ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2564
2 จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสี่แยกบ้านใหม่ - วัดบางหยด หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2564
3 จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการยกระดับพร้อมขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวิภาวดี หมู่ที่ ๘ บ้านบางหยด ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2564
4 ซื้อหินผุและหินใหญ่ถมหลุมบ่อถนนภายในหมู่ที่ ๑,๒,๙,๑๐ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2564
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2564
6 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์แผงไฟจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2564
7 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยพรุพรี หมู่ที่ ๑๒ บ้านควนนกหว้า ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2564
8 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มกราคม 2564
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มกราคม 2564
10 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน คพม 978 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มกราคม 2564
11 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านไสขรบ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2564
12 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสนิท ทองมาก หมู่ที่ 5 บ้านไสขรบ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2564
13 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านอบต. หมู่ที่ 6 บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2564
14 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณรอบสระน้ำสาธารณะประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านปลายสาย ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2564
15 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ธันวาคม 2563
16 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ธันวาคม 2563
17 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลาง หมู่ที่ 3 บ้านสายกลาง ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธันวาคม 2563
18 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธันวาคม 2563
19 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธันวาคม 2563
20 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านควนนกหว้า หมู่ที่ 12 บ้านควนนกหว้า ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธันวาคม 2563
21 จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมกรอบไม้ (ป้ายประชาสัมพันธ์ การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธันวาคม 2563
22 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2563
23 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2563
24 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2563
25 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2563
26 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2563
27 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2563
28 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2563
29 จ้างออกแบบประกอบด้วย โครงการยกระดับพร้อมขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวิภาวดี หมู่ที่ ๘ บ้านบางหยด ตำบลอิปัน และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสี่แยกบ้านใหม่ - วัดบางหยด หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่ ตำบลอิปัน 24 ธันวาคม 2563
30 จ้างจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2563
31 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2563
32 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องสูบน้ำ ๕ แรง รหัสครุภัณฑ์ ๐๕๕-๕๗-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2563
33 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสี่แยกบ้านใหม่ - วัดบางหยด หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่ ตำบลอิปัน 24 ธันวาคม 2563
34 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2563
35 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2563
36 จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องเรือยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธันวาคม 2563
37 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงเซ้ง หมู่ที่ 9 บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2563
38 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงเรียนยูงทอง หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2563
39 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธันวาคม 2563
40 ซื้อถุงยังชีพ (ข้าวสารอาหารแห้งเพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธันวาคม 2563
41 ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธันวาคม 2563
42 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2563
43 ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่และนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ประจำปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2563
44 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถบรรทุก (ดีเซล) ทะเบียน กร ๙๙๑๗ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2563
45 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2563
46 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2563
47 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2563
48 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2563
49 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2563
50 ซื้อวัสดุอื่น ๆ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2563
51 ซื้อน้ำยาเคมีตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2563
52 ซื้อวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2563
53 จ้างทำวุฒิบัติและเข้าเล่มเอกสารตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2563
54 ซื้อน้ำมันตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2563
55 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤศจิกายน 2563
56 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2563
57 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2563
58 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2563
59 จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องเรือยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2563
60 จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2563
61 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤศจิกายน 2563
62 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤศจิกายน 2563
63 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤศจิกายน 2563
64 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤศจิกายน 2563
65 จ้างทำป้ายแจ้งเตือนถนนชำรุดโครงไม้พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2563
66 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2563
67 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2563
68 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2563
69 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2563
70 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2563
71 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2563
72 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2563
73 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2563
74 ซื้อพวงมาลาดอกไม้สดโทนสีชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2563
75 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๑๙๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ตุลาคม 2563
76 ซื้อพานพุ่มดอกไม้สด (โทนสีแดงขาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ตุลาคม 2563
77 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บห-๔๗๘๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ตุลาคม 2563
78 ซื้อพวงมาลาดอกไม้สดโทนสีเหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ตุลาคม 2563
79 จ้างเครื่องเสียงชุดเล็กพร้อมติดตั้ง ตามโครงการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ (พิธีทำบุญตักบาตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ตุลาคม 2563
80 ซื้อเครื่องทองน้อย (เบอร์ ๖) จำนวน ๑ อัน โครงการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ (พิธีทำบุญตักบาตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ตุลาคม 2563
81 จ้างประกอบภัตตาหารตาม โครงการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ (พิธีทำบุญตักบาตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ตุลาคม 2563
82 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ (พิธีทำบุญตักบาตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ตุลาคม 2563
83 จ้างเตรียมสถานที่ ตามโครงการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ (พิธีทำบุญตักบาตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ตุลาคม 2563
84 จ้างดูแลเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ตุลาคม 2563
85 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
86 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2563
87 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2563
88 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2563
89 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2563
90 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2563
91 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2563
