ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างจัดจ้างเปลี่ยนทรายถังกรองสนิมเหล็กของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
2 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ. 133-47 สายทุ่งมหาชัย-บ้านบางไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลสินปุน ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,294 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,764 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบล  15 กันยายน 2564
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
4 จ้างเปลี่ยนทรายถังกรองสนิมเหล็กของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
5 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมระบบเบรคของรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
6 ซื้อจัดดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
7 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 1,๐๐๐ ถุง พร้อมน้ำยาง CRS-๒ จำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
8 จ้างถมหินคลุกถนนที่ชำรุดเสียหายภายในตำบลสินปุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
9 จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางด้วยยางมะตอยสำเร็จรูปที่ชำรุดเสียหายภายในตำบลสินปุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
10 ซื้อจัดดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
11 ซื้อจัดดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
12 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ทำแปลงผักกางมุ้ง การปลูดมะนาวในวงล้อรถยนต์ การปลูดไม้ดอกไม้ประดับและพืชผักสวนครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
13 ซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ทำแปลงผักกางมุ้ง การปลูกมะนาวในวงล้อรถยนต์ การปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ และพืชผักสวนครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
14 ซื้อวัสดุในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
15 จ้างตรวจเช็คสภาพรถ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และอื่น ๆ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผก 4770 สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ 005-54-0003 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
16 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ. 133-47 สายทุ่งมหาชัย-บ้านบางไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลสินปุน ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,294 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,764 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอ  19 สิงหาคม 2564
17 โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำระบบประปหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านปลายคลอง ตำบลสินปุน องค์การบรารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  17 สิงหาคม 2564
18 ซื้อหินคลุก จำนวน 236 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
19 จัดจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 5 โครงการ  4 สิงหาคม 2564
20 จ้างขุดวางท่อนะบายน้ำ คสล. บ้านปลายคลอง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
21 จัดจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 5 โครงการ  29 กรกฎาคม 2564
22 ซื้อชุดโคมไฟฟ้ากันน้ำ กันฝุ่น และชุดสัญญาณไฟวาบ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
23 จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง) สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค ? 19) จำนวน 200 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
24 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 2 รายการ (สารส้ม คลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
25 ซื้อขวดบรรจุน้ำดื่ม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
26 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 5 แห่ง สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
27 ซื้อจัดซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
28 จ้างจัดจ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม 447 สฎ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-56-0004 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
29 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 5 แห่ง สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564  11  มิถุนายน  2564
30 ซื้อวัสดุในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
31 ซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 5 แห่ง เพื่อให้เด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ได้รับผลิตภัณฑ์นม ชนิด ยู เอส ที ที่บรรจุในกล่องนมโรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยง  27 พฤษภาคม 2564
32 จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว หมู่ที่ 6 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
33 ซื้อเครื่องอุปโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลสินปุน กรณีรับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด ? 19) จำนวน 51 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
34 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล ซอยสามพี่น้อง บ้านควนมหาชัย หมู่ที่ 4 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
35 จ้างตรวจเช็คและซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-1857 สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ 005-59-0002 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
36 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
37 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
38 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สฎ.ถ. 133-62 สายซอยติดใจ หมู่ที่ 9 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
39 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
40 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
41 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
42 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านว่าที่ร้อยตรีเชาวลิตร - ถนนสายนายคลิ้ง คงใหม่ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 8 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
43 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สฎ.ถ. 133-30 สายศาลาประชุมหมู่บ้าน(ซอยประปา) หมู่ที่ 10 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
44 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
45 จ้างจัดจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
46 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สฎ.ถ. 133-03 (ซอยหลังเขา) หมู่ที่ 7 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
47 ซื้อตามโครงการจัดหาเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก การใช้จ่ายจากเงินรายได้สะสม ครั้งที่ 1/2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะม่วง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
48 ซื้อตามโครงการจัดหาเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก การใช้จ่ายจากเงินรายได้สะสม ครั้งที่ 1/2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองน้ำเย็น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
49 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สาย สฎ.ถ.133-15 สายต้นสะท้อน-แม่น้ำตาปี(ช่วงที่๒) หมู่ที่ 1 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2564
50 จ้างก่อสร้าง คสล. สาย สฎ.ถ.133-35 สายสามพี่น้อง หมู่ที่4 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
51 จ้างก่อสร้างถนน คสล. สาย สฎ.ถ.133-36 สายสายไม้งามต่อเนื่อง(บ้านนายธรรมนูญ-บ้านนายสมภักดิ์) หมู่ที่ 5 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
52 จ้างก่อสร้างถนน คสล. สาย สฎ.ถ.133-48 สายซอยป้าเจียม หมู่ที่ 3 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
53 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สาย สฎ.ถ.133-46 สายควนมหาลาภ หมู่ที่2 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
54 จ้างทำป้ายไวนิลรณงค์ไม่ทิ้งขยะริม ๒ ข้างทางสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
55 จ้างเหมาขุดลอกคูระบายน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านอ่างทอง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
56 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบบริหารส่วนตำบลสินปุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
57 จ้างทำป้ายไวนิล ตามกิจกรรมฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
58 จ้างเหมาถมหินคลุก ถนนที่ชำรุดเสียหายภายในตำบลสินปุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
59 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สฎ.ถ.133-25 สายบ้านปลายคลอง หมู่ที่6 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
