ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลบางนอน
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
2 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๓๓๘ ระนอง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
3 ซื้อวัสดุยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
5 ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
8 วัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน 29 รายการ  8 กันยายน 2564
9 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
10 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
11 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
12 ซื้อหนังสือเรียน (หนังสือเสริมประการณ์ระดับปฐมวัย ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
13 ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
14 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
15 วัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน 29 รายการ  7 กันยายน 2564
16 วัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน 29 รายการ  7 กันยายน 2564
17 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
18 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
19 ซื้อชักโครกสำหรับเด็ก ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
20 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
21 ซื้อแผงกั้นผนังสำเร็จรูป จำนวน ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
22 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
23 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ปั๊มลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
24 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
25 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
26 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
27 ซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ชนิดประจำที่ ขนาด ๑๐ วัตตฺ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
28 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
29 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
30 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
31 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
32 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
33 ซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
34 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางปิดตอนบนรางวี ซอยหมู่บ้านระนองฮิลส์ (ซอยขวางกลางหมู่บ้าน) หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 สิงหาคม 2564
35 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางปิดตอนบนรางวี ซอยหมู่บ้านระนองฮิลส์ (แยกเข้าซอย 1,2,3) หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 สิงหาคม 2564
36 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเปลี่ยนท่อส่งน้ำขนาด PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว ชนิดบานหัว ความหนา 8.5 ชั้น ยาว 540.00 เมตร ซอยหลุมถ่าน 2 หมู่ที่ 4 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 สิงหาคม 2564
37 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
38 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
39 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
40 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางนอนใน-นายัง 4 (แม่หัด) หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 สิงหาคม 2564
41 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถ บง-1645 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
42 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถ ตค.158 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
43 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ปั้มสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
44 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผาดาด (แยกซ้ายบ้านลุงมล) หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยวิธีคัดเลือก  19 สิงหาคม 2564
45 ซ่อมท่อส่งน้ำใต้ถังรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บง ๖๗๗๑ ระนอง  19 สิงหาคม 2564
46 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
47 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรายทอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 สิงหาคม 2564
48 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
49 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
50 ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร)กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
51 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
52 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถ 1กข3260 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
53 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถ 80-3709 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
54 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถ อีแต๋น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
55 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
56 จ้างซ่อมรถยนต์หกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๒๘๑๖ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
57 วัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน  9 สิงหาคม 2564
58 จ้างซ่อมระบบเบรครถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บง ๖๗๗๑ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
59 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมความชำรุดภายในห้องน้ำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางปิดตอนบนรางวี ซอยหมู่บ้านระนองฮิลส์ (แยกเข้าซอย 1,2,3) หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 สิงหาคม 2564
61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางปิดตอนบนรางวี ซอยหมู่บ้านระนองฮิลส์ (แยกเข้าซอย 1,2,3) หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 สิงหาคม 2564
62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางปิดตอนบนรางวี ซอยหมู่บ้านระนองฮิลส์ (ซอยขวางกลางหมู่บ้าน) หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 สิงหาคม 2564
63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางปิดตอนบนรางวี ซอยหมู่บ้านระนองฮิลส์ (ซอยขวางกลางหมู่บ้าน) หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 สิงหาคม 2564
64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางนอนใน-นายัง 4 (แม่หัด) หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 กรกฎาคม 2564
65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเปลี่ยนท่อส่งน้ำขนาด PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว ชนิดบานหัว ความหนา 8.5 ชั้น ยาว 540.00 เมตร ซอยหลุมถ่าน 2 หมู่ที่ 4 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 กรกฎาคม 2564
66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรายทอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 กรกฎาคม 2564
67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางนอนใน-นายัง 4 (แม่หัด) หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 กรกฎาคม 2564
68 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรายทอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 กรกฎาคม 2564
69 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมความชำรุดภายในห้องน้ำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
70 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเปลี่ยนท่อส่งน้ำขนาด PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว ชนิดบานหัว ความหนา 8.5 ชั้น ยาว 540.00 เมตร ซอยหลุมถ่าน 2 หมู่ที่ 4 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 กรกฎาคม 2564
71 จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
72 จ้างอัดจารบีรถเปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๒๘๑๖ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
73 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
74 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
75 ซ่อมปั๊มน้ำรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บง ๖๗๗๑ ระนอง  29 กรกฎาคม 2564
76 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขทะเบียน ๔๑๖-๔๖-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
77 จ้างซ่อมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บฉ ๖๑๔๔ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
78 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
79 ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการตำบลบางนอน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
80 ซื้อวัสดุสำนักงาน(2)กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
81 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
82 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๓ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
83 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๒๑๒ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
84 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
85 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถ 80-2996 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
86 ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
87 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์4(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2564
88 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(Flash Driveกองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2564
89 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2564
