ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลบางนอน
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดพาสเจอร์ไรส์และนมยูเอที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
3 จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 21 คน เป็นเวลา 103 วัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
4 จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 21 คน เป็นเวลา 103 วัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
5 จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 21 คน เป็นเวลา 103 วัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
6 ซื้อยางหลังรถบรรทุกขยะทะเบียน 80-5212 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
7 ซื้อน้ำยาโฟมดับเพลิง 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19  มิถุนายน  2563
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบำรุงสถาน 3 เชื่อมซอยเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19  มิถุนายน  2563
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปรางค์ทิพย์ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19  มิถุนายน  2563
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผาดาด (ยายนวย) หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19  มิถุนายน  2563
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19  มิถุนายน  2563
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบำรุงสถาน 3 เชื่อมซอยเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19  มิถุนายน  2563
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปรางค์ทิพย์ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19  มิถุนายน  2563
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผาดาด (ยายนวย) หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19  มิถุนายน  2563
16 จ้างซ่อมรถแบ็คโฮแบบตีนตะขาบ ทะเบียน ตค 60 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2563
17 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
18 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถตค.158 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15  มิถุนายน  2563
19 จ้างซ่อมเครือ่งคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2563
20 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2563
21 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2563
22 ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2563
23 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถ ตค.-158 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2563
24 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
25 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลังทะเบียน ตค 3 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
26 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
27 ซื้อเจลแอลกอฮอล์และเครื่องวัดอุณหภูมิ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
28 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงผิวถนน OVERLAY ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโยธาพัฒนา (แยกเพชรเกษม - เขาพริกไทย รน.ถ.2010) หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 พฤษภาคม 2563
29 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
30 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
31 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 พฤษภาคม 2563
32 ซื้อเจลแอลกอฮอล์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
33 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สายส่งน้ำดับเพลิง) 2 เส้น 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
34 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
35 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
36 จ้างเหมาบุคคลภายนอกบันทึกข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2563
37 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรายทอง แยกขวา (ถังน้ำ) หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พฤษภาคม 2563
38 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
39 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563
40 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุทธาวรรณ 1 แยกขวา หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 พฤษภาคม 2563
41 อาหารเสริม(นม)ชนิดนมยูเอชที 18 พฤษภาคม 2563
42 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค(ถุงยังชีพ) จำนวน 858 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
43 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ-ไข่ไก่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
44 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงผิวถนน OVERLAY ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโยธาพัฒนา (แยกเพชรเกษม - เขาพริกไทย รน.ถ.2010) หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 พฤษภาคม 2563
45 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรายทอง แยกขวา (ถังน้ำ) หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 พฤษภาคม 2563
46 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรายทอง แยกขวา (ถังน้ำ) หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 พฤษภาคม 2563
47 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงผิวถนน OVERLAY ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโยธาพัฒนา (แยกเพชรเกษม - เขาพริกไทย รน.ถ.2010) หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 พฤษภาคม 2563
48 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 พฤษภาคม 2563
49 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 พฤษภาคม 2563
50 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
51 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤษภาคม 2563
52 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤษภาคม 2563
53 ซื้อวัสดุ(ผ้า)โครงการฯ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
54 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุทธาวรรณ 1 แยกขวา หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เมษายน 2563
55 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุทธาวรรณ 1 แยกขวา หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เมษายน 2563
56 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 เมษายน 2563
57 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
58 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
59 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถ บง-1645 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
60 ซื้อวัสดุโครงการ(ผ้า) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
61 ซื้อวัสดุโครงการจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
62 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
63 ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
64 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
65 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
66 จ้างเหมาทำที่วางถังเก็บน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
67 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
68 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
69 จ้างซ่อมระบบคลัทซ์รถดับเพลิงทะเบียน บง 6771 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
70 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
71 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 เมษายน 2563
72 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 เมษายน 2563
73 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลังทะเบียน ตค 3 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
74 จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
75 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
76 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
77 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
78 ซื้อปั๊มสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
79 ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
80 จ้างเปลี่ยนท่อจ่ายน้ำเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
81 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มีนาคม 2563
82 ซื้อวัสดุจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
83 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจิตอาสาภัยพิบัติ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563
84 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563
85 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563
86 ตกแต่งสถานที่จัดโครงการ จำนวน 1 ชุด 19 มีนาคม 2563
87 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563
88 ซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
89 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
90 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
91 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
