ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางเยื้อง - บ้านนายนิมิตร ตรีรินทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  14 ตุลาคม 2564
2 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายบ้านนางเยื้อง - บ้านนายนิมิตร ตรีรินทร์ หมู่ที่ 2 ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก  7 ตุลาคม 2564
3 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยบ้านนางสุดา หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 2 ต.เคียนซา หมู่ที่ 4 ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก  7 ตุลาคม 2564
4 จ้างหมาบริการครูจ้างสอนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
5 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
6 จ้างหมาบริการครูจ้างสอนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
7 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบประปา หมู่ที่ ๑ บ้านเขาพระ ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
8 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบประปา หมู่ที่ ๒ บ้านราษฎร์บำรุง ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
9 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบประปา หมู่ที่ ๓ บ้านบางเบา ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
10 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบประปา หมู่ที่ 4 บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ (แบบนครหลวง) ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
11 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบประปา หมู่ที่ ๔ บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ (แบบ รพช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
12 จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ สวนหย่อมและสนามหญ้าของ อบต.ตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
13 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดำเนินการตัด ?ติดตั้งมาตรวัดน้ำและซ่อมบำรุงท่อส่งน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
14 จ้างเหมาบริการผู้ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
15 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายตำบลตะปานเชื่อมต่อ หมู่ที่ 3-บ้านนายไพโรจน์ ตะปินา (ช่วงที่1) (สายตำบล) หมู่ที่ 1 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก  27 กันยายน 2564
16 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
17 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
18 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
19 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
20 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
21 ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
22 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
23 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
24 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
25 ซื้อวัสดุกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
26 ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็กฯโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
27 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็กฯ สำหรับใช้ในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
28 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายตำบลตะปานเชื่อมต่อ หมู่ที่ 3-บ้านนายไพโรจน์ ตะปินา (ช่วงที่1) (สายตำบล) หมู่ที่ 1 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  3 กันยายน 2564
29 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
30 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
31 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
32 จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
33 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
34 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
35 วัสดุก่อสร้้าง  16 สิงหาคม 2564
36 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
37 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
38 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
39 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง อบต.ตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
40 จ้างซ่อมแซมหลังคาและฝ้าภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
41 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ไฟฟ้าประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
42 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
43 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
44 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
45 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564  9 กรกฎาคม 2564
46 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการของ อบต.ตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2564
47 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
48 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
49 จ้างโครงการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
50 จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
51 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
52 จ้างโครงการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
53 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
54 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
55 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหลังโรงเรียนบ้านปลายคลอง - บ้านนายไพโรจน์ วิรินทร์ ม.1 ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 พฤษภาคม 2564
56 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
57 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
58 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยเขาแกะ - หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านทำเนียบ หมู่ที่ 5 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 เมษายน 2564
59 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองขวางตะวันเชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลกรูด อำเภอพุนพิน ม.3 ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 เมษายน 2564
60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนางม้วน ม.4 ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 เมษายน 2564
61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนางเยื้อง-บ้านนายนิมิตร ตรีรินทร์ ม.2 ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 เมษายน 2564
62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองชิงโส โดยปรับปรุงซ่อมแซมฝายและขุดลอกฝาย หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 49,000 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 เมษายน 2564
63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยเขาแกะ - หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านทำเนียบ หมู่ที่ 5 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 เมษายน 2564
64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยเขาแกะ - หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านทำเนียบ หมู่ที่ 5 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 เมษายน 2564
65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองขวางตะวันเชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลกรูด อำเภอพุนพิน ม.3 ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 เมษายน 2564
66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหลังโรงเรียนบ้านปลายคลอง - บ้านนายไพโรจน์ วิรินทร์ ม.1 ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 เมษายน 2564
