ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทนถาวร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2563
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวิภาวดี หมู่ที่ ๘ บ้านบางหยด ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 กรกฎาคม 2563
3 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้าง จำนวน ๔ โครงการ 30 กรกฎาคม 2563
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำถนนสายเกษตรตาปี หมู่ที่ ๗ บ้านนูน ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 กรกฎาคม 2563
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวิภาวดี หมู่ที่ ๘ บ้านบางหยด ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 กรกฎาคม 2563
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำถนนสายเกษตรตาปี หมู่ที่ ๗ บ้านนูน ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 กรกฎาคม 2563
7 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2563
8 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2563
9 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2563
10 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2563
11 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองคลัง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2563
12 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2563
13 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือข้าราชการผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่กลางประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) (ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563
14 จ้างเตรียมสถานที่ตามโครงการจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2563
15 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกแบบเทท้ายทะเบียน ๘๒-๓๘๕๗ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2563
16 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุแบบวัสดุสิ้นเปลือง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2563
17 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2563
18 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบบวัสดุสิ้นเปลือง งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2563
19 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2563
20 จ้างประกอบภัตตาหารเช้าถวายแด่พระสงฆ์และสามเณร (ข้าวต้มและน้ำดื่ม) จำนวน ๖๙ ชุด ตามโครงการจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2563
21 จ้างเหมาเครื่องเสียงชุดเล็กพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด ตามโครงการจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2563
22 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๖๐x๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย ตามโครงการจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2563
23 จ้างทำป้ายโครงการ ขนาด ๑.๒๐ ม.x ๒.๔๐ ม. ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2563
24 ซื้อวัสดุต่าง ๆ ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2563
25 ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2563
26 จ้างทำวุฒิบัตร จำนวน ๕๖ ใบ ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2563
27 ซื้อชุดผู้เข้าฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๕๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2563
28 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนกลาง หมู่ที่ ๖ บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563
29 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวิภาวดี หมู่ที่ ๘ บ้านบางหยด ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 กรกฎาคม 2563
30 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำถนนสายเกษตรตาปี หมู่ที่ ๗ บ้านนูน ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 กรกฎาคม 2563
31 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2563
32 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบบวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2563
33 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว แบบวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2563
34 ซื้อวัสดุไฟฟ้าแบบวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2563
35 ซื้อวัสดุไฟฟ้าแบบวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2563
36 โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวิภาวดี หมู่ที่ ๘ บ้านบางหยด ตำบลอิปัน 16 กรกฎาคม 2563
37 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบบวัสดุสิ้นเปลือง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กรกฎาคม 2563
38 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (จารบี จำนวน ๑ ถัง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กรกฎาคม 2563
39 จ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านปลายสาย ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กรกฎาคม 2563
40 จ้างโครงการก่อสร้างฝาปิดคูระบายน้ำคอนกรีตถนนสายควนเคี่ยม หมู่ที่ ๕ บ้านไสขรบ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2563
41 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านเกราะ หมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2563
42 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือข้าราชการผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่กลางประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) (ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
43 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานป้องกัน สำนักปลัด ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
44 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่และนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
45 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
46 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
47 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
48 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง เดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
49 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง เดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
50 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลงเขื่อน หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2563
51 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีธารา หมู่ที่ ๓ บ้านสายกลาง ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  มิถุนายน  2563
52 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนนกหว้า หมู่ที่ ๑๒ บ้านควนนกหว้า ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  มิถุนายน  2563
53 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (ข้าวสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2563
54 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) (อาหารแห้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2563
55 ซื้อวัสดุให้กับสถานที่กลางประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
56 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน คพม ๙๗๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2563
57 ซื้อพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1  มิถุนายน  2563
58 ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทนถาวร งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
59 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบบวัสดุสิ้นเปลือง งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
60 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งประเภทวัสดุสิ้นเปลือง (จารบี จำนวน ๑ ถัง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
61 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
62 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
63 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือข้าราชการผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่กลางประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) (ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2563
64 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง เดือนมิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
65 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานป้องกันฯ สำนักปลัด เดือนมิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
66 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข สำนักปลัด เดือนมิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
67 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด เดือนมิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
