ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างโครงการงานย้ายถังระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 6 (จุดที่ 6 บ้านนายฉลาด มิฉา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 3106
2 จ้างเหมาเช่าชุดการแสดงพร้อมแต่งหน้า จำนวน 14 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 3106
3 จ้างเหมาจัดทำไวนิลสำหรับจัดนิทรรศการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2563
4 จ้างเหมาจัดทำซุ้มนิทรรศการ พร้อมตกแต่ง (ตามแบบที่กำหนด) จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2563
5 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 1 หลัง 28 มกราคม 2563
6 จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประตูพลิก องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 1 ชุด 28 มกราคม 2563
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
8 จ้างเหมาจัดทำไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
9 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ.87-010 สายบ้านบนควน-บ้านคลองกลาง (ซอยสารภี) หมู่ที่ 2-8 23 มกราคม 2563
11 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
12 ซื้อวัสดุสำนักงานฟ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
13 ซื้อวัสดุสำนักงานฟ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
14 ซื้อวัสดุสำนักงานฟ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
15 โครงการงานย้ายถังระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 6 (จุดที่ 6 บ้านนายฉลาด มิฉา) 15 มกราคม 2563
16 จ้างเหมาคนทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประตูพลิก จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563
17 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
18 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
19 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
20 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
21 จ้างเหมาซ่อมแซมและตรวจเช็ครถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กล 9294 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
22 ซื้อเครื่องขยายเสียงอเนกประสงค์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
23 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมีลาภ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
24 จ้างเหมาจัดทำผ้าคลุมเก้าอี้ห้องประชุม จำนวน 57 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
25 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องโท หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
26 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องโท หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
27 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากบาง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธันวาคม 2562
28 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านต้นมะเดื่อ - บ้านบนควน หมู่ที่ 3-2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธันวาคม 2562
29 โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องโท หมู่ที่ 4 3 ธันวาคม 2562
30 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
31 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประตูพลิก-เนินสุวรรณ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2562
32 โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประตูพลิก-เนินสุวรรณ หมู่ที่ 1 22 พฤศจิกายน 2562
33 จ้างเหมากำจัดปลวก ในอาคารสำนักงาน ของ อบต.ไทรโสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2562
34 เหมารถตู้โดยสาร ขนาด 13 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน คันละ 2 วัน 15 พฤศจิกายน 2562
35 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลุงวิเชียร หมู่ที่ 6-8 บ้านคลองกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
36 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องโท หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
37 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเกรดเกลี่ยบดอัดสายบุตรดี หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
38 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลุงถ่อง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
39 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา จำนวน ๓ แห่ง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
40 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน ๓ แห่ง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
41 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา จำนวน ๓ แห่ง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 29 ตุลาคม 2562
42 จ้างเหมาเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ไฟประดับ เครื่องปั่นไฟพร้อมเวทีและเครื่องเสียง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
43 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณสนามกีฬา อบต.ไทรโสภา หมู่ที่ 5 บ้านย่านตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2562
44 จ้างโครงการงานก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์สนามกีฬาบ้านย่านตะเคียน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
45 โครงการซ่อมแซมถนนเกรดเกลี่ยบดอัดสายบุตรดี หมู่ที่ 1 7 ตุลาคม 2562
46 จ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์และดูแลระบบเว็บไซต์ ของ อบต.ไทรโสภา จำนวน 1 เวปไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ตุลาคม 2562
47 ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา จำนวน ๓ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ตุลาคม 2562
48 ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา จำนวน ๓ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ตุลาคม 2562
49 ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา จำนวน ๓ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ตุลาคม 2562
50 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่สำรวจข้อมูลภาคสนาม จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
51 จ้างเหมารถยนต์กู้ชีพ ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
