ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
2 จ้างติดตั้งเสาวิทยุแบบทาวเวอร์สามเหลี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
3 ซื้ออุปกรณ์ประจำรถกู้ชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
4 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายตาหวง หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก  20 กันยายน 2564
5 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
6 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
7 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเทิดพระเกียรติ หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  16 กันยายน 2564
8 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
9 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
11 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
12 จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๓๑-๕๗-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
13 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
14 จ้างปรับปรุงสถานที่ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
15 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๔๗๑ สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๙-๔๓-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
16 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเฉลิมพระเกียรติ-ห้วยหมาก (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (จ่ายขาดเงินสะสม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒)  24 สิงหาคม 2564
17 ซื้อวัสดุการเกษตร (น้ำยาฆ่าหญ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
18 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
19 จ้างจัดทำป้ายไวนิลห้ามทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
20 จ้างซ่อมแซมประตูและเปลี่ยนสักหลาดบอร์ด (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
21 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
22 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๒๓๕ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
23 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
24 ซื้อบอร์ดเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบนควน (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 สิงหาคม 2564
26 วัสดุสำนักงาน  22 กรกฎาคม 2564
27 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (เทปวัดระยะทางไฟเบอร์กลาส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
28 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
29 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
30 จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมตลิ่งถนนสายนาท่าได (จำนวน ๒ จุด) หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก  15 กรกฎาคม 2564
31 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบนควน (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 กรกฎาคม 2564
32 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบนควน (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 กรกฎาคม 2564
33 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บล ๕ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
34 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อประปาบึงนามะพร้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
35 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ทำป้ายประชาสัมพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
36 จ้างเหมาบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน ๒๔ ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
37 จ้างทำป้ายองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
38 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมตลิ่งถนนสายนาท่าได (จำนวน ๒ จุด) หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  มิถุนายน  2564
39 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
40 วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองช่าง  21  มิถุนายน  2564
41 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
42 ซื้อหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
43 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หลังเก่า) ในองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
44 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๒๓๕ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
45 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๙-๐๐๑๑ และ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๙-๐๐๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2564
46 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (แท่นตัดไฟเบอร์,สว่านไขควงไร้สาย,สว่านไฟฟ้าโรตารี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
47 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
48 ซื้ออาหารเสริม (นม) ตามงบประมาณตามรายการการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
49 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องสำนักปลัด อบต.น้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
50 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมตลิ่งถนนสายนาท่าได (จำนวน ๒ จุด) หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8  มิถุนายน  2564
51 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมตลิ่งถนนสายนาท่าได (จำนวน ๒ จุด) หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8  มิถุนายน  2564
52 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายห้วยหมาก-ทุ่งตำเสา หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 พฤษภาคม 2564
53 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
54 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมตลิ่งถนนสายนาท่าได (จำนวน ๒ จุด) หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 พฤษภาคม 2564
55 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายห้วยหมาก-ทุ่งตำเสา หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 เมษายน 2564
56 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายห้วยหมาก-ทุ่งตำเสา หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 เมษายน 2564
57 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมตลิ่งถนนสายนาท่าได (จำนวน ๒ จุด) หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 เมษายน 2564
58 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมตลิ่งถนนสายนาท่าได (จำนวน ๒ จุด) หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 เมษายน 2564
59 จ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนด้วยหินแอนไฮไลท์ จำนวน ๙ สาย (จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
60 จ้างโครงการซ่อมแซมรื้อถอนพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายดอนสร้อยทอง-เอเชีย ๔๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (จ่ายขาดเงินสะสม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
61 จ้างโครงการซ่อมแซมรื้อถอนพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาท่าได (จำนวน ๒ จุด) หมู่ที่ ๕ ต.น้ำพุ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี (จ่ายขาดเงินสะสม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
62 จ้างเหมาบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน ๒๔ ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
63 โครงการซ่อมแซมตลิ่งถนนสายนาท่าได (จำนวน ๒ จุด) หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  22 มีนาคม 2564
64 จ้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านสายห้วยโฉมหงษ์ หมู่ที่ ๒ ต.น้ำพุ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี (จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
65 จ้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านถนนสายบ้านนายาว หมู่ที่ ๓ ต.น้ำพุ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี (จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
