ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลคลองปราบ
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างก่อสร้างโครงการถนนลาดยางสายนบกุย - ควนทัง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ ,หมู่ที่ ๓, หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก  8 ตุลาคม 2564
2 จ้างจ้างเหมาบริการในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
3 จ้างจัดจ้างอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและผู้กักกันในสถานที่ควบคุมสังเกตอาการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รอบที่ 4) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
4 จ้างจ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านทางข้าม ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
5 จ้างจ้างขุดลอกปรับปรุงหน้าฝายห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่ ๒ บ้านทางข้าม ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
6 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับกองช่าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
7 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ รถบรรทุก หกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๓๔๒ สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๕-๐๐๑ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
8 จ้างปรับปรุงพื้นที่ไหล่ทาง ถนนสายหลังสถานีรถไฟ หมู่ที่ ๒ บ้านทางข้าม - เชื่อมต่อ กับหมู่ที่ ๓ บ้านอินทนิลงาม ต.พรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
9 จ้างจัดจ้างการต่อสัญญาเว็ปไซต์ เทศบาลตำบลคลองปราบ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
10 จ้างจัดจ้างอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและผู้กักกันในสถานที่ควบคุมสังเกตอาการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(รอบที่ 3) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
11 จ้างจัดจ้างการต่อสัญญาเว็ปไซต์ เทศบาลตำบลคลองปราบ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
12 จ้างจัดจ้างการต่อสัญญาเว็ปไซต์ เทศบาลตำบลคลองปราบ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
13 โครงการถนนลาดยางสายนบกุย - ควนทัง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ ,หมู่ที่ ๓, หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  16 กันยายน 2564
14 โครงการถนนลาดยางสายนบกุย - ควนทัง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ ,หมู่ที่ ๓, หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  16 กันยายน 2564
15 ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสตรีและครอบครัวประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพเสริม ( แปรรูปผลไม้ด้วยการดอง แช่อิ่มและอบแห้ง ) จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
16 ซื้อจัดซื้อชุดฝึกและเสื้อยืดคอปกแขนยาวอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
17 จ้างจ้างเหมากิจกรรมตามโครงการถนนสวยคลองใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
18 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน พร้อมค่าบริการจัดส่ง สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
19 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างบริเวณไหล่ทางในพื้นที่ตำบลคลองปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
20 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับกองช่าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
21 จ้างจัดจ้างโครงการถางหญ้าบริเวณไหล่ทาง เขตเทศบาลจำบลคลองปราบ (หมู่่ที่ ๑,๒,๓ และ ๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
22 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๒๗๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๗-๐๐๑ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
23 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองช่าง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
24 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองช่าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
25 จัดจ้างสำรวจ ออกแบบและประมาณการโครงการก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ  17 สิงหาคม 2564
26 จ้างออกแบบจัดจ้างสำรวจ ออกแบบและประมาณการโครงการก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
27 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
28 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
29 ซื้อจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งสถานที่เพื่อสังเกตอาการ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำบลคลองปราบ เพิ่มเติม จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
30 จ้างออกแบบจ้างสำรวจออกแบบประมาณการโครงการเทศบัญญัติ ๒๕๖๕ จำนวน ๔ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
31 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองคลัง จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
32 จ้างจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมป้ายชื่อเทศบาลตำบลคลองปราบ หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
33 จ้างจัดจ้างอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและผู้กักกันในสถานที่ควบคุมสังเกตอาการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(เพิ่มเติม) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
34 จ้างสำรวจออกแบบประมาณการโครงการเทศบัญญัติ ๒๕๖๕ จำนวน ๔ โครงการ  5 สิงหาคม 2564
35 จ้างจัดจ้างอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและผู้กักกันในสถานที่ควบคุมสังเกตอาการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
36 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมและรักษาครุภัณฑ์ รถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๓๔๒ สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๕-๐๐๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
37 ซื้อจัดซื้อจัดจ้างวัสดุงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอื่น ๆ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
38 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๙ รายการ สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
39 ซื้อจัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
40 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของสำนักปลัด จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
41 จ้างขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๒๗๑ สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๗-๐๐๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
42 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
43 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับโรงเรียนบ้านคลองปราบภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
44 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์เครื่องPrinter) สำหรับกองคลัง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
45 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองปราบ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2564