92 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมวางท่อส่งน้ำ หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2563
93 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว แบบวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
94 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบบวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
95 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ถุงมือหนัง) แบบวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
96 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
97 ซื้อวัสดุไฟฟ้าแบบวัสดุสิ้นเปลือง งานการศึกษา สำนักปลัด (หลอดไฟ ๖๕ w จำนวน ๔ หลอด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
98 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
99 ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทนถาวร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
100 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
101 อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2564 11 กันยายน 2563
102 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถหมายเลขทะเบียน กต ๙๙๕๐ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
103 จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมภายในศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
104 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุแบบวัสดุสิ้นเปลือง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2563
105 ซื้อหินผุถมหลุมบ่อถนนภายในหมู่ที่ ๒,๓,๖,๑๐,๑๒ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2563
106 ซื้อวัสดุสำนักงาน แบบวัสดุสิ้นเปลือง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2563
107 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2563
108 จ้างทำตรายาง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2563
109 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
110 ซื้อวัสดุสำนักงานวัสดุสิ้นเปลือง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2563
111 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2563
112 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ (กล้องวงจรปิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2563
113 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือข้าราชการผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่กลางประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) (ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2563
114 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2563
115 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงงานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2563
116 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2563
117 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2563
118 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงงานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2563
119 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2563
120 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขรบ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563
121 ซื้อน้ำยาเคมีแห้งในการฝึกและสาธิตการดับเพลิง ตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขรบ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563
122 ซื้อน้ำมันเบนซินหรือแก๊สโซฮอล์ ๙๕ ตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขรบ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563
123 จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขรบ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563
124 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำถนนสายเกษตรตาปี หมู่ที่ ๗ บ้านนูน ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 สิงหาคม 2563
125 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวิภาวดี หมู่ที่ ๘ บ้านบางหยด ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 สิงหาคม 2563
126 จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการก่อสร้าง จำนวน ๔ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2563
127 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๖๐x๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย ตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ (พิธีทำบุญตักบาตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2563
128 จ้างเหมาเครื่องเสียงชุดเล็กพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด ตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ (พิธีทำบุญตักบาตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2563
129 จ้างเตรียมสถานที่ตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ (พิธีทำบุญตักบาตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2563
130 จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมกรอบไม้ (ป้ายพระบรมราชปณิธาน)ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2563
131 จ้างประกอบภัตตาหารเช้าถวายแด่พระสงฆ์และสามเณร (ข้าวต้มและน้ำดื่ม) จำนวน ๘๙ ชุด ตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ (พิธีทำบุญตักบาตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2563
132 ซื้อกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ (เบอร์ ๔) ตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ (พิธีทำบุญตักบาตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2563
133 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบบวัสดุสิ้นเปลือง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
134 ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทนถาวร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2563
135 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำถนนสายเกษตรตาปี หมู่ที่ ๗ บ้านนูน ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 กรกฎาคม 2563
136 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้าง จำนวน ๔ โครงการ 30 กรกฎาคม 2563
137 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวิภาวดี หมู่ที่ ๘ บ้านบางหยด ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 กรกฎาคม 2563
138 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2563
139 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2563
140 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2563
141 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2563
142 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2563
143 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2563
144 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวิภาวดี หมู่ที่ ๘ บ้านบางหยด ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 กรกฎาคม 2563
145 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำถนนสายเกษตรตาปี หมู่ที่ ๗ บ้านนูน ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 กรกฎาคม 2563
146 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือข้าราชการผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่กลางประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) (ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563
147 จ้างเตรียมสถานที่ตามโครงการจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2563
148 จ้างเหมาเครื่องเสียงชุดเล็กพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด ตามโครงการจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2563
149 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๖๐x๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย ตามโครงการจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2563
150 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกแบบเทท้ายทะเบียน ๘๒-๓๘๕๗ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2563
151 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุแบบวัสดุสิ้นเปลือง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2563
152 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2563
153 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบบวัสดุสิ้นเปลือง งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2563
154 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2563
155 จ้างประกอบภัตตาหารเช้าถวายแด่พระสงฆ์และสามเณร (ข้าวต้มและน้ำดื่ม) จำนวน ๖๙ ชุด ตามโครงการจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2563
156 จ้างทำป้ายโครงการ ขนาด ๑.๒๐ ม.x ๒.๔๐ ม. ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2563
157 ซื้อวัสดุต่าง ๆ ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2563
158 ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2563
159 ซื้อชุดผู้เข้าฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๕๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2563
160 จ้างทำวุฒิบัตร จำนวน ๕๖ ใบ ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2563
161 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนกลาง หมู่ที่ ๖ บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563
162 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำถนนสายเกษตรตาปี หมู่ที่ ๗ บ้านนูน ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 กรกฎาคม 2563
163 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวิภาวดี หมู่ที่ ๘ บ้านบางหยด ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 กรกฎาคม 2563
164 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว แบบวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2563
165 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2563
