ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) ครุภัณฑ์ เลขที่ 416-54-0024 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2563
2 จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาตำบลบางงอน (จุดบ้านนายวิรัต หมู่ที่ 11 บ้านสี่ขีด) ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตารอง - เกาะมนต์ หมู่ที่ 11 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 กันยายน 2563
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกตารอง - สามแยกต้นสะตอ (บ้านนายละออ จิตราภิรมย์) หมู่ที่ 8 ต.บางงอน อ.พุนพิน เชื่อม หมู่ที่ 13 ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 กันยายน 2563
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกต้นเหรียง หมู่ที่ 8 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 กันยายน 2563
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกต้นเหรียง หมู่ที่ 8 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 กันยายน 2563
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกตารอง - สามแยกต้นสะตอ (บ้านนายละออ จิตราภิรมย์) หมู่ที่ 8 ต.บางงอน อ.พุนพิน เชื่อม หมู่ที่ 13 ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 กันยายน 2563
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตารอง - เกาะมนต์ หมู่ที่ 11 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 กันยายน 2563
9 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) หมู่ที่ 4 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 23 กันยายน 2563
10 จ้างเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบประปาจุดบ้านตารอง ม.11 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563
11 จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาตำบลบางงอน (หมู่ที่ 11 เกาะมนต์ 1 ) หมู่ที่ 11 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563
12 จ้างโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563
13 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยคูน้ำ - ถนนทางหลวงชนบท หมู่ที่ 5 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
14 จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาตำบลบางงอน (หมู่ที่ 11 เกาะมนต์ 1 ) หมู่ที่ 11 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
15 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ สายบ้านนายอุดม วรรณศรี หมู่ที่ 6 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
16 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
17 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank priner) ศพด.อบต.บางงอน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
18 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (สำนักปลัด) จำนวน 2 เคริื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
19 จ้างปรับปรุงระบบประปาตำบลบางงอน (หมู่ 11 จุดหน้าสำนักสงฆ์บ้านราษฎร์ประสานจิต) ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
20 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ศพด.อบต.บางงอน) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
21 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (ศพด.อบต.บางงอน) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
22 จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาตำบลบางงอน (หมู่ที่ 11 เกาะมนต์ 1 ) หมู่ที่ 11 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
23 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในบ้าน หมู่ที่ 4 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
24 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (กองช่าง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
25 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (กองคลัง) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
26 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
27 โครงการปรับปรุงระบบประปาตำบลบางงอน (จุดบ้านนายวิรัต หมู่ที่ 11 บ้านสี่ขีด) ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 17 กันยายน 2563
28 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
29 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกต้นเหรียง หมู่ที่ 8 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 กันยายน 2563
30 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตารอง - เกาะมนต์ หมู่ที่ 11 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 กันยายน 2563
31 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกตารอง - สามแยกต้นสะตอ (บ้านนายละออ จิตราภิรมย์) หมู่ที่ 8 ต.บางงอน อ.พุนพิน เชื่อม หมู่ที่ 13 ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 กันยายน 2563
32 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกตารอง - สามแยกต้นสะตอ (บ้านนายละออ จิตราภิรมย์) หมู่ที่ 8 ต.บางงอน อ.พุนพิน เชื่อม หมู่ที่ 13 ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี 10 กันยายน 2563
33 จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมราชปณิธานใน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2563
34 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563
35 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
36 จ้างซ่อมแซมทำความสะอาดปั้มสูบน้ำ (ซัมเมิร์ส) ประปาจุดบ้านหนองเกรียน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
37 ซื้อซัมเมิร์ส เพื่อซ่อมแซมระบบประปาหมู่ที่ 7 จุดบ้านเศียรพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2563
38 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายเกาะร่ม - สามแยกนายประทีป หมู่ที่ 6 - 11 ต.บางงอน - เชื่อม หมู่ที่ 8 ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 สิงหาคม 2563
39 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายเกาะร่ม - สามแยกนายประทีป หมู่ที่ 6 - 11 ต.บางงอน - เชื่อม หมู่ที่ 8 ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 สิงหาคม 2563
40 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศขององค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2563
41 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก จำนวน 2 ใบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2563
42 จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานด้านช่างโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2563
43 จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานด้านช่างโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2563