92 ซื้ออุปกรณ์โครงการอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
93 จ้างทำอาหารโครงการอบรมป้องกันโรคไวรัสโคโรนา2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
94 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มีนาคม 2563
95 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มีนาคม 2563
96 ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
97 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
98 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
99 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบางนอนใน-นายัง (เมาไม่ขับแยกซ้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
100 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
101 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะเทียน 80-3338 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
102 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
103 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถ PC220 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
104 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
105 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
106 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กุมภาพันธ์ 2563
107 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
108 จ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2563
109 จ้างเหมารถปรับอากาศชั้น1 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2563
110 จ้างซ่อมวาล์วปิดเปิดน้ำรถดับเพลิงทะเบียน บง 6771 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
111 จัดสถานที่พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 31 มกราคม 2563
112 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. ซอยย่อยภักดี หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มกราคม 2563
113 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงผิวถนน OVERLAY ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโยธาพัฒนา (แยกเพชรเกษม - เขาพริกไทย รน.ถ.2010) หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 23 มกราคม 2563
114 จ้างตรวจเช็คซ่อมระบบไฟรถบรรทุกขยะทะเบียน 80-5065 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
115 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
116 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายคนงานประจำรถขยะ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
117 จ้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ลุงโมทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563
118 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางนอนใน-นายัง3 (บ่อนไก่แยกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563
119 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเอกศิลป์ (แยกซ้ายตรงข้ามร้านสแตนเลส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563
120 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแม่ยิ้ม (แยกซ้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563
121 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยภักดี4 (ข้างโรตีบังกี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563
122 จ้างก่อสร้างฝาตะแกรงเหล็กปิดรางรางระบายน้ำ ซอยทรายทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2563
123 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2563
124 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
125 ซื้อวัสดุโครงการฯ(กิจกรรมสู้ภัยขยะทะเล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2562
126 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2562
127 จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียงโครงการฯ(สู้ภัยขยะทะเล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2562
128 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
129 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. ซอยบำรุงสถาน 3/1 หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ธันวาคม 2562
130 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ ซอยปรางทิพย์ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ธันวาคม 2562
131 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. ซอยทรายทอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ธันวาคม 2562
132 จ้างทำสติกเกอร์สำนักงานพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2562
133 จ้างทำสติกเกอร์สำนักงานพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2562
134 จ้างจัดทำป้ายสติกเกอร์โฟมบอร์ด และป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2562
135 จ้างซ่อมฝ้าเพดานพร้อมทาสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2562
136 ซื้อวัสดุดสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2562
137 ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดพาสเจอร์ไรส์และนมยูเอชที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
138 ซื้อผงหมึกถ่ายเอกสาร จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
139 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. ซอยทรายทอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 พฤศจิกายน 2562
140 จ้างติดตั้งม่านปรับแสง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2562
141 ซื้อวัสดุก่อสร้างบ้านคนพิการรายนางข้อง เพ็ชรฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2562
142 จ้างกั้นห้องทำงานรองนายกเทศมนตรีตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2562
143 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. ซอยย่อยภักดี หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 พฤศจิกายน 2562
144 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ ซอยปรางทิพย์ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 พฤศจิกายน 2562
145 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. ซอยทรายทอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 พฤศจิกายน 2562
146 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ ซอยปรางทิพย์ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 พฤศจิกายน 2562
147 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. ซอยบำรุงสถาน 3/1 หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 พฤศจิกายน 2562
148 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. ซอยย่อยภักดี หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 พฤศจิกายน 2562
149 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. ซอยบำรุงสถาน 3/1 หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 พฤศจิกายน 2562
150 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
151 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถแม็คโคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
152 ซื้ออาหารเสริมนมชนิดพาสเจอร์ไรส์และนมยูเอชที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
153 จ้างทำสติกเกอร์สำนักงานพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
154 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
155 จ้างเหมาจัดสถานที่ประเพณีวันลอยกระทงประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2562
156 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2562
157 จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน จำนวน 37 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
158 จ้างทำไวนิลป้ายประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
159 จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน จำนวน 38 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
160 จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน จำนวน 37 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
161 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถ บง-1645 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2562
162 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถหน้าตัก หลังขุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ตุลาคม 2562
163 จ้างเผยแพร่ข่าวสารและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
164 วารสารประเภทหนังสือพิมพ์รายวัน วันละ 2 ฉบับ 2 ตุลาคม 2562
165 วารสารประเภทหนังสือพิมพ์รายวัน วันละ 2 ฉบับ 1 ตุลาคม 2562
166 ซื้อวารสารประเภทหนังสือพิมพ์รายวัน วันละ 2 ฉบับ จำนวน 364 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
167 จ้างเผยแพร่ข่าวสารและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
168 ซื้อวารสารประเภทหนังสือพิมพ์รายวัน วันละ 2 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
169 ซื้อวารสารประเภทหนังสือพิมพ์รายวัน วันละ 2 ฉบับ จำนวน 364 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
170 จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน จำนวน 28 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
171 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ รถยนต์ดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ความจุของน้ำ 8000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 กันยายน 2562