52 จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานและเปิด-ปิด อาคารสำนักงาน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
53 จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานและเปิด-ปิด อาคารสำนักงาน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
54 จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานและเปิด-ปิด อาคารสำนักงาน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
55 จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฏร์พัฒนา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
56 จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประตูพลิก จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
57 จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
58 จ้างเหมาบุคคลปฏิิบัติหน้าที่บันทึกข้อมูลภาคสนาม จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
59 จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
60 จ้างโครงการงานก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบหินทิ้ง หมู่ที่ 6 จุดที่ 1 (คลองน้ำหลุง) บ้านราษฏร์พัฒนา ตำบลไทรโสภา สันฝายกว้าง 3 เมตร สูง 2 เมตร (ตามแบบกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
61 จ้างโครงการงานก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบหินทิ้ง หมู่ที่ 6 จุดที่ 2(คลองเหียน) บ้านราษฏร์พัฒนา ตำบลไทรโสภา สันฝายกว้าง 10 เมตร สูง 2 เมตร (ตามแบบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
62 จ้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบหินทิ้ง หมู่ที่ 5 บ้านย่านตะเคียน ตำบลไทรโสภา สันฝายกว้าง 6 เมตร สูง 2 เมตร(ตามแบบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
63 โครงการงานก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบหินทิ้ง หมู่ที่ 6 จุดที่ 2(คลองเหียน) บ้านราษฏร์พัฒนา ตำบลไทรโสภา สันฝายกว้าง 10 เมตร สูง 2 เมตร (ตามแบบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช) 27 กันยายน 2562
64 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
65 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
66 จ้างซ่อมแซมและตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
67 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์สูบน้ำดิบโรงสูบน้ำดิบของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (จุดที่ 2) จุดข้างบ้านนายพรชัย สังเพชร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
68 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
69 จ้างซ่อมแซมและตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
70 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
71 โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนบ้านราษฏร์พัฒนา หมู่ที่ 6-8 18 กันยายน 2562
72 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
73 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
74 จ้างจัดทำวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561-2562 จำนวน 665 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
75 จ้างเหมาซ่อมแซมและตรวจเช็ครถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กล 9294 สฏ. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
76 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
77 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางพา-บางตัด หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
78 ซื้อวัสดุหินผุพร้อมเกลี่ยเรียบ จำนวน 1,804 ลูกบาศก์เมตร ภายในพื้นที่ตำบลไทรโสภา จำนวน 18 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
79 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
80 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมีลาภ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
81 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากบาง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
82 จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะทั้งตำบล จำนวน 40 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
83 โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมีลาภ หมู่ที่ 7 11 กันยายน 2562
84 โครงการจัดซื้อวัสดุหินผุพร้อมเกลี่ยเรียบ จำนวน 1,804 ลูกบาศก์เมตร ภายในพื้นที่ตำบลไทรโสภา จำนวน 18 สายทาง 11 กันยายน 2562
85 ซื้อวัสดุในการปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
86 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะทั้งตำบล จำนวน 40 จุด 11 กันยายน 2562
87 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
88 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
89 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
90 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
91 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
92 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
93 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
94 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างน้ำร้อนไทรโสภา หมู่ที่ 4 บ้านต้นไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
95 จ้างโครงการงานบุกเบิกถนนสายบ้านสายสมพร - ถนนหลีกน้ำ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
96 จ้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาบ้านคลองกลาง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
97 จ้างโครงการงานยกระดับผิวจราจรถนนสายต้นมะเดื่อ - เขตหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
98 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
99 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
100 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
101 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของกองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
102 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
103 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
104 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
105 จ้างโครงการงานปรับปรุงระบบประปาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
106 จ้างตัดเสื้อซาฟารีแขนสั้นสีขาวปล่อยชาย พร้อมกางเกงยาวสีฟ้า (ตามแบบที่กำหนด) จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
107 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
