ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน (ช่วงปิดภาคเรียนวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563) ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2563
2 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 (ช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
3 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน (ช่วงปิดภาคเรียนวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563) ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
4 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 8895 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
5 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
6 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
7 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2563
8 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ฆข-3 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2563
9 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
10 จ้างทำป้ายไวนิลและสติ๊กเกอร์ สำหรับการดำเนินคัดกรอง แยกกัก กักกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
11 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับดำเนินการคัดกรอง แยกกักโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
12 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิระบบอินฟาเรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
13 ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
14 จ้างทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
15 จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
16 ซื้อสารส้มและคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
17 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
18 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
19 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์และเมาส์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2563
20 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2563
21 จ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
22 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มกราคม 2563
23 จ้างเหมาทำรั้วประตูกั้นทางเข้าบ่อทิ้งขยะของ อบต.เพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
24 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลและกีฬาพื้นบ้านตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2562
25 ซื้อโต๊ะหมู่บูชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
26 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค-8895 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
27 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
28 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
29 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
30 จ้างซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน 81-5795 สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
31 จ้างเหมาค่าเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
32 จ้างเหมาเช่าเต๊นท์และเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
33 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
34 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
35 จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
36 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
37 ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
38 จ้างเหมากำจัดปลวกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
39 จ้างขุดฝังกลบบ่อขยะมูลฝอยและเศษวัชพืชบ่อทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2562
40 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวังหยี หมู่ที่ 4 ผิวจราจรกว้าง4.00 เมตร ยาว 277.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,108 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร พร้อมติดป้ายโครงการ รายละเอียดอื่นตามแบบแปล 4 กันยายน 2562
41 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองช้าง หมู่ที่ 6ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 590.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นทีี่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,360 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดป้ายโครงการ รายละเอียดอื่นตามแบบแปลนที่ก 4 กันยายน 2562
42 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านลุงคู่ หมู่ที่ 1ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 290.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 870 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร พร้อมปิดป้ายโครงการ รายละเอียดอื่นตามแบบแปลนที่กำหนด ด 4 กันยายน 2562
43 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยมิตรภาพ หมู่ที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 675.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร พร้อมติดป้ายโครงการ รายละเอียดอื่นตามแบบแปลนที่ก 4 กันยายน 2562
44 ซื้อตู้เก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
45 ซื้อตู้เก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
46 ซื้อตู้เก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
47 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
48 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อลอดเหลี่ยมซอยต้นเหรียง-เจ๊ซ้วน หมูที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00ม. ยาว 620 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิว คสล.ไม่น้อยกว่า 2,480 ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 สิงหาคม 2562
49 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 9- ลุงเทียน หมู่ที่ 6 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 สิงหาคม 2562
50 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ่อขยะ-ครูยงค์ หมู่ที่ 5 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 190 ม. หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่ผิวจราจรคสล.ไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 สิงหาคม 2562
51 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาเจ็ก หมู่ที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม.ยาว 135 ม. หน 0.15 ม.หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 405 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 สิงหาคม 2562
52 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ่อขยะ-ครูยงค์ หมู่ที่ 5 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 190 ม. หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่ผิวจราจรคสล.ไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 สิงหาคม 2562
53 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อลอดเหลี่ยมซอยต้นเหรียง-เจ๊ซ้วน หมูที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00ม. ยาว 620 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิว คสล.ไม่น้อยกว่า 2,480 ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 สิงหาคม 2562
54 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาเจ็ก หมู่ที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม.ยาว 135 ม. หน 0.15 ม.หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 405 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 สิงหาคม 2562
55 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อลอดเหลี่ยมซอยต้นเหรียง-เจ๊ซ้วน หมูที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00ม. ยาว 620 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิว คสล.ไม่น้อยกว่า 2,480 ตร.ม. ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 สิงหาคม 2562