44 จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานด้านช่างโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2563
45 ซื้อวัสดุสำนักงาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพานดอกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2563
46 จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานด้านช่างโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2563
47 จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานด้านช่างโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2563
48 จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานด้านช่างโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2563
49 จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานด้านช่างโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2563
50 จ้างเป่าล้างบ่อบาดาลประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2563
51 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นมะขามใหญ่ หมู่ที่ 5 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563
52 ซื้อพันธุ์ไม่ตกแต่งสถานที่ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2563
53 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประแจแหวนปากตาย จำนวน 1 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2563
54 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2563
55 จ้างทำป้ายประจำตัวพนักงานส่วนตำบลบางงอน พร้อมกรอบและสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2563
56 จ้างทำตรายาง จำนวน 4 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2563
57 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก จำนวน 2 ใบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2563
58 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2563
59 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก จำนวน 2 ใบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2563
60 ซื้อวัสดุสำนักงาน (พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและธงชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกต้นเหรียง หมู่ที่ 8 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 9 กรกฎาคม 2563
62 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
63 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
64 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
65 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
66 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตารอง - เกาะมนต์ หมู่ที่ 11 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 24  มิถุนายน  2563
67 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหัวพรุ 1 บ้านนางอุบลต่อคูน้ำมหาราช ซอยบ้านผู้ใหญ่สมชายต่อบ้านป้าเนิ่ม แสงเดช หมู่ที่ 9 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23  มิถุนายน  2563
68 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2563
69 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2563
70 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
71 ซื้อเจลแอลกอฮอร์ล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15  มิถุนายน  2563
72 ซื้อเจลแอลกอฮอร์ล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2563
73 ซื้อเจลแอลกอฮอร์ล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2563
74 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาขี้พร้า หมู่ที่ 7 เชื่อม หมู่ที่ 9 ตำบลท่ากระดาน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
75 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวเชี่ยวจุดบ้านนางสมศรี - บ้านนายวิศิษศักดิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2563
76 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสวนสาธารณะ หมู่ที่ 8 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2563
77 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกตารอง - เกาะมนต์ หมู่ที่ 11 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1  มิถุนายน  2563
78 ซื้อวัสดุเพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1  มิถุนายน  2563
79 จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมขยายเขต แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
80 จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมขยายเขต แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
81 จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมขยายเขต แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
82 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
83 จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอาคารอเนกประสงค์ (โดม) หมู่ที่ 4 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
84 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563
85 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563
86 จ้างตรวจสภาพตามระยะบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กท 7051 สุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563
87 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอาคารอเนกประสงค์ (โดม) หมู่ที่ 4 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 20 พฤษภาคม 2563
88 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2563
89 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2563
90 ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนภาคเรียนที่ 1 /2563 (ช่วง 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2563
91 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
92 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายเกาะร่ม - สามแยกนายประทีป หมู่ที่ 6 - 11 ต.บางงอน - เชื่อม หมู่ที่ 8 ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เมษายน 2563
93 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศขององค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ครุภัณฑ์เลขที่ 420-59-0034 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
94 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหาดต้นหยวน - คลองพุมดวง หมู่ที่ 5 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
95 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายเกาะร่ม - สามแยกนายประทีป หมู่ที่ 6 - 11 ต.บางงอน - เชื่อม หมู่ที่ 8 ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 เมษายน 2563
96 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายเกาะร่ม - สามแยกนายประทีป หมู่ที่ 6 - 11 ต.บางงอน - เชื่อม หมู่ที่ 8 ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 เมษายน 2563
