ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลุงวิเชียร หมู่ที่ 8 5 สิงหาคม 2563
2 โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาอ่ำ หมู่ที่ 2 5 สิงหาคม 2563
3 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองคลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2563
4 โครงการก่อสร้างงานระบายน้ำด้านหลังสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา หมู่ที่ 2 5 สิงหาคม 2563
5 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 สิงหาคม 2563
6 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2563
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2563
8 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2563
9 จ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซม ระบบประปาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563
10 จ้างโครงการจ้างออกแบบ อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กรกฎาคม 2563
11 จ้างโครงการจ้างออกแบบ อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กรกฎาคม 2563
12 โครงการจ้างออกแบบ อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา (หลังใหม่) 13 กรกฎาคม 2563
13 จ้างโครงการจ้างออกแบบ อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กรกฎาคม 2563
14 จ้างจัดทำรั้วเหล็กล้อมรอบพื้นที่จัดกิจกรรมการจัดประสบการณ์และส่งเสิรมพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2563
15 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2563
16 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2563
17 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
18 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
19 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
20 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองกวางขาว หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
21 จ้างเหมาจัดทำอ่างล้างมืออลูมิเนียม จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
22 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายนับ ไทยเอียด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
23 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
24 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
25 จ้างเหมาตัดต้นไม้ ตกแต่งกิ่ง ไม้ตอกไม้ประดับ ฉีดยาหญ้า และบริเวณรอบๆ ของศูนย์พัฒาเด็กเล็กบ้านราษฏร์พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2563
26 จ้างเหมาบุคคลเพื่อทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประตูพลิก จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2563
27 จ้างเหมาบุคคลทำคนความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฏร์พัฒนา จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2563
28 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายเพชรคำ หมู่ที่ 3 ถนนสายต้นมะเดื่อ - บนควน หมู่ที่ 3-2 และถนนสายลุงถ่อง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2563
29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองกวางขาว หมู่ที่ 5 12  มิถุนายน  2563
30 โครงการจ้างออกแบบ อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา (หลังใหม่) 10  มิถุนายน  2563
31 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองคลัง จำนวน 3 รายการ 5  มิถุนายน  2563
32 ซื้อผ้าสีต่างๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1  มิถุนายน  2563
33 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 พฤษภาคม 2563
34 ซื้ออาหารแห้ว เพื่อบรรจุถุงยังชีพ จำนวน 1,091 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
35 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของกองช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
36 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของกองคลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
37 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
38 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักงานปลัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
39 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน ๓ แห่ง 8 พฤษภาคม 2563
40 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา จำนวน 3 แห่ง 8 พฤษภาคม 2563
41 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของกองช่าง จำนวน 2 รายการ 8 พฤษภาคม 2563
42 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของกองคลัง จำนวน 3 รายการ 8 พฤษภาคม 2563
43 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน ๓ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
44 ซื้อวัสดุในการจัดทำผลิตภัณฑ์จากผ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2563
45 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ.87-020 สายบ้านต้นมะเดื่อ - เขตนิคมผัง 1 หมู่ที่ 3 บ้านบางพา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เมษายน 2563
46 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
47 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 เมษายน 2563
48 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ.87-010 สายบ้านบนควน-บ้านคลองกลาง (ซอยสารภี) หมู่ที่ 2-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 เมษายน 2563
49 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
50 ซื้อปรอทวัดไข้อัตโนมัติ จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
51 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 เมษายน 2563
52 จ้างเหมาตรวจเช็ครถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กล 9294 สุราษฏร์ธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2563
53 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ.87-020 สายบ้านต้นมะเดื่อ - เขตนิคมผัง 1 หมู่ที่ 3 บ้านบางพา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 เมษายน 2563
54 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ.87-020 สายบ้านต้นมะเดื่อ - เขตนิคมผัง 1 หมู่ที่ 3 บ้านบางพา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 เมษายน 2563
55 โครงการงานก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี จำนวน 1 หลัง 17 เมษายน 2563
56 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ.87-010 สายบ้านบนควน-บ้านคลองกลาง (ซอยสารภี) หมู่ที่ 2-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 เมษายน 2563
57 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ.87-010 สายบ้านบนควน-บ้านคลองกลาง (ซอยสารภี) หมู่ที่ 2-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 เมษายน 2563
58 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมโรคติดต่อ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
59 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมโรคติดต่อ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
60 ซื้อจัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ ถังละ 5 ลิตร จำนวน 3 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
61 ซื้อวัสดุสำหรับป้องกันโรคติดต่อ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
