ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ธันวาคม 2562
2 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ธันวาคม 2562
3 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค-8895 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ธันวาคม 2562
4 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
5 จ้างซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน 81-5795 สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
8 จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
9 ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
10 จ้างเหมากำจัดปลวกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
11 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
12 จ้างขุดฝังกลบบ่อขยะมูลฝอยและเศษวัชพืชบ่อทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2562
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านลุงคู่ หมู่ที่ 1ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 290.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 870 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร พร้อมปิดป้ายโครงการ รายละเอียดอื่นตามแบบแปลนที่กำหนด ด 4 กันยายน 2562
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยมิตรภาพ หมู่ที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 675.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร พร้อมติดป้ายโครงการ รายละเอียดอื่นตามแบบแปลนที่ก 4 กันยายน 2562
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวังหยี หมู่ที่ 4 ผิวจราจรกว้าง4.00 เมตร ยาว 277.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,108 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร พร้อมติดป้ายโครงการ รายละเอียดอื่นตามแบบแปล 4 กันยายน 2562
16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองช้าง หมู่ที่ 6ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 590.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นทีี่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,360 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดป้ายโครงการ รายละเอียดอื่นตามแบบแปลนที่ก 4 กันยายน 2562
17 ซื้อตู้เก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
18 ซื้อตู้เก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
19 ซื้อตู้เก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
20 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
21 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ่อขยะ-ครูยงค์ หมู่ที่ 5 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 190 ม. หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่ผิวจราจรคสล.ไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 สิงหาคม 2562
22 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาเจ็ก หมู่ที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม.ยาว 135 ม. หน 0.15 ม.หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 405 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 สิงหาคม 2562
23 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อลอดเหลี่ยมซอยต้นเหรียง-เจ๊ซ้วน หมูที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00ม. ยาว 620 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิว คสล.ไม่น้อยกว่า 2,480 ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 สิงหาคม 2562
24 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 9- ลุงเทียน หมู่ที่ 6 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 สิงหาคม 2562
25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 9- ลุงเทียน หมู่ที่ 6 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 สิงหาคม 2562
26 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ่อขยะ-ครูยงค์ หมู่ที่ 5 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 190 ม. หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่ผิวจราจรคสล.ไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 สิงหาคม 2562
27 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อลอดเหลี่ยมซอยต้นเหรียง-เจ๊ซ้วน หมูที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00ม. ยาว 620 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิว คสล.ไม่น้อยกว่า 2,480 ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 สิงหาคม 2562
28 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาเจ็ก หมู่ที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม.ยาว 135 ม. หน 0.15 ม.หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 405 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 สิงหาคม 2562
29 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 9- ลุงเทียน หมู่ที่ 6 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 สิงหาคม 2562
30 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ่อขยะ-ครูยงค์ หมู่ที่ 5 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 190 ม. หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่ผิวจราจรคสล.ไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 สิงหาคม 2562
31 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อลอดเหลี่ยมซอยต้นเหรียง-เจ๊ซ้วน หมูที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00ม. ยาว 620 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิว คสล.ไม่น้อยกว่า 2,480 ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 สิงหาคม 2562
32 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาเจ็ก หมู่ที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม.ยาว 135 ม. หน 0.15 ม.หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 405 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 สิงหาคม 2562
33 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด ทั้งภายในและภายนอก หมู่ที่ 1 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
34 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ่อขยะ-ครูยงค์ หมู่ที่ 5 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 190 ม. หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่ผิวจราจรคสล.ไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. 6 สิงหาคม 2562
35 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
36 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเรูปเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
37 จ้างก่อสร้างฝังท่อลอดกลมระบายน้ำข้ามถนนสายคลองเทอะเชื่อมต่อสายห้วยหูน-คลองฉวาง หมู่ที่ 4 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14  มิถุนายน  2562
38 จ้างก่อสร้างท่อลอดหลี่ยม ซอยสวนลุงเสนอ พร้อมถมหินผุหลังท่อ หมู่ที่ 3 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14  มิถุนายน  2562
39 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2562
40 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองช้าง หมู่ที่ 6ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 590.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นทีี่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,360 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดป้ายโครงการ รายละเอียดอื่นตามแบบแปลนที่ก 24 พฤษภาคม 2562
41 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านลุงคู่ หมู่ที่ 1ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 290.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 870 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร พร้อมปิดป้ายโครงการ รายละเอียดอื่นตามแบบแปลนที่กำหนด ด 24 พฤษภาคม 2562
42 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยมิตรภาพ หมู่ที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 675.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร พร้อมติดป้ายโครงการ รายละเอียดอื่นตามแบบแปลนที่ก 24 พฤษภาคม 2562
43 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวังหยี หมู่ที่ 4 ผิวจราจรกว้าง4.00 เมตร ยาว 277.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,108 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร พร้อมติดป้ายโครงการ รายละเอียดอื่นตามแบบแปล 24 พฤษภาคม 2562
44 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองช้าง หมู่ที่ 6ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 590.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นทีี่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,360 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดป้ายโครงการ รายละเอียดอื่นตามแบบแปลนที่ก 24 พฤษภาคม 2562
45 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านลุงคู่ หมู่ที่ 1ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 290.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 870 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร พร้อมปิดป้ายโครงการ รายละเอียดอื่นตามแบบแปลนที่กำหนด ด 24 พฤษภาคม 2562
46 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยมิตรภาพ หมู่ที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 675.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร พร้อมติดป้ายโครงการ รายละเอียดอื่นตามแบบแปลนที่ก 24 พฤษภาคม 2562
47 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวังหยี หมู่ที่ 4 ผิวจราจรกว้าง4.00 เมตร ยาว 277.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,108 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร พร้อมติดป้ายโครงการ รายละเอียดอื่นตามแบบแปล 24 พฤษภาคม 2562
48 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยมิตรภาพ หมู่ที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 675.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร พร้อมติดป้ายโครงการ รายละเอียดอื่นตามแบบแปลนที่กำหนด 22 พฤษภาคม 2562