90 ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการตำบลบางนอน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
91 ซื้อถังขยะพลาสติก จำนวน ๒๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
92 ซื้อหมึกปริ๊นเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
93 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๓๓๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
94 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการ  29  มิถุนายน  2564
95 จ้างทำสติ๊กเกอร์ติดกระจก จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
96 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
97 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
98 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้กับโรงเรียนบ้านบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
99 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้กับโรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
100 ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  มิถุนายน  2564
101 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
102 จ้างติดตั้งรางน้ำฝนบริเวณด้านข้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางนอน ฝั่งอาคาร ๒ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
103 ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการตำบลบางนอน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
104 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
105 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
106 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับพนักงานจัดเก็บขยะ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
107 ซื้อRam 4 GB (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
108 ซื้อสารกำจัดวัชพีช จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
109 จ้างซ่อมรถยนต์ ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๒๘๑๖ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
110 ซื้อสารเคมีป้องกันและกำจัดยุงลาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2564
111 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการบริหารจัดการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
112 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
113 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๑,๔๘๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
114 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถ 80-3709 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
115 ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9  มิถุนายน  2564
116 ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9  มิถุนายน  2564
117 จ้างทำป้ายไวนิลพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
118 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2564
119 ซื้อผลิตภัณฑ์นมชนิด ยู เอช ที ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ให้แก่โรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
120 ซื้อผลิตภัณฑ์นมชนิด ยู เอช ที ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
121 จ้างซ่อมแซมรถยนต์สำนักงาน กค-2557 ระนอง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
122 ซื้อผลิตภัณฑ์นมชนิด ยู เอช ที ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ให้กับโรงเรียนบ้านบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
123 ซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน นข 778 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
124 ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 พฤษภาคม 2564
125 ซื้อค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
126 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ปั้มสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
127 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
128 จ้างทำตรายาง จำนวน ๑๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
129 ซื้อค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
130 ซื้อค่าวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
131 ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
132 จ้างซ่อมเปลี่ยนหน้าแปลนเพลาเกียร์แปะ สำหรับรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๐๖๕ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
133 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
134 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถ ตค.158 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
135 จ้างซ่อมเปลี่ยนชุดวาล์วทิฟฟี่ สำหรับรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๓๓๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
136 จ้างทำตรายาง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2564
137 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
138 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
139 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๒๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
140 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ  29 เมษายน 2564
141 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึก7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
142 ซื้อวัสดุเพื่อจัดทำฉากพลาสติกใสกั้นโต๊ะเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
143 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
144 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึก7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
145 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถ กจบ-366 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
146 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
147 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึก7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
148 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึก7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
149 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
150 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึก7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
151 จ้างซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
152 จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2564
153 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข ๓๐๘๐ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
154 จ้างซ่อมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บง ๖๗๗๑ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
155 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
156 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2564
157 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข ๓๐๘๐ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
158 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
159 จ้างเหมาติดตั้งเต๊นท์พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2564
160 ทำป้ายไวนิลประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางนอน  19 มีนาคม 2564
161 วัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ  19 มีนาคม 2564
162 จ้างเหมาบริการเครื่องปั่นไฟเพื่อใช้สำรองไฟฟ้า ในการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2564
163 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
164 ทำสปอตโฆษณาประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางนอน  17 มีนาคม 2564
165 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
166 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
167 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
168 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
169 จ้างซ่อมแอร์รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 3 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
170 จ้างจ้างติดฟิล์มกรองแสงกระจกอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
171 จ้างซ่อมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บง ๖๗๗๑ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
172 จ้างเปลี่ยนลูกยางป้อนกระดาษเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
173 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
174 จ้างทำป้ายไวนิลประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน ๑๖ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
175 ซื้อโคมฉายติดผนังโซล่าเซลล์ จำนวน ๑๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
176 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
177 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
178 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถ 80-3709 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
179 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถอีแต๋น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
180 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์4(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
181 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2564
182 ซื้อยางรถยนต์สำหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๐๖๕ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
183 จ้างทำคู่มือประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
184 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
185 ซื้อวัสดุยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
186 ซื้อแบบพิมพ์สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและนายกเทศมนตรีตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