68 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน เดือนมิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
69 ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทนถาวร กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
70 จ้างบำรุงรักษและปรับปรุงครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง รถหมายเลขทะเบียน กต 9950 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
71 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 พฤษภาคม 2563
72 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2563
73 วัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทนถาวร สำนักปลัด 15 พฤษภาคม 2563
74 จ้างโครงการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยูงทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
75 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว แบบวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2563
76 ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทนถาวร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2563
77 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบบวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด สำหรับเครื่องพริ้นเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๒๔-๕๗-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2563
78 ซื้อวัสดุสำนักงานประเภทวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทนถาวร กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
79 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ ๙ บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 พฤษภาคม 2563
80 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่และเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
81 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัคซีนป้องกันโรคพิษสนุขบ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
82 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 พฤษภาคม 2563
83 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 พฤษภาคม 2563
84 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
85 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือข้าราชการผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่กลางประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) (ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
86 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข เดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
87 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด เดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
88 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน เดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
89 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานป้องกันฯ เดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
90 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ ๙ บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 เมษายน 2563
91 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง งานสาธารณสุข สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
92 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ ๙ บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 เมษายน 2563
93 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง เดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
94 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง เดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
95 จ้างทำตรายาง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
96 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบบวัสดุสิ้นเปลือง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
97 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 เมษายน 2563
98 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 เมษายน 2563
99 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ ๙ บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 เมษายน 2563
100 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
101 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ ๙ บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน 16 เมษายน 2563
102 จ้างซ่อมไฟหัวหงส์ (บริเวณทางเข้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 เมษายน 2563
103 จ้างออกแบบจ้างออกแบบก่อสร้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ หมู่ที่ ๑,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๑๐,๑๑,๑๒ ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
104 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์หมายเลขทะเบียน ผต ๑๕๒๗ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
105 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง (ทรายหยาบ จำนวน ๔ คันรถหกล้อ) งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
106 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๘) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
107 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือข้าราชการผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่กลางประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) (ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
108 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน เดือนเมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
109 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด เดือนเมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
110 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข สำนักปลัด เดือนเมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
111 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานป้องกันฯ สำนักปลัด เดือนเมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
112 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง เดือนเมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
113 จ้างออกแบบก่อสร้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ หมู่ที่ ๑,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๑๐,๑๑,๑๒ ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 26 มีนาคม 2563
114 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับเครื่องตบดิน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
115 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว แบบวัสดุสิ้นเปลือง ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังไทยร่วมใจป้องกันโคโรนา (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
116 ซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์ชนิดจุ่มน้ำได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
117 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง เดือนเมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
118 จ้างทำป้ายไวนิลและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
119 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบบวัสดุสิ้นเปลือง งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
120 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
121 จ้างทำป้ายไวนิลและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
122 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
123 จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินผุ ซอยบัญชา หมู่ที่ ๑๑ บ้านควนใหม่ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มีนาคม 2563
124 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
125 จ้างโครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ บริเวณถนนหนูทองแก้ว (สามแยกตัดเมรัยโตรม) หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
126 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
127 ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
128 ซื้อวัสดุไฟฟ้าแบบวัสดุสิ้นเปลือง งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
129 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่งทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2563
130 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่งทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2563
131 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด เดือนมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
132 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข เดือนมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
133 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานป้องกัน เดือนมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
