ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
2 จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2565
3 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดงและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2564
4 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์และวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานเลือกตั้งตามโครงการจัดการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
5 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
6 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
7 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
8 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
9 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
11 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
12 ซื้อเสื้อลูกปืน(BENRING BRACKET)เพื่อซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
13 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดง และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรามการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2564
14 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆตามโครงการจัดการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2564
15 จ้างทำตราประทับตามโครงการจัดการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2564
16 จ้างทำป้ายตามโครงการจัดการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤศจิกายน 2564
17 จ้างทำป้ายสติกเกอร์ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล)ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2564
18 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล)ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2564
19 ซื้อวัสดุตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล)ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2564
20 เช่าเต้นท์สำหรับจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น(สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล)ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  5 พฤศจิกายน 2564
21 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล)ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2564
22 ซื้อเครื่องวัดอุณภูมิตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2564
23 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดงและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2564
24 ซื้อเครื่องวัดอุณภูมิตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2564
25 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยพันธ์ศิริ หมู่ที่๑  26 ตุลาคม 2564
26 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสมหวัง หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยชัน ตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีคัดเลือก  4 ตุลาคม 2564
27 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศิลป์ชัย-โรงเรียนบ้านห้วยชัน หมู่ที่๕ โดยวิธีคัดเลือก  4 ตุลาคม 2564
28 เช่าครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
29 เช่าครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องพริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
30 เช่าครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องพริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
31 เช่าครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องพริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
32 จ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
33 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอนามัย หมู่ที่4 โดยวิธีคัดเลือก  20 กันยายน 2564
34 ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภคในการดำรงชีพเพื่อจัดชุดถุงยังชีพให้กับผู้สัมผัสเชื้อเสี่ยงสูงที่ต้องกักตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
35 ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภคในการดำรงชีพเพื่อจัดชุดถุงยังชีพให้กับผู้สัมผัสเชื้อเสี่ยงสูงที่ต้องกักตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
36 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ในการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
37 ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภคในการดำรงชีพเพื่อจัดชุดถุงยังชีพให้กับผู้สัมผัสเชื้อเสี่ยงสูงที่ต้องกักตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
38 ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภคในการดำรงชีพเพื่อจัดชุดถุงยังชีพให้กับผู้สัมผัสเชื้อเสี่ยงสูงที่ต้องกักตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
39 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
40 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศิลป์ชัย-โรงเรียนบ้านห้วยชัน หมู่ที่๕  8 กันยายน 2564
41 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง(ผงเคมีดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
42 ซื้อถังพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ สถานที่กักกันโรค (Local Quarantine)ผู้สัมผัสเชื้อเสี่ยงสูงตำบลทุ่งเตาใหม่ สถานที่กักกันโรค Local Quarantine (LQ) ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ตำบลทุ่งเตาใหม่และบ้านผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) โดยว  30 สิงหาคม 2564
43 จ้างเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่๕ บ้านห้วยชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
44 จ้างเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่๓ บ้านควนกองเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
45 ซื้อครุภัณฑ์อื่น(เครื่องอัดขยะพลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
46 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
47 วัสดุสำนักงาน  13 สิงหาคม 2564
48 ซื้อซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ประกอบอาหารสถานที่กักกันโรค(Local Quaruantine)ผู้สัมผัสเชื้อเสี่ยงสูงตำบลทุ่งเตาใหม่และสถานที่กักกันโรค Local Quarantine(LQ)ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
49 จ้างเหมาบุคคลเพื่อฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและล้างถูทำความสะอาดพื้นห้องพัก สถานที่กักกันโรค(Local Quarantine)ผู้สัมผัสเชื้อเสี่ยงสูงตำบลทุ่งเตาใหม่ สถานที่กักกันโรค Local Quarantine (LQ) ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ตำบลทุ่งเตาใหม่และบ้านผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโร  4 สิงหาคม 2564
50 ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อตามโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)สำหรับผู้สัมผัสเชื้อเสี่ยงสูงและผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่ตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
51 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-๑๙)สำหรับผู้สัมผัสเชื้อเสี่ยงสูงและผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่ตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
52 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
53 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดงและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
54 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(หลอดไฟ LED แบบยาว๑๘W) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
55 จ้างทำป้ายไวนิลสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
56 จ้างช่างเพื่อตรวจเช็คการเชื่อมโยงระบบเครือข่าย CAL Telecom มายังเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในห้องสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
57 ซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ประกอบอาหารตามโครงการจัดตั้งสถานที่กักกันโรค(Local Quarantine)ผู้สัมผัสเชื้อเสี่ยงสูงตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
58 เช่าเครื่องปริ้นเตอร์สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
59 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดง และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
60 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
61 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
62 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
