ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
2 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
3 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตารอง - เกาะมนต์ หมู่ที่ 11 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 24  มิถุนายน  2563
5 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
6 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหัวพรุ 1 บ้านนางอุบลต่อคูน้ำมหาราช ซอยบ้านผู้ใหญ่สมชายต่อบ้านป้าเนิ่ม แสงเดช หมู่ที่ 9 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23  มิถุนายน  2563
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2563
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2563
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
10 ซื้อเจลแอลกอฮอร์ล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15  มิถุนายน  2563
11 ซื้อเจลแอลกอฮอร์ล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2563
12 ซื้อเจลแอลกอฮอร์ล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2563
13 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาขี้พร้า หมู่ที่ 7 เชื่อม หมู่ที่ 9 ตำบลท่ากระดาน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
14 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวเชี่ยวจุดบ้านนางสมศรี - บ้านนายวิศิษศักดิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2563
15 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสวนสาธารณะ หมู่ที่ 8 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2563
16 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกตารอง - เกาะมนต์ หมู่ที่ 11 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1  มิถุนายน  2563
17 ซื้อวัสดุเพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1  มิถุนายน  2563
18 จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมขยายเขต แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
19 จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมขยายเขต แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
20 จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมขยายเขต แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
21 จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอาคารอเนกประสงค์ (โดม) หมู่ที่ 4 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
22 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
23 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563
24 จ้างตรวจสภาพตามระยะบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กท 7051 สุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563
25 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563
26 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอาคารอเนกประสงค์ (โดม) หมู่ที่ 4 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 20 พฤษภาคม 2563
27 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2563
28 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2563
29 ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนภาคเรียนที่ 1 /2563 (ช่วง 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2563
30 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
31 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายเกาะร่ม - สามแยกนายประทีป หมู่ที่ 6 - 11 ต.บางงอน - เชื่อม หมู่ที่ 8 ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เมษายน 2563
32 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศขององค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ครุภัณฑ์เลขที่ 420-59-0034 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
33 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหาดต้นหยวน - คลองพุมดวง หมู่ที่ 5 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
34 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายเกาะร่ม - สามแยกนายประทีป หมู่ที่ 6 - 11 ต.บางงอน - เชื่อม หมู่ที่ 8 ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 เมษายน 2563
35 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายเกาะร่ม - สามแยกนายประทีป หมู่ที่ 6 - 11 ต.บางงอน - เชื่อม หมู่ที่ 8 ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 เมษายน 2563
36 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหาดต้นยวน - คลองพุมดวง หมู่ที่ 5 ตำบลบางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
37 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหาดต้นหยวน - คลองพุมดวง หมู่ที่ 5 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
38 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินผุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
39 ซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
40 ซื้อเจลแอลกอฮอลล์ ล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
41 จ้างตัดเย็บหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
42 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง (เลขครุภํณฑ์ 420-53-0012 และ 420-60-0062) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
43 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
44 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
45 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
46 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
47 ซื้อวัสดุจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
48 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน (บ้านนายสินชัย สินธู) หมู่ที่ 4 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
49 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวเชี่ยวจุดบ้านนางสมศรี - บ้านนายวิศิษศักดิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
50 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยต้นสมอ - ถนนแยกเกาะโชน หมู่ที่ 10 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
51 ซื้อตู้ควบคุมแปลงไฟฟ้า (สเตบิไลเซอร์ 10 kv) ของระบบประปา จุดบ้านเศียรพร หมู่ที่ 7 ต.บางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
