ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลเขาตอก จำนวน 4 แห่ง (ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2564
2 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2564
3 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภััณฑ์นม 2  มิถุนายน  2564
4 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภััณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2564
5 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2564
6 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ในการฉีด โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2564
7 จ้างเหมาขุดย้ายกองขยะจากบนถนนและข้างถนนเข้าไว้ภายในบริเวณบ่อทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2564
8 จ้างทำป้ายไวนิล ชาวเขาตอกร่วมใจ ป้องกันโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2564
9 จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-4718 สุราษฎร์ธานี ครุภัณฑ์เลขที่ 005-58-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2564
10 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบประปา หมู่ที่ 2,3,4 ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2564
11 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2564
12 จ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในพื้นที่ตำบลเขาตอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2564
13 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กว 4963 สุราษฎร์ธานี ครุภัณฑ์เลขที่ 001-60-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2564
14 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2564
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องเขา (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 มีนาคม 2564
16 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2564
17 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2564
18 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2564
19 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนน้ำล้น หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2564
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องเขา (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 มีนาคม 2564
21 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2564
22 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2564
23 จ้างเช่าเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มกราคม 2564
24 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มกราคม 2564
25 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มกราคม 2564
26 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2564
27 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2564
28 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2564
29 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2564
30 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2564
31 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2564
32 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาตอกใต้ - เกาะแก้ว หมู่ ๑ - ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มกราคม 2564
33 ซื้อมาตรวัดน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2564
34 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาตอกใต้ - เกาะแก้ว หมู่ ๑ - ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 มกราคม 2564
35 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาตอกใต้ - เกาะแก้ว หมู่ ๑ - ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 มกราคม 2564
36 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ เลขทะเบียน 81 - 7375 สุราษฎร์ธานี ครุภัณฑ์เลขที่ 005-52-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ธันวาคม 2563
37 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาตอกใต้ - เกาะแก้ว หมู่ ๑ - ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ธันวาคม 2563
38 ซื้อมาตรวัดน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2563
39 ซื้อมาตรวัดน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2563
40 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายสี่แยกสามัคคี-แหลมยูง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ธันวาคม 2563
41 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาตอกใต้ - เกาะแก้ว หมู่ ๑ - ๒ 3 ธันวาคม 2563
42 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายสี่แยกสามัคคี-แหลมยูง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 พฤศจิกายน 2563
43 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายสี่แยกสามัคคี-แหลมยูง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 พฤศจิกายน 2563
44 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลเขาตอก จำนวน ๔ แห่ง (ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2563
45 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายสี่แยกสามัคคี-แหลมยูง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 พฤศจิกายน 2563
46 จ้างเหมาขุดย้ายกองขยะจากบนถนนและข้างถนนเข้าไว้ภายในบริเวณบ่อทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2563
47 จ้างบริการดูแลเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤศจิกายน 2563
48 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤศจิกายน 2563
49 จ้างเช่าเครื่องเสียง , ไฟประดับ , เต้นท์พร้อมผูกผ้า , โต๊ะเก้าอี้ โครงการจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2563 วันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ตุลาคม 2563
50 จ้างเช่าเครื่องเสียง , ไฟประดับ , เต้นท์พร้อมผูกผ้า , โต๊ะเก้าอี้ โครงการจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2563 วันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ตุลาคม 2563
51 ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน โครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ตุลาคม 2563
52 จ้างเช่าเครื่องเสียง , ไฟประดับ , เต้นท์พร้อมผูกผ้า , โต๊ะเก้าอี้ โครงการจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2563 วันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ตุลาคม 2563
53 จ้างเช่าเครื่องเสียง , ไฟประดับ , เต้นท์พร้อมผูกผ้า , โต๊ะเก้าอี้ โครงการจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2563 วันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ตุลาคม 2563
54 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-4718 เลขครุภัณฑ์ 005-2558-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2563
55 จ้างเช่าเครื่องเสียง , ไฟประดับ , เต้นท์พร้อมผูกผ้า , โต๊ะเก้าอี้ โครงการจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2563 วันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ตุลาคม 2563
56 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยจันทอง หมู่ที่ 3 9 ตุลาคม 2563
57 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบประปา หมู่ที่ 2,3,4 ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2563
58 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2563
59 จ้างเช่าเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2563
60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ 1 - 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 กันยายน 2563
61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ 1 - 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 กันยายน 2563
62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายทุ่งจูด - ห้วยห้าง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 กันยายน 2563
63 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
64 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
65 ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน โครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
66 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-4718 หมายเลขครุภัณฑ์ 005-2558-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2563
67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายทุ่งจูด - ห้วยห้าง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 สิงหาคม 2563
68 จ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในพื้นที่ตำบลเขาตอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
69 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายทุ่งจูด - ห้วยห้าง หมู่ที่ 5 26 สิงหาคม 2563
