ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านผู้ประสบวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2564
2 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านห้วยไฟกา หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2564
3 ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านผู้ประสบวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2564
4 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณข้างถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤษภาคม 2564
5 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤษภาคม 2564
6 ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านผู้ประสบวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2564
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤษภาคม 2564
8 จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๔๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤษภาคม 2564
9 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2564
10 ซื้อวัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคโควิค ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2564
11 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2564
12 ซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2564
13 จ้างโครงการปรับปรุงสายเมนระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในบริเวณสนามหน้า อบต.คลองไทร หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2564
14 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญและแก้ปัญหาอุบัติเหตุจราจร ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2564
15 จ้างเหมาจัดสถานที่ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2564
16 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2564
17 ซื้อน้ำแข็งและน้ำดื่มตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญและแก้ปัญหาอุบัติเหตุจราจร ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2564
18 ซื้อหินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนนสายบ้านป่าตาล หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2564
19 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2564
20 ซื้อทรายหยาบ จำนวน ๗ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2564
21 จ้างบรรจุผงเคมีดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2564
22 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ผค ๑๖๘๐ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2564
23 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2564
24 จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2564
25 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณข้างถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2564
26 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2564
27 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง กง ๒๓๖๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2564
28 จ้างโครงการซ่อมแซมระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านม่วงเปรี้ยว หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2564
29 จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตำบลคลองไทร หมู่ที่ ๑,๓,๔, ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2564
30 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ ๔๕-๐๑๒ สายบ้านท่ากลิ้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง - บ้านห้วยต้นตอ ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 กุมภาพันธ์ 2564
31 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดอ่างเก็บน้ำซอยรุ่งเรือง หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 กุมภาพันธ์ 2564
32 จ้างซ่อมบำรงรถยนต์ส่วนกลาง กจ ๙๒๘๗ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2564
33 ซื้อท่อนใบพัด จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2564
34 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองห่อ - ทุ่งรางชัน หมู่ที่ ๑,๔ บ้านคลองห่อ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 กุมภาพันธ์ 2564
35 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กุมภาพันธ์ 2564
36 จ้างโครงการขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านสวนนางจันทร์ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กุมภาพันธ์ 2564
37 จ้างโครงการขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านควนรัชดา หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กุมภาพันธ์ 2564
38 ซื้อสีสเปรย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กุมภาพันธ์ 2564
39 ซื้อหินผุและหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กุมภาพันธ์ 2564
40 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กุมภาพันธ์ 2564
41 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กุมภาพันธ์ 2564
42 จ้างซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กุมภาพันธ์ 2564
43 จ้างโครงการซ่อมแซมประปาควนเจริญ หมู่ที่ ๓ และประปาใน อบต.คลองไทร หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กุมภาพันธ์ 2564
44 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2564
45 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2564
46 จ้างซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2564
47 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2564
48 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2564
49 ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2564
50 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2564
51 จ้างโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กุมภาพันธ์ 2564
52 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน อบต.คลองไทร หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กุมภาพันธ์ 2564
53 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดแสกนหน้าผาก จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กุมภาพันธ์ 2564
54 ซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กุมภาพันธ์ 2564
55 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กุมภาพันธ์ 2564
56 จ้างโครงการก่อสร้างอาคารภายใน อบต.คลองไทร หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กุมภาพันธ์ 2564
57 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ ๔๕-๐๑๒ สายบ้านท่ากลิ้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง - บ้านห้วยต้นตอ ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 มกราคม 2564
58 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองห่อ - ทุ่งรางชัน หมู่ที่ ๑,๔ บ้านคลองห่อ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 มกราคม 2564
59 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดอ่างเก็บน้ำซอยรุ่งเรือง หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 มกราคม 2564
60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ ๔๕-๐๑๒ สายบ้านท่ากลิ้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง - บ้านห้วยต้นตอ ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 มกราคม 2564
61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดอ่างเก็บน้ำซอยรุ่งเรือง หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 มกราคม 2564
62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองห่อ - ทุ่งรางชัน หมู่ที่ ๑,๔ บ้านคลองห่อ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 มกราคม 2564
63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองห่อ - ทุ่งรางชัน หมู่ที่ ๑,๔ บ้านคลองห่อ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 มกราคม 2564
64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดอ่างเก็บน้ำซอยรุ่งเรือง หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 มกราคม 2564
65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ ๔๕-๐๑๒ สายบ้านท่ากลิ้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง - บ้านห้วยต้นตอ ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 มกราคม 2564
66 จ้างโครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนสายวัดอัมพาราม-ควนรัชดา หมู่ที่ ๓ และถนนสายวัดอัมพาราม-บ้านนาลึก หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
67 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
68 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
69 ซื้อเครื่องรับส่งวิทยุชนิดติดรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
70 ซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
71 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
72 จ้างโครงการซ่อมแซมประปาหมู่บ้านไม้เรียบ หมู่ที่ ๔ และประปาหมู่บ้านบ้านควนสุวรรณ หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
73 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
74 จ้างซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
75 จ้างซ่อมแซมเครื่องเล่นภาคสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
76 ซื้อพร้อมติดตั้งไฟวับวาบ พร้อมระบบเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
77 จ้างตัดหญ้าบริเวณข้างถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
78 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ ๔๕-๐๑๒ สายบ้านท่ากลิ้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง - บ้านห้วยต้นตอ ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 มกราคม 2564
79 จ้างโครงการก่อสร้างโรงพักขยะ ภายใน อบต.คลองไทร ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2564
80 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองห่อ - ทุ่งรางชัน หมู่ที่ ๑,๔ บ้านคลองห่อ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 มกราคม 2564
81 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดอ่างเก็บน้ำซอยรุ่งเรือง หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 มกราคม 2564
