ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงหล่อลื่นเพื่อใช้ในโครงการบำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2563
2 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไสหลวง-ท่าตลิ่งชัน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563
3 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสระพัง-หนองไทร หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563
4 จ้างกำจัดปลวก ศพด.บ้านทุ่งโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2563
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสหกรณ์ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 กรกฎาคม 2563
6 ซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุง แมลง และทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2563
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. สายคลองพังฝั่งซ้าย หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 กรกฎาคม 2563
8 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 103 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
9 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 30 พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
10 ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ชนิดบานเลื่อน 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
11 ซื้อถังรับรองชยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
12 ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้ปรับภูมิทัศน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. สายคลองพังฝั่งซ้าย หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25  มิถุนายน  2563
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสหกรณ์ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25  มิถุนายน  2563
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสหกรณ์ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25  มิถุนายน  2563
16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. สายคลองพังฝั่งซ้าย หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25  มิถุนายน  2563
17 ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Reader) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
18 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสหกรณ์ หมู่ที่ 1 19  มิถุนายน  2563
19 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1  มิถุนายน  2563
20 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
21 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
22 ซื้อถุงยังชีพให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบในการดำรงชีพจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563
23 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
24 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
25 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
26 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
27 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
28 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
29 จ้างออกแบบปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
30 จ้างออกแบบออกแบบก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองพังฝั่งซ้าย หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
31 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
32 จ้างรถขุดตีนตะขาบ ปรับพื้นที่สำหรับติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ปิดกั้นคันดินและขุดลอกคูส่งน้ำไปบริเวณพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
33 จ้างทำตรายางหมึกในตัวจำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
34 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
35 ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
36 ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
37 จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ(ห้อง อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
38 จ้างจ้างซ่อมไฟไซเรนรถ อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
39 ซื้อจัดซื้อกระบองไฟกระพริบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 เมษายน 2563
40 จ้างจ้างซ่อมเบาะนั่งด้านหลังกระบะสำหรับรถ อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
41 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ชุดลำโพงเคลื่อนที่ พร้อมไมล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
42 ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
43 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสหกรณ์ หมู่ที่ 1 25 มีนาคม 2563
44 ซื้อโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
45 ซื้อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง(เงินสะสม)(เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
46 จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินรองรับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2563
47 จ้างจ้างเหมาดูแลเว็บไซต์และบริการพื้นที่บนอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
48 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานภาษี อบต.พุนพิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
49 จ้างซ่อมแซม บำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง บว 4971 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2563
50 จ้างซ่อมบำรุงรักษาพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง กฉ 5275 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2563
51 ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2562
52 ซื้อเต็นท์พับ อปพร. จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
53 จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
54 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ของนักพัฒนาชุมขน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
55 จ้างเช่าเต็นท์พร้อมผูกผ้า ชุดเครื่องเสียง เก้าอี้ จัดดอกไม้เพื่อจัดกิจกรรมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
56 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดกิจกรรมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
57 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ของ ศพด.บ้านทุ่งโพธิ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
58 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2562
59 ซื้ออาหารเสริม (นม) ของรร.วัดสระพัง ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
60 ซื้ออาหารเสริม (นม) ของ รร.บ้านทุ่งโพธิ์ ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
61 ซื้ออาหารเสริม (นม) ของศพด.บ้านทุ่งโพธิ์ ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
62 ซื้ออาหารเสริม (นม) ของศพด.บ้านสระพัง ภาคเรียนที่2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
63 ปรับปรุงถนน คสล. สายยุทธศาสตร์ หมู่ที่ 3 29 ตุลาคม 2562
64 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย อบต.พุนพิน ปีงบ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ตุลาคม 2562
65 จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563 จำนวน 124 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
66 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 3 ตำบลพุนพิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
67 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย อบต.พุนพิน ปีงบ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
68 จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ปีงบ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
69 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 1 ต.ค.- 31 มี.ค.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
70 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย อบต.พุนพิน ปีงบ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
71 เหมากำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 3 ตำบลพุนพิน 30 กันยายน 2562
72 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาผู้เรียนนอกสถานที่ ศพด.บ้านสระพัง จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
73 จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถโครงการพัฒนาผู้เรียนนอกสถานที่ ศพด.บ้านสระพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