67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองขวางตะวันเชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลกรูด อำเภอพุนพิน ม.3 ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 เมษายน 2564
68 โครงงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยเขาแกะ - หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านทำเนียบ หมู่ที่ 5 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  9 เมษายน 2564
69 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหลังโรงเรียนบ้านปลายคลอง - บ้านนายไพโรจน์ วิรินทร์ ม.1 ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 เมษายน 2564
70 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
71 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2564
72 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
73 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการของ อบต.ตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
74 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนางเยื้อง-บ้านนายนิมิตร ตรีรินทร์ ม.2 ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 มีนาคม 2564
75 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนางเยื้อง-บ้านนายนิมิตร ตรีรินทร์ ม.2 ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 มีนาคม 2564
76 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนางม้วน ม.4 ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 มีนาคม 2564
77 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนางม้วน ม.4 ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 มีนาคม 2564
78 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็กโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน  30 มีนาคม 2564
79 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองชิงโส โดยปรับปรุงซ่อมแซมฝายและขุดลอกฝาย หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 49,000 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 มีนาคม 2564
80 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองชิงโส โดยปรับปรุงซ่อมแซมฝายและขุดลอกฝาย หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 49,000 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 มีนาคม 2564
81 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
82 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยตะปาน 1 - สะพานข้ามเขตแม่น้ำตาปี หมู่ที่ 3 ตำบลตะปาน กว้าง 6 เมตร ยาว 3,700 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 22,200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุรา  22 มีนาคม 2564
83 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยตะปาน 1 - สะพานข้ามเขตแม่น้ำตาปี หมู่ที่ 3 ตำบลตะปาน กว้าง 6 เมตร ยาว 3,700 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 22,200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุรา  19 มีนาคม 2564
84 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
85 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยตะปาน 1 - สะพานข้ามเขตแม่น้ำตาปี หมู่ที่ 3 ตำบลตะปาน กว้าง 6 เมตร ยาว 3,700 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 22,200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุรา  16 มีนาคม 2564
86 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองชิงโส โดยปรับปรุงซ่อมแซมฝายและขุดลอกฝาย หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 49,000 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 มีนาคม 2564
87 จ้างซ่อมติดตั้งประตูห้องปฏิบัติงานศูนย์ อปพร. อบต.ตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
88 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยตะปาน 1 - สะพานข้ามเขตแม่น้ำตาปี หมู่ที่ 3 ตำบลตะปาน กว้าง 6 เมตร ยาว 3,700 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 22,200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุรา  23 กุมภาพันธ์ 2564
89 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยตะปาน 1 - สะพานข้ามเขตแม่น้ำตาปี หมู่ที่ 3 ตำบลตะปาน กว้าง 6 เมตร ยาว 3,700 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 22,200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุรา  23 กุมภาพันธ์ 2564
90 จ้างเหมาบริการรถ รับ-ส่ง ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
91 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ฝึกปฏิบัติ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
92 จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลตะปาน ถนนซอยบ้านนายสุชาติ หมู่ที่ 5 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
93 จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลตะปาน ถนนซอยตะปาน 12 (บริเวณแยกสามชัย) หมู่ที่ 1 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
94 จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลตะปาน ถนนสายบ้านนางเยื้อง - บ้านนายนิมิตร หมู่ที่ 2 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
95 จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลตะปาน ถนนซอยบ้านนางพยอม หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อหมู่ที่ 9 ตำบลบ้านทำเนียบ หมู่ที่ 5 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
96 จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลตะปาน ถนนซอยตะปาน 6 (ซ.นรา) หมู่ที่ 1 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
97 จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลตะปาน ถนนซอยวังโชกุล หมู่ที่ 3 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
98 จ้างเหมาบริการจัดทำ ดูแลเว็บไซต์และอัพเดทเวอร์ชั่นเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
99 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยตะปาน 1 - สะพานข้ามเขตแม่น้ำตาปี หมู่ที่ 3 ตำบลตะปาน กว้าง 6 เมตร ยาว 3,700 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 22,200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กุมภาพันธ์ 2564
100 จ้างซ่อมแซมมอเเตอร์ไฟฟ้าประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
101 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
102 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบประปา หมู่ที่ 4 บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ (แบบนครหลวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
103 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
104 ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
105 จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลตะปาน ถนนสายตำบลเชื่อมต่อหมู่ที่ 3 - บ้านนานไพโรจน์ ตะปินา (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 1 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
106 จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลตะปาน ถนนสายตำบลเชื่อมต่อหมู่ที่ 3 - บ้านนานไพโรจน์ ตะปินา (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 1 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
107 จ้างซ่อมป้ายสามเหลี่ยมสัญญาณไฟเตือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
108 จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลตะปาน ถนนสายตำบลเชื่อมต่อหมู่ที่ 3 - บ้านนานไพโรจน์ ตะปินา (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 1 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
109 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองชิงโส โดยปรับปรุงซ่อมแซมฝายและขุดลอกฝาย หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 49,000 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราฎร์ธานี  15 มกราคม 2564
110 ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  13 มกราคม 2564
111 วัสดุสำนักงาน  6 มกราคม 2564
112 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