46 จ้างจัดจ้างอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและผู้กักกันในสถานที่ควบคุมสังเกตอาการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
47 ซื้อจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งสถานที่เพื่อสังเกตอาการ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำบลคลองปราบ เพิ่มเติม จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
48 ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการควบคุมระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุกระดับครัวเรือน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
49 ซื้อจัดซื้อวัสดุเตรียมสถานที่ทำโครงการจัดตั้งสถานที่เพื่อสังเกตอาการ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำบลคลองปราบ เพิ่มเติม จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
50 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับกองช่าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
51 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมและรักษาครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๒๗๑ สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๗-๐๐๑ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
52 จ้างจัดจ้างอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและผู้กักกันในสถานที่ควบคุมสังเกตอาการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
53 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์Notebook สำหรับกองช่าง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
54 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน นม ยู.เอช.ที โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
55 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อเตรียมสถานที่ทำโครงการจัดตั้งสถานที่เพื่อสังเกตอาการ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำบลคลองปราบ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
56 ซื้อจัดซื้อวัสดุทำโครงการจัดตั้งสถานที่เพื่อสังเกตอาการ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำบลคลองปราบ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
57 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำโครงการจัดตั้งสถานที่เพื่อสังเกตอาการ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำบลคลองปราบ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
58 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองช่าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
59 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสารของสำนักปลัด ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
60 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ รถจักรยายนต์ สำหรับกองคลัง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
61 ซื้อจัดซื้อจัดจ้างกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบปี 2564 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2564
62 ซื้อจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเลือกตั้งเพื่อใช้ในกิจกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลขนาด ๗ คน ศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลคลองปราบ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 มีนาคม 2564
64 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับกองคลัง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
65 ซื้อจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้ สำหรับงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองปราบ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
66 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวของศูนย์เด็กเล็ก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
67 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าสำหรับกองช่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
68 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลขนาด ๗ คน ศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลคลองปราบ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กุมภาพันธ์ 2564
69 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลขนาด ๗ คน ศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลคลองปราบ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กุมภาพันธ์ 2564
70 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน 1 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
71 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
72 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 1 เครื่อง สำหรับงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองปราบ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
73 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
74 โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลขนาด ๗ คน ศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลคลองปราบ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี  18 กุมภาพันธ์ 2564
75 ซื้อจัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
76 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ศูนย์เด็กเล็ก จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
77 จ้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุกศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลคลองปราบ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
78 จ้างขออนุมัติจัดจ้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลคลองปราบ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองปราบ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
79 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับกองคลัง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
80 ซื้อจัดซื้อแบบพิมพ์และค่าขนส่ง เพื่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
81 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับกองช่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
82 จ้างจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๒๗๑ สุราษฏร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๗-๐๐๑ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
83 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองคลัง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
84 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของสำนักปลัด จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
85 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า ขกค 845 สุราษฎร์ธานี จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
86 จ้างจัดจ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องแต่งตัวศูนย์กีฦาเทศบาลตำบลคลองปราบ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
87 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนบุกเบิกสายญวนผึ้ง หมู่ที่ ๕ บ้านคีรีราษฎร์ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
