ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลคลองปราบ
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อจัดซื้อวัสดุทำโครงการจัดตั้งสถานที่เพื่อสังเกตอาการ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำบลคลองปราบ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2564
2 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำโครงการจัดตั้งสถานที่เพื่อสังเกตอาการ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำบลคลองปราบ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2564
3 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองช่าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤษภาคม 2564
4 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสารของสำนักปลัด ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2564
5 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ รถจักรยายนต์ สำหรับกองคลัง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2564
6 ซื้อจัดซื้อจัดจ้างกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบปี 2564 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2564
7 ซื้อจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเลือกตั้งเพื่อใช้ในกิจกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2564
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลขนาด ๗ คน ศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลคลองปราบ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มีนาคม 2564
9 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับกองคลัง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2564
10 ซื้อจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้ สำหรับงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองปราบ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2564
11 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวของศูนย์เด็กเล็ก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2564
12 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าสำหรับกองช่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2564
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลขนาด ๗ คน ศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลคลองปราบ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 กุมภาพันธ์ 2564
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลขนาด ๗ คน ศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลคลองปราบ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 กุมภาพันธ์ 2564
15 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กุมภาพันธ์ 2564
16 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 1 เครื่อง สำหรับงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองปราบ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กุมภาพันธ์ 2564
17 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน 1 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กุมภาพันธ์ 2564
18 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2564
19 โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลขนาด ๗ คน ศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลคลองปราบ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี 18 กุมภาพันธ์ 2564
20 ซื้อจัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2564
21 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ศูนย์เด็กเล็ก จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2564
22 จ้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุกศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลคลองปราบ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กุมภาพันธ์ 2564
23 จ้างขออนุมัติจัดจ้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลคลองปราบ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองปราบ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2564
24 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับกองคลัง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2564
25 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับกองช่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2564
26 ซื้อจัดซื้อแบบพิมพ์และค่าขนส่ง เพื่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2564
27 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองคลัง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กุมภาพันธ์ 2564
28 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของสำนักปลัด จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กุมภาพันธ์ 2564
29 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า ขกค 845 สุราษฎร์ธานี จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กุมภาพันธ์ 2564
30 จ้างจัดจ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องแต่งตัวศูนย์กีฦาเทศบาลตำบลคลองปราบ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2564
31 จ้างจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นพื้นทางถนนสายซอย๒๙-เชื่อมต่อพรุพี หมู่ที่ ๓ บ้านตลาดคลองปราบ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2564
32 จ้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านนายจรัญ-พรุควนวัง หมู่ที่ ๕ บ้านคีรีราษฎร์ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2564
33 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนบุกเบิกสายควนเจริญ หมู่ที่ ๕ บ้านคีรีราษฎร์ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2564
34 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนบุกเบิกสายญวนผึ้ง หมู่ที่ ๕ บ้านคีรีราษฎร์ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2564
35 จ้างจัดจ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องแต่งตัวศูนย์กีฦาเทศบาลตำบลคลองปราบ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2564
36 จ้างจัดจ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องแต่งตัวศูนย์กีฦาเทศบาลตำบลคลองปราบ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2564
37 จ้างขออนุมัติจัดจ้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลคลองปราบ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองปราบ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2564
38 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2564
39 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่งครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง (สำนักปลัด)จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2564
40 ซื้อจัดซื้อจัดจ้างโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2564
41 ซื้อจัดซื้อจัดจ้างโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2564