113 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
114 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
115 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
116 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
117 จ้างซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำดิบของระบบประปา หมู่ที่ 4 บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ (แบบนครหลวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
118 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
119 ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
120 ซื้อวัสดุสำหรับโครงการป้องกันและควบคุมโรคไขัเลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
121 ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง อบต.ตะปาน  23 ธันวาคม 2563
122 ซื้อถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
123 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
124 จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
125 จ้างเหมาบริการยานพาหนะรวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
126 จ้างทำป้ายไวนิลและป้ายโฟมบอร์ด รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
127 ซื้อถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
128 จ้างโครงการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
129 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2563
130 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2563
131 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2563
132 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2563
133 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2563
134 ซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กก่อนวัยเรียนและอบรมผู้ปกครอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ตุลาคม 2563
135 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  6 ตุลาคม 2563
136 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
137 ซื้อซื้อวัสดุตามโครงการพัฒนาห้องเรียนในฝัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
138 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
139 จ้างวางท่อระบายน้ำถนนสายคลองปาน - หมู่ที่ 4 บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ บ้านนางกิ้มห้วย หมู่ที่ 1 ตำบลตะปาน ขนาด 0.80 เมตร จำนวน 11 ท่อน 1 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
140 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
141 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
142 จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารห้องวิทยุสื่อสาร ศูนย์ อปพร. อบต.ตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
143 จ้างซ่อมตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าประปา หมู่ที่ 1 บ้านเขาพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
144 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็กฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
145 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานและเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
146 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องเสียง สำหรับโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีตำบลตะปาน ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
147 จ้างเหมาบริการเช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีตำบลตะปาน ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
148 ซื้อของรางวัลกีฬาพื้นบ้านสำหรับโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีตำบลตะปาน ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
149 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
150 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
151 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
152 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
153 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
154 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
155 ซื้อตามโครงการ ๕ ส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
156 ซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
157 จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
158 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็กฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
159 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
160 จ้างซ่อมระบบไฟฟ้าประปา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
161 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
162 วัสดุก่อสร้าง  10 สิงหาคม 2563
163 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
164 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
165 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
166 ซื้อซื้อชุดเครื่องเสียงตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยคีตะมวยไทยแอโรบิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2563
167 ซื้อซื้อชุดเครื่องเสียงตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยคีตะมวยไทยแอโรบิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2563
168 จ้างประกอบอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2563
169 ซื้อซื้อชุดเครื่องเสียงตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยคีตะมวยไทยแอโรบิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
170 จ้างประกอบอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
171 จ้างประกอบอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
172 จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
173 ซื้อซื้อชุดเครื่องเสียงตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยคีตะมวยไทยแอโรบิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
174 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
175 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
176 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
177 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยประชาร่วมใจ - หมู่ 7 ตำบลบ้านเสด็จ หมู่ 5 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 กรกฎาคม 2563
178 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายเคว็จ หมู่ 4 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 กรกฎาคม 2563
179 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
180 จ้างบุกเบิกถนนสายโรงเรียนบ้านบนไร่ - ห้วยรากไม้ ซอยตะปาน 4 หมู่ที่ 3 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
181 จ้างปรับปรุงถนนซอยประชาร่วมใจ ซอย 1 (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 5 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
182 จ้างบุกเบิกถนนซอยประชาร่วมใจ ซอย 1 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
183 จ้างบุกเบิกถนนซอยบ้านนายสำราญ โบศรี - ซอยบ้านนายวิเชียร ศรีอ่อน หมู่ที่ 5 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
184 จ้างประกอบอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
185 วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์และถุงมือยาง  29  มิถุนายน  2563
186 จ้างโครงการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
187 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยประชาร่วมใจ - หมู่ 7 ตำบลบ้านเสด็จ หมู่ 5 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  มิถุนายน  2563
188 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายเคว็จ หมู่ 4 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  มิถุนายน  2563
189 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยประชาร่วมใจ - หมู่ 7 ตำบลบ้านเสด็จ หมู่ 5 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  มิถุนายน  2563