62 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมโรคติดต่อ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
63 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ.87-010 สายบ้านบนควน-บ้านคลองกลาง (ซอยสารภี) หมู่ที่ 2-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 เมษายน 2563
65 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่บันทึกข้อมูลภาคสนาม จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
66 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
67 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
68 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
69 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่สำรวจภาคสนาม จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
70 ซื้อวััสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
71 จ้างโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะทั้งตำบล จำนวน 144 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
72 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ.87-010 สายบ้านบนควน-บ้านคลองกลาง (ซอยสารภี) หมู่ที่ 2-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 มีนาคม 2563
73 จ้างซ่อมแซมระบบสุขภัณฑ์ ประตูอาคาร และรั้วกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฏร์พัฒนา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
74 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ.87-010 สายบ้านบนควน-บ้านคลองกลาง (ซอยสารภี) หมู่ที่ 2-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มีนาคม 2563
75 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ.87-010 สายบ้านบนควน-บ้านคลองกลาง (ซอยสารภี) หมู่ที่ 2-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มีนาคม 2563
76 จ้างโครงการงานขยายเขตท่อจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (จุดที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
77 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
78 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ.87-010 สายบ้านบนควน-บ้านคลองกลาง (ซอยสารภี) หมู่ที่ 2-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มีนาคม 2563
79 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน 6 รายการ 18 มีนาคม 2563
80 จ้างโครงการขุดสระเก็บน้ำบ้านราษฏร์พัฒนา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
81 โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะทั้งตำบล จำนวน 144 ชุด 12 มีนาคม 2563
82 โครงการงานขยายเขตท่อจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (จุดที่ 1) 11 มีนาคม 2563
83 โครงการขุดสระเก็บน้ำบ้านราษฏร์พัฒนา หมู่ที่ 6 10 มีนาคม 2563
84 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
85 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
86 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนน 1,500 โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
87 ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต ตามบัญชีราคามาตรฐาน จำนวน 1 เครื่อง 28 กุมภาพันธ์ 2563
88 ซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต ตามบัญชีราคามาตรฐาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
89 ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประตูพลิก องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
90 ซื้อโต๊ะปิงปอง จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2563
91 จ้างโครงการงานย้ายถังระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 6 (จุดที่ 6 บ้านนายฉลาด มิฉา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
92 จ้างเหมาเช่าชุดการแสดงพร้อมแต่งหน้า จำนวน 14 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
93 จ้างเหมาจัดทำไวนิลสำหรับจัดนิทรรศการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2563
94 จ้างเหมาจัดทำซุ้มนิทรรศการ พร้อมตกแต่ง (ตามแบบที่กำหนด) จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2563
95 จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประตูพลิก องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 1 ชุด 28 มกราคม 2563
96 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 1 หลัง 28 มกราคม 2563
97 จ้างเหมาจัดทำไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
98 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
99 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
100 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ.87-010 สายบ้านบนควน-บ้านคลองกลาง (ซอยสารภี) หมู่ที่ 2-8 23 มกราคม 2563
101 ซื้อวัสดุสำนักงานฟ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
102 ซื้อวัสดุสำนักงานฟ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
103 ซื้อวัสดุสำนักงานฟ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
104 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
105 จ้างเหมาคนทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประตูพลิก จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563
106 โครงการงานย้ายถังระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 6 (จุดที่ 6 บ้านนายฉลาด มิฉา) 15 มกราคม 2563
107 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
108 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
109 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
110 จ้างเหมาซ่อมแซมและตรวจเช็ครถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กล 9294 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
111 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
112 ซื้อเครื่องขยายเสียงอเนกประสงค์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
113 จ้างเหมาจัดทำผ้าคลุมเก้าอี้ห้องประชุม จำนวน 57 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
114 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมีลาภ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
115 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องโท หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
116 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องโท หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
117 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากบาง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธันวาคม 2562
118 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านต้นมะเดื่อ - บ้านบนควน หมู่ที่ 3-2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธันวาคม 2562
119 โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องโท หมู่ที่ 4 3 ธันวาคม 2562
120 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
121 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประตูพลิก-เนินสุวรรณ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2562
122 จ้างเหมากำจัดปลวก ในอาคารสำนักงาน ของ อบต.ไทรโสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2562
123 โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประตูพลิก-เนินสุวรรณ หมู่ที่ 1 22 พฤศจิกายน 2562
124 เหมารถตู้โดยสาร ขนาด 13 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน คันละ 2 วัน 15 พฤศจิกายน 2562