42 ซื้อจัดซื้อจัดจ้างโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2564
43 จ้างจัดจ้างทำไวนิลป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มกราคม 2564
44 จ้างขออนุมัติจ้างซ่อมแซมและรักษาครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๒๗๑ สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๗-๐๐๑ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2564
45 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2564
46 จ้างขออนุมัติจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหลังคูระบายน้ำ (บริเวณบ้านนายแผน) หมู่ที่ ๑ (บ้านหนองปลิง) ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2563
47 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๕-๖๒-๐๐๐๑ สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2563
48 จ้างจัดซื้อจัดจ้างทำปฏิทินประชาสัมพันธ์ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธันวาคม 2563
49 ซื้อจัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธันวาคม 2563
50 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับโรงเรียนบ้านคลองปราบภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2563
51 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2563
52 จ้างจัดจ้างเหมาบริการซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองปราบ (บริเวณโรงอาหารและอาคารเรียนหลังใหม่) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2563
53 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า สำหรับกองช่าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤศจิกายน 2563
54 จ้างซ่อมแซมและรักษาครุภัณฑ์ รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ขก ๒๐๖๔ สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๖๐-๐๐๐๓ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤศจิกายน 2563
55 จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายจรัญ-พรุควนวัง หมู่ที่ ๕ บ้านคีรีราษฏร์ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2563
56 จ้างจ้างจัดจ้างเหมาทำโครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2563 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2563
57 จ้างจัดจ้างเหมาทำโครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2563 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2563
58 จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองเภา - ทางรถไฟ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองม่วง ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2563
59 จ้างจ้างจัดจ้างเหมาทำโครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2563 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ตุลาคม 2563
60 จ้างจัดจ้างเหมาทำโครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2563 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ตุลาคม 2563
61 จ้างจัดจ้างเหมาทำโครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2563 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ตุลาคม 2563
62 จ้างจ้างขุดลอกปรับปรุงห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่ ๒ (บ้านทางข้าม) ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ตุลาคม 2563
63 จ้างขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ตุลาคม 2563
64 จ้างขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ตุลาคม 2563
65 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2563
66 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์(ยางรถ) รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๒๗๑ สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๗-๐๐๑ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
67 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองคลัง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
68 จ้างจัดจ้างเหมากิจกรรมส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นวันสารทไทย(งานเดือนสิบ) ปี 63 ( เช่าเต้นท์ ,เก้าอี้,เวทีอาสนะสงฆ์พร้อมอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
69 เช่าจัดจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ ๒ ชั้น ตามโครงการพัฒนางานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ สมาชิก อปพร. กู้ชีพ และศึกษาดูงาน) ประจำปีงบประมาณ 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
70 จ้างจัดจ้างขออนุมัติการต่อสัญญาเว็ปไซต์ เทศบาลตำบลคลองปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
71 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาโดมลานกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 กันยายน 2563
72 จ้างจัดจ้างตัดชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลคลองปราบ จำนวน ๑๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2563
73 ซื้อจัดซื้อจัดจ้างวัสดุงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2563
74 ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการชุมชนปลอดขยะ ประจำปี 2563 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2563
75 จ้างจัดซื้อจัดจ้างทำชุดคัดแยกขยะ ๕ ชุด ตามโครงการชุมชนปลอดขยะ ประจำปี 2563 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2563
76 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาโดมลานกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 สิงหาคม 2563
77 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาโดมลานกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 สิงหาคม 2563
78 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
79 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกปรับปรุงสระน้ำหนองเภา หมู่ที่ ๔ บ้านหนองม่วง ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 สิงหาคม 2563
80 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกปรับปรุงสระน้ำหนองเภา หมู่ที่ ๔ บ้านหนองม่วง ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 กรกฎาคม 2563
81 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกปรับปรุงสระน้ำหนองเภา หมู่ที่ ๔ บ้านหนองม่วง ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 กรกฎาคม 2563
82 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จมูลฝอยพิมพ์ชื่อตีตรา) พร้อมค่าจัดส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2563
83 โครงการขุดลอกปรับปรุงสระน้ำหนองเภา หมู่ที่ ๔ บ้านหนองม่วง ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 22 กรกฎาคม 2563
84 จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2563
85 ซื้อซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนบ้านคลองปราบ ภาคเรียนที่ 1/2563 ช่วงการแพ่งระบาดโรคโคโรนา 2019 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