172 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติปีงบ63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2562
173 จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา ซอยบางนอนใน -นายัง (ลุงประจวบ, บ่อนไก่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2562
174 จ้างจ้างปะผุรถบรรทุกขยะทะเบียน 80-5065 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
175 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
176 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
177 จ้างย้ายติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ ระบบแลน ชุดกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
178 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะทะเบียน 80-3338 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
179 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 74 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
180 จ้างถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
181 จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน จำนวน 38 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
182 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
183 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายคนงานประจำรถขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
184 จ้างทำไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
185 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ รถยนต์ดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ความจุของน้ำ 8000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 กันยายน 2562
186 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ รถยนต์ดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ความจุของน้ำ 8000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 กันยายน 2562
187 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
188 ซื้อเครื่องปั้มน้ำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
189 ซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
190 จ้างจัดทำดูแลอัพเดทเปลี่ยนแปลงข้อมูลเว็บไซต์เทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
191 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
192 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
193 จ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่างโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
194 จ้างซ่อมไฟเรนรถฉุกเฉิน ทะเบียน นข 778 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
195 ซื้อโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 16 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
196 ซื้อถังน้ำสแตนเลสพร้อมขาตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
197 ครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้นวางรองเท้า เด็กอนุบาล จำนวน 1 ชุด 10 กันยายน 2562
198 ซื้อยางหน้าหลังรถบรรทุกขยะทะเบียน 80-3338 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
199 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะอนุบาลพร้อมเก้าอี้ จำนวน 3 ุชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
200 ซื้อแบบพิมพ์และใบเสร็จรับเงิน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2562
201 สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกาา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศพด.ทต.บางนอน 5 กันยายน 2562
202 ซื้อแบบพิมพ์และใบเสร็จรับเงิน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2562
203 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงผิวถนนด้วยยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยผาดาด หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 กันยายน 2562
204 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
205 ซื้อึึครุภัณฑ์สำนักงาน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
206 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
207 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2562
208 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2562
209 จ้างย้ายพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
210 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
211 ซื้อวัสดุงานครุภัณฑ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
212 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
213 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
214 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
215 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดลำโพงเคลื่อนที่) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
216 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
217 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
218 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
219 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
220 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
221 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
222 ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
223 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงผิวถนนด้วยยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยผาดาด หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 สิงหาคม 2562
224 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงผิวถนนด้วยยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยผาดาด หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 สิงหาคม 2562
225 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเขาพริกไทย หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 สิงหาคม 2562
226 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
227 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
228 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
229 จ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
230 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยหมู่บ้านสุทธาวรรณ 2 หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 สิงหาคม 2562
231 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างุถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางนอนใน - นายัง (แม่ยิ้ม) หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 สิงหาคม 2562
232 จ้างซ่อมหม้อลมเบรกลูกใหญ่รถทะเบียน 80-2816 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
233 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ รถยนต์ดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ความจุของน้ำ 8000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 สิงหาคม 2562
234 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. แบบรางปิดตอนบนรางวี ซอยเมืองทอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 สิงหาคม 2562
235 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
236 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
237 ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
238 จ้างกั้นห้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
239 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
240 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
241 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
242 จ้างเหมาจัดสถานที่โครงการวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
243 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยโยธาพัฒนา 2 หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 สิงหาคม 2562
244 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. และถนน คสล. ซอยปรางทิพย์ 2 แยกขวา หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 สิงหาคม 2562
245 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเขาพริกไทย หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 สิงหาคม 2562
246 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
247 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเขาพริกไทย หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 สิงหาคม 2562
248 ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
249 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยศุภนิมิตร หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 สิงหาคม 2562
250 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บริเวณอาคารเครื่องจักรกล และศูนย์ อปพร. หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 กรกฎาคม 2562
251 ซื้อเก้าอี้สำนักงานบุหนังพนังพิงสูง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
252 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างุถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางนอนใน - นายัง (แม่ยิ้ม) หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 กรกฎาคม 2562
253 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยหมู่บ้านสุทธาวรรณ 2 หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 กรกฎาคม 2562
254 จ้างทำไวนิลประชาสัมพันธ์และไวนิลป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
