ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลบางนอน
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๒๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤษภาคม 2564
2 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ 29 เมษายน 2564
3 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึก7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2564
4 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2564
5 ซื้อวัสดุเพื่อจัดทำฉากพลาสติกใสกั้นโต๊ะเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2564
6 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึก7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2564
7 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถ กจบ-366 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2564
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2564
9 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึก7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2564
10 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึก7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2564
11 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2564
12 จ้างซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2564
13 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึก7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2564
14 จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2564
15 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข ๓๐๘๐ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2564
16 จ้างซ่อมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บง ๖๗๗๑ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2564
17 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2564
18 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2564
19 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข ๓๐๘๐ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2564
20 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2564
21 จ้างเหมาบริการเครื่องปั่นไฟเพื่อใช้สำรองไฟฟ้า ในการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2564
22 วัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ 19 มีนาคม 2564
23 ทำป้ายไวนิลประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางนอน 19 มีนาคม 2564
24 จ้างเหมาติดตั้งเต๊นท์พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2564
25 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2564
26 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2564
27 จ้างจ้างติดฟิล์มกรองแสงกระจกอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2564
28 จ้างซ่อมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บง ๖๗๗๑ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2564
29 จ้างซ่อมแอร์รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 3 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2564
30 จ้างเปลี่ยนลูกยางป้อนกระดาษเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2564
31 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2564
32 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2564
33 ทำสปอตโฆษณาประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางนอน 17 มีนาคม 2564
34 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2564
35 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2564
36 จ้างทำป้ายไวนิลประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน ๑๖ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2564
37 ซื้อโคมฉายติดผนังโซล่าเซลล์ จำนวน ๑๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2564
38 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2564
39 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2564
40 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถ 80-3709 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2564
41 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์4(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2564
42 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถอีแต๋น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2564
43 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มีนาคม 2564
44 จ้างตรวจเช็คซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2564
45 จ้างทำคู่มือประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2564
46 ซื้อยางรถยนต์สำหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๐๖๕ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2564
47 ซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๒๑๒ ระนอง 2 มีนาคม 2564
48 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2564
49 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์หมายเลขทะเบียน กข ๓๐๘๐ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กุมภาพันธ์ 2564
50 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๒๑๒ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กุมภาพันธ์ 2564
51 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๐๖๕ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กุมภาพันธ์ 2564
52 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๓๓๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กุมภาพันธ์ 2564
53 แบตเตอรี่ สำหรับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค ๓ ระนอง 23 กุมภาพันธ์ 2564
54 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ สำหรับศูนย์ประสานงานเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กุมภาพันธ์ 2564
55 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 กุมภาพันธ์ 2564
56 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2564
57 จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ฺกิจกรรมการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2564
58 จ้างเปลี่ยนกระจกอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2564
59 ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน กข ๓๐๘๐ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2564
60 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ สำหรับศูนย์ประสานงานเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กุมภาพันธ์ 2564
61 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ สำหรับศูนย์ประสานงานเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กุมภาพันธ์ 2564
62 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กุมภาพันธ์ 2564
63 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กุมภาพันธ์ 2564
64 จ้างซ่อมเปลี่ยนปั๊มติ๊ก รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กุมภาพันธ์ 2564
65 จ้างทำป้ายปิดประกาศและป้ายสำหรับใช้นับคะแนนประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางนอนและนายกเทศมนตรีตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กุมภาพันธ์ 2564
66 จ้างซ่อมแซมห้องเก็บเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กุมภาพันธ์ 2564
67 แบบพิมพ์เพื่อใช้ในการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางนอน จำนวน ๔ รายการ 9 กุมภาพันธ์ 2564
68 จ้างทำตรายาง เพื่อใช้ประทับตราบัตรเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2564
69 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดปฏิบัติการ อปพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2564
70 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 กุมภาพันธ์ 2564
71 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 กุมภาพันธ์ 2564
72 ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กุมภาพันธ์ 2564
73 จ้างทำอวนดักนกพิราบอาคารอเนกประสงค์ บริเวณหลังสำนักงานเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2564
74 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2564