82 ซื้อเครื่องวัดระดับน้ำ Pessuretrol จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2564
83 ซื้อหินผุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ธันวาคม 2563
84 ซื้อเครื่องปั้มบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธันวาคม 2563
85 จ้างจัดสถานที่ตามโครงการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธันวาคม 2563
86 ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลคลองไทร หมู่ที่ ๑-๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธันวาคม 2563
87 จ้างอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธันวาคม 2563
88 อาหารกลางวัน 28 ธันวาคม 2563
89 ซื้อแอสฟัลท์และน้ำยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธันวาคม 2563
90 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านคลองหอ - วัดนันทาราม หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ธันวาคม 2563
91 จ้างทำเอกสารประชาสัมพันธ์ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธันวาคม 2563
92 จ้างตัดหญ้าบริเวณข้างถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธันวาคม 2563
93 จ้างโครงการเป่าล้างบ่อบาดาลบ้านทับเซ่ง หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธันวาคม 2563
94 ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2563
95 ซื้อข้าวกล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธันวาคม 2563
96 ซื้อวัสดุหินผุและหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2563
97 โครงการขุดอ่างเก็บน้ำซอยรุ่งเรือง หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 27 พฤศจิกายน 2563
98 ซื้อชุดกีฬา จำนวน ๓๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2563
99 ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2563
100 อาหารเสริม (นม) 26 พฤศจิกายน 2563
101 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองห่อ - ทุ่งรางชัน หมู่ที่ ๑,๔ บ้านคลองห่อ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 25 พฤศจิกายน 2563
102 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ ๔๕-๐๑๒ สายบ้านท่ากลิ้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง - บ้านห้วยต้นตอ ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 25 พฤศจิกายน 2563
103 โครงการชุดอ่างเก็บน้ำซอยรุ่งเรือง หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 25 พฤศจิกายน 2563
104 วัสดุหินผุและหินคลุก 24 พฤศจิกายน 2563
105 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านคลองหอ - วัดนันทาราม หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 พฤศจิกายน 2563
106 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านคลองหอ - วัดนันทาราม หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 พฤศจิกายน 2563
107 ซื้อเครื่องเล่นภาคสนามกลางแจ้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤศจิกายน 2563
108 ซื้อดินถุงตามโครงการ ๑ ต้นกล้า ๑ เยาวชน รักษ์ต้นไม้สถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤศจิกายน 2563
109 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับโครงการ ๑ ต้นกล้า ๑ เยาวชน รักษ์ต้นไม้สถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤศจิกายน 2563
110 จ้างทำป้ายโครงการ ๑ ต้นกล้า ๑ เยาวชน รักษ์ต้นไม้สถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤศจิกายน 2563
111 ซื้ออาหารเสริมนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2563
112 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2563
113 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายวัดอัมพาราม หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤศจิกายน 2563
114 โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ตำบลคลองไทร 28 ตุลาคม 2563
115 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงท่อประจักษ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 28 ตุลาคม 2563
116 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายวัดอัมพาราม หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 22 ตุลาคม 2563
117 จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด (ดอกไม้สีชมพู) จำนวน ๑ พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2563
118 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2563
119 ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง ตามโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ตุลาคม 2563
120 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ตุลาคม 2563
121 ซื้อปุ๋ย ต้นเข็ม ดินถุง ตามโครงการรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ตุลาคม 2563
122 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ตุลาคม 2563
123 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณข้างถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ตุลาคม 2563
124 จ้างเหมาทำป้ายรับขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ตุลาคม 2563
125 ซื้อพานดอกไม้ประดับหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน ๑ พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ตุลาคม 2563
126 จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด (ดอกไม้สีเหลือง) จำนวน ๑ พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ตุลาคม 2563
127 จ้างประกอบอาหารกลางวันศพด.อบต.คลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
128 ประกอบอาหารกลางวันสำหรับศพด.อบต.คลองไทร 1 ตุลาคม 2563
129 ประกอบอาหารกลางวันศพด.อบต.คลองไทร 1 ตุลาคม 2563
130 จ้างประกอบอาหารกลางวันนักเรียนศพด.อบต.คลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
131 จ้างประกอบอาหารกลางวันนักเรียนศพด.อบต.คลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563
132 จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2563
133 ประกอบอาหารกลางวันนักเรียนศพด.อบต.คลองไทร 28 กันยายน 2563
134 จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2563
135 จ้างอาหารว่างพร้อมน้ำดื่มสำหรับโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านการเรียนรู้นอกสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563
136 เช่าจ้างเหมารถบัสปรับอากาศสำหรับโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านการเรียนรู้นอกสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563
137 อาหารว่างพร้อมน้ำดื่มสำหรับโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านการเรียนรู้นอกสถานที่ 22 กันยายน 2563
138 จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านการเรียนรู้นอกสถานที่ 22 กันยายน 2563
139 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศสำหรับโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านการเรียนรู้นอกสถานที่ 22 กันยายน 2563
140 เช่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านการเรียนรู้นอกสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
141 ซื้อแป้นบาสเกตบอล จำนวน ๑ คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
142 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณข้างถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
143 ซื้อเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
144 ซื้อชุดดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
145 ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
146 จ้างซ่อมแซมเครื่องขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
147 ซื้อสายฉีดน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
148 ซื้อรองเท้าบูท พนักงานดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
149 สนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยอายุ3-5ปี 3 กันยายน 2563
150 สนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยอายุ3-5ปี 2 กันยายน 2563
151 เครื่องสูบน้ำ 1 กันยายน 2563
152 จ้างซ่อมแซมครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
153 สายฉีดน้ำดับเพลิง 1 กันยายน 2563
154 รองเท้าบูท พนักงานดับเพลิง 1 กันยายน 2563
155 เลื่อยโซ่ยนต์ 1 กันยายน 2563
156 ชุดดับเพลิง 1 กันยายน 2563
157 จ้างซ่อมแซมชุดโซฟา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
158 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายควนรัชดา หมู่ที่ ๓ (สวนนายเบิ้ม - ฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๔ ) หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
159 ซ่อมแซมเครื่องขยายเสียง 1 กันยายน 2563
160 ซ่อมแซมครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง 31 สิงหาคม 2563
161 จ้างซ่อมแซมไฟสปอร์ตไลท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
162 ซื้อโต๊ะเหลี่ยม จำนวน ๓๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
163 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านไสสระ - คลองสินทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2563
164 ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2563
165 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านไสสระ - คลองสินทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 25 สิงหาคม 2563
166 อาหารเสริม (นม) 25 สิงหาคม 2563
167 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กง-๒๓๖๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
168 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินผุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
169 จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
170 จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
171 จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
172 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินผุ) 21 สิงหาคม 2563
173 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเชียร ซอย ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563
174 ซ่อมแซมกล้องวงจรปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองไทร 20 สิงหาคม 2563
175 ซ่อมแซมไฟสปอร์ตไลท์ 20 สิงหาคม 2563