187 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถเปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๒๘๑๖ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
188 จ้างตรวจเช็คซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
189 ซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๒๑๒ ระนอง  2 มีนาคม 2564
190 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
191 แบตเตอรี่ สำหรับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค ๓ ระนอง  23 กุมภาพันธ์ 2564
192 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์หมายเลขทะเบียน กข ๓๐๘๐ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
193 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๒๑๒ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
194 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๐๖๕ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
195 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๓๓๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
196 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ สำหรับศูนย์ประสานงานเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
197 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 กุมภาพันธ์ 2564
198 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
199 จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ฺกิจกรรมการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
200 ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน กข ๓๐๘๐ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
201 จ้างเปลี่ยนกระจกอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
202 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ สำหรับศูนย์ประสานงานเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
203 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ สำหรับศูนย์ประสานงานเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
204 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
205 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
206 จ้างซ่อมเปลี่ยนปั๊มติ๊ก รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
207 จ้างทำป้ายปิดประกาศและป้ายสำหรับใช้นับคะแนนประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางนอนและนายกเทศมนตรีตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
208 จ้างซ่อมแซมห้องเก็บเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
209 วัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ  10 กุมภาพันธ์ 2564
210 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-5065 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
211 จ้างซ่อมรถเปิดข้างเทท้าย ทะเบียน 80-2816 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
212 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
213 ่ซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-5065 ระนอง  10 กุมภาพันธ์ 2564
214 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถ ตค.158 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
215 แบบพิมพ์เพื่อใช้ในการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางนอน จำนวน ๔ รายการ  9 กุมภาพันธ์ 2564
216 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
217 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
218 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
219 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
220 วัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ  8 กุมภาพันธ์ 2564
221 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
222 วัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ  4 กุมภาพันธ์ 2564
223 วัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ  4 กุมภาพันธ์ 2564
224 จ้างทำตรายาง เพื่อใช้ประทับตราบัตรเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
225 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดปฏิบัติการ อปพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
226 จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางนอนและนายกเทศมนตรีตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
227 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 กุมภาพันธ์ 2564
228 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 กุมภาพันธ์ 2564
229 ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
230 จ้างทำอวนดักนกพิราบอาคารอเนกประสงค์ บริเวณหลังสำนักงานเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
231 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถ 80-2996 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
232 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถ 1 กข3260 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
233 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
234 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
235 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
236 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
237 ซื้อวัสดุยานพาหนะ(ไม้พาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
238 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายคนงานขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
239 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
240 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
241 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยายผิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
242 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุทธาวรรณ1 (แยกซอย 4 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
243 ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
244 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
245 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
246 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
247 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
248 ซื้อเก้าอี้พนักงาน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
249 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 มกราคม 2564
250 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรายทอง (แยกซ้ายบ้านกี้ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
251 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยลัดดา (แยกขวา ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
252 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจ่าเหวียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
253 ซื้อแบตเตอรี่ เพื่อใช้กับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5212 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
254 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลัดดา (แยกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
255 จ้างซ่อมครุุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
256 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถ กค-4585 รน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
257 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
258 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
259 จ้างทำไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาฃถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
260 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
261 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถ 80-3709 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
262 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 ธันวาคม 2563
263 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถตักหน้า-ขุดหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
264 จ้างซ่อมรถบรรุทกขยะทะเบียน 80-5212 รน.(สไลด์กั้นขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
265 จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
266 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางปิดตอนบนรางวี ซอยหมู่บ้านระนองฮิลส์ (ซอยขวางกลางหมู่บ้าน) หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง  24 ธันวาคม 2563
267 จ้างโครงการก่อสร้างฝาตะแกรงเหล็กปิดรางระบายน้ำ ซอยมิตซู ( สุดซอย ) หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
268 จ้างซ่อมรถเปิดข้างเทท้ายทะเบียน 80-2816 รน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
269 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
270 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
271 จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน จำนวน 28 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
272 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 ธันวาคม 2563
273 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 ธันวาคม 2563
274 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 ธันวาคม 2563
275 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
276 ซื้อแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
277 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
278 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง9) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
279 จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน จำนวน 28 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
280 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
281 จัดซื้อที่ดินเพื่อทำที่ทิ้งขยะ ที่ดินมีจำนวนประมาณ 10 ไร่  24 พฤศจิกายน 2563
282 จัดซื้อรถยนต์ดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 1 คัน  24 พฤศจิกายน 2563