75 ซื้อวัสดุยานพาหนะ(ไม้พาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2564
76 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถ 80-2996 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2564
77 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2564
78 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2564
79 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2564
80 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถ 1 กข3260 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2564
81 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายคนงานขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มกราคม 2564
82 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มกราคม 2564
83 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มกราคม 2564
84 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุทธาวรรณ1 (แยกซอย 4 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มกราคม 2564
85 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยายผิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มกราคม 2564
86 ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2564
87 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2564
88 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2564
89 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2564
90 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2564
91 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 มกราคม 2564
92 ซื้อเก้าอี้พนักงาน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2564
93 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยลัดดา (แยกขวา ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มกราคม 2564
94 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลัดดา (แยกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มกราคม 2564
95 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจ่าเหวียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มกราคม 2564
96 ซื้อแบตเตอรี่ เพื่อใช้กับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5212 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มกราคม 2564
97 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรายทอง (แยกซ้ายบ้านกี้ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มกราคม 2564
98 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถ กค-4585 รน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2564
99 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2564
100 จ้างซ่อมครุุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2564
101 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มกราคม 2564
102 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มกราคม 2564
103 จ้างทำไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาฃถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มกราคม 2564
104 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถ 80-3709 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ธันวาคม 2563
105 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ธันวาคม 2563
106 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถตักหน้า-ขุดหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธันวาคม 2563
107 จ้างซ่อมรถบรรุทกขยะทะเบียน 80-5212 รน.(สไลด์กั้นขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธันวาคม 2563
108 จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธันวาคม 2563
109 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางปิดตอนบนรางวี ซอยหมู่บ้านระนองฮิลส์ (ซอยขวางกลางหมู่บ้าน) หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 24 ธันวาคม 2563
110 จ้างโครงการก่อสร้างฝาตะแกรงเหล็กปิดรางระบายน้ำ ซอยมิตซู ( สุดซอย ) หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2563
111 จ้างซ่อมรถเปิดข้างเทท้ายทะเบียน 80-2816 รน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2563
112 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2563
113 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2563
114 จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน จำนวน 28 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ธันวาคม 2563
115 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 ธันวาคม 2563
116 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ธันวาคม 2563
117 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ธันวาคม 2563
118 ซื้อแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2563
119 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2563
120 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2563
121 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง9) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2563
122 จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน จำนวน 28 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธันวาคม 2563
123 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2563
124 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รั้วหน้าศูนย์อาคารเครื่องจักรกล และศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลบางนอน หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พฤศจิกายน 2563
125 จัดซื้อที่ดินเพื่อทำที่ทิ้งขยะ ที่ดินมีจำนวนประมาณ 10 ไร่ 24 พฤศจิกายน 2563
126 จัดซื้อรถยนต์ดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 1 คัน 24 พฤศจิกายน 2563
127 จ้างทำป้ายไวนิลโครงไม้พร้อมติดตั้ง ขนาด 2.40 x 4.80 เมตร จำนวน 4 ป้าย (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤศจิกายน 2563
128 ซื้อวัสดุแอสฟัลท์สำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พฤศจิกายน 2563
129 จ้างซ่อมรถแบคโฮหมายเลขทะเบียน ตค 60 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2563
130 ซื้อค่าวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2563
131 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รั้วหน้าศูนย์อาคารเครื่องจักรกล และศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลบางนอน หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 พฤศจิกายน 2563
132 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รั้วหน้าศูนย์อาคารเครื่องจักรกล และศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลบางนอน หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 พฤศจิกายน 2563
133 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2563
134 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รั้วหน้าศูนย์อาคารเครื่องจักรกล และศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลบางนอน หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 พฤศจิกายน 2563
135 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รั้วหน้าศูนย์อาคารเครื่องจักรกล และศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลบางนอน หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 พฤศจิกายน 2563
136 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รั้วหน้าศูนย์อาคารเครื่องจักรกล และศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลบางนอน หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 พฤศจิกายน 2563
137 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถ บง-1645 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2563
138 จ้างจัดสถานที่วันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2563
139 จ้างค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์สำนักงาน กค-2557 ระนอง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ตุลาคม 2563
140 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ตุลาคม 2563
141 จ้างจัดสถานที่วันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ตุลาคม 2563
142 จ้างทำตรายาง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ตุลาคม 2563