176 ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กง-๒๓๖๑ สุราษฎร์ธานี 20 สิงหาคม 2563
177 ซ่อมแซมชุดโซฟา จำนวน ๑ ชุด 20 สิงหาคม 2563
178 ต่ออายุเว็บไซด์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร 19 สิงหาคม 2563
179 จ้างต่ออายุเว็บไซด์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2563
180 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กง-๒๓๖๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2563
181 จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2563
182 ซื้อผ้าม่านห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2563
183 จ้างโครงการซ่อมแซมอาคารและครุภัณฑ์ภายใน อบต.คลองไทร,อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองไทรและห้องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2563
184 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเชียร ซอย ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 10 สิงหาคม 2563
185 จ้างตัดหญ้า เก็บขยะ พื้นที่ริมถนนสาธารณะในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2563
186 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝาย มข.๒๕๒๗ บ้านท่ากลิ้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองไทร สันฝายสูง ๑.๕๐ เมตร ผนังข้างสูง ๓ เมตร กว้าง ๑๓ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 สิงหาคม 2563
187 ซื้อเสื้อกั๊กสะท้อนแสง จำนวน ๑๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2563
188 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2563
189 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2563
190 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2563
191 ซื้อดอกไม้ประดับหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน ๕ พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2563
192 โครงการซ่อมแซมอาคารและครุภัณฑ์ภายใน อบต.คลองไทร,อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองไทรและห้องน้ำ 5 สิงหาคม 2563
193 ดอกไม้ประดับหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน ๕ พาน 4 สิงหาคม 2563
194 ทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ป้าย 4 สิงหาคม 2563
195 ตัดหญ้า เก็บขยะ พื้นที่ริมถนนสาธารณะในตำบลคลองไทร 4 สิงหาคม 2563
196 ซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง 4 สิงหาคม 2563
197 ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กจ-๒๓๖๑ สุราษฎร์ธานี 4 สิงหาคม 2563
198 ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง 31 กรกฎาคม 2563
199 เสื้อกั๊กสะท้อนแสง จำนวน ๑๐ ตัว 31 กรกฎาคม 2563
200 ซื้อโต๊ะม้าหินอ่อน จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2563
201 ซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน 30 กรกฎาคม 2563
202 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2563
203 จ้างอาหารกลางวันศพด.อบต.คลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2563
204 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2563
205 ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๑ คัน 29 กรกฎาคม 2563
206 อาหารกลางวันศพด.อบต.คลองไทร 29 กรกฎาคม 2563
207 จ้างทำป้ายพระบรมราชปณิธานใน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิรมลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2563
208 ทำป้ายพระบรมราชปณิธานใน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิรมลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 22 กรกฎาคม 2563
209 ซื้อต้นไม้และวัสดุเกษตร โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2563
210 ต้นไม้และวัสดุเกษตร โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 17 กรกฎาคม 2563
211 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝาย มข.๒๕๒๗ บ้านท่ากลิ้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองไทร สันฝายสูง ๑.๕๐ เมตร ผนังข้างสูง ๓ เมตร กว้าง ๑๓ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 กรกฎาคม 2563
212 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝาย มข.๒๕๒๗ บ้านท่ากลิ้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองไทร สันฝายสูง ๑.๕๐ เมตร ผนังข้างสูง ๓ เมตร กว้าง ๑๓ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 กรกฎาคม 2563
213 ซื้ออาหารว่าง จำนวน ๑๓๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
214 ซื้ออาหารว่าง จำนวน ๑๓๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
215 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563
216 ซื้ออาหารว่าง จำนวน ๑๓๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563
217 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563
218 ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุสำนักงานและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กรกฎาคม 2563
219 อาหารว่าง จำนวน ๑๓๖ ชุด 13 กรกฎาคม 2563
220 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ 13 กรกฎาคม 2563
221 จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ (สแตนดี้) จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563
222 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563
223 ซื้อหน้ากากอนามัย จำนวน ๕๕๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563
224 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายเหวี่ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563
225 จ้างทำป้ายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2563
226 ป้ายประชาสัมพันธ์ (สแตนดี้) จำนวน ๒ ป้าย 9 กรกฎาคม 2563
227 หน้ากากอนามัย จำนวน ๕๕๐ ชิ้น 9 กรกฎาคม 2563
228 เครื่องวัดอุณหภูมิ และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 9 กรกฎาคม 2563
229 ซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายเหวี่ยง 9 กรกฎาคม 2563
230 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ 9 กรกฎาคม 2563
231 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุสำนักงานและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก 9 กรกฎาคม 2563
232 จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านคลองเข้ หมู่ที่ ๒ - ถนน ๔๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
233 ทำป้ายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 3 กรกฎาคม 2563
234 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2563
235 จ้างตัดหญ้าบริเวณข้างถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2563
236 จ้างประกอบอาหารกลางวันศพด.อบต.คลองไทร 1 กรกฎาคม 2563
237 จ้างจ้างประกอบอาหารกลางวันศพด.อบต.คลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
238 วัสดุสำนักงาน 29  มิถุนายน  2563
239 ตัดหญ้าบริเวณข้างถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลคลองไทร 29  มิถุนายน  2563
240 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
241 จ้างซ่อมแซมระบบเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
242 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
243 ซื้อที่เจาะกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
244 โครงการก่อสร้างฝาย มข.๒๕๒๗ บ้านท่ากลิ้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองไทร สันฝายสูง ๑.๕๐ เมตร ผนังข้างสูง ๓ เมตร กว้าง ๑๓ เมตร 19  มิถุนายน  2563
245 ที่เจาะกระดาษ 18  มิถุนายน  2563
246 ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ 18  มิถุนายน  2563
247 ซ่อมแซมระบบเครื่องปรับอากาศ 16  มิถุนายน  2563
248 หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 16  มิถุนายน  2563
249 จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายสี่แยกบ้านนายขำ - ข้างปั้มน้ำมัน ผู้ใหญ่ธวัช สิทธิกูล หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15  มิถุนายน  2563
250 ซื้อโครงการจัดซื้อหนังสือเรียน สื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2563
251 โครงการจัดซื้อหนังสือเรียน สื่อการเรียนการสอน 9  มิถุนายน  2563
252 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
253 ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องปริ้นเตอร์ 5  มิถุนายน  2563
254 จ้างทำป้ายไวนิล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2563
255 ทำป้ายไวนิล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ 2  มิถุนายน  2563
256 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1  มิถุนายน  2563
257 ซื้อปั้มบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
258 จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศพด.อบต.คลองไทรช่วงปิดศพด.เพิ่มเติมครั้งที่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
259 ปั้มบาดาล 28 พฤษภาคม 2563
260 จัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศพด.อบต.คลองไทรช่วงปิดศพด.เพิ่มเติมครั้งที่2 28 พฤษภาคม 2563
261 วัสดุก่อสร้าง 28 พฤษภาคม 2563
262 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
263 ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 20 พฤษภาคม 2563
264 จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านดอนใหญ่ - ดอนเลียบ หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
265 อาหารเสริม (นม) 8 พฤษภาคม 2563
266 ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
267 จ้างจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศพด.อบต.คลองไทรในช่วงปิดศพด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
268 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
269 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
270 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
271 จ้างตัดหญ้าบริเวณข้างถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
272 จัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศพด.อบต.คลองไทรในช่วงปิดศพด. 7 พฤษภาคม 2563
273 เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น 5 พฤษภาคม 2563
274 เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น 5 พฤษภาคม 2563
275 ถุงยังชีพหรือเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น 30 เมษายน 2563
