ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มกราคม 2564
2 ซื้อเจลแอลกอฮอร์ชนิดแกลลอนบรรจุ 5 ลิตร และหน้ากากอนามัยชนิดกล่องในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิค -19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2564
3 ซื้อวัสดุการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2564
4 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2564
5 ซื้อวัสดุสำนักงานของส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2564
6 จ้างขุดฝังกลบบ่อขยะ บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
7 ซื้อเจลแอลกอฮอร์ชนิดแกลลอนบรรจุ 5 ลิตร และหน้ากากอนามัยชนิดกล่องในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิค -19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
8 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยสนามกีฬา หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎรฺ์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
9 ซื้อเจลแอลกอฮอร์ชนิดแกลลอนบรรจุ 5 ลิตร และหน้ากากอนามัยชนิดกล่องในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิค -19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
10 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป เพื่อใช้ซ่อมแซมถนนภายในตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2564
11 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2564
12 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับคนงานในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2564
13 ซื้อวัสดุสำนักงานของ ส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2564
14 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2564
15 จ้างปรับปรุงถนนริมทางรถไฟ-สายกลาง หมู่ที่ 1-13 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มกราคม 2564
16 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2564
17 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2564
18 จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลหมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2564
19 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยพ่อหลวงสร้วง หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2564
20 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านชายท่า หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มกราคม 2564
21 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟฟ้าของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มกราคม 2564
22 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มกราคม 2564
23 จ้างซ่อมแซมวิทยุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธันวาคม 2563
24 ซื้อวัสดุสำนักงานของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธันวาคม 2563
25 ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธันวาคม 2563
26 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทยางรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บม 8264 สุราษฎร์ธานี จำนวน 2 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธันวาคม 2563
27 จ้างจัดหาวัสดุหินผุดำซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ซอยสามัคคีและซอยบุญชู หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ฺธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธันวาคม 2563
28 จ้างปรับปรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธันวาคม 2563
29 จ้างปรับปรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2563
30 จ้างปรับปรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2563
31 จ้างจัดหาวัสดุคัดเลือก (หินผุดำ) เพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑,๒,๓ ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2563
32 จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมซ่อมแซมคันทาง ซอยเขาแก้ว หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2563
33 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 6 แห่ง 16 ธันวาคม 2563
34 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ของ ศพด.ในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 2 แห่ง 16 ธันวาคม 2563
35 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 6 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2563
36 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ของ ศพด.ในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2563
37 ซื้อข้าวกล่องและน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ในช่วงระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 63 ถึง วันที่ 3 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธันวาคม 2563
38 ซื้อข้าวกล่องและน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ในช่วงระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 63 ถึง วันที่ 3 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธันวาคม 2563
39 ซื้อข้าวกล่องและน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ในช่วงระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 63 ถึง วันที่ 3 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2563
40 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์สังกัดสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2563
41 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานรถ ทะเบียน คยก 336 สุราษฎร์ธานี สังกัดส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2563
42 จ้างปรับปรุงถนนซอยกุมารทอง หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2563
43 จ้างบุกเบิกถนนซอยเขาน้อยเชื่อมต่อวัดเขากอม หมู่ที่ 13 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2563
44 จ้างปรับปรุงถนนซอยมะม่วงงาม 2 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2563
45 จ้างบุกเบิกถนนซอยเขาน้อยเชื่อมต่อซอยวังไผ่ ม.2 หมู่ที่ 13 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2563
46 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤศจิกายน 2563
47 จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยโรงเรียนบ้านท่าไท หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤศจิกายน 2563
48 จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมรถยนต์สี่ประตู ณ ศูนย์โตโยต้าสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤศจิกายน 2563
49 จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤศจิกายน 2563
50 จ้างขุดลอกและกำจัดวัชพืชทางระบายน้ำซอยดอนโตนด หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤศจิกายน 2563
51 จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอย ส.รุ่งเรือง หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤศจิกายน 2563
52 จ้างซ่อมแซมผิวจราจรหลังท่อระบายน้ำ คสล.และคอสะพานซอยเหล่าบัญฑิต หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2563
53 ซื้อน้ำดื่มของ อบต.คลองพา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2563
54 ซื้อผ้าเต็นท์ ขนาด 5 x 10 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2563
55 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง อบจ.สุราษฎร์ธานีและนายก อบจ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2563
56 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2563
57 ซื้อวัสดุก่อสร้างระบบประปาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2563
58 จ้างซ่อมแซมกระจกมองข้างของรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บม 8264 สุราษฎร์ฺธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2563
59 จ้างจัดหาพืชผักสวนครัวสำหรับปลูกตามโครงการ 1 ตำบล 1 ถนนกินได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2563
60 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2563
61 จ้างซ่อมแซมผิวจราจรหลังท่อระบายน้ำ คสล.และคอสะพานซอยเหล่าบัญฑิต หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2563
62 จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยโรงเรียนบ้านท่าไท หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2563
63 ซื้อจัดวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2563
64 ซื้อถ้วยรางวัลและสายสะพายนางนพมาศ งานประเพณีวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤศจิกายน 2563
65 ซื้อจัดวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤศจิกายน 2563
66 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ สังกัดส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤศจิกายน 2563
67 ซื้อจัดวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤศจิกายน 2563
68 จ้างจัดหาวัสดุหินผุดำ เพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมุ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤศจิกายน 2563
69 จ้างจัดหาวัสดุเศษยางแอสฟัลท์ เพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน สายเขากอม(ริมทางรถไฟ-ถนนสายกลาง) และซอยเกาะดอนเมา ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤศจิกายน 2563
70 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2563
