ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลเวียง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
2 ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
4 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
5 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเบนซิน , น้ำมันดีเซล , จาระบี , น้ำมันหล่อลื่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
6 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเบนซิน, น้ำมันดีเซล, จาระบี , น้ำมันหล่อลื่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
7 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
8 จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู่้ช่วยนายช่างโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2562
9 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาตรอก หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562
10 จ้างซ่อมแซมถนนดินสายห้วยปลิง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562
11 จ้างซ่อมแซมระบบสุขาภิบาลสำนักงานเทศบาลตำบลเวียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2562
12 ซื้อเคร่ื่องปรับอากาศ ขนาด ๔๘,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2562
13 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลักขี้ควายแยก ๑ (ช่วงที่๓) หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
14 จ้างปรับปรุงท่อจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
15 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาตรอก หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
16 จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังสายดอนรักษ์ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
17 ซื้อเคร่ื่องปรับอากาศ ขนาด ๔๘,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
18 ซื้อซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๔๘,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
19 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๒-๔๖๕๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
20 จ้างต่ออายุการให้บริการออนไลน์เว็ปไซด์ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
21 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน และ ตู้เหล็ก ๓ ลิ้นชัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
22 ซื้อถังขยะแยกประเภท จำนวน ๑ ชุด ( ๔ ใบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
23 ซื้อปั้มน้ำซัมเมิร์ส ขนาด ๒ นิ้ว ๒ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
24 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบประมวลผล (จอแสดงภาพขนาดไม่่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
25 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
26 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562
27 ซื้อสื่อการเรียนรู้ วัสดุการศึกษาและอุปกรณ์สำหรับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
28 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
29 จ้างซ่อมแซมถนนสายหมู่บ้านรุ่งเรือง (สฎ.ก.๑๒๗-๒๘) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
30 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
31 ซื้อสื่อการเรียนรู้ วัสดุการศึกษาและอุปกรณ์สำหรับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
32 ซื้อสื่อการเรียนรู้ วัสดุการศึกษาและอุปกรณ์สำหรับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
33 ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กันยายน 2562
34 จ้างเหมาบริการปรับปรุงบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
35 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบประปาสถานีห้วยปลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562
36 จ้างปรับปรุงท่อจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน สถานีบ้านในไร่ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
37 จ้างปรัปบรุงท่อจ่ายน้ำ ระบบประปาหมู่บ้าน สถานีหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2562
38 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาสายหมอ (ช่วง ๒) หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562
39 จ้างปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาบ้านในไร่ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
40 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลักขี้ควาย แยก 1 (ช่วงที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
41 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามสัก-ในตรอ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
42 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยปลิง (ช่วงที่ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
43 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาหัวช้าง (ช่วงที่ ๒ ) หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
44 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๒๐ ยาว ๕๒ เมตร บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 กรกฎาคม 2562
45 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไสตาคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
46 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขานางเอ (ช่วงที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
47 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไสตาคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
48 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขานางเอ (ช่วงที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562
49 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดพระบรมธาตุไชยา หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กรกฎาคม 2562
50 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๒๐ ยาว ๕๒ เมตร บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28  มิถุนายน  2562
51 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๒๐ ยาว ๕๒ เมตร บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28  มิถุนายน  2562
52 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
53 ซื้อยางรถบรรทุกและกะทะล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
54 จ้างเหมาบริการเครื่องเสียงและระบบรับสัญญาณทีวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
55 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านท่าทุ่น ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พฤษภาคม 2562
56 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามสัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2562
57 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยปลิง (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
58 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
59 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2562
60 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรียเสริมเหล็กสายเขานางเอ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านท่าทุ่น ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 เมษายน 2562
62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านท่าทุ่น ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 เมษายน 2562
63 จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามสัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2562
64 จ้างซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภคที่ประสบเหตุจากอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2562
65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาตรอก หมู่ที่ ๕ บ้านสามสัก ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มีนาคม 2562