ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2564
2 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2564
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายศรีประชาธรรม หมู่ที่ 6 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9  มิถุนายน  2564
4 จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 9  มิถุนายน  2564
5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.92 - 008 สายเกาะร่ม - สามแยกนายประทีป หมู่ที่ 6 - 11 ตำบลบางงอน เชื่อมหมู่ที่ 8 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 8  มิถุนายน  2564
6 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้า (จารบีและซีลเชือกเคลือบจารบี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7  มิถุนายน  2564
7 ซื้อเครื่องควบคุมความดันน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7  มิถุนายน  2564
8 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุขสำราญ - สามแยกคูน้ำมหาราช หมู่ที่ 10 ตำบลบางงอน เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2564
9 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยคลองนุ้ย หมู่ที่ 11 - หมู่ที่ 6 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2564
10 ซื้อวัสดุ อุปโภค ในการเตรียมสถานที่กักกัน เพื่อผลตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2564
11 จ้างซ่อมตรวจสภาพตามระยะบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท - 7051 สุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2564
12 โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 25 พฤษภาคม 2564
13 ซื้อเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า ระบบประปาหมู่ที่ 4 จุด อบต.บางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2564
14 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2564
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2564
16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายศรีประชาธรรม หมู่ที่ 6 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 พฤษภาคม 2564
17 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2564
18 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1,678 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2564
19 ซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2564
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายศรีประชาธรรม หมู่ที่ 6 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 เมษายน 2564
21 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายศรีประชาธรรม หมู่ที่ 6 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 เมษายน 2564
22 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม (ซับเมอร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2564
23 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม (ซับเมอร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2564
24 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายศรีประชาธรรม หมู่ที่ 6 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 เมษายน 2564
25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุขสำราญ - สามแยกคูน้ำมหาราช หมู่ที่ 10 ตำบลบางงอน เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 20 เมษายน 2564
26 จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2564
27 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬา/ลานกีฬาบ้านปึก หมู่ที่ 1 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 เมษายน 2564
28 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนสาธารณะ หมู่ที่ 8 บ้านสะพานมอส ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 เมษายน 2564
29 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง (หมึกเครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2564
30 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2564
31 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2564
32 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.92-002 สายบ้านปึกหมู่ที่ 4 - ศรีไพรวัลย์ หมู่ที่ 6 ตำบลบางงอน เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลมะลวน อำเภอพุพนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 25 มีนาคม 2564
33 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.92-008 สายเกาะร่ม-ภิรมย์ภักดี หมู่ที่6-11 ตำบลบางงอน เชื่อมหมู่ที่ 8 ตำบลมะลวน อำเภอพุพนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มีนาคม 2564
34 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายศรีประชาธรรม หมู่ที่ 6 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มีนาคม 2564
35 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนสาธารณะ หมู่ที่ 8 บ้านสะพานมอส ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 มีนาคม 2564
36 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายศรีประชาธรรม หมู่ที่ 6 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 มีนาคม 2564
37 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬา/ลานกีฬาบ้านปึก หมู่ที่ 1 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 มีนาคม 2564
38 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬา/ลานกีฬาบ้านปึก หมู่ที่ 1 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 มีนาคม 2564
39 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบรถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน 23 มีนาคม 2564
40 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนสาธารณะ หมู่ที่ 8 บ้านสะพานมอส ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 มีนาคม 2564
41 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายศรีประชาธรรม หมู่ที่ 6 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 มีนาคม 2564
42 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬา/ลานกีฬาบ้านปึก หมู่ที่ 1 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 มีนาคม 2564
43 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬา/ลานกีฬาบ้านปึก หมู่ที่ 1 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 มีนาคม 2564
44 จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน (ซอยต้นเหรียง) หมู่ที่ 8 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2564
45 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางงอน 2 หมู่ที่ 2 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2564
46 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยต้นสมอ - ถนนแยกเกาะโชน หมู่ที่ 10 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2564
47 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนสาธารณะ หมู่ที่ 8 บ้านสะพานมอส ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 มีนาคม 2564
48 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายศรีประชาธรรม หมู่ที่ 6 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 มีนาคม 2564
49 จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ทางเดิน หินคลุกในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน (จุดบ้านนางเสาวภา เพชรนิลจินดา หมู่ที่ 1 เชื่อมถนนบ้านปึก - ศรีไพรวัลย์) หมู่ที่ 1 ตำบลบางงอน อำเภอพุพนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2564
50 จ้างโครงการบุกเบิกถนนซอยเศียรพร หมู่ที่ 7 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2564
51 จ้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลบางงอน หมู่ที่ 1-11 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2564
52 จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาตำบลบางงอน หมู่ที่ 2 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2564
53 เช่าเต็นท์ผ้าใบพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2564
54 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2564
55 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬา/ลานกีฬาบ้านปึก หมู่ที่ 1 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 มีนาคม 2564
56 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2564
57 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬา/ลานกีฬาบ้านปึก หมู่ที่ 1 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 มีนาคม 2564
58 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬา/ลานกีฬาบ้านปึก หมู่ที่ 1 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 กุมภาพันธ์ 2564
