ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้จัดสถานที่แยกกักกันในชุมชน(Community Isolation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
2 ซื้ออุปกรณ์ใช้ในศูนย์พักคอยและแยกกักตัวที่ชุมชน (Community Isolation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
3 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
4 จ้างจัดทำโฟมบอร์ดโครงสร้างการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
5 จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ซอยตาโย บ้านท่าไทบน หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
6 ซื้อวัสดุก่อสร้างระบบประปาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
7 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
8 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้จัดสถานที่แยกกักกันในชุมชน(Community Isolation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
9 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้จัดสถานที่แยกกักกันในชุมชน(Community Isolation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
10 จ้างจัดทำตรายางของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
11 จ้างจัดทำตรายางของส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
12 จ้างจัดหาวัสดุคัดเลือกเพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ซอยนาตาเกื้อ และหมู่ที่ 2 ซอยนาตาเกื้อ 2, ซอยวังไผ่ ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
13 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับปรับปรุงศูนย์ โครงการจัดตั้งสถานที่กักกัน(Local Quarantine)ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
14 จ้างจัดหาวัสดุคัดเลือก เพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านพร้อมงานวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
15 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวชุมชน (Community Isolation) ณ วัดเขากอม ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
16 จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
17 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับผู้กักตัว โครงการจัดตั้งสถานที่กักกัน Local Quarantine (ประเภท ที่นอน หมอน ผ้าห่ม มุ้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
18 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับปรับปรุงศูนย์ โครงการจัดตั้งสถานที่กักกัน(Local Quarantine)ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยคุ้มหลวง หมู่ที่ 8 บ้านขวัญพัฒน์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ตำบลสมอทอง ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,600 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  7 กันยายน 2564
20 จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการจัดตั้งสถานที่กักกัน (Local Quarantine LQ) สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมที่เสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Covid-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
21 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
22 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับปรับปรุงศูนย์ โครงการจัดตั้งสถานที่กักกัน(Local Quarantine)ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
23 จ้างจัดหาวัสดุคัดเลือก เพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านพร้อมงานวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
24 ซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
25 ซื้ออุปกรณ์ใช้ในศูนย์พักคอยและแยกกักตัวที่ชุมชน (Community Isolation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
26 จ้างจัดหาวัสดุคัดเลือก เพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านพร้อมงานวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
27 จ้างเหมาติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวที่ชุมชน (Community Isolatino) ณ วัดเขากอม ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
28 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและหนังสือเรียนของ ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
29 ซื้อวัสดุการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์ ประเภทผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นทำความสะอาดและแอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
30 จ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
31 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
32 จ้างจัดหาวัสดุคัดเลือกซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
33 จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
34 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประเภทเก้าอี้ทำงาน ของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
35 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ HP CL-1215 ของส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
36 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
37 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
38 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
39 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
40 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและหนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
41 จ้างจัดทำป้ายโฟมบอร์ดเพื่อใช้ประกอบการประชุมสภา อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
42 จ้างจัดทำป้ายไวนิล จุดตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
43 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ และร่างข้อบัญญัติฯ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
44 จ้างจัดหาวัสดุคัดเลือก เพืื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
45 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 6 แห่ง  20 กรกฎาคม 2564
46 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ของ ศพด.ในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 2 แห่ง  20 กรกฎาคม 2564
47 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ของ ศพด.ในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
48 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ของ ศพด.ในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 2 แห่ง  20 กรกฎาคม 2564
49 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 6 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
50 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ของ ศพด.ในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 2 แห่ง  20 กรกฎาคม 2564
51 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด 1.5 แรงม้า เพื่อใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน ซอยตลาดอังคาร หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
52 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะตำบลคลองพา  12 กรกฎาคม 2564
53 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามกีฬากลางของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
54 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มร่างแผ่นพัฒนาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
55 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายคนงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
56 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปริ้นเตอร์มัลติฟังก์ชั่นเลเซอร์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองพา ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2564
57 จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อใช้เลี้ยงรับรองผู้เข้าประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
58 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
59 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์ของส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
60 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
61 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Brother DCP-L3551 CDW ของส่วนการคลัง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0046/1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
62 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องขยายเสียง ของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
63 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปริ้นเตอร์มัลติฟังก์ชั่นเลเซอร์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองพา ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
64 ซื้อวัสดุก่อสร้างระบบประปาของ อบต.คลองพา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
65 จ้างเหมาซ่อมแซมคอสะพาน ซอยเขาวง หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
66 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยเกาะดอนเมา หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
67 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยวังไผ่ 2 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 13 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
68 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้าของส่วนการคลัง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2564
69 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2564
70 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของ ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2564
71 จ้างปรับปรุงถนนซอยหนองคัน หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2564
72 จ้างปรับปรุงถนนซอยบ้านกลางเดิม หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2564
73 จ้างจัดหาวัสดุคัดเลือกซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ซอยนาพรุ บ้านคลองพา หมู่ที่ 4 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
74 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ของ ศพด.ในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 2 แห่ง ตามโครงการเยียวยาเกษตรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
75 จ้างซ่อมแซมวิทยุสื่อสารของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
76 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ของ ศพด.ในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 2 แห่ง ตามโครงการเยียวยาเกษตรฯ  27 พฤษภาคม 2564
77 ซ่อมเครื่องปริ้นเตอรฺ์ของส่วนการคลัง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0027  25 พฤษภาคม 2564
78 ซื้อวัสดุก่อสร้างระบบประปาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
79 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 6 แห่ง โครงการเยียวยาเกษตรกรฯ  25 พฤษภาคม 2564
80 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 6 แห่ง โครงการเยียวยาเกษตรกรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
81 จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมซ่อมแซมไหล่ทาง หมู่ที่ 7 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
82 ซื้อสารส้มเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
83 ซื้อชุดปั๊มน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ตู้ควบคุมเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
84 ซื้อวัสดุโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 (หน้ากากอนามัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
85 จ้างปรับปรุงถนนซอยประชาอุทิศ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2564
86 จ้างปรับปรุงถนนซอยตาดล หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2564
87 จ้างปรับปรุงถนนซอยทวีสุข หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2564
88 จ้างปรับปรุงถนนซอยคุ้มหลวง(กลุ่มระโนด) หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2564