134 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือข้าราชการผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่กลางประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) (ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
135 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน เดือนมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
136 ซื้อวัสดุสำนักงานวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทนถาวร กองคลัง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
137 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง เดือนมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
138 ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้งสำหรับเด็กปฐมวัยให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
139 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง เดือนมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
140 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน (การประดิษฐ์กระเป๋าผ้า ลดโลกร้อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
141 ทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ขนาด ๑.๒ x ๒.๔ เมตร ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน (การประดิษฐ์กระเป๋าผ้า ลดโลกร้อน) 24 กุมภาพันธ์ 2563
142 จ้างประกอบอาหารว่างและอาหารกลางวันตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน ประจำปี (การประดิษฐ์กระเป๋าผ้า ลดโลกร้อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
143 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุแบบวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
144 ซื้อวัสดุไฟฟ้าแบบวัสดุสิ้นเปลือง งานการศึกษา สำนักปลัด (ปลั๊กสามตา ขนาด ๑๐ เมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
145 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัส ๔๑๖-๕๖-๐๐๒๑) งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2563
146 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน้ตบุค รหัส ๔๑๖-๕๕-๐๐๑๘) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
147 จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยบนนา หมู่ที่ ๖ บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
148 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโอภาส หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
149 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไสท้อนกลาง หมู่ที่ ๓ บ้านสายกลาง ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
150 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนป่า หมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
151 จ้างทำตรายาง กองช่าง จำนวน ๓ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
152 จ้างโครงการปรับปรุงศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
153 จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตบริเวณอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านควนใหม่ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
154 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุแบบวัสดุสิ้นเปลือง กองช่าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กุมภาพันธ์ 2563
155 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบบวัสดุสิ้นเปลือง งานการศึกษา สำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กุมภาพันธ์ 2563
156 ซื้อพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิภาวดี รังสิต ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
157 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดตกแต่งสถานที่จัดนิทรรศการ(ไม้ดอก) ตามโครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรมมหกรรมพระแสงรำลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
158 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดตกแต่งสถานที่จัดนิทรรศการ ตามโครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรมมหกรรมพระแสงรำลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
159 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดตกแต่งสถานที่จัดนิทรรศการ(อุปกรณ์ไฟ) ตามโครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรมมหกรรมพระแสงรำลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
160 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดตกแต่งสถานที่จัดนิทรรศการ(ไม้และฟาง) ตามโครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรมมหกรรมพระแสงรำลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
161 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอพระแสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
162 ซื้อวัสดุสำนักงาน แบบวัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุคงทน สำนักปลัด จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2563
163 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว แบบวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2563
164 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๖-๐๐๑๑ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
165 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
166 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
167 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานป้องกัน สำนักปลัด เดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
168 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข สำนักปลัด เดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
169 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
170 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือข้าราชการผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่กลางประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) (ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
171 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง กองคลัง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
172 ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
173 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
174 ซื้อของรางวัลตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
175 ซื้อวัสดุไฟฟ้าแบบวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
176 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบบวัสดุสิ้นเปลือง งานการศึกษา สำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
177 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบบวัสดุสิ้นเปลือง กองช่าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
178 ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
179 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงหีต หมู่ที่ ๙ บ้านบ่อพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
180 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย อบต.พัฒนา หมู่ที่ ๘ บ้านบางหยด ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
181 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒ เมตร x ยาว ๓ เมตร ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
182 จ้างเหมายานพาหนะเดินทาง ไป-กลับ ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
183 ซื้อของสมนาคุณการศึกษาดูงาน ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
184 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงเรียนยูงทอง หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
185 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านไสขรบ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
186 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
187 จ้างจัดเตรียมสถานที่ (เต้น,โต๊ะ,เก้าอี้) ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
188 ซื้อหินผุถมหลุมบ่อซอยสวนป่า หมู่ที่ ๑ บ้านไสนา ตำบลอิปัน และถมถนนภายในหมู่ที่ ๓ บ้านสายกลาง ตำบลอิปัน จำนวน ๒๑๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
189 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
190 ซื้อของรางวัลตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
191 จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๘๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
192 จ้างจ้างประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
193 จ้างจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการสำรวจข้อมูลจัดทำฐานภาษีสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
194 ซื้อของรางวัลสำหรับชุดการแสดง ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
195 ซื้อของรางวัลสำหรับการแข่งขันเกมต่าง ๆ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
196 จ้างเหมาเครื่องเสียง(ชุดใหญ่พร้อมติดตั้ง)ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
197 ซื้อวัสดุสำนักงาน แบบวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธันวาคม 2562