276 ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 30 เมษายน 2563
277 ตัดหญ้าบริเวณข้างถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 30 เมษายน 2563
278 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
279 ซื้อวัสดุตามโครงการจัดหาพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคโควิด ๑๙ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
280 ซื้อวัสดุตามโครงการจัดหาพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุมหรือรักษาโรคโควิด ๑๙ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
281 จ้างโครงการซ่อมปรับปรุงไฟฟ้าในอาคารศูนย์ฝึกลิง หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
282 วัสดุตามโครงการจัดหาพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคโควิด ๑๙ ครั้งที่ ๒ 23 เมษายน 2563
283 วัสดุตามโครงการจัดหาพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุมหรือรักษาโรคโควิด ๑๙ ครั้งที่ ๒ 23 เมษายน 2563
284 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
285 จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายใน อบต.คลองไทร ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
286 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
287 ซื้อเครื่องวัดความดันระดับน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
288 จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตำบลคลองไทร ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
289 ซื้อเครื่องปั้มน้ำระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
290 โครงการซ่อมปรับปรุงไฟฟ้าในอาคารศูนย์ฝึกลิง หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 16 เมษายน 2563
291 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๔ บ้านท่าน้ำแห้ง ตำบลคลองไทร ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 เมษายน 2563
292 วัสดุก่อสร้าง 15 เมษายน 2563
293 วัสดุงานบ้านงานครัว 14 เมษายน 2563
294 เครื่องวัดความดันระดับน้ำ 14 เมษายน 2563
295 เครื่องปั้มน้ำระบบประปา 14 เมษายน 2563
296 วัสดุก่อสร้าง 14 เมษายน 2563
297 ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
298 จ้างโครงการขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านคลองหอ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563
299 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตำบลคลองไทร ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 8 เมษายน 2563
300 วัสดุกีฬา 7 เมษายน 2563
301 ซื้อวัสดุตามโครงการจัดหาพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคโวิค ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
302 ซื้อวัสดุตามโครงการจัดหาพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคโควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
303 วัสดุตามโครงการจัดหาพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคโควิด ๑๙ 3 เมษายน 2563
304 วัสดุตามโครงการจัดหาพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคโวิค ๑๙ 3 เมษายน 2563
305 โครงการขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านคลองหอ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 30 มีนาคม 2563
306 ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งแบบแยกส่วน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู (ระบบ Inverter) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
307 จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
308 ย้ายเครื่องปรับอากาศ 26 มีนาคม 2563
309 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๔ บ้านท่าน้ำแห้ง ตำบลคลองไทร ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 มีนาคม 2563
310 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๔ บ้านท่าน้ำแห้ง ตำบลคลองไทร ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 มีนาคม 2563
311 ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในตำบลคลองไทร ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มีนาคม 2563
312 วัสดุโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 16 มีนาคม 2563
313 ซื้อชุดกีฬาเปตอง จำนวน ๑๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
314 ซื้อวัสดุโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
315 ซื้ออาหารว่างและน้ำดื่มตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) การจัดทำเจลล้างมือ และหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
316 ซื้ออาหารกลางวันตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) การจัดทำเจลล้างมือและหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
317 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๔ บ้านท่าน้ำแห้ง ตำบลคลองไทร ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 11 มีนาคม 2563
318 อาหารว่างและน้ำดื่มตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) การจัดทำเจลล้างมือ และหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง 11 มีนาคม 2563
319 อาหารกลางวันตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) การจัดทำเจลล้างมือและหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง 11 มีนาคม 2563
320 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๔ บ้านท่าน้ำแห้ง ตำบลคลองไทร ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 11 มีนาคม 2563
321 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
322 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ผค ๑๖๘๐ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
323 จ้างทำป้ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) การจัดทำเจลล้างมือ และหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
324 ซื้อโทรโข่ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
325 ซื้อลำโพงเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
326 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
327 จ้างโครงการเป่าล้างบ่อบาดาลประปา บ้านทับเซ่ง หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
328 ซื้อวัสดุประกอบโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) การจัดทำเจลล้างมือ และหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
329 ซื้อวัสดุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) การจัดทำเจลล้างมือ และหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
330 ซื้อวัสดุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) การจัดทำเจลล้างมือ และหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
331 วัสดุคอมพิวเตอร์ 10 มีนาคม 2563
332 จ้างตัดหญ้าบริเวณข้างถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
333 ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
334 วัสดุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) การจัดทำเจลล้างมือ และหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง 10 มีนาคม 2563
335 ชุดกีฬาเปตอง จำนวน ๑๖ ตัว 10 มีนาคม 2563
336 ทำป้ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) การจัดทำเจลล้างมือ และหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง 10 มีนาคม 2563
337 วัสดุประกอบโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) การจัดทำเจลล้างมือ และหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง 10 มีนาคม 2563
338 วัสดุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) การจัดทำเจลล้างมือ และหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง 10 มีนาคม 2563
339 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายป่าตาล หมู่ที่ ๒,หมู่ที่ ๓,หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 มีนาคม 2563
340 โครงการเป่าล้างบ่อบาดาลประปา บ้านทับเซ่ง หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 9 มีนาคม 2563
341 จ้างโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
342 ซ่อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ผค ๑๖๘๐ สุราษฎร์ธานี 9 มีนาคม 2563
343 ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในตำบลคลองไทร ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 มีนาคม 2563
344 ตัดหญ้าบริเวณข้างถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลคลองไทร 25 กุมภาพันธ์ 2563
345 วัสดุสำนักงาน 25 กุมภาพันธ์ 2563
346 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
347 โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 24 กุมภาพันธ์ 2563
348 ซื้อดอกไม้ประดับและผ้าคลุมโต๊ะ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
349 ซื้อน้ำมันเบนซินและแก๊ส (แอล พี จี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
350 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
351 ซื้อสารเคมีดับเพลิง ชนิดผงแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
352 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
353 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายป่าตาล หมู่ที่ ๒,หมู่ที่ ๓,หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 กุมภาพันธ์ 2563
354 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายป่าตาล หมู่ที่ ๒,หมู่ที่ ๓,หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 กุมภาพันธ์ 2563
355 น้ำมันเบนซินและแก๊ส (แอล พี จี) 18 กุมภาพันธ์ 2563
356 ดอกไม้ประดับและผ้าคลุมโต๊ะ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 18 กุมภาพันธ์ 2563
357 สารเคมีดับเพลิง ชนิดผงแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ 18 กุมภาพันธ์ 2563
358 ทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18 กุมภาพันธ์ 2563
359 จ้างทำป้ายไวนิลรับขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
360 ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งแบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
361 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๓ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กุมภาพันธ์ 2563