88 จ้างจัดจ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องแต่งตัวศูนย์กีฦาเทศบาลตำบลคลองปราบ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
89 จ้างจัดจ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องแต่งตัวศูนย์กีฦาเทศบาลตำบลคลองปราบ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
90 จ้างจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นพื้นทางถนนสายซอย๒๙-เชื่อมต่อพรุพี หมู่ที่ ๓ บ้านตลาดคลองปราบ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
91 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนบุกเบิกสายควนเจริญ หมู่ที่ ๕ บ้านคีรีราษฎร์ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
92 จ้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านนายจรัญ-พรุควนวัง หมู่ที่ ๕ บ้านคีรีราษฎร์ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
93 จ้างขออนุมัติจัดจ้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลคลองปราบ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองปราบ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
94 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่งครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง (สำนักปลัด)จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
95 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
96 ซื้อจัดซื้อจัดจ้างโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
97 ซื้อจัดซื้อจัดจ้างโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
98 ซื้อจัดซื้อจัดจ้างโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
99 จ้างจัดจ้างทำไวนิลป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
100 จ้างขออนุมัติจ้างซ่อมแซมและรักษาครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๒๗๑ สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๗-๐๐๑ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
101 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
102 จ้างขออนุมัติจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหลังคูระบายน้ำ (บริเวณบ้านนายแผน) หมู่ที่ ๑ (บ้านหนองปลิง) ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
103 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๕-๖๒-๐๐๐๑ สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
104 จ้างจัดซื้อจัดจ้างทำปฏิทินประชาสัมพันธ์ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
105 ซื้อจัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2563
106 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
107 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับโรงเรียนบ้านคลองปราบภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
108 จ้างจัดจ้างเหมาบริการซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองปราบ (บริเวณโรงอาหารและอาคารเรียนหลังใหม่) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
109 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า สำหรับกองช่าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2563
110 จ้างซ่อมแซมและรักษาครุภัณฑ์ รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ขก ๒๐๖๔ สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๖๐-๐๐๐๓ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2563
111 จ้างจัดจ้างเหมาทำโครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2563 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2563
112 จ้างจ้างจัดจ้างเหมาทำโครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2563 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2563
113 จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายจรัญ-พรุควนวัง หมู่ที่ ๕ บ้านคีรีราษฏร์ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2563
114 จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองเภา - ทางรถไฟ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองม่วง ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
115 จ้างจ้างขุดลอกปรับปรุงห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่ ๒ (บ้านทางข้าม) ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
116 จ้างจ้างจัดจ้างเหมาทำโครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2563 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
117 จ้างจัดจ้างเหมาทำโครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2563 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
118 จ้างจัดจ้างเหมาทำโครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2563 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
119 จ้างขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ตุลาคม 2563
120 จ้างขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2563
121 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
122 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์(ยางรถ) รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๒๗๑ สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๗-๐๐๑ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
123 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองคลัง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
124 เช่าจัดจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ ๒ ชั้น ตามโครงการพัฒนางานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ สมาชิก อปพร. กู้ชีพ และศึกษาดูงาน) ประจำปีงบประมาณ 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
125 จ้างจัดจ้างเหมากิจกรรมส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นวันสารทไทย(งานเดือนสิบ) ปี 63 ( เช่าเต้นท์ ,เก้าอี้,เวทีอาสนะสงฆ์พร้อมอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
126 จ้างจัดจ้างขออนุมัติการต่อสัญญาเว็ปไซต์ เทศบาลตำบลคลองปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
127 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาโดมลานกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 กันยายน 2563
128 จ้างจัดจ้างตัดชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลคลองปราบ จำนวน ๑๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
129 ซื้อจัดซื้อจัดจ้างวัสดุงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
130 ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการชุมชนปลอดขยะ ประจำปี 2563 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
131 จ้างจัดซื้อจัดจ้างทำชุดคัดแยกขยะ ๕ ชุด ตามโครงการชุมชนปลอดขยะ ประจำปี 2563 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
132 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาโดมลานกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 สิงหาคม 2563
133 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาโดมลานกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 สิงหาคม 2563
134 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
135 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกปรับปรุงสระน้ำหนองเภา หมู่ที่ ๔ บ้านหนองม่วง ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 สิงหาคม 2563
