ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2563
2 จ้างเหมาซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำระบบประปา อบต.ไทรโสภา อบต.ไทรโสภา จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธันวาคม 2563
3 จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบััติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธันวาคม 2563
4 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง 30 พฤศจิกายน 2563
5 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2563
6 จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาด 45 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2563
7 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง ภาคเรียนที่ 1/2563 และภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2563
8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ. 87-021 สายบ้านต้นมะเดื่อ หมู่ที่ 3 - เขตนิคมผัง 5 12 พฤศจิกายน 2563
9 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการอบรม จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2563
10 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ดับเพลิง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2563
11 จ้างเหมาซ่อมแซมและตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เลขที่ 416-58-0034 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤศจิกายน 2563
12 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤศจิกายน 2563
13 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤศจิกายน 2563
14 จ้างเหมาเวที,เครื่องเสียง, เต็นฑ์, โต๊ะ, เก้าอี้, เครื่องปั่นไฟ,ไฟประดับตามจุดต่าง พร้อมพลุไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ตุลาคม 2563
15 จ้าง้จ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน จำนวน 1 เว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ตุลาคม 2563
16 ้จ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน จำนวน 1 เว็บไซต์ 6 ตุลาคม 2563
17 โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.บ้านราษฏร์พัฒนา ประจำปีการศึกษา 2563 5 ตุลาคม 2563
18 โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.บ้านประตูพลิกประจำปีการศึกษา 2563 2 ตุลาคม 2563
19 โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.ต้นไทร ประจำปีการศึกษา 2563 2 ตุลาคม 2563
20 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฏร์พัฒนา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
21 จ้างจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
22 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่สำรวจข้อมูลภาคสนามฯ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
23 จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.บ้านราษฏร์พัฒนา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
24 จ้างเหมาบริการบุคคลพร้อมรถยนต์กู้ชีพ ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
25 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประตูพลิก จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
26 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
27 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
28 จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดฯ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
29 จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.ต้นไทร ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
30 จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.บ้านประตูพลิกประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
31 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่บันทึกข้อมูลภาคสนามฯ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
32 จ้างโครงการงานซ่อมแซมถนนสายยืนหยัด หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2563
33 จ้างโครงการซ่อมท่อจ่ายน้ำระบบประปา อบต.ไทรโสภา จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2563
34 จ้างโครงการงานซ่อมแซมถนนถมหลุมบ่อและวางท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2563
35 โครงการงานซ่อมแซมถนนถมหลุมบ่อและวางท่อระบายน้ำ 23 กันยายน 2563
36 จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลไทรโสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
37 จ้างโครงการก่อสร้างเตาเผาขยะชุมชน อุณหภูมิสูง ขนาด 1 ลบ.ม. (พร้อมชุดบำบัดควัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
38 จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลไทรโสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
39 จ้างโครงการงานวางท่อระบายน้ำถนนสายชลพัฒนา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
40 จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลไทรโสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
41 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ. 87-027 สายศรีสุข หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
42 จ้างโครงการปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
43 โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะชุมชน อุณหภูมิสูง ขนาด 1 ลบ.ม. (พร้อมชุดบำบัดควัน) 18 กันยายน 2563
44 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ. 87-027 สายศรีสุข หมู่ที่ 7 15 กันยายน 2563
45 จ้างโครงการซ่อมแซมระบบสูบน้ำดิบ ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (จุดที่ 1) สระน้ำบ้านคลองกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
46 ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2563
47 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2563
48 จ้างโครงการจัดทำจุดสาธิตการบริหารจัดการขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2563
49 โครงการงานวางท่อระบายน้ำถนนสายชลพัฒนา หมู่ที่ 4 9 กันยายน 2563
50 จ้างโครงการจ้างเหมารื้อทรายบ่อพักน้ำดิบระบบประปา อบต.ไทรโสภา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2563
51 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สารส้มก้อน (ขุ่น) จำนวน 5,200 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2563
52 จ้างโครงการก่อสร้างงานระบายน้ำด้านหลังสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภาหมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
