ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลเวียง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563
2 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบประปาสถานีตลาดใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563
3 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบประปาสถานีห้วยปลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563
4 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2563
5 ประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่ต่ำกว่า 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 พฤษภาคม 2563
6 ประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่ต่ำกว่า 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 พฤษภาคม 2563
7 ประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่ต่ำกว่า 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 พฤษภาคม 2563
8 ประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่ต่ำกว่า 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 พฤษภาคม 2563
9 ประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่ต่ำกว่า 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 พฤษภาคม 2563
10 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ภาคเรียนที่ 1/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
11 ซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่ต่ำกว่า 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 7 พฤษภาคม 2563
12 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (หมายเลขทะเบียน 82-4654 สฎ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
13 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านในไร่ 30 เมษายน 2563
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
15 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
16 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
17 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563
18 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามสัก-ในตรอ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2563
19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.127-08 สายปลักขี้ควายแยก 1 หมู่ที่ ๕ บ้านสามสัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 เมษายน 2563
20 ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาแบบต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 เมษายน 2563
21 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
22 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
23 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน กม 7628 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
24 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะหินลาย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถ่ิน สฎ.ถ.127-19 สายเขาหัวช้าง หมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 เมษายน 2563
26 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.127-08 สายปลักขี้ควายแยก 1 หมู่ที่ ๕ บ้านสามสัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มีนาคม 2563
27 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.127-08 สายปลักขี้ควายแยก 1 หมู่ที่ ๕ บ้านสามสัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มีนาคม 2563
28 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการ พลังคนไทยร่วมใจป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
29 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.127-08 สายปลักขี้ควายแยก 1 หมู่ที่ ๕ บ้านสามสัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มีนาคม 2563
30 จ้างบุกเบิกถนน สายเลียบคลองบ้านในไร่ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
31 จ้างบุกเบิกถนน สายเลียบคลองบ้านในไร่ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
32 จ้างบุกเบิกถนน สายเลียบคลองบ้านในไร่ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
33 โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๘๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตตฺ์ 16 มีนาคม 2563
34 ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาแบบต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
35 ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาแบบต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
36 ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาแบบต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563
37 โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๘๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน 13 มีนาคม 2563
38 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
39 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
40 ซื้อวัดสุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
41 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
42 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
43 ซื้อวัดสุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
44 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
45 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
46 จ้างก่อสร้างผนังกั้นห้องอลูมิเนียม ศพด. บ้านสามสัก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
47 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับผ้าหมึก Ribbon EPSON รุ่น LQ๒๑๘๐i) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
48 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถ่ิน สฎ.ถ.127-19 สายเขาหัวช้าง หมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 มีนาคม 2563
49 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถ่ิน สฎ.ถ.127-19 สายเขาหัวช้าง หมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 มีนาคม 2563
50 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ เครื่อง Desktop ยี่ห้อ HP รุ่น p6-2068i โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
51 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถ่ิน สฎ.ถ.127-19 สายเขาหัวช้าง หมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 กุมภาพันธ์ 2563
52 จ้างเหมาบริการปรับปรุงบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
53 จ้างก่อสร้างผนังกั้นห้องอลูมิเนียม ศพด. บ้านสามสัก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
54 จ้างซ่อมรยนต์ หมายเลขทะเบียน กม 7628 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
55 จ้างซ่อมรยนต์ หมายเลขทะเบียน กม 7628 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
56 จ้างซ่อมรยนต์ หมายเลขทะเบียน กม 7628 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กุมภาพันธ์ 2563
57 ซื้อจัดซื้อพัสดุชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กุมภาพันธ์ 2563
58 จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-4654 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
59 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอก) สำหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-4654 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2563
60 จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพทย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
61 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
62 จ้างปรับปรุงท่อจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
63 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
64 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไสตาคำ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
65 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
66 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาสายหมอ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2563
67 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยปลิง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563
68 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถ่ิน สฎ.ถ.127-19 สายเขาหัวช้าง หมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์ 23 มกราคม 2563