74 จ้างเหมาบริการรถโดยสารพร้อมพนักงานขับรถ โครงการพัฒนาผู้เรียนนอกสถานที่ ศพด.บ้านทุ่งโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
75 ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก จำนวน 19 รายการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระพัง สังกัด อบต.พุนพิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
76 จ้างซ่อมแซมหน้าต่างบานเลื่อนของ ศพด.บ้านสระพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
77 ซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการปฐมวัย 5 ฐาน ของ ศพด.บ้านสระพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
78 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้คู่คุณธรรม) จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
79 ซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการปฐมวัย ของ ศพด.บ้านทุ่งโพธิ์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
80 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านสระพัง จำนวน 47 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
81 ซื้อวัสดุุการศึกษา สื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก จำนวน 36 รายการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโพธิ์ สังกัด อบต.พุนพิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
82 จ้างซ่อมแซมบานประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
83 ซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (เข้าค่ายวิชาการปฐมวัย) ของ ศพด.บ้านสระพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
84 ซื้อเก้าอี้สำนักงานของศูนย์พัฒนาบ้านเด็กเล็ก จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
85 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านทุ่งโพธิ์ จำนวน 18 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
86 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของสำนักปลัด จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
87 ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
88 ซื้อวัสดุการเกษตรของสำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
89 จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
90 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์กองคลัง 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
91 ตลับหมึกเครื่องพิมพ์ของ ศพด.บ้านสระพัง จำนวน 4 กล่อง 7 สิงหาคม 2562
92 ซื้อถังดับเพลิง ขนาด 10 ปอนด์ จำนวน 5 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
93 ซื้อเก้าอี้สำนักงานของนักวิชาการเงิน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
94 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ ศพด.บ้านสระพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
95 ซื้อต้นทองอุไร จำนวน 10 ต้น เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2562
96 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2562
97 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองพังฝั่งซ้าย หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 กรกฎาคม 2562
98 จ้างซ่อมบำรุงรักษาพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กฉ 5275 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
99 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสายนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 กรกฎาคม 2562
100 ซื้ออุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ของเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
101 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศกองคลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
102 จ้างติดตั้งโปรแกรมระบบฏิบัติการคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กของรองปลัด อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
103 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 - 30 กันยายน 2562 จำนวน 62 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2562
104 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบบ้านทุ่งโพธิ์ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 - 30 กันยายน 2562 จำนวน 62 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2562
105 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสระพัง-หนองไทร หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14  มิถุนายน  2562
106 ซื้อจอภาพแบบ LED ของสำนักปลัด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14  มิถุนายน  2562
107 จ้างซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14  มิถุนายน  2562
108 ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสายนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 3 12  มิถุนายน  2562
109 ซื้อวัสดุไฟฟ้าของกองช่าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
110 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
111 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์อุทิศ 2 หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6  มิถุนายน  2562
112 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสายญี่ปุ่น หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6  มิถุนายน  2562
113 ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 1 5  มิถุนายน  2562
114 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของกองช่าง จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
115 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของสำนักปลัด จำนวน 9 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
116 ซื้อวัสดุการเกษตรของสำนักปลัด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
117 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของกองคลัง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
118 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
119 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 ของ ศพด.บ้านสระพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
120 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 ของ ศพด.บ้านทุ่งโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
121 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 โรงเรียนวัดสระพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
122 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 ของ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
123 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์อุทิศ 2 หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 พฤษภาคม 2562
124 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสายญี่ปุ่น หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 พฤษภาคม 2562
125 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสายญี่ปุ่น หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 พฤษภาคม 2562
126 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์อุทิศ 2 หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 พฤษภาคม 2562
127 จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เมษายน 2562
128 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์อุทิศ 2 หมู่ที่ 3 23 เมษายน 2562
129 จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
130 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระพัง ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562-30 มิถุนายน 2562 จำนวน 58 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
131 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านทุ่งโพธิ์ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562- 15 พฤษภาคม 2562 จำนวน 27 วันทำการ สำหรับเด็กนักเรียน 12 คน และระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2562 จำนวน 31 วันทำการ สำหรับเด็กนักเรียน 30 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2562
132 จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยุทธศาสตร์ หมู่ที่ 3 ตำบลพุนพิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
133 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 296 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562
134 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 296 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562
135 จ้างทำป้ายไวนิลป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562