63 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
64 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สายยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
65 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดงและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
66 จ้างเช่าเต้นท์โต๊ะโต๊ะวางของและอุปกรณ์ไฟฟ้าตามโครงการจัดตั้งสถานที่กักกัน (Local Quarantine) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
67 ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภคเพื่อจัดชุดถุงยังชีพให้กับผู้สัมผัสเชื้อเสี่ยงสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
68 ซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ประกอบอาหารตามโครงการจัดตั้งสถานที่กักกันโรค(Local Quarantine)ผู้สัมผัสเชื้อเสี่ยงสูงตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
69 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดงและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2564
70 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
71 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นบริเวณวัดไสดงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
72 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
73 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโกติ้ง-หนองฟันโลง หมู่ที่2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 พฤษภาคม 2564
74 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทุ่งนาเหนือ-คลองยา หมู่ที่7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 พฤษภาคม 2564
75 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวงแหวน หมู่ที่8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 พฤษภาคม 2564
76 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์สถานที่กักกันผู้สัมผัสเชื้อเสี่ยงสูงตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
77 ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อและแอลกอฮอลล์ ๙๕% ตามโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-๑๙) สำหรับผู้มาติดต่อราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
78 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวงแหวน หมู่ที่8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 เมษายน 2564
79 จ้างนำรถยนต์ส่วนกลางเข้าตรวจเช็ค(บห ๔๗๔๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
80 ต่ออายุเว็ปไซต์ พื้นที่บนอินเตอร์เน็ตและปรับโครงสร้างระบบเว็ปไซต์ version  23 เมษายน 2564
81 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวงแหวน หมู่ที่8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 เมษายน 2564
82 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโกติ้ง-หนองฟันโลง หมู่ที่2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 เมษายน 2564
83 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโกติ้ง-หนองฟันโลง หมู่ที่2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 เมษายน 2564
84 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทุ่งนาเหนือ-คลองยา หมู่ที่7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 เมษายน 2564
85 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทุ่งนาเหนือ-คลองยา หมู่ที่7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 เมษายน 2564
86 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวงแหวน หมู่ที่8  21 เมษายน 2564
87 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 เมษายน 2564
88 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการฝึกอบรมอาชีพตามความถนัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
89 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง(กจ ๗๕๗๐ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
90 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 มีนาคม 2564
91 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 มีนาคม 2564
92 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 มีนาคม 2564
93 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
94 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
95 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 มีนาคม 2564
96 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 มีนาคม 2564
97 ซื้อวัสดุเครื่องเขียนตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของสตรีในการพัฒนาชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
98 ซื้อตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (วัคซีนพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
99 ซื้ออุปกรณ์ประกอบสำหรับใช้งานกับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์(สายส่งน้ำพร้อมข้อต่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
100 ซื้อกระติกน้ำแข็งพร้อมน้ำแข็งเทียมตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
101 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2564
102 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(ท่อดูดน้ำชนิดตัวหนอนสีดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2564
103 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยูอาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2564
104 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง(กจ ๗๕๗๐ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
105 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยูอาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
106 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยูอาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
107 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
108 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
109 ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
110 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
111 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
112 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
113 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
114 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
115 จ้างปรับปรุงถนนสายศิลป์ชัย-โรงเรียนบ้านห้วยชัน หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
116 ซ่อมแซมถนนภายในตำบลทุ่งเตาใหม่  16 กุมภาพันธ์ 2564
117 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
118 ซื้อตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน(ไฟกระพริบพลังงานโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
119 ซื้อตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน(ไฟกระพริบพลังงานโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
120 ซื้อตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน(ไฟกระพริบพลังงานโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
121 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน)  1 กุมภาพันธ์ 2564
122 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัสร่างกายพร้อมขาตั้งตามโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID -๑๙) สำหรับผู้มาติดต่อราชการและผู้มาร่วมงานในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
123 จ้างทำสีย้อมไม้และลงน้ำยาเคลือบเนื้อไม้ประตูและโต๊ะประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
124 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
125 จ้างตรวจเช็คตามระยะรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๗๕๗๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
126 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
127 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(หัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบด้ามปืน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
128 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
129 ซื้อตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน(เชือกสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
130 ซื้อตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน(เชือกสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
131 ซื้อตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน(เชือกสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