198 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือข้าราชการผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่กลางประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) (ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2562
199 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2562
200 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด เดือนมกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
201 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง เดือนมกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
202 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง เดือนมกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
203 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานป้องกันฯ สำนักปลัด เดือนมกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
204 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข เดือนมกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
205 จ้างทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯ บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน เดือนมกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
206 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
207 จ้างทำป้ายไวนิลศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนท้องถิ่น จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
208 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ กองคลัง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
209 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุแบบวัสดุสิ้นเปลือง กองช่าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
210 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัส ๔๑๖-๖๐-๐๐๐๑) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
211 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๘-๐๐๐๔) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
212 จ้างทำป้ายโวนิลตามโครงการตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๑๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
213 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัส ๔๑๖-๕๖-๐๐๒๙) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
214 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
215 ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ จำนวน ๑ องค์ ขนาด ๕๕ x ๖๕ ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
216 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนทอง หมู่ที่ 7 บ้านนูน ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
217 จ้างจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๑๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
218 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์) สำนักปลัด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2562
219 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ กองคลัง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2562
220 ซื้อวัสดุสำนักงาน แบบวัสดุสิ้นเปลือง กองช่าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2562
221 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องเสียงกลางแจ้ง) สำนักปลัด จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2562
222 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องบันทึกเสียง) สำนักปลัด  จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2562
223 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายภาพดิจิตอล) สำนักปลัด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2562
224 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
225 จ้างจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
226 จ้างประกอบภัตตาหารเช้าถวายแด่พระสงฆ์และสามเณรตาโครงการจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๘๙ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
227 จ้างเหมาเครื่องเสียง(ชุดเล็ก) พร้อมติดตั้ง ตามโครงการจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
228 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
229 ซื้อเครื่องทองน้อย (เบอร์ ๖)ตามโครงการจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
230 ซื้อพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์โทนสีเหลืองเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
231 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2562
232 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(กล้องวงจรปิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2562
233 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือข้าราชการผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่กลางประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) (ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
234 ซื้อวัสดุสำนักงาน แบบวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทนถาวร กองคลัง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
235 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบบวัสดุสิ้นเปลือง (สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง จำนวน 12.50 เมตร) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2562
236 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2562
237 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข เดือนธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2562
238 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานป้องกัน เดือนธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2562
239 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด เดือนธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2562
240 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2562
241 บำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน 81-6378 สุราษฎร์ธานี) 27 พฤศจิกายน 2562
242 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก (ดีเซล) หมายเลขทะเบียน 82-3857 สุราษฎร์ธานี เช็คระยะ 10,000 กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562
243 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
244 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
245 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
246 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
247 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
248 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
249 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน งานการศึกษา สำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
250 จ้างโครงการบุกเบิกถนนหินผุสายคลองสาย หมู่ที่ 4 บ้านปลายสาย ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
251 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านควนนกหว้า หมู่ที่ 12 บ้านควนนกหว้า ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
252 จ้างทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ( รัชกาลที่ ๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
253 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบบวัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ สำนักปลัด จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
254 ซื้อวัสดุสำนักงาน แบบวัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุคงทน สำนักปลัด จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
255 ซื้อหินผุถมถนนสายศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านควนเจริญ และสายซอยลุงหีต หมู่ที่ 9 บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
256 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยนางลิ้ม หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
257 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว แบบวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2562
258 ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
259 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงมือยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
260 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กร 9917 สุราษฎร์ธานี ระยะ 60,000 กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
261 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบบวัสดุสิ้นเปลือง กองช่าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
262 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือข้าราชการผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่กลางประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
263 ซื้ออาหารเสริมนม ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