59 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.92-008 สายเกาะร่ม-ภิรมย์ภักดี หมู่ที่6-11 ตำบลบางงอน เชื่อมหมู่ที่ 8 ตำบลมะลวน อำเภอพุพนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 กุมภาพันธ์ 2564
60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.92-002 สายบ้านปึกหมู่ที่ 4 - ศรีไพรวัลย์ หมู่ที่ 6 ตำบลบางงอน เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลมะลวน อำเภอพุพนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 24 กุมภาพันธ์ 2564
61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.92-008 สายเกาะร่ม-ภิรมย์ภักดี หมู่ที่6-11 ตำบลบางงอน เชื่อมหมู่ที่ 8 ตำบลมะลวน อำเภอพุพนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 กุมภาพันธ์ 2564
62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.92-002 สายบ้านปึกหมู่ที่ 4 - ศรีไพรวัลย์ หมู่ที่ 6 ตำบลบางงอน เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลมะลวน อำเภอพุพนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 24 กุมภาพันธ์ 2564
63 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนสาธารณะ หมู่ที่ 8 บ้านสะพานมอส ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 17 กุมภาพันธ์ 2564
64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.92-002 สายบ้านปึกหมู่ที่ 4 - ศรีไพรวัลย์ หมู่ที่ 6 ตำบลบางงอน เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลมะลวน อำเภอพุพนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 กุมภาพันธ์ 2564
65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางหมู่ที่ 1-11 (จุดเศียรพร หมู่ที่ 7 บ้านนาดง) ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 กุมภาพันธ์ 2564
66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางหมู่ที่ 1-11 (จุดข้างศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านคลองเคี่ยม) ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 กุมภาพันธ์ 2564
67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางหมู่ที่ 1-11 (จุดในบ้าน หมู่ที่ 4 บ้านขนาย) ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 กุมภาพันธ์ 2564
68 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.92-008 สายเกาะร่ม-ภิรมย์ภักดี หมู่ที่6-11 ตำบลบางงอน เชื่อมหมู่ที่ 8 ตำบลมะลวน อำเภอพุพนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 กุมภาพันธ์ 2564
69 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินวัดเขา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กุมภาพันธ์ 2564
70 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม (ปั้มซับเมอร์ส) ประปาจุดบ้านเกาะมนต์ หมู่ที่ 11 ต.บางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2564
71 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศขององค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กุมภาพันธ์ 2564
72 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางหมู่ที่ 1-11 (จุดเศียรพร หมู่ที่ 7 บ้านนาดง) ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มกราคม 2564
73 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางหมู่ที่ 1-11 (จุดข้างศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านคลองเคี่ยม) ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มกราคม 2564
74 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางหมู่ที่ 1-11 (จุดในบ้าน หมู่ที่ 4 บ้านขนาย) ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มกราคม 2564
75 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางหมู่ที่ 1-11 (จุดเศียรพร หมู่ที่ 7 บ้านนาดง) ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มกราคม 2564
76 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางหมู่ที่ 1-11 (จุดในบ้าน หมู่ที่ 4 บ้านขนาย) ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มกราคม 2564
77 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางหมู่ที่ 1-11 (จุดข้างศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านคลองเคี่ยม) ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มกราคม 2564
78 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางหมู่ที่ 1-11 (จุดในบ้าน หมู่ที่ 4 บ้านขนาย) ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 มกราคม 2564
79 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางหมู่ที่ 1-11 (จุดเศียรพร หมู่ที่ 7 บ้านนาดง) ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 มกราคม 2564
80 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางหมู่ที่ 1-11 (จุดข้างศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านคลองเคี่ยม) ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 มกราคม 2564
81 จ้างเหมาแก้ไขปรับปรุงระบบประปา ในเขตที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2564
82 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางหมู่ที่ 1-11 (จุดข้างศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านคลองเคี่ยม) ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 มกราคม 2564
83 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางหมู่ที่ 1-11 (จุดเศียรพร หมู่ที่ 7 บ้านนาดง) ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 มกราคม 2564
84 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางหมู่ที่ 1-11 (จุดในบ้าน หมู่ที่ 4 บ้านขนาย) ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 มกราคม 2564
85 จ้างซ่อมสายพานไทม์มิ่งของรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กท-๗๐๕๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
86 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
87 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
88 ซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
89 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลเตือนถนนชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2564
90 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2564
91 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมหลังคาสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2564
92 จ้างเหมาบริการ ผู้ดูแลเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มกราคม 2564
93 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุกและหินวัดเขา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ธันวาคม 2563
94 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธันวาคม 2563
95 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมหลังคาสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธันวาคม 2563
96 จ้างเหมาเครื่องจักรกล (รถเกรดเดอร์, รถบด) ซ่อมแซมถนนในตำบลบางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2563
97 จ้างเหมาซ่อมเครื่องมัลติมิเดียโปรเจกเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2563
98 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลเตือน ถนนชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธันวาคม 2563
99 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) หมู่ที่ 4 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ธันวาคม 2563
100 จ้างเหมาทำป้ายเตือนจุดตัดทางรถไฟ พร้อมติดตั้ง 3 ธันวาคม 2563
101 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) หมู่ที่ 4 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พฤศจิกายน 2563
102 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) หมู่ที่ 4 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พฤศจิกายน 2563
103 ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างเดือน ธันวาคม 2563 - เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤศจิกายน 2563
104 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤศจิกายน 2563
105 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินวัดเขา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤศจิกายน 2563
106 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) หมู่ที่ 4 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 พฤศจิกายน 2563
107 จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 16 พฤศจิกายน 2563
108 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินวัดเขา) เพื่อซ่อมแซมถนนสายสวัสดิ์พัฒนาหมู่ที่ 6 ตำบลบางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2563