132 จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดและจัดเตรียมอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2564
133 จ้างเหมาบริการพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
134 จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์การประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือการชับเคลื่อนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดคุณธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
135 จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดและจัดเตรียมอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
136 จ้างปรับปรุงระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านสะพานสอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
137 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
138 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
139 ชุดกีฬาวัสดุอุปกรณ์เวชภัณฑ์ถ้วยรางวัลตามโครงการแข่งขันกีฬาทุ่งเตาใหม่คัพ  7 ธันวาคม 2563
140 จ้างผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
141 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ชุดเฟืองไดสตาร์ท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
142 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
143 จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดและจัดเตรียมอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
144 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
145 จ้างผู้ปฏิบัติงานในระบบแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2563
146 จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดอาคารสถานที่ และจัดเตรียมอาหารให้แก่เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๙ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2563
147 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านจริยธรรม การเรียนรู้ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
148 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
149 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
150 จ้างเหมาโต๊ะตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านจริยธรรม การเรียนรู้การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
151 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านจริยธรรม การเรียนรู้ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาถ้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
152 จ้างช่างเพื่อตรวจเช็คครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(ระบบกล้องวงจรปิด CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
153 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอนามัย หมู่ที่4  12 ตุลาคม 2563
154 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2563
155 เช่าเครื่องพริ้นเตอร์กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2563
156 เช่าเครื่องพริ้นเตอร์กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2563
157 จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดอาคารสถานที่ และจัดเตรียมอาหารให้แก่เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
158 จ้างก่อสร้่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศิลป์ชัย-ไสดงใน หมู่ที่ 7 บ้านหนองศิลป์ชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
159 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ชุดรับแขก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
160 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
161 ซื้อวัสดุอุปกรณ์/ของรางวัลตามโครงการคนสามวัยสานสัมพันธ์ภายในครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
162 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการคนสามวัยสานสัมพันธ์ภายในครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
163 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ๘ล้อ ๒ ชั้น ตามโครงการคนสามวัยสานสัมพันธ์ภายในครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
164 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
165 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการคนสามวัยสานสัมพันธ์ภายในครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
166 จ้างตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน(จัดจ้างทำป้ายสามเหลี่ยมแบบกล่องไฟกลม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
167 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID -19)ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดง(เครื่องกดเจลล้างมือด้วยเท้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
168 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID -19)ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดง(วัสดุอุปกรณ์ทำหน้ากากใส Face shield) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
169 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID -19)ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
170 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
171 ซื้อสารเคมีกำจัดลูกน้ำ(ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
172 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอรี่และยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
173 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยจิตต์เจริญ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 สิงหาคม 2563
174 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอนามัย-ดอนทึงทัง หมู่ที่4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 สิงหาคม 2563
175 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กซอยราษฎร์พัฒนา หมู่ที่6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 สิงหาคม 2563
176 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโกติ่ง-หนองฟันโลง หมู่ที่2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 สิงหาคม 2563
177 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 สิงหาคม 2563
178 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวตามโครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2563
179 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดงและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2563
180 จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดและจัดเตรียมอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2563
181 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวตามโครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2563
182 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยจิตต์เจริญ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กรกฎาคม 2563
183 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กรกฎาคม 2563
184 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโกติ่ง-หนองฟันโลง หมู่ที่2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กรกฎาคม 2563
185 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโกติ่ง-หนองฟันโลง หมู่ที่2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กรกฎาคม 2563
186 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอนามัย-ดอนทึงทัง หมู่ที่4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กรกฎาคม 2563
187 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยจิตต์เจริญ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กรกฎาคม 2563
188 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวตามโครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2563
189 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กซอยราษฎร์พัฒนา หมู่ที่6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กรกฎาคม 2563
190 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กรกฎาคม 2563
191 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กซอยราษฎร์พัฒนา หมู่ที่6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กรกฎาคม 2563
192 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอนามัย-ดอนทึงทัง หมู่ที่4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กรกฎาคม 2563
193 คูระบายน้ำ  22 กรกฎาคม 2563
