน (3-5ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
389 ซื้อค่าหนังสือเรียน 3-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
390 จ้างจัดเตรียมอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
391 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม สันกาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
392 ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
393 ซื้อค่าหนังสือเรียน อายุ 3-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
394 ซื้อวัสดุการศึกษาและพัฒนาเด็ก สื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
395 ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
396 วัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง  8 กรกฎาคม 2563
397 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
398 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
399 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
400 จ้างจัดเตรียมอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการจิตอาสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
401 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นสะพานไม้ ซอยห้วยขี้นาค หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
402 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยสะท้อน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
403 จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
404 จ้างบรรจุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
405 จ้างบรรจุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
406 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
407 จ้างบรรจุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2563
408 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ กค ๕๐๐๔ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2563
409 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
410 จ้างเปลี่ยนสายไฮดรอลิค ทะเบียน ตค ๑๓๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
411 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
412 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
413 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นสะพานไม้ซอยห้วยขี้นาค หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
414 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
415 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแนวท่อประปา หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2563
416 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2563
417 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2563
418 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2563
419 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2563
420 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2563
421 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2563
422 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2563
423 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2563
424 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นสะพานไม้ซอยห้วยขี้นาค หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2563
425 จ้างอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก) กรณีพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
426 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
427 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
428 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
429 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
430 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
431 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมป้ายซุ้มประตู อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
432 ซื้อถุงมือยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
433 ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) สำหรับผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
434 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมท่อระบายน้ำบ้านน้ำทุ่น หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
435 จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดาน อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
436 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน กรณีพิเศษ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
437 ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๓.๕ ฟุต พร้อมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
438 จ้างอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
439 จ้างซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำฝายห้วยใหญ่ จำนวน ๑ จุด บริเวณริมถนนน้ำทุ่น ห้วยกำหมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
440 ซื้อทรายอะเบทชนิดซอง ปริมาณ ๕๐๐ ซอง/ถัง สารเคมีพ่นยุง ปริมาณ ๑ ลิตร/ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
441 ซื้อเครื่องพ่นสารเคมีละอองละเอียด ULV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
442 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร Canon IR ๒๐๒๒ N โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
443 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
444 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
445 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ อินฟาเรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
446 ซื้อหน้ากากอนามัย (ผ้า) เจลแฮลกอฮอล์ ขนาด ๒๕๐ มล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
447 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร Canon IR ๒๐๒๒ N โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
448 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
449 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
450 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
451 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๕๒ ๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
452 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
453 จ้างสำรวจประชากรสุนัขและแมว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
454 จ้างซ่อมรถตักหน้า ขุดหลัง ทะเบียน ตค ๑๓๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
455 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กข ๔๖๘๙ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
456 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
457 ซื้ออุปกรณ์สำหรับทำหน้ากากผ้าอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
458 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมประปา ม.๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
459 จ้างค่าบริการดูแลเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
460 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ม.๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
461 จ้างทำป้าย อาคาร ปภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
462 จ้างเหมาซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำซอยห้วยสะท้อน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
463 ซื้ออุปกรณ์การฝึกอบรมการทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง และเจลล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
464 จ้างจัดเตรียมอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
465 จ้างจัดเตรียมอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
466 ซื้อกระเป๋าผ้าใส่เอกสาร ขนาด ๑๒.๕ X ๑๕.๕ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
467 จ้างเหมาเดินสายระบบ Lan กับเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องกองคลัง และระบบโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
468 ซื้อถ้วยรางวัล โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
469 จ้างเหมาจัดเตรียมอาหาร ผลไม้หรือขนมหวาน น้ำดื่ม และ เครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
470 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
471 ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
472 ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
473 ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
474 ซื้อวัสดุการศึกษาและพัฒนาเด็ก วัสดุหนังสือ สื่อการเรียนการสอน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
475 ซื้ออุปกรณ์ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
476 จ้างเหมาจัดเตรียมอาหาร ผลไม้หรือขนมหวาน น้ำดื่ม และ เครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
477 จ้างโครงการต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
478 จ้างเหมาจัดเตรียมอาหาร ผลไม้หรือขนมหวาน น้ำดื่ม และเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
479 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยธารทอง ๑ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