109 ซื้อวัสดุไฟฟ้า(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2563
110 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2563
111 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2563
112 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.92-008 สายเกาะร่ม-ภิรมย์ภักดี หมู่ที่6-11 ตำบลบางงอน เชื่อมหมู่ที่ 8 ตำบลมะลวน อำเภอพุพนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 30 ตุลาคม 2563
113 จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานด้านช่างโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2563
114 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2563
115 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2563
116 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องตัดหญ้า และเครื่องแต่งต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ตุลาคม 2563
117 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท - 7051 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ตุลาคม 2563
118 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินผุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ตุลาคม 2563
119 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกตารอง - สามแยกต้นสะตอ (บ้านนายละออ จิตราภิรมย์) หมู่ที่ 8 ต.บางงอน อ.พุนพิน เชื่อม หมู่ที่ 13 ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 ตุลาคม 2563
120 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตารอง - เกาะมนต์ หมู่ที่ 11 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 ตุลาคม 2563
121 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกตารอง - สามแยกต้นสะตอ (บ้านนายละออ จิตราภิรมย์) หมู่ที่ 8 ต.บางงอน อ.พุนพิน เชื่อม หมู่ที่ 13 ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 ตุลาคม 2563
122 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกตารอง - สามแยกต้นสะตอ (บ้านนายละออ จิตราภิรมย์) หมู่ที่ 8 ต.บางงอน อ.พุนพิน เชื่อม หมู่ที่ 13 ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 ตุลาคม 2563
123 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกต้นเหรียง หมู่ที่ 8 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 ตุลาคม 2563
124 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
125 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
126 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
127 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายควนหมอขวัญ ซอย 2 หมู่ที่ 7 เชื่อม สามแยกถนนสายบ้านห้วยน้ำขาว หมู่ที่ 7 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
128 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายควนหมอขวัญ ซอย 2 หมู่ที่ 7 เชื่อม สามแยกถนนสายบ้านห้วยน้ำขาว หมู่ที่ 7 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
129 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายควนหมอขวัญ ซอย 2 หมู่ที่ 7 เชื่อม สามแยกถนนสายบ้านห้วยน้ำขาว หมู่ที่ 7 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2563
130 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายควนหมอขวัญ ซอย 2 หมู่ที่ 7 เชื่อม สามแยกถนนสายบ้านห้วยน้ำขาว หมู่ที่ 7 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2563
131 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายควนหมอขวัญ ซอย 2 หมู่ที่ 7 เชื่อม สามแยกถนนสายบ้านห้วยน้ำขาว หมู่ที่ 7 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2563
132 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) ครุภัณฑ์ เลขที่ 416-54-0024 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2563
133 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกต้นเหรียง หมู่ที่ 8 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 กันยายน 2563
134 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตารอง - เกาะมนต์ หมู่ที่ 11 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 กันยายน 2563
135 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกตารอง - สามแยกต้นสะตอ (บ้านนายละออ จิตราภิรมย์) หมู่ที่ 8 ต.บางงอน อ.พุนพิน เชื่อม หมู่ที่ 13 ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 กันยายน 2563
136 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) หมู่ที่ 4 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 23 กันยายน 2563
137 จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาตำบลบางงอน (จุดบ้านนายวิรัต หมู่ที่ 11 บ้านสี่ขีด) ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563
138 จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาตำบลบางงอน (หมู่ที่ 11 เกาะมนต์ 1 ) หมู่ที่ 11 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563
139 จ้างเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบประปาจุดบ้านตารอง ม.11 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563
140 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกต้นเหรียง หมู่ที่ 8 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 กันยายน 2563
141 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกตารอง - สามแยกต้นสะตอ (บ้านนายละออ จิตราภิรมย์) หมู่ที่ 8 ต.บางงอน อ.พุนพิน เชื่อม หมู่ที่ 13 ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 กันยายน 2563
142 จ้างโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563
143 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตารอง - เกาะมนต์ หมู่ที่ 11 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 กันยายน 2563
144 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยคูน้ำ - ถนนทางหลวงชนบท หมู่ที่ 5 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
145 จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาตำบลบางงอน (หมู่ที่ 11 เกาะมนต์ 1 ) หมู่ที่ 11 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
146 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (สำนักปลัด) จำนวน 2 เคริื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
147 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank priner) ศพด.อบต.บางงอน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
148 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
149 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (ศพด.อบต.บางงอน) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
150 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ศพด.อบต.บางงอน) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
151 จ้างปรับปรุงระบบประปาตำบลบางงอน (หมู่ 11 จุดหน้าสำนักสงฆ์บ้านราษฎร์ประสานจิต) ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
152 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในบ้าน หมู่ที่ 4 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
153 จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาตำบลบางงอน (หมู่ที่ 11 เกาะมนต์ 1 ) หมู่ที่ 11 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
154 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ สายบ้านนายอุดม วรรณศรี หมู่ที่ 6 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
155 โครงการปรับปรุงระบบประปาตำบลบางงอน (จุดบ้านนายวิรัต หมู่ที่ 11 บ้านสี่ขีด) ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 17 กันยายน 2563
156 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (กองช่าง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
157 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
158 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
159 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (กองคลัง) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
160 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกตารอง - สามแยกต้นสะตอ (บ้านนายละออ จิตราภิรมย์) หมู่ที่ 8 ต.บางงอน อ.พุนพิน เชื่อม หมู่ที่ 13 ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 กันยายน 2563
161 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกต้นเหรียง หมู่ที่ 8 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 กันยายน 2563
162 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตารอง - เกาะมนต์ หมู่ที่ 11 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 กันยายน 2563