71 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2563
72 ซื้อจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
73 จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่ง ยาม ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
74 ซื้อน้ำดื่มของ อบต.คลองพา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
75 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
76 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
77 ซื้อจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
78 จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสำนักปลัด (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
79 ซื้อน้ำดื่ม ของ อบต.คลองพา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
80 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
81 จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
82 จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานสำนักปลัด (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
83 จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
84 จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ของ ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
85 จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
86 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยมาโนช หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2563
87 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยมาโนช หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2563
88 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ชนิด 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 กันยายน 2563
89 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยมาโนช หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2563
90 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ชนิด 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 กันยายน 2563
91 ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและหนังสือ ประจำปี 2563 ของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563
92 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์สังกัด ส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563
93 ซื้อวัสดุสำนักงาน สังกัด ส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
94 ซื้อวัสดุสำนักงานสังกัด สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
95 ซื้อวัสดุสำนักงานสังกัด ส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
96 จ้างโครงการขุดลอกฝายห้วยเขาแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
97 จ้างโครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ คลองตลิ่ง หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
98 จ้างโครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ คลองตลิ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
99 จ้างโครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ คลองขวัญพัฒน์ (จุดที่ 2) หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
100 จ้างโครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ ห้วยตาบิด หมู่ที่ 12 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
101 จ้างโครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ ห้วยโกรกกราก หมู่ที่ 12 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
102 จ้างโครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ คลองพา หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
103 จ้างโครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ คลองขวัญพัฒน์ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
104 จ้างโครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ ห้วยนุ้ย บ้านชายท่า หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
105 จ้างโครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ ห้วยนุ้ย บ้านชายท่า หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
106 โครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ คลองตลิ่ง หมู่ที่ 13 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 14 กันยายน 2563
107 ซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
108 ซื้อวัสดุโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ครั้งที่ ๒ (หน้ากากอนามัย ชนิด 3M) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
109 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
110 จ้างปะยางรถยนต์ ทะเบียน ผค 4321 สุราษฎร์ธานี สังกัดส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
111 จ้างโครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ ห้วยนุ้ย บ้านชายท่า หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
112 จ้างโครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ คลองกลอย หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
113 โครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ คลองกลอย หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา 11 กันยายน 2563
114 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ชนิด 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 กันยายน 2563
115 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ชนิด 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 กันยายน 2563
116 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ของสำนักปลัด หมายเลขเครื่อง 416-61-0034 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
117 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
118 จ้างปะยางรถยนต์ ทะเบียน ผค 4321 สุราษฎร์ธานี สังกัด ส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2563
119 จ้างขุดลอกทางระบายน้ำสาธารณะ ซอยนาตาเกื้อ 3 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2563
120 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ สังกัดสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2563
121 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภท หมึกคอมพิวเตอร์สังกัดส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2563
122 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2563
123 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์ ของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563
124 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ชนิด 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 สิงหาคม 2563
125 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ชนิด 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 สิงหาคม 2563
126 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ชนิด 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 สิงหาคม 2563
127 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ชนิด 4 ล้อ 6 สิงหาคม 2563
128 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟฟ้า ของส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2563
129 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านระบบประปาของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2563
130 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2563
131 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านระบบประปาของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2563
132 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านระบบประปาของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2563
133 จ้างจัดหาวัสดุหินผุดำเพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3,4 และหมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2563
134 ซื้อวัสดุสำนักงานของ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2563
135 ซื้อวัสดุสำนักงานของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2563
136 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563
137 จ้างปูกระเบื้องพื้นพร้อมติดตั้งเวทีเอนกประสงค์ ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563
138 ซื้อวัสดุสำนักงานของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563
139 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563
140 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของ ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563
141 ซื้อวัสดุการศึกษาของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563
142 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0022 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กรกฎาคม 2563
143 จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ สังกัดสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563
144 ซื้อน้ำมันหล่อลื่นประเภทน้ำมันไฮสปีด 2 ที เพื่อไว้ใช้สำหรับกิจการของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563
145 จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ สังกัดส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563
146 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ของ ศพด.ในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563