166 ซื้อวัสดุไฟฟ้าแบบวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2563
167 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบบวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2563
168 ซื้อวัสดุไฟฟ้าแบบวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2563
169 โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวิภาวดี หมู่ที่ ๘ บ้านบางหยด ตำบลอิปัน 16 กรกฎาคม 2563
170 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (จารบี จำนวน ๑ ถัง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กรกฎาคม 2563
171 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบบวัสดุสิ้นเปลือง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กรกฎาคม 2563
172 จ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านปลายสาย ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กรกฎาคม 2563
173 จ้างโครงการก่อสร้างฝาปิดคูระบายน้ำคอนกรีตถนนสายควนเคี่ยม หมู่ที่ ๕ บ้านไสขรบ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2563
174 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านเกราะ หมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2563
175 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือข้าราชการผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่กลางประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) (ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
176 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
177 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
178 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
179 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่และนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
180 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกัน สำนักปลัด ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
181 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง เดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
182 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง เดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
183 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลงเขื่อน หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2563
184 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีธารา หมู่ที่ ๓ บ้านสายกลาง ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  มิถุนายน  2563
185 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนนกหว้า หมู่ที่ ๑๒ บ้านควนนกหว้า ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  มิถุนายน  2563
186 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
187 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
188 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (ข้าวสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2563
189 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) (อาหารแห้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2563
190 ซื้อวัสดุให้กับสถานที่กลางประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
191 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน คพม ๙๗๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2563
192 ซื้อพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1  มิถุนายน  2563
193 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบบวัสดุสิ้นเปลือง งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
194 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งประเภทวัสดุสิ้นเปลือง (จารบี จำนวน ๑ ถัง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
195 ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทนถาวร งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
196 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
197 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
198 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือข้าราชการผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่กลางประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) (ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2563
199 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด เดือนมิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
200 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานป้องกันฯ สำนักปลัด เดือนมิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
201 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน เดือนมิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
202 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข สำนักปลัด เดือนมิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
203 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง เดือนมิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
204 จ้างบำรุงรักษและปรับปรุงครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง รถหมายเลขทะเบียน กต 9950 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
205 ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทนถาวร กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
206 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 พฤษภาคม 2563
207 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2563
208 วัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทนถาวร สำนักปลัด 15 พฤษภาคม 2563
209 จ้างโครงการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยูงทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
210 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว แบบวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2563
211 ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทนถาวร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2563
212 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบบวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด สำหรับเครื่องพริ้นเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๒๔-๕๗-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2563
213 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่และเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
214 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัคซีนป้องกันโรคพิษสนุขบ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
215 ซื้อวัสดุสำนักงานประเภทวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทนถาวร กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
216 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ ๙ บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 พฤษภาคม 2563
217 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 พฤษภาคม 2563
218 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 พฤษภาคม 2563
219 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือข้าราชการผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่กลางประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) (ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
220 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
221 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานป้องกันฯ เดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
222 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด เดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
223 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข เดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
224 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน เดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
225 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ ๙ บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 เมษายน 2563
226 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ ๙ บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 เมษายน 2563
227 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง งานสาธารณสุข สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
228 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง เดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
229 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง เดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
230 จ้างทำตรายาง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
231 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบบวัสดุสิ้นเปลือง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
232 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 เมษายน 2563
233 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ ๙ บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 เมษายน 2563
234 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 เมษายน 2563
235 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
236 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ ๙ บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน 16 เมษายน 2563
237 จ้างซ่อมไฟหัวหงส์ (บริเวณทางเข้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 เมษายน 2563
238 จ้างออกแบบจ้างออกแบบก่อสร้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ หมู่ที่ ๑,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๑๐,๑๑,๑๒ ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
239 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง (ทรายหยาบ จำนวน ๔ คันรถหกล้อ) งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