52 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวเชี่ยวจุดบ้านนางสมศรี - บ้านนายวิศิษศักดิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
53 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวเชี่ยวจุดบ้านนางสมศรี - บ้านนายวิศิษศักดิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
54 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
55 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
56 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
57 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
58 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
59 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
60 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
61 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (ศพด.อบต.บางงอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
62 จ้างโครงการปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมนระบบประปาหมู่ที่ 3 ต.บางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2563
63 จ้างโครงการปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมนระบบประปาหมู่ที่ 3 ต.บางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
64 จ้างโครงการปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมนระบบประปาหมู่ที่ 3 ต.บางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
65 ซื้อซัมเมิร์สและวาล์วน้ำ ประปาจุดบ้านภิรมย์ภักดี 2 หมู่ที่ 10 ต.บางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
66 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
67 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
68 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
69 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
70 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมขยายเขต แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 12 กุมภาพันธ์ 2563
71 1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายเกาะร่ม - สามแยกนายประทีป หมู่ที่ 6 - 11 ต.บางงอน - เชื่อม หมู่ที่ 8 ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 12 กุมภาพันธ์ 2563
72 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
73 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
74 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
75 จ้างซ่อมแซมประตูและรื้อแผงกระจกในสำนักงาน อบต.บางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
76 จ้างซ่อมแซมประตูและหน้าต่าง ศพด. อบต.บางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
77 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
78 จ้างซ่อมและล้างพร้อมตรวจเช็คน้ำยา เครื่องปรับอากาศ ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563
79 จ้างซ่อมและล้างพร้อมตรวจเช็คน้ำยาเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563
80 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ ท่อประปาเพื่อขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2563
81 ซื้อของรางวัลสำหรับการแสดงบนเวทีและสำหรับเกมส์การแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นเกี่ยวข้องกับการจัดงานโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
82 จ้างเหมาบริการวัสดุอุปกรณ์ พร้อมประกอบอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม อาหารว่างและเครื่องดื่ม ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
83 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง ครุภัณฑ์เลขที่ 416-54-0025 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มกราคม 2563
84 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ท่อขยายเขตประปาม.7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธันวาคม 2562
85 จ้างเหมาจัดสถานที่และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมพระราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
86 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
87 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
88 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
89 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกตารอง - สามแยกต้นสะตอ (บ้านนายละออ จิตราภิรมย์) ม.8 ต.บางงอน อ.พุนพิน - เชื่อม ม.13 ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี 20 ธันวาคม 2562
90 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
91 จ้างทำตรายาง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
92 จ้างทำป้ายประจำตัวของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
93 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตู้แปลงไฟฟ้าระบบประปา จุดบ้านเศียรพร หมู่ที่ 7 ตำบลบางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
94 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ครั้งที่ 1/ประจำปีงบประมาณ 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
95 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตู้แปลงไฟฟ้าระบบประปา จุดบ้านเศียรพร หมู่ที่ 7 ตำบลบางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2562
96 ซื้อซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562
97 ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนภาคเรียนที่ 2/2562 26 พฤศจิกายน 2562
98 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินผุและดินควนตอเทศ) เพื่อใช้ซ่อมแซมถนนสายสวนสาธารณะ หมู่ 8 ต.บางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
99 จ้างตรวจสภาพตามระยะบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กท - ๗๐๕๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
100 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน (บ้านนายสินชัย สินธู) หมู่ที่ 4 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2562
101 จ้างโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลบางงอน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤศจิกายน 2562
102 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤศจิกายน 2562
103 จ้างซ่อมระบบปรับอากาศของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท - ๗๐๕๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