89 จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ (สุนัข/แมว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
90 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์ของกองคลัง อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
91 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป เพื่อใช้ซ่อมแซมถนนในพื้นที่ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
92 จ้างปรับปรุงถนนซอยคุ้มหลวง(กลุ่มระโนด) หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
93 จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
94 จ้างปรับปรุงถนนซอยสามพี่น้อง หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
95 จ้างปรับปรุงถนนซอยตาโย หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
96 จ้างปรับปรุงถนนซอยตากลอม หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
97 จ้างปรับปรุงถนนซอยตลาดอังคาร หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
98 จ้างปรับปรุงถนนซอยประชาอุทิศ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
99 จ้างปรับปรุงถนนซอยทวีสุข หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
100 จ้างปรับปรุงถนนซอยตาดล หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
101 จ้างปรับปรุงถนนซอยคุ้มหลวง(กลุ่มระโนด) หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
102 จ้างปรับปรุงถนนซอยทวีสุข หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
103 จ้างปรับปรุงถนนซอยตาดล หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
104 จ้างปรับปรุงถนนซอยโรงเรียนบ้านท่าไท หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
105 จ้างปรับปรุงถนนซอยประชาอุทิศ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
106 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
107 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บม 8264 สุราษฎร์ธานี (ขาตั้งแบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
108 ซื้อวัสดุก่อสร้างระบประปาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
109 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
110 จ้างปรับปรุงถนนซอยเก้าแสน -สำนักสงฆ์ หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
111 จ้างปรับปรุงถนนซอยทับสมิงคลา 1 หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
112 จ้างปรับปรุงถนนซอยน้ำรอบ หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
113 จ้างปรับปรุงถนนซอยตลาดอังคาร หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
114 ซื้อวัสดุสำนักงานของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
115 จ้างปรับปรุงถนนซอยหลังเขา หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
116 จ้างปรับปรุงถนนซอยร่วมนิมิตร หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
117 ซื้อถัง กากน้ำตาล และอีเอ็ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
118 จ้างจัดหาวัสดุวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านชายท่า (การเพาะเห็ดนางฟ้าและการแปรรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
119 จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านชายท่า (การเพาะเห็ดนางฟ้าและการแปรรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
120 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้าของส่วนการคลัง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 เมษายน 2564
121 ซื้อวัสดุสำนักงานของส่วนการคลังเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 เมษายน 2564
122 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 เมษายน 2564
123 จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นตอร์ของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
124 ซื้อวัสดุการแพทย์หรือวิทยาศาตร์ประเภทน้ำยาป้องกันและกำจัดยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
125 ซื้อวัสดุสำนักงานของ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
126 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย บ้าน น.ส.สุมลทา อินทร์ทอง) หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
127 ซื้อปั้มน้ำติดมอเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง เพื่อไว้ใช้ในกิจการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
128 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
129 จ้างปรับปรุงถนนซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
130 จ้างปรับปรุงถนนซอยร่มไทร หมู่ที่ 12 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
131 จ้างปรับปรุงถนนซอยตาเลียบ หมู่ที่ 12 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
132 จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี (การเพ้นท์ผ้า) หมู่ที่ 13 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
133 ซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล จำนวน 3 ตัว เพื่อใช้สำหรับสูบน้ำประปาหมู่บ้านให้กับราษฎรในพื้นที่ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
134 จ้างเหมาเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 6,8,9 และหมู่ 12 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
135 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง สังกัดกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
136 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุประเภทเครื่องเสียงสำหรับติดตั้งอาคารเอนกประสงค์เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
137 ซื้อวัสดุการแพทย์หรือวิทยาศาตร์(กระเป๋าพยาบาลแบบสะพาย จำนวน 2 ใบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
138 จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
139 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์ของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2564
140 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์และอุปกรณ์อื่นๆ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2564
141 จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
142 จ้างเหมาซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายธารทิพย์ - คลองโหมก หมู่ที่ 12 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
143 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ สังกัดส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
144 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ สังกัดส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
145 จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยวิทยา 1 หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
146 จ้างถมลูกรังปรับภูมิทัศน์ ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
147 จ้างปรับปรุงถนนซอยทอนเหรียง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
148 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลีกภัย หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
149 จ้างปรับปรุงถนนซอยชัยภักดี หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
150 ซื้อวัสดุก่อสร้างระบบประปาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานประปา ของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
151 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลีกภัย หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
152 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลีกภัย หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
153 จ้างจัดหาวัสดุหินผุดำ ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ซอยตากลอม หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
154 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยตาแปะ หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
155 จ้างปรับปรุงถนนซอยฤทธิพร 1 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
156 จ้างปรับปรุงถนนซอยฤทธิพร 2 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
157 จ้างปรับปรุงถนนซอยรัตนนิพนธ์ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
158 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติงานราชการภายใน ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
159 ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานราชการที่เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนของ ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
160 จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งคนงานประจำรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
161 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยร่วมใจ - ราชวัตร หมู่ที่ 12 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
162 จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน บ้านท่าไทบน หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
163 จ้างจัดทำป้ายไวนิล จุดตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
164 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
165 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในภารกิจของสำนักปลัดและเพื่อปฏิบัติในภารกิจที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
166 ซื้อเจลแอลกอฮอร์ชนิดแกลลอนบรรจุ 5 ลิตร และหน้ากากอนามัยชนิดกล่องในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิค -19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
167 จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน บ้านท่าไทบน หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
168 จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน บ้านท่าไทบน หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
169 ซื้อวัสดุการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
170 ซื้อวัสดุสำนักงานของส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
171 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยวังท่าหลา หมู่ที่ 4 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
172 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
173 จ้างขุดฝังกลบบ่อขยะ บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
174 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยสนามกีฬา หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎรฺ์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
175 ซื้อเจลแอลกอฮอร์ชนิดแกลลอนบรรจุ 5 ลิตร และหน้ากากอนามัยชนิดกล่องในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิค -19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
176 ซื้อเจลแอลกอฮอร์ชนิดแกลลอนบรรจุ 5 ลิตร และหน้ากากอนามัยชนิดกล่องในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิค -19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
177 ซื้อวัสดุสำนักงานของ ส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
178 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับคนงานในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
179 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
180 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป เพื่อใช้ซ่อมแซมถนนภายในตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
181 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
182 จ้างปรับปรุงถนนริมทางรถไฟ-สายกลาง หมู่ที่ 1-13 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
183 ซื้อสารส้มและคลอรีนน้ำ เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
184 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
185 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
186 จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลหมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