60 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สฎ.ถ.133-30 สายศาลาประชุมหมู่บ้าน (ซอยประปา) หมู่ที่ 10 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
61 จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สฎ.ถ.133-20 สายวัดกันหลา หมู่ที่ 2 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
62 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สฎ.ถ.133-56 สายวัดเมธาวนาราม-ถนนโตรม หมู่ที่5 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
63 จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการต่อเติมอาคารศูนย์กีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
64 ซื้อหินคลุกขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
65 จ้างเหมาบริการพนักงานปฏิบัติหน้าที่ปรับปรุงแผนที่แม่บท สำรวจข้อมูลภาคสนาม จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุนตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
66 ต่อเติมอาคารศูนย์กีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน  24 กุมภาพันธ์ 2564
67 จ้างออกแบบโครงการต่อเติมอาคารศูนย์กีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน  24 กุมภาพันธ์ 2564
68 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
69 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
70 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
71 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
72 จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการใช้จ่าย้งินทุนสำรองสะสมประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
73 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
74 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านปลายคลอง หมู่ที่ 6 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กุมภาพันธ์ 2564
75 จ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนบ้านโคกมะม่วง หมู่ที่ ๑ บ้านโคกมะม่วง ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
76 ซื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
77 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านปลายคลอง หมู่ที่ 6 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กุมภาพันธ์ 2564
78 จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สฎ.ถ.133-15 สายต้นสะท้อน-แม่น้ำตาปี หมู่ที่ 1 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
79 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
80 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดบรรจุ 100 ลูกบาศก์เมตร ของระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก แบบฐานแผ่ บ้านเมรัย หมู่ที่5 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กุมภาพันธ์ 2564
81 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.133-18 สายเสืออูมแม่น้ำตาปี หมู่ที่1 ตำบลสินปุน กว้าง 4เมตร ยาว 242 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 968 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 กุมภาพันธ์ 2564
82 จ้างเหมาบริการเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เพื่อใช้ในโครงการเปิดสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
83 จ้างเหมาบริการเครื่องขยายเสียง เพื่อใช้ในงานพิธีเปิดสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมรัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
84 จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการใช้จ่าย้งินทุนสำรองสะสมประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
85 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
86 จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการใช้จ่าย้งินทุนสำรองสะสมประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
87 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดบรรจุ 100 ลูกบาศก์เมตร ของระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก แบบฐานแผ่ บ้านเมรัย หมู่ที่5 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 มกราคม 2564
88 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดบรรจุ 100 ลูกบาศก์เมตร ของระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก แบบฐานแผ่ บ้านเมรัย หมู่ที่5 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 มกราคม 2564
89 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.133-18 สายเสืออูมแม่น้ำตาปี หมู่ที่1 ตำบลสินปุน กว้าง 4เมตร ยาว 242 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 968 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวั  27 มกราคม 2564
90 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดบรรจุ 100 ลูกบาศก์เมตร ของระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก แบบฐานแผ่ บ้านเมรัย หมู่ที่5 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 มกราคม 2564
91 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดบรรจุ 100 ลูกบาศก์เมตร ของระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก แบบฐานแผ่ บ้านเมรัย หมู่ที่5 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 มกราคม 2564
92 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.133-18 สายเสืออูมแม่น้ำตาปี หมู่ที่1 ตำบลสินปุน กว้าง 4เมตร ยาว 242 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 968 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวั  27 มกราคม 2564
93 จ้างออกแบบโครงการใช้จ่าย้งินทุนสำรองสะสมประจำปี พ.ศ.2564  26 มกราคม 2564
94 จ้างเหมาขุดซ่อมแซมท่อน้ำดี หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
95 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.133-18 สายเสืออูมแม่น้ำตาปี หมู่ที่1 ตำบลสินปุน กว้าง 4เมตร ยาว 242 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 968 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  26 มกราคม 2564
96 จ้างออกแบบโครงการใช้จ่ายเงินทุนสำรองสะสม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  26 มกราคม 2564
97 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารเสริม(นมโรงเรียน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๔ แห่ง และโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จำนวน ๕ แห่ง สำหรับปีการศึกษา ๒/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  26 มกราคม 2564
98 จ้างเหมาซอมแซมถนนสายโยธาธิการ-ซอยหลังเขา หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
99 จ้างถมหินคลุกถนนที่ชำรุดเสียหายภายในตำบลสินปุน 6 หมู่บ้าน จำนวน 31 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
100 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผก 4770 สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ 005-54-0003 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
101 ซื้อตามโครงการจัดหาเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก การใช้จ่ายจากเงินรายได้สะสม ครั้งที่ 1/2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองน้ำเย็น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
102 จ้างเหมาปรับพื้นที่บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะม่วง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองน้ำเย็น สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
103 ซื้อตามโครงการจัดหาเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก การใช้จ่ายจากเงินรายได้สะสม ครั้งที่ 1/2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมรัย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
104 ซื้อตามโครงการจัดหาเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก การใช้จ่ายจากเงินรายได้สะสม ครั้งที่ 1/2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะม่วง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
105 ซื้อตามโครงการจัดหาเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก การใช้จ่ายจากเงินรายได้สะสม ครั้งที่ 1/2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนนิยม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
106 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายซอยจ่าชม-บ้านนายเติม หมู่ี่ ๗ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
107 จ้างซ่อมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
108 จ้างซ่อมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
109 จ้างซ่อมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
110 ซื้อจัดซื้อวัสดุป ระปา จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
111 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
112 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เคมีภัณฑ์ (สารส้มขุ่นผง จำนวน 6 ตัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
