ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
2 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ 30  มิถุนายน  2563
3 จ้างเหมาซ่อมเครื่องเจาะคอนกรีต หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๘-๖๐-๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองยวน หมู่ที่ 6 25  มิถุนายน  2563
5 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
6 ซื้อตู้เก็บแฟ้ม ๔๐ ช่อง จำนวน ๑ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
9 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2563
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2563
11 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2563
12 จ้างก่อสร้างถนน(บดอัด) สายซอยหน้าเขา หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2563
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2563
14 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยนอกนา หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2563
15 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเกาะยายหมุน หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2563
16 จ้างก่อสร้างถนน่คอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสวนปาล์ม หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2563
17 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2563
18 ซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2563
19 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
20 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
21 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
22 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
23 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
24 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยหนองใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านปากทำเรียง ตำบลกะเปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 พฤษภาคม 2563
25 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
26 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยเสรีธรรม หมู่ที่ 4-9 ตำบลกะเปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 พฤษภาคม 2563
27 จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2563
28 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2563
29 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2563
30 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
31 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยเสรีธรรม หมู่ที่ 4-9 ตำบลกะเปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 เมษายน 2563
32 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยเสรีธรรม หมู่ที่ 4-9 ตำบลกะเปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 เมษายน 2563
33 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยหนองใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านปากทำเรียง ตำบลกะเปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 เมษายน 2563
34 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยหนองใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านปากทำเรียง ตำบลกะเปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 เมษายน 2563
35 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
36 จ้างตรวจเช็คระยะเครื่องยนต์ที่ ระยะ๑๐,๐๐๐ กิโลเมตร รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขข ๗๔๖๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
37 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยหนองใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านปากทำเรียง ตำบลกะเปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 เมษายน 2563
38 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยเสรีธรรม หมู่ที่ 4-9 ตำบลกะเปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 เมษายน 2563
39 ทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ รณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 14 เมษายน 2563
40 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.สายซอยศรีนิคมพัฒนา หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 เมษายน 2563
41 ซื้อวัสดุทำระบบแสงสว่างห้องน้ำคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
42 ซื้อราวจับกันลื่นครอบชักโครก พร้อมเบาะรองนั่ง สำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
43 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.สายซอยศรีนิคมพัฒนา หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 มีนาคม 2563
44 จ้างจ้างเหมาบริการเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ในการตั้งจุดตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
45 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.สายซอยศรีนิคมพัฒนา หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 มีนาคม 2563
46 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การตั้งจุดตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
47 ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
48 หลอดไฟฟ้าและสตาร์ทเตอร์ จำนวน 22 ชุด 26 มีนาคม 2563
49 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
50 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
51 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
52 ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยเสรีธรรม หมู่ที่ 4-9 ตำบลกะเปา 19 มีนาคม 2563
53 ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
54 ซื้อตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง จำนวน 4 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
55 ซื้อตู้เก็บเอกสาร 10 ลิ้นชัก จำนวน 1 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
56 จ้างเหมาออกแบบและพัฒนาระบบเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
57 จ้างเหมารถบรรทุกน้ำพร้อมคนขับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
58 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างห้องน้ำคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
59 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
60 วัสดุก่อสร้าง 4 มีนาคม 2563
61 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.สายซอยศรีนิคมพัฒนา หมู่ที่ 7 17 กุมภาพันธ์ 2563
62 จ้างเหมาซ่อมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2563
63 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
64 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2563
65 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2563
66 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 1191 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
67 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ทางเข้า -ออก ศพด.บ้านฉลาด หมู่ที่ ๘ ตำบลกะเปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2562
68 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตั้งจุดบริการประชาชน ลดอุบัติเหตุด้านการจราจรเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2562
69 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
70 จ้างเหมาบริการบุคลากรปฏิบัติงานแผนที่แม่บทและคัดลอกข้อมูลที่ดินภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
71 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
72 จ้างทำป้ายภาพพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
73 ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
74 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562
75 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
76 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
77 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้ว ศพด.อบต.กะเปา หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 พฤศจิกายน 2562
78 จ้างบุกเบิกถนนสายทอนเหรียง-ถนนสายธารพัฒนา หมู่ที่ ๕ ตำบลกะเปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
79 จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ 630-57-002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
80 ซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
81 ซื้อตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
82 จ้างเหมาเช่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและรื้อถอน โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤศจิกายน 2562