187 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยพ่อหลวงสร้วง หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
188 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคิดแยกขยะ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
189 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านชายท่า หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
190 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
191 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟฟ้าของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
192 จ้างซ่อมแซมวิทยุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
193 ซื้อวัสดุสำนักงานของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
194 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทยางรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บม 8264 สุราษฎร์ธานี จำนวน 2 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
195 จ้างจัดหาวัสดุหินผุดำซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ซอยสามัคคีและซอยบุญชู หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ฺธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
196 ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
197 จ้างปรับปรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
198 จ้างปรับปรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
199 จ้างปรับปรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
200 จ้างจัดหาวัสดุคัดเลือก (หินผุดำ) เพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑,๒,๓ ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
201 จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมซ่อมแซมคันทาง ซอยเขาแก้ว หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
202 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 6 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
203 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 6 แห่ง  16 ธันวาคม 2563
204 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ของ ศพด.ในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 2 แห่ง  16 ธันวาคม 2563
205 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ของ ศพด.ในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
206 ซื้อข้าวกล่องและน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ในช่วงระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 63 ถึง วันที่ 3 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
207 ซื้อข้าวกล่องและน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ในช่วงระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 63 ถึง วันที่ 3 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
208 ซื้อข้าวกล่องและน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ในช่วงระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 63 ถึง วันที่ 3 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
209 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์สังกัดสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
210 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานรถ ทะเบียน คยก 336 สุราษฎร์ธานี สังกัดส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
211 จ้างปรับปรุงถนนซอยกุมารทอง หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
212 จ้างบุกเบิกถนนซอยเขาน้อยเชื่อมต่อซอยวังไผ่ ม.2 หมู่ที่ 13 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
213 จ้างปรับปรุงถนนซอยมะม่วงงาม 2 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
214 จ้างบุกเบิกถนนซอยเขาน้อยเชื่อมต่อวัดเขากอม หมู่ที่ 13 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
215 จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
216 จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยโรงเรียนบ้านท่าไท หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
217 จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมรถยนต์สี่ประตู ณ ศูนย์โตโยต้าสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
218 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
219 จ้างขุดลอกและกำจัดวัชพืชทางระบายน้ำซอยดอนโตนด หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
220 จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอย ส.รุ่งเรือง หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
221 ซื้อน้ำดื่มของ อบต.คลองพา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2563
222 จ้างซ่อมแซมผิวจราจรหลังท่อระบายน้ำ คสล.และคอสะพานซอยเหล่าบัญฑิต หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2563
223 ซื้อวัสดุก่อสร้างระบบประปาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
224 จ้างซ่อมแซมกระจกมองข้างของรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บม 8264 สุราษฎร์ฺธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
225 ซื้อผ้าเต็นท์ ขนาด 5 x 10 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
226 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
227 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง อบจ.สุราษฎร์ธานีและนายก อบจ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
228 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
229 จ้างจัดหาพืชผักสวนครัวสำหรับปลูกตามโครงการ 1 ตำบล 1 ถนนกินได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
230 จ้างซ่อมแซมผิวจราจรหลังท่อระบายน้ำ คสล.และคอสะพานซอยเหล่าบัญฑิต หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
231 จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยโรงเรียนบ้านท่าไท หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2563
232 ซื้อจัดวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2563
233 ซื้อจัดวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2563
234 ซื้อจัดวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2563
235 ซื้อถ้วยรางวัลและสายสะพายนางนพมาศ งานประเพณีวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2563
236 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ สังกัดส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2563
237 จ้างจัดหาวัสดุเศษยางแอสฟัลท์ เพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน สายเขากอม(ริมทางรถไฟ-ถนนสายกลาง) และซอยเกาะดอนเมา ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2563
238 จ้างจัดหาวัสดุหินผุดำ เพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมุ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2563
239 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
240 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2563
241 จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ของ ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
242 ซื้อจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
243 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
244 ซื้อจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
245 จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่ง ยาม ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
246 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
247 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
248 ซื้อน้ำดื่มของ อบต.คลองพา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
249 ซื้อน้ำดื่ม ของ อบต.คลองพา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
250 จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
251 จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
252 จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานสำนักปลัด (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
253 จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสำนักปลัด (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
254 จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
255 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยมาโนช หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
256 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยมาโนช หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
257 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ชนิด 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 กันยายน 2563
258 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยมาโนช หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
259 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ชนิด 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 กันยายน 2563
260 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์สังกัด ส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
261 ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและหนังสือ ประจำปี 2563 ของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
262 ซื้อวัสดุสำนักงานสังกัด สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
263 ซื้อวัสดุสำนักงาน สังกัด ส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
264 ซื้อวัสดุสำนักงานสังกัด ส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
265 จ้างโครงการขุดลอกฝายห้วยเขาแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
266 จ้างโครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ คลองตลิ่ง หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
267 จ้างโครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ คลองขวัญพัฒน์ (จุดที่ 2) หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
268 จ้างโครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ ห้วยตาบิด หมู่ที่ 12 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
269 จ้างโครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ คลองตลิ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
270 จ้างโครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ คลองพา หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
271 จ้างโครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ คลองขวัญพัฒน์ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
272 จ้างโครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ ห้วยโกรกกราก หมู่ที่ 12 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
273 จ้างโครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ ห้วยนุ้ย บ้านชายท่า หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
274 จ้างโครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ ห้วยนุ้ย บ้านชายท่า หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
275 โครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ คลองตลิ่ง หมู่ที่ 13 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  14 กันยายน 2563
276 ซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
277 ซื้อวัสดุโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ครั้งที่ ๒ (หน้ากากอนามัย ชนิด 3M) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
278 จ้างโครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ ห้วยนุ้ย บ้านชายท่า หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
279 จ้างปะยางรถยนต์ ทะเบียน ผค 4321 สุราษฎร์ธานี สังกัดส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
280 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
281 โครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ คลองกลอย หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา  11 กันยายน 2563