143 จ้างจัดสถานที่วันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ตุลาคม 2563
144 ซื้อไม้ดอกไม้ประดับ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2563
145 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2563
146 ซื้อพานดอกไม้สด พวงมาลา ดอกไม้ประดับโพเดียม จำนวน 3 รายการ โครงการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2563
147 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 20 โหล ใช้ในโครงการวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2563
148 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2563
149 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถ บง-1645 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2563
150 จ้างจัดสถานที่วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2563
151 จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครง จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ตุลาคม 2563
152 ซื้อเครื่องทองน้อย ขนาด 14 ซม. จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ตุลาคม 2563
153 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
154 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเมืองทอง (แยกขวา ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2563
155 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเชื่อมเพชรเกษม-ผาดาด หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2563
156 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563
157 จ้างซ่อมแอร์รถทะเบียน นข 778 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563
158 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติปีงบ2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
159 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงผิวถนน OVERLAY ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโยธาพัฒนา (แยกเพชรเกษม - เขาพริกไทย รน.ถ.2010) หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 กันยายน 2563
160 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงผิวถนน OVERLAY ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโยธาพัฒนา (แยกเพชรเกษม - เขาพริกไทย รน.ถ.2010) หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 กันยายน 2563
161 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงผิวถนน OVERLAY ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโยธาพัฒนา (แยกเพชรเกษม - เขาพริกไทย รน.ถ.2010) หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 กันยายน 2563
162 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงผิวถนน OVERLAY ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโยธาพัฒนา (แยกเพชรเกษม - เขาพริกไทย รน.ถ.2010) หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 กันยายน 2563
163 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงผิวถนน OVERLAY ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโยธาพัฒนา (แยกเพชรเกษม - เขาพริกไทย รน.ถ.2010) หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 กันยายน 2563
164 ซื้อวัสดุสำนักงาน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
165 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
166 จ้างซ่อมแซมกันกันและรางน้ำ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
167 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
168 ซ่อมแซมกันกันและรางน้ำ 3 รายการ 11 กันยายน 2563
169 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะทะเบียน 80-3338 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
170 จ้างดูแลพัฒนาระบบเว็บไซด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
171 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
172 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถ ตักหน้า-ขุดหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
173 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางปิดตอนบนรางวี บริเวณสามแยกถนนเขาพริกไทย หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 กันยายน 2563
174 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2563
175 จ้างจ้างผลิตวารสารประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
176 ซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย(ULV) แบบตั้งหลังรถกระบะ 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2563
177 จ้างซ่อมกระบอกไฮโดรลิครถขยะทะเบียน 80-5065 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2563
178 ซื้อวัสดุก่อสร้างบ้านผู้พิการ 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2563
179 ซื้อน้ำยาเคมีสำหรับถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2563
180 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2563
181 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(สี) 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2563
182 ซื้อวัสดุในการฝึกอบรม 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
183 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้ล๊อกเกอร์) 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
184 จ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
185 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(เสื้อกันฝน) 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
186 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
187 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2563
188 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางปิดตอนบนรางวี บริเวณสามแยกถนนเขาพริกไทย หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 สิงหาคม 2563
189 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางปิดตอนบนรางวี บริเวณสามแยกถนนเขาพริกไทย หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 สิงหาคม 2563
190 จ้างทำอาหารโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2563
191 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2563
192 จ้างกั้นห้องสำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2563
193 ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2563
194 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2563
195 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถ บจ-2453 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
196 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
197 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
198 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
199 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ช่วยผู้ประสบภัย) 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2563
200 จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 28 คน เป็นเวลา 103 วัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 สิงหาคม 2563
201 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2563
202 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2563
203 จ้างตกแต่งสถานที่จัดโครงการจิตอาสาภัยพิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2563
204 จ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2563
205 จ้างติดตั้งเวทีพิธีเปิดพร้อมประดับผ้าและเครื่องเสียง 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2563
206 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2563
207 จ้างตกแต่งสถานที่จัดโครงการจิตอาสาภัยพิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2563
208 ตกแต่งสถานที่จัดโครงการ จำนวน 1 ชุด 17 กรกฎาคม 2563
209 จ้างตกแต่งสถานที่จัดโครงการจิตอาสาภัยพิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2563
210 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจิตอาสาภัยพิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2563
211 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจิตอาสาภัยพิบัติ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2563
212 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
