ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวัง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนตาทวด - วัฒนธรรม หมู่ที่ ๖ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 เมษายน 2563
2 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วัดถ้ำใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
4 จ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
5 ซื้อเครื่องทำน้ำเย็น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
6 จ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กล็กบ้านหาดสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
7 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องทำน้ำเย็น (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
8 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องทำน้ำเย็น (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยน้ำเค็ม - หนองสายติ้ง - สายสัมพันธ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 30 มีนาคม 2563
10 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องทำน้ำเย็น (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
11 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องทำน้ำเย็น (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
12 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ พัดลมติดเพดาน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองเฉื่อย - โรงดำ - บ้านเกาะมุกข์ - เชื่อมต่อตำบลป่าเว อำเภอไชยา หมู่ที่ ๑ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มีนาคม 2563
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเตย - ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มีนาคม 2563
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาปลาพง หมู่ที่ ๒ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มีนาคม 2563
16 ซื้ออุปกรณ์ในการทำหน้ากากอนามัย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
17 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๓๘๗๖ สุราษฎร์ธานี เข้ารับบริการตรวจเช็คระยะ ๓๗๐,๐๐๐ กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
18 ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
19 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามัคคี ๑ - กลุ่มบ้านท่าชะ หมู่ที่ ๓ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
20 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง รอบที่สาธารณะหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
21 ซื้อการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
22 ซื้อการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
23 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง รอบที่สาธารณะหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 4 มีนาคม 2563
24 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
25 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
26 ซื้อการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
27 จ้างการบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
28 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเตย - ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 มีนาคม 2563
29 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาปลาพง หมู่ที่ ๒ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 มีนาคม 2563
30 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองเฉื่อย - โรงดำ - บ้านเกาะมุกข์ - เชื่อมต่อตำบลป่าเว อำเภอไชยา หมู่ที่ ๑ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 มีนาคม 2563
31 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเตย - ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 มีนาคม 2563
32 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาปลาพง หมู่ที่ ๒ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 มีนาคม 2563
33 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองเฉื่อย - โรงดำ - บ้านเกาะมุกข์ - เชื่อมต่อตำบลป่าเว อำเภอไชยา หมู่ที่ ๑ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 มีนาคม 2563
34 ซื้อถุงผ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๙๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2563
35 ซื้อถังขยะพลาสติกแบบมีฝาปิด โครงการคัดแยกขยะต้นทางตำบลวัง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2563
36 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลและแผ่นพับให้ความรู้โครงการคัดแยกขยะต้นทางตำบลวัง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2563
37 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
38 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
39 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน (ระดับ ๓-๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
40 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
41 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาปลาพง หมู่ที่ ๒ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 17 กุมภาพันธ์ 2563
42 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
43 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
44 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563
45 ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปา แบบกระดาษต่อเนื่อง (บรรจุ ๖,๐๐๐ ฉบับ ต่อ ๑ กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2563
46 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563
47 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2563
48 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
49 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
50 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ HP Deskjet ๑๐๕๐ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๓-๐๐๒๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
51 จ้างต่ออายุการให้บริการออนไลน์เว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2562
52 ซื้อวัสดุการเกษตร น้ำยากำจัดวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ธันวาคม 2562
53 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง รหัสครุภัณฑ์ 009-52-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2562
54 จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง รหัสครุภัณฑ์ 001-50-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562
55 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
56 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
57 จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านนาเกลือ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
58 จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 3 บ้านหาดสมบูรณ์ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
59 ซื้อรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
60 จ้างซักผ้าต่วน จำนวน 37 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2562
61 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2562
62 จ้างเหมาอยู่เวรยามดูแลความปลอดภัยในบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจิกายน 2562
63 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
64 ซื้อวัสดุก่อสร้างหลังคาบ้านผู้ประสบภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
65 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
66 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
67 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
68 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