282 จ้างโครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ คลองกลอย หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
283 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ชนิด 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 กันยายน 2563
284 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ชนิด 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 กันยายน 2563
285 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ของสำนักปลัด หมายเลขเครื่อง 416-61-0034 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
286 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
287 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
288 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภท หมึกคอมพิวเตอร์สังกัดส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
289 จ้างขุดลอกทางระบายน้ำสาธารณะ ซอยนาตาเกื้อ 3 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
290 จ้างปะยางรถยนต์ ทะเบียน ผค 4321 สุราษฎร์ธานี สังกัด ส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
291 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ สังกัดสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
292 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์ ของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
293 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ชนิด 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 สิงหาคม 2563
294 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ชนิด 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 สิงหาคม 2563
295 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ชนิด 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 สิงหาคม 2563
296 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ชนิด 4 ล้อ  6 สิงหาคม 2563
297 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟฟ้า ของส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2563
298 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านระบบประปาของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2563
299 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านระบบประปาของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
300 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
301 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านระบบประปาของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
302 จ้างจัดหาวัสดุหินผุดำเพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3,4 และหมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
303 ซื้อวัสดุสำนักงานของ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
304 ซื้อวัสดุสำนักงานของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
305 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
306 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
307 ซื้อวัสดุการศึกษาของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
308 ซื้อวัสดุสำนักงานของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
309 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของ ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
310 จ้างปูกระเบื้องพื้นพร้อมติดตั้งเวทีเอนกประสงค์ ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
311 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0022 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
312 จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ สังกัดสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
313 จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ สังกัดส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
314 จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ สังกัดส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
315 จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาล หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
316 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ของ ศพด.ในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
317 ซื้อน้ำมันหล่อลื่นประเภทน้ำมันไฮสปีด 2 ที เพื่อไว้ใช้สำหรับกิจการของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
318 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกคอมพิวเตอร์ สังกัดส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
319 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
320 จ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
321 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 6 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
322 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 6 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
323 ซื้อวัสดุก่อสร้างเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
324 จ้างจัดหาวัสดุการเกษตรเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของ ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
325 ซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
326 ซื้อวัสดุก่อสร้างเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
327 ซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมสายไฟและฝาครอบบ่อ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
328 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 6 แห่ง  30  มิถุนายน  2563
329 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 6 แห่ง  30  มิถุนายน  2563
330 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์ของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
331 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ของ ศพด.ในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 2 แห่ง  30  มิถุนายน  2563
332 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 6 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
333 จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน สำนักปลัด ตำแหน่งแม่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
334 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยร่วมใจ - ราชวัตร หมู่ที่ 12 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
335 ซื้อสารส้มชนิดขุ่นผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
336 จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาล หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองพา อำเภอท่่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
337 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีตสายในหุบ หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  มิถุนายน  2563
338 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-53-0016 สังกัดกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2563
339 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2563
340 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ซอยร่วมใจ หมู่ที่ 12 ตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2563
341 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2563
342 จ้างซ่อมแซมผิวจราจรหลังท่อระบายน้ำ คสล.และคอสะพานซอยเหล่าบัญฑิต หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
343 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านระบบประปาของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2563
344 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของส่วนการคลัง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-48-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
345 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด หมายเลขครุภัณฑ์ 416-48-0018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
346 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 6 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
347 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ของ ศพด.พื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
348 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
349 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ของ ศพด.พื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 2 แห่ง  8  มิถุนายน  2563
350 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนการคลัง หมายเลข 416-53-0016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
351 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขขน 194 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
352 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของส่วนการคลัง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-48-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2563
353 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของส่วนการคลัง ประเภทหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2563
354 ซื้อวัสดุสำนักงานของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2563
355 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของส่วนการคลัง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-48-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2563
356 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2563
357 ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED ขาวดำ และเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED แบบ Network สำหรับกระดาษ A 3 ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
358 จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 12 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
359 จ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
360 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 441-58-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
361 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านระบบประปาของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
362 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการทำฝายชะลอน้ำในพื้นที่ตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
363 จ้างซ่อมแซมเครืื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-54-0017 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
364 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของส่วนการคลัง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-48-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
365 จ้างจัดทำตรายางของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
366 จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 20 ลบ.ม. (รูปทรงถ้วยแชมเปญ) หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
367 จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ Brother DR-261CL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
368 จ้างจ้างก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ซอยเขาวง 35 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
369 จ้างจ้างก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ซอยบุญชู หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
370 จ้างจ้างก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ซอยเขาวง 35 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
371 จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
372 จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
373 ซื้อวัสดุสำนักงานของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
374 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยธารทิพย์ - คลองโหมก หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