83 จ้างเหมาจัดและตกแต่งสถานที่ ติดตั้งไฟส่องสว่าง โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤศจิกายน 2562
84 จ้างเช่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดงานรวมค่าติดตั้งและรื้อถอน โครงการแข่งขันเรือพาย ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤศจิกายน 2562
85 ซื้อถ้วยรางวัลโครงการแข่งขันเรือพายประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤศจิกายน 2562
86 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้ว ศพด.อบต.กะเปา หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 พฤศจิกายน 2562
87 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้ว ศพด.อบต.กะเปา หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 พฤศจิกายน 2562
88 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
89 อาหารเสริม(นม) โรงเรียน 30 ตุลาคม 2562
90 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแบบประเมินผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ตุลาคม 2562
91 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 1191 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ตุลาคม 2562
92 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ตุลาคม 2562
93 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ตุลาคม 2562
94 ก่อสร้างรั้ว ศพด.อบต.กะเปา หมู่ที่ ๗ 22 ตุลาคม 2562
95 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ตุลาคม 2562
96 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 กันยายน 2562
97 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 กันยายน 2562
98 จ้างส่งเสริมการท่องเที่ยวพระธาตุหินนิลเปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
99 จ้างทำวารสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
100 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 กันยายน 2562
101 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยต้นน้ำโตนพง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกะเปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
102 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 11 กันยายน 2562
103 ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
104 เครื่องสำรองไฟ ขนาด1KVA 9 กันยายน 2562
105 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
106 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
107 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) สายร่มโพธิ์ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
108 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายทุ่งกรูด หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
109 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)สายซอยสวนปาล์ม หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
110 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่าน้ำวัดพระมหาธาตุคีรีอินทรวิหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 สิงหาคม 2562
111 ซื้อเก้าอี้ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
112 ซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
113 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) สายซอยมิตรภาพ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
114 ซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
115 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะทำงาน ) จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
116 ซื้อเก้าอี้โซฟาพร้อมโต๊ะกลาง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
117 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๑ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
118 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่าน้ำวัดพระมหาธาตุคีรีอินทรวิหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 สิงหาคม 2562
119 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่าน้ำวัดพระมหาธาตุคีรีอินทรวิหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 สิงหาคม 2562
120 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
121 ซื้อกระดานไวท์บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
122 ซื้อชุดกีฬา โครงการแข่งขันและส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับอำเภอและจังหวัดประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
123 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
124 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่าน้ำวัดพระมหาธาตุคีรีอินทรวิหาร 31 กรกฎาคม 2562
125 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในพื้นที่ตำบลกะเปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กรกฎาคม 2562
126 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
127 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
128 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
129 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายซอยตาเพชร - เขาปง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2562
130 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กรกฎาคม 2562
131 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศาลาคู่เมรุวัดพระมหาธาตุคีรีอินทรวิหาร หมู่ที่ ๕ ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กรกฎาคม 2562
132 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
133 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศาลาคู่เมรุวัดพระมหาธาตุคีรีอินทรวิหาร หมู่ที่ ๕ ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19  มิถุนายน  2562
134 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19  มิถุนายน  2562
135 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศาลาคู่เมรุวัดพระมหาธาตุคีรีอินทรวิหาร หมู่ที่ ๕ ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19  มิถุนายน  2562
136 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19  มิถุนายน  2562
137 ซื้อชุดปฏิบัติการ อปพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
138 ก่อสร้างศาลาคู่เมรุวัดพระมหาธาตุคีรีอินทรวิหาร หมู่ที่ ๕ ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 10  มิถุนายน  2562
139 ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
140 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๑๑๙๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
141 ซื้อซุ้มถวายพระเกียรติ (แบบที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
142 ซื้อผ้าผูกตกแต่งสถานที่ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
143 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 พฤษภาคม 2562
144 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
145 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2562
146 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 พฤษภาคม 2562
147 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 พฤษภาคม 2562
148 จ้างเหมาบริการรถทัวร์ปรับอากาศ โครงการศึกษาเรียนรู้โบราณราชประเพณีและร่วมประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤษภาคม 2562
149 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบล้อลาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
150 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมอุตสาหกรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
151 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
152 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา 29 เมษายน 2562
153 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในพื้นที่ตำบลกะเปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2562
154 จ้างก่อสร้างประตูเปิด-ปิด น้ำคูตาปาน หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
155 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย โตนยายแหวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2562
156 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562
157 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
158 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ขนาด ๔๔ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2562
159 จ้างเหมารถแม็คโฮร์ขนาดหนักขุดลอกหน้าฝายโตนยายแหวด หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2562