86 ซื้อซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับโรงเรียนบ้านคลองปราบภาคเรียนที่ 1/2563 (ต่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
87 ซื้อซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภาคเรียนที่ 1/2563 (ต่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
88 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
89 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเครื่องพิมพ์) สำหรับสำนักงานปลัดเทศบาล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
90 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับกองคลัง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
91 จ้างขออนุมัติจัดจ้างโครงการวางแผ่นพื้นสำเร็จปิดฝาคูระบายน้ำสระน้ำหนองเภา หมู่ที่ ๔ บ้านหนองม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2563
92 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์และบำรุงรักษาครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๒๗๑ สุราษฏร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๗-๐๐๑ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
93 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2563
94 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ หมยเลขทะเบียน ๘๒-๓๒๗๑ สุราาฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๗-๐๐๑ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
95 ซื้อจัดซื้อกระเบื้องลอนคู่ กรณีช่วยเหลือจากภัยพิบัติวาตภัย เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
96 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองคลัง จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
97 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า สำหรับกองช่าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2563
98 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมปรับปรุงครุภัณฑ์รถตู้ กู้ชีพ ยี่ห้อ โตโยต้า ทะเบียน นก 2979 สุราษฎร์ธานี จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2563
99 ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
100 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
101 ซื้อจัดซื้อวัสดุการแพทย์(ทรายกำจัดลูกน้ำ, ,สารกำจัดยุงและแมลง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
102 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับโรงเรียนบ้านคลองปราบภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
103 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำหอถังสูง หมู่ที่ ๒ บ้านทางข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
104 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด (กองช่าง) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๘-๕๘-๐๐๐๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤษภาคม 2563
105 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหอถังเหล็กทรงแชมเปญ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปลิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 พฤษภาคม 2563
106 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๒๗๑ สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๗-๐๐๑ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
107 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกPrinter) สำหรับกองคลัง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2563
108 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับกองช่าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
109 จ้างจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดลอกปรับปรุงหนองประปา หมู่ที่๕ บ้านคีรีราษฎร์ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
110 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหอถังเหล็กทรงแชมเปญ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปลิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 เมษายน 2563
111 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหอถังเหล็กทรงแชมเปญ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปลิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 เมษายน 2563
112 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 12 ตัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
113 จ้างจัดจ้างทำฐานเหล็กรองถังน้ำแบบพลาสติก ๑๐ ชุด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
114 ซื้อจัดซื้อจัดจ้างซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ถังน้ำแบบพลาสติก จำนวน ๑๐ ใบ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
115 ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
116 ซื้อจัดซื้อจัดจ้างวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 เมษายน 2563
117 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำหมู๋ที่ ๓ บ้านตลาดคลองปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
118 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
119 โครงการก่อสร้างประปาหอถังเหล็กทรงแชมเปญ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปลิง 10 เมษายน 2563
120 ซื้อจัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสารของสำนักปลัด ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
121 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับกองช่าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
122 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับกองช่าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
123 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับกองช่าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
124 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกPrinter) สำหรับกองช่าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
125 ซื้อขออนุมติจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับกองช่าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
126 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำ ซอยสีทอง หมู่ที่๕ บ้านคีรีราษฎร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
127 ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งติดตั้งปั๊มน้ำพร้อมเดินท่อส่งน้ำจากเหมืองแร่วานิชยิปซั่ม- ที่เก็บน้ำวัดถ้ำขรม หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองปราบ จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
128 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
129 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายนบกุย-ควนทัง หมู่ที่ ๑-๕ ตำบลคลองปราบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มีนาคม 2563
130 จ้างขุดลอกคลองส่งน้ำห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่๓ บ้านตลาดคลองปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
131 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ บ้านนายแผน - ถ้ำพระ หมู่ที่๑ บ้านหนองปลิง ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มีนาคม 2563