66 ซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
67 จ้างเหมางานขุดลอกและปรับแต่งคันหิน โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
68 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (กระสอบทราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
69 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
70 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
71 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน บล ๕ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
72 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
73 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๑๕๑๘ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
74 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
75 จ้างก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ บึงนามะพร้าว หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
76 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
77 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๒๓๕ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
78 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๑๕๑๘ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
79 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (หลอดไฟนีออน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
80 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
81 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
82 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๑๕๑๘ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
83 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ซ่อมแซมป้ายไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
84 จ้างเหมาบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน ๒๔ ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
85 ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนด้วยหินแอนไฮไลท์ในตำบลน้ำพุ จำนวน ๕ สาย หมู่ที่ ๑-๖ ตำบลน้ำพุฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
86 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๓๑๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
87 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกหนองต้อ-ถนนเอเชีย ๔๑ (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 ธันวาคม 2563
88 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกดอนสร้อยทอง-ถนนเอเชีย ๔๑ (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 ธันวาคม 2563
89 จ้างทำวารสาร องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
90 จ้างเหมาบริการขุดลอกคูระบายน้ำห้วยนานางเสาร์ หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำพุฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
91 จ้างเหมาบริการขุดลอกคูระบายน้ำห้วยหัวถนน หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
92 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะพลาสติกทรงกระบอก ขนาด ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๗๐ ถัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
93 จ้างทำปฏิทินประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
94 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
95 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ต่อเติมโรงจอดรถภายใน อบต.น้ำพุ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
96 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกดอนสร้อยทอง-ถนนเอเชีย ๔๑ (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 ธันวาคม 2563
97 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกหนองต้อ-ถนนเอเชีย ๔๑ (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 ธันวาคม 2563
98 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกหนองต้อ-ถนนเอเชีย ๔๑ (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 ธันวาคม 2563
99 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกดอนสร้อยทอง-ถนนเอเชีย ๔๑ (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 ธันวาคม 2563
100 ซื้อน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน (อุทกภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
101 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
102 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
103 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
104 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินแอนไฮไลท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
105 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๐-๐๐๐๘ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
106 จ้างเช่าเวที เต็นท์ เครื่องปั่นไฟพร้อมประดับไฟในงานตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
107 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
108 จ้างเหมาเครื่องเสียงตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
109 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำบาดาล (ซับเมอร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
110 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายตาหวง หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  16 ตุลาคม 2563
111 จ้างต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ (หลังใหม่ จำนวน ๒ ด้าน) หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2563
112 จ้างโครงการก่อสร้างอาคารแปดเหลี่ยมพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย จำนวน ๑ ชุด (ชุดละ ๒ หลัง) หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ตุลาคม 2563
113 เช่าสถานที่ทิ้งขยะ (โครงการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลในเขตตำบลน้ำพุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
114 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
115 จ้างเหมาบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน ๒๔ ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
116 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
117 ซื้อจัดซื้อหนังสือแบบเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
118 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
119 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
120 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
121 จ้างเหมาต่อเติมหอถังเก็บน้ำภายใน อบต. น้ำพุ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
122 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
123 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการรดน้ำแปลงผักสวนครัว อบต.น้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
124 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
125 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
126 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
127 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
128 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
129 จ้างเหมาเติมเคมีถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
130 วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์รุ่น Fuji Xerox CT๒๐๒๘๗๗) กองคลัง  14 กันยายน 2563
131 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (จัดทำเวทีด้านหน้าห้องประชุมสภาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
132 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ต่อเติมหอถังส่งน้ำภายใน อบต.น้ำพุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
133 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (หลอดไฟนีออน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
134 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตลาดนัด (ตอนที่ 2) เชื่อมต่อถนนสายห้วยโฉมหงษ์ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 กันยายน 2563
135 จ้างโครงการรื้อถอนหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2563