375 จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2563
376 ซื้อวัสดุสำนักงานของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2563
377 จ้างซ่อมแซมผิวจราจรหลังท่อระบายน้ำ คสล.และคอสะพานซอยเหล่าบัญฑิต หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2563
378 ซื้อวัสดุการเกษตร ประเภทต้นไม้ทองอุไร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
379 จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
380 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2563
381 ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2563
382 จ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน (ซอยรัตนนิพนธ์และริมทางหลวงสาย 41) หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
383 จ้างก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ซอยช่องมังกร หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
384 จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ ซอยชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
385 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยกุมารทอง หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
386 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0022 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
387 จ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งยาม อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
388 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
389 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
390 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
391 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์ ของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
392 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์ ของส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
393 จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมสภาพรถยนต์ ทะเบียน ผค 4321 สุราษฎร์ธานี ณ บริษัทมิตซูชุมพร จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
394 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
395 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. สายคุ้มหลวง ตอน 2 บ้านกลาง หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อ บ้านขวัญพัฒน์ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 เมษายน 2563
396 ก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ซอยชัยภักดี หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  23 เมษายน 2563
397 โครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ คลองตลิ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  23 เมษายน 2563
398 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
399 จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ (หมา/แมว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
400 จ้างก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ ซอยหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
401 จ้างโครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ คลองตลิ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
402 ซื้อวัสดุประปา Timer เพื่อใช้ในระบบประปาหมู่บ้าน ซอยตลาดอังคาร หมู่ที่ 7 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
403 จ้างก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ ซอยชัยภักดี หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
404 จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ (หมา/แมว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
405 จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ (หมา/แมว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
406 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านกลางเดิม หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
407 จ้างก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ซอยบุญชู หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  16 เมษายน 2563
408 จ้างก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ซอยบุญชู หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
409 จ้างจ้างก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ซอยเขาวง 35 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
410 จ้างจ้างก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ซอยเขาวงบน หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
411 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของส่วนการคลัง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
412 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในหุบ บ้านสามแยกอินทรีย์ทอง หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 เมษายน 2563
413 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
414 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวประเภท (เจลล้างมือพร้อมอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
415 จ้างจัดทำป้ายไวนิลทิ้งหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
416 ซื้อวัสดุกรองน้ำประปา แบบผิวดิน ขนาด 10 ลบ.ม. หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
417 จ้างจัดหาพืชผักสวนครัวเพื่อปลูกตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2563
418 จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2563
419 ซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินในพื้นที่ตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2563
420 จ้างปรับปรุงถนนซอยคุ้มหลวง(กลุ่มระโนด) หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
421 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. สายคุ้มหลวง ตอน 2 บ้านกลาง หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อ บ้านขวัญพัฒน์ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 เมษายน 2563
422 จ้างปรับปรุงถนนซอยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
423 ซื้อวัสดุระบบประปา เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปาในพื้นที่ตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
424 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
425 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ตามภารกิจของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
426 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
427 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในหุบ บ้านสามแยกอินทรีย์ทอง หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 เมษายน 2563
428 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. สายคุ้มหลวง ตอน 2 บ้านกลาง หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อ บ้านขวัญพัฒน์ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 เมษายน 2563
429 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในหุบ บ้านสามแยกอินทรีย์ทอง หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 เมษายน 2563
430 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทยางรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บม 8264 สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
431 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บม 8264 สฎ. (เปลี่ยนไฟท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
432 จ้างจ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
433 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บม 8264 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 เมษายน 2563
434 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของส่วนการคลัง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-48-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 เมษายน 2563
435 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านระบบประปาของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 เมษายน 2563
436 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
437 จ้างปรับปรุงถนนซอยหลึกภัย หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
438 จ้างปรับปรุงถนนซอยศิริสุข หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
439 ซื้อวัสดุสำนักงานของ ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
440 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของ ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
441 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์ ของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
442 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์ ของ ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
443 จ้างซ่อมแซมถนน คสล.วอยเขาวงบน หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
444 จ้างปรับปรุงถนนซอยเขาวง หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
445 จ้างเหมาขุดบ่อรับน้ำดิบและปรับแต่งทางลงโรงสูบน้ำ ระบบประปาบ้านท่าไทบน หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
446 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยอำนวยสุข หมู่ที่ 4 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
447 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยเขาน้อย หมู่ที่ 13 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
448 จ้างก่อสร้างถรบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 10 ลบ.ม. (ถังพลาสติกขนาด 2.50 ลบ.ม. จำนวน 4 ลูก) หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
449 จ้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี (การเพ้นท์ผ้าบาติก) หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2563
450 ซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
451 จัดทำป้ายไวนิล ตามมาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  27 มีนาคม 2563
452 จ้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี (การเพ้นท์ผ้าบาติก) หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
453 จ้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี (การเพ้นท์ผ้าบาติก) หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
454 จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี (การเพ้นท์ผ้าบาติก) หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
455 จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างเพื่อเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี (การเพ้นท์ผ้าบาติก) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
456 จ้างวางท่อระบายน้ำและปรับปรุงไหล่ทาง หมู่ที่ 4 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
457 ซื้อวัสดุอุปกร์จัดทำหน้ากากอนามัยตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
458 ซื้อเครื่องออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
459 ซื้อเครื่องออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
460 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยนาตาเกื้อ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
461 ซื้อวัสดุช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
462 ซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 441-58-0001  20 มีนาคม 2563
463 จ้างปรับปรุงถนนซอยโชคชัย หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
464 ซื้อเครื่องออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
465 ซื้อเครื่องออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
466 จ้างปรับปรุงถนนซอยตาแปะ หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
467 จ้างปรับปรุงถนนซอย ส.รุ่งเรือง หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
468 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยนาตาเกื้อ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