362 จ้างโครงการเปลี่ยนถังประปาริมทางรถไฟ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
363 ซื้อเครื่องยิงบอร์ด (แม็กยิง) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
364 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน ม่วงกิ่งห้อย หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
365 จ้างทำป้ายไวนิลห้ามทิ้งขยะ จำนวน ๕ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
366 ทำป้ายไวนิล จำนวน ๓ ผืน 11 กุมภาพันธ์ 2563
367 ซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
368 ซื้อเครื่องปั้มน้ำประปา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
369 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ 11 กุมภาพันธ์ 2563
370 จ้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารฟุตซอล หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
371 ซื้อโต๊ะวางคอมพิเตอร์ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
372 ซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
373 ทำป้ายไวนิลรับขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๑ ป้าย 6 กุมภาพันธ์ 2563
374 เครื่องปั้มน้ำประปา จำนวน ๑ ชุด 5 กุมภาพันธ์ 2563
375 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนใน ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
376 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
377 ทำป้ายประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนใน ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 31 มกราคม 2563
378 จ้างโครงการขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยไฟกา หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2563
379 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง กจ ๙๒๘๗ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
380 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายไสว-ต้นโพธิ์ หมู่ที่ ๑,ถนนสายบ้านดอนคุณ หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
381 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
382 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
383 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
384 ซื้อตู้เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
385 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง กง ๒๓๖๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
386 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
387 จ้างงานตัดหญ้า เก็บขยะ พื้นที่ริมถนนสาธารณะในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
388 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
389 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563
390 ซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง กจ ๙๒๘๗ สุราษฎร์ธานี 22 มกราคม 2563
391 ทำป้ายไวนิลห้ามทิ้งขยะ จำนวน ๕ ป้าย 22 มกราคม 2563
392 ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 22 มกราคม 2563
393 โครงการขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยไฟกา หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 22 มกราคม 2563
394 ซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง กง ๒๓๖๑ สุราษฎร์ธานี 22 มกราคม 2563
395 จ้างโครงการติดตั้งป้ายบอกที่ตั้ง อบต.คลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
396 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
397 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
398 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
399 จ้างโครงการฝังท่อระบายน้ำถนนสายตรอกด้วน หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
400 โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายไสว-ต้นโพธิ์ หมู่ที่ ๑,ถนนสายบ้านดอนคุณ หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 21 มกราคม 2563
401 วัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) 21 มกราคม 2563
402 งานตัดหญ้า เก็บขยะ พื้นที่ริมถนนสาธารณะในตำบลคลองไทร 21 มกราคม 2563
403 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ 17 มกราคม 2563
404 ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ 17 มกราคม 2563
405 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ 15 มกราคม 2563
406 โครงการติดตั้งป้ายบอกที่ตั้ง อบต.คลองไทร 13 มกราคม 2563
407 จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
408 วัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ 8 มกราคม 2563
409 โครงการฝังท่อระบายน้ำถนนสายตรอกด้วน หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 8 มกราคม 2563
410 วัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒๙ รายการ 8 มกราคม 2563
411 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายป่าตาล หมู่ที่ ๒,หมู่ที่ ๓,หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 7 มกราคม 2563
412 จ้างทำป้ายโครงการ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
413 ซื้อของรางวัลสำหรับตอบคำถามและเล่นเกมส์ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
414 ซื้ออาหารว่าง ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
415 จ้างจัดสถานที่ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
416 ซื้อของที่ระลึกผู้แสดง ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
417 จ้างประกอบอาหารสำหรับเด็กและเยาวชน ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
418 ประกอบอาหารสำหรับเด็กและเยาวชน ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ 2 มกราคม 2563
419 ของรางวัลสำหรับตอบคำถามและเล่นเกมส์ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ 2 มกราคม 2563
420 ของที่ระลึกผู้แสดง ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ 2 มกราคม 2563
421 อาหารว่าง ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ 2 มกราคม 2563
422 ทำป้ายโครงการ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ 2 มกราคม 2563
423 จัดสถานที่ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ 2 มกราคม 2563
424 จ้างจัดสถานที่ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
425 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ ผืน ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
426 ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
427 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 23 ธันวาคม 2562
428 ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ 23 ธันวาคม 2562
429 วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) จำนวน ๕ รายการ 23 ธันวาคม 2562
430 ซื้อผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน ๘๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
431 จ้างทำเอกสารประชาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๕๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
432 ผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน ๘๐๐ ชุด 19 ธันวาคม 2562
433 จัดสถานที่ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ 19 ธันวาคม 2562
434 น้ำดื่มและน้ำแข็ง ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ 19 ธันวาคม 2562
435 ทำเอกสารประชาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๕๐๐ ชุด 19 ธันวาคม 2562
436 ทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ ผืน ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ 19 ธันวาคม 2562
437 ผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน ๘๐๐ ชุด 19 ธันวาคม 2562
438 จัดสถานที่ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ 19 ธันวาคม 2562
439 จ้างทำป้าย ตามโครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
440 จ้างจัดเตรียมสถานที่ ตามโครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
441 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
442 จ้างบันทึกภาพ ตามโครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
443 ซื้อน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็ง ตามโครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
444 ซื้อกรอบรูป ตามโครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
445 จัดเตรียมสถานที่ ตามโครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 13 ธันวาคม 2562
446 บันทึกภาพ ตามโครงการพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 13 ธันวาคม 2562
447 กรอบรูป ตามโครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 13 ธันวาคม 2562
448 น้ำดื่มพร้อมน้ำแข็ง ตามโครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 13 ธันวาคม 2562
449 ทำป้าย ตามโครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉาญาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 13 ธันวาคม 2562
450 จ้างโครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสายวัดอัมพาราม-ควนรัชดา หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562
451 วัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) 28 พฤศจิกายน 2562
452 จ้างโครงการรื้อ-ขุดลอกคูระบายน้ำหน้าวัดอัมพาราม หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2562
453 จ้างจัดทำโต๊ะไม้เอนกประสงค์ จัดทำ โต๊ะไม้ขนาด กว้าง 1 เมตร ยาว 1 เมตร สูง 80 เซนติเมตร จำนวน 16 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2562
454 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2562
455 จ้างซ่อมแซมเครื่องขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2562
456 ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง 21 พฤศจิกายน 2562
457 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสายวัดอัมพาราม-ควนรัชดา หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 21 พฤศจิกายน 2562
458 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสายวัดอัมพาราม-ควนรัชดา หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 21 พฤศจิกายน 2562
459 โครงการรื้อ-ขุดลอกคูระบายน้ำหน้าวัดอัมพาราม หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 20 พฤศจิกายน 2562