480 จ้างเหมาทำอาหาร ผลไม้ พร้อมน้ำดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
481 จ้างเหมาทำอาหารพร้อมน้ำดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
482 จ้างโครงการก่อสร้างบล็อค คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยหลุด หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
483 จ้างเหมาทำอาหารพร้อมน้ำดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
484 ซื้อสายไฮดรอลิค เครื่องล้าง อัด ฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
485 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
486 จ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำซอยประชารัฐ ๕ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
487 จ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำซอยประชารัฐ ๕ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
488 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ ทะเบียน บง ๕๖๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
489 จ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำซอยประชารัฐ ๕ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
490 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
491 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
492 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลการเสียภาษีประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
493 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสำนักสงฆ์สองแพรก หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 มกราคม 2563
494 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ โครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
495 จ้างโครงการเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยตาสี หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2563
496 จ้างเช่าเต้นโดม ขนาด ๑๓๔๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
497 จ้างเช่าเต้นโดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
498 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
499 จ้างจัดทำสนามแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
500 จ้างเหมาเตรียมของและอุปกรณ์สำหรับพิธีบวงสรวงพ่อตาหลวงแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
501 จ้างเหมาชุดการแสดงมโนราห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
502 จ้างเช่าเต้นโดม ขนาด ๑๓๔๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
503 ซื้อวัสดุตกแต่งสถานที่กิจกรรมขึ้นถ้ำพระขยางค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
504 เช่าเต้นท์ โต๊ะพร้อมผ้าคลุม เก้าอี้พลาสติก ผ้าคลุกเก้าอี้ ผ้าระบาย ฝ้าเพดาน  20 มกราคม 2563
505 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางพลูหนัง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 มกราคม 2563
506 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
507 จ้างเช่าเต้นท์ โต๊ะพร้อมผ้าคลุม เก้าอี้พลาสติก ผ้าคลุมเก้าอี้ ผ้าระบาย ฝ้าเพดาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
508 จ้างเช่าเต้นท์ โต๊ะพร้อมผ้าคลุม เก้าอี้พลาสติก ผ้าคลุมเก้าอี้ ผ้าระบาย ฝ้าเพดาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
509 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสำนักสงฆ์สองแพรก หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 มกราคม 2563
510 ซื้อของรางวัลแข่งขันกิจกรรมขึ้นถ้ำพระขยางค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2563
511 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสำนักสงฆ์สองแพรก หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 มกราคม 2563
512 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์การตกแต่ง จัดสถานที่ และของรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
513 จ้างเช่าเหมาเวทีพร้อมเครื่องขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
514 ซื้อวัสดุโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ตำบลลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
515 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแนวท่อประปา หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 มกราคม 2563
516 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
517 ซื้อแบตเตอรี่ รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๐ ๕๑๗๑ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
518 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางพลูหนัง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 มกราคม 2563
519 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางพลูหนัง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 มกราคม 2563
520 จ้างเหมาเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ไฟริมทาง ไฟส่องสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2562
521 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัท์ติก ซอยพิพัฒน์ผล หมู่ท่ี่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 ธันวาคม 2562
522 จ้างเช่าเหมา เต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2562
523 ซื้อถ้วยรางวัลโลหะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2562
524 ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2562
525 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแนวท่อประปา หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 ธันวาคม 2562
526 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแนวท่อประปา หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 ธันวาคม 2562
527 ซื้อกล้องถ่ายรูป สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2562
528 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2562
529 ซื้อกล้องถ่ายรูป กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2562
530 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัท์ติก ซอยพิพัฒน์ผล หมู่ท่ี่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 ธันวาคม 2562
531 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัท์ติก ซอยพิพัฒน์ผล หมู่ท่ี่ ๑  4 ธันวาคม 2562
532 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัท์ติก ซอยพิพัฒน์ผล หมู่ท่ี่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 ธันวาคม 2562
533 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2562
534 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2562
535 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2562
536 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๐ ๕๑๒๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2562
537 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤศจิกายน 2562
538 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤศจิกายน 2562
539 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤศจิกายน 2562
540 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2562
541 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2562
542 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2562
543 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2562
544 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2562
545 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗(บ้านบางบอน) ภาคเรียนที่ ๒ /๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2562
546 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2562
547 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ ๘๐ ๔๘๓๐ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2562
548 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤศจิกายน 2562
549 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤศจิกายน 2562
550 จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารพร้อมน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2562
551 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง ประจำปีการศึกษา ที่ ๒/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2562
552 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก ประจำปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2562
553 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม ประจำปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2562
554 จ้างเหมาซ่อมแซมป้องกันกัดเซาะไหล่ทางซอยห้วยหลุด หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2562
555 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา ประจำปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2562
556 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านลำเลียง ประจำปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2562
557 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านสองแพรก ประจำปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2562
558 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) ประจำปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2562
559 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2562