190 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายเคว็จ หมู่ 4 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  มิถุนายน  2563
191 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
192 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน  22  มิถุนายน  2563
193 จ้างก่อสร้างเสารับส่งสัญญาณวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2563
194 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยประชาร่วมใจ - หมู่ 7 ตำบลบ้านเสด็จ หมู่ 5 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  มิถุนายน  2563
195 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายเคว็จ หมู่ 4 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  มิถุนายน  2563
196 จ้างทำป้ายไวนิล รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ โรคพิษสุนัขบ้า พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
197 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
198 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
199 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
200 จ้างซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าประปา หมู่ที่ 2 บ้านราษฎร์บำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
201 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนางหนูเอี้ยน จิปริก - บ้านนายนิมิต ตรีรินทร์ หมู่ 2 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 พฤษภาคม 2563
202 ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุงและสเปรย์กำจัดยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
203 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
204 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
205 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
206 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนางหนูเอี้ยน จิปริก - บ้านนายนิมิต ตรีรินทร์ หมู่ 2 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 เมษายน 2563
207 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยเขามูด หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 4 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
208 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนางเยื้อง - บ้านนายนิมิตร ตรีรินทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
209 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนางหนูเอี้ยน จิปริก - บ้านนายนิมิต ตรีรินทร์ หมู่ 2 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 เมษายน 2563
210 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสายปากน้ำตาปี หมู่ที่ 2 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
211 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตจากสามแยกบ้านนายจรูญ ? บ้านนางกิ้มห้วย หมู่ที่ 4 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
212 จ้างก่อสร้างพื้น คสล. บริเวณหน้า อบต. หมู่ที่ 1 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
213 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนางหนูเอี้ยน จิปริก - บ้านนายนิมิต ตรีรินทร์ หมู่ 2 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 เมษายน 2563
214 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
215 ทรายกำจัดลูกน้ำ  14 เมษายน 2563
216 ซื้อเครื่องวัดไข้อุณหภูมิแบบยิงอินฟาเรทและถุงมือยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
217 ซื้อเครื่องวัดไข้อุณหภูมิแบบยิงอินฟาเรทและถุงมือยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
218 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
219 ซื้อเครื่องวัดไข้อุณหภูมิแบบยิงอินฟาเรทและถุงมือยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
220 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2563
221 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
222 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
223 จ้างรื้อและล้างเปลี่ยนทรายกรองน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
224 จ้างซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
225 ซื้อเจลล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
226 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
227 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองปาน - หมู่ที่ 4 บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ (บ้านนางกิ้มห้วย) หมู่ที่ 1 ตำบลตะปาน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,370 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 มีนาคม 2563
228 ซื้อวัสดุ สำหรับโครงการเสริมสร้างสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยนักเรียน (ช่วงปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
229 ซื้อชุดเครื่องเสียงตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2563
230 จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
231 ซื้อวัสดุสำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
232 ซื้อวัสดุสำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
233 ซื้อโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ(ซื้อชุดเครื่องเสียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
234 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ไฟฟ้าประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
235 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองปาน - หมู่ที่ 4 บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ (บ้านนางกิ้มห้วย) หมู่ที่ 1 ตำบลตะปาน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,370 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 มีนาคม 2563
236 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์กีฬา ชุดกีฬา และถ้วยรางวัลสำหรับโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีตำบลตะปาน ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
237 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองปาน - หมู่ที่ 4 บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ (บ้านนางกิ้มห้วย) หมู่ที่ 1 ตำบลตะปาน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,370 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 มีนาคม 2563
238 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
239 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
240 ซื้อวัสดุ ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กก่อนวัยเรียนและอบรมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2563
241 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
242 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองปาน - หมู่ที่ 4 บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ (บ้านนางกิ้มห้วย) หมู่ที่ 1 ตำบลตะปาน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,370 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีปร  4 มีนาคม 2563
243 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง อบต.ตะปาน หมายเลขทะเบียน ผก 4450 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
244 ซื้อวงปล่องบ่อน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
245 จ้างทำป้ายไวนิลและป้ายโฟมบอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
246 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ไฟฟ้าประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
247 จ้างเหมาบริการจัดทำ ดูแลเว็บไซด์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
248 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ไฟฟ้าประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
249 จ้างรื้อและล้างเปลี่ยนทรายกรองน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