125 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลุงวิเชียร หมู่ที่ 6-8 บ้านคลองกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
126 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องโท หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
127 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเกรดเกลี่ยบดอัดสายบุตรดี หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
128 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลุงถ่อง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
129 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน ๓ แห่ง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
130 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา จำนวน ๓ แห่ง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
131 จ้างเหมาเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ไฟประดับ เครื่องปั่นไฟพร้อมเวทีและเครื่องเสียง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
132 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา จำนวน ๓ แห่ง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 29 ตุลาคม 2562
133 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณสนามกีฬา อบต.ไทรโสภา หมู่ที่ 5 บ้านย่านตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2562
134 จ้างโครงการงานก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์สนามกีฬาบ้านย่านตะเคียน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
135 โครงการซ่อมแซมถนนเกรดเกลี่ยบดอัดสายบุตรดี หมู่ที่ 1 7 ตุลาคม 2562
136 จ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์และดูแลระบบเว็บไซต์ ของ อบต.ไทรโสภา จำนวน 1 เวปไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ตุลาคม 2562
137 ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา จำนวน ๓ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ตุลาคม 2562
138 ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา จำนวน ๓ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ตุลาคม 2562
139 ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา จำนวน ๓ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ตุลาคม 2562
140 จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานและเปิด-ปิด อาคารสำนักงาน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
141 จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
142 จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประตูพลิก จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
143 จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฏร์พัฒนา จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
144 จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานและเปิด-ปิด อาคารสำนักงาน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
145 จ้างเหมาบุคคลปฏิิบัติหน้าที่บันทึกข้อมูลภาคสนาม จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
146 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่สำรวจข้อมูลภาคสนาม จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
147 จ้างเหมารถยนต์กู้ชีพ ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
148 จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
149 จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานและเปิด-ปิด อาคารสำนักงาน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
150 จ้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบหินทิ้ง หมู่ที่ 5 บ้านย่านตะเคียน ตำบลไทรโสภา สันฝายกว้าง 6 เมตร สูง 2 เมตร(ตามแบบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
151 โครงการงานก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบหินทิ้ง หมู่ที่ 6 จุดที่ 2(คลองเหียน) บ้านราษฏร์พัฒนา ตำบลไทรโสภา สันฝายกว้าง 10 เมตร สูง 2 เมตร (ตามแบบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช) 27 กันยายน 2562
152 จ้างโครงการงานก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบหินทิ้ง หมู่ที่ 6 จุดที่ 2(คลองเหียน) บ้านราษฏร์พัฒนา ตำบลไทรโสภา สันฝายกว้าง 10 เมตร สูง 2 เมตร (ตามแบบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
153 จ้างโครงการงานก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบหินทิ้ง หมู่ที่ 6 จุดที่ 1 (คลองน้ำหลุง) บ้านราษฏร์พัฒนา ตำบลไทรโสภา สันฝายกว้าง 3 เมตร สูง 2 เมตร (ตามแบบกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
154 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
155 จ้างซ่อมแซมและตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
156 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
157 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
158 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์สูบน้ำดิบโรงสูบน้ำดิบของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (จุดที่ 2) จุดข้างบ้านนายพรชัย สังเพชร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
159 จ้างซ่อมแซมและตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
160 โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนบ้านราษฏร์พัฒนา หมู่ที่ 6-8 18 กันยายน 2562
161 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
162 จ้างเหมาซ่อมแซมและตรวจเช็ครถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กล 9294 สฏ. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
163 จ้างจัดทำวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561-2562 จำนวน 665 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
164 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
165 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
166 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางพา-บางตัด หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
167 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
168 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากบาง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
169 จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะทั้งตำบล จำนวน 40 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
170 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมีลาภ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
171 ซื้อวัสดุหินผุพร้อมเกลี่ยเรียบ จำนวน 1,804 ลูกบาศก์เมตร ภายในพื้นที่ตำบลไทรโสภา จำนวน 18 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
172 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
173 ซื้อวัสดุในการปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
174 โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมีลาภ หมู่ที่ 7 11 กันยายน 2562
175 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะทั้งตำบล จำนวน 40 จุด 11 กันยายน 2562
176 โครงการจัดซื้อวัสดุหินผุพร้อมเกลี่ยเรียบ จำนวน 1,804 ลูกบาศก์เมตร ภายในพื้นที่ตำบลไทรโสภา จำนวน 18 สายทาง 11 กันยายน 2562
177 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
