ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้ออาหารเสริม (นม) ของศพด.บ้านทุ่งโพธิ์ ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
2 ซื้ออาหารเสริม (นม) ของศพด.บ้านสระพัง ภาคเรียนที่2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
3 ซื้ออาหารเสริม (นม) ของ รร.บ้านทุ่งโพธิ์ ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
4 ซื้ออาหารเสริม (นม) ของรร.วัดสระพัง ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
5 ปรับปรุงถนน คสล. สายยุทธศาสตร์ หมู่ที่ 3 29 ตุลาคม 2562
6 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย อบต.พุนพิน ปีงบ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ตุลาคม 2562
7 จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563 จำนวน 124 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
8 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 3 ตำบลพุนพิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
9 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย อบต.พุนพิน ปีงบ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
10 จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ปีงบ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
11 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 1 ต.ค.- 31 มี.ค.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
12 เหมากำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 3 ตำบลพุนพิน 30 กันยายน 2562
13 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย อบต.พุนพิน ปีงบ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
14 จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถโครงการพัฒนาผู้เรียนนอกสถานที่ ศพด.บ้านสระพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
15 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาผู้เรียนนอกสถานที่ ศพด.บ้านสระพัง จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
16 ซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการปฐมวัย 5 ฐาน ของ ศพด.บ้านสระพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
17 จ้างเหมาบริการรถโดยสารพร้อมพนักงานขับรถ โครงการพัฒนาผู้เรียนนอกสถานที่ ศพด.บ้านทุ่งโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
18 จ้างซ่อมแซมหน้าต่างบานเลื่อนของ ศพด.บ้านสระพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
19 ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก จำนวน 19 รายการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระพัง สังกัด อบต.พุนพิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
20 ซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการปฐมวัย ของ ศพด.บ้านทุ่งโพธิ์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
21 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้คู่คุณธรรม) จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
22 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านสระพัง จำนวน 47 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
23 ซื้อวัสดุุการศึกษา สื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก จำนวน 36 รายการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโพธิ์ สังกัด อบต.พุนพิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
24 ซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (เข้าค่ายวิชาการปฐมวัย) ของ ศพด.บ้านสระพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
25 จ้างซ่อมแซมบานประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
26 ซื้อเก้าอี้สำนักงานของศูนย์พัฒนาบ้านเด็กเล็ก จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
27 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านทุ่งโพธิ์ จำนวน 18 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
28 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของสำนักปลัด จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
29 ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
30 ซื้อวัสดุการเกษตรของสำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
31 จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
32 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์กองคลัง 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
33 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ ศพด.บ้านสระพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
34 ซื้อเก้าอี้สำนักงานของนักวิชาการเงิน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
35 ซื้อถังดับเพลิง ขนาด 10 ปอนด์ จำนวน 5 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
36 ตลับหมึกเครื่องพิมพ์ของ ศพด.บ้านสระพัง จำนวน 4 กล่อง 7 สิงหาคม 2562
37 ซื้อต้นทองอุไร จำนวน 10 ต้น เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2562
38 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2562
39 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองพังฝั่งซ้าย หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 กรกฎาคม 2562
40 จ้างซ่อมบำรุงรักษาพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กฉ 5275 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
41 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสายนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 กรกฎาคม 2562
42 ซื้ออุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ของเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
43 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศกองคลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
44 จ้างติดตั้งโปรแกรมระบบฏิบัติการคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กของรองปลัด อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
45 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบบ้านทุ่งโพธิ์ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 - 30 กันยายน 2562 จำนวน 62 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2562
46 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 - 30 กันยายน 2562 จำนวน 62 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2562
47 จ้างซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14  มิถุนายน  2562
48 ซื้อจอภาพแบบ LED ของสำนักปลัด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14  มิถุนายน  2562
49 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสระพัง-หนองไทร หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14  มิถุนายน  2562
50 ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสายนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 3 12  มิถุนายน  2562
51 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
52 ซื้อวัสดุไฟฟ้าของกองช่าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
53 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์อุทิศ 2 หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6  มิถุนายน  2562
54 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสายญี่ปุ่น หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6  มิถุนายน  2562
55 ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 1 5  มิถุนายน  2562
56 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของกองช่าง จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
57 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของสำนักปลัด จำนวน 9 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
58 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของกองคลัง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
59 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
60 ซื้อวัสดุการเกษตรของสำนักปลัด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
61 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 โรงเรียนวัดสระพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
62 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 ของ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
63 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 ของ ศพด.บ้านสระพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
64 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 ของ ศพด.บ้านทุ่งโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์อุทิศ 2 หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 พฤษภาคม 2562
66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสายญี่ปุ่น หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 พฤษภาคม 2562
67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสายญี่ปุ่น หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 พฤษภาคม 2562
68 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์อุทิศ 2 หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 พฤษภาคม 2562
69 จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เมษายน 2562
70 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์อุทิศ 2 หมู่ที่ 3 23 เมษายน 2562
71 จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
72 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระพัง ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562-30 มิถุนายน 2562 จำนวน 58 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
73 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านทุ่งโพธิ์ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562- 15 พฤษภาคม 2562 จำนวน 27 วันทำการ สำหรับเด็กนักเรียน 12 คน และระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2562 จำนวน 31 วันทำการ สำหรับเด็กนักเรียน 30 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2562
74 จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยุทธศาสตร์ หมู่ที่ 3 ตำบลพุนพิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
75 จ้างทำป้ายไวนิลป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562
76 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 296 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562
77 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 296 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562