147 จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาล หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563
148 จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ สังกัดส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563
149 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกคอมพิวเตอร์ สังกัดส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2563
150 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 6 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
151 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
152 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 6 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
153 จ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
154 ซื้อวัสดุก่อสร้างเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2563
155 ซื้อวัสดุก่อสร้างเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
156 ซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
157 ซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมสายไฟและฝาครอบบ่อ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
158 จ้างจัดหาวัสดุการเกษตรเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของ ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
159 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ของ ศพด.ในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 2 แห่ง 30  มิถุนายน  2563
160 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์ของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
161 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 6 แห่ง 30  มิถุนายน  2563
162 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 6 แห่ง 30  มิถุนายน  2563
163 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 6 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
164 จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน สำนักปลัด ตำแหน่งแม่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29  มิถุนายน  2563
165 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยร่วมใจ - ราชวัตร หมู่ที่ 12 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2563
166 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีตสายในหุบ หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24  มิถุนายน  2563
167 ซื้อสารส้มชนิดขุ่นผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
168 จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาล หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองพา อำเภอท่่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
169 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-53-0016 สังกัดกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23  มิถุนายน  2563
170 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2563
171 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ซอยร่วมใจ หมู่ที่ 12 ตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2563
172 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  มิถุนายน  2563
173 จ้างซ่อมแซมผิวจราจรหลังท่อระบายน้ำ คสล.และคอสะพานซอยเหล่าบัญฑิต หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2563
174 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านระบบประปาของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2563
175 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
176 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขขน 194 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
177 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนการคลัง หมายเลข 416-53-0016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
178 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ของ ศพด.พื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
179 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด หมายเลขครุภัณฑ์ 416-48-0018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
180 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของส่วนการคลัง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-48-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
181 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 6 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
182 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ของ ศพด.พื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 2 แห่ง 8  มิถุนายน  2563
183 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของส่วนการคลัง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-48-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2563
184 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของส่วนการคลัง ประเภทหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2563
185 ซื้อวัสดุสำนักงานของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2563
186 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของส่วนการคลัง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-48-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2563
187 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2563
188 ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED ขาวดำ และเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED แบบ Network สำหรับกระดาษ A 3 ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
189 จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 12 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
190 จ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2563
191 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการทำฝายชะลอน้ำในพื้นที่ตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
192 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 441-58-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
193 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านระบบประปาของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
194 จ้างจัดทำตรายางของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2563
195 จ้างซ่อมแซมเครืื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-54-0017 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2563
196 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของส่วนการคลัง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-48-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2563
197 จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 20 ลบ.ม. (รูปทรงถ้วยแชมเปญ) หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2563
198 จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ Brother DR-261CL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
199 จ้างจ้างก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ซอยเขาวง 35 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
200 จ้างจ้างก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ซอยบุญชู หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
201 จ้างจ้างก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ซอยเขาวง 35 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
202 จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2563
203 จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2563
204 ซื้อวัสดุสำนักงานของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
205 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยธารทิพย์ - คลองโหมก หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
206 ซื้อวัสดุสำนักงานของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤษภาคม 2563
207 จ้างซ่อมแซมผิวจราจรหลังท่อระบายน้ำ คสล.และคอสะพานซอยเหล่าบัญฑิต หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤษภาคม 2563
208 จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤษภาคม 2563
209 จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
210 ซื้อวัสดุการเกษตร ประเภทต้นไม้ทองอุไร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563
211 ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤษภาคม 2563
212 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤษภาคม 2563
213 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยกุมารทอง หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
214 จ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน (ซอยรัตนนิพนธ์และริมทางหลวงสาย 41) หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
215 จ้างก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ซอยช่องมังกร หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
216 จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ ซอยชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
217 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0022 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2563