255 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. แบบรางปิดตอนบนรางวี ซอยเมืองทอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 กรกฎาคม 2562
256 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยหมู่บ้านสุทธาวรรณ 2 หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 กรกฎาคม 2562
257 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. แบบรางปิดตอนบนรางวี ซอยเมืองทอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 กรกฎาคม 2562
258 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างุถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางนอนใน - นายัง (แม่ยิ้ม) หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 กรกฎาคม 2562
259 ซื้อเครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออก ulv โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
260 ซื้อน้ำยาพ่นกำจัดยุงและแมลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
261 ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
262 วัสดุก่อสร้าง 19 กรกฎาคม 2562
263 ุถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางนอนใน - นายัง (แม่ยิ้ม) หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 19 กรกฎาคม 2562
264 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยโยธาพัฒนา 2 หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 กรกฎาคม 2562
265 ซื้อมุ้งกันยุง ป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกและโรคชิกุนคุนย่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
266 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
267 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. และถนน คสล. ซอยปรางทิพย์ 2 แยกขวา หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 กรกฎาคม 2562
268 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยโยธาพัฒนา 2 หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 กรกฎาคม 2562
269 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. และถนน คสล. ซอยปรางทิพย์ 2 แยกขวา หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 กรกฎาคม 2562
270 ซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
271 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยศุภนิมิตร หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 กรกฎาคม 2562
272 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยศุภนิมิตร หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 กรกฎาคม 2562
273 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บริเวณอาคารเครื่องจักรกล และศูนย์ อปพร. หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 กรกฎาคม 2562
274 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บริเวณอาคารเครื่องจักรกล และศูนย์ อปพร. หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 กรกฎาคม 2562
275 ซื้อตู้เก็บสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
276 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กรกฎาคม 2562
277 จ้างซ่อมแอร์รถทะเบียน บง6771รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2562
278 ซื้อแบตเตอรี่และกระจกมองข้างรถทะเบียน บง 6771 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2562
279 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะทะเบียน 80-5065 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2562
280 ซื้อเครื่องคอมพิวเเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
281 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
282 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2562
283 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
284 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
285 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
286 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
287 ซื้อยางคู่หน้า รถบรรทุกขยะทะเบียน 80-5212 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
288 ซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
289 ซื้อแบตเตอรี่ รถบรรทุกขยะทะเบียน 80-3338 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
290 จ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการเสริมทักษะคนพิการและผู้ดูแลคนพิการเตรียมความพร้อมสถานการณ์อัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
291 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2562
292 จ้างจ้างเหมารถปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14  มิถุนายน  2562
293 ซื้อวัสดุตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14  มิถุนายน  2562
294 ซื้ออาหารเสริมนมชนิดพาสเจอรไรส์และนมยูเอชที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14  มิถุนายน  2562
295 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14  มิถุนายน  2562
296 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑ์ 420-59-0015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
297 โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. และถนน คสล. ซอยปรางทิพย์ 2 แยกขวา หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 11  มิถุนายน  2562
298 จ้างจ้างทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คำแนะนำการชำระภาษี จำนวน 7,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
299 จ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 100 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2562
300 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2562
301 จ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 100 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2562
302 สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกาา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศพด.ทต.บางนอน 9  มิถุนายน  2562
303 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
304 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
305 จ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการป้องกันอาชญากรรมในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7  มิถุนายน  2562
306 จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน จำนวน 28 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2562
307 ซื้อกระจกโค้งจราจร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2562
308 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
309 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
310 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์สำนักงาน กค-2557 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
311 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
312 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
313 จ้างกั้นห้องหัวหน้าส่วนและประธานสภา จำนวน 4 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2562
314 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
315 จ้างซ่อมรถเปิดข้างเทท้ายทะเบียน 80-2816 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
316 จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2562
317 สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกาา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศพด.ทต.บางนอน 9 พฤษภาคม 2562
318 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤษภาคม 2562
319 จ้างซ่อมแอร์พร้อมท่อใต้ท้องรถดับเพลิงหมายเลขทะเบียน บง 6771 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤษภาคม 2562
320 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤษภาคม 2562
321 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ระยะ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤษภาคม 2562
322 ซื้อวัดสุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2562
323 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
324 ซื้อวัสดุตามโครงการบางนอนจิตอาสา คืนสวนสาธารณะสู่สังคมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
325 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
326 ซื้อวัสดุก่อสร้างบ้านผู้สูงอายุ จำนวน 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2562
327 จ้างติดฟิล์มกรองแสงอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
328 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
329 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
330 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
331 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมใบพัดสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
332 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
333 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
334 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562
335 ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562
336 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562
337 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2562
338 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2562
339 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2562