56 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ่อขยะ-ครูยงค์ หมู่ที่ 5 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 190 ม. หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่ผิวจราจรคสล.ไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 สิงหาคม 2562
57 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 9- ลุงเทียน หมู่ที่ 6 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 สิงหาคม 2562
58 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาเจ็ก หมู่ที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม.ยาว 135 ม. หน 0.15 ม.หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 405 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 สิงหาคม 2562
59 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 9- ลุงเทียน หมู่ที่ 6 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 สิงหาคม 2562
60 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด ทั้งภายในและภายนอก หมู่ที่ 1 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
61 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ่อขยะ-ครูยงค์ หมู่ที่ 5 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 190 ม. หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่ผิวจราจรคสล.ไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. 6 สิงหาคม 2562
62 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
63 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเรูปเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
64 จ้างก่อสร้างท่อลอดหลี่ยม ซอยสวนลุงเสนอ พร้อมถมหินผุหลังท่อ หมู่ที่ 3 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14  มิถุนายน  2562
65 จ้างก่อสร้างฝังท่อลอดกลมระบายน้ำข้ามถนนสายคลองเทอะเชื่อมต่อสายห้วยหูน-คลองฉวาง หมู่ที่ 4 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14  มิถุนายน  2562
66 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2562
67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองช้าง หมู่ที่ 6ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 590.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นทีี่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,360 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดป้ายโครงการ รายละเอียดอื่นตามแบบแปลนที่ก 24 พฤษภาคม 2562
68 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยมิตรภาพ หมู่ที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 675.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร พร้อมติดป้ายโครงการ รายละเอียดอื่นตามแบบแปลนที่ก 24 พฤษภาคม 2562
69 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยมิตรภาพ หมู่ที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 675.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร พร้อมติดป้ายโครงการ รายละเอียดอื่นตามแบบแปลนที่ก 24 พฤษภาคม 2562
70 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวังหยี หมู่ที่ 4 ผิวจราจรกว้าง4.00 เมตร ยาว 277.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,108 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร พร้อมติดป้ายโครงการ รายละเอียดอื่นตามแบบแปล 24 พฤษภาคม 2562
71 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านลุงคู่ หมู่ที่ 1ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 290.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 870 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร พร้อมปิดป้ายโครงการ รายละเอียดอื่นตามแบบแปลนที่กำหนด ด 24 พฤษภาคม 2562
72 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านลุงคู่ หมู่ที่ 1ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 290.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 870 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร พร้อมปิดป้ายโครงการ รายละเอียดอื่นตามแบบแปลนที่กำหนด ด 24 พฤษภาคม 2562
73 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวังหยี หมู่ที่ 4 ผิวจราจรกว้าง4.00 เมตร ยาว 277.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,108 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร พร้อมติดป้ายโครงการ รายละเอียดอื่นตามแบบแปล 24 พฤษภาคม 2562
74 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองช้าง หมู่ที่ 6ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 590.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นทีี่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,360 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดป้ายโครงการ รายละเอียดอื่นตามแบบแปลนที่ก 24 พฤษภาคม 2562
75 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยมิตรภาพ หมู่ที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 675.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร พร้อมติดป้ายโครงการ รายละเอียดอื่นตามแบบแปลนที่กำหนด 22 พฤษภาคม 2562
76 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านป้ารัตน์ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 251 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพิ้นผิว คสล.ไม่น้อยกว่า 753 ตารางเมตร ไหล่หินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 พฤษภาคม 2562
77 จ้างซ่อมแซมรถเก็บขนขยะมูลฝอย เลขทะเบียน 81-5795 สฎ. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤษภาคม 2562
78 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยต้นเหรียง - เจ๊ซ้วน หมู่ที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นผิว คสล.ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร ไหล่หินคลุกกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ฝังท่อระบายน้้ำจุดเดิมและดาดคอนกรีตปากท่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดอื่นๆตามแบบแปลนที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 พฤษภาคม 2562
79 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาเหล็ก หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 187 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นผิว คสล.ไม่น้อยกว่า 748 ตารางเมตร ไหล่หินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดอื่นๆตามแบบแปลนที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 พฤษภาคม 2562
80 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย9 - ลุงเทียน หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 187 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นผิว คสล.ไม่น้อยกว่า 748 ตารางเมตร ไหล่หินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดอื่นๆตามแบบแปลนที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 พฤษภาคม 2562
81 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ่อขยะ -ครูยงค์ หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 187 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นผิว คสล.ไม่น้อยกว่า 748 ตารางเมตร ไหล่หินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดอื่นๆตามแบบแปลนที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 พฤษภาคม 2562
82 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงถิ้ง หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นผิว คสล.ไม่น้อยกว่า 435 ตารางเมตร ไหล่หินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์รายละเอียดอื่นๆตามแบบแปลนที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 พฤษภาคม 2562
83 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2562
84 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2562