213 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางปิดตอนบนรางวี บริเวณสามแยกถนนเขาพริกไทย หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 15 กรกฎาคม 2563
214 จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 21 คน เป็นเวลา 103 วัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563
215 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบำรุงสถาน 3 เชื่อมซอยเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 กรกฎาคม 2563
216 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปรางค์ทิพย์ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 กรกฎาคม 2563
217 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผาดาด (ยายนวย) หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 กรกฎาคม 2563
218 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 กรกฎาคม 2563
219 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กรกฎาคม 2563
220 ซื้อตู้เอกสารบานเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563
221 จ้างซ่อมรถเปิดข้างเทท้ายทะเบียน 80-2861 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2563
222 ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดพาสเจอร์ไรส์และนมยูเอที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
223 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
224 จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 21 คน เป็นเวลา 103 วัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
225 จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 21 คน เป็นเวลา 103 วัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
226 จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 21 คน เป็นเวลา 103 วัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
227 ซื้อยางหลังรถบรรทุกขยะทะเบียน 80-5212 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
228 ซื้อน้ำยาโฟมดับเพลิง 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
229 จ้างซ่อมรถแบ็คโฮแบบตีนตะขาบ ทะเบียน ตค 60 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2563
230 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผาดาด (ยายนวย) หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19  มิถุนายน  2563
231 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปรางค์ทิพย์ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19  มิถุนายน  2563
232 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบำรุงสถาน 3 เชื่อมซอยเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19  มิถุนายน  2563
233 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19  มิถุนายน  2563
234 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผาดาด (ยายนวย) หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19  มิถุนายน  2563
235 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปรางค์ทิพย์ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19  มิถุนายน  2563
236 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบำรุงสถาน 3 เชื่อมซอยเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19  มิถุนายน  2563
237 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19  มิถุนายน  2563
238 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
239 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถตค.158 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15  มิถุนายน  2563
240 จ้างซ่อมเครือ่งคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2563
241 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถ ตค.-158 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2563
242 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2563
243 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2563
244 ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2563
245 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
246 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 พฤษภาคม 2563
247 ซื้อเจลแอลกอฮอล์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
248 ซื้อเจลแอลกอฮอล์และเครื่องวัดอุณหภูมิ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
249 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
250 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
251 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
252 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงผิวถนน OVERLAY ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโยธาพัฒนา (แยกเพชรเกษม - เขาพริกไทย รน.ถ.2010) หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 พฤษภาคม 2563
253 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลังทะเบียน ตค 3 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
254 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
255 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สายส่งน้ำดับเพลิง) 2 เส้น 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
256 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
257 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรายทอง แยกขวา (ถังน้ำ) หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พฤษภาคม 2563
258 จ้างเหมาบุคคลภายนอกบันทึกข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2563
259 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
260 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563
261 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุทธาวรรณ 1 แยกขวา หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 พฤษภาคม 2563
262 อาหารเสริม(นม)ชนิดนมยูเอชที 18 พฤษภาคม 2563
263 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ-ไข่ไก่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
264 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค(ถุงยังชีพ) จำนวน 858 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
265 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรายทอง แยกขวา (ถังน้ำ) หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 พฤษภาคม 2563
266 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงผิวถนน OVERLAY ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโยธาพัฒนา (แยกเพชรเกษม - เขาพริกไทย รน.ถ.2010) หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 พฤษภาคม 2563
267 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรายทอง แยกขวา (ถังน้ำ) หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 พฤษภาคม 2563
268 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงผิวถนน OVERLAY ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโยธาพัฒนา (แยกเพชรเกษม - เขาพริกไทย รน.ถ.2010) หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 พฤษภาคม 2563
269 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
270 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 พฤษภาคม 2563
271 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 พฤษภาคม 2563
272 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤษภาคม 2563
273 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤษภาคม 2563
274 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุทธาวรรณ 1 แยกขวา หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เมษายน 2563
275 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุทธาวรรณ 1 แยกขวา หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เมษายน 2563
276 ซื้อวัสดุ(ผ้า)โครงการฯ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
277 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 เมษายน 2563
278 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
279 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
280 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
281 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถ บง-1645 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