264 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง กองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
265 อาหารเสริมนม ภาคเรียนที่ 2/2562 29 ตุลาคม 2562
266 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข เดือนพฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
267 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
268 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด เดือนพฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
269 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
270 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานป้องกัน เดือนพฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
271 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562
272 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง งานป้องกัน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2562
273 ซื้อพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
274 ซื้อเครื่องทองน้อย (เบอร์ ๖)ตามโโครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พิธีทำบุญตักบาตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
275 จ้างเหมาเครื่องเสียง(ชุดเล็ก) พร้อมติดตั้ง ตามโครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พิธีทำบุญตักบาตร) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
276 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พิธีทำบุญตักบาตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
277 จ้างจ้างประกอบภัตตาหารเช้าถวายแด่พระสงฆ์และสามเณรตามโครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พิธีทำบุญตักบาตร) จำนวน ๕๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
278 จ้างจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พิธีทำบุญตักบาตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
279 จ้างจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (พิธีทำบุญตักบาตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ตุลาคม 2562
280 ซื้อเครื่องทองน้อย (เบอร์ ๖)ตามโครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (พิธีทำบุญตักบาตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ตุลาคม 2562
281 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือข้าราชการผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่กลางประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ตุลาคม 2562
282 จ้างป้ายไวนิลตามโครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (พิธีทำบุญตักบาตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ตุลาคม 2562
283 จ้างเช่าเครื่องเสียง(ชุดเล็ก)พร้อมติดตั้ง ตามค่าจ้างจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ตุลาคม 2562
284 จ้างประกอบภัตตาหารเช้าถวายแด่พระสงฆ์ ตามโครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาร บรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ตุลาคม 2562
285 ซื้อพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ตุลาคม 2562
286 จ้างดูแลเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ตุลาคม 2562
287 จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวรณลานแทรกเตอร์พระราชทาน เดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
288 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปี 2563 (เดือนตุลาคม 2562- กันยายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
289 ซื้อหนังสือพิมพ์ฉบับรายวัน เดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
290 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง เดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
291 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
292 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข เดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
293 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานป้องกัน เดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
294 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด เดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
295 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบบวัสดุสิ้นเปลือง งานการศึกษา สำนักปลัด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
296 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับเครื่องตบดิน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
297 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
298 จ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายควนกลาง ชำรุด หมู่ที่ 6 บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
299 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบบวัสดุสิ้นเปลือง กองช่าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
300 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
301 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญพร้อมวางท่อ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กันยายน 2562
302 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กล ๘๓๐๔ สุราษฎร์ธานี โดยเข้าตรวจเช็คระยะ ๓๐,๐๐๐ กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
303 ซื้อวัสดุก่อสร้าง แบบวัสดุคงทน กองช่าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
304 จ้างเหมาบริการเป่าล้างบ่อประปาหมู่บ้าน (บริเวณโรงเรียนบ้านยูงทอง) หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
305 ซื้อหินผุถมหลุมถนนสายไสนา - หารทราย หมู่ที่ ๕ บ้านไสขรบ ตำบลอิปัน และ จัดซื้อหินผุถมหลุมถนนสายไสนา - หารทราย หมู่ที่ ๖ บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
306 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบบวัสดุสิ้นเปลือง กองช่าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
307 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด ประจำเดือนกันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
308 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง ประจำเดือนกันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
309 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งานป้องกันฯ สำนักปลัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
310 ซื้อหนังสือพิมพ์ฉบับรายวัน ประจำเดือนกันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
311 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานป้องกัน ประจำเดือนกันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
312 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข ประจำเดือนกันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
313 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง ประจำเดือนกันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
314 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน เดือนกันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
315 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว แบบวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทนถาวร งานการศึกษา สำนักปลัด จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
316 ซื้อวัสดุก่อสร้าง แบบวัสดุสิ้นเปลือง กองช่าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
317 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบบวัสดุสิ้นเปลือง งานป้องกันฯ สำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
318 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แบบวัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ สำนักปลัด จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
319 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุแบบวัสดุสิ้นเปลือง งานป้องกันฯ สำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
320 ซื้อวัสดุสำนักงาน แบบวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
321 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
322 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญพร้อมวางท่อ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 สิงหาคม 2562
323 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญพร้อมวางท่อ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 สิงหาคม 2562
324 จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
325 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง หัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๕-๐๐๑๙ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
326 ซื้อวัสดุสำนักงาน แบบวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทนถาวร สำนักปลัด จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
327 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุแบบวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ 19 สิงหาคม 2562