283 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รั้วหน้าศูนย์อาคารเครื่องจักรกล และศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลบางนอน หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 พฤศจิกายน 2563
284 จ้างทำป้ายไวนิลโครงไม้พร้อมติดตั้ง ขนาด 2.40 x 4.80 เมตร จำนวน 4 ป้าย (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
285 ซื้อวัสดุแอสฟัลท์สำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2563
286 ซื้อค่าวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2563
287 จ้างซ่อมรถแบคโฮหมายเลขทะเบียน ตค 60 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2563
288 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2563
289 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รั้วหน้าศูนย์อาคารเครื่องจักรกล และศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลบางนอน หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 พฤศจิกายน 2563
290 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รั้วหน้าศูนย์อาคารเครื่องจักรกล และศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลบางนอน หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 พฤศจิกายน 2563
291 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รั้วหน้าศูนย์อาคารเครื่องจักรกล และศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลบางนอน หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 พฤศจิกายน 2563
292 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รั้วหน้าศูนย์อาคารเครื่องจักรกล และศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลบางนอน หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 พฤศจิกายน 2563
293 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รั้วหน้าศูนย์อาคารเครื่องจักรกล และศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลบางนอน หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 พฤศจิกายน 2563
294 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถ บง-1645 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2563
295 จ้างจัดสถานที่วันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
296 จ้างจัดสถานที่วันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
297 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
298 จ้างทำตรายาง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
299 จ้างค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์สำนักงาน กค-2557 ระนอง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
300 จ้างจัดสถานที่วันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
301 ซื้อพานดอกไม้สด พวงมาลา ดอกไม้ประดับโพเดียม จำนวน 3 รายการ โครงการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
302 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
303 ซื้อไม้ดอกไม้ประดับ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
304 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
305 จ้างจัดสถานที่วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
306 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถ บง-1645 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
307 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 20 โหล ใช้ในโครงการวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
308 จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครง จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
309 ซื้อเครื่องทองน้อย ขนาด 14 ซม. จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ตุลาคม 2563
310 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
311 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเชื่อมเพชรเกษม-ผาดาด หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
312 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเมืองทอง (แยกขวา ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
313 จ้างซ่อมแอร์รถทะเบียน นข 778 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
314 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
315 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติปีงบ2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
316 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงผิวถนน OVERLAY ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโยธาพัฒนา (แยกเพชรเกษม - เขาพริกไทย รน.ถ.2010) หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 กันยายน 2563
317 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงผิวถนน OVERLAY ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโยธาพัฒนา (แยกเพชรเกษม - เขาพริกไทย รน.ถ.2010) หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 กันยายน 2563
318 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงผิวถนน OVERLAY ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโยธาพัฒนา (แยกเพชรเกษม - เขาพริกไทย รน.ถ.2010) หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 กันยายน 2563
319 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงผิวถนน OVERLAY ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโยธาพัฒนา (แยกเพชรเกษม - เขาพริกไทย รน.ถ.2010) หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 กันยายน 2563
320 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงผิวถนน OVERLAY ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโยธาพัฒนา (แยกเพชรเกษม - เขาพริกไทย รน.ถ.2010) หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 กันยายน 2563
321 ซื้อวัสดุสำนักงาน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
322 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
323 จ้างดูแลพัฒนาระบบเว็บไซด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
324 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะทะเบียน 80-3338 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
325 ซ่อมแซมกันกันและรางน้ำ 3 รายการ  11 กันยายน 2563
326 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถ ตักหน้า-ขุดหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
327 จ้างซ่อมแซมกันกันและรางน้ำ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
328 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
329 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
330 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
331 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางปิดตอนบนรางวี บริเวณสามแยกถนนเขาพริกไทย หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 กันยายน 2563
332 จ้างจ้างผลิตวารสารประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
333 จ้างซ่อมกระบอกไฮโดรลิครถขยะทะเบียน 80-5065 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
334 ซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย(ULV) แบบตั้งหลังรถกระบะ 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
335 ซื้อน้ำยาเคมีสำหรับถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
336 ซื้อวัสดุก่อสร้างบ้านผู้พิการ 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
337 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
338 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(สี) 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
339 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
340 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้ล๊อกเกอร์) 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
341 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(เสื้อกันฝน) 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
342 ซื้อวัสดุในการฝึกอบรม 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
343 จ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
344 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
345 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางปิดตอนบนรางวี บริเวณสามแยกถนนเขาพริกไทย หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 สิงหาคม 2563
346 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางปิดตอนบนรางวี บริเวณสามแยกถนนเขาพริกไทย หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 สิงหาคม 2563
347 ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
348 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
349 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
350 จ้างทำอาหารโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
351 จ้างกั้นห้องสำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
352 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
353 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
354 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถ บจ-2453 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
355 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
356 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ช่วยผู้ประสบภัย) 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2563
357 จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 28 คน เป็นเวลา 103 วัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2563
358 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
359 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
360 จ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
361 จ้างตกแต่งสถานที่จัดโครงการจิตอาสาภัยพิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
362 จ้างติดตั้งเวทีพิธีเปิดพร้อมประดับผ้าและเครื่องเสียง 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2563