69 จ้างทำเคาเตอร์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
70 จ้างทำเคาเตอร์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
71 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
72 ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
73 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
74 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเบนซิน, น้ำมันดีเซล, จาระบี , น้ำมันหล่อลื่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
75 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
76 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
77 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเบนซิน , น้ำมันดีเซล , จาระบี , น้ำมันหล่อลื่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
78 จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู่้ช่วยนายช่างโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2562
79 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาตรอก หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
80 จ้างซ่อมแซมถนนดินสายห้วยปลิง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
81 จ้างซ่อมแซมระบบสุขาภิบาลสำนักงานเทศบาลตำบลเวียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2562
82 ซื้อเคร่ื่องปรับอากาศ ขนาด ๔๘,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2562
83 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลักขี้ควายแยก ๑ (ช่วงที่๓) หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
84 จ้างปรับปรุงท่อจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
85 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาตรอก หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
86 จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังสายดอนรักษ์ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
87 ซื้อซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๔๘,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
88 ซื้อเคร่ื่องปรับอากาศ ขนาด ๔๘,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
89 จ้างต่ออายุการให้บริการออนไลน์เว็ปไซด์ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
90 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๒-๔๖๕๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
91 ซื้อถังขยะแยกประเภท จำนวน ๑ ชุด ( ๔ ใบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
92 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน และ ตู้เหล็ก ๓ ลิ้นชัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
93 ซื้อปั้มน้ำซัมเมิร์ส ขนาด ๒ นิ้ว ๒ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
94 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบประมวลผล (จอแสดงภาพขนาดไม่่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
95 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
96 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
97 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
98 ซื้อสื่อการเรียนรู้ วัสดุการศึกษาและอุปกรณ์สำหรับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
99 ซื้อสื่อการเรียนรู้ วัสดุการศึกษาและอุปกรณ์สำหรับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
100 จ้างซ่อมแซมถนนสายหมู่บ้านรุ่งเรือง (สฎ.ก.๑๒๗-๒๘) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
101 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
102 ซื้อสื่อการเรียนรู้ วัสดุการศึกษาและอุปกรณ์สำหรับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
103 ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กันยายน 2562
104 จ้างเหมาบริการปรับปรุงบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
105 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบประปาสถานีห้วยปลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
106 จ้างปรับปรุงท่อจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน สถานีบ้านในไร่ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
107 จ้างปรัปบรุงท่อจ่ายน้ำ ระบบประปาหมู่บ้าน สถานีหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
108 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาสายหมอ (ช่วง ๒) หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
109 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลักขี้ควาย แยก 1 (ช่วงที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
110 จ้างปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาบ้านในไร่ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
111 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามสัก-ในตรอ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
112 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาหัวช้าง (ช่วงที่ ๒ ) หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
113 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยปลิง (ช่วงที่ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
114 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๒๐ ยาว ๕๒ เมตร บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 กรกฎาคม 2562
115 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขานางเอ (ช่วงที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
116 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไสตาคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
117 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขานางเอ (ช่วงที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
118 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไสตาคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
119 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดพระบรมธาตุไชยา หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กรกฎาคม 2562
120 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๒๐ ยาว ๕๒ เมตร บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28  มิถุนายน  2562
121 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๒๐ ยาว ๕๒ เมตร บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28  มิถุนายน  2562
122 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
123 ซื้อยางรถบรรทุกและกะทะล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
124 จ้างเหมาบริการเครื่องเสียงและระบบรับสัญญาณทีวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
125 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านท่าทุ่น ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พฤษภาคม 2562
126 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามสัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2562
127 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยปลิง (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
128 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
129 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
130 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรียเสริมเหล็กสายเขานางเอ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
131 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านท่าทุ่น ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 เมษายน 2562
132 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านท่าทุ่น ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 เมษายน 2562
133 จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามสัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2562
134 จ้างซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภคที่ประสบเหตุจากอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2562
135 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาตรอก หมู่ที่ ๕ บ้านสามสัก ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มีนาคม 2562