69 จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังสายประชาอุทิศ - สายทุ่งนมแมว หมู่ที่ 7 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
70 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
71 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
72 จ้างโครงการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านนาเกลือ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
73 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
74 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
75 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
76 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562
77 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน) สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
78 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน) สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
79 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะคอมพิวเตอร์) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
80 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน) สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
81 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
82 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเอกสาร จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
83 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าญวน หมู่ที่ 2 บ้านดินก้อง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 5 สิงหาคม 2562
84 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
85 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณประโยชน์ภายในตำบลวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
86 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดขจรบำรุง โรงเรียนวัดอัมพาวาส โรงเรียนบ้านดินก้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
87 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกไสกิจ - บางคอกวัว หมู่ที่ 4 บ้านปากน้ำท่าม่วง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 กรกฎาคม 2562
88 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายท่าซุง หมู่ที่ 7 บ้านท่าม่วง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 กรกฎาคม 2562
89 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28  มิถุนายน  2562
90 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20  มิถุนายน  2562
91 ซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20  มิถุนายน  2562
92 ซื้อจัดซื้อวัสดุประปาเพื่อใช้ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมประปาในเขตพื้นที่ อบต.วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2562
93 ซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2562
94 ซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2562
95 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
96 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
97 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2562
98 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดถ้ำใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านนาเกลือ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14  มิถุนายน  2562
99 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกไสกิจ - บางคอกวัว หมู่ที่ 4 บ้านปากน้ำท่าม่วง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13  มิถุนายน  2562
100 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกไสกิจ - บางคอกวัว หมู่ที่ 4 บ้านปากน้ำท่าม่วง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13  มิถุนายน  2562
101 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายท่าซุง หมู่ที่ 7 บ้านท่าม่วง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13  มิถุนายน  2562
102 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 4112 (ถนนขาด) - คลองเฉื่อย - บ้านเกาะมุกข์เชื่อมต่อตำบลป่าเว อำเภอไชยา หมู่ที่ 1 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13  มิถุนายน  2562
103 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายท่าซุง หมู่ที่ 7 บ้านท่าม่วง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13  มิถุนายน  2562
104 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 4112 (ถนนขาด) - คลองเฉื่อย - บ้านเกาะมุกข์เชื่อมต่อตำบลป่าเว อำเภอไชยา หมู่ที่ 1 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
105 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าญวน หมู่ที่ 2 บ้านดินก้อง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
106 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 4112 (ถนนขาด) - คลองเฉื่อย - บ้านเกาะมุกข์เชื่อมต่อตำบลป่าเว อำเภอไชยา หมู่ที่ 1 บ้านเกาะชะมวง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
107 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2562
108 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเตย - ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านห้วยเสม็ดแดง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2562
109 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนตาทวด - วัฒนธรรม หมู่ที่ 6 บ้านนาคลอง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
110 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
111 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนตาทวด - วัฒนธรรม หมู่ที่ 6 บ้านนาคลอง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
112 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนตาทวด - วัฒนธรรม หมู่ที่ 6 บ้านนาคลอง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
113 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนตาทวด - วัฒนธรรม หมู่ที่ 6 บ้านนาคลอง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
114 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนตาทวด - วัฒนธรรม หมู่ที่ 6 บ้านนาคลอง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
115 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562
116 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
117 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
118 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม (Submersible Pump) จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2562
119 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนตาทวด - สายวัฒนธรรม หมู่ที่ 6 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 เมษายน 2562
120 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายป่าญวน หมู่ที่ 2 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 เมษายน 2562
121 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2562
122 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2562
123 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2562
124 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2562
125 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2562
126 ซื้อวัสดุอื่น - วัสดุประปา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2562
127 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนายสุราษฎร์ แซ่หลี - จดศาลาแม่นางพิมพ์ หมู่ที่ 3 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2562
128 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายสามัคคี 2 (กิ่วล่าง) หมู่ที่ 3 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2562
129 จ้างซ่อมเรืออลูมิเนียมท้องแบน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2562