363 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2563
364 จ้างตกแต่งสถานที่จัดโครงการจิตอาสาภัยพิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
365 ตกแต่งสถานที่จัดโครงการ จำนวน 1 ชุด  17 กรกฎาคม 2563
366 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจิตอาสาภัยพิบัติ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
367 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจิตอาสาภัยพิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
368 จ้างตกแต่งสถานที่จัดโครงการจิตอาสาภัยพิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
369 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
370 จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 21 คน เป็นเวลา 103 วัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
371 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางปิดตอนบนรางวี บริเวณสามแยกถนนเขาพริกไทย หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง  15 กรกฎาคม 2563
372 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 กรกฎาคม 2563
373 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผาดาด (ยายนวย) หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 กรกฎาคม 2563
374 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบำรุงสถาน 3 เชื่อมซอยเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 กรกฎาคม 2563
375 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
376 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปรางค์ทิพย์ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 กรกฎาคม 2563
377 ซื้อตู้เอกสารบานเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
378 จ้างซ่อมรถเปิดข้างเทท้ายทะเบียน 80-2861 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
379 ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดพาสเจอร์ไรส์และนมยูเอที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
380 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
381 จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 21 คน เป็นเวลา 103 วัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
382 จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 21 คน เป็นเวลา 103 วัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
383 จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 21 คน เป็นเวลา 103 วัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
384 ซื้อน้ำยาโฟมดับเพลิง 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
385 ซื้อยางหลังรถบรรทุกขยะทะเบียน 80-5212 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
386 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบำรุงสถาน 3 เชื่อมซอยเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  มิถุนายน  2563
387 จ้างซ่อมรถแบ็คโฮแบบตีนตะขาบ ทะเบียน ตค 60 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2563
388 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปรางค์ทิพย์ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  มิถุนายน  2563
389 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผาดาด (ยายนวย) หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  มิถุนายน  2563
390 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  มิถุนายน  2563
391 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปรางค์ทิพย์ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  มิถุนายน  2563
392 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบำรุงสถาน 3 เชื่อมซอยเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  มิถุนายน  2563
393 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  มิถุนายน  2563
394 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผาดาด (ยายนวย) หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  มิถุนายน  2563
395 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2563
396 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถตค.158 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
397 จ้างซ่อมเครือ่งคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
398 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2563
399 ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2563
400 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถ ตค.-158 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2563
401 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2563
402 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 พฤษภาคม 2563
403 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
404 ซื้อเจลแอลกอฮอล์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
405 ซื้อเจลแอลกอฮอล์และเครื่องวัดอุณหภูมิ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
406 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
407 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลังทะเบียน ตค 3 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
408 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงผิวถนน OVERLAY ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโยธาพัฒนา (แยกเพชรเกษม - เขาพริกไทย รน.ถ.2010) หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 พฤษภาคม 2563
409 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
410 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
411 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
412 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
413 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สายส่งน้ำดับเพลิง) 2 เส้น 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
414 จ้างเหมาบุคคลภายนอกบันทึกข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
415 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรายทอง แยกขวา (ถังน้ำ) หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 พฤษภาคม 2563
416 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
417 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2563
418 อาหารเสริม(นม)ชนิดนมยูเอชที  18 พฤษภาคม 2563
419 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุทธาวรรณ 1 แยกขวา หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤษภาคม 2563
420 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค(ถุงยังชีพ) จำนวน 858 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
421 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ-ไข่ไก่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
422 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงผิวถนน OVERLAY ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโยธาพัฒนา (แยกเพชรเกษม - เขาพริกไทย รน.ถ.2010) หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 พฤษภาคม 2563
423 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรายทอง แยกขวา (ถังน้ำ) หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 พฤษภาคม 2563
424 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงผิวถนน OVERLAY ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโยธาพัฒนา (แยกเพชรเกษม - เขาพริกไทย รน.ถ.2010) หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 พฤษภาคม 2563
425 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรายทอง แยกขวา (ถังน้ำ) หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 พฤษภาคม 2563
426 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 พฤษภาคม 2563
427 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
428 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 พฤษภาคม 2563
429 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2563
430 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2563
431 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุทธาวรรณ 1 แยกขวา หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 เมษายน 2563
432 ซื้อวัสดุ(ผ้า)โครงการฯ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
433 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุทธาวรรณ 1 แยกขวา หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 เมษายน 2563
434 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 เมษายน 2563
435 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
436 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
437 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถ บง-1645 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
438 ซื้อวัสดุโครงการจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
439 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
440 ซื้อวัสดุโครงการ(ผ้า) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
441 ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
442 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
443 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
444 จ้างเหมาทำที่วางถังเก็บน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
445 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
446 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
447 จ้างซ่อมระบบคลัทซ์รถดับเพลิงทะเบียน บง 6771 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
448 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2563
449 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 เมษายน 2563
450 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 เมษายน 2563
451 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลังทะเบียน ตค 3 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