104 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกต้นเหรียง หมู่ที่ 8 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน เชื่อมหมู่ที่ 13 ตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2562
105 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยหัวพรุ 1 บ้านนางอุบลต่อคูน้ำมหาราช ซอยบ้านผู้ใหญ่สมชายต่อบ้านป้าเนิ่ม แสงเดช หมู่ที่ 9 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2562
106 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งนาโพธิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2562
107 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยต้นสมอ-ถนนแยกเกาะโชน หมู่ที่ 10 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2562
108 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหาดต้นยวน - คลองพุมดวง หมู่ที่ 5 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ตุลาคม 2562
109 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนายธรรมรงค์ นิลนิยม - บ้านนายอมรัตน์ นิลนิยม หมู่ที่ 1 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ตุลาคม 2562
110 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยต้นสมอ-ถนนแยกเกาะโชน หมู่ที่ 10 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ตุลาคม 2562
111 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยต้นสมอ-ถนนแยกเกาะโชน หมู่ที่ 10 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ตุลาคม 2562
112 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกต้นเหรียง หมู่ที่ 8 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน เชื่อมหมู่ที่ 13 ตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ตุลาคม 2562
113 จ้างปรับปรุงแพกลางน้ำ (วัดเงิน) หมู่ที่ 3 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ตุลาคม 2562
114 จ้างปรับปรุงแพกลางน้ำ (วัดเงิน) หมู่ที่ 3 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ตุลาคม 2562
115 จ้างปรับปรุงแพกลางน้ำ (วัดเงิน) หมู่ที่ 3 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ตุลาคม 2562
116 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกต้นเหรียง หมู่ที่ 8 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน เชื่อมหมู่ที่ 13 ตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ตุลาคม 2562
117 จ้างซ่อมระบบปรับอากาศของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท - 3051 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2562
118 จ้างซ่อมระบบปรับอากาศของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท - 7051 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2562
119 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำซอยเกาะโซน - หูดแห้ง หมู่ที่ 10 ตำบลบางงอน จุดที่ 1 กว้าง 2 เมตร ยาว 11 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนว หนา 0.20 เมตร จุดที่ 2 กว้าง 2 เมตร ยาว 11 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนว หนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
120 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ซอยต้นสมอ หมู่ที่ 10 ตำบลบางงอน จุดที่ 1 กว้าง 2 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร จุดที่ 2 กว้าง 2 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
121 จ้างเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบประปาจุดบ้านนายถาวร เกื้อด้วง หมู่ที่ 10 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
122 จ้างเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบประปาจุดบ้านนางนิยม ว่างงาน หมู่ที่ 2 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
123 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำซอยเกาะมนต์ หมู่ที่ 11 ตำบลบางงอน จุดที่ 1 กว้าง 2 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร จุดที่ 2 กว้าง 2 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2562
124 จ้างโครงการย้ายถังประปาจากซอยห้วยน้ำขาว (จุดบ้านนายณรงค์) - ควนโก้เด็ก (จุดบ้านนาง อมรศรี) หมู่ที่ 7 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ตุลาคม 2562
125 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำคลองบางงอน หมู่ที่ 5 ตำบลบางงอน กว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ตุลาคม 2562
126 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำคลองบางงอน หมู่ที่ 5 ตำบลบางงอน กว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ตุลาคม 2562
127 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำคลองบางงอน หมู่ที่ 5 ตำบลบางงอน กว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ตุลาคม 2562
128 จ้างซ่อมระบบปรับอากาศของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท - 3051 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ตุลาคม 2562
129 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ตุลาคม 2562
130 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ตุลาคม 2562
131 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
132 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
133 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
134 จ้างโครงการพัฒนาและส่งเสริมสร้างฝายชะลอน้ำล้น คลองหัวพรุ หมู่ 7 ต.บางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
135 จ้างจ้างโครงการพัฒนาและส่งเสริมสร้างฝายชะลอน้ำล้น คลองหัวพรุ หมู่ 9 ต.บางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
136 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำ คลองหมิดใหญ่ หมู่ที่ 7 ต.บางงอน จุดที่ 1 กว้าง 2 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร จุดที่ 2 กว้าง 2 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
137 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำ คลองห้วยลาด หมู่ที่ 9 ตำบลบางงอน กว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
138 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำ คลองห้วยลาด หมู่ที่ 9 ตำบลบางงอน กว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