218 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
219 จ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งยาม อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
220 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
221 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
222 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์ ของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
223 จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมสภาพรถยนต์ ทะเบียน ผค 4321 สุราษฎร์ธานี ณ บริษัทมิตซูชุมพร จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
224 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. สายคุ้มหลวง ตอน 2 บ้านกลาง หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อ บ้านขวัญพัฒน์ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 เมษายน 2563
225 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
226 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์ ของส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
227 ก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ซอยชัยภักดี หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 23 เมษายน 2563
228 โครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ คลองตลิ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 23 เมษายน 2563
229 จ้างโครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ คลองตลิ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
230 จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ (หมา/แมว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
231 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
232 จ้างก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ ซอยชัยภักดี หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
233 ซื้อวัสดุประปา Timer เพื่อใช้ในระบบประปาหมู่บ้าน ซอยตลาดอังคาร หมู่ที่ 7 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
234 จ้างก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ ซอยหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
235 จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ (หมา/แมว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2563
236 จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ (หมา/แมว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2563
237 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านกลางเดิม หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
238 จ้างจ้างก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ซอยเขาวง 35 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
239 จ้างก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ซอยบุญชู หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
240 จ้างจ้างก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ซอยเขาวงบน หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
241 จ้างก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ซอยบุญชู หมู่ที่ 10 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 16 เมษายน 2563
242 จ้างจัดทำป้ายไวนิลทิ้งหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
243 ซื้อวัสดุกรองน้ำประปา แบบผิวดิน ขนาด 10 ลบ.ม. หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
244 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวประเภท (เจลล้างมือพร้อมอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
245 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของส่วนการคลัง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
246 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในหุบ บ้านสามแยกอินทรีย์ทอง หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 เมษายน 2563
247 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
248 จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 เมษายน 2563
249 จ้างจัดหาพืชผักสวนครัวเพื่อปลูกตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 เมษายน 2563
250 ซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินในพื้นที่ตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2563
251 จ้างปรับปรุงถนนซอยคุ้มหลวง(กลุ่มระโนด) หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
252 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
253 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. สายคุ้มหลวง ตอน 2 บ้านกลาง หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อ บ้านขวัญพัฒน์ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 เมษายน 2563
254 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. สายคุ้มหลวง ตอน 2 บ้านกลาง หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อ บ้านขวัญพัฒน์ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 เมษายน 2563
255 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในหุบ บ้านสามแยกอินทรีย์ทอง หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 เมษายน 2563
256 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
257 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในหุบ บ้านสามแยกอินทรีย์ทอง หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 เมษายน 2563
258 ซื้อวัสดุระบบประปา เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปาในพื้นที่ตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
259 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ตามภารกิจของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
260 จ้างปรับปรุงถนนซอยสามัคคีธรรม หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
261 จ้างจ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
262 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทยางรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บม 8264 สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
263 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บม 8264 สฎ. (เปลี่ยนไฟท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
264 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บม 8264 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 เมษายน 2563
265 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านระบบประปาของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 เมษายน 2563
266 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของส่วนการคลัง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-48-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 เมษายน 2563
267 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์ ของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
268 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์ ของ ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
269 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของ ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
270 ซื้อวัสดุสำนักงานของ ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
271 จ้างปรับปรุงถนนซอยศิริสุข หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
272 จ้างปรับปรุงถนนซอยหลึกภัย หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
273 จ้างซ่อมแซมถนน คสล.วอยเขาวงบน หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
274 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
275 จ้างปรับปรุงถนนซอยเขาวง หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
276 จ้างเหมาขุดบ่อรับน้ำดิบและปรับแต่งทางลงโรงสูบน้ำ ระบบประปาบ้านท่าไทบน หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
277 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยอำนวยสุข หมู่ที่ 4 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
278 จ้างก่อสร้างถรบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 10 ลบ.ม. (ถังพลาสติกขนาด 2.50 ลบ.ม. จำนวน 4 ลูก) หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
279 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยเขาน้อย หมู่ที่ 13 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
280 จ้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี (การเพ้นท์ผ้าบาติก) หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2563
281 ซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
282 จัดทำป้ายไวนิล ตามมาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 27 มีนาคม 2563
283 จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างเพื่อเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี (การเพ้นท์ผ้าบาติก) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
284 จ้างวางท่อระบายน้ำและปรับปรุงไหล่ทาง หมู่ที่ 4 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
285 จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี (การเพ้นท์ผ้าบาติก) หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
