ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ (จ.สุราษฏร์ธานี)
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๑๕๑๘ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2564
2 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (หลอดไฟนีออน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2564
3 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มกราคม 2564
4 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2564
5 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๑๕๑๘ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มกราคม 2564
6 ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนด้วยหินแอนไฮไลท์ในตำบลน้ำพุ จำนวน ๕ สาย หมู่ที่ ๑-๖ ตำบลน้ำพุฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธันวาคม 2563
7 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ซ่อมแซมป้ายไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธันวาคม 2563
8 จ้างเหมาบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน ๒๔ ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธันวาคม 2563
9 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๓๑๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2563
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกหนองต้อ-ถนนเอเชีย ๔๑ (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ธันวาคม 2563
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกดอนสร้อยทอง-ถนนเอเชีย ๔๑ (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ธันวาคม 2563
12 จ้างทำวารสาร องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2563
13 จ้างเหมาบริการขุดลอกคูระบายน้ำห้วยหัวถนน หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธันวาคม 2563
14 จ้างเหมาบริการขุดลอกคูระบายน้ำห้วยนานางเสาร์ หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำพุฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธันวาคม 2563
15 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะพลาสติกทรงกระบอก ขนาด ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๗๐ ถัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2563
16 จ้างทำปฏิทินประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2563
17 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2563
18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ต่อเติมโรงจอดรถภายใน อบต.น้ำพุ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2563
19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกหนองต้อ-ถนนเอเชีย ๔๑ (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ธันวาคม 2563
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกดอนสร้อยทอง-ถนนเอเชีย ๔๑ (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ธันวาคม 2563
21 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกหนองต้อ-ถนนเอเชีย ๔๑ (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ธันวาคม 2563
22 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกดอนสร้อยทอง-ถนนเอเชีย ๔๑ (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ธันวาคม 2563
23 ซื้อน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน (อุทกภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2563
24 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2563
25 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2563
26 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2563
27 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินแอนไฮไลท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤศจิกายน 2563
28 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๐-๐๐๐๘ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2563
29 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ตุลาคม 2563
30 จ้างเช่าเวที เต็นท์ เครื่องปั่นไฟพร้อมประดับไฟในงานตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ตุลาคม 2563
31 จ้างเหมาเครื่องเสียงตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ตุลาคม 2563
32 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำบาดาล (ซับเมอร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ตุลาคม 2563
33 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายตาหวง หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 16 ตุลาคม 2563
34 จ้างต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ (หลังใหม่ จำนวน ๒ ด้าน) หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ตุลาคม 2563
35 จ้างโครงการก่อสร้างอาคารแปดเหลี่ยมพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย จำนวน ๑ ชุด (ชุดละ ๒ หลัง) หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ตุลาคม 2563
36 เช่าสถานที่ทิ้งขยะ (โครงการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลในเขตตำบลน้ำพุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2563
37 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
38 จ้างเหมาบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน ๒๔ ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2563
39 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2563
40 ซื้อจัดซื้อหนังสือแบบเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2563
41 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2563
42 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2563
43 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2563
44 จ้างเหมาต่อเติมหอถังเก็บน้ำภายใน อบต. น้ำพุ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
45 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
46 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการรดน้ำแปลงผักสวนครัว อบต.น้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
47 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
48 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
49 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
50 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
51 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
52 จ้างเหมาเติมเคมีถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
53 วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์รุ่น Fuji Xerox CT๒๐๒๘๗๗) กองคลัง 14 กันยายน 2563
54 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (จัดทำเวทีด้านหน้าห้องประชุมสภาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
55 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ต่อเติมหอถังส่งน้ำภายใน อบต.น้ำพุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
56 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (หลอดไฟนีออน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
57 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตลาดนัด (ตอนที่ 2) เชื่อมต่อถนนสายห้วยโฉมหงษ์ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 กันยายน 2563
58 จ้างโครงการรื้อถอนหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2563
59 จ้างโครงการก่อสร้างลู่วิ่งออกกำลังกายคอนกรีตเสริมเหล็กบึงนามะพร้าวเพื่อสุขภาพ (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2563
60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตลาดนัด (ตอนที่ 2) เชื่อมต่อถนนสายห้วยโฉมหงษ์ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 สิงหาคม 2563
61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตลาดนัด (ตอนที่ 2) เชื่อมต่อถนนสายห้วยโฉมหงษ์ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 สิงหาคม 2563
62 จ้างตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาน้ำพุสัมพันธ์คัพ ต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2563