460 ซ่อมแซมเครื่องขยายเสียง 20 พฤศจิกายน 2562
461 จัดทำโต๊ะไม้เอนกประสงค์ จัดทำ โต๊ะไม้ขนาด กว้าง 1 เมตร ยาว 1 เมตร สูง 80 เซนติเมตร จำนวน 16 ตัว 19 พฤศจิกายน 2562
462 จัดทำโต๊ะไม้เอนกประสงค์ โต๊ะไม้ ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 1 เมตร สูง 80 เซนติเมตร จำนวน 16 ตัว 18 พฤศจิกายน 2562
463 โครงการรื้อ-ขุดลอกคูระบายน้ำหน้าวัดอัมพาราม หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 7 พฤศจิกายน 2562
464 ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง ถุงมือตามโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤศจิกายน 2562
465 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสายวัดอัมพาราม-ควนรัชดา หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 7 พฤศจิกายน 2562
466 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤศจิกายน 2562
467 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการเดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤศจิกายน 2562
468 น้ำดื่ม น้ำแข็ง ถุงมือตามโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ 6 พฤศจิกายน 2562
469 ทำป้ายไวนิลตามโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ 6 พฤศจิกายน 2562
470 จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
471 จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน 1 พฤศจิกายน 2562
472 ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
473 ทำป้ายไวนิล โครงการเดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 30 ตุลาคม 2562
474 วัสดุก่อสร้าง 30 ตุลาคม 2562
475 อาหารเสริม(นม) 30 ตุลาคม 2562
476 ตัดหญ้า เก็บขยะ พื้นที่ริมถนนสาธารณะในตำบลคลองไทร 30 ตุลาคม 2562
477 ผ้าคลุมโต๊ะ จำนวน ๑๓๐ ผืน 28 ตุลาคม 2562
478 ผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน ๘๐๐ ชุด 28 ตุลาคม 2562
479 เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งแบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู 28 ตุลาคม 2562
480 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ ชุด 28 ตุลาคม 2562
481 โต๊ะม้าหินอ่อน จำนวน ๓ ชุด 28 ตุลาคม 2562
482 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 28 ตุลาคม 2562
483 แป้นบาสเกตบอล จำนวน ๑ คู่ 28 ตุลาคม 2562
484 โครงการเปลี่ยนถังประปาริมทางรถไฟ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 17 ตุลาคม 2562
485 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านคลองเข้ หมู่ที่ ๒ - ถนน ๔๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 17 ตุลาคม 2562
486 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารฟุตซอล หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 17 ตุลาคม 2562
487 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน น.ส.รัตนา หมู่ที่ ๕ - ตำบลมะลวน หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 17 ตุลาคม 2562
488 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายสี่แยกบ้านนายขำ - ข้างปั้มน้ำมัน ผู้ใหญ่ธวัช สิทธิกูล หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 17 ตุลาคม 2562
489 โครงการบุกเบิกถนนสายควนรัชดา หมู่ที่ ๓ (สวนนายเบิ้ม - ฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๔ ) หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 17 ตุลาคม 2562
490 โครงการก่อสร้างอาคารภายใน อบต.คลองไทร หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 17 ตุลาคม 2562
491 จ้างสนับสนุนอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ตุลาคม 2562
492 สนับสนุนอาหารกลางวัน 1 ตุลาคม 2562
493 ซื้อปั๊มน้ำบาดาล จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2562
494 ซื้อน้ำยางเคมี ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกัน ระงับอัคคีภัย และการฟื้นคืนชีพเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2562
495 ปั๊มน้ำบาดาล จำนวน ๑ ชุด 24 กันยายน 2562
496 ซื้อสนับสนุนค่าหนังสือเรียนเด็กปฐมวัยอายุ3-5ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
497 ซื้อจอภาพ LED จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
498 ซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
499 จ้างซ่อมแซมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
500 จอภาพ LED จำนวน ๑ เครื่อง 18 กันยายน 2562
501 สนับสนุนค่าหนังสือเรียนเด็กปฐมวัยอายุ3-5ปี 18 กันยายน 2562
502 เครื่องสำรองไฟ จำนวน ๒ เครื่อง 18 กันยายน 2562
503 ซื้อวัดสุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
504 ซ่อมแซมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง 16 กันยายน 2562
505 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
506 จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
507 ซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง 16 กันยายน 2562
508 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
509 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
510 จ้างตัดหญ้าบริเวณข้างถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
511 จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
512 ซื้อจอภาพ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
513 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
514 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
515 จ้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาบ้านนายเสถียร หมู่ที่ ๑,ซ่อมแซมประปาหน้าสถานีตำรวจทางหลวง หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
516 จ้างโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าภายใน อบต.คลองไทร ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
517 จ้างโครงการขยายเขตท่อเมนประปา สวนนางจันทร์ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
518 ซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง 11 กันยายน 2562
519 จ้างจ้างเหมายานพาหนะรถบัสปรับอากาศชั้น1พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงรับส่งนักเรียนและครูศพด.อบต.คลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
520 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการของศพด.อบต.คลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
521 ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง 11 กันยายน 2562
522 ทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๔ รายการ 11 กันยายน 2562
523 วัดสุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ 11 กันยายน 2562
524 ซื้อซื้อน้ำดื่มและอาหารว่างสำหรับนักเรียนศพด.อบต.คลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
525 จ้างเหมายานพาหนะรถบัสปรับอากาศชั้น1พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงรับส่งนักเรียนและครูศพด.อบต.คลองไทร 10 กันยายน 2562
526 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
527 โครงการซ่อมแซมระบบประปาบ้านนายเสถียร หมู่ที่ ๑,ซ่อมแซมประปาหน้าสถานีตำรวจทางหลวง หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 9 กันยายน 2562
528 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 9 กันยายน 2562
529 จอภาพ จำนวน ๑ เครื่อง 9 กันยายน 2562
530 โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าภายใน อบต.คลองไทร ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 9 กันยายน 2562
531 ล้างเครื่องปรับอากาศ 9 กันยายน 2562
532 จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
533 ตัดหญ้าบริเวณข้างถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลคลองไทร 9 กันยายน 2562
534 ซื้อพัดลม จำนวน ๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
535 จ้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ระยะที่ ๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
536 ซื้อต้นดาวเรือง จำนวน ๖๐๐ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
537 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2562
538 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กง ๒๓๖๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2562
539 ซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๑ เครื่อง 4 กันยายน 2562
540 ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กง ๒๓๖๑ สุราษฎร์ธานี 4 กันยายน 2562
541 ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในตำบลคลองไทร ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 กันยายน 2562
542 ซื้อสีสเปรย์ จำนวน ๒๔ กระป๋อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
543 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
544 จ้างโครงการขยายเขตท่อเมนประปา บ้านนายศิริ หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
545 โครงการขยายเขตท่อเมนประปา สวนนางจันทร์ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 กันยายน 2562
546 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
547 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
548 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
549 ต้นดาวเรือง จำนวน ๖๐๐ ต้น 3 กันยายน 2562
550 พัดลม จำนวน ๕ ตัว 3 กันยายน 2562
551 ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง 3 กันยายน 2562
552 ล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖ เครื่อง 3 กันยายน 2562
553 วัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ 3 กันยายน 2562
554 ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง 29 สิงหาคม 2562
555 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๙ รายการ 29 สิงหาคม 2562
556 วัสดุคอมพิวเตอร์ 29 สิงหาคม 2562
557 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๔ รายการ 27 สิงหาคม 2562
558 โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ระยะที่ ๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 27 สิงหาคม 2562
559 สีสเปรย์ จำนวน ๒๔ กระป๋อง 27 สิงหาคม 2562
560 วัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ 22 สิงหาคม 2562
561 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