469 ซื้อเครื่องออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
470 จ้างปรับปรุงถนนซอยหลังเขา หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
471 ซื้อเครื่องออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
472 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยนาตาเกื้อ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
473 จ้างปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
474 จ้างปรับปรุงถนนซอยสามพี่น้อง หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
475 จ้างจัดหาแก็สหุ้งต้ม (LPG) เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
476 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในหุบ บ้านสามแยกอินทรีย์ทอง หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 มีนาคม 2563
477 จ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
478 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. สายคุ้มหลวง ตอน 2 บ้านกลาง หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อ บ้านขวัญพัฒน์ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 มีนาคม 2563
479 จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
480 จ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
481 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป เพื่อใช้ซ่อมแซมถนนลาดยางภายในตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
482 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
483 จ้างซ่อมกล้อง CCTV อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
484 จ้างเหมาจัดทำตรายางเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องของ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
485 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ บ้านสามแยกอินทรีย์ทอง หมู่ที่ ๙ ต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
486 จัดซื้อเก้าอี้นั่งคอย 4 ที่นั่ง  5 มีนาคม 2563
487 จ้างปรับปรุงถนนซอยบ้านตารัญ หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
488 จ้างเหมาซ่อมแซมโคมไฟบริเวณทางเข้า อบต.คลองพาและหน้าป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
489 จ้างปรับปรุงถนนซอยทับสมิงคลา 11 (สะพาน 2 - แนวเขตอุทยาน) หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
490 จ้างปรับปรุงถนนซอยเก้าแสน-สำนักสงฆ์ หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
491 จ้างเหมาจัดทำฐานวางเครื่องออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
492 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยเกาะดอนเมา หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
493 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6, 12 ต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
494 จ้างปรับปรุงถนนซอยบ่อกบ หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
495 จ้างปรับปรุงถนนซอยทับสมิงคลา 2 หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
496 จ้างปรับปรุงถนนซอยตลาดอังคาร 5 หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
497 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์ของ ศพด.บ้านคลองพา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
498 จ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
499 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องสำรองไฟฟ้า ของ ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
500 เหมาจัดทำป้ายไวนิล เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขวัญพัฒน์  2 มีนาคม 2563
501 จัดทำป้ายไวนิลเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ศพด.บ้านคลองพา  2 มีนาคม 2563
502 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
503 จ้างปรับปรุงถนนซอยทอนเหรียง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2563
504 ซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
505 จ้างปรับปรุงถนนซอยมาโนช หมู่ที่ 5 ตำบคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
506 จ้างปรับปรุงถนนซอยบ้านกลางเดิม หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
507 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มหลวง ตอน 2 หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อ บ้านขวัญพัฒน์ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  26 กุมภาพันธ์ 2563
508 จ้างปรับปรุงถนนซอยชัยภักดี หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
509 ก่อสร้างถนน คสล. สายคุ้มหลวง ตอน 2 บ้านกลาง หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อ บ้านขวัญพัฒน์ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  26 กุมภาพันธ์ 2563
510 จ้างปรับปรุงถนนซอยคุ้มหลวง - ช่องมังกร หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
511 จ้างปรับปรุงถนนซอยหนองคัน หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
512 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยฤทธิพร 2 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
513 จ้างเหมาปูกระเบื้องพื้นทางเดินระหว่างอาคาร ศพด.บ้านคลองพา หมู่ที่ 4 ต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
514 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
515 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องอ่านบัตรเอนกประสงค์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
516 ซื้อเครื่องอ่านบัตรเอนกประสงค์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
517 ซื้อเครื่องครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
518 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า เครื่องพิมพ์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
519 ซื้อเต็นท์โค้งพร้อมผ้าเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
520 ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
521 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
522 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยนาตาเกื้อ 2 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
523 จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน สำนักปลัด (งานกำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
524 จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน สำนักปลัด (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
525 จ้างจัดหาวัสดุลูกรังเพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
526 ซื้อถ่านไม้โกงกางเพื่อใช้ในงานระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
527 ซื้อวัสดุการศึกษา ของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
528 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
529 ซื้อวัสดุสำนักงานของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
530 จ้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองพา (การทำพวงหรีด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
531 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บม 8264 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
532 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
533 จ้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านชายท่า (การผูกผ้าประดับและการทำขนมครก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
534 ซื้อสารส้ม เพื่อใช้ในการผลิตน้ำระบบประปาหมู่บ้านในตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
535 จ้างจัดหาวัสดุลูกรังเพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
536 จ้างติดตั้งตัวรับสัญญาณอินเตอร์เน็ต ของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
537 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยเกาะดอนเมา หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
538 จ้างจัดทำตรายาง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
539 ซื้อวัสดุสำนักงานของ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
540 จ้างจัดทำเกียรติบัตรพร้อมใส่กรอบและจัดทำบัตร อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
541 จ้างก่อสร้่างถนน คสล.ซอยอำนวยสุข หมู่ที่ 4 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2563
542 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันและฝึกทักษะโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2563
543 จ้างจัดหาวัสดุลูกรัง เพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,3 ตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2563
544 จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการอบรมอาชีพให้แก่นักเรียนโรงเรียน ตชด.บ้านกอเตย (การทำก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
545 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
546 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์ ส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
547 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันและฝึกทักษะโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
548 จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
549 จ้างจัดเตรียมสถานที่และเครื่องเสียง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
550 วัสดุหมึกพิมพ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)  7 มกราคม 2563
551 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันและฝึกทักษะโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
552 จ้างปะรถเกรด ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
553 จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
554 จ้างเหมาถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
555 จ้างขุดฝังกลบขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2562
556 ซื้อถ้วยรางวัลและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาอินทรีย์ทองคัพ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2562
557 ซื้อวัสดุกรองน้ำประปา แบบผิวดิน ขนาด 10 ลบ.ม./ชม. หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2562
558 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2562
559 จ้างเหมาปรับแต่งคูระบายน้ำ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2562
560 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สังกัดสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2562
561 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2562
562 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนภายในตำบล หมู่ที่ 1-2 และหมู่ที่ 4 ต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2562
563 จ้างรื้อถอน ซ่อมแซม ติดตั้งเครื่องปรับอากาศจากศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชนตำบลคลองพา ไปติดตั้งที่ทำการ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2562
564 จ้างเหมาซ่อมกล้อง CCTV ของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2562
565 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน บม 8264 สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2562
566 จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการตั้งหน่วยบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2562
567 จ้างเหมาซ่อมแซมวิทยุสื่อสาร ของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2562
568 จ้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2562
569 จ้างจัดสถานที่และอาหารว่างในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2562
570 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจัดหาอุปกรณ์เสริมของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2562
571 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทเรซ่ินสไปซิ่งคิดและสาย FD-CV 0.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2562
572 จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กบ้านขวัญพัฒน์  29 พฤศจิกายน 2562