178 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
179 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
180 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
181 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
182 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
183 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
184 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
185 จ้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาบ้านคลองกลาง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
186 จ้างโครงการงานบุกเบิกถนนสายบ้านสายสมพร - ถนนหลีกน้ำ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
187 จ้างโครงการงานยกระดับผิวจราจรถนนสายต้นมะเดื่อ - เขตหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
188 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างน้ำร้อนไทรโสภา หมู่ที่ 4 บ้านต้นไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
189 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
190 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
191 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของกองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
192 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
193 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
194 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
195 จ้างโครงการงานปรับปรุงระบบประปาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
196 จ้างตัดเสื้อซาฟารีแขนสั้นสีขาวปล่อยชาย พร้อมกางเกงยาวสีฟ้า (ตามแบบที่กำหนด) จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
197 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
198 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
199 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
200 โครงการยกระดับผิวจราจรถนนสายบ้านต้นมะเดื่อ หมู่ที่ 5 - เขตหมู่ที่ 3 6 สิงหาคม 2562
201 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ. 87-016 สายหน้าโรงเรียนบ้านราษฏร์พัฒนา หมู่ที่ 6-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 สิงหาคม 2562
202 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ. 87-016 สายหน้าโรงเรียนบ้านราษฏร์พัฒนา หมู่ที่ 6-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 สิงหาคม 2562
203 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านประตูพลิก-เนินสุวรรณ หมู่ที่ 1-2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 สิงหาคม 2562
204 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบนเขา หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 สิงหาคม 2562
205 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านประตูพลิก-เนินสุวรรณ หมู่ที่ 1-2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 สิงหาคม 2562
206 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบนเขา หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 สิงหาคม 2562
207 ซื้อถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กรกฎาคม 2562
208 จ้างเหมาจัดทำสนามแข่งขันกรีฑา จำนวน 1 สนาม (รายละเอียดตามแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กรกฎาคม 2562
209 จ้างเหมาเช่าชุดการแสดงพร้อมแต่งหน้าสำหรับพิธีเปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กรกฎาคม 2562
210 จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียงพร้อมหลังคา,เต๊นท์,โต๊ะ,เก้าอี้ พร้อมร่มกางฯ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กรกฎาคม 2562
211 จ้างเหมาจัดทำคบเพลิงในพิธีเปิดสนามฯ จำนวน 1 ชุด (รายละเอียดตามแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กรกฎาคม 2562
212 จ้างโครงการงานปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (จุดที่ 1 สระน้ำบ้านคลองกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กรกฎาคม 2562
213 จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
214 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการฝึกซ้อมและการแข่งขัน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
215 จ้างเหมาเต๊นท์ พร้อม โต๊ะเก้าอี้ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
216 ซื้อชุดกีฬา และชุดกรีฑา จำนวน 140 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
217 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
218 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
219 จ้างจัดทำสนาม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
220 จ้างเหมาเครื่องเสียงสำหรับสนามฟุตบอล จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
221 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมและตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
222 โครงการงานปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (จุดที่ 1 สระน้ำบ้านคลองกลาง) 15 กรกฎาคม 2562
223 จ้างซ่อมแซมและตรวจเช็คมอเตอร์สูบน้ำดิบ จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2562
224 จ้างซ่อมแซมและตรวจเช็คมอเตอร์สูบน้ำดิบ จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2562
225 จ้างซ่อมแซมและตรวจเช็คมอเตอร์สูบน้ำดิบ จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2562
226 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบนเขา หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กรกฎาคม 2562
227 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบนเขา หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กรกฎาคม 2562
228 โครงการงานยกระดับผิวจราจรถนนสายต้นมะเดื่อ - เขตหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 3 27  มิถุนายน  2562
229 โครงการงานบุกเบิกถนนสายบ้านนายสมพร - ถนนหลีกน้ำ หมู่ที่ 5 27  มิถุนายน  2562
230 โครงการงานปรับปรุงสนามกีฬาบ้านคลองกลาง หมู่ที่ 8 27  มิถุนายน  2562
231 โครงการงานปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างน้ำร้อนไทรโสภา หมู่ที่ 4 27  มิถุนายน  2562
232 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ. 87-016 สายหน้าโรงเรียนบ้านราษฏร์พัฒนา หมู่ที่ 6-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21  มิถุนายน  2562
233 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ. 87-016 สายหน้าโรงเรียนบ้านราษฏร์พัฒนา หมู่ที่ 6-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21  มิถุนายน  2562
234 ซื้อวัสดุในการจัดทำข้อมูลภาคสนาม จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14  มิถุนายน  2562
235 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบนเขา หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14  มิถุนายน  2562
236 ซื้อดินปลูกและดินมมูลสัตว์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14  มิถุนายน  2562
237 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบนเขา หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14  มิถุนายน  2562
238 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
239 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
240 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
