ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2563
2 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563
3 จ้างโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำหนองทุ่งทอง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กรกฎาคม 2563
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
5 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ในการฉีด โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
6 โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำหนองทุ่งทอง หมู่ที่ 6 18  มิถุนายน  2563
7 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  มิถุนายน  2563
8 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
9 จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงตู่้ควบคุมเครื่องสูบน้ำประปา หมายเลขครุภัณฑ์ 055 - 2550 - 0003 จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
10 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
11 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลเขาตอก จำนวน 4 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563
13 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
14 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
15 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำประปา หมายเลขครุภัณฑ์ 055-2550-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
16 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
17 จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ - 8020 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
18 จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ - 8020 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
19 ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 เมษายน 2563
20 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล (แบบไม่สัมผัสหน้าผาก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
21 ซื้อยา เวชภัณฑ์ และวัสดุที่ใช้ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ(โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
22 ซื้อยา เวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์และวัสดุที่ใช้ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ(โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
23 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโรคและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
24 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยสำหรับโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยน้าพล หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 มีนาคม 2563
26 จ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านคลองจัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
27 จ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านเขาตอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
28 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
29 จ้างจ้างเหมาวางท่อเมนจ่ายน้ำประปาลอดถนนลาดยางสายเคียนซา - บ้านนาเดิม เป็นท่อพีวีซี ขนาด 2 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
30 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยน้าพล หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 มีนาคม 2563
31 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยน้าพล หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 มีนาคม 2563
32 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องเขา(ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
33 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแหลมยูง - ดอนบ้าน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
34 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งจูด - ห้วยห้าง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
35 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยลิ้มทอง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
36 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประหยัด หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
37 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยน้าพล หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 มีนาคม 2563
38 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยน้าพล หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 กุมภาพันธ์ 2563
39 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
40 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
41 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
42 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
43 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
44 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
45 โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านคลองจัน หมู่ที่ 4 3 กุมภาพันธ์ 2563
46 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
47 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
48 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยน้าพล หมู่ที่ 5 27 มกราคม 2563
49 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2563
50 จ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในเขต อบต.เขาตอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
51 จ้างเหมาขุดย้ายกองขยะจากบนถนนและข้างถนนเข้าไว้ภายในบริเวณบ่อทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
52 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในเขต อบต.เขาตอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มกราคม 2563
53 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของงานบริหารทั่วไป สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
54 ซื้อวัสดุสำหรับโครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ(พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
55 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ 1 - 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ธันวาคม 2562
56 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-4718 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
57 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
58 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ 1 - 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 พฤศจิกายน 2562
59 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ 1 - 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 พฤศจิกายน 2562
60 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) (สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลเขาตอก จำนวน 5 โรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ 1 - 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 พฤศจิกายน 2562
62 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) (สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลเขาตอก จำนวน 5 โรง 3 ตุลาคม 2562
63 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายสี่แยกสามัคคี-แหลมยูง หมู่ที่ 6 3 ตุลาคม 2562
64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 กันยายน 2562
65 ซื้อยางล้อรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ - 8020 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
66 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง กจ - 8020 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