240 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์หมายเลขทะเบียน ผต ๑๕๒๗ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
241 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๘) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
242 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือข้าราชการผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่กลางประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) (ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
243 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด เดือนเมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
244 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานป้องกันฯ สำนักปลัด เดือนเมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
245 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข สำนักปลัด เดือนเมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
246 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน เดือนเมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
247 จ้างออกแบบก่อสร้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ หมู่ที่ ๑,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๑๐,๑๑,๑๒ ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 26 มีนาคม 2563
248 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับเครื่องตบดิน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
249 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว แบบวัสดุสิ้นเปลือง ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังไทยร่วมใจป้องกันโคโรนา (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
250 ซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์ชนิดจุ่มน้ำได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
251 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง เดือนเมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
252 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง เดือนเมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
253 จ้างทำป้ายไวนิลและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
254 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบบวัสดุสิ้นเปลือง งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
255 จ้างทำป้ายไวนิลและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
256 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
257 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
258 จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินผุ ซอยบัญชา หมู่ที่ ๑๑ บ้านควนใหม่ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มีนาคม 2563
259 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
260 จ้างโครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ บริเวณถนนหนูทองแก้ว (สามแยกตัดเมรัยโตรม) หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
261 ซื้อวัสดุไฟฟ้าแบบวัสดุสิ้นเปลือง งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
262 ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
263 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
264 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่งทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2563
265 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่งทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2563
266 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด เดือนมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
267 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน เดือนมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
268 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือข้าราชการผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่กลางประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) (ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
269 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานป้องกัน เดือนมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
270 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข เดือนมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
271 ซื้อวัสดุสำนักงานวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทนถาวร กองคลัง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
272 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง เดือนมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
273 ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้งสำหรับเด็กปฐมวัยให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
274 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง เดือนมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
275 จ้างประกอบอาหารว่างและอาหารกลางวันตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน ประจำปี (การประดิษฐ์กระเป๋าผ้า ลดโลกร้อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
276 ทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ขนาด ๑.๒ x ๒.๔ เมตร ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน (การประดิษฐ์กระเป๋าผ้า ลดโลกร้อน) 24 กุมภาพันธ์ 2563
277 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน (การประดิษฐ์กระเป๋าผ้า ลดโลกร้อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
278 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุแบบวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
279 ซื้อวัสดุไฟฟ้าแบบวัสดุสิ้นเปลือง งานการศึกษา สำนักปลัด (ปลั๊กสามตา ขนาด ๑๐ เมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
280 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัส ๔๑๖-๕๖-๐๐๒๑) งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2563
281 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน้ตบุค รหัส ๔๑๖-๕๕-๐๐๑๘) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
282 จ้างทำตรายาง กองช่าง จำนวน ๓ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
283 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไสท้อนกลาง หมู่ที่ ๓ บ้านสายกลาง ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
284 จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยบนนา หมู่ที่ ๖ บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
285 จ้างโครงการปรับปรุงศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
286 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโอภาส หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
287 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนป่า หมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
288 จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตบริเวณอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านควนใหม่ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
289 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบบวัสดุสิ้นเปลือง งานการศึกษา สำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กุมภาพันธ์ 2563
290 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุแบบวัสดุสิ้นเปลือง กองช่าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กุมภาพันธ์ 2563
291 ซื้อพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิภาวดี รังสิต ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
292 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดตกแต่งสถานที่จัดนิทรรศการ(ไม้ดอก) ตามโครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรมมหกรรมพระแสงรำลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
293 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดตกแต่งสถานที่จัดนิทรรศการ(อุปกรณ์ไฟ) ตามโครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรมมหกรรมพระแสงรำลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
294 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดตกแต่งสถานที่จัดนิทรรศการ(ไม้และฟาง) ตามโครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรมมหกรรมพระแสงรำลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
295 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดตกแต่งสถานที่จัดนิทรรศการ ตามโครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรมมหกรรมพระแสงรำลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
296 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอพระแสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
297 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว แบบวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2563
298 ซื้อวัสดุสำนักงาน แบบวัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุคงทน สำนักปลัด จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2563
299 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข สำนักปลัด เดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
300 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
301 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
302 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
303 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
304 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือข้าราชการผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่กลางประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) (ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