63 จ้างซ่อมอุปกรณ์เสียงตามสาย หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563
64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาทุย (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 สิงหาคม 2563
65 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2563
66 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
67 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้า อบต.น้ำพุ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
68 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาทุย (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 สิงหาคม 2563
69 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาทุย (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 สิงหาคม 2563
70 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกดอนสร้อยทอง-ถนนเอเชีย ๔๑ (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 20 กรกฎาคม 2563
71 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
72 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
73 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
74 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563
75 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายนาท่าได (ริมคลองฉวาง) หมูที่ ๕ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563
76 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายเฉลิมพระเกียรติ-ห้วยหมาก หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 กรกฎาคม 2563
77 ซื้ออาหารเสริม (นม ) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
78 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
79 จ้างเหมาบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน ๒๔ ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
80 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
81 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายเฉลิมพระเกียรติ-ห้วยหมาก หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25  มิถุนายน  2563
82 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายเฉลิมพระเกียรติ-ห้วยหมาก หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25  มิถุนายน  2563
83 จ้างรื้อเสาวิทยุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
84 จ้างเหมาตัดเย็บผ้าปูโต๊ะห้องประชุมสภา อบต.น้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2563
85 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2563
86 จ้างจัดทำป้ายไวนิล (ป้าย พรบ.ควบคุมอาคาร/พรบ.ขุดดิน-ถมดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  มิถุนายน  2563
87 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าต้นเรียน หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำพุฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9  มิถุนายน  2563
88 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายวันแม่ ม.๖ เชื่อมต่อห้วยโฉมหงส์ ม.๒ (ตอนที่ ๒) ตำบลน้ำพุฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5  มิถุนายน  2563
89 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบนควน หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำพุฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2  มิถุนายน  2563
90 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1  มิถุนายน  2563
91 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1  มิถุนายน  2563
92 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าต้นเรียน หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำพุฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 พฤษภาคม 2563
93 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าต้นเรียน หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำพุฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 พฤษภาคม 2563
94 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายวันแม่ ม.๖ เชื่อมต่อห้วยโฉมหงส์ ม.๒ (ตอนที่ ๒) ตำบลน้ำพุฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 พฤษภาคม 2563
95 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายวันแม่ ม.๖ เชื่อมต่อห้วยโฉมหงส์ ม.๒ (ตอนที่ ๒) ตำบลน้ำพุฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 พฤษภาคม 2563
96 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ปรับปรุงห้องน้ำภายในองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2563
97 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบนควน หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำพุฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 พฤษภาคม 2563
98 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบนควน หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำพุฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 พฤษภาคม 2563
99 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกดอนสร้อยทอง-ถนนเอเชีย ๔๑ (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำพุฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 พฤษภาคม 2563
100 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
101 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็นักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ทำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
102 จ้างซ่อมแซมประตูหน้าห้องนายก ห้องสำนักปลัด และห้องประชุมสภา อบต.น้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
103 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์รุ่น Fuji Xerox CT๒๐๒๘๗๗) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2563
104 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ำพุ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
105 จ้างทำป้ายเหล็กสังกะสีเรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
106 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกดอนสร้อยทอง-ถนนเอเชีย ๔๑ (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำพุฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 พฤษภาคม 2563
107 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกดอนสร้อยทอง-ถนนเอเชีย ๔๑ (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำพุฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 พฤษภาคม 2563
108 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กทรงแชมเปญ (ตอกเข็ม) หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 เมษายน 2563
109 จ้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายห้วยหมาก - นามะพร้าว (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำพุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
110 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๒๓๕ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
111 จ้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (โครงการซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุกภายในองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ จำนวน ๒ สาย ถนนสายตาหวง หมู่ที่ ๒ และถนนสายพรุกง หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำพุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2563
112 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บล ๕ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2563
113 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กทรงแชมเปญ (ตอกเข็ม) หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 เมษายน 2563
114 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กทรงแชมเปญ (ตอกเข็ม) หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 เมษายน 2563