53 โครงการจัดทำจุดสาธิตการบริหารจัดการขยะ 28 สิงหาคม 2563
54 ซื้อเสื้อชูชีพ ชนิดเสื้อกั๊กขนาด 100 นิวตัน สามารถรองรับน้ำหนักในช่วง 50 ถึง 100 กิโลกรัม จำนวน 30 จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2563
55 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายวัดบางภาวนาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2563
56 ป้ายสามเหลี่ยนจราจร จำนวน 2 ป้าย 27 สิงหาคม 2563
57 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง กระจกโค้งจราจรพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2563
58 ซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2563
59 ซื้อเสื้อชูชีพ ชนิดเสื้อกั๊กขนาด 100 นิวตัน สามารถรองรับน้ำหนักในช่วง 50 ถึง 100 กิโลกรัม จำนวน 30 จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2563
60 ซื้อเสื้อชูชีพ ชนิดเสื้อกั๊กขนาด 100 นิวตัน สามารถรองรับน้ำหนักในช่วง 50 ถึง 100 กิโลกรัม จำนวน 30 จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2563
61 ซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฏร์พัฒนา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2563
62 ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประตูพลิก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2563
63 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาอ่ำ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563
64 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลุงวิเชียร หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563
65 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมีลาภ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563
66 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นมะเดื่อ - เขตนิคม หมู่ที่ 5 (บ้านนายฮวด-เขตหมู่ที่ 5) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563
67 จ้างตรวจเช็ครถยนต์ส่วนกลางตามวงรอบที่กำหนด กล 9294 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 สิงหาคม 2563
68 โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาอ่ำ หมู่ที่ 2 5 สิงหาคม 2563
69 โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลุงวิเชียร หมู่ที่ 8 5 สิงหาคม 2563
70 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองคลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2563
71 โครงการก่อสร้างงานระบายน้ำด้านหลังสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา หมู่ที่ 2 5 สิงหาคม 2563
72 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 สิงหาคม 2563
73 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2563
74 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2563
75 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2563
76 จ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซม ระบบประปาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563
77 จ้างโครงการจ้างออกแบบ อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กรกฎาคม 2563
78 โครงการจ้างออกแบบ อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา (หลังใหม่) 13 กรกฎาคม 2563
79 จ้างโครงการจ้างออกแบบ อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กรกฎาคม 2563
80 จ้างโครงการจ้างออกแบบ อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กรกฎาคม 2563
81 จ้างจัดทำรั้วเหล็กล้อมรอบพื้นที่จัดกิจกรรมการจัดประสบการณ์และส่งเสิรมพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2563
82 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2563
83 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2563
84 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
85 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
86 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
87 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองกวางขาว หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
88 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายนับ ไทยเอียด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
89 จ้างเหมาจัดทำอ่างล้างมืออลูมิเนียม จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
90 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
91 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
92 จ้างเหมาบุคคลทำคนความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฏร์พัฒนา จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2563
93 จ้างเหมาตัดต้นไม้ ตกแต่งกิ่ง ไม้ตอกไม้ประดับ ฉีดยาหญ้า และบริเวณรอบๆ ของศูนย์พัฒาเด็กเล็กบ้านราษฏร์พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2563
94 จ้างเหมาบุคคลเพื่อทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประตูพลิก จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2563
95 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายเพชรคำ หมู่ที่ 3 ถนนสายต้นมะเดื่อ - บนควน หมู่ที่ 3-2 และถนนสายลุงถ่อง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2563
96 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองกวางขาว หมู่ที่ 5 12  มิถุนายน  2563
97 โครงการจ้างออกแบบ อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา (หลังใหม่) 10  มิถุนายน  2563
98 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองคลัง จำนวน 3 รายการ 5  มิถุนายน  2563
99 ซื้อผ้าสีต่างๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1  มิถุนายน  2563
100 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 พฤษภาคม 2563
101 ซื้ออาหารแห้ว เพื่อบรรจุถุงยังชีพ จำนวน 1,091 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
102 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
103 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของกองคลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
104 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของกองคลัง จำนวน 3 รายการ 8 พฤษภาคม 2563
105 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของกองช่าง จำนวน 2 รายการ 8 พฤษภาคม 2563
106 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา จำนวน 3 แห่ง 8 พฤษภาคม 2563
107 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน ๓ แห่ง 8 พฤษภาคม 2563
108 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของกองช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