139 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำคลองบางงอน หมู่ที่ 5 ตำบลบางงอน กว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
140 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำบ้านเศียรพร หมู่ที่ 7 ตำบลบางงอน กว้าง 2 เมตร ยาว 18 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
141 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำบ้านนายสำเริง หมู่ที่ 11 ตำบลบางงอน กว้าง 4 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
142 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำซอยหนองเกรียน หมู่ที่ 4 ตำบลบางงอน กว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
143 จ้างโครงการพัฒนาและส่งเสริมสร้างฝายชะลอน้ำล้น คลองหัวพรุ หมู่ 7 ต.บางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
144 จ้างก่อสร้างฝ่ายชะลอน้ำซอยเขาขี้พร้า หมู่ที่ 7 ตำบลบางงอน กว้าง 2 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
145 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำหลังศาลาหมู่บ้่าน หมู่ที่ 11 ตำบลบางงอน กว้าง 2 เมตร ยาว 20 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
146 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ซอยเกาะหวายหอม หมู่ที่ 7 ตำบลบางงอน กว้าง 2 เมตร ยาว 18 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
147 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำซอยเกาะมนต์ หมู่ที่ 11 ตำบลบางงอน จุดที่ 1 กว้าง 2 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร จุดที่ 2 กว้าง 2 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
148 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำซอยเกาะโซน - หูดแห้ง หมู่ที่ 10 ตำบลบางงอน จุดที่ 1 กว้าง 2 เมตร ยาว 11 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนว หนา 0.20 เมตร จุดที่ 2 กว้าง 2 เมตร ยาว 11 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนว หนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
149 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำ คลองห้วยลาด หมู่ที่ 9 ตำบลบางงอน กว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
150 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำ คลองหมิดใหญ่ หมู่ที่ 7 ต.บางงอน จุดที่ 1 กว้าง 2 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร จุดที่ 2 กว้าง 2 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
151 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำ คลองหมิดใหญ่ หมู่ที่ 7 ต.บางงอน จุดที่ 1 กว้าง 2 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร จุดที่ 2 กว้าง 2 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
152 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำคลองหมิดนุ้ย หมู่ที่ 7 ตำบลบางงอน กว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
153 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ซอยต้นสมอ หมู่ที่ 10 ตำบลบางงอน จุดที่ 1 กว้าง 2 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร จุดที่ 2 กว้าง 2 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
154 จ้างทำป้ายเตือน พร้อมโครงไม้และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
155 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง อบต.บางงอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
156 ซื้อวัสดุเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
157 ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินงานตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จำนวน 3 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
158 ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัดอบต.บางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
159 จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
160 จ้างทำป้ายอะคริลิคของโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
161 จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติหน้าที่งานด้านการจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
162 จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติหน้าที่งานด้านการจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
163 จ้างตรวจสภาพตามระยะบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กท-๗๐๕๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
164 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกตารอง - สามแยกต้นสะตอ (บ้านนายละออ จิตราภิรมย์) หมู่ท่ี 8 ตำบลบางงอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 กันยายน 2562
165 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ สำนักปลัด) 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
166 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
167 จ้างซ่อมแอร์ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท - 7051 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
168 ซื้อครุภัณฑ์ (ตู้บานเลื่อนกระจกแบบมีตัวล็อค 1 ตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2562
169 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ สำนักปลัด) 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2562
170 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ สำนักปลัด) 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2562
171 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ สำนักปลัด) 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2562
172 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง 2/2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
173 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
174 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกตารอง - สามแยกต้นสะตอ (บ้านนายละออ จิตราภิรมย์) หมู่ท่ี 8 ตำบลบางงอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 สิงหาคม 2562
175 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกตารอง - สามแยกต้นสะตอ (บ้านนายละออ จิตราภิรมย์) หมู่ท่ี 8 ตำบลบางงอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 สิงหาคม 2562
176 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด อบต.บางงอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