136 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกปรับปรุงสระน้ำหนองเภา หมู่ที่ ๔ บ้านหนองม่วง ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 กรกฎาคม 2563
137 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกปรับปรุงสระน้ำหนองเภา หมู่ที่ ๔ บ้านหนองม่วง ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 กรกฎาคม 2563
138 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จมูลฝอยพิมพ์ชื่อตีตรา) พร้อมค่าจัดส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
139 โครงการขุดลอกปรับปรุงสระน้ำหนองเภา หมู่ที่ ๔ บ้านหนองม่วง ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  22 กรกฎาคม 2563
140 จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
141 ซื้อซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภาคเรียนที่ 1/2563 (ต่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
142 ซื้อซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนบ้านคลองปราบ ภาคเรียนที่ 1/2563 ช่วงการแพ่งระบาดโรคโคโรนา 2019 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
143 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
144 ซื้อซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับโรงเรียนบ้านคลองปราบภาคเรียนที่ 1/2563 (ต่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
145 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเครื่องพิมพ์) สำหรับสำนักงานปลัดเทศบาล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
146 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับกองคลัง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
147 จ้างขออนุมัติจัดจ้างโครงการวางแผ่นพื้นสำเร็จปิดฝาคูระบายน้ำสระน้ำหนองเภา หมู่ที่ ๔ บ้านหนองม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2563
148 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์และบำรุงรักษาครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๒๗๑ สุราษฏร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๗-๐๐๑ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2563
149 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
150 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ หมยเลขทะเบียน ๘๒-๓๒๗๑ สุราาฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๗-๐๐๑ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
151 ซื้อจัดซื้อกระเบื้องลอนคู่ กรณีช่วยเหลือจากภัยพิบัติวาตภัย เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
152 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองคลัง จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
153 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า สำหรับกองช่าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
154 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมปรับปรุงครุภัณฑ์รถตู้ กู้ชีพ ยี่ห้อ โตโยต้า ทะเบียน นก 2979 สุราษฎร์ธานี จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
155 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับโรงเรียนบ้านคลองปราบภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
156 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
157 ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
158 ซื้อจัดซื้อวัสดุการแพทย์(ทรายกำจัดลูกน้ำ, ,สารกำจัดยุงและแมลง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
159 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำหอถังสูง หมู่ที่ ๒ บ้านทางข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
160 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด (กองช่าง) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๘-๕๘-๐๐๐๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2563
161 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหอถังเหล็กทรงแชมเปญ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปลิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 พฤษภาคม 2563
162 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๒๗๑ สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๗-๐๐๑ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
163 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกPrinter) สำหรับกองคลัง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
164 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับกองช่าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
165 จ้างจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดลอกปรับปรุงหนองประปา หมู่ที่๕ บ้านคีรีราษฎร์ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
166 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหอถังเหล็กทรงแชมเปญ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปลิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 เมษายน 2563
167 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหอถังเหล็กทรงแชมเปญ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปลิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 เมษายน 2563
168 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 12 ตัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
169 จ้างจัดจ้างทำฐานเหล็กรองถังน้ำแบบพลาสติก ๑๐ ชุด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
170 ซื้อจัดซื้อจัดจ้างซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ถังน้ำแบบพลาสติก จำนวน ๑๐ ใบ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
171 ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
172 ซื้อจัดซื้อจัดจ้างวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
173 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
174 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำหมู๋ที่ ๓ บ้านตลาดคลองปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
175 ซื้อจัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสารของสำนักปลัด ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
176 โครงการก่อสร้างประปาหอถังเหล็กทรงแชมเปญ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปลิง  10 เมษายน 2563
177 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับกองช่าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2563
178 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกPrinter) สำหรับกองช่าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
179 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับกองช่าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
180 ซื้อขออนุมติจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับกองช่าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
181 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับกองช่าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
182 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำ ซอยสีทอง หมู่ที่๕ บ้านคีรีราษฎร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