70 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องสูบน้ำดิบ หมายเลขครุภัณฑ์ 055-2554-0005 และเครื่องสูบน้ำดี หมายเลขครุภัณฑ์ 055-2550-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2563
71 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในพื้นที่ตำบลเขาตอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
72 จ้างติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่างและกั้นผนังลวดตาข่ายอาคารห้องประชุม อบต.เขาตอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 สิงหาคม 2563
73 จ้างเหมาล้างระบบผลิตน้ำประปาของ อบต.เขาตอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 สิงหาคม 2563
74 จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ - 8020 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 สิงหาคม 2563
75 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2563
76 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายทุ่งจูด - ห้วยห้าง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 สิงหาคม 2563
77 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายทุ่งจูด - ห้วยห้าง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 สิงหาคม 2563
78 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2563
79 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563
80 จ้างโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำหนองทุ่งทอง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กรกฎาคม 2563
81 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
82 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ในการฉีด โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
83 โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำหนองทุ่งทอง หมู่ที่ 6 18  มิถุนายน  2563
84 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  มิถุนายน  2563
85 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
86 จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงตู่้ควบคุมเครื่องสูบน้ำประปา หมายเลขครุภัณฑ์ 055 - 2550 - 0003 จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
87 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
88 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลเขาตอก จำนวน 4 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
89 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563
90 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
91 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
92 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
93 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำประปา หมายเลขครุภัณฑ์ 055-2550-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
94 จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ - 8020 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
95 จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ - 8020 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
96 ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 เมษายน 2563
97 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล (แบบไม่สัมผัสหน้าผาก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
98 ซื้อยา เวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์และวัสดุที่ใช้ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ(โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
99 ซื้อยา เวชภัณฑ์ และวัสดุที่ใช้ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ(โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
100 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโรคและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
101 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยสำหรับโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
102 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยน้าพล หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 มีนาคม 2563
103 จ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านคลองจัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
104 จ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านเขาตอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
105 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
106 จ้างจ้างเหมาวางท่อเมนจ่ายน้ำประปาลอดถนนลาดยางสายเคียนซา - บ้านนาเดิม เป็นท่อพีวีซี ขนาด 2 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
107 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยน้าพล หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 มีนาคม 2563
108 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยน้าพล หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 มีนาคม 2563
109 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งจูด - ห้วยห้าง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
110 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยลิ้มทอง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
111 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องเขา(ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
112 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแหลมยูง - ดอนบ้าน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
113 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประหยัด หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
114 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยน้าพล หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 มีนาคม 2563
115 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยน้าพล หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 กุมภาพันธ์ 2563
116 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
117 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
118 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
119 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
120 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
121 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
122 โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านคลองจัน หมู่ที่ 4 3 กุมภาพันธ์ 2563
123 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
124 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
125 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยน้าพล หมู่ที่ 5 27 มกราคม 2563
126 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2563
127 จ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในเขต อบต.เขาตอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
128 จ้างเหมาขุดย้ายกองขยะจากบนถนนและข้างถนนเข้าไว้ภายในบริเวณบ่อทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
129 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในเขต อบต.เขาตอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
130 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของงานบริหารทั่วไป สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
131 ซื้อวัสดุสำหรับโครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ(พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
132 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ 1 - 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ธันวาคม 2562
133 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
134 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-4718 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
135 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ 1 - 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 พฤศจิกายน 2562
136 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ 1 - 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 พฤศจิกายน 2562
137 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) (สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลเขาตอก จำนวน 5 โรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
138 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ 1 - 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 พฤศจิกายน 2562
139 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) (สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลเขาตอก จำนวน 5 โรง 3 ตุลาคม 2562
140 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายสี่แยกสามัคคี-แหลมยูง หมู่ที่ 6 3 ตุลาคม 2562