286 จ้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี (การเพ้นท์ผ้าบาติก) หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
287 จ้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี (การเพ้นท์ผ้าบาติก) หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
288 ซื้อวัสดุอุปกร์จัดทำหน้ากากอนามัยตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
289 ซื้อเครื่องออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
290 ซื้อเครื่องออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
291 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยนาตาเกื้อ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
292 ซื้อวัสดุช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563
293 ซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 441-58-0001 20 มีนาคม 2563
294 จ้างปรับปรุงถนนซอยโชคชัย หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
295 ซื้อเครื่องออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
296 ซื้อเครื่องออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
297 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยนาตาเกื้อ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
298 จ้างปรับปรุงถนนซอยหลังเขา หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
299 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยนาตาเกื้อ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
300 จ้างปรับปรุงถนนซอย ส.รุ่งเรือง หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
301 จ้างปรับปรุงถนนซอยตาแปะ หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
302 ซื้อเครื่องออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
303 จ้างปรับปรุงถนนซอยสามพี่น้อง หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
304 ซื้อเครื่องออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
305 จ้างปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
306 จ้างจัดหาแก็สหุ้งต้ม (LPG) เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
307 จ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
308 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในหุบ บ้านสามแยกอินทรีย์ทอง หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มีนาคม 2563
309 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. สายคุ้มหลวง ตอน 2 บ้านกลาง หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อ บ้านขวัญพัฒน์ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มีนาคม 2563
310 จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
311 จ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
312 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป เพื่อใช้ซ่อมแซมถนนลาดยางภายในตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
313 จ้างซ่อมกล้อง CCTV อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
314 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
315 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ บ้านสามแยกอินทรีย์ทอง หมู่ที่ ๙ ต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
316 จ้างเหมาจัดทำตรายางเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องของ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
317 จัดซื้อเก้าอี้นั่งคอย 4 ที่นั่ง 5 มีนาคม 2563
318 จ้างปรับปรุงถนนซอยทับสมิงคลา 2 หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
319 จ้างปรับปรุงถนนซอยตลาดอังคาร 5 หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
320 จ้างปรับปรุงถนนซอยบ่อกบ หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
321 จ้างปรับปรุงถนนซอยเก้าแสน-สำนักสงฆ์ หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
322 จ้างเหมาจัดทำฐานวางเครื่องออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
323 จ้างเหมาซ่อมแซมโคมไฟบริเวณทางเข้า อบต.คลองพาและหน้าป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
324 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6, 12 ต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
325 จ้างปรับปรุงถนนซอยบ้านตารัญ หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
326 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยเกาะดอนเมา หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
327 จ้างปรับปรุงถนนซอยทับสมิงคลา 11 (สะพาน 2 - แนวเขตอุทยาน) หมู่ที่ 11 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
328 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
329 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์ของ ศพด.บ้านคลองพา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
330 จัดทำป้ายไวนิลเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ศพด.บ้านคลองพา 2 มีนาคม 2563
331 เหมาจัดทำป้ายไวนิล เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขวัญพัฒน์ 2 มีนาคม 2563
332 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องสำรองไฟฟ้า ของ ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
333 จ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
334 จ้างปรับปรุงถนนซอยทอนเหรียง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2563
335 ซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
336 ก่อสร้างถนน คสล. สายคุ้มหลวง ตอน 2 บ้านกลาง หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อ บ้านขวัญพัฒน์ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 26 กุมภาพันธ์ 2563
337 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มหลวง ตอน 2 หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อ บ้านขวัญพัฒน์ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 26 กุมภาพันธ์ 2563
338 จ้างปรับปรุงถนนซอยคุ้มหลวง - ช่องมังกร หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
339 จ้างปรับปรุงถนนซอยหนองคัน หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
340 จ้างปรับปรุงถนนซอยชัยภักดี หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
341 จ้างปรับปรุงถนนซอยบ้านกลางเดิม หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
342 จ้างปรับปรุงถนนซอยมาโนช หมู่ที่ 5 ตำบคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
343 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
344 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยฤทธิพร 2 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
345 จ้างเหมาปูกระเบื้องพื้นทางเดินระหว่างอาคาร ศพด.บ้านคลองพา หมู่ที่ 4 ต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2563
346 ซื้อเครื่องครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
347 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า เครื่องพิมพ์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
348 ซื้อเครื่องอ่านบัตรเอนกประสงค์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
349 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องอ่านบัตรเอนกประสงค์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
350 ซื้อเต็นท์โค้งพร้อมผ้าเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
351 จ้างจัดหาวัสดุลูกรังเพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
352 จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน สำนักปลัด (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
353 จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน สำนักปลัด (งานกำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
354 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยนาตาเกื้อ 2 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
355 ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
356 ซื้อถ่านไม้โกงกางเพื่อใช้ในงานระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
357 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
358 ซื้อวัสดุการศึกษา ของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
359 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
360 ซื้อวัสดุสำนักงานของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
361 จ้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองพา (การทำพวงหรีด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
362 จ้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านชายท่า (การผูกผ้าประดับและการทำขนมครก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
363 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
364 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บม 8264 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
365 ซื้อสารส้ม เพื่อใช้ในการผลิตน้ำระบบประปาหมู่บ้านในตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
366 จ้างจัดหาวัสดุลูกรังเพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2563
367 จ้างติดตั้งตัวรับสัญญาณอินเตอร์เน็ต ของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
368 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยเกาะดอนเมา หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