305 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง กองคลัง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
306 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๖-๐๐๑๑ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
307 ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
308 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานป้องกัน สำนักปลัด เดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
309 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบบวัสดุสิ้นเปลือง งานการศึกษา สำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
310 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบบวัสดุสิ้นเปลือง กองช่าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
311 ซื้อของรางวัลตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
312 ซื้อวัสดุไฟฟ้าแบบวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
313 ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
314 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงเรียนยูงทอง หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
315 ซื้อของสมนาคุณการศึกษาดูงาน ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
316 จ้างเหมายานพาหนะเดินทาง ไป-กลับ ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
317 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงหีต หมู่ที่ ๙ บ้านบ่อพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
318 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒ เมตร x ยาว ๓ เมตร ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
319 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย อบต.พัฒนา หมู่ที่ ๘ บ้านบางหยด ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
320 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านไสขรบ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
321 จ้างเหมาเครื่องเสียง(ชุดใหญ่พร้อมติดตั้ง)ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
322 จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๘๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
323 จ้างจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการสำรวจข้อมูลจัดทำฐานภาษีสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
324 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
325 จ้างจ้างประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
326 ซื้อของรางวัลตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
327 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
328 ซื้อหินผุถมหลุมบ่อซอยสวนป่า หมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลอิปัน และถมถนนภายในหมู่ที่ ๓ บ้านสายกลาง ตำบลอิปัน จำนวน ๒๑๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
329 จ้างจัดเตรียมสถานที่ (เต้น,โต๊ะ,เก้าอี้) ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
330 ซื้อของรางวัลสำหรับการแข่งขันเกมต่าง ๆ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
331 ซื้อของรางวัลสำหรับชุดการแสดง ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
332 ซื้อวัสดุสำนักงาน แบบวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธันวาคม 2562
333 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2562
334 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือข้าราชการผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่กลางประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) (ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2562
335 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด เดือนมกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
336 จ้างทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯ บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน เดือนมกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
337 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข เดือนมกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
338 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานป้องกันฯ สำนักปลัด เดือนมกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
339 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง เดือนมกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
340 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง เดือนมกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
341 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
342 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ กองคลัง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
343 จ้างทำป้ายไวนิลศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนท้องถิ่น จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
344 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุแบบวัสดุสิ้นเปลือง กองช่าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
345 จ้างทำป้ายโวนิลตามโครงการตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๑๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
346 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัส ๔๑๖-๕๖-๐๐๒๙) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
347 จ้างจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๑๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
348 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัส ๔๑๖-๖๐-๐๐๐๑) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
349 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๘-๐๐๐๔) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
350 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
351 ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ จำนวน ๑ องค์ ขนาด ๕๕ x ๖๕ ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
352 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนทอง หมู่ที่ 7 บ้านนูน ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
353 ซื้อวัสดุสำนักงาน แบบวัสดุสิ้นเปลือง กองช่าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2562
354 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายภาพดิจิตอล) สำนักปลัด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2562
355 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์) สำนักปลัด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2562
356 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องเสียงกลางแจ้ง) สำนักปลัด จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2562
357 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ กองคลัง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2562
358 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องบันทึกเสียง) สำนักปลัด  จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2562
359 ซื้อเครื่องทองน้อย (เบอร์ ๖)ตามโครงการจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
360 ซื้อพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์โทนสีเหลืองเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
361 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
362 จ้างจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
363 จ้างเหมาเครื่องเสียง(ชุดเล็ก) พร้อมติดตั้ง ตามโครงการจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
364 จ้างประกอบภัตตาหารเช้าถวายแด่พระสงฆ์และสามเณรตาโครงการจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๘๙ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
365 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
366 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(กล้องวงจรปิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2562
367 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2562
368 ซื้อวัสดุสำนักงาน แบบวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทนถาวร กองคลัง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
369 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือข้าราชการผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่กลางประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) (ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
370 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2562
371 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานป้องกัน เดือนธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2562
372 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข เดือนธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2562
373 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด เดือนธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2562
374 บำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน 81-6378 สุราษฎร์ธานี) 27 พฤศจิกายน 2562
375 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2562
376 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบบวัสดุสิ้นเปลือง (สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง จำนวน 12.50 เมตร) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2562
377 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก (ดีเซล) หมายเลขทะเบียน 82-3857 สุราษฎร์ธานี เช็คระยะ 10,000 กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562
378 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
379 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
380 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
381 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