183 ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งติดตั้งปั๊มน้ำพร้อมเดินท่อส่งน้ำจากเหมืองแร่วานิชยิปซั่ม- ที่เก็บน้ำวัดถ้ำขรม หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองปราบ จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
184 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
185 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายนบกุย-ควนทัง หมู่ที่ ๑-๕ ตำบลคลองปราบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 มีนาคม 2563
186 จ้างขุดลอกคลองส่งน้ำห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่๓ บ้านตลาดคลองปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
187 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ บ้านนายแผน - ถ้ำพระ หมู่ที่๑ บ้านหนองปลิง ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 มีนาคม 2563
188 ซื้อจัดซื้อวัสดุจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองจากไวรัส covid-19 จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
189 ซื้อจัดซื้อวัสดุกีฬาโครงการกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเพณี ครั้งที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
190 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับกองช่าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2563
191 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายนบกุย-ควนทัง หมู่ที่ ๑-๕ ตำบลคลองปราบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 มีนาคม 2563
192 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายนบกุย-ควนทัง หมู่ที่ ๑-๕ ตำบลคลองปราบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 มีนาคม 2563
193 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ บ้านนายแผน - ถ้ำพระ หมู่ที่๑ บ้านหนองปลิง ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 กุมภาพันธ์ 2563
194 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ บ้านนายแผน - ถ้ำพระ หมู่ที่๑ บ้านหนองปลิง ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 กุมภาพันธ์ 2563
195 ซื้อซ่อมแซมและรักษาครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๒๗๑ สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๗-๐๐๑ จำนวน ๔ รายการ สำหรับกองช่าง โดยวิธีเเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
196 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายนบกุย-ควนทัง หมู่ที่๑-๕ ตำบลคลองปราบ  25 กุมภาพันธ์ 2563
197 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบบรรทุกน้ำ ความจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 กุมภาพันธ์ 2563
198 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ บ้านนายแผน - ถ้ำพระ หมู่ที่๑ บ้านหนองปลิง ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี  18 กุมภาพันธ์ 2563
199 จ้างจัดซื้อจัดจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ ๒ ชั้น ตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุตำบลคลองปราบ ปี 63 (กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
200 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
201 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองช่าง จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2563
202 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมยานพาหนะ (สำนักปลัด)จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
203 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบบรรทุกน้ำ ความจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 กุมภาพันธ์ 2563
204 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบบรรทุกน้ำ ความจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 กุมภาพันธ์ 2563
205 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับกองคลัง จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
206 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า สำหรับกองช่าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
207 ซื้อจัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
208 ซื้อจัดซื้อกล้องวงจรปิดภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองปราบ จำนวน ๘ ชุด ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
209 ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุตำบลคลองปราบ ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
210 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบบรรทุกน้ำ ความจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1รายการ  27 มกราคม 2563
211 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองคลัง (ผงหมึก) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
212 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
213 จ้างโครงการขุดคูระบายน้ำหมู่ที่3 บ้านตลาดคลองปราบ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
214 จ้างจัดจ้างเหมากิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 63 ( เช่าเต้นท์ ,เก้าอี้,โต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
215 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมและรักษาครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๒๗๑ สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๗-๐๐๑ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
216 จ้างจัดจ้างเหมากิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 63 ( เช่าเวทีและเครื่องเสียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
217 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์เด็กเล็ก จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
218 จ้างจัดจ้างเหมากิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 63 ( ค่าตกแต่งสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
219 จ้างปรับปรุงคูระบายน้ำ(ข้าง รพ.สต.คลองปราบ-โรงรับซื้อน้ำยาง) หมู่ที่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2562
220 จ้างปรับปรุงคูระบายน้ำ(บริเวณบ้านนายแผน) หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2562
221 จ้างจัดจ้างทำปฏิทินประชาสัมพันธ์ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2562
222 จ้างโครงการขุดคูระบายน้ำหมู่ที่3 บ้านตลาดคลองปราบ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2562
223 ซื้อจัดซื้อเครื่องโครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1ของสำนักปลัด ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2562
224 ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องอ่านบัตร จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2562
225 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ำหนองเภา หมู่ที่ ๔ บ้านหนองม่วง ตำบลคลองปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2562
226 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2562
227 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาการแข่งขันกีฬาประเพณี ครั้งที่ 18 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2562