560 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2562
561 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2562
562 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2562
563 จ้างเหมาตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ ภายในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2562
564 โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาล พร้อมหอถังสูง หมู่ที่ 3  4 ตุลาคม 2562
565 จ้างอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
566 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
567 จ้างอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
568 จ้างอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
569 จ้างอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
570 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
571 จ้างโครงการซ่อมแซมป้องกันกัดเซาะไหล่ทาง ซอยห้วยหลุด หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
572 จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกซอยภูธร (ซอยประชารัฐ ๕) หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
573 จ้างโครงการปรับปรุงห้องทำงานภายในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
574 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
575 จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยบุญศิลป์ (ซอยประชารัฐ ๑) หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
576 จ้างโครงการซ่อมแซมป้องกันกัดเซาะไหล่ทาง ซอยห้วยหลุด หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2562
577 จ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา หมู่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2562
578 ซื้อท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2562
579 ซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2562
580 จ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2562
581 จ้างอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2562
582 จ้างเหมาอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2562
583 จ้างอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2562
584 จ้างเหมาอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2562
585 ซื้อหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
586 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชารัฐ 5 ม.9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กันยายน 2562
587 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชารัฐ 5 ม.9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กันยายน 2562
588 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชารัฐ 5 ม.9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กันยายน 2562
589 จ้างโครงการขยายเขตแนวท่อประปา หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
590 จ้างติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2562
591 จ้างโครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แบบตะแกรงเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2562
592 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
593 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยตาภู่ หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 กันยายน 2562
594 ซื้อยางรถยนต์ ทะเบียน ๘๐ ๕๑๒๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
595 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
596 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยหลุง- วัดลำเลียง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
597 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยหลุง- วัดลำเลียง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
598 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยหลุง- วัดลำเลียง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
599 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชารัฐ 5 ม.9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กันยายน 2562
600 จ้างโครงการต่อเติมห้องกิจกรรมพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2562
601 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2562
602 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชารัฐ 5 ม.9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กันยายน 2562
603 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกบริเวณที่ทำการ อบต.ลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กันยายน 2562
604 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโกศล ม.11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 กันยายน 2562
605 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยตาภู่ หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 กันยายน 2562
606 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยตาภู่ หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 กันยายน 2562
607 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ อปพร.และต่อเติมอาคารเก็บพัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 กันยายน 2562
608 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2562
609 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวัดเก่า ม.8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 สิงหาคม 2562
610 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยตาภู่ ม.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 สิงหาคม 2562
611 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยตาภู่ หมู่ที่ ๓  29 สิงหาคม 2562
612 ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน (เพิ่มเติม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กบ้านสองแพรกขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2562
613 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยตาภู่ หมู่ที่ 3  29 สิงหาคม 2562
614 ซื้อวัสดุการศึกษาและพัฒนาเด็ก วัสดุหนังสือ สื่อการเรียนการสอน (เพิ่มเติม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2562
615 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยสะท้อน ม.4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 สิงหาคม 2562
616 ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน เพิ่มเติม (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
617 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยหลุด ม.2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 สิงหาคม 2562
618 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโกศล ม.11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 สิงหาคม 2562
619 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
620 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
621 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๐ ๕๑๗๑ ระบบเกียร์และคลัทช์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
622 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโกศล ม.11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 สิงหาคม 2562
623 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
624 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ อปพร.และต่อเติมอาคารเก็บพัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 สิงหาคม 2562
625 ซื้อค่าหนังสือเรียน (3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
626 ซื้อรายการค่าหนังสือเรียน อายุ 3-5 ปี (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
627 ซื้อค่าหนังสือเรียน ๓ - ๕ ปี (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
628 ซื้อค่าหนังสือเรียน (อายุ 3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
629 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ อปพร.และต่อเติมอาคารเก็บพัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 สิงหาคม 2562
630 ซื้อวัสดุการศึกษาและพัฒนาเด็ก วัสดุหนังสือสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2562
631 ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2562
632 ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2562
633 ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการเรียนการสอน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2562
634 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยตาภู่ ม.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 สิงหาคม 2562
635 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวัดเก่า ม.8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 สิงหาคม 2562
636 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวัดเก่า ม.8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 สิงหาคม 2562
637 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยตาภู่ ม.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 สิงหาคม 2562
638 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถตักหน้า ขุดหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2562