113 ซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า (แบบหอยโข่ง) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
114 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
115 ซื้อวัสดุในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
116 จ้างออกแบบจัดจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ. 133-18 สามเสืออูม-แม่น้ำตาปี หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
117 จ้างเหมาบริการเต๊นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
118 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเมรัย องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
119 ซื้อหินคลุก จำนวน 1,000 ลบ.ม. หรือมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 1,680 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
120 จ้างเหมาบริการยานพาหนะในการเดินทางไปศึกษาดูงาน รถทัวร์ปรับอากาศ 2 ชั้นตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
121 จัดจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ. 133-18 สามเสืออูม-แม่น้ำตาปี หมู่ที่ 1  21 ธันวาคม 2563
122 จัดจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ. 133-18 สามเสืออูม-แม่น้ำตาปี หมู่ที่ 1  21 ธันวาคม 2563
123 จัดจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ. 133-18 สามเสืออูม-แม่น้ำตาปี หมู่ที่ 1  21 ธันวาคม 2563
124 ซื้อธงชาติและธงตราสัญญลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
125 ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
126 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นมโรงเรียน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๔ แห่ง และโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จำนวน ๕ แห่ง สำหรับปีการศึกษา ๒/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
127 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นมโรงเรียน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๔ แห่ง และโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จำนวน ๕ แห่ง สำหรับปีการศึกษา ๒/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
128 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นมโรงเรียน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๔ แห่ง และโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จำนวน ๕ แห่ง สำหรับปีการศึกษา ๒/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
129 จัดซื้ออาหารเสริม (นมโรงเรียน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๔ แห่ง และโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จำนวน ๕ แห่ง สำหรับปีการศึกษา ๒/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  12 พฤศจิกายน 2563
130 จ้างทำอาหารว่างและอาหารกลางวันสำหรับการจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
131 จ้างทำอาหารว่างและอาหารกลางวันสำหรับการจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
132 จ้างเหมารถแบคโฮเพื่อยกแพสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าบ้านอ่างทอง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
133 จ้างออกแบบจ้างเหมาออกแบบโครงการก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 2564 (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1) จำนวน 6 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2563
134 ซื้อขวดบรรจุน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
135 จ้างทำบล๊อคสกรีนขวดบรรจุน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
136 จ้างเหมารถแบคโฮปรับปรุงภูมิทัศศน์สองข้างถนนบริเวณไหล่ทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
137 จ้างเหมารถแม็คโฮเพื่อยกแพสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
138 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เคมีภัณฑ์(สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
139 จ้างเหมาออกแบบโครงการก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 2564 (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1) จำนวน 6 โครงการ  21 ตุลาคม 2563
140 จ้างทำความสะอาดศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร),อาคารเก็บพัสดุ,อาคารและบริเวณโดยรอบอาคารโรงผลิตอาหารสัตว์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ตุลาคม 2563
141 ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์ใช้งาน ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2563
142 ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์ใช้งาน ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
143 จ้างจัดจ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์ อบต. สินปุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
144 จ้างทำความสะอาดศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร),อาคารเก็บพัสดุ,อาคารและบริเวณโดยรอบอาคารโรงผลิตอาหารสัตว์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
145 ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
146 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
147 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
148 ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์ใช้งาน ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
149 จ้างทำความสะอาดศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร),อาคารเก็บพัสดุ,อาคารและบริเวณโดยรอบอาคารโรงผลิตอาหารสัตว์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
150 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
151 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
152 จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะม่วง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 15 พฤษภาคม 2564 (จำนวน 146 วัน) นักเรียนจำนวน 41 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
153 จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองน้ำเย็น ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ? 14 พฤษภาคม 2564 (จำนวน 146 วัน) นักเรียนจำนวน 75 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
154 จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนนิยม ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 14 พฤษภาคม 2564 (จำนวน 146 วัน) นักเรียนจำนวน 37 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
155 จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
156 จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมรัย สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 14 พฤษภาคม 2564 (จำนวน 146 วัน) นักเรียนจำนวน 36 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
157 จ้างเหมาบริการพนักงานปฏิบัติหน้าที่ปรับปรุงแผนที่แม่บท สำรวจข้อมูลภาคสนาม จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุนตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
158 จ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์กีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
159 จ้างเหมาซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำระบบประปา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
160 จ้างตรวจเช็คและซ่อมรถบรรทุกขยะ (ฝาท้ายบีบอัด พื้นท้ายกระบะ) หมายเลขทะเบียน 81-1857 สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ 005-59-0002 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
161 จ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบสินปุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
162 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางด้วยยางมะตอยสำเร็จรูปที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
163 จ้างเหมาถมหินคลุกถนนที่ชำรุดเสียหาย หมู่ที่ ๔,๗,๙ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
164 ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์ใช้งาน ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
165 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สฎ.ภ. 133-36 สายไม้งาม (สายบ้านนายธรรมนูญ-นายสมภักดิ์) หมู่ที่ 5 ตำบลสินปุน กว้าง 4 เมตร ยาว 200 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
166 ทำพวงมาลา  10 กันยายน 2563
167 จ้างประกอบอาหารว่างและอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมตามโครงการประชาสัมพันธ์และอบรมสร้างจิตสำนึกการทิ้งขยะ การแยกขยะ การรักษาความสะอาดและการกำจัดขยะ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
168 จ้างเหมาซ่อมแซมโครงสร้าง/ส่วนประกอบของอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองน้ำเย็น สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
169 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมอาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนนิยมและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมรัย สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