282 ซื้อวัสดุโครงการ(ผ้า) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
283 ซื้อวัสดุโครงการจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
284 ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
285 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
286 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
287 จ้างเหมาทำที่วางถังเก็บน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
288 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
289 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
290 จ้างซ่อมระบบคลัทซ์รถดับเพลิงทะเบียน บง 6771 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
291 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
292 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 เมษายน 2563
293 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 เมษายน 2563
294 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลังทะเบียน ตค 3 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
295 จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
296 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
297 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
298 ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
299 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
300 ซื้อปั๊มสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
301 จ้างเปลี่ยนท่อจ่ายน้ำเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
302 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มีนาคม 2563
303 ซื้อวัสดุจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
304 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563
305 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563
306 ตกแต่งสถานที่จัดโครงการ จำนวน 1 ชุด 19 มีนาคม 2563
307 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563
308 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจิตอาสาภัยพิบัติ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563
309 ซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
310 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
311 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
312 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
313 ซื้ออุปกรณ์โครงการอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
314 จ้างทำอาหารโครงการอบรมป้องกันโรคไวรัสโคโรนา2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
315 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มีนาคม 2563
316 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มีนาคม 2563
317 ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
318 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
319 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบางนอนใน-นายัง (เมาไม่ขับแยกซ้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
320 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
321 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
322 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะเทียน 80-3338 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
323 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
324 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถ PC220 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
325 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
326 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
327 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กุมภาพันธ์ 2563
328 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
329 จ้างเหมารถปรับอากาศชั้น1 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2563
330 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถ 80-2996 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2563
331 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถ 80-4534 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2563
332 จ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2563
333 จ้างซ่อมวาล์วปิดเปิดน้ำรถดับเพลิงทะเบียน บง 6771 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
334 จัดสถานที่พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 31 มกราคม 2563
335 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. ซอยย่อยภักดี หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มกราคม 2563
336 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงผิวถนน OVERLAY ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโยธาพัฒนา (แยกเพชรเกษม - เขาพริกไทย รน.ถ.2010) หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 23 มกราคม 2563
337 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายคนงานประจำรถขยะ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
338 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
339 จ้างตรวจเช็คซ่อมระบบไฟรถบรรทุกขยะทะเบียน 80-5065 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
340 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแม่ยิ้ม (แยกซ้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563
341 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเอกศิลป์ (แยกซ้ายตรงข้ามร้านสแตนเลส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563
342 จ้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ลุงโมทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563
343 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางนอนใน-นายัง3 (บ่อนไก่แยกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563
344 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยภักดี4 (ข้างโรตีบังกี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563
345 จ้างก่อสร้างฝาตะแกรงเหล็กปิดรางรางระบายน้ำ ซอยทรายทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2563
346 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2563
347 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
348 จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียงโครงการฯ(สู้ภัยขยะทะเล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2562
349 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2562
350 ซื้อวัสดุโครงการฯ(กิจกรรมสู้ภัยขยะทะเล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2562
351 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
352 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. ซอยทรายทอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ธันวาคม 2562
353 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. ซอยบำรุงสถาน 3/1 หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ธันวาคม 2562
354 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ ซอยปรางทิพย์ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ธันวาคม 2562
355 จ้างทำสติกเกอร์สำนักงานพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2562
356 จ้างทำสติกเกอร์สำนักงานพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2562
357 จ้างจัดทำป้ายสติกเกอร์โฟมบอร์ด และป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2562
358 จ้างซ่อมฝ้าเพดานพร้อมทาสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2562
359 ซื้อวัสดุดสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2562
360 ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดพาสเจอร์ไรส์และนมยูเอชที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
361 ซื้อผงหมึกถ่ายเอกสาร จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
362 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. ซอยทรายทอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 พฤศจิกายน 2562
363 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. ซอยย่อยภักดี หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 พฤศจิกายน 2562