369 จ้างจัดทำตรายาง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563
370 จ้างจัดทำเกียรติบัตรพร้อมใส่กรอบและจัดทำบัตร อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
371 ซื้อวัสดุสำนักงานของ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
372 จ้างก่อสร้่างถนน คสล.ซอยอำนวยสุข หมู่ที่ 4 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2563
373 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันและฝึกทักษะโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2563
374 จ้างจัดหาวัสดุลูกรัง เพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,3 ตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2563
375 จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการอบรมอาชีพให้แก่นักเรียนโรงเรียน ตชด.บ้านกอเตย (การทำก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
376 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันและฝึกทักษะโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
377 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันและฝึกทักษะโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
378 จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
379 จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
380 จ้างจัดเตรียมสถานที่และเครื่องเสียง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
381 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์ ส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
382 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
383 วัสดุหมึกพิมพ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) 7 มกราคม 2563
384 จ้างปะรถเกรด ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
385 จ้างเหมาถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มกราคม 2563
386 จ้างขุดฝังกลบขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2562
387 ซื้อถ้วยรางวัลและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาอินทรีย์ทองคัพ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
388 ซื้อวัสดุกรองน้ำประปา แบบผิวดิน ขนาด 10 ลบ.ม./ชม. หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
389 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
390 จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการตั้งหน่วยบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
391 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
392 จ้างรื้อถอน ซ่อมแซม ติดตั้งเครื่องปรับอากาศจากศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชนตำบลคลองพา ไปติดตั้งที่ทำการ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
393 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน บม 8264 สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
394 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนภายในตำบล หมู่ที่ 1-2 และหมู่ที่ 4 ต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
395 จ้างเหมาซ่อมแซมวิทยุสื่อสาร ของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
396 จ้างเหมาซ่อมกล้อง CCTV ของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
397 จ้างเหมาปรับแต่งคูระบายน้ำ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
398 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สังกัดสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
399 จ้างจัดสถานที่และอาหารว่างในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
400 จ้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
401 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจัดหาอุปกรณ์เสริมของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธันวาคม 2562
402 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทเรซ่ินสไปซิ่งคิดและสาย FD-CV 0.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2562
403 จ้างขุดปรับแต่งคูระบายน้ำ ซอยฤทธิพร 1 บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 3 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562
404 จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กบ้านขวัญพัฒน์ 29 พฤศจิกายน 2562
405 จ้างเหมาปรับปรุงถนนสายเขากอม (ริมทางรถไฟ-ถนนสายกลาง) หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อหมู่ที่ 13 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562
406 จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
407 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
408 จ้างซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปา บ้านชายท่า หมู่ที่ 1 ต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
409 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ (ส่วนการคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
410 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
411 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
412 จ้างจัดทำตรายางของ ส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
413 จ้างซ่อมเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
414 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟกระพริบโซล่าเซลล์ เพื่อใช้แจ้งเตือนบริเวณทางข้ามรถไฟ บ้านเขาน้อย หมู่ที่ ๑๒ ต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
415 จ้างเหมาจัดหาวัสดุหินผุดำ เพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
416 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภท (สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
417 ซื้อลูกลอยเพื่อใช้ในงานระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
418 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บม 8264 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
419 จ้างเหมาขุดแต่งคูระบายน้ำ ซอยพ่อหลวงสร้วง และซอยมะม่วงงาม หมู่ที่ 2 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
420 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภท (สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
421 ซื้อวัสดุสำนักงานของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
422 ซื้อวัสดุสำนักงานของส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
423 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
424 ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
425 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภท (สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤศจิกายน 2562
426 ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทเสาธงอลูมิเนียมหัวบัวและธงชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
427 จ้างจัดหาวัสดุหินผุดำ เพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,13 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
428 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทไม้ถูพื้นพร้อมน้ำยาเช็ดฝุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
429 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทน้ำยาทำความสะอาดเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
430 ซื้อคลอรีน เพื่อใช้ในงานระบประปาของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
431 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 6 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
432 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด.ในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
433 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด.ในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 2 แห่ง 30 ตุลาคม 2562
434 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 6 แห่ง 30 ตุลาคม 2562
435 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 และรายงานติดตสมและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2562
436 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของ ศพด. ทั้ง 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2562
437 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภท (สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2562
438 จ้างซ่อมแซมถนนสายในหุบ(สำนักสงฆ์ไทรทอง - ที่ทำการอุทยาน) ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ตุลาคม 2562
439 จัดซื้อเก้าอี้นั่งคอย 4 ที่นั่ง 10 ตุลาคม 2562
440 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
441 จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
442 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
443 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
444 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของ ส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
445 จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
446 จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ ของ ส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
447 จ้างชุดลอกและกำจัดส่ิ่งกีดขวางทางน้ำ ทางระบายน้ำสาธารณะ ทล.41 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
448 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