136 จ้างโครงการก่อสร้างลู่วิ่งออกกำลังกายคอนกรีตเสริมเหล็กบึงนามะพร้าวเพื่อสุขภาพ (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
137 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตลาดนัด (ตอนที่ 2) เชื่อมต่อถนนสายห้วยโฉมหงษ์ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 สิงหาคม 2563
138 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตลาดนัด (ตอนที่ 2) เชื่อมต่อถนนสายห้วยโฉมหงษ์ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 สิงหาคม 2563
139 จ้างตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาน้ำพุสัมพันธ์คัพ ต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
140 จ้างซ่อมอุปกรณ์เสียงตามสาย หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
141 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาทุย (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 สิงหาคม 2563
142 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2563
143 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้า อบต.น้ำพุ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
144 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
145 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาทุย (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 สิงหาคม 2563
146 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาทุย (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 สิงหาคม 2563
147 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกดอนสร้อยทอง-ถนนเอเชีย ๔๑ (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  20 กรกฎาคม 2563
148 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
149 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
150 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
151 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
152 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายเฉลิมพระเกียรติ-ห้วยหมาก หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 กรกฎาคม 2563
153 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายนาท่าได (ริมคลองฉวาง) หมูที่ ๕ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
154 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
155 ซื้ออาหารเสริม (นม ) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
156 จ้างเหมาบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน ๒๔ ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
157 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
158 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายเฉลิมพระเกียรติ-ห้วยหมาก หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  มิถุนายน  2563
159 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายเฉลิมพระเกียรติ-ห้วยหมาก หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  มิถุนายน  2563
160 จ้างรื้อเสาวิทยุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
161 จ้างเหมาตัดเย็บผ้าปูโต๊ะห้องประชุมสภา อบต.น้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
162 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
163 จ้างจัดทำป้ายไวนิล (ป้าย พรบ.ควบคุมอาคาร/พรบ.ขุดดิน-ถมดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2563
164 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าต้นเรียน หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำพุฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9  มิถุนายน  2563
165 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายวันแม่ ม.๖ เชื่อมต่อห้วยโฉมหงส์ ม.๒ (ตอนที่ ๒) ตำบลน้ำพุฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5  มิถุนายน  2563
166 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบนควน หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำพุฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2  มิถุนายน  2563
167 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2563
168 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2563
169 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าต้นเรียน หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำพุฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 พฤษภาคม 2563
170 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าต้นเรียน หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำพุฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 พฤษภาคม 2563
171 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายวันแม่ ม.๖ เชื่อมต่อห้วยโฉมหงส์ ม.๒ (ตอนที่ ๒) ตำบลน้ำพุฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 พฤษภาคม 2563
172 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายวันแม่ ม.๖ เชื่อมต่อห้วยโฉมหงส์ ม.๒ (ตอนที่ ๒) ตำบลน้ำพุฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 พฤษภาคม 2563
173 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบนควน หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำพุฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 พฤษภาคม 2563
174 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ปรับปรุงห้องน้ำภายในองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
175 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบนควน หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำพุฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 พฤษภาคม 2563
176 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกดอนสร้อยทอง-ถนนเอเชีย ๔๑ (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำพุฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 พฤษภาคม 2563
177 จ้างซ่อมแซมประตูหน้าห้องนายก ห้องสำนักปลัด และห้องประชุมสภา อบต.น้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
178 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
179 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็นักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ทำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
180 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์รุ่น Fuji Xerox CT๒๐๒๘๗๗) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
181 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ำพุ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
182 จ้างทำป้ายเหล็กสังกะสีเรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
183 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกดอนสร้อยทอง-ถนนเอเชีย ๔๑ (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำพุฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 พฤษภาคม 2563
184 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกดอนสร้อยทอง-ถนนเอเชีย ๔๑ (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำพุฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 พฤษภาคม 2563
185 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กทรงแชมเปญ (ตอกเข็ม) หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 เมษายน 2563
186 จ้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายห้วยหมาก - นามะพร้าว (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำพุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
187 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๒๓๕ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
188 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บล ๕ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
189 จ้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (โครงการซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุกภายในองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ จำนวน ๒ สาย ถนนสายตาหวง หมู่ที่ ๒ และถนนสายพรุกง หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำพุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