573 จ้างเหมาปรับปรุงถนนสายเขากอม (ริมทางรถไฟ-ถนนสายกลาง) หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อหมู่ที่ 13 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2562
574 จ้างขุดปรับแต่งคูระบายน้ำ ซอยฤทธิพร 1 บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 3 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2562
575 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ (ส่วนการคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤศจิกายน 2562
576 จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤศจิกายน 2562
577 จ้างซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปา บ้านชายท่า หมู่ที่ 1 ต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤศจิกายน 2562
578 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤศจิกายน 2562
579 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤศจิกายน 2562
580 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤศจิกายน 2562
581 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟกระพริบโซล่าเซลล์ เพื่อใช้แจ้งเตือนบริเวณทางข้ามรถไฟ บ้านเขาน้อย หมู่ที่ ๑๒ ต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤศจิกายน 2562
582 จ้างซ่อมเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤศจิกายน 2562
583 จ้างเหมาจัดหาวัสดุหินผุดำ เพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤศจิกายน 2562
584 จ้างจัดทำตรายางของ ส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤศจิกายน 2562
585 ซื้อลูกลอยเพื่อใช้ในงานระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2562
586 จ้างเหมาขุดแต่งคูระบายน้ำ ซอยพ่อหลวงสร้วง และซอยมะม่วงงาม หมู่ที่ 2 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2562
587 ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2562
588 ซื้อวัสดุสำนักงานของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2562
589 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภท (สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2562
590 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2562
591 ซื้อวัสดุสำนักงานของส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2562
592 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บม 8264 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2562
593 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภท (สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2562
594 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภท (สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤศจิกายน 2562
595 จ้างจัดหาวัสดุหินผุดำ เพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,13 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2562
596 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทน้ำยาทำความสะอาดเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2562
597 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทไม้ถูพื้นพร้อมน้ำยาเช็ดฝุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2562
598 ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทเสาธงอลูมิเนียมหัวบัวและธงชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2562
599 ซื้อคลอรีน เพื่อใช้ในงานระบประปาของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2562
600 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 6 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2562
601 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด.ในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2562
602 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด.ในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 2 แห่ง  30 ตุลาคม 2562
603 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 6 แห่ง  30 ตุลาคม 2562
604 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของ ศพด. ทั้ง 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2562
605 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภท (สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2562
606 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 และรายงานติดตสมและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2562
607 จ้างซ่อมแซมถนนสายในหุบ(สำนักสงฆ์ไทรทอง - ที่ทำการอุทยาน) ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ตุลาคม 2562
608 จัดซื้อเก้าอี้นั่งคอย 4 ที่นั่ง  10 ตุลาคม 2562
609 จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
610 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของ ส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
611 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
612 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
613 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
614 จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ ของ ส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
615 จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
616 จ้างชุดลอกและกำจัดส่ิ่งกีดขวางทางน้ำ ทางระบายน้ำสาธารณะ ทล.41 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2562
617 ซื้อวัสดุช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินด้านวาตภัย หมู่ที่ 2,6 และหมู่ที่ 12 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2562
618 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2562
619 จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.5 , ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
620 จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.5 , ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
621 จ้างซ่อมแซมรถบนต์บรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
622 ซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด 1.5 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2562
623 จ้างจัดหาวัสดุลูกรังปรับเกลี่ยแต่งเพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ซอยฤทธิพร 1 หมู่ที่ 3 ต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
624 ซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด 1.5 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
625 ซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด 1.5 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
626 จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.5 , ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
627 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ของ ส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
628 จ้างจัดหาวัสดุหินผุดำเพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ซอยบ้านกลางเดิม หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
629 จ้างซ่อมแซมป้ายไฟสามเหลี่ยมจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
630 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายคนงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
631 จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.5 , ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
632 จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.5 , ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
633 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(โทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ Smart TV) ของ ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2562
634 จ้างซ่อมแซมถนนในเขต ม.7 (ซอยเจ๊ฉิม) ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2562
635 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2562
636 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2562
637 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบประปา อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2562
638 จ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน สี่แยกคลองจา หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2562
639 จ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ซอยนาพรุ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2562
640 จ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ริมทางหลวง 4259 หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2562
641 จ้างเหมาจัดหาวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง (การปลูกผักไร้ดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2562
642 จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี (การทำน้ำพริกตะไคร้ น้ำพริกปลาร้า น้ำพริกมะขาม ไตปลาแห้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2562
643 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการอบรมอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง (การปลูกผักไร้ดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2562
644 จ้างจัดหาวัสดุอุุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี (การทำน้ำพริกตะไคร้ น้ำพริกปลาร้า น้ำพริกมะขาม ไตปลาแห้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2562
645 จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี (การทำน้ำพริกตะไคร้ น้ำพริกปลาร้า น้ำพริกมะขาม ไตปลาแห้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2562
646 จ้างซ่อมแซมถนนซอยสนามกีฬา หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2562
647 จ้างซ่อแมซมถนนสายกลาง(สี่แยก- คลองตลิ่ง) หมู่ที่่ 13 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2562
648 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์ ของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
649 จ้างจัดหาวัสดุลูกรังเพื่อซ่อมแซมถนน ซอยหนองคัน หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2562
650 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของ ส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2562
651 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2562
652 ซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2562
653 จ้างประกอบอาหารว่างเพื่อเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมอบรมโครงการขับขีปลอดภัยใส่ใจจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2562
654 จ้างซ่อมแซมรถบนต์บรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2562
655 จ้างจัดหาวัสดุหินผุดำเพื่อซ่อมแซมถนน ซอยหนองคัน หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2562
656 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมติดผนัง)ของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2562
657 จ้างจัดหาวัสดุลูกรังเพื่อซ่อมแซมถนน ซอยหนองคัน หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2562
658 จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2562
659 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งประเภทหม้อแบตเตอร์รี่ รถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2562
660 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชอง ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2562
661 จ้างเหมาซ่อมแซมประตูสำนักงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
662 จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยคุ้มหลวง - ช่องมักร บ้านกลาง หมู่ที่ 5 ต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2562
663 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยช่องมังกร หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2562
664 จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2562
665 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยตลาดอังคาร ตอน 4 หมู่ที่ 11 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