382 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
383 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน งานการศึกษา สำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
384 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
385 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบบวัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ สำนักปลัด จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
386 จ้างโครงการบุกเบิกถนนหินผุสายคลองสาย หมู่ที่ 4 บ้านปลายสาย ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
387 ซื้อหินผุถมถนนสายศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านควนเจริญ และสายซอยลุงหีต หมู่ที่ 9 บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
388 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยนางลิ้ม หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
389 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านควนนกหว้า หมู่ที่ 12 บ้านควนนกหว้า ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
390 จ้างทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ( รัชกาลที่ ๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
391 ซื้อวัสดุสำนักงาน แบบวัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุคงทน สำนักปลัด จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
392 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว แบบวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2562
393 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงมือยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
394 ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
395 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กร 9917 สุราษฎร์ธานี ระยะ 60,000 กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
396 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบบวัสดุสิ้นเปลือง กองช่าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
397 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือข้าราชการผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่กลางประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
398 ซื้ออาหารเสริมนม ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
399 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง กองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
400 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
401 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
402 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข เดือนพฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
403 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
404 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานป้องกัน เดือนพฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
405 อาหารเสริมนม ภาคเรียนที่ 2/2562 29 ตุลาคม 2562
406 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด เดือนพฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
407 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง งานป้องกัน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2562
408 จ้างจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พิธีทำบุญตักบาตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
409 ซื้อพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
410 ซื้อเครื่องทองน้อย (เบอร์ ๖)ตามโโครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พิธีทำบุญตักบาตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
411 จ้างเหมาเครื่องเสียง(ชุดเล็ก) พร้อมติดตั้ง ตามโครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พิธีทำบุญตักบาตร) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
412 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พิธีทำบุญตักบาตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
413 จ้างจ้างประกอบภัตตาหารเช้าถวายแด่พระสงฆ์และสามเณรตามโครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พิธีทำบุญตักบาตร) จำนวน ๕๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
414 จ้างเช่าเครื่องเสียง(ชุดเล็ก)พร้อมติดตั้ง ตามค่าจ้างจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ตุลาคม 2562
415 จ้างประกอบภัตตาหารเช้าถวายแด่พระสงฆ์ ตามโครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาร บรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ตุลาคม 2562
416 จ้างป้ายไวนิลตามโครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (พิธีทำบุญตักบาตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ตุลาคม 2562
417 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือข้าราชการผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่กลางประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ตุลาคม 2562
418 ซื้อเครื่องทองน้อย (เบอร์ ๖)ตามโครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (พิธีทำบุญตักบาตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ตุลาคม 2562
419 จ้างจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (พิธีทำบุญตักบาตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ตุลาคม 2562
420 ซื้อพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ตุลาคม 2562
421 จ้างดูแลเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ตุลาคม 2562
422 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวรณลานแทรกเตอร์พระราชทาน เดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
423 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปี 2563 (เดือนตุลาคม 2562- กันยายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
424 ซื้อหนังสือพิมพ์ฉบับรายวัน เดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
425 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด เดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
426 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
427 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข เดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
428 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานป้องกัน เดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
429 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง เดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
430 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบบวัสดุสิ้นเปลือง งานการศึกษา สำนักปลัด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
431 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับเครื่องตบดิน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
432 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
433 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบบวัสดุสิ้นเปลือง กองช่าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
434 จ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายควนกลาง ชำรุด หมู่ที่ 6 บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
435 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
436 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญพร้อมวางท่อ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กันยายน 2562
437 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กล ๘๓๐๔ สุราษฎร์ธานี โดยเข้าตรวจเช็คระยะ ๓๐,๐๐๐ กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
438 ซื้อวัสดุก่อสร้าง แบบวัสดุคงทน กองช่าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
439 ซื้อหินผุถมหลุมถนนสายไสนา - หารทราย หมู่ที่ ๕ บ้านไสขรบ ตำบลอิปัน และ จัดซื้อหินผุถมหลุมถนนสายไสนา - หารทราย หมู่ที่ ๖ บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
440 จ้างเหมาบริการเป่าล้างบ่อประปาหมู่บ้าน (บริเวณโรงเรียนบ้านยูงทอง) หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
441 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบบวัสดุสิ้นเปลือง กองช่าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
442 ซื้อหนังสือพิมพ์ฉบับรายวัน ประจำเดือนกันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
443 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน เดือนกันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
444 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด ประจำเดือนกันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
445 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง ประจำเดือนกันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
446 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง ประจำเดือนกันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
447 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งานป้องกันฯ สำนักปลัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
448 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข ประจำเดือนกันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
449 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานป้องกัน ประจำเดือนกันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
450 ซื้อวัสดุก่อสร้าง แบบวัสดุสิ้นเปลือง กองช่าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
451 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว แบบวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทนถาวร งานการศึกษา สำนักปลัด จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
452 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุแบบวัสดุสิ้นเปลือง งานป้องกันฯ สำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