109 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน ๓ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
110 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักงานปลัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
111 ซื้อวัสดุในการจัดทำผลิตภัณฑ์จากผ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2563
112 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ.87-020 สายบ้านต้นมะเดื่อ - เขตนิคมผัง 1 หมู่ที่ 3 บ้านบางพา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เมษายน 2563
113 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
114 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 เมษายน 2563
115 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 เมษายน 2563
116 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ.87-010 สายบ้านบนควน-บ้านคลองกลาง (ซอยสารภี) หมู่ที่ 2-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 เมษายน 2563
117 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
118 ซื้อปรอทวัดไข้อัตโนมัติ จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
119 จ้างเหมาตรวจเช็ครถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กล 9294 สุราษฏร์ธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2563
120 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ.87-020 สายบ้านต้นมะเดื่อ - เขตนิคมผัง 1 หมู่ที่ 3 บ้านบางพา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 เมษายน 2563
121 โครงการงานก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี จำนวน 1 หลัง 17 เมษายน 2563
122 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ.87-020 สายบ้านต้นมะเดื่อ - เขตนิคมผัง 1 หมู่ที่ 3 บ้านบางพา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 เมษายน 2563
123 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ.87-010 สายบ้านบนควน-บ้านคลองกลาง (ซอยสารภี) หมู่ที่ 2-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 เมษายน 2563
124 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ.87-010 สายบ้านบนควน-บ้านคลองกลาง (ซอยสารภี) หมู่ที่ 2-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 เมษายน 2563
125 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมโรคติดต่อ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
126 ซื้อวัสดุสำหรับป้องกันโรคติดต่อ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
127 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมโรคติดต่อ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
128 ซื้อจัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ ถังละ 5 ลิตร จำนวน 3 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
129 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมโรคติดต่อ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
130 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ.87-010 สายบ้านบนควน-บ้านคลองกลาง (ซอยสารภี) หมู่ที่ 2-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 เมษายน 2563
131 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
132 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
133 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
134 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่บันทึกข้อมูลภาคสนาม จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
135 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
136 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่สำรวจภาคสนาม จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
137 ซื้อวััสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
138 จ้างโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะทั้งตำบล จำนวน 144 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
139 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ.87-010 สายบ้านบนควน-บ้านคลองกลาง (ซอยสารภี) หมู่ที่ 2-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 มีนาคม 2563
140 จ้างซ่อมแซมระบบสุขภัณฑ์ ประตูอาคาร และรั้วกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฏร์พัฒนา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
141 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ.87-010 สายบ้านบนควน-บ้านคลองกลาง (ซอยสารภี) หมู่ที่ 2-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มีนาคม 2563
142 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ.87-010 สายบ้านบนควน-บ้านคลองกลาง (ซอยสารภี) หมู่ที่ 2-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มีนาคม 2563
143 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
144 จ้างโครงการงานขยายเขตท่อจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (จุดที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
145 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน 6 รายการ 18 มีนาคม 2563
146 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ.87-010 สายบ้านบนควน-บ้านคลองกลาง (ซอยสารภี) หมู่ที่ 2-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มีนาคม 2563
147 จ้างโครงการขุดสระเก็บน้ำบ้านราษฏร์พัฒนา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
148 โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะทั้งตำบล จำนวน 144 ชุด 12 มีนาคม 2563
149 โครงการงานขยายเขตท่อจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (จุดที่ 1) 11 มีนาคม 2563
150 โครงการขุดสระเก็บน้ำบ้านราษฏร์พัฒนา หมู่ที่ 6 10 มีนาคม 2563
151 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
152 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
153 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนน 1,500 โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
154 ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต ตามบัญชีราคามาตรฐาน จำนวน 1 เครื่อง 28 กุมภาพันธ์ 2563
155 ซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต ตามบัญชีราคามาตรฐาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
156 ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประตูพลิก องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