449 ซื้อวัสดุช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินด้านวาตภัย หมู่ที่ 2,6 และหมู่ที่ 12 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
450 จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.5 , ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
451 จ้างซ่อมแซมรถบนต์บรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
452 จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.5 , ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
453 ซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด 1.5 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
454 จ้างจัดหาวัสดุหินผุดำเพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ซอยบ้านกลางเดิม หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
455 จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.5 , ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
456 ซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด 1.5 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
457 จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.5 , ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
458 ซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด 1.5 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
459 จ้างซ่อมแซมป้ายไฟสามเหลี่ยมจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
460 จ้างจัดหาวัสดุลูกรังปรับเกลี่ยแต่งเพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ซอยฤทธิพร 1 หมู่ที่ 3 ต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
461 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายคนงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
462 จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.5 , ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
463 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ของ ส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
464 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(โทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ Smart TV) ของ ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2562
465 จ้างซ่อมแซมถนนในเขต ม.7 (ซอยเจ๊ฉิม) ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
466 จ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ซอยนาพรุ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
467 จ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน สี่แยกคลองจา หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
468 จ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ริมทางหลวง 4259 หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
469 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
470 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
471 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบประปา อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
472 จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี (การทำน้ำพริกตะไคร้ น้ำพริกปลาร้า น้ำพริกมะขาม ไตปลาแห้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
473 จ้างจัดหาวัสดุอุุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี (การทำน้ำพริกตะไคร้ น้ำพริกปลาร้า น้ำพริกมะขาม ไตปลาแห้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
474 จ้างเหมาจัดหาวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง (การปลูกผักไร้ดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
475 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการอบรมอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง (การปลูกผักไร้ดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
476 จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี (การทำน้ำพริกตะไคร้ น้ำพริกปลาร้า น้ำพริกมะขาม ไตปลาแห้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
477 จ้างซ่อมแซมถนนซอยสนามกีฬา หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
478 จ้างซ่อแมซมถนนสายกลาง(สี่แยก- คลองตลิ่ง) หมู่ที่่ 13 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
479 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์ ของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
480 จ้างจัดหาวัสดุลูกรังเพื่อซ่อมแซมถนน ซอยหนองคัน หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
481 จ้างจัดหาวัสดุลูกรังเพื่อซ่อมแซมถนน ซอยหนองคัน หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
482 จ้างจัดหาวัสดุหินผุดำเพื่อซ่อมแซมถนน ซอยหนองคัน หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
483 จ้างประกอบอาหารว่างเพื่อเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมอบรมโครงการขับขีปลอดภัยใส่ใจจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
484 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของ ส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
485 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
486 ซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
487 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมติดผนัง)ของ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
488 จ้างซ่อมแซมรถบนต์บรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
489 จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
490 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชอง ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
491 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งประเภทหม้อแบตเตอร์รี่ รถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
492 จ้างเหมาซ่อมแซมประตูสำนักงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
493 จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยคุ้มหลวง - ช่องมักร บ้านกลาง หมู่ที่ 5 ต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
494 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยช่องมังกร หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
495 จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
496 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
497 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยตลาดอังคาร ตอน 4 หมู่ที่ 11 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
498 จ้างจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Brother DR-261 CL HL-3170/MFC-9140 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
499 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
500 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
501 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน ของ ส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
502 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน ของ ส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562
503 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มร่างช้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
504 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
505 จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
506 จ้างจัดทำป้ายไวนิลและวุฒิบัตรโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
507 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
508 จ้างจัดหาวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมฝายน้ำล้น ซอยหนองบอน หมู่ที่ 3 ต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
509 จ้างจัดหาวัสดุลูกรังซ่อมแซมถนน ซอยฤทธิพร 1 หมู่ที่ 3 และซอยร่วมใจ หมู่ที่ 4 ต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
510 ซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน ม.11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
511 ซื้อชุดกีฬาและวัสดุอุปกรณ์กีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬา/กรีฑาเด็ก เยาวชนและประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอท่าชนะ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
512 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยเขาวง ตอน 2 หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2562
513 จ้างจัดหาวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมถนนน้ำล้นผ่าน ซอยทับสมิงคลา 2 หมู่ที่ 11 ต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2562
514 ซื้อวัสดุสำนักงานของ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2562
515 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
516 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
517 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน จำนวน 6 แห่ง ในพื้นที่ตำบลคลองพา 8 กรกฎาคม 2562
518 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด. จำนวน 2 แห่ง ในพื้นที่ตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
519 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน จำนวน 6 แห่ง ในพื้นที่ตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