170 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี ตามโครงการค่าหนังสือเรียน (ศพด.บ้านคลองน้ำเย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
171 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี ตามโครงการค่าหนังสือเรียน (ศพด. บ้านโคกมะม่วง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
172 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนระบบเจียร์ไฟวิน แผ่นคลัช หวีคลัชลูกปืนปลายเกียร์ ลูกปืนกดคลัช น้ำมันเกียร์ น้ำมันเครื่อง กรองเครื่องและกรองโซล่า หมายเลขทะเบียน ผก-๔๗๗๐ สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๔-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
173 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กอายุ 3 ? 5 ปี ตามโครงการค่าหนังสือเรียน (ศพด.บ้านเมรัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
174 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี ตามโครงการค่าหนังสือเรียน (ศพด.บ้านควนนิยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
175 ซื้อวัสดุเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย(ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
176 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 1,000 กระสอบ พร้อมน้ำยาง CRS2 จำนวน 2 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
177 จ้างประกอบอาหารว่างและอาหารกลางวันในการประเมินประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment LPA) xit0exu 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
178 ซื้อวัสดุเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
179 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (ไม้สต๊าฟ อลูมิเนียมแบบชัก)จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
180 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (ไม้สต๊าฟ อลูมิเนียมแบบชัก)จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
181 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (ไม้สต๊าฟ อลูมิเนียมแบบชัก)จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2563
182 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 16 รายการ (ส่วนงานกองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2563
183 จ้างออกแบบจัดจ้างออกแบบโครงการประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 5 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2563
184 จัดจ้างออกแบบโครงการประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 5 โครงการ  30 กรกฎาคม 2563
185 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
186 ซื้อวัสดุอุปกรณืเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอบู่หัวฯ เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และงานรัฐพิธีต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
187 จ้างทำอาหารว่างจำนวน 100 ชุด สำหรับโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
188 เหมาปรับพื้นที่จำนวน ๕ ชั่วโมง หรือปรับพื้ที่ไม่น้อยกว่า จำนวน ๑ ไร่  17 กรกฎาคม 2563
189 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๕ ม. x ๔ ม. กรอบโครงไม้เนื้อแข็ง พร้อมติดตั้ง สำหรับโ๕รงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
190 จ้างออกแบบออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 7 โครงการ จากงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปี งบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
191 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ประปา จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
192 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องเชื่อมไฟฟ้าระบบอินเวอร์เตอร์พร้อมหน้ากากเชื่อมปรับแสงอัตโนมัติ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
193 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
194 ซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศพด.บ้านเมรัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
195 จ้างเหมาเตรียมหลุมปลูกต้นไม้ สำหรับโครงการอนุรักษ์ต้นน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
196 จ้างเหมาเครื่องเสียงสำหรับโครงการอนุรักษ์ต้นน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
197 จ้างเหมาปรับพื้นที่สำหรับโครงการอนุรักษ์ต้นน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
198 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการอนุรักษ์ต้นน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
199 จ้างเหมาทำอาหารว่างจำนวน 100 ชุด สำหรับโครงการอนุรักษ์ต้นน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
200 จ้างเหมาบริการเต๊นท์ โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับโครงการอนุรักษ์ต้นน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
201 เหมาบริการรถตัดหญ้าบริเวณสนามกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน  30  มิถุนายน  2563
202 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง และโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานคฯะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 5 แห่ง สำหรับปีการศึกษา 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
203 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องตัดต้นชาดัดแบบเครื่องยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
204 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง และโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานคฯะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 5 แห่ง สำหรับปีการศึกษา 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563  24  มิถุนายน  2563
205 จ้างสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ในเขตพื้นที่ตำบลสินปุน จำนวน 10 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
206 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
207 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สฎ.ถ.133-56 วัดเมธาวนาราม-ถนนโตรม หมู่ที่ 5 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2563
208 จ้างล้างแอร์ภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
209 ซื้อเครื่องอุปโภค (ข้าวสาร) ในการจัดทำถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลสินปุน กรณีรับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) จำนวน 3,176 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
210 ซื้อเครื่องอุปโภค (ข้าวสาร) ในการจัดทำถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลสินปุน กรณีรับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) จำนวน 3,176 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
211 ซื้อเครื่องอุปโภค (ข้าวสาร) ในการจัดทำถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลสินปุน กรณีรับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด ? 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
212 ซื้อเครื่องอุปโภค (ข้าวสาร) ในการจัดทำถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลสินปุน กรณีรับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) จำนวน 3,176 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
213 ซื้อเครื่องอุปโภค ในการจัดทำถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลสินปุน กรณีรับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) จำนวน 1,588 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
214 ซื้อเครื่องอุปโภค ในการจัดทำถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลสินปุน กรณีรับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) จำนวน 1,588 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
215 จ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้านซอยบ้านนายสันติ-บ้านนายดี หมู่ที่ 7 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
216 ซื้อเครื่องอุปโภค ในการจัดทำถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลสินปุน กรณีรับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) จำนวน 1,588 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
217 ซื้อเครื่องอุปโภค (ข้าวสาร) ในการจัดทำถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลสินปุน กรณีรับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด ? 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
218 จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบถังแชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม. บ้านปลายคลอง หมู่ที่ 6 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
219 จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยทรายขาว-บ้านปลายคลอง หมู่ที่6 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2563
220 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2563