328 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว แบบวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
329 จ้างบำรุงรักษา/ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง รถหมายเลขทะเบียน บห 4781 สุราษฎร์ธานี ตรวจเช็คระยะทาง 100,000 กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
330 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญพร้อมวางท่อ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 สิงหาคม 2562
331 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการ ขนาด ๑.๖๐ x ๒.๔๐ เมตร ตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
332 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
333 จ้างเหมาเครื่องเสียง (ชุดเล็ก) พร้อมติดตั้ง ตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
334 ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทนถาวร งานการศึกษา สำนักปลัด จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
335 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการ ขนาด ๑.๖๐ x ๒.๔๐ เมตร ตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
336 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการ ขนาด ๑.๖๐ x ๒.๔๐ เมตร ตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
337 จ้างจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
338 จ้างประกอบภัตตาหารเช้าถวายแด่พระสงฆ์และสามเณร (ข้าวต้มพร้อมน้ำดื่ม) ตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
339 ซื้อวัสดุสำนักงานวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทนถาวร กองช่าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
340 ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
341 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
342 ซื้อหนังสือพิมพ์ฉบับรายวัน ประจำเดือนสิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
343 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด ประจำเดือนสิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
344 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข ประจำเดือนสิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
345 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
346 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
347 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงงานป้องกัน ประจำเดือนสิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
348 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด และตัดแต่งต้นไม้บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนสิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
349 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด กว้าง ๑.๒๐ x ยาว ๒.๔๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กรกฎาคม 2562
350 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการ ขนาด ๑.๖๐ x ๒.๒๐ เมตร ตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2562
351 จ้างประกอบภัตตาหารเช้าถวายแด่พระสงฆ์และสามเณร (ข้าวต้มพร้อมน้ำดื่ม) ตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2562
352 จ้างเหมาเครื่องเสียง (ชุดเล็ก) พร้อมติดตั้ง ตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2562
353 จ้างจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2562
354 ซื้อวัสดุสำนักงาน แบบวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทนถาวร กองคลัง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
355 ซื้อชุดนักกีฬาตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา เด็ก เยาวชน และประชาชน ต้านยาเสพติด อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
356 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนทอง หมู่ที่ 7 บ้านนูน ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กรกฎาคม 2562
357 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนางลิ้ม หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กรกฎาคม 2562
358 จ้างทำป้ายแจ้งเตือนถนนชำรุดโครงไม้พร้อมติดตั้ง ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2562
359 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ 5 บ้านไสขรบ ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กรกฎาคม 2562
360 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
361 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บห 4781 (ยางนอก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
362 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
363 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
364 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
365 ซื้อหินผุถมถนน พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ จำนวน ๘๔ ลบม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กรกฎาคม 2562
366 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2562
367 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ 5 บ้านไสขรบ ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 กรกฎาคม 2562
368 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนทอง หมู่ที่ 7 บ้านนูน ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 กรกฎาคม 2562
369 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนางลิ้ม หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 กรกฎาคม 2562
370 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนางลิ้ม หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 กรกฎาคม 2562
371 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนทอง หมู่ที่ 7 บ้านนูน ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 กรกฎาคม 2562
372 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ 5 บ้านไสขรบ ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 กรกฎาคม 2562
373 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
374 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานป้องกัน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
375 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด และตัดแต่งต้นไม้บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
376 ซื้อหนังสือพิมพ์ฉบับรายวัน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
377 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
378 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
379 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
380 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
381 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์แผงไฟจราจร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
382 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๔๐ x ๒.๒๐ ม. จำนวน ๑ ป้าย ตามกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
383 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนางลิ้ม หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12  มิถุนายน  2562
384 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
385 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านเกราะ หมู่ที่ 1 บ้านไสนา ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
386 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
387 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนทอง หมู่ที่ 7 บ้านนูน ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12  มิถุนายน  2562
388 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนกลาง หมู่ที่ 6 บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
389 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ 5 บ้านไสขรบ ตำบลอิปัน 10  มิถุนายน  2562
390 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอก) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2562
391 จ้างเหมาบริการจัดหาเครื่องเสียง (ชุดเล็ก) พร้อมติดตั้ง ตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล) ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2562
392 ซื้อกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ (เบอร์ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2562
393 จ้างจ้างจัดเตรียมสถานที่ ตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2562
394 จ้างประกอบภัตตาหารเช้าถวายแด่พระสงฆ์ (ข้าวต้มพร้อมน้ำดื่ม) ตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล) ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๔๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2562
395 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร x ยาว ๓ เมตร จำนวน ๑ ป้าย ตามโครงการจัดทำประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2562
396 ซื้อพระฉายาลักษณ์และพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง ตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2562