163 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท - 7051 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
164 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกตารอง - สามแยกต้นสะตอ (บ้านนายละออ จิตราภิรมย์) หมู่ที่ 8 ต.บางงอน อ.พุนพิน เชื่อม หมู่ที่ 13 ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี 10 กันยายน 2563
165 จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมราชปณิธานใน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2563
166 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563
167 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
168 จ้างซ่อมแซมทำความสะอาดปั้มสูบน้ำ (ซัมเมิร์ส) ประปาจุดบ้านหนองเกรียน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
169 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายเกาะร่ม - สามแยกนายประทีป หมู่ที่ 6 - 11 ต.บางงอน - เชื่อม หมู่ที่ 8 ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 สิงหาคม 2563
170 ซื้อซัมเมิร์ส เพื่อซ่อมแซมระบบประปาหมู่ที่ 7 จุดบ้านเศียรพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2563
171 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายเกาะร่ม - สามแยกนายประทีป หมู่ที่ 6 - 11 ต.บางงอน - เชื่อม หมู่ที่ 8 ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 สิงหาคม 2563
172 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก จำนวน 2 ใบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2563
173 จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานด้านช่างโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2563
174 จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานด้านช่างโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2563
175 จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานด้านช่างโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2563
176 จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานด้านช่างโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2563
177 จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานด้านช่างโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2563
178 ซื้อวัสดุสำนักงาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพานดอกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2563
179 จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานด้านช่างโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2563
180 จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานด้านช่างโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2563
181 จ้างเป่าล้างบ่อบาดาลประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2563
182 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นมะขามใหญ่ หมู่ที่ 5 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563
183 จ้างทำป้ายประจำตัวพนักงานส่วนตำบลบางงอน พร้อมกรอบและสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2563
184 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2563
185 ซื้อพันธุ์ไม่ตกแต่งสถานที่ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2563
186 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประแจแหวนปากตาย จำนวน 1 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2563
187 จ้างทำตรายาง จำนวน 4 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2563
188 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก จำนวน 2 ใบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2563
189 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2563
190 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก จำนวน 2 ใบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2563
191 ซื้อวัสดุสำนักงาน (พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและธงชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
192 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกต้นเหรียง หมู่ที่ 8 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 9 กรกฎาคม 2563
193 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
194 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
195 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
196 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
197 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตารอง - เกาะมนต์ หมู่ที่ 11 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 24  มิถุนายน  2563
198 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหัวพรุ 1 บ้านนางอุบลต่อคูน้ำมหาราช ซอยบ้านผู้ใหญ่สมชายต่อบ้านป้าเนิ่ม แสงเดช หมู่ที่ 9 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23  มิถุนายน  2563
199 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2563
200 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2563
201 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
202 ซื้อเจลแอลกอฮอร์ล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15  มิถุนายน  2563
203 ซื้อเจลแอลกอฮอร์ล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2563
204 ซื้อเจลแอลกอฮอร์ล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2563
205 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท - 7051 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
206 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาขี้พร้า หมู่ที่ 7 เชื่อม หมู่ที่ 9 ตำบลท่ากระดาน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
207 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวเชี่ยวจุดบ้านนางสมศรี - บ้านนายวิศิษศักดิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2563
208 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสวนสาธารณะ หมู่ที่ 8 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2563
209 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกตารอง - เกาะมนต์ หมู่ที่ 11 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1  มิถุนายน  2563
210 ซื้อวัสดุเพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1  มิถุนายน  2563
211 จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมขยายเขต แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
212 จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมขยายเขต แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
213 จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมขยายเขต แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
214 จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอาคารอเนกประสงค์ (โดม) หมู่ที่ 4 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
215 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
216 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563
217 จ้างตรวจสภาพตามระยะบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กท 7051 สุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563
218 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563
219 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอาคารอเนกประสงค์ (โดม) หมู่ที่ 4 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 20 พฤษภาคม 2563
220 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2563
221 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2563
222 ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนภาคเรียนที่ 1 /2563 (ช่วง 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2563
223 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
224 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายเกาะร่ม - สามแยกนายประทีป หมู่ที่ 6 - 11 ต.บางงอน - เชื่อม หมู่ที่ 8 ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เมษายน 2563
225 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศขององค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ครุภัณฑ์เลขที่ 420-59-0034 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
226 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหาดต้นหยวน - คลองพุมดวง หมู่ที่ 5 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
227 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายเกาะร่ม - สามแยกนายประทีป หมู่ที่ 6 - 11 ต.บางงอน - เชื่อม หมู่ที่ 8 ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 เมษายน 2563