221 จ้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงผลิตน้ำพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ผลิตน้ำดื่ม หมู่ที่ 2 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2563
222 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.133-09 สายสุขาภิบาลย่านดินแดง-บ้านเมรัย หมู่ที่ 1,2 กว้าง 6 เมตร ยาว 3,350 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร องค์ฏารบริหารส่วนตำบลสินปุน อ  19 พฤษภาคม 2563
223 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงผสมปุ๋ยเป็นโรงผลิตอาหารสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
224 ซื้อชื้ออาหารเสริม(นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง และโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษษขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 5 แห่ง ในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม -30 มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
225 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.133-47 สายบ้านบางไผ่-ทุ่งมหาชัย หมู่ที่ 3 ต.สินปุน กว้าง 6 เมตร ยาว 2,460 เมตร หนา0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 1 สาย ด้วยวิ  14 พฤษภาคม 2563
226 ซื้ออาหารเสริม(นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง และโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 5 แห่ง ในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม-30 มิถุนายน 2563. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
227 จ้างซ่อมแซมระบบเบรคของรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81 - 1857 สุราษฎร์ธานี รหัสครุภัณฑ์ 005 59 - 0002 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
228 ซื้ออาหารเสริม(นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง และโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 5 แห่ง ในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม-30 มิถุนายน 2563. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
229 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.133-09 สายสุขาภิบาลย่านดินแดง-บ้านเมรัย หมู่ที่ 1,2 กว้าง 6 เมตร ยาว 3,350 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร องค์ฏารบริหารส่วนตำบลสินปุน อ  13 พฤษภาคม 2563
230 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.133-47 สายบ้านบางไผ่-ทุ่งมหาชัย หมู่ที่ 3 ต.สินปุน กว้าง 6 เมตร ยาว 2,460 เมตร หนา0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 1 สาย ด้วยวิ  13 พฤษภาคม 2563
231 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.133-09 สายสุขาภิบาลย่านดินแดง-บ้านเมรัย หมู่ที่ 1,2 กว้าง 6 เมตร ยาว 3,350 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร องค์ฏารบริหารส่วนตำบลสินปุน อ  12 พฤษภาคม 2563
232 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.133-47 สายบ้านบางไผ่-ทุ่งมหาชัย หมู่ที่ 3 ต.สินปุน กว้าง 6 เมตร ยาว 2,460 เมตร หนา0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 1 สาย ด้วยวิ  12 พฤษภาคม 2563
233 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.133-09 สายสุขาภิบาลย่านดินแดง-บ้านเมรัย หมู่ที่ 1,2 กว้าง 6 เมตร ยาว 3,350 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร องค์ฏารบริหารส่วนตำบลสินปุน อ  12 พฤษภาคม 2563
234 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.133-47 สายบ้านบางไผ่-ทุ่งมหาชัย หมู่ที่ 3 ต.สินปุน กว้าง 6 เมตร ยาว 2,460 เมตร หนา0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 1 สาย ด้วยวิ  12 พฤษภาคม 2563
235 จ้างทำป้ายกระดานไม้อัดเพื่อใช้ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2563
236 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
237 ชื้ออาหารเสริม(นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง และโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษษขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 5 แห่ง ในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม -30 มิถุนายน 2563  7 พฤษภาคม 2563
238 จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านปลายคลอง หมู่ที่6 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2563
239 ซื้อท่ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (มอก.128-2549) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2563
240 จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมรัย ระหว่างวันที่ 7 - 15 พฤษภาคม 2563 ( จำนวน 6 วัน) นักเรียนจำนวน 27 คน และระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม ? 30 มิถุนายน 2563 ( จำนวน 31 วัน) นักเรียนจำนวน 36 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
241 จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองน้ำเย็น ระหว่างวันที่ 7 - 15 พฤษภาคม 2563 (จำนวน 6 วัน) นักเรียนจำนวน 39 คน และระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม ? 30 มิถุนายน 2563 (จำนวน 31 วัน) นักเรียนจำนวน 64 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
242 จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนนิยม ระหว่างวันที่ 7 - 15 พฤษภาคม 2563 ( จำนวน 6 วัน) นักเรียนจำนวน 17 คน และระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม ? 30 มิถุนายน 2563 ( จำนวน 31 วัน) นักเรียนจำนวน 22 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
243 จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะม่วง ระหว่างวันที่ 7 - 15 พฤษภาคม 2563 (จำนวน 6 วัน) นักเรียนจำนวน 33 คน และระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 (จำนวน 31 วัน) นักเรียนจำนวน 43 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
244 จ้างเหมาบริการเป่าบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านโคกมะม่วง บ้านนายสมพงษ์ นุราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
245 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
246 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.133-09 สายสุขาภิบาลย่านดินแดง-บ้านเมรัย หมู่ที่ 1,2 กว้าง 6 เมตร ยาว 3,350 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร องค์ฏารบริหารส่วนตำบลสินปุน อ  28 เมษายน 2563
247 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.133-09 สายสุขาภิบาลย่านดินแดง-บ้านเมรัย หมู่ที่ 1,2 กว้าง 6 เมตร ยาว 3,350 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร องค์ฏารบริหารส่วนตำบลสินปุน อ  28 เมษายน 2563
248 จ้างซ่อมแซมระบบแหนบหลังของรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81 - 1857 สุราษฎร์ธานี รหัสครุภัณฑ์ 005 ? 59 - 0002 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
249 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.133-47 สายบ้านบางไผ่-ทุ่งมหาชัย หมู่ที่ 3 ต.สินปุน กว้าง 6 เมตร ยาว 2,460 เมตร หนา0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 1 สาย ด้วยวิ  27 เมษายน 2563
250 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.133-47 สายบ้านบางไผ่-ทุ่งมหาชัย หมู่ที่ 3 ต.สินปุน กว้าง 6 เมตร ยาว 2,460 เมตร หนา0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 1 สาย ด้วยวิ  27 เมษายน 2563
251 ซื้อถังขยะติดเชื้อ จำนวน 11 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
252 จ้างตรวจเช็คซ่อม เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ เปลี่ยนใดชาร์ต ผ้าเบรก และอื่น ๆ ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 8870 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
253 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จค่าน้ำประปาและใบเสร็จค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
254 จ้างเหมาขยายท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
255 ซื้อสารเคมีดับเพลิงตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2563
256 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (กระเป๋าผ้า สมุด ปากกา) เพื่อใช้ในในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2563
257 จ้างทำอาหารว่างและอาหารกลางวันสำหรับการจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2563
258 จ้างเหมาบริการ ตกแต่งสถานที่ และเช่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2563
259 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ล้อรถบรรทุกขยะ เลขทะเบียน 81-1857 สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ 005-59-0002) จำนวน 6 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
260 จ้างจัดจ้างตรวจเช็คและซ่อมรถบรรทุกขยะ (ระบบไฟ ระบบเบรค) หมายเลขทะเบียน 81-1857 สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ 005-59-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
261 จ้างซ่อมแอร์ภายในสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
262 จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายห้วยทรายขาว-บ้านปลายคลอง หมู่ที่ 6 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