157 ซื้อโต๊ะปิงปอง จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2563
158 จ้างโครงการงานย้ายถังระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 6 (จุดที่ 6 บ้านนายฉลาด มิฉา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
159 จ้างเหมาเช่าชุดการแสดงพร้อมแต่งหน้า จำนวน 14 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
160 จ้างเหมาจัดทำไวนิลสำหรับจัดนิทรรศการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2563
161 จ้างเหมาจัดทำซุ้มนิทรรศการ พร้อมตกแต่ง (ตามแบบที่กำหนด) จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2563
162 จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประตูพลิก องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 1 ชุด 28 มกราคม 2563
163 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 1 หลัง 28 มกราคม 2563
164 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
165 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
166 จ้างเหมาจัดทำไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
167 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ.87-010 สายบ้านบนควน-บ้านคลองกลาง (ซอยสารภี) หมู่ที่ 2-8 23 มกราคม 2563
168 ซื้อวัสดุสำนักงานฟ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
169 ซื้อวัสดุสำนักงานฟ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
170 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
171 ซื้อวัสดุสำนักงานฟ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
172 จ้างเหมาคนทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประตูพลิก จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563
173 โครงการงานย้ายถังระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 6 (จุดที่ 6 บ้านนายฉลาด มิฉา) 15 มกราคม 2563
174 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
175 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
176 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
177 จ้างเหมาซ่อมแซมและตรวจเช็ครถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กล 9294 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
178 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
179 ซื้อเครื่องขยายเสียงอเนกประสงค์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
180 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมีลาภ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
181 จ้างเหมาจัดทำผ้าคลุมเก้าอี้ห้องประชุม จำนวน 57 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
182 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องโท หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
183 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องโท หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
184 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากบาง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธันวาคม 2562
185 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านต้นมะเดื่อ - บ้านบนควน หมู่ที่ 3-2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธันวาคม 2562
186 โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องโท หมู่ที่ 4 3 ธันวาคม 2562
187 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
188 โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประตูพลิก-เนินสุวรรณ หมู่ที่ 1 22 พฤศจิกายน 2562
189 จ้างเหมากำจัดปลวก ในอาคารสำนักงาน ของ อบต.ไทรโสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2562
190 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประตูพลิก-เนินสุวรรณ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2562
191 เหมารถตู้โดยสาร ขนาด 13 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน คันละ 2 วัน 15 พฤศจิกายน 2562
192 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลุงวิเชียร หมู่ที่ 6-8 บ้านคลองกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
193 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องโท หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
194 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลุงถ่อง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
195 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเกรดเกลี่ยบดอัดสายบุตรดี หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
196 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน ๓ แห่ง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
197 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา จำนวน ๓ แห่ง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
198 จ้างเหมาเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ไฟประดับ เครื่องปั่นไฟพร้อมเวทีและเครื่องเสียง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
199 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา จำนวน ๓ แห่ง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 29 ตุลาคม 2562
200 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณสนามกีฬา อบต.ไทรโสภา หมู่ที่ 5 บ้านย่านตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2562
201 จ้างโครงการงานก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์สนามกีฬาบ้านย่านตะเคียน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
202 โครงการซ่อมแซมถนนเกรดเกลี่ยบดอัดสายบุตรดี หมู่ที่ 1 7 ตุลาคม 2562
203 จ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์และดูแลระบบเว็บไซต์ ของ อบต.ไทรโสภา จำนวน 1 เวปไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ตุลาคม 2562
204 ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา จำนวน ๓ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ตุลาคม 2562
205 ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา จำนวน ๓ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ตุลาคม 2562
206 ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา จำนวน ๓ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ตุลาคม 2562
207 จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
208 จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประตูพลิก จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