190 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กทรงแชมเปญ (ตอกเข็ม) หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 เมษายน 2563
191 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กทรงแชมเปญ (ตอกเข็ม) หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 เมษายน 2563
192 จ้างกำจัดปลวกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุและห้องน้ำ อบต.น้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
193 ซื้อเครื่องขยายเสียง พร้อมติดตั้ง หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
194 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ปรับปรุงสภาพพื้นที่ด้านหลังอาคารสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
195 จ้างเหมาบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ๒๔ ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
196 จ้างโครงการขุดลอกหนองปากคอก หมูที่ ๔ ตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
197 จ้างโครงการก่อสร้างลู่วิ่งออกกำลังกายคอนกรีตเสริมเหล็กบึงนามะพร้าว หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
198 จ้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (โครงการขุดลอกพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหนองน้ำตาย หมูที่ ๒ ตำบลน้ำพุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
199 จ้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (โครงการซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำถนนสายน้ำพุ-ท่าชี หมูที่ ๒ ตำบลน้ำพุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
200 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
201 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายวันแม่ ม.๖ เชื่อมต่อห้วยโฉมหงส์ ม.๒ (ตอนที่ ๒) ตำบลน้ำพุฯ  19 มีนาคม 2563
202 ซื้อตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาน้ำพุสัมพันธ์คัพ ต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
203 จ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
204 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
205 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๓๑๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
206 จ้างเหมาบริการขุดแนววางท่อประปารดน้ำต้นไม้บึงนามะพร้าว หมู่ที่ ๑ ต.น้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2563
207 จ้างเหมาบริการกำจัดสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
208 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อประปาบึงนามะพร้าว) หมู่ที่ ๑ ต.น้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
209 ซื้อเครื่องขยายเสียง พร้อมติดตั้ง หมู่ ๒,๓,๔,๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
210 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
211 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและท่อระบายน้ำ ถนนสายบนควน หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
212 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและท่อระบายน้ำ ถนนสายน้ำพุ - ควนพรุพรี หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
213 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและท่อระบายน้ำ ถนนสายน้ำพุ - ควนพรุพรี หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
214 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและท่อระบายน้ำ ถนนสายน้ำพุ - ควนพรุพรี หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
215 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและท่อระบายน้ำ ถนนสายน้ำพุ - ควนพรุพรี หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
216 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและท่อระบายน้ำ ถนนสายน้ำพุ - ควนพรุพรี หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
217 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์รุ่น Fuji Xerox CT๒๐๒๘๗๗) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
218 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์รุ่น Fuji Xerox CT๒๐๒๘๗๗) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
219 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2563
220 จ้างเหมางานขุดลอกและปรับแต่งคันหิน โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
221 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
222 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเพื่อช่วยเหลือประชาชน (กระสอบทราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
223 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
224 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
225 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๒ KVA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
226 จ้างเหมาบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ๒๔ ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2562
227 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2562
228 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2562
229 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2562
230 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2562
231 จ้างทำปฏิทินประชาสัมพันธ์สำหรับปี ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ธันวาคม 2562
232 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2562
233 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๓๑๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2562
234 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤศจิกายน 2562
235 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก Inkjet Printer สำหรับกระดาษ A๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤศจิกายน 2562
236 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนชำรุดบริเวณคอสะพานสายสามแยกอนามัย-หัวสะพาน และหัวสะพานหนองต้อ-ถนนเอเชีย ๔๑ (หมู่ที่ ๑ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕)ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤศจิกายน 2562
237 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤศจิกายน 2562
238 ซื้ออาหารเสริม (นม ) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤศจิกายน 2562
239 จ้างเช่าเวที เต็นท์ เครื่องปั่นไฟพร้อมประดับไฟในงานตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2562
240 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2562
241 จ้างเหมาเครื่องเสียงตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2562
242 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2562
243 ซื้ออาหารเสริม (นม ) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2562
244 ซื้ออาหารเสริม (นม ) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2562
245 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2562
246 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2562
247 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ตุลาคม 2562
248 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายเฉลิมพระเกียรติ-ห้วยหมาก หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  11 ตุลาคม 2562
249 จ้างเหมาบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน ๒๔ ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
250 ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2562
251 ซื้อสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2562
252 ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2562
253 จ้างตัดเครื่องแบบชุด อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
254 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหลังโรงเรียนยางอุง-หัวสะพานหนองต้อ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กันยายน 2562
255 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กันยายน 2562
256 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2562