364 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. ซอยบำรุงสถาน 3/1 หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 พฤศจิกายน 2562
365 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. ซอยทรายทอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 พฤศจิกายน 2562
366 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ ซอยปรางทิพย์ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 พฤศจิกายน 2562
367 จ้างติดตั้งม่านปรับแสง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2562
368 ซื้อวัสดุก่อสร้างบ้านคนพิการรายนางข้อง เพ็ชรฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2562
369 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. ซอยบำรุงสถาน 3/1 หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 พฤศจิกายน 2562
370 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. ซอยย่อยภักดี หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 พฤศจิกายน 2562
371 จ้างกั้นห้องทำงานรองนายกเทศมนตรีตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2562
372 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ ซอยปรางทิพย์ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 พฤศจิกายน 2562
373 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
374 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถแม็คโคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
375 ซื้ออาหารเสริมนมชนิดพาสเจอร์ไรส์และนมยูเอชที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
376 จ้างทำสติกเกอร์สำนักงานพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
377 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
378 จ้างเหมาจัดสถานที่ประเพณีวันลอยกระทงประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2562
379 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2562
380 จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน จำนวน 37 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
381 จ้างทำไวนิลป้ายประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
382 จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน จำนวน 37 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
383 จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน จำนวน 38 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
384 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถ บง-1645 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2562
385 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถหน้าตัก หลังขุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ตุลาคม 2562
386 จ้างเผยแพร่ข่าวสารและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
387 วารสารประเภทหนังสือพิมพ์รายวัน วันละ 2 ฉบับ 2 ตุลาคม 2562
388 วารสารประเภทหนังสือพิมพ์รายวัน วันละ 2 ฉบับ 1 ตุลาคม 2562
389 ซื้อวารสารประเภทหนังสือพิมพ์รายวัน วันละ 2 ฉบับ จำนวน 364 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
390 ซื้อวารสารประเภทหนังสือพิมพ์รายวัน วันละ 2 ฉบับ จำนวน 364 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
391 จ้างเผยแพร่ข่าวสารและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
392 จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน จำนวน 28 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
393 ซื้อวารสารประเภทหนังสือพิมพ์รายวัน วันละ 2 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
394 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ รถยนต์ดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ความจุของน้ำ 8000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 กันยายน 2562
395 จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา ซอยบางนอนใน -นายัง (ลุงประจวบ, บ่อนไก่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2562
396 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติปีงบ63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2562
397 จ้างจ้างปะผุรถบรรทุกขยะทะเบียน 80-5065 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
398 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะทะเบียน 80-3338 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
399 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
400 จ้างย้ายติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ ระบบแลน ชุดกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
401 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
402 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 74 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
403 จ้างถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
404 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายคนงานประจำรถขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
405 จ้างทำไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
406 จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน จำนวน 38 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
407 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
408 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
409 ซื้อเครื่องปั้มน้ำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
410 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
411 ซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
412 จ้างจัดทำดูแลอัพเดทเปลี่ยนแปลงข้อมูลเว็บไซต์เทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
413 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ รถยนต์ดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ความจุของน้ำ 8000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 กันยายน 2562
414 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ รถยนต์ดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ความจุของน้ำ 8000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 กันยายน 2562
415 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
416 ครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้นวางรองเท้า เด็กอนุบาล จำนวน 1 ชุด 10 กันยายน 2562
417 จ้างซ่อมไฟเรนรถฉุกเฉิน ทะเบียน นข 778 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
418 จ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่างโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
419 ซื้อถังน้ำสแตนเลสพร้อมขาตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
420 ซื้อโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 16 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
421 ซื้อยางหน้าหลังรถบรรทุกขยะทะเบียน 80-3338 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
422 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะอนุบาลพร้อมเก้าอี้ จำนวน 3 ุชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
423 สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกาา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศพด.ทต.บางนอน 5 กันยายน 2562
424 ซื้อแบบพิมพ์และใบเสร็จรับเงิน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2562
425 ซื้อแบบพิมพ์และใบเสร็จรับเงิน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2562
426 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงผิวถนนด้วยยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยผาดาด หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 กันยายน 2562
427 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
428 ซื้อึึครุภัณฑ์สำนักงาน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
429 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
430 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2562
431 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2562
432 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