263 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สฎ.ถ. 133-29 สายทุ่งนาบันเทิง หมู่ที่ 10 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
264 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
265 จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนน สายห้วยทรายขาว-บ้านปลายคลอง หมู่ที่ 6 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
266 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สฎ.ถ. 133-14 สายบ้านไผ่ปูน หมู่ที่ 1 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
267 จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายห้วยทรายขาว-บ้านปลายคลอง หมู่ที่ 6 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
268 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สฎ.ถ. 133-20 สายวัดกันหลา หมู่ที่ 2 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
269 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
270 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สฎ.ถ. ๑๓๓-๔๖ สายควนมหาลาภ หมู่ที่ ๒ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
271 จ้างเหมารับรองแบบงานก่อสร้าง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 6 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
272 จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ถนนสายคลองเสืออูม ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
273 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์กีฬาและปรับปรุงสนามกีฬากลางตำบลสินปุน (ก่อสร้างหลังคาสนามกีฬา) หมู่ที่ 2 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 มีนาคม 2563
274 จ้างซ่อม-ล้างเครื่องปรับอากาศ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้นควนนิยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
275 จ้างเหมาถมหินคลุกถนที่ชำรุดเสียหายภายในตำบลสินปุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
276 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์กีฬาและปรับปรุงสนามกีฬากลางตำบลสินปุน (ก่อสร้างหลังคาสนามกีฬา) หมู่ที่ 2 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 กุมภาพันธ์ 2563
277 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์กีฬาและปรับปรุงสนามกีฬากลางตำบลสินปุน (ก่อสร้างหลังคาสนามกีฬา) หมู่ที่ 2 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 กุมภาพันธ์ 2563
278 จ้างทำอาหารกลางวัน จำนวน 3 มื้อ และอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 6 มื้อ ตามโครงการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ?ผลิตตะกร้าและกระเป๋าจากเส้นพลาสติกรีไซเคิล? ระหว่างวันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
279 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ?ผลิตตะกร้าและกระเป๋าจากเส้นพลาสติกรีไซเคิล? จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
280 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการจัดซุ้มนิทรรศการ ตามโครงการพระแสงรำลึก ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 16 - 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอพระแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
281 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายคลิ้ง คงใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
282 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป้าแมง หมู่ที่ 8 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
283 จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายซอยหลังเขา (ต่อเนื่องช่วงที่ 3 ) หมู่ที่ 7 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
284 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ ด้านสื่อ (DLTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
285 ซื้อวัสดุสำรวจ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
286 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
287 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ เคมีภัณฑ์ (สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
288 จ้างเหมาขุดรื้อซ่อมสายไฟสนามกีฬา อบต. สินปุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
289 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ เลขทะเบียน 81-1857 สูราษฏร์ธานี (เลขครุภัณฑ์ 005-59-0002) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
290 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ เลขทะเบียน 81-1857 สูราษฏร์ธานี (เลขครุภัณฑ์ 005-59-0002) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
291 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ เลขทะเบียน 81-1857 สูราษฏร์ธานี (เลขครุภัณฑ์ 005-59-0002) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
292 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งนาเสืออูม หมู่ที่ 1 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 มกราคม 2563
293 จ้างปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่3 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
294 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ และจัดจ้างทำตรายางชนิดหมึกในตัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
295 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ และจัดจ้างทำตรายางชนิดหมึกในตัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
296 ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.133-09 สายสุขาภิบาลย่านดินแดง-บ้านเมรัย หมู่ที่ 1,2 กว้าง 6 เมตร ยาว 3,350 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร องค์ฏารบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุรา  17 มกราคม 2563
297 จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านปลายคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
298 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กองช่าง ทะเบียน กม 447 สฎ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-56-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
299 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งนาเสืออูม หมู่ที่ 1 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 มกราคม 2563
300 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งนาเสืออูม หมู่ที่ 1 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 มกราคม 2563
301 จ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ถนนสายคลองหินป่วน-คลองหินด่าน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
302 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชำรุดเสียหายภายในตำบลสินปุน ด้วยยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
303 จ้างเหมาเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง(งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
304 ซื้อขวดบรรจุน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
305 ซื้อขวดบรรจุน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
306 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำ ถนนสายพระแสง-ทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านควนนิยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
307 ซื้อขวดบรรจุน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
308 จ้างบริการทำอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ และอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2562
309 จ้างก่อสสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต สายทุ่งมหาชัย-สายทุ่งใหญ่พระแสง หมู่ที่ ๓ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2562
310 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปริ้นท์เตอร์) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2562
311 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตสายซอยท่านขุน หมู่ที่ ๙ ตำบลสินปุน-หมู่ที่ ๗ ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2562
312 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต สายสามแยกบ้านควนมหาชัย-บ้านนายปรีชา (ซอยเทพทองรีสอร์ท) หมู่ที่ ๔ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2562
313 จ้างซ่อมแซมรถบันทุกขยะ เลขทะเบียน ๘๑-๑๘๕๗ สฎ. (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๙-๐๐๐๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2562
314 จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์หมายเลขทะเบียน กม.447 สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2562
315 โครงการก่อสร้างศูนย์กีฬาและปรับปรุงสนามกีฬากลางตำบลสินปุน (ก่อสร้างหลังคาสนามกีฬา) หมู่ที่ 2 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  28 พฤศจิกายน 2562
316 ซื้อรอก ขนาด 2 ตัน จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2562
317 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2562
318 ซื้อชุดสามขาเหล็กพร้อมรอกเดี่ยวสำหรับรื้อบ่อบาดาล จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2562