453 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบบวัสดุสิ้นเปลือง งานป้องกันฯ สำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
454 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบบวัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ สำนักปลัด จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
455 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญพร้อมวางท่อ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 สิงหาคม 2562
456 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญพร้อมวางท่อ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 สิงหาคม 2562
457 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
458 ซื้อวัสดุสำนักงาน แบบวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
459 จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
460 ซื้อวัสดุสำนักงาน แบบวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทนถาวร สำนักปลัด จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
461 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว แบบวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
462 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง หัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๕-๐๐๑๙ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
463 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุแบบวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ 19 สิงหาคม 2562
464 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญพร้อมวางท่อ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 สิงหาคม 2562
465 จ้างบำรุงรักษา/ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง รถหมายเลขทะเบียน บห 4781 สุราษฎร์ธานี ตรวจเช็คระยะทาง 100,000 กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
466 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการ ขนาด ๑.๖๐ x ๒.๔๐ เมตร ตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
467 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
468 ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทนถาวร งานการศึกษา สำนักปลัด จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
469 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการ ขนาด ๑.๖๐ x ๒.๔๐ เมตร ตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
470 จ้างประกอบภัตตาหารเช้าถวายแด่พระสงฆ์และสามเณร (ข้าวต้มพร้อมน้ำดื่ม) ตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
471 จ้างเหมาเครื่องเสียง (ชุดเล็ก) พร้อมติดตั้ง ตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
472 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการ ขนาด ๑.๖๐ x ๒.๔๐ เมตร ตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
473 จ้างจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
474 ซื้อวัสดุสำนักงานวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทนถาวร กองช่าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
475 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
476 ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
477 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงงานป้องกัน ประจำเดือนสิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
478 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด และตัดแต่งต้นไม้บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนสิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
479 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
480 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข ประจำเดือนสิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
481 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
482 ซื้อหนังสือพิมพ์ฉบับรายวัน ประจำเดือนสิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
483 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด ประจำเดือนสิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
484 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด กว้าง ๑.๒๐ x ยาว ๒.๔๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กรกฎาคม 2562
485 จ้างจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2562
486 จ้างเหมาเครื่องเสียง (ชุดเล็ก) พร้อมติดตั้ง ตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2562
487 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการ ขนาด ๑.๖๐ x ๒.๒๐ เมตร ตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2562
488 จ้างประกอบภัตตาหารเช้าถวายแด่พระสงฆ์และสามเณร (ข้าวต้มพร้อมน้ำดื่ม) ตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2562
489 ซื้อวัสดุสำนักงาน แบบวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทนถาวร กองคลัง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
490 ซื้อชุดนักกีฬาตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา เด็ก เยาวชน และประชาชน ต้านยาเสพติด อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
491 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนางลิ้ม หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กรกฎาคม 2562
492 จ้างทำป้ายแจ้งเตือนถนนชำรุดโครงไม้พร้อมติดตั้ง ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2562
493 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนทอง หมู่ที่ 7 บ้านนูน ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กรกฎาคม 2562
494 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ 5 บ้านไสขรบ ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กรกฎาคม 2562
495 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บห 4781 (ยางนอก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
496 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
497 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
498 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
499 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
500 ซื้อหินผุถมถนน พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ จำนวน ๘๔ ลบม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กรกฎาคม 2562
501 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2562
502 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ 5 บ้านไสขรบ ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 กรกฎาคม 2562
503 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ 5 บ้านไสขรบ ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 กรกฎาคม 2562
504 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนทอง หมู่ที่ 7 บ้านนูน ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 กรกฎาคม 2562
505 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนางลิ้ม หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 กรกฎาคม 2562
506 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนทอง หมู่ที่ 7 บ้านนูน ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 กรกฎาคม 2562
507 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนางลิ้ม หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 กรกฎาคม 2562
508 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
509 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
510 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
511 ซื้อหนังสือพิมพ์ฉบับรายวัน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
512 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด และตัดแต่งต้นไม้บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
513 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
514 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
515 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานป้องกัน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
516 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์แผงไฟจราจร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
517 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๔๐ x ๒.๒๐ ม. จำนวน ๑ ป้าย ตามกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
518 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนทอง หมู่ที่ 7 บ้านนูน ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12  มิถุนายน  2562
519 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนกลาง หมู่ที่ 6 บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
520 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
521 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านเกราะ หมู่ที่ 1 บ้านไสนา ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
522 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนางลิ้ม หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12  มิถุนายน  2562
523 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
524 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ 5 บ้านไสขรบ ตำบลอิปัน 10  มิถุนายน  2562
525 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอก) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2562
526 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๘๐ x ๒.๖๐ เมตร ตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2562
527 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร x ยาว ๓ เมตร จำนวน ๑ ป้าย ตามโครงการจัดทำประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2562