108 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
109 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
110 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ. 87-016 สายหน้าโรงเรียนบ้านราษฏร์พัฒนา หมู่ที่ 6-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 สิงหาคม 2562
111 โครงการยกระดับผิวจราจรถนนสายบ้านต้นมะเดื่อ หมู่ที่ 5 - เขตหมู่ที่ 3 6 สิงหาคม 2562
112 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ. 87-016 สายหน้าโรงเรียนบ้านราษฏร์พัฒนา หมู่ที่ 6-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 สิงหาคม 2562
113 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบนเขา หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 สิงหาคม 2562
114 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านประตูพลิก-เนินสุวรรณ หมู่ที่ 1-2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 สิงหาคม 2562
115 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบนเขา หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 สิงหาคม 2562
116 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านประตูพลิก-เนินสุวรรณ หมู่ที่ 1-2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 สิงหาคม 2562
117 จ้างเหมาจัดทำสนามแข่งขันกรีฑา จำนวน 1 สนาม (รายละเอียดตามแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กรกฎาคม 2562
118 ซื้อถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กรกฎาคม 2562
119 จ้างโครงการงานปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (จุดที่ 1 สระน้ำบ้านคลองกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กรกฎาคม 2562
120 จ้างเหมาจัดทำคบเพลิงในพิธีเปิดสนามฯ จำนวน 1 ชุด (รายละเอียดตามแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กรกฎาคม 2562
121 จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียงพร้อมหลังคา,เต๊นท์,โต๊ะ,เก้าอี้ พร้อมร่มกางฯ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กรกฎาคม 2562
122 จ้างเหมาเช่าชุดการแสดงพร้อมแต่งหน้าสำหรับพิธีเปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กรกฎาคม 2562
123 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการฝึกซ้อมและการแข่งขัน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
124 จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
125 จ้างจัดทำสนาม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
126 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
127 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
128 ซื้อชุดกีฬา และชุดกรีฑา จำนวน 140 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
129 จ้างเหมาเต๊นท์ พร้อม โต๊ะเก้าอี้ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
130 จ้างเหมาเครื่องเสียงสำหรับสนามฟุตบอล จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
131 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมและตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
132 โครงการงานปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (จุดที่ 1 สระน้ำบ้านคลองกลาง) 15 กรกฎาคม 2562
133 จ้างซ่อมแซมและตรวจเช็คมอเตอร์สูบน้ำดิบ จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2562
134 จ้างซ่อมแซมและตรวจเช็คมอเตอร์สูบน้ำดิบ จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2562
135 จ้างซ่อมแซมและตรวจเช็คมอเตอร์สูบน้ำดิบ จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2562
136 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบนเขา หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กรกฎาคม 2562
137 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบนเขา หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กรกฎาคม 2562
138 โครงการงานปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างน้ำร้อนไทรโสภา หมู่ที่ 4 27  มิถุนายน  2562
139 โครงการงานบุกเบิกถนนสายบ้านนายสมพร - ถนนหลีกน้ำ หมู่ที่ 5 27  มิถุนายน  2562
140 โครงการงานยกระดับผิวจราจรถนนสายต้นมะเดื่อ - เขตหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 3 27  มิถุนายน  2562
141 โครงการงานปรับปรุงสนามกีฬาบ้านคลองกลาง หมู่ที่ 8 27  มิถุนายน  2562
142 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ. 87-016 สายหน้าโรงเรียนบ้านราษฏร์พัฒนา หมู่ที่ 6-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21  มิถุนายน  2562
143 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ. 87-016 สายหน้าโรงเรียนบ้านราษฏร์พัฒนา หมู่ที่ 6-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21  มิถุนายน  2562
144 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบนเขา หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14  มิถุนายน  2562
145 ซื้อดินปลูกและดินมมูลสัตว์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14  มิถุนายน  2562
146 ซื้อวัสดุในการจัดทำข้อมูลภาคสนาม จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14  มิถุนายน  2562
147 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบนเขา หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14  มิถุนายน  2562
148 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
149 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
150 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
151 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านประตูพลิก-เนินสุวรรณ หมู่ที่ 1-2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6  มิถุนายน  2562
152 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านประตูพลิก-เนินสุวรรณ หมู่ที่ 1-2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6  มิถุนายน  2562
153 จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หอถังแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
154 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2562
155 จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นสระน้ำบ้านคลองกลาง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2562
156 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7 ) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