228 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LEDสี กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2562
229 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2562
230 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมและรักษาครุภัณฑ์ (รถบรรทุกขยะ 82-3271 สุราษฎร์ธานี) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2562
231 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชั้นเก็บเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2562
232 ซื้อโครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2562
233 ซื้อโครงการจัดซื้อเก้าอี้ผู้มาติดต่อราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2562
234 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาเทศบาลตำบลคลองปราบ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2562
235 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งเทศบาลตำบลคลองปราบ จำนวน ๑๕ ชุด จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2562
236 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตามโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๔ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2562
237 จ้างโครงการซ่อมแซมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต สายหลังวัดคลองปราบ (ตอน 2) บ้านตลาดคลองปราบ หมู่ที่ 3 ต.คลองปราบ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2562
238 จ้างโครงการซ่อมแซมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต สายทิวทอง หมู่ที่2 ต.คลองปราบ - หมู่ที่ 3 ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2562
239 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี2562 จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2562
240 ซื้อจัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสารของสำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2562
241 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับโรงเรียนบ้านคลองปราบภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2562
242 ซื้อซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2562
243 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าสำหรับกองช่าง จำนวน 6 รายการ  22 ตุลาคม 2562
244 จ้างจัดจ้างเหมาบริการในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 ตุลาคม 2562
245 เรียงหินป้องกันตลิ่งบริเวณฝายหน้านบคลองขรม (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4  10 ตุลาคม 2562
246 จ้างจัดจ้างเหมาบริการในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 ตุลาคม 2562
247 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโกฉ้วน - หนองประปา หมู่ที่ 5 บ้านคีรีราษฎร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 ตุลาคม 2562
248 จ้างจัดจ้างเหมาบริการในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
249 จ้างจจัดจ้างการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการประจำปี ๒๕๖๒ ของเทศบาลตำบลคลองปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2562
250 จ้างขออนุมัติซ่อมแซมและรักษาครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ( 82-3271สุราษฎร์ธานี ) โดย วิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
251 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
252 จ้างจัดจ้างทำป้ายรณรงค์คัดแยกขยะ จำนวน ๑๐ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
253 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
254 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะและขยะเปียก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
255 จ้างจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม คอสะพานคลองขรม หมู่ที่ ๒ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2562
256 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2562
257 ซื้อจัดซื้อปั้มซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2562
258 จ้างปรับปรุงห้องเก็บเอกสารกองคลัง เทศบาลตำบลคลองปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
259 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำตรงข้ามบ้านนายสมยศ ชูใจ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
260 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (10 รายการ) ซ่อมแซมห้องน้ำหลังสำนักงานเทศบาลตำบลคลองปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
261 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (น้ำยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
262 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
263 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโกฉ้วน - หนองประปา หมู่ที่ 5 บ้านคีรีราษฎร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 กันยายน 2562
264 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโกฉ้วน - หนองประปา หมู่ที่ 5 บ้านคีรีราษฎร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 กันยายน 2562
265 ซื้อจัดซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
266 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโกฉ้วน - หนองประปา หมู่ที่ 5 บ้านคีรีราษฎร์  4 กันยายน 2562
267 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2562
268 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะเอนกประสงค์พับได้ จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2562
269 จ้างจัดซื้อจัดจ้างทำสื่อวีดีทัศน์แนะนำเทศบาลตำบลคลองปราบ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2562
270 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อติดตั้งบริเวณลานผาผึ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2562
271 จ้างโครงการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบลคลองปราบปี ๒๕๖๒ (ค่าจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศชั้นเดียว) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2562
272 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2562
273 ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสตรีและครอบครัว กิจกรรมอบรมระยะสั้น การทำพิซซ่าขนมปัง การทำแซนดิ์วิช การประดิษฐ์ดอกกุหลาบจากผ้ามะหยี่ และการทำของรับไหว้ในพิธีมงคล ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2562
274 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าบริเวณรอบสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลคลองปราบครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 สิงหาคม 2562
275 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จมูลฝอยพิมพ์ชื่อตีตรา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
276 จ้างซ่อมแซมและรักษาครุภัณฑ์ รถหกล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
277 ซื้อจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2562
278 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2562
279 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2562
280 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2562
281 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2562