209 จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฏร์พัฒนา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
210 จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานและเปิด-ปิด อาคารสำนักงาน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
211 จ้างเหมาบุคคลปฏิิบัติหน้าที่บันทึกข้อมูลภาคสนาม จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
212 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่สำรวจข้อมูลภาคสนาม จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
213 จ้างเหมารถยนต์กู้ชีพ ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
214 จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
215 จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานและเปิด-ปิด อาคารสำนักงาน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
216 จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานและเปิด-ปิด อาคารสำนักงาน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
217 จ้างโครงการงานก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบหินทิ้ง หมู่ที่ 6 จุดที่ 1 (คลองน้ำหลุง) บ้านราษฏร์พัฒนา ตำบลไทรโสภา สันฝายกว้าง 3 เมตร สูง 2 เมตร (ตามแบบกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
218 โครงการงานก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบหินทิ้ง หมู่ที่ 6 จุดที่ 2(คลองเหียน) บ้านราษฏร์พัฒนา ตำบลไทรโสภา สันฝายกว้าง 10 เมตร สูง 2 เมตร (ตามแบบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช) 27 กันยายน 2562
219 จ้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบหินทิ้ง หมู่ที่ 5 บ้านย่านตะเคียน ตำบลไทรโสภา สันฝายกว้าง 6 เมตร สูง 2 เมตร(ตามแบบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
220 จ้างโครงการงานก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบหินทิ้ง หมู่ที่ 6 จุดที่ 2(คลองเหียน) บ้านราษฏร์พัฒนา ตำบลไทรโสภา สันฝายกว้าง 10 เมตร สูง 2 เมตร (ตามแบบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
221 จ้างซ่อมแซมและตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
222 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
223 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
224 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์สูบน้ำดิบโรงสูบน้ำดิบของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (จุดที่ 2) จุดข้างบ้านนายพรชัย สังเพชร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
225 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
226 จ้างซ่อมแซมและตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
227 โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนบ้านราษฏร์พัฒนา หมู่ที่ 6-8 18 กันยายน 2562
228 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
229 จ้างจัดทำวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561-2562 จำนวน 665 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
230 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
231 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
232 จ้างเหมาซ่อมแซมและตรวจเช็ครถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กล 9294 สฏ. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
233 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
234 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางพา-บางตัด หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
235 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
236 ซื้อวัสดุหินผุพร้อมเกลี่ยเรียบ จำนวน 1,804 ลูกบาศก์เมตร ภายในพื้นที่ตำบลไทรโสภา จำนวน 18 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
237 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมีลาภ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
238 จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะทั้งตำบล จำนวน 40 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
239 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากบาง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
240 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะทั้งตำบล จำนวน 40 จุด 11 กันยายน 2562
241 ซื้อวัสดุในการปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
242 โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมีลาภ หมู่ที่ 7 11 กันยายน 2562
243 โครงการจัดซื้อวัสดุหินผุพร้อมเกลี่ยเรียบ จำนวน 1,804 ลูกบาศก์เมตร ภายในพื้นที่ตำบลไทรโสภา จำนวน 18 สายทาง 11 กันยายน 2562
244 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
245 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
246 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
247 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
248 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
249 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
250 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
251 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างน้ำร้อนไทรโสภา หมู่ที่ 4 บ้านต้นไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
252 จ้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาบ้านคลองกลาง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
253 จ้างโครงการงานยกระดับผิวจราจรถนนสายต้นมะเดื่อ - เขตหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
254 จ้างโครงการงานบุกเบิกถนนสายบ้านสายสมพร - ถนนหลีกน้ำ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
255 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
256 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
257 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
258 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
259 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
260 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของกองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
261 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
262 จ้างโครงการงานปรับปรุงระบบประปาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
263 จ้างตัดเสื้อซาฟารีแขนสั้นสีขาวปล่อยชาย พร้อมกางเกงยาวสีฟ้า (ตามแบบที่กำหนด) จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