319 จ้างทำตรายางจำนวน 3 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤศจิกายน 2562
320 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เคมีภัณฑ์ (สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤศจิกายน 2562
321 ซื้อหินคลุก จำนวน 1,000 ลบ.ม. หรือมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 1,680 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤศจิกายน 2562
322 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๑,๐๐๐ ถุง พร้อมน้ำยาง CRS-๒ จำนวน 2 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤศจิกายน 2562
323 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค 8870 สฎ. (เลขครุภัณฑ์ 001-45-001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2562
324 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2562
325 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤศจิกายน 2562
326 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2562
327 จ้างจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-1857 สุราษฎร์ธานี (หมายเลขครุภัณฑ์ 005-59-0002) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2562
328 จ้างเหมาบริการเป่าบ่อบาดาล หมู่ที่ 9 บ้านเพชรเขาค่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2562
329 ซื้ออาหารเสริม(นม)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๔ แห่ง และโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๕ แห่ง สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒)  25 ตุลาคม 2562
330 จ้างเหมาออกแบบโครงการก่อสร้างศูนย์กีฬาและปรับปรุงสนามกีฬากลางตำบลสินปุน(ก่อสร้างหลังคาสนามกีฬา) ประจำปี งบประมาณ 2563  24 ตุลาคม 2562
331 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง และโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 5 แห่ง สำหรับปีการศึกษา 2562(ภาคเรียนที่ 2/2562) ประจำปีงบประมาณ2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2562
332 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง และโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 5 แห่ง สำหรับปีการศึกษา 2562(ภาคเรียนที่ 2/2562) ประจำปีงบประมาณ2563  21 ตุลาคม 2562
333 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง และโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 5 แห่ง สำหรับปีการศึกษา 2562(ภาคเรียนที่ 2/2562) ประจำปีงบประมาณ2563  21 ตุลาคม 2562
334 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
335 จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านควนมหาชัย ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
336 จ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์ อบต. สินปุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
337 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
338 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
339 จ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)และอาคารเก็บพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน xประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
340 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบใช้กล่อง (GABION) ห้วยแม่ชี จุดที่ ๒ หมู่ที่ ๗ บ้านคลองน้ำเย็น ตำบลสินปุน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๙ เมตร คันฝายสูง ๑ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
341 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบใช้กล่อง (GABION) ห้วยแม่ชี จุดที่ ๒ หมู่ที่ ๗ บ้านคลองน้ำเย็น ตำบลสินปุน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๙ เมตร คันฝายสูง ๑ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
342 จ้างจ้างซ่อมบำรุงฝายน้ำล้น มข.๒๕๒๗ คลองสินปุน หมู่ที่๕ บ้านเมรัย ตำบลสินปุน กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร ลึก ๒ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
343 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำปบบใช้กล่อง (GABION) ห้วยแม่ชี จุดที่ 1 หมู่ที่ 7 บ้านคลองน้ำเย็น ตำบลสินปุน กว้าง 6 เมตร ยาว 9 เมตร คันฝายสูง 1 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
344 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบใช้กล่อง (GABION) คลองกันหลา หมู่ที่ ๔ บ้านควนมหาชัย ตำบลสินปุน กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร คันฝายสูง ๑ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
345 จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบใช้กล่อง (GABION) ห้วยแม่ชี จุดที่ ๒ หมู่ที่ ๗ บ้านคลองน้ำเย็น ตำบลสินปุน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๙ เมตร คันฝายสูง ๑ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
346 จ้างก่อสร้างรั้ว คสล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนนิยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2562
347 จ้างเหมารถแทรคเตอร์กรีดปรับแต่งสองข้างทางถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2562
348 จ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ศพด.บ้านเมรัย ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
349 จ้างเหมาปรับปรุงโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
350 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมปรับปรุงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กที่ชำรุดภายในตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
351 จ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์สูบน้ำ จำนวน ๑ ตัว ตามข้อบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
352 จ้างเปลี่ยนวัสดุระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3, 5 และหมู่ที่ 6 ตามข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
353 ซื้อวัสดุตามกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
354 ซื้อวัสดุตามกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองน้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
355 ซื้อวัสดุตามกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนนิยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
356 ซื้อวัสดุตามกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมรัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
357 ซื้อหนังสือเรียนตามกิจกรรมจัดซื้อหนังสือเรียนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนนิยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
358 ซื้อหนังสือเรียนตามกิจกรรมจัดซื้อหนังสือเรียนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองน้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
359 ซื้อหนังสือเรียนตามกิจกรรมจัดซื้อหนังสือเรียนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมรัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
360 ซื้อหนังสือเรียนตามกิจกรรมจัดซื้อหนังสือเรียนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
361 ซื้อจัดซื้อหินคลุก จำนวน 400 ลบ.ม. หรือมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 672 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
362 ซื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2562
363 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางด้วยยางมะตอยสำเร็จรูปที่ชำรุดเสียหายภายในตำบลสินปุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
364 จ้างเหมาถมหินคลุกถนนที่ชำรุดเสียหายภายในตำบลสินปุน หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๗,๙ จำนวน ๔๒๐ ลบ.ม. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
365 ซื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
366 ซื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
367 จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะม่วง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2562
368 จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนนิยม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2562
369 จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองน้ำเย็น ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2562
370 จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมรัย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2562
371 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก hp Laser jet 85a เทียบเท่า) จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2562
372 จ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์สูบน้ำ จำนวน ๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2562
373 จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมรัย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
374 จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะม่วง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