228 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายเกาะร่ม - สามแยกนายประทีป หมู่ที่ 6 - 11 ต.บางงอน - เชื่อม หมู่ที่ 8 ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 เมษายน 2563
229 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหาดต้นยวน - คลองพุมดวง หมู่ที่ 5 ตำบลบางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
230 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหาดต้นหยวน - คลองพุมดวง หมู่ที่ 5 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
231 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินผุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
232 ซื้อเจลแอลกอฮอลล์ ล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
233 ซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
234 จ้างตัดเย็บหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
235 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง (เลขครุภํณฑ์ 420-53-0012 และ 420-60-0062) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
236 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
237 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
238 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
239 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
240 ซื้อวัสดุจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
241 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน (บ้านนายสินชัย สินธู) หมู่ที่ 4 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
242 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวเชี่ยวจุดบ้านนางสมศรี - บ้านนายวิศิษศักดิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
243 ซื้อตู้ควบคุมแปลงไฟฟ้า (สเตบิไลเซอร์ 10 kv) ของระบบประปา จุดบ้านเศียรพร หมู่ที่ 7 ต.บางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
244 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยต้นสมอ - ถนนแยกเกาะโชน หมู่ที่ 10 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
245 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวเชี่ยวจุดบ้านนางสมศรี - บ้านนายวิศิษศักดิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
246 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวเชี่ยวจุดบ้านนางสมศรี - บ้านนายวิศิษศักดิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
247 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
248 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
249 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
250 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
251 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
252 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
253 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
254 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (ศพด.อบต.บางงอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
255 จ้างโครงการปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมนระบบประปาหมู่ที่ 3 ต.บางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2563
256 จ้างโครงการปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมนระบบประปาหมู่ที่ 3 ต.บางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
257 จ้างโครงการปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมนระบบประปาหมู่ที่ 3 ต.บางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
258 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
259 ซื้อซัมเมิร์สและวาล์วน้ำ ประปาจุดบ้านภิรมย์ภักดี 2 หมู่ที่ 10 ต.บางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
260 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
261 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
262 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
263 1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายเกาะร่ม - สามแยกนายประทีป หมู่ที่ 6 - 11 ต.บางงอน - เชื่อม หมู่ที่ 8 ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 12 กุมภาพันธ์ 2563
264 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมขยายเขต แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 12 กุมภาพันธ์ 2563
265 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
266 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
267 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
268 จ้างซ่อมแซมประตูและรื้อแผงกระจกในสำนักงาน อบต.บางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
269 จ้างซ่อมแซมประตูและหน้าต่าง ศพด. อบต.บางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
270 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
271 จ้างซ่อมและล้างพร้อมตรวจเช็คน้ำยาเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563
272 จ้างซ่อมและล้างพร้อมตรวจเช็คน้ำยา เครื่องปรับอากาศ ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563
273 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ ท่อประปาเพื่อขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2563
274 ซื้อของรางวัลสำหรับการแสดงบนเวทีและสำหรับเกมส์การแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นเกี่ยวข้องกับการจัดงานโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
275 จ้างเหมาบริการวัสดุอุปกรณ์ พร้อมประกอบอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม อาหารว่างและเครื่องดื่ม ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
276 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง ครุภัณฑ์เลขที่ 416-54-0025 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มกราคม 2563
277 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ท่อขยายเขตประปาม.7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธันวาคม 2562
278 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
279 จ้างเหมาจัดสถานที่และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมพระราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
280 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
281 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
282 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
283 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกตารอง - สามแยกต้นสะตอ (บ้านนายละออ จิตราภิรมย์) ม.8 ต.บางงอน อ.พุนพิน - เชื่อม ม.13 ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี 20 ธันวาคม 2562
284 จ้างทำตรายาง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
285 จ้างทำป้ายประจำตัวของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
286 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตู้แปลงไฟฟ้าระบบประปา จุดบ้านเศียรพร หมู่ที่ 7 ตำบลบางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
287 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ครั้งที่ 1/ประจำปีงบประมาณ 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
288 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตู้แปลงไฟฟ้าระบบประปา จุดบ้านเศียรพร หมู่ที่ 7 ตำบลบางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2562
289 ซื้อซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562
290 ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนภาคเรียนที่ 2/2562 26 พฤศจิกายน 2562
291 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินผุและดินควนตอเทศ) เพื่อใช้ซ่อมแซมถนนสายสวนสาธารณะ หมู่ 8 ต.บางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
292 จ้างตรวจสภาพตามระยะบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กท - ๗๐๕๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
293 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน (บ้านนายสินชัย สินธู) หมู่ที่ 4 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2562
294 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤศจิกายน 2562
295 จ้างโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลบางงอน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤศจิกายน 2562
296 จ้างซ่อมระบบปรับอากาศของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท - ๗๐๕๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