282 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2562
283 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าบริเวณรอบสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลคลองปราบครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 สิงหาคม 2562
284 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าบริเวณรอบสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลคลองปราบครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 สิงหาคม 2562
285 ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
286 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารที่ชำรุดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2562
287 ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงผึ้ง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2562
288 จ้างจัดจ้างโครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษาประจำปี2562 (จ้างเหมาเต็นท์ เก้าอีพร้อมผ้าคลุม โต๊ะ เวทีอาสนะสงฆ์ อาสนะสงฆ์ พร้อมอุปกรณ์พิธีสงฆ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2562
289 ซื้อจัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2562
290 ซื้อจัดซื้อวัสดุการแพทย์(ทรายกำจัดลูกน้ำ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2562
291 ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการ๑ อปท.๑ ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2562
292 ซื้อจัดซื้อวัสดุกระถางคอนกรีตตามโครงการ๑ อปท.๑ ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2562
293 จ้างจ้างเหมากำจัดวัชพืชลำห้วยน้ำขุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2562
294 ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการพัฒนางานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝึกอบรมเพิ่มจำนวนสมาชิกอปพร ปี 2562 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2562
295 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่งครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง (สำนักปลัด)จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2562
296 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบล จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2562
297 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าบริเวณรอบสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลคลองปราบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  มิถุนายน  2562
298 วัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 27 รายการ  10  มิถุนายน  2562
299 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2562
300 ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกรภายในตำบลกิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  มิถุนายน  2562
301 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  มิถุนายน  2562
302 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าบริเวณรอบสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลคลองปราบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4  มิถุนายน  2562
303 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าบริเวณรอบสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลคลองปราบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4  มิถุนายน  2562
304 ซื้อจัดซื้อโครงการตกแต่งปรับปรุงภูมิทัศน์ซุ้มเฉลิมพระเกียรติบริเวณริมถนนสำนักงานเทศบาลตำบลคลองปราบ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2562
305 ซื้อจัดซื้อโครงการตกแต่งปรับปรุงภูมิทัศน์ซุ้มเฉลิมพระเกียรติบริเวณริมถนนสำนักงานเทศบาลตำบลคลองปราบ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2562
306 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพริ้นเตอร์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
307 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับโรงเรียนบ้านคลองปราบ ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2562
308 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2562
309 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2562
310 โครงการปรับปรุงทางเท้าบริเวณรอบสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลคลองปราบ  14 พฤษภาคม 2562
311 จ้างโครงการปรับปรุงลานกีฬาหมู่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2562
312 ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการกิจกรรมเพื่อถวายพระชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2562
313 ซื้อจัดซื้อโครงการเตรียมความพร้อมในพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกการจัดสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลคลองปราบ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2562
314 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2562
315 จ้างเรียงหินป้องกันตลิ่งบริเวณเหนือฝายหน้านบคลองขรม หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2562
316 ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2562
317 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่งครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง (สำนักปลัด)จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2562
318 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานและเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2562
319 เช่าจัดจ้างค่าเช่าเต้นท์และเก้าอี้ในการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2562 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2562
320 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานถังน้ำแบบพลาสติก จำนวน 15 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
321 จ้างจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงานฐานเหล็กรองถังน้ำแบบพลาสติกขนาดกว้าง 140 เซนติเมตร ยาว 140 เซนติเมตร สูง 40 เซนติเมตร พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้งจำนวน 15 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
322 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพริ้นเตอร์) กองช่าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2562
323 จ้างซ่อมแซมรถขยะ ทะเบียน 82-3271 สุราษฎร์ธานี จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2562
324 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2562
325 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน แท็งค์เหล็กบรรจุน้ำสำหรับบรรทุกรถ 4 ล้อ ใหญ่ ขนาดบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร เหล็กหนา 2.50 มิลลิเมตร จำนวน 1 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2562
326 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพริ้นเตอร์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2562
327 ซื้อจัดซื้อจัดจ้างโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น การทำฝาชีแฟนซี (จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2562
328 ซื้อจัดซื้อกระเบื้องลอนคู่ กรณีช่วยเหลือจากภัยพิบัติวาตภัย เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2562