250 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ไฟฟ้าประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
251 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
252 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
253 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
254 ซื้อวัสดุสำหรับโครงการจัดการขยะในหมู่บ้าน - ชุมชน และโรงเรียน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
255 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 3 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 มกราคม 2563
256 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคอลงปาน - หมู่ที่ 4 บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ (บ้านนางกิ้มห้วย) หมู่ที่ 1 ตำบลตะปาน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,370 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  17 มกราคม 2563
257 จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลตะปาน ถนนซอยบ้านนางพะยอมหมู่ที่ 5 เชื่อมต่อหมู่ที่ 9 ตำบลบ้านทำเนียบ หมู่ที่ 5 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
258 จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลตะปาน ถนนซอยตะปาน 5 - บ้านนายมโน หมู่ที่ 3 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
259 จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลตะปาน ถนนสายคลองปาน - หมู่ที่ 4 บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ (บ้านนางกิ้มห้วย) หมู่ที่ 1 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
260 จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลตะปาน ถนนสายตำบลบ้านนายไพโรจน์ ตะปินา - สวนนางเพ็ญณี อินทร์สุวรรณ ช่วงที่ 2 (สายตำบล) หมู่ที่ 1 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
261 จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลตะปาน ถนนซอยเขาแกะ - หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านทำเนียบ หมู่ที่ 5 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
262 จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลตะปาน ถนนสายท่าน้ำบางเบา หมู่ที่ 3 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
263 จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลตะปาน ถนนสายตำบลเชื่อมต่อหมู่ที่ 3 - บ้านนายไพโรจน์ ตะปินา (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 1 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
264 จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลตะปาน ถนนซอยเขามูดหมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 4 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
265 จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลตะปาน ถนนซอยตะปาน 6 หมู่ที่ 1 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
266 จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลตะปาน ถนนซอยเขามูต - นายว่อง หมู่ที่ 5 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
267 จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลตะปาน ถนนซอยบ้านนายสวาท หมู่ที่ 5 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
268 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนอนุบาล อบต.ตะปาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 มกราคม 2563
269 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 3 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 มกราคม 2563
270 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 3 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 มกราคม 2563
271 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 3 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 ธันวาคม 2562
272 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยตะปาน 6 หมู่ที่ 1 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎณ์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2562
273 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยตะปาน 5 (ซอยชอบเจริญ) เชื่อมต่อซอยตะปาน 1 บ้านนายอำนวยศิลป์ หมู่ที่ 3 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2562
274 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากบ้านนายสมจิตต์ จันทร์เมธา - ซอยนรา หมู่ที่ 1 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2562
275 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยเขามูด - บ้านนายว่อง หมู่ที 5 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2562
276 จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลตะปาน ถนนสายหนองสายติ่ง หมู่ที่ 1 จากบ้านนายสมบูรณ์ ทิพย์พินิจ - สายตำบล 2 หมู่ที่ 1 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2562
277 จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลตะปาน ถนนสายตำบล 2 - สวนนางเพ็ญณี อินทร์สุวรรณ หมู่ที่ 1 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2562
278 จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบล ถนนสามแยกบ้านนายจรูญ - บ้านนางกิ้มห้วย หมู่ที่ 4 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2562
279 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2562
280 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนอนุบาล อบต.ตะปาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 ธันวาคม 2562
281 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนอนุบาล อบต.ตะปาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 ธันวาคม 2562
282 โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนอนุบาล อบต.ตะปาน  12 ธันวาคม 2562
283 ซื้อจัดซื่อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็กฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ธันวาคม 2562
284 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2562
285 ซื้อวัสดุสำหรับโครงการจัดการขยะในบ้าน-ชุมชน และโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2562
286 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2562
287 จ้างขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บริเวณที่ทำการ อบต.ตะปาน หมู่ที่ 1 ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2562
288 จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2562
289 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2562
290 จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2562
291 ซื้อวัสดุสำหรับโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤศจิกายน 2562
292 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สารส้มใสก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤศจิกายน 2562
293 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤศจิกายน 2562
294 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1-5 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2562
295 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2562
296 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2562
297 จ้างโครงการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ตุลาคม 2562
298 จ้างก่อสร้างห้องน้ำ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 ตุลาคม 2562
299 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  2 ตุลาคม 2562
300 จ้างเหมาบริการครูจ้างสอนของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
301 จ้างเหมาบริการครูจ้างสอนของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
302 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
303 จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ สวนหย่อมและสนามหญ้าของ อบต.ตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
304 จ้างเหมาบริการดูแลระบบประปา หมู่ที่ 1 บ้านเขาพระ ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