194 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
195 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
196 ซื้อวัสดุกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
197 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดง และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
198 ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
199 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
200 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
201 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้พนักสูงมีล้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
202 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
203 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดงและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
204 ซื้อ้ต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
205 จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
206 จ้างซ่อมเครื่องพ่นละอองฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
207 จ้างตามโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
208 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวตามโครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
209 ซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวันสำหรับศพด.บ้านไสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
210 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดงและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
211 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2563
212 ซื้อวัสดุออุปกรณ์ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2563
213 จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควันชนิดสะพายหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
214 จ้างก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านสะพานสอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
215 จ้างก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านหนองศิลป์ชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
216 จ้างก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านไสดงใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
217 จ้างก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
218 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคลและประดับรั้วสำนักงานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราขินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2563
219 ซื้อตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน(จัดซื้อไฟกระพริบพลังงานโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
220 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยราษฎร์อุทิศ หมู่ที่3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 พฤษภาคม 2563
221 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
222 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
223 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดงและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
224 จ้างก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่๒ บ้านห้วยตอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
225 จ้างก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่๓ บ้านควนกองเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
226 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยราษฎร์อุทิศ หมู่ที่3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 พฤษภาคม 2563
227 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศิลป์ชัย-ไสดงใน หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 พฤษภาคม 2563
228 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยราษฎร์อุทิศ หมู่ที่3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 พฤษภาคม 2563
229 ซื้อตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางวััฒนวรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
230 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยดอนทึงทัง หมู่ที่ 4 บ้านไสดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 เมษายน 2563
231 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยดอนทึงทัง หมู่ที่ 4 บ้านไสดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 เมษายน 2563
232 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำน้ำยาทำความสะอาดมือแบบไม่ใช้น้ำตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-๑๙) จากผู้เดินทางมาจากพื้นที่อื่นและประชาชนในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
233 จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครเด็กปฐมวัยของศพด.บ้านไสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
234 วัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำน้ำยาทำความสะอาดมือแบบไม่ใช้น้ำตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-๑๙)จากผู้เดินทางมาจากพื้นที่อื่นและประชาชนในพื้นที่  15 เมษายน 2563
235 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศิลป์ชัย-ไสดงใน หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 เมษายน 2563
236 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศิลป์ชัย-ไสดงใน หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 เมษายน 2563
237 ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดสายยางสังเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
238 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยดอนทึงทัง หมู่ที่ 4 บ้านไสดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 เมษายน 2563
239 จ้างต่ออายุเว็บไซต์และพื้นที่บนอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
240 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) จากผู้เดินทางมาจากพื้นที่อื่นและประชาชนในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
241 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำน้ำยาทำความสะอาดมือแบบไม่ใช้น้ำตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -๑๙ ) จากผู้เดินทางมาจากพื้นที่อื่นและประชาชนในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
242 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) จากผู้เดินทางมาจากพื้นที่อื่นและประชาชนในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
243 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(อ่างล้างมือสแตนเลส ๑ หลุมพร้อมก๊อกและท่อน้ำทิ้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2563
244 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยดอนทึงทัง หมู่ที่ 4 บ้านไสดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 มีนาคม 2563
245 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยดอนทึงทัง หมู่ที่ 4 บ้านไสดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 มีนาคม 2563
246 ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและควบคุมโรงระบาดประจำท้องถิ่น ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
247 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดประจำท้องถิ่น ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-๑๙)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
248 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา(COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
249 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ปูลาดทับ)ถนนสายขุนราษฎร์ หมู่ที่ 1 บ้านขุนราษฎร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 มีนาคม 2563
250 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ปูลาดทับ)ถนนสายขุนราษฎร์ หมู่ที่ 1 บ้านขุนราษฎร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 มีนาคม 2563
251 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ปูลาดทับ)สายขุนราษฎร์ หมู่ที่ 1 บ้านขุนราษฎร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 มีนาคม 2563
252 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดประจำท้องถิ่น ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
253 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดประจำท้องถิ่น ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