132 ซื้อจัดซื้อวัสดุกีฬาโครงการกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเพณี ครั้งที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
133 ซื้อจัดซื้อวัสดุจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองจากไวรัส covid-19 จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
134 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับกองช่าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มีนาคม 2563
135 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายนบกุย-ควนทัง หมู่ที่ ๑-๕ ตำบลคลองปราบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 มีนาคม 2563
136 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายนบกุย-ควนทัง หมู่ที่ ๑-๕ ตำบลคลองปราบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 มีนาคม 2563
137 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ บ้านนายแผน - ถ้ำพระ หมู่ที่๑ บ้านหนองปลิง ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 กุมภาพันธ์ 2563
138 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ บ้านนายแผน - ถ้ำพระ หมู่ที่๑ บ้านหนองปลิง ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 กุมภาพันธ์ 2563
139 ซื้อซ่อมแซมและรักษาครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๒๗๑ สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๗-๐๐๑ จำนวน ๔ รายการ สำหรับกองช่าง โดยวิธีเเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
140 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายนบกุย-ควนทัง หมู่ที่๑-๕ ตำบลคลองปราบ 25 กุมภาพันธ์ 2563
141 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบบรรทุกน้ำ ความจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 กุมภาพันธ์ 2563
142 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ บ้านนายแผน - ถ้ำพระ หมู่ที่๑ บ้านหนองปลิง ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี 18 กุมภาพันธ์ 2563
143 จ้างจัดซื้อจัดจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ ๒ ชั้น ตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุตำบลคลองปราบ ปี 63 (กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
144 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
145 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองช่าง จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กุมภาพันธ์ 2563
146 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมยานพาหนะ (สำนักปลัด)จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
147 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบบรรทุกน้ำ ความจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กุมภาพันธ์ 2563
148 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบบรรทุกน้ำ ความจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กุมภาพันธ์ 2563
149 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับกองคลัง จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
150 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า สำหรับกองช่าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2563
151 ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุตำบลคลองปราบ ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
152 ซื้อจัดซื้อกล้องวงจรปิดภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองปราบ จำนวน ๘ ชุด ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
153 ซื้อจัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
154 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบบรรทุกน้ำ ความจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1รายการ 27 มกราคม 2563
155 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2563
156 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองคลัง (ผงหมึก) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2563
157 จ้างโครงการขุดคูระบายน้ำหมู่ที่3 บ้านตลาดคลองปราบ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
158 จ้างจัดจ้างเหมากิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 63 ( เช่าเต้นท์ ,เก้าอี้,โต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
159 จ้างจัดจ้างเหมากิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 63 ( ค่าตกแต่งสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
160 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์เด็กเล็ก จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
161 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมและรักษาครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๒๗๑ สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๗-๐๐๑ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
162 จ้างจัดจ้างเหมากิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 63 ( เช่าเวทีและเครื่องเสียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
163 จ้างปรับปรุงคูระบายน้ำ(บริเวณบ้านนายแผน) หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
164 จ้างปรับปรุงคูระบายน้ำ(ข้าง รพ.สต.คลองปราบ-โรงรับซื้อน้ำยาง) หมู่ที่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
165 จ้างจัดจ้างทำปฏิทินประชาสัมพันธ์ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
166 จ้างโครงการขุดคูระบายน้ำหมู่ที่3 บ้านตลาดคลองปราบ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
167 ซื้อจัดซื้อเครื่องโครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1ของสำนักปลัด ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธันวาคม 2562
168 ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องอ่านบัตร จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธันวาคม 2562
169 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ำหนองเภา หมู่ที่ ๔ บ้านหนองม่วง ตำบลคลองปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธันวาคม 2562
170 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
171 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
172 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชั้นเก็บเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
173 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมและรักษาครุภัณฑ์ (รถบรรทุกขยะ 82-3271 สุราษฎร์ธานี) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
174 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LEDสี กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
175 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาการแข่งขันกีฬาประเพณี ครั้งที่ 18 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