97 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหาดต้นยวน - คลองพุมดวง หมู่ที่ 5 ตำบลบางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
98 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหาดต้นหยวน - คลองพุมดวง หมู่ที่ 5 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
99 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินผุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
100 ซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
101 ซื้อเจลแอลกอฮอลล์ ล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
102 จ้างตัดเย็บหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
103 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง (เลขครุภํณฑ์ 420-53-0012 และ 420-60-0062) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
104 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
105 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
106 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
107 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
108 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน (บ้านนายสินชัย สินธู) หมู่ที่ 4 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
109 ซื้อวัสดุจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
110 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวเชี่ยวจุดบ้านนางสมศรี - บ้านนายวิศิษศักดิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
111 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยต้นสมอ - ถนนแยกเกาะโชน หมู่ที่ 10 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
112 ซื้อตู้ควบคุมแปลงไฟฟ้า (สเตบิไลเซอร์ 10 kv) ของระบบประปา จุดบ้านเศียรพร หมู่ที่ 7 ต.บางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
113 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวเชี่ยวจุดบ้านนางสมศรี - บ้านนายวิศิษศักดิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
114 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวเชี่ยวจุดบ้านนางสมศรี - บ้านนายวิศิษศักดิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
115 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
116 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
117 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
118 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
119 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
120 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
121 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
122 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (ศพด.อบต.บางงอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
123 จ้างโครงการปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมนระบบประปาหมู่ที่ 3 ต.บางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2563
124 จ้างโครงการปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมนระบบประปาหมู่ที่ 3 ต.บางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
125 จ้างโครงการปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมนระบบประปาหมู่ที่ 3 ต.บางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
126 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
127 ซื้อซัมเมิร์สและวาล์วน้ำ ประปาจุดบ้านภิรมย์ภักดี 2 หมู่ที่ 10 ต.บางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
128 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
129 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
130 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
131 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมขยายเขต แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 12 กุมภาพันธ์ 2563
132 1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายเกาะร่ม - สามแยกนายประทีป หมู่ที่ 6 - 11 ต.บางงอน - เชื่อม หมู่ที่ 8 ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 12 กุมภาพันธ์ 2563
133 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
134 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
135 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
136 จ้างซ่อมแซมประตูและหน้าต่าง ศพด. อบต.บางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
137 จ้างซ่อมแซมประตูและรื้อแผงกระจกในสำนักงาน อบต.บางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
138 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
139 จ้างซ่อมและล้างพร้อมตรวจเช็คน้ำยา เครื่องปรับอากาศ ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563
140 จ้างซ่อมและล้างพร้อมตรวจเช็คน้ำยาเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563
141 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ ท่อประปาเพื่อขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2563
142 ซื้อของรางวัลสำหรับการแสดงบนเวทีและสำหรับเกมส์การแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นเกี่ยวข้องกับการจัดงานโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
143 จ้างเหมาบริการวัสดุอุปกรณ์ พร้อมประกอบอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม อาหารว่างและเครื่องดื่ม ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
144 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง ครุภัณฑ์เลขที่ 416-54-0025 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มกราคม 2563
145 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ท่อขยายเขตประปาม.7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธันวาคม 2562
146 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
147 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
148 จ้างเหมาจัดสถานที่และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมพระราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
149 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
150 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
151 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกตารอง - สามแยกต้นสะตอ (บ้านนายละออ จิตราภิรมย์) ม.8 ต.บางงอน อ.พุนพิน - เชื่อม ม.13 ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี 20 ธันวาคม 2562
152 จ้างทำตรายาง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
153 จ้างทำป้ายประจำตัวของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