254 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดประจำท้องถิ่น ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
255 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสดงใน-ทุ่งรัง หมู่ที่8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
256 ซื้อวัสดุตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
257 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศิลป์ชัย-ไสดงใน หมู่ที่7 บ้านหนองศิลป์ชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 มีนาคม 2563
258 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมบ้านราษฎรที่เกิดความเสียหายเนื่องจากพายุฤดูร้อนในพื้นที่ หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
259 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ๘ ล้อ ๒ ชั้น จำนวน ๑ คันตามโครงการพัฒนา บุคลากรผู้นำท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
260 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ปูลาดทับ)สายขุนราษฎร์ หมู่ที่ 1 บ้านขุนราษฎร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 มีนาคม 2563
261 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ปูลาดทับ)สายขุนราษฎร์ หมู่ที่ 1 บ้านขุนราษฎร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 มีนาคม 2563
262 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ปูลาดทับ)ถนนสายขุนราษฎร์ หมู่ที่ 1 บ้านขุนราษฎร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 มีนาคม 2563
263 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ปูลาดทับ)สายขุนราษฎร์ หมู่ที่ 1 บ้านขุนราษฎร์  26 กุมภาพันธ์ 2563
264 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศิลป์ชัย-ไสดงใน หมู่ที่7 บ้านหนองศิลป์ชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 กุมภาพันธ์ 2563
265 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศิลป์ชัย-ไสดงใน หมู่ที่7 บ้านหนองศิลป์ชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 กุมภาพันธ์ 2563
266 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
267 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการพัฒนาบุคลากรผู้นำท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
268 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ปูลาดทับ)ถนนสายขุนราษฎร์ หมู่ที่ 1 บ้านขุนราษฎร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 กุมภาพันธ์ 2563
269 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ปูลาดทับ)ถนนสายขุนราษฎร์ หมู่ที่ 1 บ้านขุนราษฎร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 กุมภาพันธ์ 2563
270 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมบ้านราษฎรที่เกิดความเสียหายเนื่องจากพายุฤดูร้อนในพื้นที่ หมู่ที่ ๖ บ้านสะพานสอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
271 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
272 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
273 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยดอนทึงทัง หมู่ที่ 4 บ้านไสดง  12 กุมภาพันธ์ 2563
274 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศิลป์ชัย-ไสดงใน หมู่ที่ 7 บ้านหนองศิลป์ชัย  12 กุมภาพันธ์ 2563
275 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมความกระหนักรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบรามการทุจริต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
276 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านจริยธรรมการเรียนรู้การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
277 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านจริยธรรม การเรียนรู้การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิบัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
278 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
279 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปเพื่อซ่อมแซมถนนภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
280 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(เครื่องพริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
281 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
282 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
283 ซื้อของรางวัลตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
284 จ้างจ้างผู้ปฏิบัติงานในระบบแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
285 ซื้อของรางวัลตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
286 จ้างเหมาโต๊ะ,เต็นท์,เครื่องเสียง,เวที,ถ้วย,ชามพร้อมช้อน,กะละมังตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
287 จ้างเหมาเครื่องเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
288 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
289 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
290 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2562
291 ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2562
292 ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2562
293 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2562
294 จ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน บห 4749 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2562
295 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2562
296 ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2562
297 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2562
298 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2562
299 ซื้อวัสดุสาธิต(หมวกนิรภัย)ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในครัวเรือนและการป้องกันภัยทางถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2562
300 จ้างจัดดอกไม้ประดับเวทีในการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒ ภายใต้โครงการสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2562
301 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒ ภายใต้โครงการสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2562
302 ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี พร้อมกรอบหลุยส์ ตามโครงการสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤศจิกายน 2562
303 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในครัวเรือนและการป้องกันภัยทางถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤศจิกายน 2562
304 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของสตรีในการพัฒนาชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2562
305 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤศจิกายน 2562
306 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤศจิกายน 2562
307 ซื้อสารเคมีกำจัดลูกน้ำตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2562
308 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดงและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2562
309 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดงและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2562
310 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดงและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2562
311 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2562
312 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยราษฎร์อุทิศ หมู่ที่3  15 ตุลาคม 2562
313 จ้างผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2562
314 จ้างผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
315 จ้างผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
316 เช่าเครื่องพริ้นเตอร์กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
317 เช่าเครื่องพริ้นเตอร์กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
318 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
319 จ้างซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
320 ซื้อถังพลาสติกตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครชุมชนจัดการขยะชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
321 ครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน แบบมีพนักพิงสูง)  27 กันยายน 2562
322 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้ทำงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