264 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
265 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
266 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
267 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ. 87-016 สายหน้าโรงเรียนบ้านราษฏร์พัฒนา หมู่ที่ 6-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 สิงหาคม 2562
268 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ. 87-016 สายหน้าโรงเรียนบ้านราษฏร์พัฒนา หมู่ที่ 6-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 สิงหาคม 2562
269 โครงการยกระดับผิวจราจรถนนสายบ้านต้นมะเดื่อ หมู่ที่ 5 - เขตหมู่ที่ 3 6 สิงหาคม 2562
270 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบนเขา หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 สิงหาคม 2562
271 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านประตูพลิก-เนินสุวรรณ หมู่ที่ 1-2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 สิงหาคม 2562
272 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านประตูพลิก-เนินสุวรรณ หมู่ที่ 1-2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 สิงหาคม 2562
273 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบนเขา หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 สิงหาคม 2562
274 ซื้อถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กรกฎาคม 2562
275 จ้างเหมาจัดทำสนามแข่งขันกรีฑา จำนวน 1 สนาม (รายละเอียดตามแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กรกฎาคม 2562
276 จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียงพร้อมหลังคา,เต๊นท์,โต๊ะ,เก้าอี้ พร้อมร่มกางฯ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กรกฎาคม 2562
277 จ้างโครงการงานปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (จุดที่ 1 สระน้ำบ้านคลองกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กรกฎาคม 2562
278 จ้างเหมาจัดทำคบเพลิงในพิธีเปิดสนามฯ จำนวน 1 ชุด (รายละเอียดตามแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กรกฎาคม 2562
279 จ้างเหมาเช่าชุดการแสดงพร้อมแต่งหน้าสำหรับพิธีเปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กรกฎาคม 2562
280 จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
281 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการฝึกซ้อมและการแข่งขัน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
282 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
283 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
284 ซื้อชุดกีฬา และชุดกรีฑา จำนวน 140 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
285 จ้างเหมาเต๊นท์ พร้อม โต๊ะเก้าอี้ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
286 จ้างเหมาเครื่องเสียงสำหรับสนามฟุตบอล จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
287 จ้างจัดทำสนาม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
288 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมและตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
289 โครงการงานปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (จุดที่ 1 สระน้ำบ้านคลองกลาง) 15 กรกฎาคม 2562
290 จ้างซ่อมแซมและตรวจเช็คมอเตอร์สูบน้ำดิบ จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2562
291 จ้างซ่อมแซมและตรวจเช็คมอเตอร์สูบน้ำดิบ จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2562
292 จ้างซ่อมแซมและตรวจเช็คมอเตอร์สูบน้ำดิบ จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2562
293 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบนเขา หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กรกฎาคม 2562
294 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบนเขา หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กรกฎาคม 2562
295 โครงการงานยกระดับผิวจราจรถนนสายต้นมะเดื่อ - เขตหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 3 27  มิถุนายน  2562
296 โครงการงานปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างน้ำร้อนไทรโสภา หมู่ที่ 4 27  มิถุนายน  2562
297 โครงการงานปรับปรุงสนามกีฬาบ้านคลองกลาง หมู่ที่ 8 27  มิถุนายน  2562
298 โครงการงานบุกเบิกถนนสายบ้านนายสมพร - ถนนหลีกน้ำ หมู่ที่ 5 27  มิถุนายน  2562
299 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ. 87-016 สายหน้าโรงเรียนบ้านราษฏร์พัฒนา หมู่ที่ 6-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21  มิถุนายน  2562
300 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ. 87-016 สายหน้าโรงเรียนบ้านราษฏร์พัฒนา หมู่ที่ 6-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21  มิถุนายน  2562
301 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบนเขา หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14  มิถุนายน  2562
302 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบนเขา หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14  มิถุนายน  2562
303 ซื้อวัสดุในการจัดทำข้อมูลภาคสนาม จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14  มิถุนายน  2562
304 ซื้อดินปลูกและดินมมูลสัตว์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14  มิถุนายน  2562
305 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
306 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
307 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
308 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านประตูพลิก-เนินสุวรรณ หมู่ที่ 1-2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6  มิถุนายน  2562
309 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านประตูพลิก-เนินสุวรรณ หมู่ที่ 1-2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6  มิถุนายน  2562
310 จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หอถังแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
311 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2562
312 จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นสระน้ำบ้านคลองกลาง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2562
313 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านประตูพลิก-เนินสุวรรณ หมู่ที่ 1-2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 พฤษภาคม 2562