241 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านประตูพลิก-เนินสุวรรณ หมู่ที่ 1-2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6  มิถุนายน  2562
242 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านประตูพลิก-เนินสุวรรณ หมู่ที่ 1-2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6  มิถุนายน  2562
243 จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หอถังแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
244 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2562
245 จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นสระน้ำบ้านคลองกลาง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2562
246 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7 ) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
247 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านประตูพลิก-เนินสุวรรณ หมู่ที่ 1-2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 พฤษภาคม 2562
248 จ้างเหมาบริการพนักงานปฏิบัติหน้าที่สำรวจข้อมูลภาคสนามพร้อมบันทึกข้อมูลในระบบดิจิตอล จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
249 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบนเขา หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พฤษภาคม 2562
250 จ้างเหมาบริการพนักงานปฏิบัติหน้าที่สำรวจข้อมูลภาคสนามพร้อมบันทึกข้อมูลในระบบดิจิตอล จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
251 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านประตูพลิก-เนินสุวรรณ หมู่ที่ 1-2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พฤษภาคม 2562
252 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านประตูพลิก-เนินสุวรรณ หมู่ที่ 1-2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พฤษภาคม 2562
253 จ้างเหมาบุคคลภายนอเพื่อปฏิบัติหน้าที่สำรวจข้อมูลภาคสนาม ในเขตพื้นที่ตำบลไทรโสภา จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
254 จ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์่ส่วนกลาง ทะเบียน กล 9294 สุราษฏรฺ์ธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
255 จ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์่ส่วนกลาง ทะเบียน กล 9294 สุราษฏรฺ์ธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2562
256 จ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์่ส่วนกลาง ทะเบียน กล 9294 สุราษฏรฺ์ธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2562
257 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬาสำหรับการฝึกซ้อม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
258 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง 21 พฤษภาคม 2562
259 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
260 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
261 จ้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านคลองกลาง (จุดที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2562
262 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ. 87-016 สายหน้าโรงเรียนบ้านราษฏร์พัฒนา หมู่ที่ 6-8 16 พฤษภาคม 2562
263 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นสระน้ำบ้านคลองกลาง หมู่ที่ 8 16 พฤษภาคม 2562
264 จ้างซ่อมแซมและตรวจเช็ครถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 4131 สฏ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
265 จ้างซ่อมแซมและตรวจเช็ครถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 4131 สฏ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
266 ซื้อจัดซื้อหม้อแบตเตอรี่ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
267 ซื้อจัดซื้อหม้อแบตเตอรี่ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
268 จ้างเหมาซ่อมแซมและตรวจเช็ครถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 4143 สฏ. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
269 จ้างเหมาซ่อมแซมและตรวจเช็ครถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 4143 สฏ. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
270 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 14 พฤษภาคม 2562
271 จ้างเหมาซ่อมแซมและตรวจเช็ครถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 4143 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
272 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา จำนวน 3 แห่ง 13 พฤษภาคม 2562
273 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดรับแขกไม้) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤษภาคม 2562
274 จ้างโครงการงานซ่อมแซมถนนเกรดเกลี่ยถนนในพื้นที่ตำบลไทรโสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
275 ซื้อวัสดุในการจัดซุ้มถวายพระเกียรติ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
276 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศรีสุข หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
277 จ้างเหมาทำความสะอาดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฏร์พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
278 จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประตูพลิก จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
279 จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
280 จ้างโครงการงานปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (จุดที่ 1 สระน้ำบ้านคลองกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2562
281 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2562
282 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2562
283 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เมษายน 2562
284 โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบนเขา หมู่ที่ 3 23 เมษายน 2562
285 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยืนหยัด หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เมษายน 2562
286 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช้างแทงตลิ่ง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
287 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช้างแทงตลิ่ง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
288 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายย่านตะเคียน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
289 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลพัฒนา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
290 จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลพัฒนา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
291 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2562
292 จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานและงานอื่นๆ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
293 จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานและงานอื่นๆ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
294 จ้างเหมาซ่อมแซมและตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
295 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด จำนวน ๑,๕๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562