257 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหลังโรงเรียนยางอุง-หัวสะพานหนองต้อ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 สิงหาคม 2562
258 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหลังโรงเรียนยางอุง-หัวสะพานหนองต้อ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 สิงหาคม 2562
259 จ้างอาหารว่างและอาหารกลางวัน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2562
260 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคูหลวง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 สิงหาคม 2562
261 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายนายาว-ควนสมอ หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 สิงหาคม 2562
262 จ้างซ่อมป้ายจุดตรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2562
263 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
264 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคูหลวง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 สิงหาคม 2562
265 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคูหลวง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 สิงหาคม 2562
266 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายนายาว-ควนสมอ หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 สิงหาคม 2562
267 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายนายาว-ควนสมอ หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 สิงหาคม 2562
268 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
269 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคูหลวง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  9 สิงหาคม 2562
270 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 กรกฎาคม 2562
271 จ้างโครงการซ่อมแซมตลิ่งริมถนนหลังโรงเรียนยางอุง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2562
272 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กรกฎาคม 2562
273 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กรกฎาคม 2562
274 ซื้อตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันเครือข่ายน้ำพุ-ท่าชี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ชุดกีฬา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2562
275 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน 82-1311 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2562
276 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์รุ่น Brother j ๒๓๒๐ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2562
277 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บล ๕ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2562
278 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ปรับปรุงภูมิทัศน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2562
279 จ้างเหมาบริการแพทย์ฉุกเฉิน ๒๔ ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2562
280 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกหนองต้อ - ถนนเอเชีย 41 (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  มิถุนายน  2562
281 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2562
282 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ฝาครอบบ่อพักท่อระบายน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2562
283 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกดอนสร้อยทอง - ถนนเอเชีย 41 หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12  มิถุนายน  2562
284 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกดอนสร้อยทอง - ถนนเอเชีย 41 หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12  มิถุนายน  2562
285 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกหนองต้อ - ถนนเอเชีย 41 (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10  มิถุนายน  2562
286 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกหนองต้อ - ถนนเอเชีย 41 (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10  มิถุนายน  2562
287 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2562
288 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2562
289 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกหนองต้อ - ถนนเอเชีย 41 (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  5  มิถุนายน  2562
290 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกดอนสร้อยทอง - ถนนเอเชีย 41 หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  5  มิถุนายน  2562
291 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2562
292 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2562
293 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2562
294 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์รุ่น HP Laserjet 1020) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2562
295 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2562
296 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุกภายในตำบลน้ำพุพร้อมเกรดเกลี่ยและบดอัดแน่น จำนวน 2 สาย หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 พฤษภาคม 2562
297 จ้างเหมายานพาหนะตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2562
298 ซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2562
299 จ้างซ่อมป้ายหยุดตรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2562
300 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2562
301 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุกภายในตำบลน้ำพุพร้อมเกรดเกลี่ยและบดอัดแน่น จำนวน 2 สาย หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 พฤษภาคม 2562
302 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุกภายในตำบลน้ำพุพร้อมเกรดเกลี่ยและบดอัดแน่น จำนวน 2 สาย หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 พฤษภาคม 2562
303 จ้างโครงการขุดลอกคลองเพื่อป้องกันภัยแล้ง หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤษภาคม 2562
304 โครงการซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุกภายในตำบลน้ำพุพร้อมเกรดเกลี่ยและบดอัดแน่น จำนวน 2 สาย หมูที่ 3 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  30 เมษายน 2562
305 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2562
306 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2562
307 จ้างเหมาบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2562
308 จ้างโครงการงานปรับปรุงหลังคาโรงจอดรถ อบต.น้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2562
309 จ้างดูแลรักษาและต่ออายุเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2562
310 จ้างเหมาบริการเครื่องเสียงตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาน้ำพุสัมพันธ์คัพ ปลอดยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2562
311 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬาตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาน้ำพุสัมพันธ์คัพ ปลอดยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2562
312 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬาตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาน้ำพุสัมพันธ์คัพ ปลอดยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2562
313 จ้างซ่อมแซมถนนสายท่าต้นเรียน หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้าานาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2562
314 จ้างซ่อมแซมถนนสายท่าต้นเรียน หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้าานาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2562
315 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (โครงสร้างป้ายบึงนามะพร้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2562
316 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2562
317 ซื้อวัสดุอุปการณ์ตามโครงการส่งเสริมและฝึกอบรมการประกอบอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ อสม หรือประชาชนทั่วไป การทำผ้ามัดย้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2562