528 จ้างประกอบภัตตาหารเช้าถวายแด่พระสงฆ์ (ข้าวต้มพร้อมน้ำดื่ม) ตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล) ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๔๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2562
529 จ้างเหมาบริการจัดหาเครื่องเสียง (ชุดเล็ก) พร้อมติดตั้ง ตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล) ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2562
530 ซื้อกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ (เบอร์ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2562
531 จ้างจ้างจัดเตรียมสถานที่ ตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2562
532 ซื้อพระฉายาลักษณ์และพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง ตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2562
533 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานป้องกัน ประจำเดือนมิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
534 จ้างทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนมิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
535 ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
536 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข ประจำเดือนมิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
537 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
538 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
539 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด ประจำเดือนมิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
540 หินผุถมถนนสายเพชรวารินพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ หมู่ที่ 3 บ้านสายกลาง ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 48 ลบม. 28 พฤษภาคม 2562
541 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาและถ้วยรางวัลตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลอิปัน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
542 ซื้อวัสดุอื่นๆตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลอิปัน ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
543 จ้างทำสนามแข่งขันตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลอิปัน ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
544 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลอิปัน ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
545 จ้างเช่าเครื่องเสียงตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลอิปัน ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
546 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2562
547 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
548 จ้างทำป้ายรณรงค์ฉีดวัคซีนควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
549 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤษภาคม 2562
550 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2562
551 ซื้ออาหารเสริมนม ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2562
552 จ้างสร้างซุ้มถวายพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2562
553 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
554 ซื้อวัสดุสำนักงาน งานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2562
555 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนหินผุ สายซอยป้าน้อย หมู่ที่ 8 บ้านบางหยด ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 พฤษภาคม 2562
556 จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตซอยลุงหีต หมู่ที่ 9 บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤษภาคม 2562
557 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤษภาคม 2562
558 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนหินผุ สายซอยป้าน้อย หมู่ที่ 8 บ้านบางหยด ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 พฤษภาคม 2562
559 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤษภาคม 2562
560 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลางทะบเียน 82-7947 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2562
561 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน ๘๑-๖๓๗๘ สุราษฎร์ธานี) สำนักปลัด จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤษภาคม 2562
562 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2562
563 ซื้อวัสดุสำนักงาน แบบวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2562
564 ซื้อต้นไม้และดินตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2562
565 ซื้อหินผุถมถนนสายบอดทุ้งพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 108 ลบม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
566 โครงการบุกเบิกถนนหินผุ สายซอยป้าน้อย หมู่ที่ 8 บ้านบางหยด ตำบลอิปัน 29 เมษายน 2562
567 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2562
568 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทนถาวร งานการศึกษา สำนักปลัด จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2562
569 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แบบวัสดุสิ้นเปลือง งานการศึกษา สำนักปลัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2562
570 จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยลงเขื่อน หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2562
571 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 11 บ้านควนใหม่ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2562
572 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับพร้อมกับขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวิภาวดี หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 เมษายน 2562
573 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน อบต. หมู่ที่ 6 บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 เมษายน 2562
574 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
575 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านควนใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 เมษายน 2562
576 จ้างจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
577 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว แบบวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
578 ซื้อวัสดุสำนักงาน แบบวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทนถาวร สำนักปลัด จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
579 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง ประจำเดือนเมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
580 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง ประจำเดือนเมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
581 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานป้องกัน ประจำเดือนเมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
582 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข ประจำเดือนเมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
583 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด ประจำเดือนเมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
584 ซื้อหนังสือพิมพ์ฉบับรายวัน ประจำเดือนเมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
585 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนเมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
586 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยพรุพรี หมู่ที่ 12 บ้านควนนกหว้า ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2562
587 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านไสขรบ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
588 จ้างจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการรายงานผลทางวิชาการของ ศพด. สังกัด อบต.อิปัน ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
589 จ้างทำป้ายตามโครงการจัดทำประชาคมระดับตำบล เพื่อเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อบต.อิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
590 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการรายงานผลงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
591 ซื้อวัสดุตกแต่งสถานที่และวัสดุอื่น ๆ ตามโครงการรายงานผลงานทางวิชาการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
592 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
593 จ้างเครื่องเสียงตามโครงการรายงานผลงานทางวิชาการของ ศพด. สังกัด อบต.อิปัน ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
594 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลาง หมู่ที่ 3 บ้านสายกลาง ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
595 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562
596 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2562
597 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น(ฝึกอบรมทำสลัดโรลและแซนวิชสด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2562
598 จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะบริเวณศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านปลายสาย ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มีนาคม 2562
599 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนหินผุ สายซอยป้าน้อย หมู่ที่ 8 บ้านบางหยด ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 มกราคม 2562
600 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนป่า หมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มกราคม 2021
601 ซื้อวัสดุเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ (นายเคลื่อน ขวานบุตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มกราคม 2021