ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 โครงการก่อสร้างโรงคลุมขนาดใหญ่ ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 9 เมษายน 2564
2 จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์ ไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณจุดบริการประชาชน ตามโครงการรณรงค์และป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2564
3 ซื้อวัสดคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลังและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2564
4 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-3567 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2564
5 จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 1 กฆ 7691 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2564
6 จ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์/ปั้มน้ำ จำนวน 3 ตัว ของ อบต.บางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2564
7 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กงธ 592 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2564
8 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ ) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2564
9 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลตามดครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2564
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ซอยโรงเรียนวัดช่องลม หมู่ที่ 2 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 มีนาคม 2564
11 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับช่วงปิดภาคเรียนที่ 02/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มีนาคม 2564
12 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุกน้ำ) จำนวน 3 รายการ หมายเลขทะเบียน 80-3567 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2564
13 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับสมัครเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. บางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2564
14 ซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา ฯ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2564
15 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2564
16 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กุมภาพันธ์ 2564
17 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กุมภาพันธ์ 2564
18 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่อง Printer Laser ) จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.บางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กุมภาพันธ์ 2564
19 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กุมภาพันธ์ 2564
20 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา ) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กุมภาพันธ์ 2564
21 จ้างโครงการขุดลอกสระบางพรวด หมู่ที่ 3 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กุมภาพันธ์ 2564
22 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ซอยโรงเรียนวัดช่องลม หมู่ที่ 2 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 กุมภาพันธ์ 2564
23 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2564
24 ซื้อกระเป๋าผ้า , วัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามโครงการอบรมจริยธรรมและคุณธรรม ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2564
25 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน , อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมจริยธรรมคุณธรรม ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2564
26 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการอบรมจริยธรรมและคุณธรรม ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2564
27 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ซอยโรงเรียนวัดช่องลม หมู่ที่ 2 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 กุมภาพันธ์ 2564
28 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2564
29 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา ฯ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2564
30 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีและการจัดเก็บภาษีประเภทต่าง ๆ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กุมภาพันธ์ 2564
31 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ซอยโรงเรียนวัดช่องลม หมู่ที่ 2 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 16 กุมภาพันธ์ 2564
32 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม (เปลี่ยน-ถ่าย น้ำมันเครื่อง ) รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค 7114 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2564
33 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค 7114 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2564
34 ซื้อน้ำและเครื่องดื่ม ตามโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มกราคม 2564
35 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ตามโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มกราคม 2564
36 ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 มกราคม 2564
37 ซื้อต้นไม้และวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2564
38 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2564
39 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลังและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2564
40 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2564
41 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2564
42 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุกขยะมูลฝอย ) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2564
43 ซื้อวัสดุยานพานหนะและขนส่ง (หม้อแบตเตอรี่ ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2564
44 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 19 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ อบต. บางแก้ว และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มกราคม 2564
45 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมอาคารห้องน้ำบริเวณจุดชมวิวบ้านเขาฝาชี ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มกราคม 2564
46 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มกราคม 2564
47 ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ธันวาคม 2563
48 ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ธันวาคม 2563
49 จ้างจ้างเหมาเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณจุดบริการ ตามโครงการรณรงค์และป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนน องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2563
50 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร 23 ธันวาคม 2563
51 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดและงานอื่น ๆ ที่่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2563
52 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต. บางแก้ว และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2563
53 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.บางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2563
54 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2563
55 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บง 4164 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2563
56 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2563
57 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวเขาฝาชี หมู่ที่ 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2563
58 จ้างเหมาบำรุงรักษและซ่อมแซม รถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 152 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2563
59 จ้างเหมาซ่อมแซม บำรุงรักษา รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-5362 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2563
60 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของแผนงานบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2563
61 จ้างเหมาจัดทำพวงมาลาดอกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2563
62 จ้างเหมาจัดตกแต่ง เวที สถานที่ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม ตามโครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2563
63 จ้างเหมาจัดพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ตุลาคม 2563
64 จ้างจ้างเหมาตัดหญ้าเขตทาง/สถานที่ท่องเที่ยวท้องถิ่น จุดชมวิวบ้านเขาฝาชี หมู่ที่ 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ตุลาคม 2563
65 จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ฯ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
66 จ้างเหมาจัดตกแต่งเวที สถานที่ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
67 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
68 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่ใช้ในการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
69 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
70 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
71 จ้างเหมาจัดตกแต่งเวที สถานที่ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
72 จ้างเหมาเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ฯ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
73 จ้างโครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีและจัดทำแผนที่ภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
74 จ้างเหมาซักผ้าสี ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ของ อบต.บางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
75 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้า ) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.บางแก้วและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
76 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและห้องกิจการสภา ฯ ของ อบต.บางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
77 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0030 ของ อบต.บางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
78 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2563
79 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2563
80 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุข ฯและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2563
81 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2563