397 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๘๐ x ๒.๖๐ เมตร ตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2562
398 จ้างทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนมิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
399 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด ประจำเดือนมิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
400 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานป้องกัน ประจำเดือนมิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
401 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข ประจำเดือนมิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
402 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
403 ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
404 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
405 หินผุถมถนนสายเพชรวารินพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ หมู่ที่ 3 บ้านสายกลาง ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 48 ลบม. 28 พฤษภาคม 2562
406 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลอิปัน ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
407 จ้างทำสนามแข่งขันตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลอิปัน ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
408 ซื้อวัสดุอื่นๆตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลอิปัน ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
409 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาและถ้วยรางวัลตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลอิปัน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
410 จ้างเช่าเครื่องเสียงตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลอิปัน ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
411 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2562
412 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
413 จ้างทำป้ายรณรงค์ฉีดวัคซีนควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
414 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤษภาคม 2562
415 ซื้ออาหารเสริมนม ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2562
416 จ้างสร้างซุ้มถวายพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2562
417 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2562
418 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
419 ซื้อวัสดุสำนักงาน งานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2562
420 จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตซอยลุงหีต หมู่ที่ 9 บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤษภาคม 2562
421 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤษภาคม 2562
422 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤษภาคม 2562
423 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนหินผุ สายซอยป้าน้อย หมู่ที่ 8 บ้านบางหยด ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 พฤษภาคม 2562
424 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนหินผุ สายซอยป้าน้อย หมู่ที่ 8 บ้านบางหยด ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 พฤษภาคม 2562
425 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลางทะบเียน 82-7947 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2562
426 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายทะเบียน ๘๑-๖๓๗๘ สุราษฎร์ธานี) สำนักปลัด จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤษภาคม 2562
427 ซื้อต้นไม้และดินตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2562
428 ซื้อวัสดุสำนักงาน แบบวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2562
429 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2562
430 ซื้อหินผุถมถนนสายบอดทุ้งพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 108 ลบม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
431 โครงการบุกเบิกถนนหินผุ สายซอยป้าน้อย หมู่ที่ 8 บ้านบางหยด ตำบลอิปัน 29 เมษายน 2562
432 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2562
433 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทนถาวร งานการศึกษา สำนักปลัด จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2562
434 จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยลงเขื่อน หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2562
435 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แบบวัสดุสิ้นเปลือง งานการศึกษา สำนักปลัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2562
436 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 11 บ้านควนใหม่ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2562
437 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับพร้อมกับขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวิภาวดี หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 เมษายน 2562
438 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน อบต. หมู่ที่ 6 บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 เมษายน 2562
439 จ้างจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
440 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านควนใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 เมษายน 2562
441 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
442 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว แบบวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
443 ซื้อวัสดุสำนักงาน แบบวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทนถาวร สำนักปลัด จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
444 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง ประจำเดือนเมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
445 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง ประจำเดือนเมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
446 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานป้องกัน ประจำเดือนเมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
447 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข ประจำเดือนเมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
448 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด ประจำเดือนเมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
449 ซื้อหนังสือพิมพ์ฉบับรายวัน ประจำเดือนเมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
450 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ประจำเดือนเมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
451 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยพรุพรี หมู่ที่ 12 บ้านควนนกหว้า ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2562
452 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านไสขรบ ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
453 จ้างจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการรายงานผลทางวิชาการของ ศพด. สังกัด อบต.อิปัน ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
454 จ้างทำป้ายตามโครงการจัดทำประชาคมระดับตำบล เพื่อเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อบต.อิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
455 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการรายงานผลงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
456 ซื้อวัสดุตกแต่งสถานที่และวัสดุอื่น ๆ ตามโครงการรายงานผลงานทางวิชาการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
457 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
458 จ้างเครื่องเสียงตามโครงการรายงานผลงานทางวิชาการของ ศพด. สังกัด อบต.อิปัน ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
459 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลาง หมู่ที่ 3 บ้านสายกลาง ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
460 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562
461 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2562
462 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น(ฝึกอบรมทำสลัดโรลและแซนวิชสด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2562
463 จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะบริเวณศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านปลายสาย ตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มีนาคม 2562
464 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนหินผุ สายซอยป้าน้อย หมู่ที่ 8 บ้านบางหยด ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 มกราคม 2562