297 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกต้นเหรียง หมู่ที่ 8 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน เชื่อมหมู่ที่ 13 ตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2562
298 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยต้นสมอ-ถนนแยกเกาะโชน หมู่ที่ 10 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2562
299 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยหัวพรุ 1 บ้านนางอุบลต่อคูน้ำมหาราช ซอยบ้านผู้ใหญ่สมชายต่อบ้านป้าเนิ่ม แสงเดช หมู่ที่ 9 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2562
300 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งนาโพธิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2562
301 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหาดต้นยวน - คลองพุมดวง หมู่ที่ 5 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ตุลาคม 2562
302 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนายธรรมรงค์ นิลนิยม - บ้านนายอมรัตน์ นิลนิยม หมู่ที่ 1 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ตุลาคม 2562
303 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยต้นสมอ-ถนนแยกเกาะโชน หมู่ที่ 10 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ตุลาคม 2562
304 จ้างปรับปรุงแพกลางน้ำ (วัดเงิน) หมู่ที่ 3 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ตุลาคม 2562
305 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกต้นเหรียง หมู่ที่ 8 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน เชื่อมหมู่ที่ 13 ตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ตุลาคม 2562
306 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยต้นสมอ-ถนนแยกเกาะโชน หมู่ที่ 10 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ตุลาคม 2562
307 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกต้นเหรียง หมู่ที่ 8 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน เชื่อมหมู่ที่ 13 ตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ตุลาคม 2562
308 จ้างปรับปรุงแพกลางน้ำ (วัดเงิน) หมู่ที่ 3 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ตุลาคม 2562
309 จ้างปรับปรุงแพกลางน้ำ (วัดเงิน) หมู่ที่ 3 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ตุลาคม 2562
310 จ้างซ่อมระบบปรับอากาศของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท - 7051 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2562
311 จ้างซ่อมระบบปรับอากาศของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท - 3051 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2562
312 จ้างเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบประปาจุดบ้านนายถาวร เกื้อด้วง หมู่ที่ 10 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
313 จ้างเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบประปาจุดบ้านนางนิยม ว่างงาน หมู่ที่ 2 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
314 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ซอยต้นสมอ หมู่ที่ 10 ตำบลบางงอน จุดที่ 1 กว้าง 2 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร จุดที่ 2 กว้าง 2 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
315 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำซอยเกาะโซน - หูดแห้ง หมู่ที่ 10 ตำบลบางงอน จุดที่ 1 กว้าง 2 เมตร ยาว 11 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนว หนา 0.20 เมตร จุดที่ 2 กว้าง 2 เมตร ยาว 11 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนว หนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
316 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำซอยเกาะมนต์ หมู่ที่ 11 ตำบลบางงอน จุดที่ 1 กว้าง 2 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร จุดที่ 2 กว้าง 2 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2562
317 จ้างโครงการย้ายถังประปาจากซอยห้วยน้ำขาว (จุดบ้านนายณรงค์) - ควนโก้เด็ก (จุดบ้านนาง อมรศรี) หมู่ที่ 7 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ตุลาคม 2562
318 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำคลองบางงอน หมู่ที่ 5 ตำบลบางงอน กว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ตุลาคม 2562
319 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำคลองบางงอน หมู่ที่ 5 ตำบลบางงอน กว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ตุลาคม 2562
320 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำคลองบางงอน หมู่ที่ 5 ตำบลบางงอน กว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ตุลาคม 2562
321 จ้างซ่อมระบบปรับอากาศของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท - 3051 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ตุลาคม 2562
322 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ตุลาคม 2562
323 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ตุลาคม 2562
324 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
325 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
326 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
327 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำ คลองหมิดใหญ่ หมู่ที่ 7 ต.บางงอน จุดที่ 1 กว้าง 2 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร จุดที่ 2 กว้าง 2 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
328 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำ คลองหมิดใหญ่ หมู่ที่ 7 ต.บางงอน จุดที่ 1 กว้าง 2 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร จุดที่ 2 กว้าง 2 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
329 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำ คลองห้วยลาด หมู่ที่ 9 ตำบลบางงอน กว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
330 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำคลองบางงอน หมู่ที่ 5 ตำบลบางงอน กว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
331 จ้างโครงการพัฒนาและส่งเสริมสร้างฝายชะลอน้ำล้น คลองหัวพรุ หมู่ 7 ต.บางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
332 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำหลังศาลาหมู่บ้่าน หมู่ที่ 11 ตำบลบางงอน กว้าง 2 เมตร ยาว 20 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
333 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำบ้านเศียรพร หมู่ที่ 7 ตำบลบางงอน กว้าง 2 เมตร ยาว 18 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
334 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำบ้านนายสำเริง หมู่ที่ 11 ตำบลบางงอน กว้าง 4 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
335 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำซอยหนองเกรียน หมู่ที่ 4 ตำบลบางงอน กว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
336 จ้างจ้างโครงการพัฒนาและส่งเสริมสร้างฝายชะลอน้ำล้น คลองหัวพรุ หมู่ 9 ต.บางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
337 จ้างโครงการพัฒนาและส่งเสริมสร้างฝายชะลอน้ำล้น คลองหัวพรุ หมู่ 7 ต.บางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
338 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ซอยเกาะหวายหอม หมู่ที่ 7 ตำบลบางงอน กว้าง 2 เมตร ยาว 18 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
339 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำ คลองหมิดใหญ่ หมู่ที่ 7 ต.บางงอน จุดที่ 1 กว้าง 2 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร จุดที่ 2 กว้าง 2 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
340 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำ คลองห้วยลาด หมู่ที่ 9 ตำบลบางงอน กว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
341 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำซอยเกาะโซน - หูดแห้ง หมู่ที่ 10 ตำบลบางงอน จุดที่ 1 กว้าง 2 เมตร ยาว 11 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนว หนา 0.20 เมตร จุดที่ 2 กว้าง 2 เมตร ยาว 11 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนว หนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
342 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ซอยต้นสมอ หมู่ที่ 10 ตำบลบางงอน จุดที่ 1 กว้าง 2 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร จุดที่ 2 กว้าง 2 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