115 จ้างกำจัดปลวกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุและห้องน้ำ อบต.น้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
116 ซื้อเครื่องขยายเสียง พร้อมติดตั้ง หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
117 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ปรับปรุงสภาพพื้นที่ด้านหลังอาคารสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
118 จ้างเหมาบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ๒๔ ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
119 จ้างโครงการก่อสร้างลู่วิ่งออกกำลังกายคอนกรีตเสริมเหล็กบึงนามะพร้าว หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
120 จ้างโครงการขุดลอกหนองปากคอก หมูที่ ๔ ตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
121 จ้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (โครงการขุดลอกพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหนองน้ำตาย หมูที่ ๒ ตำบลน้ำพุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
122 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
123 จ้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (โครงการซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำถนนสายน้ำพุ-ท่าชี หมูที่ ๒ ตำบลน้ำพุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
124 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายวันแม่ ม.๖ เชื่อมต่อห้วยโฉมหงส์ ม.๒ (ตอนที่ ๒) ตำบลน้ำพุฯ 19 มีนาคม 2563
125 ซื้อตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาน้ำพุสัมพันธ์คัพ ต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
126 จ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
127 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
128 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๓๑๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
129 จ้างเหมาบริการขุดแนววางท่อประปารดน้ำต้นไม้บึงนามะพร้าว หมู่ที่ ๑ ต.น้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2563
130 จ้างเหมาบริการกำจัดสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
131 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อประปาบึงนามะพร้าว) หมู่ที่ ๑ ต.น้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
132 ซื้อเครื่องขยายเสียง พร้อมติดตั้ง หมู่ ๒,๓,๔,๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
133 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
134 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและท่อระบายน้ำ ถนนสายบนควน หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
135 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและท่อระบายน้ำ ถนนสายน้ำพุ - ควนพรุพรี หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2563
136 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและท่อระบายน้ำ ถนนสายน้ำพุ - ควนพรุพรี หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2563
137 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและท่อระบายน้ำ ถนนสายน้ำพุ - ควนพรุพรี หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2563
138 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและท่อระบายน้ำ ถนนสายน้ำพุ - ควนพรุพรี หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2563
139 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนและท่อระบายน้ำ ถนนสายน้ำพุ - ควนพรุพรี หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2563
140 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์รุ่น Fuji Xerox CT๒๐๒๘๗๗) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2563
141 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์รุ่น Fuji Xerox CT๒๐๒๘๗๗) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2563
142 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2563
143 จ้างเหมางานขุดลอกและปรับแต่งคันหิน โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
144 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเพื่อช่วยเหลือประชาชน (กระสอบทราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563
145 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563
146 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๒ KVA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
147 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
148 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
149 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2562
150 จ้างเหมาบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ๒๔ ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2562
151 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
152 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
153 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
154 จ้างทำปฏิทินประชาสัมพันธ์สำหรับปี ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ธันวาคม 2562
155 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๓๑๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธันวาคม 2562
156 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธันวาคม 2562
157 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
158 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก Inkjet Printer สำหรับกระดาษ A๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
159 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนชำรุดบริเวณคอสะพานสายสามแยกอนามัย-หัวสะพาน และหัวสะพานหนองต้อ-ถนนเอเชีย ๔๑ (หมู่ที่ ๑ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕)ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
160 ซื้ออาหารเสริม (นม ) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤศจิกายน 2562
161 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤศจิกายน 2562
162 จ้างเช่าเวที เต็นท์ เครื่องปั่นไฟพร้อมประดับไฟในงานตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2562
163 จ้างเหมาเครื่องเสียงตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
164 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
165 ซื้ออาหารเสริม (นม ) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
166 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
167 ซื้ออาหารเสริม (นม ) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
168 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
169 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
170 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ตุลาคม 2562
171 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายเฉลิมพระเกียรติ-ห้วยหมาก หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 11 ตุลาคม 2562
172 จ้างเหมาบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน ๒๔ ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
173 ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2562
174 ซื้อสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
175 ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
176 จ้างตัดเครื่องแบบชุด อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
177 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหลังโรงเรียนยางอุง-หัวสะพานหนองต้อ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 กันยายน 2562
178 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
179 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
180 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหลังโรงเรียนยางอุง-หัวสะพานหนองต้อ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 สิงหาคม 2562