176 ซื้อโครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2562
177 ซื้อโครงการจัดซื้อเก้าอี้ผู้มาติดต่อราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2562
178 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาเทศบาลตำบลคลองปราบ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562
179 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งเทศบาลตำบลคลองปราบ จำนวน ๑๕ ชุด จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
180 จ้างโครงการซ่อมแซมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต สายทิวทอง หมู่ที่2 ต.คลองปราบ - หมู่ที่ 3 ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
181 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตามโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๔ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
182 จ้างโครงการซ่อมแซมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต สายหลังวัดคลองปราบ (ตอน 2) บ้านตลาดคลองปราบ หมู่ที่ 3 ต.คลองปราบ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
183 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี2562 จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤศจิกายน 2562
184 ซื้อจัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสารของสำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
185 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับโรงเรียนบ้านคลองปราบภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
186 ซื้อซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
187 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าสำหรับกองช่าง จำนวน 6 รายการ 22 ตุลาคม 2562
188 จ้างจัดจ้างเหมาบริการในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ตุลาคม 2562
189 เรียงหินป้องกันตลิ่งบริเวณฝายหน้านบคลองขรม (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4 10 ตุลาคม 2562
190 จ้างจัดจ้างเหมาบริการในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ตุลาคม 2562
191 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโกฉ้วน - หนองประปา หมู่ที่ 5 บ้านคีรีราษฎร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 ตุลาคม 2562
192 จ้างจัดจ้างเหมาบริการในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
193 จ้างจจัดจ้างการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการประจำปี ๒๕๖๒ ของเทศบาลตำบลคลองปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
194 จ้างขออนุมัติซ่อมแซมและรักษาครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ( 82-3271สุราษฎร์ธานี ) โดย วิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
195 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะและขยะเปียก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
196 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
197 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
198 จ้างจัดจ้างทำป้ายรณรงค์คัดแยกขยะ จำนวน ๑๐ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
199 จ้างจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม คอสะพานคลองขรม หมู่ที่ ๒ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
200 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
201 ซื้อจัดซื้อปั้มซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
202 จ้างปรับปรุงห้องเก็บเอกสารกองคลัง เทศบาลตำบลคลองปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
203 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำตรงข้ามบ้านนายสมยศ ชูใจ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
204 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (10 รายการ) ซ่อมแซมห้องน้ำหลังสำนักงานเทศบาลตำบลคลองปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
205 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
206 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (น้ำยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
207 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโกฉ้วน - หนองประปา หมู่ที่ 5 บ้านคีรีราษฎร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 กันยายน 2562
208 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโกฉ้วน - หนองประปา หมู่ที่ 5 บ้านคีรีราษฎร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 กันยายน 2562
209 ซื้อจัดซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
210 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโกฉ้วน - หนองประปา หมู่ที่ 5 บ้านคีรีราษฎร์ 4 กันยายน 2562
211 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
212 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะเอนกประสงค์พับได้ จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
213 จ้างจัดซื้อจัดจ้างทำสื่อวีดีทัศน์แนะนำเทศบาลตำบลคลองปราบ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
214 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อติดตั้งบริเวณลานผาผึ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
215 จ้างโครงการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบลคลองปราบปี ๒๕๖๒ (ค่าจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศชั้นเดียว) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
216 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
217 ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสตรีและครอบครัว กิจกรรมอบรมระยะสั้น การทำพิซซ่าขนมปัง การทำแซนดิ์วิช การประดิษฐ์ดอกกุหลาบจากผ้ามะหยี่ และการทำของรับไหว้ในพิธีมงคล ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
218 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าบริเวณรอบสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลคลองปราบครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 สิงหาคม 2562
219 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จมูลฝอยพิมพ์ชื่อตีตรา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
220 จ้างซ่อมแซมและรักษาครุภัณฑ์ รถหกล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
221 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
222 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
223 ซื้อจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
224 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
225 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
226 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
227 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าบริเวณรอบสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลคลองปราบครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 สิงหาคม 2562