82 จ้างโครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
83 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2563
84 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา ฯ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2563
85 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุข ฯ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2563
86 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลังและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2563
87 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2563
88 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2563
89 ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้ /การแพทย์ฉุกเฉิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 สิงหาคม 2563
90 จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 สิงหาคม 2563
91 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลังและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563
92 จ้างเหมาบำรุงรักษา ซ่อมแซม เครื่องโปรเจคเตอร์ ของ อบต.บางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563
93 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษากล้องวงจรปิด CCTV ของ อบต.บางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563
94 จ้างเหมาทำไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กรกฎาคม 2563
95 ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้ /การแพทย์ฉุกเฉิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 กรกฎาคม 2563
96 ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้ /การแพทย์ฉุกเฉิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 กรกฎาคม 2563
97 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ฯ ของ ศพด.ในสังกัด อบต.บางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กรกฎาคม 2563
98 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้ /การแพทย์ฉุกเฉิน) 8 กรกฎาคม 2563
99 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บง 4164 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
100 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
101 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
102 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
103 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
104 ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค (ถุงยังชีพ ) สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2563
105 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.บางแก้ว และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
106 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษาและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
107 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษาและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
108 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
109 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
110 จ้างเหมาซ่อมแซม บำรุงรักษา รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กฆ 7691 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
111 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษาและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
112 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.บางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
113 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุข ฯ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
114 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
115 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยทับควาย หมู่ที่ 5 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
116 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-53-0018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
117 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
118 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-3567 ระนอง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
119 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด ฯ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
120 ซื้อเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) ฯ ของ อบต.บางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
121 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน , อาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID -19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
122 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
123 ซื้อเครื่องวัดอณหภูมิ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
124 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 22 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ของ ศพด. ในสังกัด อบต. บางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
125 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ ศพด.ในสังกัด อบต.บางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
126 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. บางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
127 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี (DLTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
128 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่สวมหน้ากากนอนามัยหรือหน้ากากผ้า ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
129 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 422-50-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
130 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา ) จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
131 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ฯ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
132 จ้างเหมาซ่อมแซม บำรุงรักษา รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 152 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
133 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุกน้ำ) หมายเลขทะเบียน 80-3567 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
134 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
135 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
136 จ้างเหมาซ่อมแซม บำรุงรักษา รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-5362 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
137 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต. บางแก้ว และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
138 จ้างทำสติกเกอร์สะท้อนแสงและสติกเกอร์ อบต.บางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
139 จ้างเหมาซ่อมแซมรถป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
140 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ส่วนกลาง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
141 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ฯ และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
142 จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ฯ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
143 ซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
144 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในการเดินท่อ ขยายแนวท่อประปาของ หมู่ที่ 5 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
145 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่างและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
146 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
147 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
148 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
149 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
150 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ของ อบต.บางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
151 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา ) จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กุมภาพันธ์ 2563
152 จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อรับรองคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2563
153 ซื้อของรางวัลและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับการจัดกิจกรรมและตกแต่งสถานที่ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2563
154 จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
155 ซื้อน้ำแข็ง , น้ำดื่ม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
156 ซื้อของรางวัล เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ฯ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
157 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ฯ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
158 ซื้อของรางวัลและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับการจัดกิจกรรมและตกแต่งสถานที่ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
159 ซื้อของรางวัล เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมประเภทต่าง ๆ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
160 จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
161 เช่าเต้นท์ (โดม) , เวทีพร้อมเครื่องเสียง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
162 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟประดับทางบริเวณจุดบริการ ตามโครงการรณรงค์และป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธันวาคม 2562
163 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5362 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
164 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุข ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
165 จ้างเหมาซ่อมแซม บำรุงรักษารถป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
166 จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ของ ศพด.บ้านเขาฝาชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
167 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
168 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
169 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 803567 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
170 ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธารณะภัย (วาตะภัย ) ในพื้นที่ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2562
171 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 7114 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2562