562 ซื้อหินคลุก จำนวน ๙ ลบ.ม ,หินผุ จำนวน ๑๙ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
563 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยตันหยง หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
564 โครงการขยายเขตท่อเมนประปา บ้านนายศิริ หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 21 สิงหาคม 2562
565 ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในตำบลคลองไทร ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 สิงหาคม 2562
566 ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในตำบลคลองไทร ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 สิงหาคม 2562
567 ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในตำบลคลองไทร ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 สิงหาคม 2562
568 ซื้อชุดกีฬา ตามโครงการแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์ เสริมสร้างความสามัคคี ท่าฉาง คัพ ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
569 จ้างต่ออายุเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
570 ชุดกีฬา ตามโครงการแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์ เสริมสร้างความสามัคคี ท่าฉาง คัพ ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ 15 สิงหาคม 2562
571 ต่ออายุเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร 15 สิงหาคม 2562
572 วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ 15 สิงหาคม 2562
573 หินคลุก จำนวน ๙ ลบ.ม ,หินผุ จำนวน ๑๙ ลบ.ม. 15 สิงหาคม 2562
574 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
575 ซื้อรถเข็น ชนิด ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
576 จ้างตัดหญ้าพื้นที่ริมถนนสาธารณะในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562
577 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
578 จ้างตัดหญ้า เก็บขยะ พื้นที่ริมถนนสาธารณะในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
579 รถเข็น ชนิด ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน 9 สิงหาคม 2562
580 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายม่วงเปรี้ยว หมู่ที่ ๔ - บ้านไสต้อ หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562
581 ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในตำบลคลองไทร ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 สิงหาคม 2562
582 ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในตำบลคลองไทร ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 สิงหาคม 2562
583 ซื้อจัดหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
584 ซื้อธงกาญจนาภิเษก วปร. ขนาด ๖๐ x ๙๐ ซม. จำนวน ๕๐ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
585 ซื้อหน้าดิน จำนวน ๓๓ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
586 ซื้อผ้า จำนวน ๖ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
587 ตัดหญ้าพื้นที่ริมถนนสาธารณะในตำบลคลองไทร 5 สิงหาคม 2562
588 ทำป้ายไวนิล จำนวน ๔ ป้าย 5 สิงหาคม 2562
589 หน้าดิน จำนวน ๓๓ ลบ.ม. 5 สิงหาคม 2562
590 ดินถุงและปุ๋ยเคมี 5 สิงหาคม 2562
591 ผ้า จำนวน ๖ ม้วน 5 สิงหาคม 2562
592 โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านควนเจริญ,สายบ้านวัดอัมพาราม-บ้านนาลึก หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 5 สิงหาคม 2562
593 ธงกาญจนาภิเษก วปร. ขนาด ๖๐ x ๙๐ ซม. จำนวน ๕๐ ผืน 5 สิงหาคม 2562
594 ซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง 5 สิงหาคม 2562
595 โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 5 สิงหาคม 2562
596 ซื้อทรายถม จำนวน ๔๐ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
597 จัดหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย 30 กรกฎาคม 2562
598 ซื้อพัดลมพร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2562
599 ทรายถม จำนวน ๔๐ ลบ.ม. 25 กรกฎาคม 2562
600 จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสายวัดอัมพาราม - ควนรัชดา หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2562
601 ซื้อพัดลม ชนิดติดผนังพร้อมติดตั้ง จำนวน ๘ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2562
602 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562
603 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน น.ส.รัตนา หมู่ที่ ๕ - ตำบลมะลวน หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
604 พัดลม ชนิดติดผนังพร้อมติดตั้ง จำนวน ๘ ตัว 22 กรกฎาคม 2562
605 พัดลมพร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ ตัว 22 กรกฎาคม 2562
606 จ้างโครงการตั้งถังประปาพร้อมขยายเขตประปา จุดสวนนางจันทร์ ชมภูพล หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2562
607 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กจ ๙๒๘๗ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2562
608 ซื้อชุดกีฬา จำนวน ๑๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2562
609 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2562
610 จ้างตัดหญ้า พื้นที่ริมถนนสาธารณะในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2562
611 ชุดกีฬา จำนวน ๑๘ ชุด 10 กรกฎาคม 2562
612 ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กจ ๙๒๘๗ สฎ 10 กรกฎาคม 2562
613 ซื้อน้ำยาเคมีในการฝึกและสาธิตการดับเพลิง ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกัน ระงับอัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
614 ชุดกีฬา จำนวน ๑๘ ชุด 9 กรกฎาคม 2562
615 น้ำยาเคมีในการฝึกและสาธิตการดับเพลิง ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกัน ระงับอัคคีภัย 9 กรกฎาคม 2562
616 ซื้อน้ำยางเคมี ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกัน ระงับอัคคีภัย และการฟื้นคืนชีพเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
617 ซื้ออาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง) ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกัน ระงับอัคคีภัย และการฟื้นคืนชีพเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
618 ซื้อดินถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
619 ซื้อต้นบานบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
620 ซื้อกระถางต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
621 จ้างทำป้ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกัน ระงับอัคคีภัย และการฟื้นคืนชีพเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
622 ซื้อน้ำมันเบนซินและแก๊ส ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกัน ระงับอัคคีภัย และการฟื้นคืนชีพเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
623 จ้างซ่อมป้ายหยุดตรวจสามเหลี่ยมมีไฟไซเรน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
624 จ้างทำป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
625 ซื้อหน้าดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
626 ซื้อค่าเอกสาร ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกัน ระงับอัคคีภัย และการฟื้นคืนชีพเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
627 สื่อการเรียนรู้และวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนของศพด.อบต.คลองไทร 5 กรกฎาคม 2562
628 ซื้อสื่อการเรียนรู้และวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนของศพด.อบต.คลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
629 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเปรวพม่า หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองไทรเชื่อมหมู่ที่ ๔ ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 กรกฎาคม 2562
630 ทำป้ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกัน ระงับอัคคีภัย และการฟื้นคืนชีพเบื้องต้น 5 กรกฎาคม 2562
631 ซื้อปล่องปูนปลูกต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
632 ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกัน ระงับอัคคีภัย และการฟื้นคืนชีพเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
633 กระถางต้นไม้ 4 กรกฎาคม 2562
634 ต้นบานบุรี 4 กรกฎาคม 2562
635 ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 4 กรกฎาคม 2562
636 น้ำยางเคมี ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกัน ระงับอัคคีภัย และการฟื้นคืนชีพเบื้องต้น 4 กรกฎาคม 2562
637 ค่าเอกสาร ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกัน ระงับอัคคีภัย และการฟื้นคืนชีพเบื้องต้น 4 กรกฎาคม 2562
638 อาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง) ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกัน ระงับอัคคีภัย และการฟื้นคืนชีพเบื้องต้น 4 กรกฎาคม 2562
639 อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกัน ระงับอัคคีภัย และการฟื้นคืนชีพเบื้องต้น 4 กรกฎาคม 2562
640 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 26  มิถุนายน  2562
641 จ้างทำไวนิล ตามโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21  มิถุนายน  2562
642 จ้างทำป้ายไวนิล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21  มิถุนายน  2562
643 ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง ตามโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21  มิถุนายน  2562
644 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอัฒจันทร์โรงเรียนบ้านโตนดสูง หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 20  มิถุนายน  2562
645 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายเซ็กกั้ง หมู่ที่ ๑ - ถนนสายคลองเข้ คลองหอ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20  มิถุนายน  2562
646 น้ำดื่มและน้ำแข็ง ตามโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๒ 20  มิถุนายน  2562
647 ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๙๒๘๗ สุราษฎร์ธานี 20  มิถุนายน  2562
648 ตัดหญ้า พื้นที่ริมถนนสาธารณะในตำบลคลองไทร 20  มิถุนายน  2562
649 ทำไวนิล ตามโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๒ 20  มิถุนายน  2562