181 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหลังโรงเรียนยางอุง-หัวสะพานหนองต้อ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 สิงหาคม 2562
182 จ้างอาหารว่างและอาหารกลางวัน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
183 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคูหลวง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 สิงหาคม 2562
184 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายนายาว-ควนสมอ หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 สิงหาคม 2562
185 จ้างซ่อมป้ายจุดตรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 สิงหาคม 2562
186 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
187 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคูหลวง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 สิงหาคม 2562
188 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคูหลวง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 สิงหาคม 2562
189 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
190 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายนายาว-ควนสมอ หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 สิงหาคม 2562
191 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายนายาว-ควนสมอ หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 สิงหาคม 2562
192 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคูหลวง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 9 สิงหาคม 2562
193 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 กรกฎาคม 2562
194 จ้างโครงการซ่อมแซมตลิ่งริมถนนหลังโรงเรียนยางอุง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2562
195 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 กรกฎาคม 2562
196 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 กรกฎาคม 2562
197 ซื้อตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันเครือข่ายน้ำพุ-ท่าชี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ชุดกีฬา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
198 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บล ๕ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
199 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ปรับปรุงภูมิทัศน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
200 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์รุ่น Brother j ๒๓๒๐ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
201 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน 82-1311 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
202 จ้างเหมาบริการแพทย์ฉุกเฉิน ๒๔ ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
203 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกหนองต้อ - ถนนเอเชีย 41 (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20  มิถุนายน  2562
204 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2562
205 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ฝาครอบบ่อพักท่อระบายน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
206 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกดอนสร้อยทอง - ถนนเอเชีย 41 หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12  มิถุนายน  2562
207 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกดอนสร้อยทอง - ถนนเอเชีย 41 หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12  มิถุนายน  2562
208 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกหนองต้อ - ถนนเอเชีย 41 (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10  มิถุนายน  2562
209 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกหนองต้อ - ถนนเอเชีย 41 (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10  มิถุนายน  2562
210 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
211 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
212 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกดอนสร้อยทอง - ถนนเอเชีย 41 หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 5  มิถุนายน  2562
213 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกหนองต้อ - ถนนเอเชีย 41 (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 5  มิถุนายน  2562
214 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
215 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์รุ่น HP Laserjet 1020) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
216 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
217 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
218 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
219 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุกภายในตำบลน้ำพุพร้อมเกรดเกลี่ยและบดอัดแน่น จำนวน 2 สาย หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 พฤษภาคม 2562
220 จ้างเหมายานพาหนะตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2562
221 ซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
222 จ้างซ่อมป้ายหยุดตรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤษภาคม 2562
223 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤษภาคม 2562
224 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุกภายในตำบลน้ำพุพร้อมเกรดเกลี่ยและบดอัดแน่น จำนวน 2 สาย หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 พฤษภาคม 2562
225 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุกภายในตำบลน้ำพุพร้อมเกรดเกลี่ยและบดอัดแน่น จำนวน 2 สาย หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 พฤษภาคม 2562
226 จ้างโครงการขุดลอกคลองเพื่อป้องกันภัยแล้ง หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤษภาคม 2562
227 โครงการซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุกภายในตำบลน้ำพุพร้อมเกรดเกลี่ยและบดอัดแน่น จำนวน 2 สาย หมูที่ 3 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 30 เมษายน 2562
228 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2562
229 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2562
230 จ้างดูแลรักษาและต่ออายุเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
231 จ้างโครงการงานปรับปรุงหลังคาโรงจอดรถ อบต.น้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
232 จ้างเหมาบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
233 จ้างเหมาบริการเครื่องเสียงตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาน้ำพุสัมพันธ์คัพ ปลอดยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
234 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬาตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาน้ำพุสัมพันธ์คัพ ปลอดยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
235 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬาตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาน้ำพุสัมพันธ์คัพ ปลอดยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
236 จ้างซ่อมแซมถนนสายท่าต้นเรียน หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้าานาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
237 จ้างซ่อมแซมถนนสายท่าต้นเรียน หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้าานาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
238 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (โครงสร้างป้ายบึงนามะพร้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2562
239 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2562
240 ซื้อวัสดุอุปการณ์ตามโครงการส่งเสริมและฝึกอบรมการประกอบอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ อสม หรือประชาชนทั่วไป การทำผ้ามัดย้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2562