520 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
521 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของ ส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
522 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด. จำนวน 2 แห่ง ในพื้นที่ตำบลคลองพา 8 กรกฎาคม 2562
523 ซื้อวัสดุสำนักงานของ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
524 จ้างซ่อมถังต้มน้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
525 ซื้อวัสดุสำนักงานของ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
526 ซื้อวัสดุงานบ้านครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
527 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยทวีสุข หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กรกฎาคม 2562
528 จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 20 ลบ.ม. รูปทรงถ้วยแชมเปญ (กรณีใช้ฐานรากเดิม) ซอยตลาดอังคาร หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก 3 กรกฎาคม 2562
529 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน (รร.สีขาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
530 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและจัดหาอาหารว่าง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโรงเรียน (โรงเรียนสีขาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
531 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาด 20 ลบ.ม.หอถังแชมเปญ ซอยตลาดอังคาร หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 26  มิถุนายน  2562
532 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน (โรงเรียนสีขาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
533 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14  มิถุนายน  2562
534 ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทกระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
535 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 441-58-0001,442-57-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
536 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยตลาดอังคาร ตอน 3 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
537 ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
538 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยตลาดอังคาร ตอน 3 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2562
539 จ้างบรรจุถังดับเพลิงเคมีแห้ง ของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5  มิถุนายน  2562
540 ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมโครงการจัดทำจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2562
541 จ้างซ่อมแซมเครื่องทำน้ำเย็น ของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
542 จ้างซ่อมแซมวิทยุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
543 ซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
544 จ้างซ่อมแซมวิทยุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
545 จ้างซ่อมแซมวิทยุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
546 ซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด. ในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
547 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ในพื้นที่ตำบลคลองพา จำนวน 6 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
548 จ้างเหมาซ่อมแซมตรวจเช็คสภาพรถยนต์ ทะเบียน ผค 4321 สุราษฎร์ธานี ณ บริษัทมิตซูชุมพร จำกัด สาขาหลังสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
549 ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภท กรวยจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2562
550 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2562
551 ซื้อผ้าม้วนสีเหลือง , สีขาว เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562
552 จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคาร ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2562
553 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของ ส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2562
554 จ้างจัดทำป้ายไวนิลกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2562
555 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของ ส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2562
556 ซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
557 จ้างเหมารถทัวร์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤษภาคม 2562
558 จ้างเหมารถทัวร์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤษภาคม 2562
559 จ้างเหมารถทัวร์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤษภาคม 2562
560 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
561 ซื้อวัสดุสำนักงานของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองพา หมู่ที่ 4 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
562 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการก่อสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ตำบลคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2562
563 ซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทวัสดุระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2562
564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2562
565 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2562
566 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยรัตนนิพนธ์ ตอน 4 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2562
567 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีตสายในหุบ ตอน 2 หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 เมษายน 2562
568 จ้างจัดทำป้ายไวนิล ระวังสะพานชำรุด ของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
569 ซื้อวัสดุสำนักงานของ ส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
570 ซื้อวัสดุสำนักงานของ ส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
571 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
572 จ้างจัดหาวัสดุหินผุดำเพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ซอยบ่อกบ หมู่ที่ 11 ต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
573 จ้างจัดทำป้ายไวนิลเปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ของ ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ และ ศพด.บ้านคลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
574 จ้างจัดทำป้ายโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
575 จ้างจัดเตรียมสถานที่โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
576 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยตาบิด หมู่ที่ 12 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
577 จ้างจัดหาวัสดุลูกรัง (หินใหญ่) เพื่อก่อสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 7 ต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2562
578 จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ (หมา/แมว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2562
579 ซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2562
580 ซื้อวัสดุในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2562
581 จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2562
582 ซื้อชุดฝึกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2562
583 จ้างเหมาจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ในการฝึกอบรมอาชีพการจัดดอกไม้สดให้แก่กลุ่มสตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562
584 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังซอยเขาวง หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2562
585 จ้างเหมาจัดทำตรายาง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562
586 จ้างเหมาจัดทำตรายาง (ส่วนการคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562
587 ซื้อวัสดุวทิยาศาสรต์หรือการแพทย์ ประเภทสารส้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2562
588 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2562
589 จัดทำเว็บไซด์สำหรับหน่วยงาน ของ อบต.คลองพา 5 มีนาคม 2562
590 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของ ส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2562
591 จ้างจัดหาวัสดุลูกรัง เพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ซอยคุ้มหลวง - ช่องมักร บ้านกลาง หมู่ที่ 5 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2562
592 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2562
593 จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการแข่งขันกีฬาอินทรีย์ทองคัพ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2562
594 จ้างจัดสถานที่และจัดหาน้ำแข็งน้ำดื่มตามโครงการแข่งขันกีฬาอินทรีย์ทองคัพ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2562
595 ซื้อสารส้มและคลอรีนน้ำ เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มกราคม 2021
596 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคิดแยกขยะ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มกราคม 2021