639 จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2562
640 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ อปพร.และต่อเติมอาคารเก็บพัสดุ  15 สิงหาคม 2562
641 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2562
642 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยหลุด ม.2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 สิงหาคม 2562
643 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยหลุด ม.2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 สิงหาคม 2562
644 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยสะท้อน ม.4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 สิงหาคม 2562
645 จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถยนต์ ทะเบียน กข ๔๖๘๙ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2562
646 จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2562
647 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยสะท้อน ม.4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 สิงหาคม 2562
648 ซื้อยางรถยนต์ ขนาด ๘๒๕-๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2562
649 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบางพลูหนัง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2562
650 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2562
651 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2562
652 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง หมู่ที่ ๖  26 กรกฎาคม 2562
653 จ้างเหมาโครงการสวนสาธารณะถ้ำพระขยางค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2562
654 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำฝนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2562
655 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2562
656 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2562
657 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2562
658 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2562
659 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2562
660 ซื้อหมึกเครื่องโทรสาร Canon Toner Cartridge ๓๒๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2562
661 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2562
662 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2562
663 ซื้ออุปกรณ์สำหรับฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพและฝึกอาชีพระยะสั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2562
664 ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด ๒ บานเลื่อนกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2562
665 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2562
666 โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวแบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๑๑  10 กรกฎาคม 2562
667 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2562
668 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2562
669 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2562
670 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2562
671 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2562
672 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2562
673 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2562
674 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2562
675 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2562
676 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2562
677 ซื้อโคมไฟถนน ขนาด ๒ x ๔๐ w โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2562
678 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๐ ๕๑๗๑ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2562
679 จ้างเหมาตัดชุดเครื่องแบบ อปพร. ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหลักสูตรจัดตั้ง รุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2562
680 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2562
681 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๒๐,๐๐๐ BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2562
682 ซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ๕ วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2562
683 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยธารทอง ๒ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2562
684 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยหลุง - วัดลำเลียง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2562
685 จ้างโครงการติดตั้งเสียงไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2562
686 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวัดเก่า หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2562
687 จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2562
688 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2562
689 จ้างเหมาเช่ารถตู้ พร้อมน้ำมันและพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  มิถุนายน  2562
690 จ้างเหมาบรรจุถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง และจ้างเหมาบรรจุถังดับเพลิง ชนิด Co๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2562
691 จ้างเหมาจัดทำอาหารพร้อมน้ำดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2562
692 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2562
693 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2562
694 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2562
695 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
696 อาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒  21 พฤษภาคม 2562
697 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
698 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
699 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
700 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
701 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
702 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
703 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
704 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
705 จ้างซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2562
706 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในอาคารประชุมสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2562
707 จ้างเช่ารถตู้ พร้อมน้ำมันและพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2562
708 จ้างเช่ารถตู้ พร้อมน้ำมัน และพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2562
709 จ้างเช่ารถตู้ พร้อมน้ำมันและพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2562
710 ซื้อเก้าอี้พลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2562
711 จ้างโครงการต่อเติมกันสาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2562
712 ซื้อเก้าอี้พลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2562
713 ซื้อเก้าอี้พลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2562
714 ซื้อเก้าอี้พลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2562
715 ซื้อเก้าอี้พลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2562
716 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ทะเบียน กค ๕๐๐๔ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2562
717 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๐ ๕๑๒๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2562
718 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2562
719 จ้างเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ไฟริมทาง และชุดไฟส่องสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2562
720 จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2562
721 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการรดน้ำผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2562
722 จ้างทำเว็บไซต์สำหรับหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง (ต่อสัญญา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2562
723 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2562
724 ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2562
725 จ้างโครงการปรับปรุงพื้นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยปรางค์ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2562
726 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2562
727 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่ FB N ๑๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2562
728 ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องโทรสาร Canon Toner Cartridge ๓๒๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2562
729 จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๕๒ ๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2562