343 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำซอยเกาะมนต์ หมู่ที่ 11 ตำบลบางงอน จุดที่ 1 กว้าง 2 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร จุดที่ 2 กว้าง 2 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
344 จ้างก่อสร้างฝ่ายชะลอน้ำซอยเขาขี้พร้า หมู่ที่ 7 ตำบลบางงอน กว้าง 2 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
345 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำคลองหมิดนุ้ย หมู่ที่ 7 ตำบลบางงอน กว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
346 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำ คลองห้วยลาด หมู่ที่ 9 ตำบลบางงอน กว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
347 จ้างทำป้ายเตือน พร้อมโครงไม้และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
348 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง อบต.บางงอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
349 ซื้อวัสดุเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
350 ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินงานตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จำนวน 3 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
351 จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
352 จ้างทำป้ายอะคริลิคของโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
353 ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัดอบต.บางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
354 จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติหน้าที่งานด้านการจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
355 จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติหน้าที่งานด้านการจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
356 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ สำนักปลัด) 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
357 จ้างตรวจสภาพตามระยะบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กท-๗๐๕๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
358 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกตารอง - สามแยกต้นสะตอ (บ้านนายละออ จิตราภิรมย์) หมู่ท่ี 8 ตำบลบางงอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 กันยายน 2562
359 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
360 จ้างซ่อมแอร์ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท - 7051 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
361 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ สำนักปลัด) 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2562
362 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ สำนักปลัด) 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2562
363 ซื้อครุภัณฑ์ (ตู้บานเลื่อนกระจกแบบมีตัวล็อค 1 ตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2562
364 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ สำนักปลัด) 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2562
365 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง 2/2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
366 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
367 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกตารอง - สามแยกต้นสะตอ (บ้านนายละออ จิตราภิรมย์) หมู่ท่ี 8 ตำบลบางงอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 สิงหาคม 2562
368 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกตารอง - สามแยกต้นสะตอ (บ้านนายละออ จิตราภิรมย์) หมู่ท่ี 8 ตำบลบางงอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 สิงหาคม 2562
369 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด อบต.บางงอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
370 จ้างทำตรายาง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
371 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม HP (ซ่อมแซมระบบประปา จุดควรหมอขวัญ ม.7 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
372 ซื้อซีลเชือกอัดเพลาเครื่ีองสูบน้ำระบบไฟฟ้า ยาว 6 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
373 จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2562
374 ซื้อวัสดุก่อสร้างห้องน้ำผู้สูงอายุคนพิการ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่คนพิการ ผุ้สูงอายุและผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
375 ซื้อวัสดุก่อสร้างห้องน้ำผู้สูงอายุคนพิการตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่คนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
376 จ้างทำป้ายประจำตัวของพนักงานส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
377 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (2/2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
378 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท - ๗๐๕๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
379 เครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม HP ( ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 จุดบ้านตารอง ) 18 กรกฎาคม 2562
380 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกตารอง - สามแยกต้นสะตอ (บ้านนายละออ จิตราภิรมย์) หมู่ท่ี 8 ตำบลบางงอน 18 กรกฎาคม 2562
381 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2562
382 ซื้อวัสดุก่อสร้างห้องน้ำผู้สูงอายุคนพิการตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่คนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2562
383 จ้างจ้างทำอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา นักเรียนและประชาชน เครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพุนพิน 1 (พุมดวงเกมส์ ครั้งที่ 23) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
384 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลสำหรับโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา นักเรียนและประชาชน เครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพุนพิน 1 (พุมดวงเกมส์ ครั้งที่ 23) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
385 ซื้อซื้อชุดกีฬา สำหรับนักกีฬา สำหรับโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา นักเรียนและประชาชน เครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพุนพิน 1 ครั้งที่ 23 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
386 จ้างจ้างทำอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา นักเรียนและประชาชน เครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพุนพิน 1 (พุมดวงเกมส์ ครั้งที่ 23) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
387 จ้างทำอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา นักเรียนและประชาชน เครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพุนพิน 1 (พุมดวงเกมส์ ครั้งที่ 23) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
388 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
389 จ้างจัดซื้อเครื่องเล่นสนามในร่มของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.บางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
390 ซื้อเครื่องเล่นสนามในร่มของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20  มิถุนายน  2562
391 ซื้อเครื่องเล่นสนามในร่มของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20  มิถุนายน  2562
392 ซื้อเครื่องเล่นสนามในร่มของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20  มิถุนายน  2562
393 ซื้อจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการประชุมประชาคมเพื่อทบทวนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
394 ซื้อจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการประชุมประชาคมเพื่อทบทวนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
395 จ้างจ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลโครงการประชุมประชาคมเพื่อทบทวนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
396 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
397 จ้างตรวจสภาพตามระยะบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กท-๗๐๕๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
398 จ้างตรวจสภาพตามระยะบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กท-๗๐๕๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