228 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าบริเวณรอบสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลคลองปราบครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 สิงหาคม 2562
229 ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
230 ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงผึ้ง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
231 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารที่ชำรุดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
232 จ้างจัดจ้างโครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษาประจำปี2562 (จ้างเหมาเต็นท์ เก้าอีพร้อมผ้าคลุม โต๊ะ เวทีอาสนะสงฆ์ อาสนะสงฆ์ พร้อมอุปกรณ์พิธีสงฆ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
233 ซื้อจัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
234 ซื้อจัดซื้อวัสดุการแพทย์(ทรายกำจัดลูกน้ำ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
235 ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการ๑ อปท.๑ ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2562
236 ซื้อจัดซื้อวัสดุกระถางคอนกรีตตามโครงการ๑ อปท.๑ ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2562
237 จ้างจ้างเหมากำจัดวัชพืชลำห้วยน้ำขุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2562
238 ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการพัฒนางานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝึกอบรมเพิ่มจำนวนสมาชิกอปพร ปี 2562 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2562
239 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่งครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง (สำนักปลัด)จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
240 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบล จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2562
241 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าบริเวณรอบสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลคลองปราบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17  มิถุนายน  2562
242 วัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 27 รายการ 10  มิถุนายน  2562
243 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2562
244 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2562
245 ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกรภายในตำบลกิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2562
246 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าบริเวณรอบสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลคลองปราบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4  มิถุนายน  2562
247 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าบริเวณรอบสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลคลองปราบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4  มิถุนายน  2562
248 ซื้อจัดซื้อโครงการตกแต่งปรับปรุงภูมิทัศน์ซุ้มเฉลิมพระเกียรติบริเวณริมถนนสำนักงานเทศบาลตำบลคลองปราบ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
249 ซื้อจัดซื้อโครงการตกแต่งปรับปรุงภูมิทัศน์ซุ้มเฉลิมพระเกียรติบริเวณริมถนนสำนักงานเทศบาลตำบลคลองปราบ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
250 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพริ้นเตอร์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
251 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2562
252 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับโรงเรียนบ้านคลองปราบ ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2562
253 โครงการปรับปรุงทางเท้าบริเวณรอบสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลคลองปราบ 14 พฤษภาคม 2562
254 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
255 จ้างโครงการปรับปรุงลานกีฬาหมู่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2562
256 ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการกิจกรรมเพื่อถวายพระชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2562
257 ซื้อจัดซื้อโครงการเตรียมความพร้อมในพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกการจัดสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลคลองปราบ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
258 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2562
259 จ้างเรียงหินป้องกันตลิ่งบริเวณเหนือฝายหน้านบคลองขรม หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2562
260 ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2562
261 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานและเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2562
262 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่งครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง (สำนักปลัด)จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2562
263 เช่าจัดจ้างค่าเช่าเต้นท์และเก้าอี้ในการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2562 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562
264 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานถังน้ำแบบพลาสติก จำนวน 15 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
265 จ้างจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงานฐานเหล็กรองถังน้ำแบบพลาสติกขนาดกว้าง 140 เซนติเมตร ยาว 140 เซนติเมตร สูง 40 เซนติเมตร พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้งจำนวน 15 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
266 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพริ้นเตอร์) กองช่าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2562
267 จ้างซ่อมแซมรถขยะ ทะเบียน 82-3271 สุราษฎร์ธานี จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
268 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
269 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน แท็งค์เหล็กบรรจุน้ำสำหรับบรรทุกรถ 4 ล้อ ใหญ่ ขนาดบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร เหล็กหนา 2.50 มิลลิเมตร จำนวน 1 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
270 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพริ้นเตอร์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562
271 ซื้อจัดซื้อจัดจ้างโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น การทำฝาชีแฟนซี (จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2562
272 ซื้อจัดซื้อกระเบื้องลอนคู่ กรณีช่วยเหลือจากภัยพิบัติวาตภัย เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2562
273 จ้างจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๒๗๑ สุราษฏร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๗-๐๐๑ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2021