172 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
173 ซื้อน้ำแข็ง น้ำดื่ม เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานตามโครงการจัดงานแข่งขันเรือพาย/เรือยาวอำเภอละอุ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2562
174 เช่าเรือ เพื่อใช้ในการจัดการแข่งขันเรือ ฯ ตามโครงการจัดงานแข่งขันเรือพาย/เรือยาวอำเภอละอุ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2562
175 จ้างเหมาปรับปรุงท่าเทียบเรือและจัดทำโป๊ะแพลอยน้ำ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการแข่งขันเรือยาว/เรือพาย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2562
176 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ จำนวน 17 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการแข่งขันเรือยาว/เรือพาย อำเภอละอุ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2562
177 จ้างทำไม้พายเรือ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการจัดงานแข่งขันเรือยาว/เรือพาย อำเภอละอุ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2562
178 จ้างเหมาตัดหญ้าเขตทาง/สถานที่ท่องเที่ยวบริเวณจุดชมวิวบ้านเขาฝาชี หมู่ที่ 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
179 จ้างเหมาซักผ้าสี ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.บางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2562
180 จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำและทางลาดสำหรับผู้พิการที่ทำการ อบต.บางแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2562
181 จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำและทางลาดสำหรับผู้พิการที่ทำการ อบต.บางแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2562
182 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
183 จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำและทางลาดสำหรับผู้พิการที่ทำการ อบต.บางแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
184 จ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 5 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
185 จ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าเพดานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางแก้วใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
186 ซื้อวัสดุต่าง ๆ จำนวน 12 รายการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัย และวาตภัย ในพื้นที่ตำบลบางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
187 จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซล หมู่ที่ 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
188 จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางแก้วใน ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
189 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา ) จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
190 จ้างขุดลอกร่องน้ำบริเวณหลัง อบต.บางแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
191 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
192 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ฝาชีพลาสติก ) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ ศพด.ในสังกัด อบต.บางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
193 ซื้อวัสดุสำนักงาน (มุ้งครอบเด็ก) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ ศพด.ในสังกัด อบต.บางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
194 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
195 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
196 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ ของ ศพด.ในสังกัด อบต.บางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
197 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของ ศพด.ในสังกัด อบต.บางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
198 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
199 ซื้อเครื่องสูบน้ำ (มอเตอร์ไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
200 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดรับแขก ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
201 ซื้อัวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 32 รายการ ของ ศพด.ในสังกัด อบต.บางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
202 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ( สระน้ำ ) ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
203 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก ทรงสูง) ของกองสาธารณสุข ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
204 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน ) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
205 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น ) ของกองสาธารณสุข ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
206 จ้างเหมาซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง ของ อบต.บางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
207 จ้างต่อสัญญาเว็บไซต์ ของ อบต.บางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
208 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน ) ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
209 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมติดผนัง ) ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
210 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ( ตู้ล็อกเกอร์ 9 ช่อง) ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
211 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน ) ของกองศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
212 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ( ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก ) ของกองศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
213 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน ) ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
214 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ( โต๊ะรับประทานอาหาร ) ของกองการศึกาษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
215 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม คูระบายน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 สิงหาคม 2562
216 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุกขยะ) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
217 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
218 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.บางแก้ว และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
219 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมระบบระบายน้ำ ซอยทับควาย หมู่ที่ 5 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 กรกฎาคม 2562
220 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่างและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
221 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
222 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา ) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กรกฎาคม 2562
223 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม คูระบายน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 กรกฎาคม 2562
224 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม คูระบายน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 กรกฎาคม 2562
225 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมระบบระบายน้ำ ซอยทับควาย หมู่ที่ 5 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 กรกฎาคม 2562
226 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-5362 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2562
227 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2562
228 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกพร้อมระบบระบายน้ำ ซอยทับควาย หมู่ที่ 5 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 กรกฎาคม 2562
229 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม คูระบายน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 26  มิถุนายน  2562
230 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อ คสล. ) เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ตำบลบางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20  มิถุนายน  2562
231 จ้างโครงการก่อสร้างอาคารลานที่จอดรถ สำนักงาน อบต.บางแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20  มิถุนายน  2562
232 โครงการก่อสร้างอาคารลานที่จอดรถ สำนักงาน อบต.บางแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 19  มิถุนายน  2562
233 โครงการก่อสร้างอาคารลานที่จอดรถ สำนักงาน อบต.บางแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 19  มิถุนายน  2562
234 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บง 4164 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
235 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7  มิถุนายน  2562
236 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7  มิถุนายน  2562
237 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1/2562 21 พฤษภาคม 2562
238 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-3567 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2562
239 จ้างเหมาเครื่องเสียง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2562
240 ซื้อถ้วยรางวัล เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2562
241 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการแข่งขันขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2562
242 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่อง , อาหารกลางวัน ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2562
243 ซื้อน้ำแข็ง น้ำดื่ม เครื่องดื่ม แก้วน้ำ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ฯ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2562
244 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2562
245 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
246 จ้างก่อสร้าง ซ่อมสร้าง ปรับปรุงขุดวางท่อระบายน้ำ ซอยสวนมังคุด หมู่ที่ 5 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
247 ซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ฯ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2562
248 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อประปา ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มกราคม 2021