ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลเวียง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างทำเคาเตอร์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
2 จ้างทำเคาเตอร์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
3 ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
5 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
6 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเบนซิน , น้ำมันดีเซล , จาระบี , น้ำมันหล่อลื่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
7 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเบนซิน, น้ำมันดีเซล, จาระบี , น้ำมันหล่อลื่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
8 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
10 จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู่้ช่วยนายช่างโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2562
11 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาตรอก หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
12 จ้างซ่อมแซมถนนดินสายห้วยปลิง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
13 จ้างซ่อมแซมระบบสุขาภิบาลสำนักงานเทศบาลตำบลเวียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2562
14 ซื้อเคร่ื่องปรับอากาศ ขนาด ๔๘,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2562
15 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลักขี้ควายแยก ๑ (ช่วงที่๓) หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
16 จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังสายดอนรักษ์ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
17 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาตรอก หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
18 จ้างปรับปรุงท่อจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
19 ซื้อเคร่ื่องปรับอากาศ ขนาด ๔๘,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
20 ซื้อซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๔๘,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
21 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๒-๔๖๕๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
22 จ้างต่ออายุการให้บริการออนไลน์เว็ปไซด์ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
23 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน และ ตู้เหล็ก ๓ ลิ้นชัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
24 ซื้อถังขยะแยกประเภท จำนวน ๑ ชุด ( ๔ ใบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
25 ซื้อปั้มน้ำซัมเมิร์ส ขนาด ๒ นิ้ว ๒ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
26 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบประมวลผล (จอแสดงภาพขนาดไม่่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
27 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
28 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
29 ซื้อสื่อการเรียนรู้ วัสดุการศึกษาและอุปกรณ์สำหรับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
30 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
31 ซื้อสื่อการเรียนรู้ วัสดุการศึกษาและอุปกรณ์สำหรับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
32 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
33 จ้างซ่อมแซมถนนสายหมู่บ้านรุ่งเรือง (สฎ.ก.๑๒๗-๒๘) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
34 ซื้อสื่อการเรียนรู้ วัสดุการศึกษาและอุปกรณ์สำหรับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
35 ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กันยายน 2562
36 จ้างเหมาบริการปรับปรุงบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
37 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบประปาสถานีห้วยปลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
38 จ้างปรับปรุงท่อจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน สถานีบ้านในไร่ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
39 จ้างปรัปบรุงท่อจ่ายน้ำ ระบบประปาหมู่บ้าน สถานีหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
40 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาสายหมอ (ช่วง ๒) หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
41 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลักขี้ควาย แยก 1 (ช่วงที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
42 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามสัก-ในตรอ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
43 จ้างปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาบ้านในไร่ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
44 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยปลิง (ช่วงที่ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
45 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาหัวช้าง (ช่วงที่ ๒ ) หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
46 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๒๐ ยาว ๕๒ เมตร บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 กรกฎาคม 2562
47 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขานางเอ (ช่วงที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
48 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไสตาคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
49 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไสตาคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
50 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขานางเอ (ช่วงที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
51 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดพระบรมธาตุไชยา หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กรกฎาคม 2562
52 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๒๐ ยาว ๕๒ เมตร บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28  มิถุนายน  2562
53 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๒๐ ยาว ๕๒ เมตร บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28  มิถุนายน  2562
54 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
55 ซื้อยางรถบรรทุกและกะทะล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
56 จ้างเหมาบริการเครื่องเสียงและระบบรับสัญญาณทีวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
57 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านท่าทุ่น ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พฤษภาคม 2562
58 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามสัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2562
59 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยปลิง (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
60 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
61 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
62 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรียเสริมเหล็กสายเขานางเอ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านท่าทุ่น ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 เมษายน 2562
64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านท่าทุ่น ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 เมษายน 2562
65 จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามสัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2562
66 จ้างซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภคที่ประสบเหตุจากอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2562
67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาตรอก หมู่ที่ ๕ บ้านสามสัก ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มีนาคม 2562