314 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7 ) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
315 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบนเขา หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พฤษภาคม 2562
316 จ้างเหมาบริการพนักงานปฏิบัติหน้าที่สำรวจข้อมูลภาคสนามพร้อมบันทึกข้อมูลในระบบดิจิตอล จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
317 จ้างเหมาบุคคลภายนอเพื่อปฏิบัติหน้าที่สำรวจข้อมูลภาคสนาม ในเขตพื้นที่ตำบลไทรโสภา จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
318 จ้างเหมาบริการพนักงานปฏิบัติหน้าที่สำรวจข้อมูลภาคสนามพร้อมบันทึกข้อมูลในระบบดิจิตอล จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
319 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านประตูพลิก-เนินสุวรรณ หมู่ที่ 1-2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พฤษภาคม 2562
320 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านประตูพลิก-เนินสุวรรณ หมู่ที่ 1-2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พฤษภาคม 2562
321 จ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์่ส่วนกลาง ทะเบียน กล 9294 สุราษฏรฺ์ธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
322 จ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์่ส่วนกลาง ทะเบียน กล 9294 สุราษฏรฺ์ธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2562
323 จ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์่ส่วนกลาง ทะเบียน กล 9294 สุราษฏรฺ์ธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2562
324 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬาสำหรับการฝึกซ้อม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
325 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง 21 พฤษภาคม 2562
326 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
327 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
328 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ. 87-016 สายหน้าโรงเรียนบ้านราษฏร์พัฒนา หมู่ที่ 6-8 16 พฤษภาคม 2562
329 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นสระน้ำบ้านคลองกลาง หมู่ที่ 8 16 พฤษภาคม 2562
330 จ้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านคลองกลาง (จุดที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2562
331 จ้างเหมาซ่อมแซมและตรวจเช็ครถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 4143 สฏ. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
332 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 14 พฤษภาคม 2562
333 ซื้อจัดซื้อหม้อแบตเตอรี่ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
334 จ้างซ่อมแซมและตรวจเช็ครถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 4131 สฏ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
335 ซื้อจัดซื้อหม้อแบตเตอรี่ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
336 จ้างเหมาซ่อมแซมและตรวจเช็ครถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 4143 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
337 จ้างเหมาซ่อมแซมและตรวจเช็ครถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 4143 สฏ. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
338 จ้างซ่อมแซมและตรวจเช็ครถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 4131 สฏ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
339 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา จำนวน 3 แห่ง 13 พฤษภาคม 2562
340 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดรับแขกไม้) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤษภาคม 2562
341 จ้างโครงการงานซ่อมแซมถนนเกรดเกลี่ยถนนในพื้นที่ตำบลไทรโสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
342 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศรีสุข หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
343 ซื้อวัสดุในการจัดซุ้มถวายพระเกียรติ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
344 จ้างเหมาทำความสะอาดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฏร์พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
345 จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประตูพลิก จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
346 จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
347 จ้างโครงการงานปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (จุดที่ 1 สระน้ำบ้านคลองกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2562
348 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2562
349 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2562
350 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เมษายน 2562
351 โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบนเขา หมู่ที่ 3 23 เมษายน 2562
352 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยืนหยัด หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เมษายน 2562
353 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช้างแทงตลิ่ง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
354 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช้างแทงตลิ่ง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
355 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายย่านตะเคียน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
356 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลพัฒนา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
357 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลพัฒนา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
358 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2562
359 จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานและงานอื่นๆ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
360 จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานและงานอื่นๆ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
361 จ้างเหมาซ่อมแซมและตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
362 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด จำนวน ๑,๕๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562