49 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยต้นเหรียง - เจ๊ซ้วน หมู่ที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นผิว คสล.ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร ไหล่หินคลุกกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ฝังท่อระบายน้้ำจุดเดิมและดาดคอนกรีตปากท่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดอื่นๆตามแบบแปลนที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 พฤษภาคม 2562
50 จ้างซ่อมแซมรถเก็บขนขยะมูลฝอย เลขทะเบียน 81-5795 สฎ. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤษภาคม 2562
51 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงถิ้ง หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นผิว คสล.ไม่น้อยกว่า 435 ตารางเมตร ไหล่หินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์รายละเอียดอื่นๆตามแบบแปลนที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 พฤษภาคม 2562
52 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาเหล็ก หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 187 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นผิว คสล.ไม่น้อยกว่า 748 ตารางเมตร ไหล่หินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดอื่นๆตามแบบแปลนที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 พฤษภาคม 2562
53 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านป้ารัตน์ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 251 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพิ้นผิว คสล.ไม่น้อยกว่า 753 ตารางเมตร ไหล่หินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 พฤษภาคม 2562
54 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย9 - ลุงเทียน หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 187 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นผิว คสล.ไม่น้อยกว่า 748 ตารางเมตร ไหล่หินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดอื่นๆตามแบบแปลนที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 พฤษภาคม 2562
55 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ่อขยะ -ครูยงค์ หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 187 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นผิว คสล.ไม่น้อยกว่า 748 ตารางเมตร ไหล่หินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดอื่นๆตามแบบแปลนที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 พฤษภาคม 2562
56 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2562
57 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2562
58 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านลุงคู่ หมู่ที่ 1 7 พฤษภาคม 2562
59 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
60 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงถิ้ง หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นผิว คสล.ไม่น้อยกว่า 435 ตารางเมตร ไหล่หินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์รายละเอียดอื่นๆตามแบบแปลนที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เมษายน 2562
62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ่อขยะ -ครูยงค์ หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 187 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นผิว คสล.ไม่น้อยกว่า 748 ตารางเมตร ไหล่หินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดอื่นๆตามแบบแปลนที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เมษายน 2562
63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย9 - ลุงเทียน หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 187 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นผิว คสล.ไม่น้อยกว่า 748 ตารางเมตร ไหล่หินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดอื่นๆตามแบบแปลนที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เมษายน 2562
64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาเหล็ก หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 187 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นผิว คสล.ไม่น้อยกว่า 748 ตารางเมตร ไหล่หินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดอื่นๆตามแบบแปลนที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เมษายน 2562
65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านป้ารัตน์ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 251 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพิ้นผิว คสล.ไม่น้อยกว่า 753 ตารางเมตร ไหล่หินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เมษายน 2562
66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย9 - ลุงเทียน หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 187 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นผิว คสล.ไม่น้อยกว่า 748 ตารางเมตร ไหล่หินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดอื่นๆตามแบบแปลนที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เมษายน 2562
67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงถิ้ง หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นผิว คสล.ไม่น้อยกว่า 435 ตารางเมตร ไหล่หินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์รายละเอียดอื่นๆตามแบบแปลนที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เมษายน 2562
68 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาเหล็ก หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 187 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นผิว คสล.ไม่น้อยกว่า 748 ตารางเมตร ไหล่หินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดอื่นๆตามแบบแปลนที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เมษายน 2562
69 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านป้ารัตน์ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 251 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพิ้นผิว คสล.ไม่น้อยกว่า 753 ตารางเมตร ไหล่หินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เมษายน 2562
70 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ่อขยะ -ครูยงค์ หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 187 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นผิว คสล.ไม่น้อยกว่า 748 ตารางเมตร ไหล่หินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดอื่นๆตามแบบแปลนที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เมษายน 2562
71 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยต้นเหรียง - เจ๊ซ้วน หมู่ที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นผิว คสล.ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร ไหล่หินคลุกกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ฝังท่อระบายน้้ำจุดเดิมและดาดคอนกรีตปากท่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดอื่นๆตามแบบแปลนที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เมษายน 2562
72 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยต้นเหรียง - เจ๊ซ้วน หมู่ที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นผิว คสล.ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร ไหล่หินคลุกกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ฝังท่อระบายน้้ำจุดเดิมและดาดคอนกรีตปากท่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดอื่นๆตามแบบแปลนที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เมษายน 2562
73 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงถิ้ง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 เมษายน 2562
74 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย9 - ลุงเทียน หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 เมษายน 2562
75 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ่อขยะ -ครูยงค์ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 เมษายน 2562
76 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยต้นเหรียง - เจ๊ซ้วน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 เมษายน 2562
77 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านป้ารัตน์ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 เมษายน 2562
78 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านป้ารัตน์ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 เมษายน 2562
79 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาเหล็ก หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 เมษายน 2562
80 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ่อขยะ -ครูยงค์ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 เมษายน 2562
81 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยต้นเหรียง - เจ๊ซ้วน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 เมษายน 2562
82 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย9 - ลุงเทียน หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 เมษายน 2562
83 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงถิ้ง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 เมษายน 2562
84 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาเหล็ก หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 เมษายน 2562
85 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม สำหรับโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
86 จ้างเหมาดูแลระบบประปาหมู่บ้านในเขต อบต.เพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
87 จ้างเหมาบริการในตำแหน่งยามภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
88 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
89 จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
90 จ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
91 จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
92 ซื้อวัสดุการศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
93 ซื้อวัสดุการศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2562
94 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2562