666 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
667 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
668 จ้างจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Brother DR-261 CL HL-3170/MFC-9140 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
669 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2562
670 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน ของ ส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2562
671 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน ของ ส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2562
672 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มร่างช้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2562
673 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2562
674 จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2562
675 จ้างจัดทำป้ายไวนิลและวุฒิบัตรโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2562
676 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2562
677 จ้างจัดหาวัสดุลูกรังซ่อมแซมถนน ซอยฤทธิพร 1 หมู่ที่ 3 และซอยร่วมใจ หมู่ที่ 4 ต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2562
678 ซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน ม.11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2562
679 จ้างจัดหาวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมฝายน้ำล้น ซอยหนองบอน หมู่ที่ 3 ต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2562
680 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยเขาวง ตอน 2 หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2562
681 ซื้อชุดกีฬาและวัสดุอุปกรณ์กีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬา/กรีฑาเด็ก เยาวชนและประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอท่าชนะ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2562
682 จ้างจัดหาวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมถนนน้ำล้นผ่าน ซอยทับสมิงคลา 2 หมู่ที่ 11 ต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2562
683 ซื้อวัสดุสำนักงานของ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2562
684 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน จำนวน 6 แห่ง ในพื้นที่ตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2562
685 ซื้อวัสดุงานบ้านครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2562
686 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด. จำนวน 2 แห่ง ในพื้นที่ตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2562
687 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของ ส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2562
688 ซื้อวัสดุสำนักงานของ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2562
689 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2562
690 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2562
691 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน จำนวน 6 แห่ง ในพื้นที่ตำบลคลองพา  8 กรกฎาคม 2562
692 ซื้อวัสดุสำนักงานของ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2562
693 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด. จำนวน 2 แห่ง ในพื้นที่ตำบลคลองพา  8 กรกฎาคม 2562
694 จ้างซ่อมถังต้มน้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2562
695 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2562
696 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยทวีสุข หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2562
697 จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 20 ลบ.ม. รูปทรงถ้วยแชมเปญ (กรณีใช้ฐานรากเดิม) ซอยตลาดอังคาร หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก  3 กรกฎาคม 2562
698 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน (โรงเรียนสีขาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2562
699 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน (รร.สีขาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2562
700 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและจัดหาอาหารว่าง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโรงเรียน (โรงเรียนสีขาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2562
701 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาด 20 ลบ.ม.หอถังแชมเปญ ซอยตลาดอังคาร หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  26  มิถุนายน  2562
702 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2562
703 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 441-58-0001,442-57-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2562
704 ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทกระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2562
705 ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2562
706 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยตลาดอังคาร ตอน 3 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2562
707 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยตลาดอังคาร ตอน 3 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  มิถุนายน  2562
708 จ้างบรรจุถังดับเพลิงเคมีแห้ง ของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  มิถุนายน  2562
709 ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมโครงการจัดทำจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2562
710 จ้างซ่อมแซมเครื่องทำน้ำเย็น ของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2562
711 ซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2562
712 จ้างซ่อมแซมวิทยุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2562
713 จ้างซ่อมแซมวิทยุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2562
714 ซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด. ในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2562
715 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 6 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2562
716 จ้างซ่อมแซมวิทยุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2562
717 จ้างเหมาซ่อมแซมตรวจเช็คสภาพรถยนต์ ทะเบียน ผค 4321 สุราษฎร์ธานี ณ บริษัทมิตซูชุมพร จำกัด สาขาหลังสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2562
718 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2562
719 ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภท กรวยจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2562
720 ซื้อผ้าม้วนสีเหลือง , สีขาว เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2562
721 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของ ส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2562
722 จ้างจัดทำป้ายไวนิลกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2562
723 จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคาร ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2562
724 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของ ส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2562
725 ซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2562
726 จ้างเหมารถทัวร์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2562
727 จ้างเหมารถทัวร์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2562
728 จ้างเหมารถทัวร์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2562
729 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2562
730 ซื้อวัสดุสำนักงานของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองพา หมู่ที่ 4 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2562
731 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการก่อสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2562
732 ซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทวัสดุระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2562
733 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2562
734 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2562
735 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยรัตนนิพนธ์ ตอน 4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2562
736 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีตสายในหุบ ตอน 2 หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 เมษายน 2562
737 ซื้อวัสดุสำนักงานของ ส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
738 จ้างจัดทำป้ายไวนิลเปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ของ ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ และ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
739 จ้างจัดทำป้ายไวนิล ระวังสะพานชำรุด ของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
740 ซื้อวัสดุสำนักงานของ ส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
741 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
742 จ้างจัดหาวัสดุหินผุดำเพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ซอยบ่อกบ หมู่ที่ 11 ต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
743 จ้างจัดทำป้ายโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2562
744 จ้างจัดเตรียมสถานที่โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2562
745 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยตาบิด หมู่ที่ 12 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2562
746 ซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2562
747 จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ (หมา/แมว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2562
748 จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2562
749 จ้างจัดหาวัสดุลูกรัง (หินใหญ่) เพื่อก่อสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 7 ต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2562
750 ซื้อชุดฝึกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2562
751 ซื้อวัสดุในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2562
752 จ้างเหมาจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ในการฝึกอบรมอาชีพการจัดดอกไม้สดให้แก่กลุ่มสตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2562
753 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังซอยเขาวง หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2562
754 จ้างเหมาจัดทำตรายาง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2562
755 จ้างเหมาจัดทำตรายาง (ส่วนการคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2562
756 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2562
757 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของ ส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2562
758 ซื้อวัสดุวทิยาศาสรต์หรือการแพทย์ ประเภทสารส้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2562
759 จ้างจัดหาวัสดุลูกรัง เพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ซอยคุ้มหลวง - ช่องมักร บ้านกลาง หมู่ที่ 5 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2562
760 จัดทำเว็บไซด์สำหรับหน่วยงาน ของ อบต.คลองพา  5 มีนาคม 2562
761 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2562
762 จ้างจัดสถานที่และจัดหาน้ำแข็งน้ำดื่มตามโครงการแข่งขันกีฬาอินทรีย์ทองคัพ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2562
763 จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการแข่งขันกีฬาอินทรีย์ทองคัพ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2562