141 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 กันยายน 2562
142 จ้างทำเว็บไซต์ อบต.เขาตอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
143 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง กจ - 8020 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
144 ซื้อยางล้อรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ - 8020 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
145 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81 - 7375 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
146 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 กันยายน 2562
147 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 กันยายน 2562
148 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ 1 - 6 13 กันยายน 2562
149 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
150 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 กันยายน 2562
151 ซื้อสารส้มขุ่นก้อน จำนวน 2,000 กก. บรรจุถุงละ 25 กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
152 ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมระบบประปา จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
153 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
154 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (Pre Mixed) ขนาดถุงละ 20 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
155 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเขาดิน บ้านคลองจัน หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 สิงหาคม 2562
156 ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
157 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
158 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ เป็นเงิน ๑๑,๗๔๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
159 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำประปาขึ้นหอถังสูง ยี่ห้อ LOWARA รุ่น ๖๐๐๘ ขนาด ๒๒ kw (๓๐ แรงม้า) ๓๘๐ โวล์ท หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕-๒๕๕๐-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
160 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการแข่งขันกีฬา เพื่อสุขภาพ อบต.เขาตอกคัพ ประจำปี 2562 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
161 จ้างเหมาทำสนาม และจัดเตรียม แตกแต่งสถานที่ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ อบต.เขาตอกคัพ ประจำปี 2562 วันที่ 12 กรกฏาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
162 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเขาดิน บ้านคลองจัน หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 กรกฎาคม 2562
163 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเขาดิน บ้านคลองจัน หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 กรกฎาคม 2562
164 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเขาดิน บ้านคลองจัน หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 กรกฎาคม 2562
165 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยจันทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14  มิถุนายน  2562
166 ซื้อสารส้มขุ่นก้อน บรรจุถุงละ ๒๕ กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13  มิถุนายน  2562
167 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2562
168 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2562
169 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเขาดิน บ้านคลองจัน หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6  มิถุนายน  2562
170 จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าระบบประปาของ อบต.เขาตอก ขนาด 100 KVA หมายเลขครุภัณฑ์ 466-2543-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
171 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเขาดิน บ้านคลองจัน หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 พฤษภาคม 2562
172 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยจันทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 พฤษภาคม 2562
173 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยจันทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 พฤษภาคม 2562
174 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเขาดิน บ้านคลองจัน หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 พฤษภาคม 2562
175 จ้างเหมาซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในพื้นที่ตำบลเขาอตก หมู่ที่ 1 - 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
176 จ้างเหมาขุดดินเพื่อซ่อมแซมท่อจ่ายนำ้ประปาของ อบต.เขาตอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
177 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเขาดิน บ้านคลองจัน หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 พฤษภาคม 2562
178 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยจันทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 พฤษภาคม 2562
179 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำดิบ ชนิดหอยโข่ง ยี่ห้อ ELECTRA ขนาด 10 แรงม้า 380 โวล์ท หมายเลขครุภัณฑ์ 055-2545-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤษภาคม 2562
180 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะภายในเขต อบต.เชาตอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤษภาคม 2562
181 ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2562
182 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลชทะเบียน กจ - 8020 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2562
183 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเขาดิน บ้านคลองจัน หมู่ 4 1 พฤษภาคม 2562
184 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ (เข็ม, ไซริ่งค์, เหรียญ,บัตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2562
185 จ้างประดับไฟบริเวณสถานที่จัดงาน โครงการจัดงานสืบสานประเพณีไทยทรงดำ วันที่ 16 เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
186 จ้างเช่าเต็นท์ โครงการจัดงานสืบสานประเพณีไทยทรงดำ วันที่ 16 เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
187 จ้างเช่าเครื่องเสียง ใช้ในโครงการจัดงานสืบสานประเพณีไทยทรงดำ ในวันที่ 16 เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
188 จ้างเช่าเก้าอี้ โครงการจัดงานสืบสานประเพณีไทยทรงดำ วันที่ 16 เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
189 จ้างเหมาการแสดงวงแคน โครงการจัดงานสืบสานประเพณีไทยทรงดำ ในวันที่ 16 เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
190 จ้างตกแต่งและจัดสถานที่พร้อมทำความสะอาด โครงการจัดงานสืบสานประเพณีไทยทรงดำ วันที่ 16 เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
191 จ้างเช่าเวที ขนาด 10 x 7 เมตร พร้อมหลังคา ใช้ในโครงการจัดงานสืบสานประเพณีไทยทรงดำ วันที่ 16 เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
192 จ้างทำอาหารกลางวันและน้ำดื่ม โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ วันที่ 13 เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
193 จ้างเช่าเครื่องปั่นไฟ โครงการจัดงานสืบสานประเพณีไทยทรงดำ ในวันที่ 16 เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
194 ซื้อธงชาติ ธงราชาภิเษก ร.10 และผ้าต่วนสีเหลือง สีขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
195 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ SAMSUNG ML T - D105S โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2562
196 จ้างจ้างเหมาขุดย้ายกองขยะจากบนถนนและข้างถนนในบริเวณบ่อทิ้งขยะให้ไปอยู่ในบริเวณตัวบ่อทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
197 จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านใสนุ่น หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562
198 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2021
199 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2021
200 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องเขา (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 มีนาคม 2021
201 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องเขา (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 มีนาคม 2021
202 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่และบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ - 8020 สุราษฎร์ธานี ครุภัณฑ์เลขที่ 001-49-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2021