154 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตู้แปลงไฟฟ้าระบบประปา จุดบ้านเศียรพร หมู่ที่ 7 ตำบลบางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
155 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ครั้งที่ 1/ประจำปีงบประมาณ 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
156 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตู้แปลงไฟฟ้าระบบประปา จุดบ้านเศียรพร หมู่ที่ 7 ตำบลบางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2562
157 ซื้อซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562
158 ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนภาคเรียนที่ 2/2562 26 พฤศจิกายน 2562
159 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินผุและดินควนตอเทศ) เพื่อใช้ซ่อมแซมถนนสายสวนสาธารณะ หมู่ 8 ต.บางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
160 จ้างตรวจสภาพตามระยะบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กท - ๗๐๕๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
161 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน (บ้านนายสินชัย สินธู) หมู่ที่ 4 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2562
162 จ้างโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลบางงอน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤศจิกายน 2562
163 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤศจิกายน 2562
164 จ้างซ่อมระบบปรับอากาศของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท - ๗๐๕๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
165 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยหัวพรุ 1 บ้านนางอุบลต่อคูน้ำมหาราช ซอยบ้านผู้ใหญ่สมชายต่อบ้านป้าเนิ่ม แสงเดช หมู่ที่ 9 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2562
166 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกต้นเหรียง หมู่ที่ 8 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน เชื่อมหมู่ที่ 13 ตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2562
167 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งนาโพธิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2562
168 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยต้นสมอ-ถนนแยกเกาะโชน หมู่ที่ 10 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2562
169 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหาดต้นยวน - คลองพุมดวง หมู่ที่ 5 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ตุลาคม 2562
170 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนายธรรมรงค์ นิลนิยม - บ้านนายอมรัตน์ นิลนิยม หมู่ที่ 1 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ตุลาคม 2562
171 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยต้นสมอ-ถนนแยกเกาะโชน หมู่ที่ 10 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ตุลาคม 2562
172 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกต้นเหรียง หมู่ที่ 8 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน เชื่อมหมู่ที่ 13 ตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ตุลาคม 2562
173 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยต้นสมอ-ถนนแยกเกาะโชน หมู่ที่ 10 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ตุลาคม 2562
174 จ้างปรับปรุงแพกลางน้ำ (วัดเงิน) หมู่ที่ 3 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ตุลาคม 2562
175 จ้างปรับปรุงแพกลางน้ำ (วัดเงิน) หมู่ที่ 3 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ตุลาคม 2562
176 จ้างปรับปรุงแพกลางน้ำ (วัดเงิน) หมู่ที่ 3 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ตุลาคม 2562
177 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกต้นเหรียง หมู่ที่ 8 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน เชื่อมหมู่ที่ 13 ตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ตุลาคม 2562
178 จ้างซ่อมระบบปรับอากาศของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท - 7051 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2562
179 จ้างซ่อมระบบปรับอากาศของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท - 3051 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2562
180 จ้างเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบประปาจุดบ้านนายถาวร เกื้อด้วง หมู่ที่ 10 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
181 จ้างเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบประปาจุดบ้านนางนิยม ว่างงาน หมู่ที่ 2 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
182 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ซอยต้นสมอ หมู่ที่ 10 ตำบลบางงอน จุดที่ 1 กว้าง 2 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร จุดที่ 2 กว้าง 2 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
183 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำซอยเกาะโซน - หูดแห้ง หมู่ที่ 10 ตำบลบางงอน จุดที่ 1 กว้าง 2 เมตร ยาว 11 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนว หนา 0.20 เมตร จุดที่ 2 กว้าง 2 เมตร ยาว 11 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนว หนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
184 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำซอยเกาะมนต์ หมู่ที่ 11 ตำบลบางงอน จุดที่ 1 กว้าง 2 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร จุดที่ 2 กว้าง 2 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2562
185 จ้างโครงการย้ายถังประปาจากซอยห้วยน้ำขาว (จุดบ้านนายณรงค์) - ควนโก้เด็ก (จุดบ้านนาง อมรศรี) หมู่ที่ 7 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ตุลาคม 2562
186 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำคลองบางงอน หมู่ที่ 5 ตำบลบางงอน กว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ตุลาคม 2562
187 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำคลองบางงอน หมู่ที่ 5 ตำบลบางงอน กว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ตุลาคม 2562
188 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำคลองบางงอน หมู่ที่ 5 ตำบลบางงอน กว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ตุลาคม 2562
189 จ้างซ่อมระบบปรับอากาศของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท - 3051 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ตุลาคม 2562
190 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ตุลาคม 2562
191 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ตุลาคม 2562