452 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
453 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
454 จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
455 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
456 ซื้อปั๊มสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
457 ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
458 จ้างเปลี่ยนท่อจ่ายน้ำเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
459 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 มีนาคม 2563
460 ซื้อวัสดุจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
461 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
462 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
463 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
464 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจิตอาสาภัยพิบัติ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
465 ตกแต่งสถานที่จัดโครงการ จำนวน 1 ชุด  19 มีนาคม 2563
466 ซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
467 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
468 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
469 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
470 ซื้ออุปกรณ์โครงการอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
471 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 มีนาคม 2563
472 จ้างทำอาหารโครงการอบรมป้องกันโรคไวรัสโคโรนา2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
473 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 มีนาคม 2563
474 ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
475 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
476 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบางนอนใน-นายัง (เมาไม่ขับแยกซ้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
477 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
478 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
479 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะเทียน 80-3338 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
480 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถ PC220 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
481 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
482 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
483 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
484 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
485 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
486 จ้างเหมารถปรับอากาศชั้น1 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
487 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถ 80-2996 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
488 จ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
489 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถ 80-4534 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
490 จ้างซ่อมวาล์วปิดเปิดน้ำรถดับเพลิงทะเบียน บง 6771 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
491 จัดสถานที่พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี  31 มกราคม 2563
492 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. ซอยย่อยภักดี หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 มกราคม 2563
493 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงผิวถนน OVERLAY ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโยธาพัฒนา (แยกเพชรเกษม - เขาพริกไทย รน.ถ.2010) หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง  23 มกราคม 2563
494 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
495 จ้างตรวจเช็คซ่อมระบบไฟรถบรรทุกขยะทะเบียน 80-5065 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
496 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายคนงานประจำรถขยะ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
497 จ้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ลุงโมทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
498 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยภักดี4 (ข้างโรตีบังกี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
499 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแม่ยิ้ม (แยกซ้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
500 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเอกศิลป์ (แยกซ้ายตรงข้ามร้านสแตนเลส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
501 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางนอนใน-นายัง3 (บ่อนไก่แยกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
502 จ้างก่อสร้างฝาตะแกรงเหล็กปิดรางรางระบายน้ำ ซอยทรายทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2563
503 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2563
504 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
505 จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียงโครงการฯ(สู้ภัยขยะทะเล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2562
506 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2562
507 ซื้อวัสดุโครงการฯ(กิจกรรมสู้ภัยขยะทะเล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2562
508 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2562
509 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. ซอยบำรุงสถาน 3/1 หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 ธันวาคม 2562
510 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ ซอยปรางทิพย์ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 ธันวาคม 2562
511 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. ซอยทรายทอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 ธันวาคม 2562
512 จ้างทำสติกเกอร์สำนักงานพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ธันวาคม 2562
513 จ้างทำสติกเกอร์สำนักงานพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ธันวาคม 2562
514 จ้างจัดทำป้ายสติกเกอร์โฟมบอร์ด และป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2562
515 ซื้อวัสดุดสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2562
516 จ้างซ่อมฝ้าเพดานพร้อมทาสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2562
517 ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดพาสเจอร์ไรส์และนมยูเอชที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2562
518 ซื้อผงหมึกถ่ายเอกสาร จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2562
519 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ ซอยปรางทิพย์ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 พฤศจิกายน 2562
520 จ้างติดตั้งม่านปรับแสง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2562
521 ซื้อวัสดุก่อสร้างบ้านคนพิการรายนางข้อง เพ็ชรฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2562
522 จ้างกั้นห้องทำงานรองนายกเทศมนตรีตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2562
523 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. ซอยย่อยภักดี หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 พฤศจิกายน 2562
524 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. ซอยบำรุงสถาน 3/1 หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 พฤศจิกายน 2562
525 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ ซอยปรางทิพย์ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 พฤศจิกายน 2562
526 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. ซอยทรายทอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 พฤศจิกายน 2562
527 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. ซอยบำรุงสถาน 3/1 หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 พฤศจิกายน 2562
528 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. ซอยย่อยภักดี หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 พฤศจิกายน 2562
529 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. ซอยทรายทอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 พฤศจิกายน 2562
530 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤศจิกายน 2562
531 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถแม็คโคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2562
532 ซื้ออาหารเสริมนมชนิดพาสเจอร์ไรส์และนมยูเอชที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤศจิกายน 2562
533 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2562
534 จ้างทำสติกเกอร์สำนักงานพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2562
535 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2562
536 จ้างเหมาจัดสถานที่ประเพณีวันลอยกระทงประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2562
537 จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน จำนวน 37 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2562
538 จ้างทำไวนิลป้ายประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2562
539 จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน จำนวน 38 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2562
540 จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน จำนวน 37 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2562
541 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถ บง-1645 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2562
542 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถหน้าตัก หลังขุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ตุลาคม 2562