323 ซื้อวัสดุการเกษตร(รถเข็นสองล้อ โครงเหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
324 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะเอนกประสงค์ขาพับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
325 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(ชุดไมค์ประชุมไร้สาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2562
326 จ้างทำภาชนะสำหรับการคัดแยกขยะตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครชุมชนจัดการขยะชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2562
327 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน๑ คันตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครชุมชนจัดการขยะชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
328 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้พลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
329 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้พลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
330 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้พลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
331 ซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2562
332 จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ตามโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน กิจกรรม ๑ อปท. ๑ ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2562
333 ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๕ แรงม้าพร้อมใบมีดดันดินหน้าและระบบแขนยกอุปกรณ์แบบ ๓ จุดสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ตัดหญ้าไหล่ทาง จำนวน ๑ คันและเครื่องตัดหญ้าไหล่ทางจำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 กรกฎาคม 2562
334 จ้างเหมาค่าแรงปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2562
335 ซื้อตามโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน กิจกรรม ๑ อปท ๑ ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2562
336 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมบ้านราษฎรที่เกิดความเสียหายเนื่องจากพายุฤดูร้อนในพื้นที่หมู่ที่1,3,4 ตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2562
337 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมบ้านราษฎรที่เกิดความเสียหายเนื่องจากพายุฤดูร้อนในพื้นที่หมู่ที่1,3,4 ตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2562
338 ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๕ แรงม้าพร้อมใบมีดดันดินหน้าและระบบแขนยกอุปกรณ์แบบ ๓ จุดสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ตัดหญ้าไหล่ทาง จำนวน ๑ คันและเครื่องตัดหญ้าไหล่ทางจำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กรกฎาคม 2562
339 ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๕ แรงม้าพร้อมใบมีดดันดินหน้าและระบบแขนยกอุปกรณ์แบบ ๓ จุดสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ตัดหญ้าไหล่ทาง จำนวน ๑ คันและเครื่องตัดหญ้าไหล่ทางจำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กรกฎาคม 2562
340 จ้างเหมาปรับเกลี่ยดินพื้นที่บริเวณหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่และบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดงพร้อมฝังกลบเศษปูน เศษขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2562
341 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2562
342 จ้างตัดโค่นต้นไม้และตัดแต่งกิ่งไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2562
343 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2562
344 ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๕ แรงม้าพร้อมใบมีดดันดินหน้าและระบบแขนยกอุปกรณ์แบบ ๓ จุดสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ตัดหญ้าไหล่ทาง จำนวน ๑ คันและเครื่องตัดหญ้าไหล่ทางจำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 กรกฎาคม 2562
345 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยมิตรไมตรี หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  มิถุนายน  2562
346 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยดอนทึงทัง หมู่ท่ี 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  มิถุนายน  2562
347 จ้างรื้อและเปลี่ยนโคมไฟบริเวณอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2562
348 จ้างรื้อและเปลี่ยนโคมไฟบริเวณอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2562
349 จ้างรื้อและเปลี่ยนโคมไฟบริเวณอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2562
350 ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๕ แรงม้าพร้อมใบมีดดันดินหน้าและระบบแขนยกอุปกรณ์แบบ ๓ จุดสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ตัดหญ้าไหล่ทาง จำนวน ๑ คันและเครื่องตัดหญ้าไหล่ทางจำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13  มิถุนายน  2562
351 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2562
352 จ้างซ่อมแซมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่และอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2562
353 จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ตามโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน กิจกรรม ๑ อปท. ๑ ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2562
354 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยมิตรไมตรี หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10  มิถุนายน  2562
355 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยดอนทึงทัง หมู่ท่ี 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10  มิถุนายน  2562
356 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยมิตรไมตรี หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10  มิถุนายน  2562
357 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยดอนทึงทัง หมู่ท่ี 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10  มิถุนายน  2562
358 ซื้อวัสดุตามโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน กิจกรรม ๑ อปท.๑ ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2562
359 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(โคมตะแกรงอลูมิเนียมสะท้อนแสงติดลอยขาบิคล็อคพร้อมอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2562
360 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมบ้านราษฎรที่เกิดความเสียหายเนื่องจากพายุฤดูร้อนในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านขุนราษฎร์ ตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2562
361 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลางเลขทะเบียน บห 4749 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
362 ซื้อวัสดุตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
363 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดงและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2562
364 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2562
365 จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควันและเครื่องพ่นฝอยละออง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2562
366 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2562
367 จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2562
368 จ้างต่ออายุเว็บไซต์และพื้นที่บนดินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2562
369 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยชัน-ไสดงใน หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 เมษายน 2562
370 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายศิลป์ชัย-ไสดงใน หมู่ท่ี่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 เมษายน 2562
371 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 เมษายน 2562
372 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2562
373 ซื้อของรางวัลตามโครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2562
374 จ้างเหมาเวที,เต็นท์,โต๊ะ,เก้าอี้,เครื่องเสียง,ถ้วย,ชาม,ช้อน,พร้อมเก้าอี้ตามโครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2562
375 ซื้อชุดกีฬา,ถุงเท้า,วัสดุ,อุปกรณ์,เวชภัณฑ์ เพื่อเข้าร่วมในการลงแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ.สุราษฎร์ธานี คัพ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2562