192 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
193 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
194 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
195 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำบ้านนายสำเริง หมู่ที่ 11 ตำบลบางงอน กว้าง 4 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
196 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำ คลองหมิดใหญ่ หมู่ที่ 7 ต.บางงอน จุดที่ 1 กว้าง 2 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร จุดที่ 2 กว้าง 2 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
197 จ้างโครงการพัฒนาและส่งเสริมสร้างฝายชะลอน้ำล้น คลองหัวพรุ หมู่ 7 ต.บางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
198 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำคลองบางงอน หมู่ที่ 5 ตำบลบางงอน กว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
199 จ้างจ้างโครงการพัฒนาและส่งเสริมสร้างฝายชะลอน้ำล้น คลองหัวพรุ หมู่ 9 ต.บางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
200 จ้างโครงการพัฒนาและส่งเสริมสร้างฝายชะลอน้ำล้น คลองหัวพรุ หมู่ 7 ต.บางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
201 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำ คลองห้วยลาด หมู่ที่ 9 ตำบลบางงอน กว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
202 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำบ้านเศียรพร หมู่ที่ 7 ตำบลบางงอน กว้าง 2 เมตร ยาว 18 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
203 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำ คลองห้วยลาด หมู่ที่ 9 ตำบลบางงอน กว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
204 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำซอยหนองเกรียน หมู่ที่ 4 ตำบลบางงอน กว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
205 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ซอยต้นสมอ หมู่ที่ 10 ตำบลบางงอน จุดที่ 1 กว้าง 2 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร จุดที่ 2 กว้าง 2 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
206 จ้างก่อสร้างฝ่ายชะลอน้ำซอยเขาขี้พร้า หมู่ที่ 7 ตำบลบางงอน กว้าง 2 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
207 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ซอยเกาะหวายหอม หมู่ที่ 7 ตำบลบางงอน กว้าง 2 เมตร ยาว 18 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
208 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำซอยเกาะมนต์ หมู่ที่ 11 ตำบลบางงอน จุดที่ 1 กว้าง 2 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร จุดที่ 2 กว้าง 2 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
209 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำซอยเกาะโซน - หูดแห้ง หมู่ที่ 10 ตำบลบางงอน จุดที่ 1 กว้าง 2 เมตร ยาว 11 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนว หนา 0.20 เมตร จุดที่ 2 กว้าง 2 เมตร ยาว 11 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนว หนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
210 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำ คลองห้วยลาด หมู่ที่ 9 ตำบลบางงอน กว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
211 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำ คลองหมิดใหญ่ หมู่ที่ 7 ต.บางงอน จุดที่ 1 กว้าง 2 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร จุดที่ 2 กว้าง 2 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
212 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำ คลองหมิดใหญ่ หมู่ที่ 7 ต.บางงอน จุดที่ 1 กว้าง 2 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร จุดที่ 2 กว้าง 2 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
213 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำคลองหมิดนุ้ย หมู่ที่ 7 ตำบลบางงอน กว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
214 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำหลังศาลาหมู่บ้่าน หมู่ที่ 11 ตำบลบางงอน กว้าง 2 เมตร ยาว 20 เมตร สูง 1.50 เมตร เรียงหินยาแนวหนา 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
215 จ้างทำป้ายเตือน พร้อมโครงไม้และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
216 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง อบต.บางงอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
217 ซื้อวัสดุเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
218 ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินงานตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จำนวน 3 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
219 ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัดอบต.บางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
220 จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
221 จ้างทำป้ายอะคริลิคของโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
222 จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติหน้าที่งานด้านการจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
223 จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติหน้าที่งานด้านการจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
224 จ้างตรวจสภาพตามระยะบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กท-๗๐๕๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
225 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ สำนักปลัด) 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
226 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกตารอง - สามแยกต้นสะตอ (บ้านนายละออ จิตราภิรมย์) หมู่ท่ี 8 ตำบลบางงอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 กันยายน 2562
227 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
228 จ้างซ่อมแอร์ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท - 7051 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
229 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ สำนักปลัด) 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2562
230 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ สำนักปลัด) 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2562
231 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ สำนักปลัด) 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2562
232 ซื้อครุภัณฑ์ (ตู้บานเลื่อนกระจกแบบมีตัวล็อค 1 ตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2562