67 จ้างทำเว็บไซต์ อบต.เขาตอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
68 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81 - 7375 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
69 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 กันยายน 2562
70 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 กันยายน 2562
71 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ 1 - 6 13 กันยายน 2562
72 จ้างจ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
73 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 กันยายน 2562
74 ซื้อสารส้มขุ่นก้อน จำนวน 2,000 กก. บรรจุถุงละ 25 กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
75 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
76 ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมระบบประปา จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
77 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (Pre Mixed) ขนาดถุงละ 20 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
78 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเขาดิน บ้านคลองจัน หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 สิงหาคม 2562
79 ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
80 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
81 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ เป็นเงิน ๑๑,๗๔๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
82 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำประปาขึ้นหอถังสูง ยี่ห้อ LOWARA รุ่น ๖๐๐๘ ขนาด ๒๒ kw (๓๐ แรงม้า) ๓๘๐ โวล์ท หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕-๒๕๕๐-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
83 จ้างเหมาทำสนาม และจัดเตรียม แตกแต่งสถานที่ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ อบต.เขาตอกคัพ ประจำปี 2562 วันที่ 12 กรกฏาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
84 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการแข่งขันกีฬา เพื่อสุขภาพ อบต.เขาตอกคัพ ประจำปี 2562 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
85 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเขาดิน บ้านคลองจัน หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 กรกฎาคม 2562
86 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเขาดิน บ้านคลองจัน หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 กรกฎาคม 2562
87 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเขาดิน บ้านคลองจัน หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 กรกฎาคม 2562
88 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยจันทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14  มิถุนายน  2562
89 ซื้อสารส้มขุ่นก้อน บรรจุถุงละ ๒๕ กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13  มิถุนายน  2562
90 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2562
91 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2562
92 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเขาดิน บ้านคลองจัน หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6  มิถุนายน  2562
93 จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าระบบประปาของ อบต.เขาตอก ขนาด 100 KVA หมายเลขครุภัณฑ์ 466-2543-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
94 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยจันทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 พฤษภาคม 2562
95 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเขาดิน บ้านคลองจัน หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 พฤษภาคม 2562
96 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยจันทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 พฤษภาคม 2562
97 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเขาดิน บ้านคลองจัน หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 พฤษภาคม 2562
98 จ้างเหมาขุดดินเพื่อซ่อมแซมท่อจ่ายนำ้ประปาของ อบต.เขาตอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
99 จ้างเหมาซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในพื้นที่ตำบลเขาอตก หมู่ที่ 1 - 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
100 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยจันทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 พฤษภาคม 2562
101 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเขาดิน บ้านคลองจัน หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 พฤษภาคม 2562
102 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำดิบ ชนิดหอยโข่ง ยี่ห้อ ELECTRA ขนาด 10 แรงม้า 380 โวล์ท หมายเลขครุภัณฑ์ 055-2545-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤษภาคม 2562
103 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะภายในเขต อบต.เชาตอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤษภาคม 2562
104 ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2562
105 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลชทะเบียน กจ - 8020 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2562
106 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเขาดิน บ้านคลองจัน หมู่ 4 1 พฤษภาคม 2562
107 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ (เข็ม, ไซริ่งค์, เหรียญ,บัตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2562
108 จ้างทำอาหารกลางวันและน้ำดื่ม โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ วันที่ 13 เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
109 จ้างเช่าเครื่องปั่นไฟ โครงการจัดงานสืบสานประเพณีไทยทรงดำ ในวันที่ 16 เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
110 จ้างเช่าเก้าอี้ โครงการจัดงานสืบสานประเพณีไทยทรงดำ วันที่ 16 เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
111 จ้างเหมาการแสดงวงแคน โครงการจัดงานสืบสานประเพณีไทยทรงดำ ในวันที่ 16 เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
112 จ้างประดับไฟบริเวณสถานที่จัดงาน โครงการจัดงานสืบสานประเพณีไทยทรงดำ วันที่ 16 เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
113 จ้างตกแต่งและจัดสถานที่พร้อมทำความสะอาด โครงการจัดงานสืบสานประเพณีไทยทรงดำ วันที่ 16 เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
114 จ้างเช่าเวที ขนาด 10 x 7 เมตร พร้อมหลังคา ใช้ในโครงการจัดงานสืบสานประเพณีไทยทรงดำ วันที่ 16 เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
115 จ้างเช่าเครื่องเสียง ใช้ในโครงการจัดงานสืบสานประเพณีไทยทรงดำ ในวันที่ 16 เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
116 จ้างเช่าเต็นท์ โครงการจัดงานสืบสานประเพณีไทยทรงดำ วันที่ 16 เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
117 ซื้อธงชาติ ธงราชาภิเษก ร.10 และผ้าต่วนสีเหลือง สีขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
118 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ SAMSUNG ML T - D105S โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2562
119 จ้างจ้างเหมาขุดย้ายกองขยะจากบนถนนและข้างถนนในบริเวณบ่อทิ้งขยะให้ไปอยู่ในบริเวณตัวบ่อทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
120 จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านใสนุ่น หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562