543 จ้างเผยแพร่ข่าวสารและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2562
544 วารสารประเภทหนังสือพิมพ์รายวัน วันละ 2 ฉบับ  2 ตุลาคม 2562
545 ซื้อวารสารประเภทหนังสือพิมพ์รายวัน วันละ 2 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
546 ซื้อวารสารประเภทหนังสือพิมพ์รายวัน วันละ 2 ฉบับ จำนวน 364 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
547 จ้างเผยแพร่ข่าวสารและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
548 วารสารประเภทหนังสือพิมพ์รายวัน วันละ 2 ฉบับ  1 ตุลาคม 2562
549 จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน จำนวน 28 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
550 ซื้อวารสารประเภทหนังสือพิมพ์รายวัน วันละ 2 ฉบับ จำนวน 364 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
551 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ รถยนต์ดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ความจุของน้ำ 8000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 กันยายน 2562
552 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติปีงบ63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2562
553 จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา ซอยบางนอนใน -นายัง (ลุงประจวบ, บ่อนไก่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2562
554 จ้างจ้างปะผุรถบรรทุกขยะทะเบียน 80-5065 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2562
555 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะทะเบียน 80-3338 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
556 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
557 จ้างย้ายติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ ระบบแลน ชุดกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
558 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 74 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
559 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
560 จ้างถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
561 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
562 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายคนงานประจำรถขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
563 จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน จำนวน 38 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
564 จ้างทำไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
565 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2562
566 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ รถยนต์ดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ความจุของน้ำ 8000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กันยายน 2562
567 จ้างจัดทำดูแลอัพเดทเปลี่ยนแปลงข้อมูลเว็บไซต์เทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2562
568 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2562
569 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2562
570 ซื้อเครื่องปั้มน้ำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2562
571 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ รถยนต์ดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ความจุของน้ำ 8000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กันยายน 2562
572 ซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2562
573 จ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่างโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
574 ซื้อถังน้ำสแตนเลสพร้อมขาตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
575 ซื้อโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 16 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
576 จ้างซ่อมไฟเรนรถฉุกเฉิน ทะเบียน นข 778 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
577 ครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้นวางรองเท้า เด็กอนุบาล จำนวน 1 ชุด  10 กันยายน 2562
578 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะอนุบาลพร้อมเก้าอี้ จำนวน 3 ุชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
579 ซื้อยางหน้าหลังรถบรรทุกขยะทะเบียน 80-3338 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
580 ซื้อแบบพิมพ์และใบเสร็จรับเงิน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2562
581 สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกาา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศพด.ทต.บางนอน  5 กันยายน 2562
582 ซื้อแบบพิมพ์และใบเสร็จรับเงิน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2562
583 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงผิวถนนด้วยยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยผาดาด หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 กันยายน 2562
584 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2562
585 ซื้อึึครุภัณฑ์สำนักงาน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2562
586 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2562
587 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2562
588 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2562
589 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2562
590 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2562
591 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2562
592 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2562
593 จ้างย้ายพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2562
594 ซื้อวัสดุงานครุภัณฑ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2562
595 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดลำโพงเคลื่อนที่) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2562
596 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
597 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
598 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
599 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
600 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
601 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
602 ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2562
603 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงผิวถนนด้วยยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยผาดาด หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 สิงหาคม 2562
604 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงผิวถนนด้วยยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยผาดาด หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 สิงหาคม 2562
605 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเขาพริกไทย หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 สิงหาคม 2562
606 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
607 จ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
608 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
609 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
610 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2562
611 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ รถยนต์ดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ความจุของน้ำ 8000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 สิงหาคม 2562
612 จ้างซ่อมหม้อลมเบรกลูกใหญ่รถทะเบียน 80-2816 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2562
613 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยหมู่บ้านสุทธาวรรณ 2 หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 สิงหาคม 2562
614 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. แบบรางปิดตอนบนรางวี ซอยเมืองทอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 สิงหาคม 2562
615 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2562
616 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างุถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางนอนใน - นายัง (แม่ยิ้ม) หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 สิงหาคม 2562
617 ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2562
618 จ้างกั้นห้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
619 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
620 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
621 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2562
622 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยโยธาพัฒนา 2 หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 สิงหาคม 2562
623 จ้างเหมาจัดสถานที่โครงการวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2562
624 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. และถนน คสล. ซอยปรางทิพย์ 2 แยกขวา หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 สิงหาคม 2562
625 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2562
626 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเขาพริกไทย หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 สิงหาคม 2562
627 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเขาพริกไทย หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 สิงหาคม 2562
628 ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
629 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยศุภนิมิตร หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 สิงหาคม 2562
630 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บริเวณอาคารเครื่องจักรกล และศูนย์ อปพร. หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 กรกฎาคม 2562