433 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
434 จ้างย้ายพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
435 ซื้อวัสดุงานครุภัณฑ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
436 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
437 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
438 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดลำโพงเคลื่อนที่) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
439 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
440 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
441 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
442 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
443 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
444 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
445 ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
446 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงผิวถนนด้วยยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยผาดาด หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 สิงหาคม 2562
447 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงผิวถนนด้วยยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยผาดาด หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 สิงหาคม 2562
448 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเขาพริกไทย หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 สิงหาคม 2562
449 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
450 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
451 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
452 จ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
453 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างุถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางนอนใน - นายัง (แม่ยิ้ม) หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 สิงหาคม 2562
454 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยหมู่บ้านสุทธาวรรณ 2 หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 สิงหาคม 2562
455 จ้างซ่อมหม้อลมเบรกลูกใหญ่รถทะเบียน 80-2816 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
456 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ รถยนต์ดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ความจุของน้ำ 8000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 สิงหาคม 2562
457 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. แบบรางปิดตอนบนรางวี ซอยเมืองทอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 สิงหาคม 2562
458 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
459 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
460 ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
461 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
462 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
463 จ้างกั้นห้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
464 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
465 จ้างเหมาจัดสถานที่โครงการวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
466 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยโยธาพัฒนา 2 หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 สิงหาคม 2562
467 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. และถนน คสล. ซอยปรางทิพย์ 2 แยกขวา หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 สิงหาคม 2562
468 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
469 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเขาพริกไทย หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 สิงหาคม 2562
470 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเขาพริกไทย หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 สิงหาคม 2562
471 ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
472 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยศุภนิมิตร หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 สิงหาคม 2562
473 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บริเวณอาคารเครื่องจักรกล และศูนย์ อปพร. หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 กรกฎาคม 2562
474 ซื้อเก้าอี้สำนักงานบุหนังพนังพิงสูง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
475 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างุถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางนอนใน - นายัง (แม่ยิ้ม) หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 กรกฎาคม 2562
476 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยหมู่บ้านสุทธาวรรณ 2 หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 กรกฎาคม 2562
477 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. แบบรางปิดตอนบนรางวี ซอยเมืองทอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 กรกฎาคม 2562
478 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างุถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางนอนใน - นายัง (แม่ยิ้ม) หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 กรกฎาคม 2562
479 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยหมู่บ้านสุทธาวรรณ 2 หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 กรกฎาคม 2562
480 จ้างทำไวนิลประชาสัมพันธ์และไวนิลป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
481 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. แบบรางปิดตอนบนรางวี ซอยเมืองทอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 กรกฎาคม 2562
482 ซื้อเครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออก ulv โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
483 ซื้อน้ำยาพ่นกำจัดยุงและแมลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
484 ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
485 วัสดุก่อสร้าง 19 กรกฎาคม 2562
486 ุถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางนอนใน - นายัง (แม่ยิ้ม) หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 19 กรกฎาคม 2562
487 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. และถนน คสล. ซอยปรางทิพย์ 2 แยกขวา หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 กรกฎาคม 2562
488 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยโยธาพัฒนา 2 หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 กรกฎาคม 2562
489 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยโยธาพัฒนา 2 หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 กรกฎาคม 2562
490 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. และถนน คสล. ซอยปรางทิพย์ 2 แยกขวา หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 กรกฎาคม 2562
491 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
492 ซื้อมุ้งกันยุง ป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกและโรคชิกุนคุนย่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
493 ซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
494 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยศุภนิมิตร หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 กรกฎาคม 2562
495 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยศุภนิมิตร หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 กรกฎาคม 2562
496 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บริเวณอาคารเครื่องจักรกล และศูนย์ อปพร. หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 กรกฎาคม 2562
497 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บริเวณอาคารเครื่องจักรกล และศูนย์ อปพร. หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 กรกฎาคม 2562
498 ซื้อตู้เก็บสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
499 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กรกฎาคม 2562