650 ทำป้ายไวนิล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ ฯ 20  มิถุนายน  2562
651 ซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผค ๑๖๘๐ สุราษฎร์ธานี 20  มิถุนายน  2562
652 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเปรวพม่า หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองไทรเชื่อมหมู่ที่ ๔ ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12  มิถุนายน  2562
653 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเปรวพม่า หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองไทรเชื่อมหมู่ที่ ๔ ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12  มิถุนายน  2562
654 ซื้อพันธุ์ไม้และปุ๋ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2562
655 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2562
656 จ้างตัดหญ้าบริเวณข้างถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2562
657 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2562
658 ซื้ออุปกรณ์ระบบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2562
659 จ้างจ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2562
660 จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร 4  มิถุนายน  2562
661 จ้างซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2562
662 ซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 31 พฤษภาคม 2562
663 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเปรวพม่า หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองไทรเชื่อมหมู่ที่ ๔ ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 พฤษภาคม 2562
664 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2562
665 ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมกรอบหลุยส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
666 พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมกรอบหลุยส์ 30 พฤษภาคม 2562
667 วัสดุตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 30 พฤษภาคม 2562
668 จ้างป้ายไวนิล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
669 ป้ายไวนิล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 30 พฤษภาคม 2562
670 ซื้ออาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
671 ตัดหญ้าบริเวณข้างถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลคลองไทร 30 พฤษภาคม 2562
672 ซื้อวัสดุตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
673 ซื้ออาหารว่าง ตามโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
674 อุปกรณ์ระบบน้ำ 28 พฤษภาคม 2562
675 พันธุ์ไม้และปุ๋ย 28 พฤษภาคม 2562
676 จ้างป้ายโครงการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาร ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
677 ป้ายโครงการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาร ๒๕๖๒ 24 พฤษภาคม 2562
678 อาหารว่าง ตามโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 24 พฤษภาคม 2562
679 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ 24 พฤษภาคม 2562
680 ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
681 ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2562
682 ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2562
683 ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 15 พฤษภาคม 2562
684 ซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 15 พฤษภาคม 2562
685 จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2562
686 อาหารเสริม (นม) 14 พฤษภาคม 2562
687 อาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร 14 พฤษภาคม 2562
688 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านควนเจริญ,สายบ้านวัดอัมพาราม-บ้านนาลึก หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2562
689 ซื้อหินผุ จำนวน ๑๗๓ ลบ.ม. เพื่อใช้ซ่อมแซมถนนสายบ้านป้าพรัด หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2562
690 จ้างโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2562
691 จ้างตัดหญ้าพื้นที่ริมถนนสาธารณะในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤษภาคม 2562
692 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤษภาคม 2562
693 หินผุ จำนวน ๑๗๓ ลบ.ม. เพื่อใช้ซ่อมแซมถนนสายบ้านป้าพรัด หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 7 พฤษภาคม 2562
694 ซื้ออุปกรณ์กีฬาพื้นบ้าน ตามโครงการแข่งขันกีฬาคลองไทรเกมส์ ครั้งที่ ๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2562
695 จ้างจัดสถานที่ตามโครงการจัดงานประเพณีจบปีจบเดือน สรงน้ำพ่อท่านนุ้ยและรดน้ำผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
696 ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง ตามโครงการจัดงานประเพณีจบปีจบเดือน สรงน้ำพ่อท่านนุ้ยและรดน้ำผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
697 ซื้อครุภัณฑ์ซุ้มถวายพระเกียรติ แบบที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
698 จ้างประกอบซุ้มถวายพระเกียรติ แบบที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
699 จ้างทำป้ายโครงการจัดงานประเพณีจบปีจบเดือน สรงน้ำพ่อท่านนุ้ยและรดน้ำผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
700 ซื้อครุภัณฑ์ซุ้มถวายพระเกียรติ แบบที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
701 ซื้อของรางวัลกีฬาพื้นบ้าน ตามโครงการแข่งขันกีฬาคลองไทรเกมส์ ครั้งที่ ๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
702 ครุภัณฑ์ซุ้มถวายพระเกียรติ แบบที่ ๒ 30 เมษายน 2562
703 น้ำดื่มและน้ำแข็ง ตามโครงการจัดงานประเพณีจบปีจบเดือน สรงน้ำพ่อท่านนุ้ยและรดน้ำผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๒ 30 เมษายน 2562
704 ครุภัณฑ์ซุ้มถวายพระเกียรติ แบบที่ ๒ 30 เมษายน 2562
705 ประกอบซุ้มถวายพระเกียรติ แบบที่ ๒ 30 เมษายน 2562
706 ทำป้ายโครงการจัดงานประเพณีจบปีจบเดือน สรงน้ำพ่อท่านนุ้ยและรดน้ำผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๒ 30 เมษายน 2562
707 จัดสถานที่ตามโครงการจัดงานประเพณีจบปีจบเดือน สรงน้ำพ่อท่านนุ้ยและรดน้ำผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๒ 30 เมษายน 2562
708 ตัดหญ้าพื้นที่ริมถนนสาธารณะในตำบลคลองไทร 25 เมษายน 2562
709 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2562
710 จ้างทำไวนิล ตามโครงการแข่งขันกีฬาคลองไทรเกมส์ ครั้งที่ ๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2562
711 จ้างเหมาเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พัดลม เครื่องเสียง ตามโครงการแข่งขันกีฬาคลองไทรเกมส์ ครั้งที่ ๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2562
712 ซื้อถ้วยรางวัล ตามโครงการแข่งขันกีฬาคลองไทรเกมส์ ครั้งที่ ๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2562
713 จ้างปรับปรุงสนามและสถานที่ ตามโครงการแข่งขันกีฬาคลองไทรเกมส์ ครั้งที่ ๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2562
714 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2562
715 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
716 วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 19 เมษายน 2562
717 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนใหญ่ ซอยบ้านนายเนตร หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เมษายน 2562
718 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบลคลองไทร หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เมษายน 2562
719 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำถนนสายบ้านดอนเสาธง หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เมษายน 2562
720 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
721 ซื้อน้ำดื่มและแข็ง ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
722 จ้างจัดสถานที่ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
723 ซื้อชั้นวางของเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2562
724 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
725 จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
726 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 2361 สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562
727 ซื้อชั้นวางรองเท้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
728 ซื้อกระดานไวท์บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
729 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
730 ซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
731 ซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
732 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
733 ซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
734 ซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
735 ซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
736 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลโครงการ จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2562
737 จ้างจัดตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2562
738 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562
739 จ้างไวนิล จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562
740 จ้างตัดหญ้า พื้นที่ริมถนนสาธารณะในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562
741 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562
742 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562
743 ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562
744 ซื้อจอภาพ LED จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562
745 ซื้อเครื่องเล่นภาคสนาม ชนิดในร่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562
746 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562
747 ซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562
748 จ้างโครงการรื้อถอนหอถังประปาบ้านคลองหอ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กุมภาพันธ์ 2021
749 จ้างซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2021