85 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านลุงคู่ หมู่ที่ 1 7 พฤษภาคม 2562
86 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
87 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
88 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงถิ้ง หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นผิว คสล.ไม่น้อยกว่า 435 ตารางเมตร ไหล่หินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์รายละเอียดอื่นๆตามแบบแปลนที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เมษายน 2562
89 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ่อขยะ -ครูยงค์ หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 187 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นผิว คสล.ไม่น้อยกว่า 748 ตารางเมตร ไหล่หินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดอื่นๆตามแบบแปลนที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เมษายน 2562
90 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านป้ารัตน์ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 251 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพิ้นผิว คสล.ไม่น้อยกว่า 753 ตารางเมตร ไหล่หินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เมษายน 2562
91 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาเหล็ก หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 187 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นผิว คสล.ไม่น้อยกว่า 748 ตารางเมตร ไหล่หินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดอื่นๆตามแบบแปลนที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เมษายน 2562
92 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ่อขยะ -ครูยงค์ หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 187 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นผิว คสล.ไม่น้อยกว่า 748 ตารางเมตร ไหล่หินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดอื่นๆตามแบบแปลนที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เมษายน 2562
93 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาเหล็ก หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 187 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นผิว คสล.ไม่น้อยกว่า 748 ตารางเมตร ไหล่หินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดอื่นๆตามแบบแปลนที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เมษายน 2562
94 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงถิ้ง หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นผิว คสล.ไม่น้อยกว่า 435 ตารางเมตร ไหล่หินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์รายละเอียดอื่นๆตามแบบแปลนที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เมษายน 2562
95 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย9 - ลุงเทียน หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 187 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นผิว คสล.ไม่น้อยกว่า 748 ตารางเมตร ไหล่หินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดอื่นๆตามแบบแปลนที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เมษายน 2562
96 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยต้นเหรียง - เจ๊ซ้วน หมู่ที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นผิว คสล.ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร ไหล่หินคลุกกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ฝังท่อระบายน้้ำจุดเดิมและดาดคอนกรีตปากท่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดอื่นๆตามแบบแปลนที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เมษายน 2562
97 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยต้นเหรียง - เจ๊ซ้วน หมู่ที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นผิว คสล.ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร ไหล่หินคลุกกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ฝังท่อระบายน้้ำจุดเดิมและดาดคอนกรีตปากท่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดอื่นๆตามแบบแปลนที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เมษายน 2562
98 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านป้ารัตน์ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 251 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพิ้นผิว คสล.ไม่น้อยกว่า 753 ตารางเมตร ไหล่หินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เมษายน 2562
99 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย9 - ลุงเทียน หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 187 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นผิว คสล.ไม่น้อยกว่า 748 ตารางเมตร ไหล่หินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดอื่นๆตามแบบแปลนที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เมษายน 2562
100 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงถิ้ง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 เมษายน 2562
101 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านป้ารัตน์ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 เมษายน 2562
102 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงถิ้ง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 เมษายน 2562
103 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย9 - ลุงเทียน หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 เมษายน 2562
104 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านป้ารัตน์ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 เมษายน 2562
105 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาเหล็ก หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 เมษายน 2562
106 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ่อขยะ -ครูยงค์ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 เมษายน 2562
107 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย9 - ลุงเทียน หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 เมษายน 2562
108 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาเหล็ก หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 เมษายน 2562
109 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ่อขยะ -ครูยงค์ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 เมษายน 2562
110 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยต้นเหรียง - เจ๊ซ้วน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 เมษายน 2562
111 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยต้นเหรียง - เจ๊ซ้วน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 เมษายน 2562
112 ซื้อชุดกีฬาและอุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 เมษายน 2562
113 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม สำหรับโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
114 จ้างเหมาดูแลระบบประปาหมู่บ้านในเขต อบต.เพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
115 จ้างเหมาบริการในตำแหน่งยามภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
116 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
117 จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
118 จ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
119 จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
120 ซื้อวัสดุการศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
121 ซื้อวัสดุการศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองทวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2562
122 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2562