305 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดำเนินการตัด - ติดตั้งมาตรวัดน้ำและซ่อมบำรุงท่อส่งน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
306 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่ออยู่เวรยามในสถานที่ราชการ อบต.ตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
307 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบประปา หมู่ที่ 2 บ้านราษฎร์บำรุง ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
308 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบประปา หมู่ที่ 4 บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ (แบบนครหลวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
309 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบประปา หมู่ที่ 4 บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ (แบบ รพช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
310 จ้างเหมาบริการผู้ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
311 จ้างเหมาบริการแม่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
312 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  30 กันยายน 2562
313 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ถ่ายเอกสารสี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
314 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบประปา หมู่ที่ 3 บ้านบางเบา ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
315 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองขวางตะวันเชื่อมต่อ หมู่ 3 ตำบลกรูด หมู่ 3 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กันยายน 2562
316 ซื้อสัญญาณไฟไซเรน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
317 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
318 ซื้อสำหรับโครงการเข้าค่ายวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
319 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
320 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
321 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองขวางตะวันเชื่อมต่อ หมู่ 3 ตำบลกรูด หมู่ 3 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 กันยายน 2562
322 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองขวางตะวันเชื่อมต่อ หมู่ 3 ตำบลกรูด หมู่ 3 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 กันยายน 2562
323 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายนิพร ตะปินา สายหลังโรงเรียนบ้านปลายคลอง หมู่ 1 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 สิงหาคม 2562
324 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2562
325 จ้างก่อสร้างพื้น คสล. บริเวณหน้า อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2562
326 จ้างต่อเติมอ่างล้างหน้า ศพด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2562
327 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายนิพร ตะปินา สายหลังโรงเรียนบ้านปลายคลอง หมู่ 1 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 สิงหาคม 2562
328 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายนิพร ตะปินา สายหลังโรงเรียนบ้านปลายคลอง หมู่ 1 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 สิงหาคม 2562
329 ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2562
330 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2562
331 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2562
332 ซื้อสำหรับโครงการพัฒนาห้องเรียนในฝัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2562
333 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2562
334 จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2562
335 จ้างเหมาบริการแม่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2562
336 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดำเนินการตัด - ติดตั้งมาตรวัดน้ำและซ่อมบำรุงท่อส่งน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2562
337 ซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2562
338 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2562
339 จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ สวนหย่อมและสนามหญ้าของ อบต.ตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2562
340 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2562
341 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2562
342 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ไฟฟ้าประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2562
343 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2562
344 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2562
345 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2562
346 จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2562
347 จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2562
348 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2562
349 จ้างปรับปรุงโรงอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2562
350 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2562
351 จ้างซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2562
352 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
353 จ้างเหมาบริการครูจ้างสอนของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
354 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน  21 พฤษภาคม 2562
355 จ้างเหมาบริการแม่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2562
356 จ้างจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2562
357 จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2562
358 จ้างจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2562
359 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2562
360 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดำเนินการตัด - ติดตั้งมาตรวัดน้ำและซ่อมบำรุงท่อส่งน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2562
361 จ้างเช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2562
362 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์จัดทำสนามแข่งขันกีฬา โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีตำบลตะปาน ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2562
363 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์กีฬา ชุดกีฬา และถ้วยรางวัล สำหรับโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีตำบลตะปาน ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2562
364 ซื้อของรางวัลกีฬาพื้นบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2562
365 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2562
366 จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ สวนหย่อมและสนามหญ้าของอบต.ตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2562
367 จ้างตรวจเช็คระยะรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2562
368 ซื้อวัสดุ สำหรับโครงการเสริมสร้างสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยนักเรียน (ช่วงปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2562
369 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ไฟฟ้าประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2562
370 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านนางหนูเอี้ยน จิปริก - สวนนายชาญชัย ตรีรินทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 มีนาคม 2562
371 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากบ้านนายมณี ทองสกุล - บ้านนายปรีชา เชี่ยวชำนาญ หมู่ที่ 1 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 มีนาคม 2562
372 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยบ้านนายวิเชียร ศรีอ่อน หมู่ที่ 5 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 มีนาคม 2562