233 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง 2/2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
234 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
235 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกตารอง - สามแยกต้นสะตอ (บ้านนายละออ จิตราภิรมย์) หมู่ท่ี 8 ตำบลบางงอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 สิงหาคม 2562
236 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกตารอง - สามแยกต้นสะตอ (บ้านนายละออ จิตราภิรมย์) หมู่ท่ี 8 ตำบลบางงอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 สิงหาคม 2562
237 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด อบต.บางงอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
238 จ้างทำตรายาง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
239 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม HP (ซ่อมแซมระบบประปา จุดควรหมอขวัญ ม.7 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
240 ซื้อซีลเชือกอัดเพลาเครื่ีองสูบน้ำระบบไฟฟ้า ยาว 6 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
241 จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2562
242 ซื้อวัสดุก่อสร้างห้องน้ำผู้สูงอายุคนพิการตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่คนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
243 ซื้อวัสดุก่อสร้างห้องน้ำผู้สูงอายุคนพิการ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่คนพิการ ผุ้สูงอายุและผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
244 จ้างทำป้ายประจำตัวของพนักงานส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
245 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (2/2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
246 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท - ๗๐๕๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
247 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกตารอง - สามแยกต้นสะตอ (บ้านนายละออ จิตราภิรมย์) หมู่ท่ี 8 ตำบลบางงอน 18 กรกฎาคม 2562
248 เครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม HP ( ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 จุดบ้านตารอง ) 18 กรกฎาคม 2562
249 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2562
250 ซื้อวัสดุก่อสร้างห้องน้ำผู้สูงอายุคนพิการตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่คนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2562
251 จ้างจ้างทำอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา นักเรียนและประชาชน เครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพุนพิน 1 (พุมดวงเกมส์ ครั้งที่ 23) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
252 ซื้อซื้อชุดกีฬา สำหรับนักกีฬา สำหรับโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา นักเรียนและประชาชน เครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพุนพิน 1 ครั้งที่ 23 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
253 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลสำหรับโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา นักเรียนและประชาชน เครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพุนพิน 1 (พุมดวงเกมส์ ครั้งที่ 23) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
254 จ้างจ้างทำอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา นักเรียนและประชาชน เครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพุนพิน 1 (พุมดวงเกมส์ ครั้งที่ 23) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
255 จ้างทำอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา นักเรียนและประชาชน เครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพุนพิน 1 (พุมดวงเกมส์ ครั้งที่ 23) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
256 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
257 จ้างจัดซื้อเครื่องเล่นสนามในร่มของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.บางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
258 ซื้อเครื่องเล่นสนามในร่มของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20  มิถุนายน  2562
259 ซื้อเครื่องเล่นสนามในร่มของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20  มิถุนายน  2562
260 ซื้อเครื่องเล่นสนามในร่มของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20  มิถุนายน  2562
261 ซื้อจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการประชุมประชาคมเพื่อทบทวนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
262 จ้างจ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลโครงการประชุมประชาคมเพื่อทบทวนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
263 ซื้อจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการประชุมประชาคมเพื่อทบทวนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
264 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
265 จ้างตรวจสภาพตามระยะบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กท-๗๐๕๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
266 จ้างตรวจสภาพตามระยะบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กท-๗๐๕๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
267 ซื้อกระเบื้องเพื่อช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2562
268 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (เคส) ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๕๔-๐๐๒๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
269 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
270 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม HP เพื่อใช้ซ่อมแซมระบบประปาบ้านเศียรพร หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
271 จ้างก่อสร้างศาลาพักคอยหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
272 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างแบบประปาหมู่บ้านควนโกเด็ก หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2562
273 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะร่ม-ภิรมย์ภักดี หมู่ที่่ ๖ บ้านศรีไพรวัลย์ (จุดบ้านนายแจง พัฒน์นิล -บ้านนายสมเกียรติ เทพบุตร) ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พฤษภาคม 2562
274 ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลังจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
275 ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