500 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะทะเบียน 80-5065 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2562
501 ซื้อแบตเตอรี่และกระจกมองข้างรถทะเบียน บง 6771 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2562
502 จ้างซ่อมแอร์รถทะเบียน บง6771รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2562
503 ซื้อเครื่องคอมพิวเเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
504 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
505 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2562
506 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
507 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
508 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
509 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
510 ซื้อแบตเตอรี่ รถบรรทุกขยะทะเบียน 80-3338 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
511 ซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
512 ซื้อยางคู่หน้า รถบรรทุกขยะทะเบียน 80-5212 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
513 จ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการเสริมทักษะคนพิการและผู้ดูแลคนพิการเตรียมความพร้อมสถานการณ์อัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
514 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2562
515 ซื้อวัสดุตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14  มิถุนายน  2562
516 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14  มิถุนายน  2562
517 ซื้ออาหารเสริมนมชนิดพาสเจอรไรส์และนมยูเอชที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14  มิถุนายน  2562
518 จ้างจ้างเหมารถปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14  มิถุนายน  2562
519 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑ์ 420-59-0015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
520 โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. และถนน คสล. ซอยปรางทิพย์ 2 แยกขวา หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 11  มิถุนายน  2562
521 จ้างจ้างทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คำแนะนำการชำระภาษี จำนวน 7,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
522 จ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 100 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2562
523 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2562
524 จ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 100 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2562
525 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
526 สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกาา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศพด.ทต.บางนอน 9  มิถุนายน  2562
527 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
528 จ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการป้องกันอาชญากรรมในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7  มิถุนายน  2562
529 จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน จำนวน 28 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2562
530 ซื้อกระจกโค้งจราจร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2562
531 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
532 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์สำนักงาน กค-2557 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
533 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
534 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
535 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
536 จ้างกั้นห้องหัวหน้าส่วนและประธานสภา จำนวน 4 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2562
537 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
538 จ้างซ่อมรถเปิดข้างเทท้ายทะเบียน 80-2816 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
539 จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2562
540 สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกาา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศพด.ทต.บางนอน 9 พฤษภาคม 2562
541 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤษภาคม 2562
542 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤษภาคม 2562
543 จ้างซ่อมแอร์พร้อมท่อใต้ท้องรถดับเพลิงหมายเลขทะเบียน บง 6771 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤษภาคม 2562
544 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ระยะ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤษภาคม 2562
545 ซื้อวัดสุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2562
546 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
547 ซื้อวัสดุตามโครงการบางนอนจิตอาสา คืนสวนสาธารณะสู่สังคมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
548 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
549 ซื้อวัสดุก่อสร้างบ้านผู้สูงอายุ จำนวน 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2562
550 จ้างติดฟิล์มกรองแสงอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
551 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
552 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
553 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
554 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมใบพัดสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
555 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
556 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
557 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562
558 ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562
559 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562
560 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2562
561 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2562
562 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2562
563 ซื้อแบบพิมพ์สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและนายกเทศมนตรีตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2021
564 ซื้อวัสดุยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2021
565 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2021
566 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถเปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๒๘๑๖ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2021
567 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กุมภาพันธ์ 2021
568 วัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 10 กุมภาพันธ์ 2021
569 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-5065 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กุมภาพันธ์ 2021
570 จ้างซ่อมรถเปิดข้างเทท้าย ทะเบียน 80-2816 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กุมภาพันธ์ 2021
571 ่ซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-5065 ระนอง 10 กุมภาพันธ์ 2021
572 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถ ตค.158 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กุมภาพันธ์ 2021
573 วัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 8 กุมภาพันธ์ 2021
574 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กุมภาพันธ์ 2021
575 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กุมภาพันธ์ 2021
576 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กุมภาพันธ์ 2021
577 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กุมภาพันธ์ 2021
578 วัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 4 กุมภาพันธ์ 2021
579 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2021
580 วัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 4 กุมภาพันธ์ 2021
581 จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางนอนและนายกเทศมนตรีตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2021