157 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านประตูพลิก-เนินสุวรรณ หมู่ที่ 1-2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 พฤษภาคม 2562
158 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านประตูพลิก-เนินสุวรรณ หมู่ที่ 1-2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พฤษภาคม 2562
159 จ้างเหมาบริการพนักงานปฏิบัติหน้าที่สำรวจข้อมูลภาคสนามพร้อมบันทึกข้อมูลในระบบดิจิตอล จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
160 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบนเขา หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พฤษภาคม 2562
161 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านประตูพลิก-เนินสุวรรณ หมู่ที่ 1-2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พฤษภาคม 2562
162 จ้างเหมาบริการพนักงานปฏิบัติหน้าที่สำรวจข้อมูลภาคสนามพร้อมบันทึกข้อมูลในระบบดิจิตอล จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
163 จ้างเหมาบุคคลภายนอเพื่อปฏิบัติหน้าที่สำรวจข้อมูลภาคสนาม ในเขตพื้นที่ตำบลไทรโสภา จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
164 จ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์่ส่วนกลาง ทะเบียน กล 9294 สุราษฏรฺ์ธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
165 จ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์่ส่วนกลาง ทะเบียน กล 9294 สุราษฏรฺ์ธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2562
166 จ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์่ส่วนกลาง ทะเบียน กล 9294 สุราษฏรฺ์ธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2562
167 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬาสำหรับการฝึกซ้อม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
168 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง 21 พฤษภาคม 2562
169 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
170 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
171 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ. 87-016 สายหน้าโรงเรียนบ้านราษฏร์พัฒนา หมู่ที่ 6-8 16 พฤษภาคม 2562
172 จ้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านคลองกลาง (จุดที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2562
173 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นสระน้ำบ้านคลองกลาง หมู่ที่ 8 16 พฤษภาคม 2562
174 ซื้อจัดซื้อหม้อแบตเตอรี่ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
175 จ้างเหมาซ่อมแซมและตรวจเช็ครถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 4143 สฏ. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
176 จ้างเหมาซ่อมแซมและตรวจเช็ครถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 4143 สฏ. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
177 จ้างซ่อมแซมและตรวจเช็ครถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 4131 สฏ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
178 ซื้อจัดซื้อหม้อแบตเตอรี่ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
179 จ้างเหมาซ่อมแซมและตรวจเช็ครถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 4143 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
180 จ้างซ่อมแซมและตรวจเช็ครถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 4131 สฏ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
181 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 14 พฤษภาคม 2562
182 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา จำนวน 3 แห่ง 13 พฤษภาคม 2562
183 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดรับแขกไม้) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤษภาคม 2562
184 จ้างโครงการงานซ่อมแซมถนนเกรดเกลี่ยถนนในพื้นที่ตำบลไทรโสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
185 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศรีสุข หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
186 ซื้อวัสดุในการจัดซุ้มถวายพระเกียรติ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
187 จ้างเหมาทำความสะอาดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฏร์พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
188 จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประตูพลิก จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
189 จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
190 จ้างโครงการงานปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (จุดที่ 1 สระน้ำบ้านคลองกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2562
191 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2562
192 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2562
193 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เมษายน 2562
194 โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบนเขา หมู่ที่ 3 23 เมษายน 2562
195 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยืนหยัด หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เมษายน 2562
196 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช้างแทงตลิ่ง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
197 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช้างแทงตลิ่ง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
198 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายย่านตะเคียน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
199 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลพัฒนา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
200 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลพัฒนา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
201 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2562
202 จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานและงานอื่นๆ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
203 จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานและงานอื่นๆ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
204 จ้างเหมาซ่อมแซมและตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
205 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด จำนวน ๑,๕๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562