177 จ้างทำตรายาง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
178 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม HP (ซ่อมแซมระบบประปา จุดควรหมอขวัญ ม.7 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
179 ซื้อซีลเชือกอัดเพลาเครื่ีองสูบน้ำระบบไฟฟ้า ยาว 6 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
180 จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2562
181 ซื้อวัสดุก่อสร้างห้องน้ำผู้สูงอายุคนพิการตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่คนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
182 ซื้อวัสดุก่อสร้างห้องน้ำผู้สูงอายุคนพิการ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่คนพิการ ผุ้สูงอายุและผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
183 จ้างทำป้ายประจำตัวของพนักงานส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
184 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (2/2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
185 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท - ๗๐๕๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
186 เครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม HP ( ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 จุดบ้านตารอง ) 18 กรกฎาคม 2562
187 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกตารอง - สามแยกต้นสะตอ (บ้านนายละออ จิตราภิรมย์) หมู่ท่ี 8 ตำบลบางงอน 18 กรกฎาคม 2562
188 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2562
189 ซื้อวัสดุก่อสร้างห้องน้ำผู้สูงอายุคนพิการตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่คนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2562
190 จ้างจ้างทำอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา นักเรียนและประชาชน เครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพุนพิน 1 (พุมดวงเกมส์ ครั้งที่ 23) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
191 ซื้อซื้อชุดกีฬา สำหรับนักกีฬา สำหรับโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา นักเรียนและประชาชน เครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพุนพิน 1 ครั้งที่ 23 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
192 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลสำหรับโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา นักเรียนและประชาชน เครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพุนพิน 1 (พุมดวงเกมส์ ครั้งที่ 23) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
193 จ้างจ้างทำอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา นักเรียนและประชาชน เครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพุนพิน 1 (พุมดวงเกมส์ ครั้งที่ 23) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
194 จ้างทำอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา นักเรียนและประชาชน เครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพุนพิน 1 (พุมดวงเกมส์ ครั้งที่ 23) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
195 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
196 จ้างจัดซื้อเครื่องเล่นสนามในร่มของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.บางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
197 ซื้อเครื่องเล่นสนามในร่มของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20  มิถุนายน  2562
198 ซื้อเครื่องเล่นสนามในร่มของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20  มิถุนายน  2562
199 ซื้อเครื่องเล่นสนามในร่มของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20  มิถุนายน  2562
200 จ้างจ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลโครงการประชุมประชาคมเพื่อทบทวนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
201 ซื้อจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการประชุมประชาคมเพื่อทบทวนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
202 ซื้อจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการประชุมประชาคมเพื่อทบทวนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
203 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
204 จ้างตรวจสภาพตามระยะบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กท-๗๐๕๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
205 จ้างตรวจสภาพตามระยะบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กท-๗๐๕๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
206 ซื้อกระเบื้องเพื่อช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2562
207 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (เคส) ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๕๔-๐๐๒๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
208 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
209 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม HP เพื่อใช้ซ่อมแซมระบบประปาบ้านเศียรพร หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
210 จ้างก่อสร้างศาลาพักคอยหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
211 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะร่ม-ภิรมย์ภักดี หมู่ที่่ ๖ บ้านศรีไพรวัลย์ (จุดบ้านนายแจง พัฒน์นิล -บ้านนายสมเกียรติ เทพบุตร) ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พฤษภาคม 2562
212 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างแบบประปาหมู่บ้านควนโกเด็ก หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2562
213 ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
214 จัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนภาคเรียนที่1/2562 22 พฤษภาคม 2562
215 ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลังจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
216 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนภาคเรียนที่1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
217 ซื้อพันธุ์ไม้เพื่อตกแต่งสวนหย่อม เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