375 จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนนิยม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
376 จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองน้ำเย็น ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
377 จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะม่วง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
378 จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมรัย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
379 จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนนิยม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
380 ซื้อวัสดุเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
381 จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองน้ำเย็น ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
382 จ้างทำป้ายไวนิลพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2562
383 จ้างเหมาทำอาหาร และอาหารว่าง เพื่อใช้ในโครงการประชาสัมพันธ์และอบรมสร้างจิตสำนึกการทิ้งขยะ การแยกขยะ การักษาความสะอาดและการกำจัดขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2562
384 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการโครงการประชาสัมพันธ์และอบรมสร้างจิสำนึกการทิ้งขยะ การแยกขยะ การักษาความสะอาดและการกำจัดขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2562
385 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน และวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการประชาสัมพันธ์และอบรมสร้างจิสำนึกการทิ้งขยะ การแยกขยะ การักษาความสะอาดและการกำจัดขยะ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2562
386 ซื้อธงชาติ ขนาด 60 x 90 ซม. จำนวน 6 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2562
387 ซื้อครุภัณฑ์ ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเลี้ยงสัตว์และสัตว์เศณษฐกิจในตำบล ประจำปีงบประ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2562
388 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผฉ 5156 สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-56-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2562
389 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2562
390 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผฉ 5156 สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-56-0006 จำนวน 2 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2562
391 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการอนุรักษ์ต้นน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2562
392 ซื้อพันธ์ไม้ ตามโครงการอนุรักษ์ต้นน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2562
393 ซื้อยางมตอยสำเร็จรูป จำนวน ๑,๐๐๐ ถุง พร้อมน้ำยาง CRS๒ จำนวน ๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2562
394 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2562
395 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านบางไผ่ (ติตั้งชุดระบบการเร่งการตกตะกอนน้ำ เพื่อทำน้ำดื่มประจำหมู่บ้าน) ปร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2562
396 ซื้อวัสดุเพื่ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2562
397 จ้างซ่อมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2562
398 ซื้อวัสดุสื่อการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมรัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2562
399 ซื้อวัสดุสื่อการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กฯประจำปีงบประมาณ 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2562
400 ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๔ แห่ง และโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๕ แห่ง สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2562
401 ซื้อวัสดุสื่อการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมรัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2562
402 ซื้อสื่อวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กฯประจำปีงบประมาณ 2562 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนนิยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2562
403 ซื้อวัสดุสื่อการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมรัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2562
404 ซื้อวัสดุสื่อการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กฯประจำปีงบประมาณ 2562 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองน้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2562
405 จ้างขยายเขตท่อจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้านกันหลา(เพิ่มเติม) หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2562
406 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
407 ซื้อผ้าประดับ ตกแต่งบริเวณอาคารสำนักงาน,ป้ายชื่อ อบต.,ป้ายทางเข้าสำนักงาน และ บริเวณหน้าป้ายของ ศพด. เพื่อนำมาใช้ในการตกแต่งงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2562
408 จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะม่วง ปีงบประมาณ 2562 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2562
409 จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมรัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2562
410 จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนนิยม ประจำปีงบประมาณ 2562 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2562
411 จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะม่วง ปีงบประมาณ 2562 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2562
412 จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะม่วง ปีงบประมาณ 2562 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2562
413 จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองน้ำเย็น ประจำปีงบประมาณ 2562 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2562
414 จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะม่วง ปีงบประมาณ 2562 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2562
415 จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะม่วง ปีงบประมาณ 2562 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2562
416 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (หมายเลขครุภัณฑ์ 480-57-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2562
417 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กกองคลัง) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2562
418 ซื้อวัสดุเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2562
419 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สฎ.ถ.133-28 สายทุ่งมหาชัย หมู่ที่ 3 ตำบลสินปุน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี (เงินงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติฯ ประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2562
420 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตสาย สฎ.ถ.133-35 ซอยสามพี่น้อง หมู่ 4 ต.สินปุน อ. พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี (งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ ประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2562
421 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สฎ.ถ. ๑๓๓-๓๐ สายศาลาประชุม (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ ๑๐ ต.สินปุน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี (จากงบประมาณจ่ายขาดสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2562
422 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2562
423 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2562
424 ซื้อวัสดุกีฬาตามโครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาระดับต่างๆทุกระดับ (เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ. สุราษฎร์ธานี คัพ ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2562
425 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2562
426 จ้างตรวจเช็คและซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81 - 1857 หมายเลขครุภัณฑ์ 005 - 59 - 0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2562
427 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2562
428 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)และอาคารเก็บพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2562
429 จ้างซ่อมแซมถนนสาย สฎ.ถ. 133-03 ซอยหลังเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2562
430 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2562
431 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2562
432 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2562
433 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2562