631 ซื้อเก้าอี้สำนักงานบุหนังพนังพิงสูง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2562
632 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยหมู่บ้านสุทธาวรรณ 2 หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 กรกฎาคม 2562
633 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างุถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางนอนใน - นายัง (แม่ยิ้ม) หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 กรกฎาคม 2562
634 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. แบบรางปิดตอนบนรางวี ซอยเมืองทอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 กรกฎาคม 2562
635 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างุถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางนอนใน - นายัง (แม่ยิ้ม) หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 กรกฎาคม 2562
636 จ้างทำไวนิลประชาสัมพันธ์และไวนิลป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2562
637 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยหมู่บ้านสุทธาวรรณ 2 หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 กรกฎาคม 2562
638 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. แบบรางปิดตอนบนรางวี ซอยเมืองทอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 กรกฎาคม 2562
639 ซื้อน้ำยาพ่นกำจัดยุงและแมลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2562
640 ซื้อเครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออก ulv โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2562
641 ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2562
642 ุถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางนอนใน - นายัง (แม่ยิ้ม) หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง  19 กรกฎาคม 2562
643 วัสดุก่อสร้าง  19 กรกฎาคม 2562
644 ซื้อมุ้งกันยุง ป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกและโรคชิกุนคุนย่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2562
645 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยโยธาพัฒนา 2 หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กรกฎาคม 2562
646 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2562
647 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. และถนน คสล. ซอยปรางทิพย์ 2 แยกขวา หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กรกฎาคม 2562
648 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. และถนน คสล. ซอยปรางทิพย์ 2 แยกขวา หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กรกฎาคม 2562
649 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยโยธาพัฒนา 2 หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กรกฎาคม 2562
650 ซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2562
651 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บริเวณอาคารเครื่องจักรกล และศูนย์ อปพร. หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 กรกฎาคม 2562
652 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บริเวณอาคารเครื่องจักรกล และศูนย์ อปพร. หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 กรกฎาคม 2562
653 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยศุภนิมิตร หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 กรกฎาคม 2562
654 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยศุภนิมิตร หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 กรกฎาคม 2562
655 ซื้อตู้เก็บสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2562
656 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2562
657 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะทะเบียน 80-5065 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2562
658 ซื้อแบตเตอรี่และกระจกมองข้างรถทะเบียน บง 6771 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2562
659 จ้างซ่อมแอร์รถทะเบียน บง6771รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2562
660 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2562
661 ซื้อเครื่องคอมพิวเเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2562
662 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2562
663 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2562
664 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2562
665 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2562
666 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2562
667 ซื้อยางคู่หน้า รถบรรทุกขยะทะเบียน 80-5212 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2562
668 ซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2562
669 ซื้อแบตเตอรี่ รถบรรทุกขยะทะเบียน 80-3338 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2562
670 จ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการเสริมทักษะคนพิการและผู้ดูแลคนพิการเตรียมความพร้อมสถานการณ์อัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2562
671 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2562
672 จ้างจ้างเหมารถปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2562
673 ซื้อวัสดุตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2562
674 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2562
675 ซื้ออาหารเสริมนมชนิดพาสเจอรไรส์และนมยูเอชที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2562
676 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑ์ 420-59-0015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2562
677 โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. และถนน คสล. ซอยปรางทิพย์ 2 แยกขวา หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง  11  มิถุนายน  2562
678 จ้างจ้างทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คำแนะนำการชำระภาษี จำนวน 7,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2562
679 จ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 100 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2562
680 จ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 100 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2562
681 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2562
682 สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกาา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศพด.ทต.บางนอน  9  มิถุนายน  2562
683 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
684 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
685 จ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการป้องกันอาชญากรรมในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2562
686 จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน จำนวน 28 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2562
687 ซื้อกระจกโค้งจราจร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2562
688 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2562
689 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์สำนักงาน กค-2557 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2562
690 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2562
691 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2562
692 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2562
693 จ้างกั้นห้องหัวหน้าส่วนและประธานสภา จำนวน 4 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2562
694 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2562
695 จ้างซ่อมรถเปิดข้างเทท้ายทะเบียน 80-2816 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2562
696 จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2562
697 สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกาา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศพด.ทต.บางนอน  9 พฤษภาคม 2562
698 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2562
699 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ระยะ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2562
700 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2562
701 จ้างซ่อมแอร์พร้อมท่อใต้ท้องรถดับเพลิงหมายเลขทะเบียน บง 6771 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2562
702 ซื้อวัดสุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2562
703 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2562
704 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2562
705 ซื้อวัสดุตามโครงการบางนอนจิตอาสา คืนสวนสาธารณะสู่สังคมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2562
706 ซื้อวัสดุก่อสร้างบ้านผู้สูงอายุ จำนวน 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2562
707 จ้างติดฟิล์มกรองแสงอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2562
708 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
709 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
710 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2562
711 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมใบพัดสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2562
712 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2562
713 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2562
714 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2562
715 ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2562
716 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2562
717 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2562
718 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2562
719 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2562