276 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนภาคเรียนที่1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
277 จัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนภาคเรียนที่1/2562 22 พฤษภาคม 2562
278 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนไข่ห้อย หมู่ที่ 8 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 พฤษภาคม 2562
279 ซื้อพันธุ์ไม้เพื่อตกแต่งสวนหย่อม เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
280 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤษภาคม 2562
281 จ้างต่อสัญญาจ้างทำเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤษภาคม 2562
282 จ้างเปลี่ยนล้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท-๗๐๕๑ สุราษฎร์ธานี ครุภัณ์ฑ์เลขที่ ๐๐๑๕-๕๓-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2562
283 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2562
284 จ้างเหมาบริการรื้อถอนย้ายหอถังประปาหมู่ที่ 3 จุดบ้านนายเฉลิม เพชรศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
285 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ สำนักปลัด) 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พฤษภาคม 2562
286 จ้างตรวจสภาพตามระยะบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท - ๗๐๕๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤษภาคม 2562
287 จ้างก่อสร้างถนนคสล. ซ.หัวพรุ 2 นางอุบลต่อคูมหาราช ซ.บ้านผู้ใหญ่สมชายต่อบ้านนางเนิม แสงเดช ม.9 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2562
288 จ้างก่อสร้างถนนคสล. สายแยกต้นเหรียง ม.8 ต.บางงอน อ.พุนพินเชื่อม ม.13 ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2562
289 จ้างก่อสร้างถนนคสล. ซ.หัวพรุ 2 นางอุบลต่อคูมหาราช ซ.บ้านผู้ใหญ่สมชายต่อบ้านนางเนิม แสงเดช ม.9 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2562
290 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะร่ม-ภิรมย์ภักดี หมู่ที่่ ๖ บ้านศรีไพรวัลย์ (จุดบ้านนายแจง พัฒน์นิล -บ้านนายสมเกียรติ เทพบุตร) ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 เมษายน 2562
291 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนไข่ห้อย หมู่ที่ 8 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 เมษายน 2562
292 จ้างโครงการวันกตัญญูผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2562
293 จ้างเหมาเช่าเต็นท์โดมขนาดใหญ่ พัดลม ผ้าระบาย เครื่องเสียง พร้อมติดตั้งและรื้อถอน โครงการวันกตัญญูผู้สูงอายุตำบลบางงอน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2562
294 ซื้อหินผุ(ดินควนตอเทศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2562
295 จ้างซ่อมเครื่องปั่นไฟ ครุภัณฑ์เลขที่ 465-54-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2562
296 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (ปลั๊กรางไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2562
297 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (อุปกรณ์ชาร์ตถ่านพร้อมถ่านชาร์ต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
298 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (สายเซาเบา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
299 วัสดุไฟฟ้า (สายเซาเบา) 19 เมษายน 2562
300 ซื้อซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
301 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (สายเซาเบา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
302 ซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
303 วัสดุไฟฟ้า (สายเซาเบา) 19 เมษายน 2562
304 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (อุปกรณ์ชาร์ตถ่านพร้อมถ่านชาร์ต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
305 จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. บางงอน ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เมษายน 2562
306 จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางงอน ปีงบประมาร 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เมษายน 2562
307 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2562
308 จ้างซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมถนนซอยตาราญ ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2562
309 จ้างเย็บผ้าประดับโต๊ะลงทะเบียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2562
310 จ้างโครงการวันกตัญญูผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2562
311 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (อุปกรณ์ชาร์ตถ่านพร้อมถ่านชาร์ต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2562
312 จ้างโครงการวันกตัญญูผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
313 จ้างโครงการวันกตัญญูผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
314 จ้างโครงการวันกตัญญูผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
315 จ้างโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2562
316 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2562
317 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2562
318 จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานด้านพัสดุ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2562
319 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2562
320 อุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมครุภัณฑ์ชักโครกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน 27 มีนาคม 2562
321 ซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
322 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2562
323 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2562
324 จ้างก่อสร้างถนนคสล. สายแยกต้นเหรียง ม.8 ต.บางงอน อ.พุนพินเชื่อม ม.13 ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2562
325 จ้างก่อสร้างถนนคสล. ซ.หัวพรุ 2 นางอุบลต่อคูมหาราช ซ.บ้านผู้ใหญ่สมชายต่อบ้านนางเนิม แสงเดช ม.9 ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2562
326 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะร่ม-ภิรมย์ภักดี หมู่ที่่ ๖ บ้านศรีไพรวัลย์ (จุดบ้านนายแจง พัฒน์นิล -บ้านนายสมเกียรติ เทพบุตร) ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 มีนาคม 2562
327 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนไข่ห้อย หมู่ที่ 8 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 มีนาคม 2562
328 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนนสายเกาะโชน-หูดแห้ง ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2562