399 ซื้อกระเบื้องเพื่อช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2562
400 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (เคส) ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๕๔-๐๐๒๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
401 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
402 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม HP เพื่อใช้ซ่อมแซมระบบประปาบ้านเศียรพร หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
403 จ้างก่อสร้างศาลาพักคอยหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
404 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างแบบประปาหมู่บ้านควนโกเด็ก หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2562
405 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะร่ม-ภิรมย์ภักดี หมู่ที่่ ๖ บ้านศรีไพรวัลย์ (จุดบ้านนายแจง พัฒน์นิล -บ้านนายสมเกียรติ เทพบุตร) ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พฤษภาคม 2562
406 ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลังจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
407 ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
408 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนภาคเรียนที่1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
409 จัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนภาคเรียนที่1/2562 22 พฤษภาคม 2562
410 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนไข่ห้อย หมู่ที่ 8 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 พฤษภาคม 2562
411 ซื้อพันธุ์ไม้เพื่อตกแต่งสวนหย่อม เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
412 จ้างต่อสัญญาจ้างทำเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤษภาคม 2562
413 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤษภาคม 2562
414 จ้างเปลี่ยนล้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท-๗๐๕๑ สุราษฎร์ธานี ครุภัณ์ฑ์เลขที่ ๐๐๑๕-๕๓-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2562
415 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2562
416 จ้างเหมาบริการรื้อถอนย้ายหอถังประปาหมู่ที่ 3 จุดบ้านนายเฉลิม เพชรศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
417 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ สำนักปลัด) 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พฤษภาคม 2562
418 จ้างตรวจสภาพตามระยะบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท - ๗๐๕๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤษภาคม 2562
419 จ้างก่อสร้างถนนคสล. สายแยกต้นเหรียง ม.8 ต.บางงอน อ.พุนพินเชื่อม ม.13 ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2562
420 จ้างก่อสร้างถนนคสล. ซ.หัวพรุ 2 นางอุบลต่อคูมหาราช ซ.บ้านผู้ใหญ่สมชายต่อบ้านนางเนิม แสงเดช ม.9 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2562
421 จ้างก่อสร้างถนนคสล. ซ.หัวพรุ 2 นางอุบลต่อคูมหาราช ซ.บ้านผู้ใหญ่สมชายต่อบ้านนางเนิม แสงเดช ม.9 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2562
422 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนไข่ห้อย หมู่ที่ 8 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 เมษายน 2562
423 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะร่ม-ภิรมย์ภักดี หมู่ที่่ ๖ บ้านศรีไพรวัลย์ (จุดบ้านนายแจง พัฒน์นิล -บ้านนายสมเกียรติ เทพบุตร) ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 เมษายน 2562
424 จ้างเหมาเช่าเต็นท์โดมขนาดใหญ่ พัดลม ผ้าระบาย เครื่องเสียง พร้อมติดตั้งและรื้อถอน โครงการวันกตัญญูผู้สูงอายุตำบลบางงอน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2562
425 จ้างโครงการวันกตัญญูผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2562
426 จ้างซ่อมเครื่องปั่นไฟ ครุภัณฑ์เลขที่ 465-54-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2562
427 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (ปลั๊กรางไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2562
428 ซื้อหินผุ(ดินควนตอเทศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2562
429 ซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
430 ซื้อซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
431 วัสดุไฟฟ้า (สายเซาเบา) 19 เมษายน 2562
432 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (สายเซาเบา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
433 วัสดุไฟฟ้า (สายเซาเบา) 19 เมษายน 2562
434 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (อุปกรณ์ชาร์ตถ่านพร้อมถ่านชาร์ต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
435 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (อุปกรณ์ชาร์ตถ่านพร้อมถ่านชาร์ต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
436 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (สายเซาเบา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
437 จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางงอน ปีงบประมาร 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เมษายน 2562
438 จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. บางงอน ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เมษายน 2562
439 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2562
440 จ้างซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมถนนซอยตาราญ ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2562
441 จ้างโครงการวันกตัญญูผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2562
442 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (อุปกรณ์ชาร์ตถ่านพร้อมถ่านชาร์ต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2562
443 จ้างเย็บผ้าประดับโต๊ะลงทะเบียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2562
444 จ้างโครงการวันกตัญญูผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
445 จ้างโครงการวันกตัญญูผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
446 จ้างโครงการวันกตัญญูผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
447 จ้างโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2562
448 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2562
449 จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานด้านพัสดุ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2562
450 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2562
451 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2562
452 อุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมครุภัณฑ์ชักโครกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน 27 มีนาคม 2562
453 ซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
454 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2562
455 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2562
456 จ้างก่อสร้างถนนคสล. สายแยกต้นเหรียง ม.8 ต.บางงอน อ.พุนพินเชื่อม ม.13 ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2562
457 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะร่ม-ภิรมย์ภักดี หมู่ที่่ ๖ บ้านศรีไพรวัลย์ (จุดบ้านนายแจง พัฒน์นิล -บ้านนายสมเกียรติ เทพบุตร) ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 มีนาคม 2562
458 จ้างก่อสร้างถนนคสล. ซ.หัวพรุ 2 นางอุบลต่อคูมหาราช ซ.บ้านผู้ใหญ่สมชายต่อบ้านนางเนิม แสงเดช ม.9 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2562
459 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนไข่ห้อย หมู่ที่ 8 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 มีนาคม 2562
460 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนนสายเกาะโชน-หูดแห้ง ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2562
461 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.92-002 สายบ้านปึกหมู่ที่ 4 - ศรีไพรวัลย์ หมู่ที่ 6 ตำบลบางงอน เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลมะลวน อำเภอพุพนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 กุมภาพันธ์ 2021
462 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา/ลานกีฬาบ้านปึก หมู่ที่ 1 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 5 กุมภาพันธ์ 2021
463 จ้างปรับปรุงระบบประปา ตำบลบางงอน (จุดบ้านเกาะมนต์) หมู่ที่ 11 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มกราคม 2021