218 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนไข่ห้อย หมู่ที่ 8 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 พฤษภาคม 2562
219 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤษภาคม 2562
220 จ้างต่อสัญญาจ้างทำเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤษภาคม 2562
221 จ้างเปลี่ยนล้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท-๗๐๕๑ สุราษฎร์ธานี ครุภัณ์ฑ์เลขที่ ๐๐๑๕-๕๓-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2562
222 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2562
223 จ้างเหมาบริการรื้อถอนย้ายหอถังประปาหมู่ที่ 3 จุดบ้านนายเฉลิม เพชรศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
224 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ สำนักปลัด) 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พฤษภาคม 2562
225 จ้างตรวจสภาพตามระยะบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท - ๗๐๕๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤษภาคม 2562
226 จ้างก่อสร้างถนนคสล. สายแยกต้นเหรียง ม.8 ต.บางงอน อ.พุนพินเชื่อม ม.13 ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2562
227 จ้างก่อสร้างถนนคสล. ซ.หัวพรุ 2 นางอุบลต่อคูมหาราช ซ.บ้านผู้ใหญ่สมชายต่อบ้านนางเนิม แสงเดช ม.9 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2562
228 จ้างก่อสร้างถนนคสล. ซ.หัวพรุ 2 นางอุบลต่อคูมหาราช ซ.บ้านผู้ใหญ่สมชายต่อบ้านนางเนิม แสงเดช ม.9 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2562
229 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนไข่ห้อย หมู่ที่ 8 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 เมษายน 2562
230 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะร่ม-ภิรมย์ภักดี หมู่ที่่ ๖ บ้านศรีไพรวัลย์ (จุดบ้านนายแจง พัฒน์นิล -บ้านนายสมเกียรติ เทพบุตร) ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 เมษายน 2562
231 จ้างโครงการวันกตัญญูผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2562
232 จ้างเหมาเช่าเต็นท์โดมขนาดใหญ่ พัดลม ผ้าระบาย เครื่องเสียง พร้อมติดตั้งและรื้อถอน โครงการวันกตัญญูผู้สูงอายุตำบลบางงอน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2562
233 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (ปลั๊กรางไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2562
234 จ้างซ่อมเครื่องปั่นไฟ ครุภัณฑ์เลขที่ 465-54-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2562
235 ซื้อหินผุ(ดินควนตอเทศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2562
236 วัสดุไฟฟ้า (สายเซาเบา) 19 เมษายน 2562
237 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (สายเซาเบา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
238 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (สายเซาเบา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
239 ซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
240 วัสดุไฟฟ้า (สายเซาเบา) 19 เมษายน 2562
241 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (อุปกรณ์ชาร์ตถ่านพร้อมถ่านชาร์ต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
242 ซื้อซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
243 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (อุปกรณ์ชาร์ตถ่านพร้อมถ่านชาร์ต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
244 จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. บางงอน ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เมษายน 2562
245 จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางงอน ปีงบประมาร 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เมษายน 2562
246 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2562
247 จ้างโครงการวันกตัญญูผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2562
248 จ้างเย็บผ้าประดับโต๊ะลงทะเบียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2562
249 จ้างซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมถนนซอยตาราญ ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2562
250 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (อุปกรณ์ชาร์ตถ่านพร้อมถ่านชาร์ต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2562
251 จ้างโครงการวันกตัญญูผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
252 จ้างโครงการวันกตัญญูผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
253 จ้างโครงการวันกตัญญูผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
254 จ้างโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2562
255 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2562
256 จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานด้านพัสดุ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2562
257 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2562
258 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2562
259 อุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมครุภัณฑ์ชักโครกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน 27 มีนาคม 2562
260 ซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
261 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2562
262 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2562
263 จ้างก่อสร้างถนนคสล. ซ.หัวพรุ 2 นางอุบลต่อคูมหาราช ซ.บ้านผู้ใหญ่สมชายต่อบ้านนางเนิม แสงเดช ม.9 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2562
264 จ้างก่อสร้างถนนคสล. สายแยกต้นเหรียง ม.8 ต.บางงอน อ.พุนพินเชื่อม ม.13 ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2562
265 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะร่ม-ภิรมย์ภักดี หมู่ที่่ ๖ บ้านศรีไพรวัลย์ (จุดบ้านนายแจง พัฒน์นิล -บ้านนายสมเกียรติ เทพบุตร) ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 มีนาคม 2562
266 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนไข่ห้อย หมู่ที่ 8 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 มีนาคม 2562
267 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนนสายเกาะโชน-หูดแห้ง ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2562